The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bas130516, 2019-01-17 06:30:36

ใบเสนอโปรเจ็ค

โครงการวิทยาลัยเทคนิคระยอง


1. ชื่อโครงการ สร้างสื่ออนิเมชั่นเรื่อง แนะน าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ด้วย

โปรแกรม Adobe Flash CS6

2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
2.1 นางสาวขวัญฤทัย พิมพ์กิจ เลขที่ 5 ชั้นปวส. 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.2 นางสาวธมลวรรณ ชลสวัสดิ์ เลขที่ 15 ชั้นปวส. 2 กลุ่ม 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


3. ระยะเวลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2562

4. หลักการและเหตุผล
สื่อการสอนมีอยู่หลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท การเลือกสื่อการสอนมีความส าคัญ

มากต่อกระบวนการเรียนการสอนสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญ ในการสร้างประสบการณ์ทาง
การศึกษาให้แก่ผู้เรียน สื่อการสอนมีให้เลือกหลายชนิด สิ่งส าคัญคือผู้สอนจะต้องเลือกและใช้สื่อการ

สอนให้เหมาะกับบทเรียน สื่อการสอนนั้นจะต้องใช้ได้อย่างสะดวกและที่ส าคัญก็คือเมื่อน ามาใช้แล้ว
ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกสื่อการสอนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี

ผู้ให้ความสนใจและให้ค าแนะน าไว้หลากหลายมุมมองโปรแกรม Adobe Flash CS6 และการสร้างสื่อ

แนะน าจะแสดงถึงจุดเด่นของแผนกในด้าน งานกราฟฟิก การสร้างเว็บไซต์ การสร้างสื่อการ์ตูน และการเขียน
โปรแกรม ซึ่งจะเป็นการแนะแนวทางใหม่ให้ทราบถึงข้อมูลอย่างละเอียด

จากเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงจัดท าโครงการสร้างสื่ออนิเมชั่นเรื่องน าเสนอแผนก

คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคนิคระยองด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 นี้ขึ้นมาเพื่อแนะน าและ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวและสร้างการตูนอนิเมชั่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรียน
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.1 เพื่อสร้างสื่ออนิเมชั่นเรื่อง แนะน าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยใช้


โปรแกรม Adobe Flash CS6
5.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยใช้


โปรแกรม Adobe Flash CS6
5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมสื่ออนิเมชั่น เรื่อง แนะน าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6


6. เป้าหมาย

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
6.1.1 สร้างสื่ออนิเมชั่นเรื่อง แนะน าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ด้วย

โปรแกรม Adobe Flash CS6 จ านวน 1 เรื่อง

6.1.2 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวช. 3 กลุ่ม 1 จ านวน 30 คน
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

6.2.1.1 ระดับความพึงพอใจของการสร้างสื่ออนิเมชั่น เรื่อง แนะน าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 อยู่ในระดับดี


7. สถานที่

ห้อง 926 อาคาร 9 ชั้น 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

8. วิธีการด าเนินการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน

การด าเนินงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562


รายงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เสนอโครงการ


ขออนุมัติโครงการ


ด าเนินงาน


ประเมินผล

9. ค่าใช้จ่าย
9.1 ค่าปริ้นสี ราคา 190 บาท

9.2 ค่าปริ้นขาวด า ราคา 80 บาท
9.3 ค่ากระดาษ 1 รีม ราคา 140 บาท

9.4 ค่าจัดท ารูปเล่มโครงการ ราคา 80 บาท
รวม ราคา 490 บาท


10. การติดตามประเมินผล

แบบสอบถามความพึงใจของโครงการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

11.1 สามารถสร้างสื่อเรียนรู้ที่ได้ศึกษาเป็นแนวทางการตัดสินใจการศึกษาต่อในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11.2 ได้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ การแนะน าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดย
อัปโหลดจัดท าแผ่นซีดีและ YouTube

11.3 สามารถศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่จะมาศึกษาต่อใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ลงชื่อ……………..…..…..…………..……ผู้น าเสนอโครงการ
(นางสาวขวัญฤทัย พิมพ์กิจ)

หัวหน้าโครงการ


12. ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ............................................................................
(นายอนิรุตติ์ บัวระพา)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


13. ความเห็นของอาจารย์ประจ าวิชา..........................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................................................

(นายวิทูล เยื่องอย่าง)
อาจารย์ประจ าวิชา14. ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….….


ลงชื่อ........................................................................
(นางพรทิพา บ ารุงรัตน์)

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Click to View FlipBook Version