The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by steffan.jones, 2019-06-12 08:32:26

29 CYLCHLYTHYR MAI 2019

29 CYLCHLYTHYR MAI 2019

Tymor y Gwanwyn- Mai 2019 Spring Term - May 2019

CYLCHLYTHYR

NEWSLETTER

Dyma themau yr hanner tymor nesaf/Here are next half term’s themes: GWERTH Y MIS/
VALUE OF THE MONTH
Meithrin/Derbyn - Pethau Bychain Pitw/Teeny Tiny Things.
Blwyddyn 1/2 – Sw Bach a Gwingo ac Ymlusgo / Mini Zoo and Wriggle and Crawl. Gwerth mis Mehefin bydd/
June's value of the month will be:-
Blwyddyn 3/4 - Synhwyrau/Senses.
Blwyddyn 5/6 - Peiriant Sgrech/Scream Machine. Dewrder / Courage
Gwyliau Hapus i bawb. Happy Holidays to you all. Mr Steffan Jones Pennaeth/Headteacher.

Ysgol yn ail-agor ar ddydd Llun, Mehefin 3ydd 2019

School will re-open on Monday, 3rd June 2019.

DERBYN/RECEPTION BLWYDDYN 4

Tymor yma ein thema ni oedd ‘Pawennau, Crafangau a Fe wnaeth Blwyddyn 4 barhau gyda’r thema ‘Celtiaid a Rhufeiniaid’ o’r tymor
Wisgeri’. Yn ystod yr hanner tymor rydym wedi dysgu am diwethaf gan ganolbwyntio ar y Rhufeiniaid. Dechreuom trwy ddysgu am Julius
ystod o anifeiliaid, rhai sydd yn byw ar y fferm, yn y jyngl Caesar a defnyddiodd y dosbarth ei sgiliau digidol i greu ffeil ffeithiau am yr
ac yn uchel yn yr awyr. Rydym wedi bod yn brysur yn creu arweinydd Eidaleg. Cawsom hefyd y cyfle i gymharu tai Celtaidd gyda
lluniau ohonynt, trwy ddefnyddio adnoddau fel paent, sialc chartrefi’r Rhufeiniaid. Edrychom hefyd ar diriogaeth y Celtiaid a sut gwnaeth
a thoes a defnyddio rhaglen jit yn Hwb i dynnu alun ar y y Rhufeiniaid ei choncro.Yn ogystal a’r gwaith yma, ymchwiliodd y dosbarth i
cyfrifiadur a’r iPad. Rydym wedi dysgu llawer o ffeithiau mewn i wisg y milwyr Rhufeinig, ac yna defnyddio’u sgiliau darllen i greu a
newydd am y gwahanol anifeiliaid hefyd, gan edrych ar y labelu milwr ei hun. Yn dilyn sawl wythnos o gynllunio a gwaith caled, llwyddodd
synau gwahanol, sut mae’r anifeiliaid yn symud a sut maen y dosbarth i gwblhau eu tai Celtaidd eu hunain.
nhw’n helpu ni. Dyma ni’n chwarae gêm didoli. Cafodd pawb
llawer o hwyl a sbri yn ein hardal chwarae rôl newydd, Year 4 continued with the theme of ‘Celts and Romans’ from last term but this
milfeddygfa Derbyn. Trwy wisgo i fyny, dysgodd pawb sut time focusing on the Romans. We started by learning about Julius Caesar and
i ofalu am yr anifeiliaid sydd yn sâl, a sicrhau gwelliant the class used their digital skills to create a fact file about the Italian leader.
cyflym. We also had the opportunity to compare Celtic houses with Roman homes. We
also looked at the territory of the Celts and how the Romans came to conquer
This term our theme has been ‘Paws, Claws and Whiskers’. During this half term it. In addition to this work, the class researched into the dress of the Roman
we have been learning about a variety of animals, some that live on a farm, some soldiers, and
in the jungle and some high up in the sky. We have been very busy creating then used their
pictures showing the different animals, using materials such as paint, chalk and reading skills to
play-dough and using jit within the Hwb programme to draw pictures on the create and label
computer and iPad. We have also learnt many new facts about the different a soldier
animals, listening to the different sounds they make, looking at how they move, themselves.
Following weeks
and also how they help us by giving us of planning and
milk to drink and eggs to eat. Here we hard work, the
are playing a game matching the animals class finished
to their jobs. We have also had lots of their Celtic
fun in our new role-play area, Vet’s houses.
surgery. By putting on our special
outfits, we were able to care for the sick
animals, and make sure that they have a
speedy recovery.

BLWYDDYN 1

Mae wedi bod yn hanner tymor byr iawn! Mae’r amser wedi hedfan. Ein thema'r hanner tymor yma oedd ‘Sŵ Bach’. Bydd y
thema yma yn parhau i mewn i’r hanner tymor olaf ac yna byddwn yn cyflwyno’r thema newydd ‘Gwingo ac Ymlusgo’. Mae’r
plant wedi bod wrth eu bodd yn dysgu am anifeiliaid gwahanol. Maen nhw wedi bod yn dysgu sut i ddisgrifio anifeiliaid y
fferm ac anifeiliaid Affrica wrth ddefnyddio ansoddeiriau. Ym mathemateg mae’r plant wedi bod yn gwella eu sgiliau adio a
thynnu unwaith eto wrth gyfri yn ôl ac ymlaen yn eu pen neu ar linellau rhif. Gan ein bod wedi dysgu am anifeiliaid Affrica
rydym wedi bod yn edrych ar batrymau ailadroddus ar fygydau Affricanaidd. Mae’r plant wedi defnyddio’r sgil yma i greu
mygydau Affricanaidd eu hunain. Hefyd rydym wedi dysgu sgiliau dawns wrth gymharu cerddoriaeth pop i gerddoriaeth
traddodiadol Affricanaidd.

It has been a very short half term! The time has flown by. Our theme this half term has been ‘Mini Zoo’. This theme will
continue into the next half term and we will also introduce the theme ‘Wriggle and Crawl’. The children have been in their
element learning about different animals. They have been learning how to use adjectives to describe farm animals and animals from Africa. In mathematics
they have been improving their addition and subtraction skills by counting forward and backwards in their head and number lines. As we have been learning
about animals from Africa we have also looked at African masks and colour patterns. The children have used the skill of repeating patterns to create their
own African masks. We have also been developing our dance skills by listening to and dancing to pop music and traditional African music.

Tymor y Gwanwyn- Mai 2019 Spring Term - May 2019

MEITHRIN/NURSERY BLWYDDYN 2

Bu’n hanner tymor prysur a chyffrous iawn yn y Meithrin a phob un Wel am hanner tymor byr, mae wedi
yn mwynhau ac yn parhau i wella a datblygu pob math o sgiliau. hedfan! Ein thema oedd ‘Sŵ Bach’ yn
Croesawom ddeg o ffrindiau bach newydd i'r dosbarth ac mae pob ystod yr hanner tymor ac rydym wedi bod
un ohonynt wedi ymgartrefu’n arbennig o dda.
yn astudio gwahanol anifeiliaid. Rydym
Roedd cyffro mawr ymysg plant a staff y dosbarth wrth wedi gwneud llawer o waith yn casglu
ddychwelyd yn ôl i'r ysgol wedi gwyliau’r Pasg! Roedd un ffrind gwybodaeth am anifeiliaid y fferm.
bach newydd arall wedi ymuno â ni – Cymro y bochdew bach annwyl! Dysgom am ddefaid, gwartheg, geifr, cŵn
Mae pawb wrth eu bodd â Cymro ac yn ofalgar iawn ohono. Dysgom a moch. Oeddech chi’n gwybod fod
am y pethau pwysig sydd angen arnom er mwyn gofalu yn iawn cannwyll llygad geifr yn betryal, neu fod
amdano ac aethom ati i greu llyfr ‘Sut i ofalu am fochdew’. Wrth tafod buwch yn gallu mesur hyd at 30cm?
greu’r llyfr fe wnaethom ddatblygu llu o sgiliau – o'n sgiliau llafar Dyma rai o’r ffeithiau ddysgom am yr
wrth drafod i ddefnyddio siswrn yn hyderus a gofalus. Buom hefyd anifeiliaid hyn. Rydym hefyd wedi bod yn
yn datblygu ein rheolaeth wrth dynnu lluniau o‘r pethau pwysig casglu data, creu siartiau tali a chreu
hynny ar yr iPad i'w cynnwys yn ein llyfr. Mae cael Cymro yn y graffiau wrth drafod gwahanol anifeiliaid.
dosbarth wedi bod yn gymorth mawr wrth i ni drafod ein thema Byddwn yn parhau i edrych ar wahanol
bresennol sef Pawennau, Crafangau a Wisgeri ac mae wedi bod yn anifeiliaid ar ôl y gwyliau ond byddwn yn
ganolbwynt llawer o waith trafod.
canolbwyntio yn fwy ar drychfilod a
Trafodom pa anifail anwes yw’n ffefryn ni ac aethom ati i beintio chylchoedd bywyd.
lluniau hyfryd ohonynt. Mae llawer o’ lluniau wedi’u harddangos yn y
dosbarth. Aethom ati wedyn i ddarganfod pa anifail anwes sydd gan Well what a short half term that was, it’s
blant y dosbarth ac arddangos yr atebion mewn tabl yn ein cornel mathemateg.
flown by! Our theme during the half term was ‘Mini Zoo’ and we have been studying several
Rydym wedi manteisio ar y tywydd braf dros yr wythnosau diwethaf i arbrofi gyda’n hoffer a’n hadnoddau newydd different animals. We have done a lot of work and finding information about certain farm
yn yr ardal allanol. Gallwn ddatblygu llu o sgiliau newydd wrth weithio a chwarae yno - mae’r ardal tywod a dwr yn animals. We learnt about sheep, cows, goats, dogs and pigs. Did you know that a goat’s eyes
ffefryn mawr ymysg llawer o’r plant. Cofiwch edrych ar gyfri’ trydar yr ysgol am luniau ohonom yn gweithio’n galed has rectangle shaped pupils, or that a cow’s tongue can measure up to 30cm? These are just
ac yn mwynhau! Isod fe welwch lun o Cymro ynghyd ag ambell lun arall hefyd.

some of the facts we learnt

about these animals. We’ve
It has been a very busy and exciting half term in the Nursery also been collecting data,
and we have all enjoyed and continued to improve and develop creating tally charts and
all kinds of new skills. We welcomed ten new friends to the producing graphs. We will
class at the beginning of term and each one has settled very continue to study different
well. There was great excitement among the children and staff animals after the half term
of the class when returning to school after the Easter holidays! holiday but we will turn our
Another new little friend had joined us in the Nursery - our concentration to minibeasts
lovely little hamster Cymro! The children adore Cymro and are and life cycles of animals.
very caring about him. We learned about the important things
we need in order to care for him properly and we have created BLWYDDYN 5/6
our own individual books ‘How to care for a hamster’. In
creating the book we developed a whole host of skills - from Er mai tymor byr bu’r tymor hwn, bu disgyblion B5/6 yn brysur
our oral skills,when discussing, to using scissors confidently and wrth eu gwaith yn gwneud profion ac ar ôl hyn buont yn parhau
carefully. We also developed our control in taking photographs gyda ‘i gwaith ar ychydig mwy o ddigwyddiadau’r chwedegau.
of those important things on the iPad and included these in our Elfen amlwg oedd dysgu am gyfraniad pwysig Dr. Martin Luther
books.
King i hybu gwelliant ym mywydau pobl dduon America. Bu’r
Having a Cymro in the class has been a great help as we disgyblion yn ymchwilio i’w fywyd a’i waith gan wrando ar ei araith
discussed our current theme of Paws, Claws and Whiskers and enwog “Mae gen i freuddwyd” cyn mynd ati i greu pwerbwynt.
he has been the focus of many discussions.We discussed which Mae’r disgyblion yn cael profiadau ar sut i gyflwyno pwerbwynt
pet is our favorite and we painted some lovely pictures of yn aml , a dyma lun o Eleanore Tibbets yn rhoi cyflwyniad i’r
them. Many of their pictures are displayed in the classroom. dosbarth.
We then went on to find out what pet children have in the
class and displayed the answers in a table in our maths corner.
Even though it has been a very short term, the pupils in Y5/6
We have taken advantage of the fine weather over the last have been busy with tests before continuing further with
few weeks to experiment with our new equipment and resources research on other events of the
in the outdoor area. We can develop a variety new skills when 1960”s. Most importantly was a
working and playing there - the sand and water area is a big study of the contribution of Dr.
favorite among many of the children. Don’t forget to check the schools Twitter page for photos of us working Martin Luther King in the Civil
hard and enjoying! Below is a picture of Cymro along with some other pictures of us completing various tasks.
Rights Movement in America.
Pupils researched his life and
BLWYDDYN 3 work and listened to a recording
of his famous speech, “I have a
Hanner tymor yma gwnaethon ni barhau efo’n dream“ before creating a
powerpoint. Pupils are often given
thema ‘Y Celtiaid’ ond yn ogystal a hyn fe opportunities to present their
work and this is a picture of
wnaethom ganolbwyntio ar y Rhufeiniaid Eleanore Tibbets presenting her
powerpoint to the class.
hefyd. Un o hoff dasgau y dosbarth oedd
cynllunio tŷ rhufeinig gan aros o fewn cyllid o

8000 o ddarnau arian. Yn dilyn hyn fe

wnaethom gynllunio ein tai ar bapur sgwar

cyn mynd ati i’w adeiladu ar Minecraft.

Hefyd yn ystod y tymor buom yn ffodus iawn
i groesawi Mrs Beryl Ayre yn ôl i’r dosbarth

er mwyn i ni gael dysgu chwedl Twm Sion

Cati.

This half term we contiuned with our theme

‘The Celts’ however we also focused on the
Romans. One of the class’s favourite task was

designing their own Roman house whilst

staying within a budget. Following this they

were required to draw their designes’ on

squared paper before building it on Minecraft.
Also this term we were very fortunate to

welcome Mrs Beryl Ayre back to learn about

the welsh folk tale ‘Twm Sion Cati’.

PRESENOLDEB/ATTENDANCE 92% TRYDAR/TWITTER GWEFAN/
BODDHAOL/SATISFACTORY @YsgolTrimsaran WEBSITE

www.ysgoltrimsaran.org.uk

Tymor y Gwanwyn- Mai 2019 Spring Term - May 2019

BIBLE EXPLORERS PONT ARWYR/WELSH HEROES BRIDGE

Bu Janet Hawkings, o ‘Bible Explorers’ yn gweithio gyda Rydym wedi bod yn ffodus i
disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yr hanner tymor yma. Maent wedi dderbyn grant gan Gyngor
bod yn astudio’r Testament Newydd. Diolch yn fawr i Janet Celfyddydau Cymru i wella
am brynu beiblau i’r plant. creadigrwydd yn ein hysgol.
Penderfynodd disgyblion
Janet Hawkings, from Bible Explorers has been working Blwyddyn 5 a 6 eu bod am greu
with Year 5 and 6 pupils this half term. They have been pont arwyr i arddangos
studying the New Testament. A big thank you to Janet for chwedlau ac arwyr Cymru.
purchasing Bibles for the children. Diolch yn fawr iawn i Jonathan
Davies, Trystan Gravelle, Mari
EISTEDDFOD Gravelle a Mari Thomas am
MYNYDDYGARREG agor ein Pont Arwyr yn
swyddogol ar ddydd Mawrth,
Llongyfarchiadau i Mai 7fed.
bawb a gymerodd rhan
yn Eisteddfod We have been fortunate to receive a grant from the Arts Council
Mynyddygarreg eleni. of Wales to improve creativeness in our school. Year 5 and 6
pupils decided that they wanted to create a heroes bridge to
Congratulations to all display the legends and heroes of Wales.
who took part in this A big thank you to Jonathan Davies, Trystan Gravelle, Mari Gravell
year’s Mynyddygarreg and Mari Thomas for officially opening our Heroes Bridge on
Eisteddfod. Tuesday, 7th May.

MABOLGAMPAU / SPORTS

Fe fynychodd y dosbarth Meithrin a’r
Derbyn ‘Mabolgampau Blynyddol Cwm
Gwendraeth’ yn ddiweddar. Cynhaliwyd y
mabolgampau ym Mharc y Scarlets a
chafodd pawb hwyl wrth gymeryd rhan.
Da iawn bawb!

The Nursery and Reception class took
part in the ‘Annual Sports for Menter
Cwm Gwendraeth’ recently. The event was held at Parc y Scarlets and everyone had
fun taking part. Well done everyone!

Tymor y Gwanwyn- Mai 2019 Spring Term - May 2019

PRIFYSGOL ABERTAWE/
SWANSEA UNIVERSITY

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 amser gwych ym Mhrifysgol
Abertawe yr wythnos diwethaf. Cawsant daith o
amgylch yr Adran Wyddoniaeth a Pheirianneg a
chawsant sgwrs ar argraffu 3D. Diolch am y croeso
cynnes.

Year 5 and 6 had a great time at Swansea University
last week. They had a tour of the Science and
Engineering Department and received a talk on 3D
printing. Thank you for the warm welcome.

FFOTOGRAFFYDD/PHOTOGRAPHER PARC-Y-BOCS

Daeth y ffotograffydd i dynnu lluniau dosbarth Mae’r ysgol wedi cael gwahoddiad i greu gardd ym Mharc-
wythnos yma. Os hoffech archebu, dychwelwch i’r y-Bocs yng Nghydweli. Mae 9 disgybl o’r ysgol yn helpu
ysgol erbyn dydd Mercher, Mehefin 5ed. gyda’r prosiect yma, sy’n dechrau wythnos yma ac yn
rhedeg tan mis Gorffennaf.
The photographer visited the school this week to
take class photos. If you wish to place an order The school has been invited to create a garden at Parc-y-
please return to school by Wednesday, 5th June. Bocs in Kidwelly. 9 pupils from the school are helping with
this project,
SAVE OUR SANDS which will
commence
Cafodd Blwyddyn 5 a 6 wahoddiad i gymryd rhan mewn this week
taith gerdded noddedig o Harbwr Porth Tywyn i Barc and
Gwledig Pembre ar ddydd Iau, Mai 23ain. continue
Roedd y daith gerdded i goffau taith disgyblion yr ardal until July.
rhwng 1969-1971 er mwyn amddifyn eu traeth ac arfordir i
genedlaethau’r dyfodol. C.R.A./P.T.A

Year 5 and 6 pupils were invited to take part in a Bydd ein cyfarfod CRA nesaf yn cael ei gynnal ar ddydd
sponsored walk from Burry Port Harbour to Pembrey Mercher, Mehefin 12fed am 3.10yp yn yr ysgol. Croeso
Country Park on Thursday, 23rd May. i aelodau hen a newydd.
The walk was to commemorate the pupils’ protest march Byddwn yn trafod ein ‘Noson Hwyl’ sydd i’w chynnal ar
between 1969-1971 to protect their beach and coast for nos Wener, Gorffennaf 5ed yng Nghlwb Chwaraeon a
future generations. Chymdeithasol y pentref a’n Ffair Haf i’w gynnal ar
ddydd Iau, Gorffennaf 11eg .

Our next PTA meeting will be held on Wednesday, 12th
June at 3.10pm in the school. New and old members
welcome.
We will be discussing our forthcoming ‘Entertainment
Evening’ to be held at Trimsaran Sports and Social Club
on Friday, 5th July and our Summer Fayre, to be held
on Thursday, 11th July.


Click to View FlipBook Version