The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือฉบับนี้ัจัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และดำเนินการเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานะการณ์ COViD 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaruvatchara, 2020-05-23 02:05:37

คู่มือเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

คู่มือฉบับนี้ัจัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และดำเนินการเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานะการณ์ COViD 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่มู อื การจดั การเรยี นการสอนออนไลน์

โรงเรียนไตรมิตรวทิ ยาลัย

สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

www.traimitwitthayalai.ac.th


สารจากผ้อู านวยการ

“ไม่มโี ทรศัพทร์ ุน่ ใหม่ ทีวีตกยุคไมเ่ ปน็ ไร
อินเทอร์เนต็ ชา้ บา้ งค่อยๆไป

ลูกไตรมิตรวิทยาลยั อย่าตนื่ ตระหนกกงั วลใจ
เปิดเทอมไป....เรยี นครบจบแน่นอน”

ในการเรียนออนไลน์ หากลูกๆไตรมิตรวิทยาลัยมีปัญหา ขออย่าได้
กังวลใจ เพราะจะมีคุณครูคอยช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตลอด สามารถติดต่อผ่าน
คุณครูทป่ี รึกษาได้ทุกเวลา

ด้วยความปรารถนาดี
นายปราโมทย์ ทวตี ัง๊ ตระกลู

ผู้อานวยการโรงเรียน


กาหนดการสอนออนไลน์ ตามนโยบาย
ของสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

โรงเรียนไตรมิตรวทิ ยาลัย

ระยะที่ 1 ระยะทดลองสอน

วนั ท1่ี 8 พฤษภาคม ถึง เป็นการทดลองระบบการสอน
วนั ท่ี 30 มิถนุ ายน 2563 ออนไลน์ โดยใหน้ กั เรียนเรยี น
ออนไลนท์ ่บี า้ น

ระยะท่ี 2 การเปิดภาคการศกึ ษาท่ี 1 /2563

เรม่ิ เปิดเรยี นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรณีท่ี COVID-19 กรณที ี่ COVID-19
คล่คี ลาย ไมค่ ล่คี ลาย

จัดการเรียนการสอนปกติท่ี จดั การเรยี นการสอนออนไลน์
โรงเรยี น โดยยึดหลักการเว้น โดยจะมกี ารประกาศอย่าง
ระยะหา่ งทางสงั คม เป็นทางการต่อไป


ข้นั ตอนการเขา้ ถงึ ระบบการเรียนออนไลน์

โรงเรียนไตรมิตรวทิ ยาลัย

1 เข้าเว็บไซตโ์ รงเรียนไตรมิตรวทิ ยาลยั www.traimitwitthayalai.ac.th
จากน้ันเลอ่ื นดูประกาศ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

2 คลกิ เลือก ล้ิงค์ Google Site ของแตล่ ะกลมุ่ สาระฯ เพ่ือเข้าดรู หัสการเขา้
ช้นั เรยี นในเมนู “ช้ันเรียนออนไลน์” ของแต่ละรายวิชาตามระดับชัน้ ของ
นักเรยี น หรือดูรหสั หอ้ งเรียนที่ภาคผนวกท้ายคู่มือฉบับน้ี

3 นักเรียนลงทะเบียนเขา้ ชัน้ เรยี นออนไลน์ และเรยี นออนไลนต์ ามท่ีครผู ู้สอน
กาหนดในแต่ละรายวชิ า (เรมิ่ เรยี นวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

4 นักเรียนเข้ารบั ชมการจดั การเรยี นการสอนแบบถ่ายทอดสดแบบรายวิชา
ตามตารางเรยี นที่กลุม่ บรหิ ารวิชาการกาหนด

5 ครผู ู้สอนประเมนิ ผลการเรยี นออนไลน์


การเข้าใช้ GOOGLE SITE

1. เข้าเวบ็ ไซตโ์ รงเรยี น

www.traimitwitthayalai.ac.th เลอื กการจดั การเรยี นการสอน
ออนไลน์

2. เลือก Google Site ของกล่มุ สาระฯ

2.1. ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร เลอื กเมนู เน้อื หา
2.2. ตอ้ งการดูรหสั เขา้ ชั้นเรยี น เลอื กเมนู ชัน้ เรียนออนไลน์

(หมายเหตุ เลอื กตามระดับชน้ั ของนักเรียน)


การเข้าใช้ GOOGLE CLASSROOM

1. เขา้ เว็บไซต์

www.classroom.google.com กดเข้าสูร่ ะบบ (sign in)
ดว้ ยอเี มลลข์ องนักเรยี น

2. กดเคร่อื งหมาย +

มมุ ขวาบน แลว้ เลือก เขา้ รว่ มช้ันเรียน ( join class)

3. กรอกรหัสชัน้ เรยี น

แล้วกดเข้าร่วมชน้ั เรียน (join) โดยรหสั ช้นั เรียนนกั เรยี นสามารถเขา้
ไปดูใน Google Site ของแต่ละกลุ่มสาระฯ ในเวบ็ ไซตโ์ รงเรยี น
หมายเหตุ นกั เรยี นควรโหลดแอพพลิเคชัน Google classroom ไวใ้ นโทรศัพท์


ชอ่ งทางการเรียนออนไลน์

โรงเรยี นไตรมิตรวทิ ยาลัย

นักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ตามท่ีครูผู้สอน
กาหนด โดยรายละเอียดการรับชม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นกั เรยี นดรู ายละเอียดใน Google Classroom ของแต่ละรายวชิ า

โดยครผู สู้ อนอาจเลอื กชอ่ งทางการสอนดงั ต่อไปน้ี

1 รับชมสดผา่ นช่องสญั ญาณทีวีดจิ ติ อล (DLTV) หรือเว็บไซต์
www.dltv.ac.th

ม.1 ชอ่ ง 46 ม.4 ช่อง 49

ม.2 ชอ่ ง 47 ม.5 ช่อง 50

ม.3 ชอ่ ง 48 ม.6 ชอ่ ง 51

2 เรยี นสดออนไลนผ์ า่ นโปรแกรม


ภาคผนวก


ตารางการสอนออนไลน์


ตารางการสอนออนไลน์

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1

เวลา จันทร์ อังคาร พธุ พฤหสั บดี ศกุ ร์
08.30 -09.50 คณิต ไทย วิทย์ สงั คม อังกฤษ
09.50-10.10 พกั 20 นาที
10.10-10.50 ศลิ ปะ การงาน ภาษาจีน สุขศกึ ษา/ เทคโนโลยี
10.50-11.30 วทิ ย(์ เสรมิ ) แนะแนว พลศึกษา คณติ (เสรมิ )
11.30-12.30 พกั กลางวัน
12.30-13.50 องั กฤษ (เสริม)

หมายเหตุ
นกั เรียนต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาดังกล่าวเพ่ือเข้าชมการสอนแบบถ่ายทอดสด
ขอใหน้ กั เรยี นเข้าเรยี นให้ตรงเวลาเพอื่ ไมใ่ ห้เป็นการขาดตอนของเนื้อหาท่เี รยี น


ตารางการสอนออนไลน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2

เวลา จนั ทร์ องั คาร พธุ พฤหัสบดี ศกุ ร์

08.30 -09.50 องั กฤษ คณติ ไทย วิทย์ สงั คม

09.50-10.10 พัก 20 นาที

10.10-10.50 ศิลปะ การงาน ภาษาจนี สุขศกึ ษา
10.50-11.30 เทคโนโลยี แนะแนว พลศกึ ษา

11.30-12.30 พักกลางวัน

12.30-13.50 วทิ ย์ (เสริม) องั กฤษ(เสรมิ ) คณติ (เสริม)

หมายเหตุ
นักเรยี นต้องเขา้ เรยี นตามตารางเวลาดังกล่าวเพื่อเข้าชมการสอนแบบถา่ ยทอดสด
ขอให้นักเรยี นเข้าเรียนใหต้ รงเวลาเพอ่ื ไม่ให้เป็นการขาดตอนของเนอื้ หาทเ่ี รียน


ตารางการสอนออนไลน์

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 3

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั บดี ศกุ ร์
08.30 -09.50 สงั คม อังกฤษ คณิต ไทย วิทย์
09.50-10.10 พกั 20 นาที
10.10-10.50 สขุ ศึกษา เทคโนโลยี การงาน ภาษาจนี
10.50-11.30 พลศกึ ษา ศิลปะ แนะแนว
11.30-12.30 พักกลางวัน
12.30-13.50 วิทย(์ เสรมิ ) องั กฤษ(เสริม) คณิต(เสรมิ )

หมายเหตุ
นกั เรียนต้องเขา้ เรียนตามตารางเวลาดงั กล่าวเพื่อเข้าชมการสอนแบบถ่ายทอดสด
ขอให้นกั เรยี นเข้าเรียนให้ตรงเวลาเพือ่ ไมใ่ ห้เปน็ การขาดตอนของเนือ้ หาทีเ่ รียน


ตารางการสอนออนไลน์

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4

เวลา จันทร์ อังคาร พธุ พฤหสั บดี ศกุ ร์
08.30 -09.50 วทิ ย์ สงั คม อังกฤษ คณิต ไทย
09.50-10.10 พัก 20 นาที
10.10-10.50 ภาษาจนี สขุ ศกึ ษา การงาน
10.50-11.30 แนะแนว พลศึกษา เทคโนโลยี ศลิ ปะ วทิ ย(์ เสรมิ )
11.30-12.30
12.30-13.50 อังกฤษ(สรมิ ) พกั กลางวัน
คณติ (เสรมิ )

หมายเหตุ
นกั เรยี นตอ้ งเข้าเรียนตามตารางเวลาดังกล่าวเพ่อื เข้าชมการสอนแบบถา่ ยทอดสด
ขอให้นกั เรยี นเข้าเรียนให้ตรงเวลาเพ่อื ไม่ใหเ้ ปน็ การขาดตอนของเนือ้ หาทีเ่ รยี น


ตารางการสอนออนไลน์

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 5

เวลา จันทร์ องั คาร พธุ พฤหสั บดี ศกุ ร์
วทิ ย์ สังคม อังกฤษ คณิต
08.30 -09.50 ไทย พัก 20 นาที
ภาษาจีน สุขศึกษา เทคโนโลยี ศลิ ปะ
09.50-10.10 แนะแนว พลศึกษา วทิ ย(์ เสรมิ )

10.10-10.50 การงาน พักกลางวนั
10.50-11.30 คณิต(เสริม)

11.30-12.30

12.30-13.50 อังกฤษ(เสริม)

หมายเหตุ
นกั เรยี นต้องเขา้ เรียนตามตารางเวลาดงั กลา่ วเพอ่ื เขา้ ชมการสอนแบบถา่ ยทอดสด
ขอให้นักเรียนเข้าเรยี นให้ตรงเวลาเพอื่ ไม่ให้เปน็ การขาดตอนของเน้อื หาท่เี รยี น


ตารางการสอนออนไลน์

ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6

เวลา จนั ทร์ องั คาร พธุ พฤหัสบดี ศกุ ร์
08.30 -09.50 คณิต ไทย วทิ ย์ สังคม อังกฤษ
09.50-10.10 พัก 20 นาที
10.10-10.50 ศลิ ปะ การงาน ภาษาจีน สขุ ศกึ ษา เทคโนโลยี
10.50-11.30 วทิ ย(์ เสริม) แนะแนว พลศกึ ษา คณติ (เสรมิ )
11.30-12.30 พักกลางวัน
12.30-13.50 อังกฤษ(เสริม)

หมายเหตุ
นกั เรยี นต้องเข้าเรียนตามตารางเวลาดงั กล่าวเพอื่ เข้าชมการสอนแบบถ่ายทอดสด
ขอใหน้ ักเรยี นเขา้ เรยี นใหต้ รงเวลาเพ่ือไม่ให้เป็นการขาดตอนของเนื้อหาท่ีเรยี น


รหสั ห้องเรียนออนไลน์


รหสั ช้นั เรียน

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1/1

รายวิชา ครผู ้สู อน รหสั ชั้นเรียน

คณติ ศาสตร์ ชมพล พฤกษา 54tdcip
วิทยาศาสตร์ เจ เกียรติธนะบารุง mwo25ry
ภาษาไทย นา้ หทัย ศภุ โชคเกษตรกุล y36aanr
ชยพล วิภาวิน nqyp4uh
อังกฤษ เกยี รติศกั ดิ์ แซฉ่ ั่ว noqrspr
สังคม กมลพร ดปี ระทปี cqa65ry
ศิลปะ ขนษิ ฐา พรประเสรฐิ n4jgx73
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน wncjedz
สขุ ศกึ ษา อษุ า กลนิ่ เจรญิ nq4eptg
ภาษาจนี ศิรชิ ยั ศรชี ยั ปญั ญา dyhncji
เทคโนโลยี อานาจ สมบรู ณ์พนั ธ์ wcwluir
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามงั รตั น์ nmqe2da
พลศึกษา โสรยา ศลิ สะอาด Yx52vxk
การงาน


รหัสช้ันเรียน

ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1/2

รายวชิ า ครูผูส้ อน รหสั ชน้ั เรียน
6th52in
คณติ ศาสตร์ สุพัตรา เกตสุ ิทธิ์ hkt6ebn
วทิ ยาศาสตร์ เจ เกียรตธิ นะบารงุ
ภาษาไทย ธนยศ สุทธายศ 7c5pqcb
ชยพล วิภาวนิ ws43djy
อังกฤษ เกยี รติศักด์ิ แซ่ฉั่ว 63jhjj3
สงั คม กมลพร ดปี ระทีป 7oy7r76
ศิลปะ ขนิษฐา พรประเสริฐ rvtnp4d
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน zvdwohj
สขุ ศึกษา อษุ า กลนิ่ เจรญิ upi3z3h
ภาษาจนี ศริ ชิ ยั ศรชี ยั ปัญญา jxgh3u6
เทคโนโลยี อานาจ สมบูรณ์พนั ธ์ 6mz7r6h
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามงั รตั น์ 5372kwq
พลศึกษา โสรยา ศิลสะอาด 7env5ja
การงาน


รหสั ชนั้ เรยี น

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1/3

รายวิชา ครูผสู้ อน รหสั ชั้นเรยี น

คณิตศาสตร์ สพุ ตั รา เกตุสทิ ธิ์ 3pb3nij
วิทยาศาสตร์ เจ เกียรตธิ นะบารงุ seca3ll
ภาษาไทย น้าหทยั ศภุ โชคเกษตรกลุ ifqx2qi
ชยพล วภิ าวิน hqfpk4
อังกฤษ เกยี รติศกั ด์ิ แซฉ่ ั่ว c46t5ah
สงั คม กมลพร ดปี ระทีป ixblgaw
ศลิ ปะ ขนิษฐา พรประเสริฐ y65toet
แนะแนว กติ ติยา ยาโน 4sypq3k
สุขศึกษา อษุ า กล่ินเจรญิ jqvbekp
ภาษาจีน ศิรชิ ยั ศรีชยั ปญั ญา
เทคโนโลยี อานาจ สมบรู ณพ์ นั ธ์ hsqmrcn
ดนตรี ไพโรจน์ เหลา่ มงั รัตน์
พลศึกษา โสรยา ศิลสะอาด pxbeo6u
การงาน sv6aqi3
Pfa5y2j


รหัสชน้ั เรยี น

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1/4

รายวิชา ครผู ู้สอน รหัสชัน้ เรยี น

คณิตศาสตร์ สันติภาพ รอดสถิตย์ g4jepzt
วิทยาศาสตร์ เจ เกียรติธนะบารุง 2inl26s
ภาษาไทย น้าหทยั ศภุ โชคเกษตรกลุ uawnq37
ชยพล วิภาวิน hu4tph
อังกฤษ เกียรติศกั ดิ์ แซฉ่ ่ัว 6qtqlj7
สงั คม กมลพร ดปี ระทีป zhjpdod
ศลิ ปะ ขนิษฐา พรประเสริฐ okavpuj
แนะแนว กติ ติยา ยาโน qeg52p7
สุขศึกษา อษุ า กล่ินเจรญิ xj7p3nd
ภาษาจีน ศริ ิชยั ศรีชัยปัญญา
เทคโนโลยี อานาจ สมบรู ณ์พันธ์ lvtyfpf
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามงั รัตน์
พลศึกษา โสรยา ศลิ สะอาด arm54wn
การงาน pmas3yq
Hcqwzu4


รหสั ชั้นเรยี น

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1/5

รายวิชา ครูผสู้ อน รหัสชั้นเรยี น

คณิตศาสตร์ สนั ติภาพ รอดสถติ ย์ lvjbljj
วิทยาศาสตร์ เจ เกยี รตธิ นะบารุง 25gsq5v
ภาษาไทย นา้ หทยั ศภุ โชคเกษตรกุล mejnt2q
ชยพล วภิ าวิน csj3qb3
อังกฤษ เกียรติศกั ด์ิ แซฉ่ ัว่ s5hn6al
สงั คม กมลพร ดีประทีป h26zauv
ศลิ ปะ ขนษิ ฐา พรประเสริฐ kysvonl
แนะแนว กิตติยา ยาโน fy456wa
สุขศกึ ษา อษุ า กล่ินเจริญ t5zjldq
ภาษาจนี ศริ ชิ ัย ศรีชยั ปัญญา
เทคโนโลยี อานาจ สมบรู ณพ์ ันธ์ sjcuddg
ดนตรี ไพโรจน์ เหลา่ มังรัตน์
พลศกึ ษา โสรยา ศิลสะอาด mz3tmyg
การงาน 6dswkzu
C5xde2j


รหสั ชั้นเรยี น

ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 1/6

รายวิชา ครูผสู้ อน รหสั ชนั้ เรยี น

คณิตศาสตร์ สันติภาพ รอดสถิตย์ vrhk7
วิทยาศาสตร์ เจ เกยี รตธิ นะบารุง bduo4r7
ภาษาไทย ธนยศ สุทธายศ wswvny7
ชยพล วภิ าวนิ 7cqlkia
อังกฤษ เกยี รติศักด์ิ แซฉ่ ว่ั mgurnjy
สังคม กมลพร ดีประทปี vfved6e
ศิลปะ ขนษิ ฐา พรประเสริฐ gyf5fls
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน tuj5ma4
สขุ ศึกษา อษุ า กลน่ิ เจรญิ 4kq5izg
ภาษาจีน ศริ ชิ ยั ศรชี ัยปญั ญา
เทคโนโลยี อานาจ สมบูรณ์พันธ์ ysghjj6
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามงั รัตน์
พลศกึ ษา โสรยา ศิลสะอาด yrdrknz
การงาน fwaeexc
Isbwl5z0


รหสั ช้ันเรยี น

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1/7

รายวิชา ครผู สู้ อน รหัสช้ันเรียน

คณิตศาสตร์ สันติภาพ รอดสถติ ย์ gr2qjir
วิทยาศาสตร์ เจ เกยี รติธนะบารงุ lookxny
ภาษาไทย นา้ หทยั ศภุ โชคเกษตรกลุ ftbdqea
ชยพล วิภาวนิ 6ic356l
อังกฤษ เกียรติศกั ดิ์ แซฉ่ ่ัว nscrbkp
สงั คม กมลพร ดปี ระทปี pewa2km
ศลิ ปะ ขนิษฐา พรประเสริฐ d65zg2c
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน 3iumwd5
สุขศกึ ษา อุษา กลิ่นเจรญิ 4qbqquy
ภาษาจนี ศิรชิ ัย ศรชี ยั ปญั ญา
เทคโนโลยี อานาจ สมบูรณ์พนั ธ์ 2rvdrv6
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามังรตั น์
พลศกึ ษา โสรยา ศลิ สะอาด nthflrn
การงาน oa4lhho
6vzen7v


รหสั ชั้นเรยี น

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2/1

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหัสชน้ั เรียน

คณติ ศาสตร์ สุพัตรา เกตสิทธ์ิ jmszyj3
วิทยาศาสตร์ วรชาติ วเิ ชียรพนสั 43wal7d
ภาษาไทย จุฑามาศ เทยี นมงคล 7pelpgx
ศุภ์ชล กีรติสนุ ทร jt75rar
องั กฤษ ณฐั พัชร์ พงษป์ ระเสริฐ bul5axh
สงั คม ศวัส จันทรอ์ ่ิม fq2nclg
ศลิ ปะ ขนษิ ฐา พรประเสริฐ zdmnhio
แนะแนว วิมลวรรณ วงแวง v3q5iz6
สุขศึกษา อุษา กล่ินเจรญิ jg4r6rn
ภาษาจีน ปนิดา กิจธนรัตน์ 2h53oha
เทคโนโลยี ปัฐวีร์ วงศพ์ ัฒนกลู b3mpkrd
ดนตรี พลรัตน์ ถวิลรตั น์ epkey5n
พลศึกษา ณฐั ภพ ศิริสาคร jhekdft
การงาน


รหัสช้ันเรียน

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/2

รายวชิ า ครูผู้สอน รหัสชั้นเรยี น

คณติ ศาสตร์ สพุ ตั รา เกตสิทธิ์ wveimp6
วิทยาศาสตร์ วรชาติ วิเชยี รพนัส paczpqc
ภาษาไทย จุฑามาศ เทยี นมงคล ipihye6
ศุภ์ชล กรี ติสุนทร 3gcpt3r
องั กฤษ ณฐั พชั ร์ พงษ์ประเสรฐิ wwtyuxs
สงั คม ศวสั จันทร์อมิ่ ioabcig
ศลิ ปะ ขนิษฐา พรประเสรฐิ 6vi34k6
แนะแนว วมิ ลวรรณ วงแวง i3sut4p
สุขศึกษา อษุ า กล่นิ เจรญิ 742jots
ภาษาจีน ปนดิ า กิจธนรตั น์ wqmwewp
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศ์พัฒนกลู igyagen
ดนตรี พลรัตน์ ถวลิ รตั น์ c42i4o2
พลศึกษา ณฐั ภพ ศิริสาคร wkt4zkm
การงาน


รหสั ชน้ั เรียน

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 2/3

รายวชิ า ครูผสู้ อน รหสั ชนั้ เรยี น

คณติ ศาสตร์ สุพตั รา เกตสทิ ธิ์ wuydtwf
วิทยาศาสตร์ วรชาติ วเิ ชยี รพนสั dtvgm2q
ภาษาไทย มณฑชิ า บรู พสทิ ฐกิ ุล j3vwcum
ศุภ์ชล กีรตสิ นุ ทร 7gkzj3k
องั กฤษ ณฐั พชั ร์ พงษป์ ระเสริฐ okw2wti
สงั คม ศวัส จนั ทร์อ่ิม jg53je3
ศิลปะ ขนษิ ฐา พรประเสริฐ 6br3psy
แนะแนว วมิ ลวรรณ วงแวง mffxul2
สุขศึกษา อษุ า กล่นิ เจริญ vlnqead
ภาษาจีน ปนิดา กจิ ธนรัตน์ iklj642
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศพ์ ฒั นกูล j6fwznj
ดนตรี พลรตั น์ ถวลิ รตั น์ bsu57nz
พลศึกษา ณัฐภพ ศิรสิ าคร tr5zdn4
การงาน


รหสั ช้นั เรียน

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 2/4

รายวชิ า ครูผ้สู อน รหสั ชัน้ เรยี น

คณติ ศาสตร์ สพุ ัตรา เกตสิทธ์ิ 4d6ak2w
วิทยาศาสตร์ วรชาติ วเิ ชียรพนสั 4durflv
ภาษาไทย จฑุ ามาศ เทียนมงคล pychcsd
ศภุ ช์ ล กีรตสิ ุนทร 7xt5sdd
องั กฤษ ณฐั พชั ร์ พงษ์ประเสริฐ a5g7ohy
สงั คม ศวสั จันทร์อิ่ม gqzb32w
ศลิ ปะ ขนษิ ฐา พรประเสรฐิ ij7lv6t
แนะแนว วิมลวรรณ วงแวง v2vzabn
สุขศึกษา อุษา กลิน่ เจริญ ph6rrmf
ภาษาจีน ปนดิ า กิจธนรัตน์ vcbd3cd
เทคโนโลยี ปฐั วีร์ วงศพ์ ัฒนกูล 32eo6er
ดนตรี พลรัตน์ ถวิลรตั น์ t4zjtf7
พลศึกษา ณัฐภพ ศริ สิ าคร 3xn3j7p
การงาน


รหัสชน้ั เรยี น

ชนั้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2/5

รายวชิ า ครผู สู้ อน รหัสชนั้ เรยี น

คณติ ศาสตร์ สพุ ัตรา เกตสทิ ธิ์ 5dubpot
วิทยาศาสตร์ วรชาติ วิเชยี รพนัส tvbvidb
ภาษาไทย จฑุ ามาศ เทยี นมงคล cals2hy
ศุภช์ ล กรี ตสิ นุ ทร 3cgudd3
องั กฤษ ณัฐพัชร์ พงษป์ ระเสริฐ 7zfxv75
สงั คม ศวัส จนั ทรอ์ ิม่ rvnepkx
ศลิ ปะ ขนิษฐา พรประเสรฐิ ttrc437
แนะแนว วิมลวรรณ วงแวง ajxwpry
สุขศึกษา อษุ า กล่ินเจรญิ b3vtvpn
ภาษาจีน ปนดิ า กิจธนรตั น์ 2n4hgcr
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศพ์ ัฒนกูล mvs3wbn
ดนตรี พลรตั น์ ถวิลรตั น์ i4oppv7
พลศึกษา ณัฐภพ ศิรสิ าคร zhaq5dh
การงาน


รหัสชน้ั เรียน

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหสั ชั้นเรยี น

คณติ ศาสตร์ สุพัตรา เกตสทิ ธ์ิ 4vlqwdh
วิทยาศาสตร์ วรชาติ วิเชียรพนสั xjnjfsn
ภาษาไทย มณฑิชา บูรพสทิ ฐกิ ุล bnkmwdp
ศภุ ์ชล กีรติสุนทร kgnv26y
องั กฤษ ณฐั พัชร์ พงษ์ประเสรฐิ a4z7t2s
สงั คม ศวสั จันทรอ์ ิ่ม 6dsxkui
ศิลปะ ขนษิ ฐา พรประเสริฐ dgb7bm6
แนะแนว วมิ ลวรรณ วงแวง pvn7vgp
สุขศึกษา อุษา กลน่ิ เจรญิ ouujair
ภาษาจีน ปนดิ า กิจธนรตั น์ rbaqnpx
เทคโนโลยี ปัฐวรี ์ วงศพ์ ัฒนกูล yeucby4
ดนตรี พลรตั น์ ถวิลรตั น์ 4kdhyrs
พลศึกษา ณฐั ภพ ศิริสาคร 3mfsoeo
การงาน


รหสั ชน้ั เรียน

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3/1

รายวชิ า ครูผูส้ อน รหัสชนั้ เรยี น

คณิตศาสตร์ ชมพล พฤกษา qbakvxy
วิทยาศาสตร์ อจั ฉรา หมื่นวงษ์ e6ocjp3
ภาษาไทย มณฑชิ า บรู พสทิ ฐิกุล tf2mrjp
จารวุ ชั ร ภมู พิ งศ์ m6de54c
องั กฤษ สภุ ลักษณ์ เสาเวยี ง luu4etq
สงั คม ศวัส จันทร์อม่ิ zmzsho4
ศลิ ปะ สภุ รณ์ แขตระกูล dx3onkh
แนะแนว กิตติยา ยาโน k5hj7is
สุขศึกษา อษุ า กลน่ิ เจรญิ eh7kkxo
ภาษาจนี ปริญญา บุญเสรมิ แท้ qcogclr
เทคโนโลยี อภชิ า รวยศลิ ป์ 5i6nlpq
นาฏศิลป์ ไพโรจน์ เหลา่ มังรตั น์ rwlecmz
พลศึกษา ณัฐภพ ศริ สิ าคร 43pmwrc
การงาน


รหัสชนั้ เรียน

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหัสช้ันเรยี น

คณิตศาสตร์ ชมพล พฤกษา ijnut3t
วิทยาศาสตร์ อจั ฉรา หมน่ื วงษ์ e6ocjp3
ภาษาไทย ธนยศ สุทธายศ wfnzaeb
จารุวัชร ภมู ิพงศ์ psqgxmv
อังกฤษ สภุ ลักษณ์ เสาเวียง eluxopd
สังคม ศวัส จนั ทร์อิม่ c7p7c4s
ศิลปะ สภุ รณ์ แขตระกูล m3mhcwz
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน nsrx2kf
สขุ ศกึ ษา อุษา กลิ่นเจริญ omzagjn
ภาษาจีน ปรญิ ญา บุญเสรมิ แท้ ozha2zf
เทคโนโลยี อภิชญา รวยศิลป์ 76wxugh
นาฏศิลป์ ไพโรจน์ เหลา่ มงั รตั น์ 4l35lds
พลศึกษา ณฐั ภพ ศริ ิสาคร h34xtwv
การงาน


รหสั ช้นั เรียน

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 3/3

รายวชิ า ครูผสู้ อน รหสั ช้ันเรียน

คณิตศาสตร์ ชมพล พฤกษา kbs5qzv
วิทยาศาสตร์ อจั ฉรา หม่นื วงษ์ e6ocjp3
ภาษาไทย มณฑิชา บูรพสิทฐิกุล bkisesc
จารวุ ัชร ภมู พิ งศ์ rndpep6
องั กฤษ สภุ ลักษณ์ เสาเวยี ง rbhdapx
สงั คม ศวัส จันทรอ์ ิม่ eouly5h
ศลิ ปะ สภุ รณ์ แขตระกลู 7bniuvl
แนะแนว กิตติยา ยาโน 7vgq2uj
สุขศึกษา อษุ า กลิ่นเจริญ adn77ow
ภาษาจนี ปรญิ ญา บญุ เสริมแท้ 35uloy5
เทคโนโลยี อภิชญา รวยศิลป์ rouomv3
นาฏศิลป์ ไพโรจน์ เหล่ามงั รตั น์ yoqux52
พลศึกษา ณัฐภพ ศริ ิสาคร 7oh6gne
การงาน


รหัสชนั้ เรียน

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหัสชน้ั เรียน

คณิตศาสตร์ ชมพล พฤกษา yq5ic5q
วิทยาศาสตร์ อจั ฉรา หมน่ื วงษ์ e6ocjp3
ภาษาไทย ธนยศ สุทธายศ ilxluqc
จารุวัชร ภมู ิพงศ์ 6zlcsfj
อังกฤษ สภุ ลักษณ์ เสาเวยี ง effga62
สังคม ศวัส จนั ทร์อิ่ม boefubd
ศิลปะ สภุ รณ์ แขตระกลู adns5p2
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน dgnk3t3
สขุ ศกึ ษา อุษา กลิ่นเจริญ trzsqes
ภาษาจีน ปรญิ ญา บุญเสริมแท้ 4v5srcy
เทคโนโลยี อภิชญา รวยศลิ ป์ rssdkjq
นาฏศิลป์ ไพโรจน์ เหลา่ มงั รัตน์ dxftbpd
พลศึกษา ณฐั ภพ ศริ ิสาคร 27c7neg
การงาน


รหสั ช้ันเรยี น

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 3/5

รายวชิ า ครูผูส้ อน รหัสชนั้ เรียน

คณิตศาสตร์ ชมพล พฤกษา 75zqmqe
วิทยาศาสตร์ อจั ฉรา หม่ืนวงษ์ e6ocjp3
ภาษาไทย มณฑิชา บรู พสิทฐกิ ุล k53scff
จารวุ ชั ร ภมู พิ งศ์ w63zoqp
องั กฤษ สภุ ลกั ษณ์ เสาเวียง 4a7l6gb
สงั คม ศวัส จนั ทรอ์ ่ิม qxkzgtl
ศลิ ปะ สภุ รณ์ แขตระกูล mbclpzv
แนะแนว กิตตยิ า ยาโน 3ma7ner
สุขศึกษา อษุ า กลิ่นเจรญิ gotuv53
ภาษาจนี ปริญญา บญุ เสรมิ แท้ rq446fw
เทคโนโลยี อภิชญา รวยศลิ ป์ ud4w2lb
นาฏศิลป์ ไพโรจน์ เหล่ามังรตั น์ wnyanaa
พลศึกษา ณัฐภพ ศริ สิ าคร 2uy2ljd
การงาน


รหัสชนั้ เรียน

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/6

รายวชิ า ครูผสู้ อน รหสั ชัน้ เรียน

คณิตศาสตร์ ชมพล พฤกษา fxyl6gc
วิทยาศาสตร์ อจั ฉรา หม่นื วงษ์ e6ocjp3
ภาษาไทย ธนยศ สุทธายศ z7ql26s
จารุวัชร ภมู ิพงศ์ w7gavm6
อังกฤษ สภุ ลักษณ์ เสาเวยี ง wecbwnw
สังคม ศวัส จนั ทรอ์ ม่ิ 3372mtg
ศิลปะ สภุ รณ์ แขตระกลู 5ckjypw
แนะแนว กติ ตยิ า ยาโน omxeavo
สขุ ศกึ ษา อุษา กลิ่นเจริญ lhnizqb
ภาษาจีน ปรญิ ญา บุญเสรมิ แท้ 7xgdvox
เทคโนโลยี อภิชา รวยศลิ ป์ vqymcuy
นาฏศิลป์ ไพโรจน์ เหล่ามังรตั น์ jv2lvnq
พลศึกษา ณฐั ภพ ศริ สิ าคร d2hmgyk
การงาน


รหสั ชนั้ เรียน

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4/1

รายวิชา ครผู ู้สอน รหสั ชั้นเรยี น

คณติ ศาสตร์ ธีรเดช สงิ ห์อนิ ทร์ zpspiwh
ภาษาไทย บษุ บา วรเดช nsqbit6
อังกฤษ สุวดี เมืองสขุ z7uw7up
ทตั พิชา ฤทธิแ์ ก้ว j47byub
สังคม ขนษิ ฐา พรประเสริฐ bh5l5k3
แนะแนว นภัสวรรณ แสงศลิ า ldbrni2
ภาษาจีน ณัฏฐก์ วี ลืนภูเขียว 43fjqwa
เทคโนโลยี ปัฐวีร์ วงศ์พฒั นกูล jclgvdh
ดนตรี ไพโรจน์ เหลา่ มังรตั น์ hgdkzf4
พลศึกษา เพชรี ธรรมสมบรู ณ์ ahxubkk
การงาน


รหสั ชน้ั เรยี น

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4/2

รายวิชา ครผู สู้ อน รหสั ช้ันเรียน

คณติ ศาสตร์ ธีรเดช สงิ ห์อนิ ทร์ vi3grle
ภาษาไทย บษุ บา วรเดช v4yhyoh
อังกฤษ สุวดี เมืองสุข aw3w4id
ทตั พิชา ฤทธ์แิ ก้ว mec6viz
สังคม ขนษิ ฐา พรประเสริฐ wyzbl66
แนะแนว นภัสวรรณ แสงศลิ า 6sf6fb7
ภาษาจีน ณัฏฐก์ วี ลืนภูเขยี ว jeqtlct
เทคโนโลยี ปัฐวีร์ วงศ์พัฒนกูล t6nacnx
ดนตรี ไพโรจน์ เหลา่ มังรตั น์ ipkknek
พลศึกษา เพชรี ธรรมสมบรู ณ์ eseuc2y
การงาน


รหัสชนั้ เรียน

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 4/3

รายวชิ า ครูผสู้ อน รหัสชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ธีรเดช สิงหอ์ ินทร์ 7fshjkk
วิทยาศาสตร์ ปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ akze4nm
ภาษาไทย บุษบา วรเดช wkav2if
สวุ ดี เมอื งสุข 4sckily
องั กฤษ ทตั พชิ า ฤทธแิ์ กว้ 7zzvbxp
สังคม ขนษิ ฐา พรประเสริฐ sadmnt6
แนะแนว นภัสวรรณ แสงศลิ า qzuezof
ภาษาจีน ณัฏฐก์ วี ลืนภูเขียว zwqzxht
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศ์พฒั นกูล xdwj2te
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามงั รัตน์ 5xkowux
พลศกึ ษา เพชรี ธรรมสมบูรณ์ 2omwucg
การงาน


รหัสชั้นเรยี น

ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 4/4

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหสั ชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ธีรเดช สิงหอ์ ินทร์ erxjgbl
วิทยาศาสตร์ ปรียารัตน์ สวุ รรณโสภณ seiuj2u
ภาษาไทย บุษบา วรเดช 2tknfm7
สวุ ดี เมอื งสุข i2lbuyn
องั กฤษ ทตั พชิ า ฤทธแิ์ ก้ว moutwuo
สังคม ขนษิ ฐา พรประเสรฐิ kaurvyk
แนะแนว นภัสวรรณ แสงศิลา i2dkugf
ภาษาจีน ณัฏฐก์ วี ลืนภเู ขียว fnln6fz
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศพ์ ัฒนกูล thq2435
ดนตรี ไพโรจน์ เหลา่ มงั รตั น์ jl4xiyr
พลศกึ ษา เพชรี ธรรมสมบูรณ์ 3dcesco
การงาน


รหัสชั้นเรียน

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 4/5

รายวชิ า ครผู ้สู อน รหัสชั้นเรยี น

คณิตศาสตร์ ธีรเดช สิงห์อินทร์ 3h22nih
วิทยาศาสตร์ ปรียารัตน์ สุวรรณโสภณ 64qdwtv
ภาษาไทย บุษบา วรเดช u7emxta
สวุ ดี เมอื งสุข p5muhuu
องั กฤษ ทตั พชิ า ฤทธแ์ิ กว้ kzw4d6h
สังคม ขนษิ ฐา พรประเสรฐิ vakbqnn
แนะแนว นภัสวรรณ แสงศิลา 5p5av3q
ภาษาจีน ณัฏฐก์ วี ลนื ภูเขียว 6qwan2g
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศพ์ ฒั นกูล ziwpjbp
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามังรตั น์ 7djepkl
พลศกึ ษา เพชรี ธรรมสมบูรณ์ 7ebophv
การงาน


รหัสชั้นเรยี น

ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 4/6

รายวชิ า ครผู สู้ อน รหัสช้นั เรียน

คณิตศาสตร์ ธีรเดช สิงหอ์ ินทร์ 6iwjcij
วิทยาศาสตร์ ปรียารัตน์ สวุ รรณโสภณ kitwe2c
ภาษาไทย บุษบา วรเดช x6vksce
สวุ ดี เมอื งสุข 3u5a37m
องั กฤษ ทตั พชิ า ฤทธแ์ิ กว้ cemqfjj
สังคม ขนษิ ฐา พรประเสริฐ p2uq76a
แนะแนว นภัสวรรณ แสงศิลา ka55gca
ภาษาจีน ณัฏฐก์ วี ลืนภเู ขียว zoas2kp
เทคโนโลยี ปฐั วรี ์ วงศ์พัฒนกูล 6r6lnqd
ดนตรี ไพโรจน์ เหล่ามงั รตั น์ slfzhat
พลศกึ ษา เพชรี ธรรมสมบรู ณ์ uku2t4i
การงาน


รหัสชั้นเรยี น

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 5/1

รายวชิ า ครผู ูส้ อน รหสั ชั้นเรียน

ศลิ ปะ กมลพร ดีประทปี ihf2bv7
ภาษาไทย สุภัทชกรานต์ จึงอมรกิต ob7xnwh
อังกฤษ เบญ็ จมาศ มโู ต้ eoxzj4y
สุขศกึ ษา วมลวรรณ วงแวง uj2qds4
ภาษาจีน นภสั วรรณ แสงศิลา zhtzdb7
จริยา ภรู ธิ ติ ิมา 36ea7pv
สงั คม มะลิวนั ศิริพิพฒั นา nu542qd
การงาน พตั รา ยนื นาน hvf6yfo
เทคโนโลยี ธนเดช กิจศุภไพศาล nay5qwl
คณติ ศาสตร์


รหัสชั้นเรียน

ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 5/2

รายวชิ า ครผู ้สู อน รหสั ชนั้ เรยี น

ศลิ ปะ กมลพร ดปี ระทปี ruvxabt
ภาษาไทย สุภัทชกรานต์ จงึ อมรกติ qcoebxv
อังกฤษ เบญ็ จมาศ มโู ต้ v4ja7sm
สุขศกึ ษา วมลวรรณ วงแวง noofuus
ภาษาจีน นภสั วรรณ แสงศลิ า mnduzzu
จริยา ภูรธิ ิตมิ า bwzjqbp
สงั คม มะลิวัน ศิรพิ ิพฒั นา pieaqbm
การงาน พตั รา ยืนนาน idswhm5
เทคโนโลยี ธนเดช กิจศุภไพศาล nmbxjpm
คณติ ศาสตร์


รหสั ชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 5/3

รายวชิ า ครูผสู้ อน รหสั ช้ันเรยี น

ศลิ ปะ กมลพร ดปี ระทีป qlgiscl
ภาษาไทย สุภัทชกรานต์ จึงอมรกิต euiwnw6
วิทยาศาสตร์ อคั รวิชญ์ พวิ งษ์งาม 6xixebp
องั กฤษ เบญ็ จมาศ มูโต้ jwicoa3
สุขศึกษา วมลวรรณ วงแวง b6b5qtd
ภาษาจนี นภสั วรรณ แสงศิลา 57dnanc
จรยิ า ภูริธิตมิ า z4etiut
สงั คม มะลิวัน ศริ พิ พิ ัฒนา cki7gd6
การงาน พตั รา ยืนนาน mru5mag
เทคโนโลยี ธนเดช กิจศุภไพศาล hl6pra4
คณติ ศาสตร์


รหัสช้นั เรยี น

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 5/4

รายวชิ า ครูผ้สู อน รหสั ชน้ั เรียน

ศิลปะ กมลพร ดปี ระทีป fusqsjj
ภาษาไทย สภุ ทั ชกรานต์ จึงอมรกิต rxbvowz
วทิ ยาศาสตร์ อคั รวชิ ญ์ พวิ งษง์ าม xf5wfzf
อังกฤษ เบญ็ จมาศ มโู ต้ leqwa4h
สุขศึกษา วมลวรรณ วงแวง 3yw35ll
ภาษาจีน นภัสวรรณ แสงศลิ า de2inj4
จรยิ า ภรู ิธิตมิ า jflq6cy
สังคม มะลวิ นั ศิรพิ ิพฒั นา nrviby6
การงาน พตั รา ยนื นาน wkx5ptt
เทคโนโลยี ธนเดช กิจศภุ ไพศาล sltlalt
คณิตศาสตร์


รหสั ช้นั เรยี น

ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 5/5

รายวิชา ครผู สู้ อน รหสั ชนั้ เรียน

ศลิ ปะ กมลพร ดีประทปี ur7oftv
ภาษาไทย สภุ ทั ชกรานต์ จึงอมรกติ fh6di6w
วทิ ยาศาสตร์ อคั รวิชญ์ พวิ งษง์ าม cxwm6ta
อังกฤษ เบ็ญจมาศ มโู ต้ svjmjdu
สขุ ศกึ ษา วมลวรรณ วงแวง sdw3wma
ภาษาจนี นภัสวรรณ แสงศิลา su53r77
จรยิ า ภูรธิ ติ มิ า ypshtv4
สังคม มะลวิ ัน ศริ พิ พิ ัฒนา cer3arj
การงาน พัตรา ยนื นาน dhabt3s
เทคโนโลยี ธนเดช กจิ ศุภไพศาล fbv3sah
คณติ ศาสตร์


รหัสชัน้ เรียน

ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 5/6

รายวิชา ครูผูส้ อน รหสั ชัน้ เรียน

ศลิ ปะ กมลพร ดีประทปี n4udepw
ภาษาไทย สุภทั ชกรานต์ จงึ อมรกิต mkjkujr
วทิ ยาศาสตร์ อคั รวชิ ญ์ พิวงษง์ าม vdqysrn
องั กฤษ เบญ็ จมาศ มโู ต้ hshijwj
สขุ ศกึ ษา วมลวรรณ วงแวง dp5znfs
ภาษาจนี นภัสวรรณ แสงศลิ า ouqupvw
จรยิ า ภรู ธิ ิตมิ า b2safgs
สังคม มะลิวนั ศริ พิ พิ ฒั นา a2qbdgj
การงาน พัตรา ยืนนาน coeakgu
เทคโนโลยี ธนเดช กจิ ศภุ ไพศาล bgoystu
คณติ ศาสตร์


รหสั ช้นั เรียน

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/1

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหสั ชัน้ เรียน

นาฏศลิ ป์ อภิชญา รวยศิลป์ ss44xcw
ภาษาไทย กรุณา พิทักษ์ทนต์ 5jkhj6k
องั กฤษ ศรายุทธ สมโนชัย 4bitkeh
ลัดดาวรรณ จนั หณุ ี 7dzyk46
สังคม พลรตั น์ ถวิลรัตน์ w7psjzb
พลศกึ ษา นภสั วรรณ แสงศิลา dhmnhpx
ภาษาจนี มะลิวนั ศริ ิพิพฒั นา 7mwoxro
การงาน สุภรณ์ แขตระกูล b5nt5ky
แนะแนว นิตยา ธรรมโชติ uxoubct
เทคโนโลยี พานุพงษ์ วิจนั ทมุข 6g5kezo
คณติ ศาสตร์


รหสั ช้นั เรียน

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6/2

รายวชิ า ครผู ู้สอน รหัสชน้ั เรยี น

นาฏศลิ ป์ อภิชญา รวยศิลป์ rc3c5st
ภาษาไทย กรุณา พิทักษ์ทนต์ 4bsdlb6
องั กฤษ ศรายุทธ สมโนชัย e6csejh
ลัดดาวรรณ จนั หุณี j33nihv
สังคม พลรตั น์ ถวิลรัตน์ mlqq5df
พลศกึ ษา นภสั วรรณ แสงศลิ า mxechak
ภาษาจนี มะลิวนั ศริ ิพิพัฒนา vfdtwyi
การงาน สุภรณ์ แขตระกูล ekp2kcy
แนะแนว นิตยา ธรรมโชติ uxhyfzo
เทคโนโลยี พานุพงษ์ วิจนั ทมขุ j524vmx
คณติ ศาสตร์


รหสั ช้ันเรียน

ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6/3

รายวิชา ครผู ู้สอน รหสั ช้ันเรียน

นาฏศิลป์ อภิชญา รวยศลิ ป์ 37ytun5
ภาษาไทย กรุณา พิทักษท์ นต์ d45zbxw
องั กฤษ ศรายุทธ สมโนชัย ozi5eyp
ลดั ดาวรรณ จันหณุ ี c23quew
สังคม พลรตั น์ ถวลิ รัตน์ zj4acux
พลศึกษา นภัสวรรณ แสงศิลา zmxjg2z
ภาษาจนี มะลิวนั ศิรพิ พิ ฒั นา muqzk5w
การงาน สุภรณ์ แขตระกลู r4qnaxb
แนะแนว นติ ยา ธรรมโชติ s6smihm
เทคโนโลยี ปญั ญา ภริ มยจ์ ันทร์ vva4unb
วทิ ยาศาสตร์ พานพุ งษ์ วิจนั ทมขุ slghmyf
คณิตศาสตร์


Click to View FlipBook Version
Previous Book
8 เทพอสูรมังกรฟ้า เล่ม 4 (จบ)
Next Book
วัฒนธรรม