The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siriwan.kunlawang, 2021-03-23 22:56:34

งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book

แผนผงั โปรแกรม

(Program Flowchart)

บทท่ี 13 : การตดั ภาพพืน้ หลงั อยา่ งง่ายคานา

ในการปรับแตง่ และตดั ตอ่ ภาพกราฟิก สง่ิ แรกท่ีต้องทาคอื การ "เลือก" พนื ้ ท่ี
บนรูปภาพ จากนนั้ จงึ ใช้คาสงั่ ตา่ ง ๆ เพ่ือให้เกิดผลเฉพาะบนพืน้ ที่ดงั กลา่ ว พนื ้ ท่ี
ที่ถกู เลือกนีเ้รียกวา่ "ซเี ลค็ ชน่ั " (Selection) และการเลอื กพืน้ ที่เรียกอีกอยา่ ง
หน่งึ วา่ การสร้าง Selection
เม่ือมีการสร้าง Selection คาสง่ั สว่ นใหญ่ เชน่ การปรับสี แสงเงา และการใช้
ฟิลเตอร์ จะมีผลเฉพาะพนื ้ ท่ีที่เลอื กไว้เท่านนั้ นอกจากนี ้Selection ยงั ใช้ใน
การตดั ตอ่ ภาพด้วย เพอ่ื คดั ลอกหรือตดั แยกเฉพาะวตั ถทุ ี่ต้องการออกมาจาก
ภาพเดิม

1. เรียนรู้ถึงหลกั การทางานของเคร่ืองมือในการตดั ภาพพืน้ หลงั ได้
2. เรียนรู้ขนั้ ตอนการตดั ภาพพนื ้ หลงั ได้
3. เรียนรู้ถึงการประยกุ ต์ใช้เครื่องมือสาหรับตดั ตอ่ ภาพตา่ งๆในงาน
กราฟิ กได้

สารบญั

บทท่ี 13 : การตดั ภาพพืน้ หลงั อย่างง่าย (2 ชว่ั โมง)
บทท่ี 14 : การปรับรูปทรงของภาพดว้ ย Transform (2 ชว่ั โมง)
บทท่ี 15 : การปรับแต่งและแกไ้ ขสีใหก้ บั ภาพ (2 ชวั่ โมง)
บทที่ 16 : การปรับภาพใหผ้ อม โดยใชค้ าสง่ั Liquify (2 ชว่ั โมง)

บทที่ 13 : การตดั ภาพพืน้ หลงั ด้วยเครื่องมือ QUICK
SELECTION TOOL

เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการตดั ภาพอยา่ งรวดเร็ว และค่อนขา้ งเนียนพอสมควรโดยใชเ้ คร่ืองมือที่ชื่อ
วา่ Quick Selection Tool กนั นะคะ โฟโตช้ อ้ ปท่ีใชต้ อ้ งเป็นรุ่น CS3 ข้ึนไปถึง

จะมีเจา้ เครื่องมือตวั น้ีนะคะ
Quick Selection Tool มีหนา้ ตาแบบน้ี
ซ่ึงเราแนะนาวา่ การใชเ้ จา้ เคร่ืองมือตวั น้ีในการตดั ภาพ ภาพภาพน้นั ควรมีพ้ืนหลงั ตดั กนั อยา่ ง
ชดั เจน ขอ้ ดีของการตดั ภาพดว้ ย Quick Selection กค็ ือ รวดเร็ว วอ่ งไว ไดภ้ าพท่ีเนียน
พอสมควร แน่นอนมนั ตอ้ งมีขอ้ เสีย ขอ้ เสียท่ีวา่ นน่ั กค็ ือ ขอบของภาพที่ตดั ออกมาแลว้ มนั จะไม่
ค่อยเรียบ ออกแนวฟุ้ง ๆนิดหน่อย จึงควรใชก้ บั การแต่งภาพท่ีไม่เนน้
โฟกสั มาก ๆเพราะจะทาใหส้ งั เกตเห็นกรอบที่ไม่เรียบไดค้ ่ะบทที่ 14 : การปรับรูปทรงของภาพด้วย
Transform

Transform คือ วิธีการนาภาพ หรือ พนื ้ ท่ภี าพที่เราเลือกไว้ มา
ปรับรูปทรงให้เปล่ียนแปลง ไปจากเดิม เชน่ การปรับภาพให้มีขนาดเลก็

ลง ปรับทิศทางการวางภาพให้เอียง ยืด และบิดภาพในลกั ษณะต่าง ๆ
เป็นต้น ซงึ่ วธิ ีการเหลา่ นีส้ ามารถใช้คาสง่ั Transform ในการ
ปรับแตง่ ซง่ึ จะมีรูปแบบการใช้คาสงั่ อกี หลากหลายรูป

เช่น ปรับภาพให้มีขนาดเลก็ ลง ปรับทศิ ทางการวางภาพให้เอยี ง ยืด

และบิดภาพ เป็นต้น ซงึ่ วิธีการเหลา่ นีส้ ามารถปรับได้ ตามคาสงั่ ทีใ่ ช้
โปรแกรมกาหนดไว้ด้วยคาสงั่ Transform และ ปรับได้โดยเรา
เป็ นผู้กาหนดเองด้วยคาส่ัง Free Transform
และการปรับขนาดของรูปภาพด้วยคาสงั่ Scale เม่ือผ้เู รียนได้ทาการ
ตดั ตอ่ ภาพจากภาพหนงึ่ ไปยงั อีกภาพหนงึ่ บางครัง้ ภาพที่ตดั ตอ่ มานนั้

อาจจะมีขนาดท่ีไม่พอดีหรือยงั ไม่เหมาะกบั อกี รูปหนงึ่ ฉะนนั้ เราจะต้อง

ทาการปรับขนาดภาพนนั้ ให้พอดกี บั รูปภาพท่ีเราต้องการนาไปวาง

1. เปิดรูปภาพที่ต้องการคดั ลอกและสร้าง Selection ในบริเวณ
พนื ้ ท่ีของรูปภาพท่ตี ้องการ

ภาพแสดงการเปิดรูปภาพท่ีต้องการคดั ลอกและสร้าง Selection

2. เปิดไฟล์รูปภาพอีกรูปหนงึ่ จากนนั้ ย้าย Selection จากรูปที่ 1
มายงั รูปท่ี 2

ภาพแสดงการย้าย Selection จากรูปที่ 1 มายงั รูปท่ี 2

3. คลกิ เมนคู าสง่ั Edit เลือกคาสงั่ Transform เลือกคาสงั่
Scale จะปรากฏกรอบส่เี หล่ียมล้อมรอบ
รูปภาพเราสามารถดงึ กรอบสีเ่ หลย่ี มทล่ี ้อมรอบรูปภาพนีเ้ข้าเพื่อลด
ขนาดของภาพ หรือ ยืดออกไปเพอ่ื ขยายขนาดของภาพ เมื่อได้ขนาดที่
ต้องการแล้วให้กดป่มุ Enter หรือกดป่มุ ESC เพอ่ื ออกจากการ
ปรับโดยกรอบส่ีเหล่ียมจะหายไป

ภาพแสดงการลด หรือขยายขนาดของภาพ

การหมุนภาพด้วยคาส่ัง Rotate
การหมนุ ภาพด้วยคาสง่ั Rotateนี ้จะทาให้เราได้ภาพท่ีมีการปรับ
ทศิ ทางตามท่ผี ้เู รียนต้องการ ซงึ่ ในบางครัง้ การหมนุ ภาพจะทาให้การ

จดั วางภาพท่ีซ้อนกนั เป็นได้อยา่ งกลมกลนื และอยใู่ นทิศทางเดียวกนั

โดยทาตามขนั้ ตอนตอ่ ไปนี ้

1. เปิดรูปภาพท่ตี ้องการพร้อมเลือกวตั ถทุ ตี่ ้องการหมนุ ทิศทางของรูป
2. คลิกเมนคู าสงั่ Edit เลือกคาสงั่ Transform เลือกคาสง่ั
Rotate จะปรากฏกรอบส่ีเหลีย่ มล้อมรอบรูปภาพ จากนนั้ นาเมาส์
ไปวางทีม่ มุ ใดมมุ หนงึ่ ของรูปภาพ โดยวางไว้เหนือมมุ จดุ สี่เหลีย่ ม

สงั เกตวา่ เมาส์จะเป็นรูปลกู ศรสองหวั ทง่ี อเข้ามมุ

3. จากนนั้ กดเมาส์ค้างไว้แล้วหมนุ เมาส์ไปยงั ทิศทางทตี่ ้องการ รูปภาพ

ก็จะหมนุ ตามทิศทางของเมาส์ เม่ือได้ทิศทางของรูปภาพทีต่ ้องการแล้ว
ให้กดป่มุ Enter หรือกดป่มุ ESC เพือ่ ออกจากการปรับโดยกรอบ
สีเ่ หลีย่ มจะหายไป

ภาพแสดงการการหมนุ ภาพด้วยคาสงั่ Rotat

โดยที่การหมนุ ด้วยคาสงั่ Rotate นีจ้ ะเป็นการหมนุ ทใ่ี ช้เมาส์ลากไปยงั ทศิ ทางที่
ต้องการแตใ่ นโปรแกรมสามารถทีจ่ ะหมนุ โดยใช้คาสงั่ ท่ีสามารถหมนุ ได้ครัง้ ละ 90
และ 180 องศาอยา่ งพอดีเพอื่ ทาให้ทิศทางการหมนุ เป็นไปอยา่ งแมน่ ยา โดยให้
ผ้เู รียนเลือกเมนคู าสง่ั Edit เลอื กคาสงั่ Transform โดยคาสง่ั ท่ีใช้หมนุ ตาม
ทศิ ทางจะมีอยู่ 5 คาสง่ั ดงั นี ้

Rotate 180๐ คอื การหมนุ ภาพ 180 องศาจากทิศทางเดมิ
Rotate 90๐ CW คือ การหมนุ ภาพตามเขม็ นาฬกิ า 90 องศาจากทิศทาง
เดิม
Rotate 90๐ CCW คือ การหมนุ ภาพทวนเขม็ นาฬกิ า 90 องศาจาก
ทิศทางเดิม
Flip Horizontal คือ การกลบั ภาพในแนวนอน
Flip Vertical คือ การกลบั ภาพในแนวตงั้ หรือ กลบั บนลงลา่ ง

การปรับรูปทรงภาพด้วยการใช้คาส่ัง TRANSFORM

การเปล่ียนรูปร่างของรูป (Transform) เราสามารถ
เปลีย่ นแปลง Layer ในรูปแบบตา่ งๆได้เชน่ การยอ่ /ขยาย การหมนุ
ภาพ การบดิ ภาพ ด้วยคาสงั่ Transform โดยคลกิ เลอื ก Edit
> Transform > (เลือก Transform
Function ท่ตี ้องการ)
ลักษณะของ Transform
การปรับขนาดภาพ หมนุ ภาพ และบิดภาพ เพื่อให้ได้รูปทรงภาพใน
แบบทีเ่ ราต้องการ เราเรียกวธิ ีการนีว้ า่ “Transform” คอื วธิ ีการ
นา ภาพหรือพนื ้ ทภ่ี าพที่เราเลอื กไว้ มาปรับรูปทรงให้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดมิ เช่น ปรับภาพให้มีขนาดเลก็ ลง ปรับทิศทางการวางภาพให้
เอยี ง ยืดและบิดภาพ เป็นต้น

การปรับรูปทรงภาพนัน้ มีหลายรูปแบบ ดงั นี ้

1. ปรับขนาดภาพ (Scale) ในการซ้อนภาพ บางครัง้ ภาพทีน่ า
มาไมส่ ามารถซ้อนกนั ได้พอดี ต้องมีการปรับขนาดก่อน ดงั ตวั อย่าง
ตอ่ ไปนีต้ ดั ภาพผ้หู ญิงมาวางซ้อนไว้บนภาพแผ่นฟิ ล์ม ภาพทตี่ ดั มาวาง
ขนาดใหญ่เกินไปปรับขนาดภาพให้เลก็ ลง

2. หมุนภาพ (Rotate) หากภาพทนี่ ามาอย่ใู นทิศทาง หรือ
มมุ ที่ไม่ลงตวั เราสามารถหมนุ ภาพได้ ดงั ขนั้ ตอนตอ่ ไปนี ้
1. เลือก Edit > Transform > Rotate เพื่อหมนุ ภาพ
2. ลากเมาส์ที่มมุ ภาพเพอ่ื หมนุ ภาพ
3. กด <Enter> เม่ือได้ภาพในทศิ ทางทตี่ ้องการ

3. เอยี งภาพ (Skew)
1. เลอื ก Edit > Transform > Skewเพ่อื เอยี งภาพ
2. เลอื กคาสง่ั Edit > Transform >
Perspective เพอื่ บิดภาพให้ดมู ีมติ ิ

4. บดิ ภาพให้ผดิ สัดส่วน (Distort) กลมุ่ คาสงั่ Quick
mask เก่ียวกบั การเลือกพนื ้ ทอี่ กี รูปแบบหนงึ่
เลอื ก Edit>Transform>Distort เพื่อบิดภาพ
5. บดิ ภาพให้ดมู ีมติ ใิ กล้ไกล (Perspective) เป็นการ
บิดภาพเพอื่ สร้างมติ ิ มีความลกึ ความสงู
ทาให้เกิดความรู้สกึ ใกล้ไกลในภาพได้ เลือก
คาสง่ั Edit>Transform>Perspective เพอ่ื บดิ ภาพให้
ดมู ีมติ ิ

6. ดดั ภาพให้โค้ง (Warp)

เป็นการดดั ภาพแนวโค้ง ใช้บอ่ ยในการสร้างลวดลายบนวตั ถผุ วิ โค้ง
ลองดตู วั อยา่ งตอ่ ไป

1. เลอื กคาสงั่ Edit -> Transform -> Warp เพ่อื ดดั
ภาพให้โค้ง

2. จะปรากฏเส้นตารางในลกั ษณะของตาขา่ ย โดยเราสามารถเลอ่ื น
ตาขา่ ยให้พอดีกบั ภาพที่ตะปรับได้

3. ดดั แขนในแตล่ ะมมุ ของตาขา่ ย เพ่อื ให้ภาพโค้งตามรูปทรงที่
ต้องการ

4. เม่ือได้ขนาดภาพทตี่ ้องการแล้ว ให้กดแปน้ <Enter> เพ่ือ
ยืนยนั กรปรับรูปทรงภาพ

บทที่ 15 : การปรับแตง่ และแก้ไขสีให้กบั ภาพ

การปรับแตง่ ในสว่ นนีจ้ ะเป็นการปรับแตง่ เก่ียวกบั สี โดยจะเป็นการเข้า
ไปแก้ไขสใี นบางสว่ นของรูปภาพ ซงึ่ จะใช้คาสงั่
Adjustment เชน่ เดยี วกนั ซง่ึ มีคาสงั่ ย่อยอยอู่ ีก ดงั นี ้

Color Balance คือการปรับแตง่ และแก้ไขสีของภาพโดยใช้
หลกั การใช้สีในสว่ นของการพมิ พ์คอื RGB และ CMYK ในการ
ปรับแตง่ เราจะต้องเลอ่ื นแทง่ สเ่ี หลี่ยมสาหรับคา่ สีแต่ละคา่ ด้วยตนเอง
โดยเพิม่ และลดในสว่ นของ RGB และ CMYK โดยใช้เมนคู าสงั่
Image เลือกคาสง่ั Adjustments เลอื กคาสงั่ Color
Balance จะปรากฏไดอะลอ็ กซ์บลอ็ กของการปรับแตง่ การ
ปรับแตง่ ให้ลากแทง่ สเี่ หลี่ยมของแตล่ ะเมนกู ารปรับไปทางซ้ายและขวา
ซง่ึ การปรับจะลดสีช่วงหนง่ึ และเพ่มิ อกี ช่วงหนงึ่

ภาพแสดงไดอะลอ็ กซ์บลอ็ กของการปรับแตง่

Hue/Saturation คือการปรับแตง่ สีของภาพโดยอาศยั
พนื ้ ฐานของการมองภาพในโมเดลของ HSB ซง่ึ เป็นการปรับความ
เข้มและจางของสโี ดยปรับทงั้ หมดของภาพ โดยใช้เมนคู าสง่ั Image
เลอื กคาสง่ั Adjustments เลือกคาสง่ั Hue/Saturation
จะปรากฏไดอะลอ็ กซ์บลอ็ กของการปรับแตง่ การปรับแตง่ ให้ลากแทง่
สี่เหลีย่ มเพื่อเพมิ่ หรือ ลดค่าตา่ ง ๆ ของแตล่ ะเมนู ดงั นี ้

•Hue ปรับคา่ สใี หมใ่ ห้กบั ภาพ สามารถปรับคา่ ได้ตงั้ แต่ -180 ถงึ
180

•Saturation ปรับคา่ ความอมิ่ ตวั ของสี โดยคา่ ทเ่ี พิ่มมากขนึ ้
จะทาให้สภี าพดอู ม่ิ และ เข้มขนึ ้ สว่ นคา่ ทีต่ ิดลบจะทาให้สภี าพมืดลง
จนเป็นสีเทา สามารถปรับ
คา่ ได้ตงั้ แต่ -100 ถงึ 100

•Lightness ปรับคา่ ความมดื และสวา่ งของภาพ คา่ ทีเ่ พ่ิมมาก
ขนึ ้ จะทาให้ภาพสวา่ งจน เป็นสีขาว และคา่ ท่ีติดลบจะทาให้ภาพมืดลง
จนเป็นสีดา สามารถปรับ
คา่ ได้ตงั้ แต่ -100 ถงึ 100

ภาพแสดงไดอะลอ็ กซ์บล็อกของการปรับความเข้ม และความจางของสี
ภาพ

ภาพแสดงการปรับความเข้ม และความจางของสีภาพด้วย
Hue/Saturation


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2021年MCO六年级设计与工艺全年教学计划
Next Book
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์