The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

004 DSKP KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ila nasyira, 2019-04-12 23:18:24

kssm dskp sej ting 3

004 DSKP KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sejarah

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Sejarah

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2017

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.................................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan........................................................................................................................................ vii
Kata Pengantar................................................................................................................................................................. ix
Pendahuluan..................................................................................................................................................................... 1
Matlamat........................................................................................................................................................................... 3
Objektif.............................................................................................................................................................................. 3
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.......................................................................................................... 4
Fokus................................................................................................................................................................................ 5
Kemahiran Abad Ke-21.................................................................................................................................................... 11
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi......................................................................................................................................... 12
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................................ 13
Elemen Merentas Kurikulum............................................................................................................................................. 18
Pentaksiran Sekolah......................................................................................................................................................... 21
Organisasi Kandungan..................................................................................................................................................... 24
Panduan Pelaksanaan Kajian Kes................................................................................................................................... 37
Glosari.............................................................................................................................................................................. 52
Panel Penggubal.............................................................................................................................................................. 56
Penghargaan.................................................................................................................................................................... 59

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU (A) 531/97.]

viiKATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan

menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21

yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kesepaduan tersebut

memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan Pendidikan Kebangsaan.

standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang

menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan

menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada Kemahiran

Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dengan memberi fokus kepada

mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran

Standard Prestasi. Berasaskan Projek supaya murid dapat menguasai kemahiran

yang diperlukan dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen

kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM

untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.

bagi meningkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ixPENDAHULUAN KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard KSSM Sejarah adalah disiplin ilmu yang dinamik selaras dengan
Sekolah Menengah (KSSM) yang wajib dipelajari oleh semua tranformasi kurikulum yang menekankan perkembangan
murid secara berterusan dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan pembelajaran sepanjang hayat. Pendekatan pengajaran dan
Lima. Kurikulum Sejarah sekolah menengah dilaksanakan secara pembelajaran (PdP) mata pelajaran Sejarah menjurus kepada
bersepadu. Kesepaduan disiplin Sejarah merangkumi aspek pemupukan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) bagi
kandungan pengetahuan, Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS), memenuhi matlamat dan aspirasi negara. Kepelbagaian kaedah
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik. PdP Sejarah antaranya kemahiran berfikir, kajian kes, kemahiran
teknologi maklumat dan komunikasi, pengajaran berasaskan
Kandungan KSSM Sejarah adalah berbentuk kronologi yang kajian masa depan, pembelajaran secara konstruktivisme,
membincangkan perihal kehidupan masyarakat dan negara pembelajaran secara kontekstual, dan pengaplikasian Theory of
daripada aspek politik, ekonomi dan sosial. Peristiwa sejarah Constraints (TOC). KSSM Sejarah mengaplikasikan kurikulum
disusun secara kronologi supaya murid dapat memahami proses holistik dan futuristik yang menekankan kepada kurikulum bertaraf
perkembangan masyarakat dan negara yang menumpukan dunia serta berkait rapat dengan perkembangan teknologi
kepada pemahaman yang menyeluruh tentang pembinaan negara maklumat dan komunikasi.
bangsa Malaysia bermula dari Zaman Prasejarah hingga kini. Ilmu
tersebut membolehkan murid membuat perbandingan peradaban Pentaksiran KSSM Sejarah bertujuan sebagai kayu ukur untuk
yang dicapai oleh negara luar dengan negara kita. Oleh itu, murid menilai penguasaan dan pencapaian murid dalam memperoleh
perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang dunia luar supaya pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai.
mereka mampu bersaing di peringkat global. Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan memberi
maklum balas kepada pihak berkepentingan seperti pentadbir,
guru, murid dan ibu bapa tentang perkembangan dan pencapaian

1

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

murid. Maklumat daripada pentaksiran boleh digunakan oleh guru
dan murid untuk meningkatkan mutu PdP Sejarah.

Oleh itu, KSSM Sejarah sebagai satu disiplin ilmu akan menjadikan
seseorang murid arif dan peka sejarah serta menyediakan mereka
bagi menghadapi cabaran masa depan dengan memahami
peristiwa masa lalu serta menghayati perjuangan tokoh-tokoh
negara. Hasrat KSSM Sejarah memberikan penekanan kepada
pembangunan sahsiah murid di samping pemupukan nilai-nilai
keperibadian mulia dan semangat kewarganegaraan serta
menjadikan pengajaran daripada sejarah sebagai iktibar untuk
membina kesedaran kebangsaan serta cintakan negara.

2

MATLAMAT KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

KSSM Sejarah bermatlamat memberi kefahaman mengenai 3. Mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam
masyarakat, negara Malaysia dan dunia. Usaha ini, dapat kalangan murid melalui kajian kes.
memupuk dan memperkukuh identiti diri serta semangat setia
negara sebagai warganegara Malaysia. Mata pelajaran Sejarah 4. Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam
juga dapat mewujudkan semangat perpaduan, perasaan kekitaan, melahirkan murid untuk bersaing di peringkat global.
kesedaran kebangsaan dan memperkukuh perasaan cinta akan
tanah air. 5. Menghuraikan usaha dan sumbangan tokoh tanah air
dalam memperjuang dan mempertahankan kedaulatan
OBJEKTIF negara.

KSSM Sejarah membolehkan murid mencapai objektif berikut: 6. Membincangkan perkembangan sejarah masyarakat dan
negara bagi membina jati diri.
1. Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan seharian
dengan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. 7. Membincangkan kepentingan dan peranan kepelbagaian
kaum dan etnik dalam pembentukan negara bangsa.
2. Menerangkan kepentingan mengamalkan semangat
perpaduan dalam usaha pembangunan dan kemajuan 8. Meningkatkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis,
negara. menilai dan mencipta idea melalui fakta sejarah yang
tepat.

9. Membina minat terhadap sejarah sebagai satu disiplin
ilmu yang dinamik.

10. Membina semangat patriotisme dalam mempertahankan
kedaulatan negara.

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Kurikulum Sejarah digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. KSSM.
.

Rajah 1: Kerangka KSSM

4

FOKUS KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Fokus utama KSSM Sejarah adalah untuk melahirkan murid yang Kesepaduan ini dilaksanakan secara serentak dan berterusan
arif dan peka sejarah serta mampu menyumbang kepada dalam PdP mata pelajaran Sejarah seperti yang digambarkan
pembentukan masyarakat yang berdaya saing pada masa dalam Rajah 2.
hadapan. Kurikulum ini memberi penekanan kepada kesepaduan
aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai agar dapat memberi
pemahaman kepada murid dalam membina jati diri dan semangat
cinta akan negara.

Reka bentuk kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan
berbentuk ‘intra’ iaitu yang berlaku dalam pengetahuan sejarah itu
sendiri. Pengetahuan sejarah ini meliputi sejarah Malaysia,
sejarah dunia dan pembinaan negara bangsa Malaysia. Manakala
elemen kemahiran pula mencakupi Kemahiran Pemikiran Sejarah.
Seterusnya elemen nilai merangkumi Elemen Kewarganegaraan
dan Nilai Sivik yang digabung jalin mengikut prinsip dan nilai
demokrasi, keterikatan emosi kepada negara, perasaan kekitaan,
semangat patriotik dan jati diri.

Rajah 2: Fokus Kurikulum Sejarah

5

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Pengetahuan Kemahiran Pemikiran Sejarah
Pengetahuan atau kandungan KSSM Sejarah memberi fokus Mata pelajaran Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang
kepada pemahaman dan penghayatan tentang sejarah negara sistematik bagi mengembangkan proses PdP agar lebih dinamik.
Malaysia. Sejarah negara kita dipelajari dan dikaji secara kronologi Sejarah merupakan disiplin ilmu untuk mencari kebenaran tentang
dari Zaman Air Batu hingga pembentukan negara dan bangsa masa lalu. Oleh itu, sejarawan, guru sejarah dan murid terdedah
Malaysia mengikut tema berikut yang disusun daripada Tingkatan kepada Pemikiran Inkuiri yang melibatkan persoalan ‘Apa, Bila,
1 hingga Tingkatan 5 seperti yang terdapat dalam Jadual 1. Siapa, Di mana, Mengapa dan Bagaimana’ setiap kali mereka
mempelajari ilmu sejarah.
Jadual 1: Tema KSSM Sejarah
Murid diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya dapat
TINGKATAN TEMA meningkatkan pemikiran dengan lebih kritis dan analitis.
Kemahiran ini dipupuk dan diaplikasikan oleh murid dengan
Tingkatan 1 Sejarah Kita dan Dunia pelbagai kemahiran seperti kemahiran memahami kronologi,
meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat imaginasi dan
Tingkatan 2 Warisan Negara membuat rasionalisasi seperti berikut:

Tingkatan 3 Kedatangan Kuasa Asing 1. Memahami Kronologi – urutan waktu dan peristiwa sejarah.
Murid dididik dengan kemahiran memahami tempoh masa
Tingkatan 4 Pembinaan Negara (periodisasi) merujuk kepada kemajuan sesebuah tamadun.

Tingkatan 5 Malaysia dan Masa Depan 2. Meneroka Bukti – melibatkan kemahiran mengenal pasti dan
membuat perbandingan antara sumber primer dengan sumber
Aspek sejarah dunia yang mempunyai perkaitan dengan sejarah sekunder untuk mendapatkan maklumat sejarah. Kemahiran
Malaysia dipelajari supaya murid dapat memahami dengan lebih ini dapat menjana pemikiran sejarah dan pemahaman sejarah
jelas tentang sejarah negara kita untuk mengukuhkan rasa bangga
terhadap sumbangan Malaysia dalam sejarah dunia.

6

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

serta sifatnya yang interpretatif. Sumber-sumber tersebut tulisan serta dapat memahami peristiwa sejarah secara empati.
diperoleh melalui kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah Selain itu, pemahaman sejarah juga boleh mendidik murid
arkeologi. menganalisis corak perubahan yang dialami manusia.

3. Membuat Interpretasi – membuat tafsiran terhadap sesuatu Melalui proses Kemahiran Pemikiran Sejarah, murid boleh
peristiwa dengan memberi ulasan berdasarkan bukti. Murid memahami sesuatu peristiwa masa lalu dengan pelbagai
dapat mengetahui perbezaan tafsiran dan perspektif yang perspektif secara mendalam agar dapat meletakkan diri mereka
wujud dalam kalangan sejarawan. Di samping itu, murid dapat secara imaginatif dalam situasi seseorang tokoh atau peristiwa.
membezakan fakta sejarah dengan tafsiran sejarah. Akhirnya, murid dapat melihat sejarah secara empati bagi
membina corak pemikiran yang lebih terbuka, toleransi dan
4. Membuat Imaginasi – usaha melibatkan murid dengan sesuatu matang ke arah melahirkan warganegara yang mencintai negara.
situasi dalam peristiwa sejarah. Kemahiran imaginasi
diperoleh secara visual dan empati. Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik melalui pembelajaran
5. Membuat Rasionalisasi – melibatkan penggunaan akal fikiran sejarah adalah untuk membentuk warganegara yang mempunyai
dan membuat pertimbangan yang wajar dalam menyelesaikan jati diri dan berkeperibadian Malaysia yang patriotik berlandaskan
sesuatu masalah. Usaha ini memerlukan kemahiran murid prinsip-prinsip Rukun Negara dan berteraskan Perlembagaan
untuk membuat hipotesis, mengumpul maklumat, menentukan Negara. Penerapan ini memberi penekanan kepada aspek
bukti yang signifikan dan membuat inferens daripada amalan dan penghayatan dalam kalangan murid bagi membentuk
maklumat yang dikumpul. dan melahirkan bangsa Malaysia yang mengetahui hak,
tanggungjawab serta peranannya sebagai warganegara.
Dengan menguasai Kemahiran Pemikiran Sejarah, murid boleh
menggunakan kemahiran ini untuk menganalisis sumber dan
merekod hasil analisis. Seterusnya murid boleh membuat
penjelasan sejarah dengan tepat, sama ada bentuk lisan atau

7

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam (iv) bersefahaman dan bermuafakat
KSSM Sejarah memberi fokus untuk membentuk warganegara (v) bekerjasama dan tolong menolong
seperti berikut: (vi) muhibah dan semangat bermasyarakat
1. Mendukung Prinsip dan Nilai Demokrasi (vii) berganding bahu membangunkan negara
(viii) kesedaran memelihara alam sekitar
(i) mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) mematuhi undang-undang dan peraturan 4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(iii) menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip (i) hormat lambang-lambang negara
(ii) bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
demokrasi (iii) berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan
(iv) mempertahankan dan menjunjung perlembagaan negara
(iv) berkorban untuk negara
negara
5. Mempunyai Jati Diri
2. Mempunyai Keterikatan Emosi kepada Negara (i) kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(i) bertindak wajar (ii) berilmu dan berketrampilan
(ii) bersifat amanah dan jujur (iii) berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iii) berlaku adil dan bertimbang rasa (iv) rajin dan gigih
(iv) berbangga dengan sejarah negara (v) keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(v) berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa (vi) tabah menghadapi cabaran
(vi) bersyukur sebagai warganegara Malaysia (vii) berdikari
(vii) menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara (viii) menghargai masa
(ix) kreatif dan inovatif
3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) hormat menghormati
(ii) bertoleransi
(iii) bersatu padu dan berharmoni

8

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Panduan Pelaksanaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dinyatakan dengan jelas
Sivik sebagai SP. Elemen ini tidak boleh diajar bersendirian dan
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dinyatakan dalam setiap merupakan satu indikator yang harus dijelmakan dalam objektif
Standard Kandungan (SK) melalui Standard Pembelajaran (SP) PdP oleh guru.
menggunakan simbol K seperti Jadual 2.
Elemen ini dilaksanakan dalam aktiviti PdP semasa guru
Jadual 2: Penulisan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik merancang Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Berikut adalah
dalam SP contoh penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
melalui aktiviti soal jawab.

• Elemen

kewarganegaraan

ditandakan

dengan K.

• Mesti ditulis dalam

RPH.
• Tidak boleh diajar

secara berasingan

dengan SP

9

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Contoh Panduan Pelaksanaan Penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik ditanda dengan K (K7.1.5). Elemen ini tidak boleh diajar secara berasingan atau
bersendirian.
Objektif untuk elemen ini perlu dinyatakan semasa membuat perancangan PdP. Terdapat pelbagai kaedah untuk melahirkan Elemen
Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam kalangan murid antaranya melalui aktiviti soal jawab, kajian kes, pemerhatian dan kaedah-
kaedah lain mengikut kreativiti guru dan tahap kebolehan murid semasa melaksanakan PdP.
Contoh:
7.1 Kedatangan Kuasa Barat
7.1.1 Menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita.
K 7.1.5 Menjelaskan kepentingan memanfaatkan sumber kekayaan negara.
Contoh Aktiviti (soal jawab):

1. Apakah kepentingan memanfaatkan sumber kekayaan negara?
2. Bagaimanakah generasi hari ini memanfaatkan sumber kekayaan negara?
3. Cadangkan cara generasi hari ini mengekalkan sumber kekayaan negara.

10

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang PROFIL MURID PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus Mahir
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang Berkomunikasi Mereka menyuarakan dan meluahkan
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir fikiran, idea dan maklumat dengan
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang yakin dan kreatif secara lisan dan
dinyatakan dalam profil murid supaya berupaya bersaing di Kerja Sepasukan bertulis, menggunakan pelbagai media
peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Sejarah dan teknologi.
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
kalangan murid. dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
Justeru, penggubalan kurikulum Sejarah mengambil kira keputusan yang beretika. Mereka
penyepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi melahirkan berfikir tentang pembelajaran dan diri
murid yang dapat memperkukuhkan identiti diri dan semangat setia mereka sebagai murid. Mereka
negara seiring dengan ciri-ciri murid abad ke-21 seperti Jadual 3. menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi
Jadual 3: Profil Murid individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam
PROFIL MURID PENERANGAN menangani bidang pembelajaran yang
baru.
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi Mereka boleh bekerjasama secara
kesukaran, mengatasi cabaran dengan berkesan dan harmoni dengan orang
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi dan lain. Mereka menggalas
empati. tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai
sumbangan yang diberikan oleh setiap
ahli pasukan. Mereka memperoleh
kemahiran interpersonal melalui aktiviti
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka
pemimpin dan ahli pasukan yang lebih
baik

11

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Bersifat Ingin
Tahu Mereka membangunkan rasa ingin tahu KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
semula jadi untuk meneroka strategi dan dapat menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran
Berprinsip idea baru. Mereka mempelajari kemahiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
Bermaklumat dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat Jadual 4.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
Penyayang/ menikmati pengalaman pembelajaran Jadual 4: Tahap pemikiran dalam KBAT
Prihatin sepanjang hayat secara berterusan.
Patriotik TAHAP PENERANGAN
Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, PEMIKIRAN
adil dan menghormati maruah individu, Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
kumpulan dan komuniti. Mereka nilai dalam situasi berlainan untuk
bertanggungjawab atas tindakan, akibat Menganalisis melaksanakan sesuatu perkara.
tindakan serta keputusan mereka. Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
Menilai kecil untuk memahami dengan lebih
Mereka mendapatkan pengetahuan dan mendalam serta hubung kait antara bahagian
membentuk pemahaman yang luas dan Mencipta berkenaan.
seimbang merentasi pelbagai disiplin Membuat pertimbangan dan keputusan
pengetahuan. Mereka meneroka menggunakan pengetahuan, pengalaman,
pengetahuan dengan cekap dan berkesan kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi.
dalam konteks isu tempatan dan global. Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
Mereka memahami isu-isu etika/ undang- yang kreatif dan inovatif.
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
Mereka menunjukkan empati, belas kasihan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
dan rasa hormat terhadap keperluan dan menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

12

berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang Keberkesanan dan kejayaan PdP KSSM Sejarah bergantung
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. kepada kreativiti guru merancang, mengolah dan melaksanakan
pendekatan, kaedah, teknik secara bersepadu dan sistematik.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Guru juga mesti memberi fokus kepada penerapan dan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai pengamalan yang berterusan tentang Elemen Kewarganegaraan
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir dan Nilai Sivik. Guru hendaklah mengajar kandungan sejarah
tidak mengikut kelaziman. berpandukan standard pembelajaran dan disepadukan dengan
Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik semasa melaksanakan
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat PdP.
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Dalam aspek pedagogi, penekanan terhadap pembelajaran secara
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan mendalam merupakan salah satu cara pendekatan berpusatkan
berfokus untuk menyelesaikan masalah. murid. Guru hendaklah merancang PdP yang berpusatkan murid
bagi menggalakkan penglibatan aktif murid agar dapat
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti menimbulkan suasana PdP yang menarik. Pembelajaran aktif yang
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dilaksanakan dalam pendekatan secara mendalam dapat
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti meningkatkan kompetensi murid dengan mengaplikasikan KBAT
peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk dalam pengetahuan, kemahiran dan nilai. Antara kaedah PdP
menggalakkan murid berfikir. Sejarah adalah seperti berikut:

13

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Kajian Kes ujikaji dan kaji siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan
Kajian kes ialah pembelajaran melalui penerokaan yang atau digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti
melibatkan pengetahuan, penglibatan diri, kemahiran kreativiti dan kerja projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.
pengaplikasian metodologi sejarah. Pengalaman menjalankan
kajian kes dapat menggalakkan kemahiran penyelesaian masalah Kemahiran Inkuiri digunakan dalam kajian kes kerana
dan sikap ingin tahu. membolehkan murid memperoleh ilmu pengetahuan dan
menguasai kemahiran melalui penaakulan. Kemampuan mencari
Kajian kes merupakan satu komponen dalam kurikulum Sejarah dan mengumpul maklumat melalui pelbagai aktiviti tersebut dapat
yang wajib dilaksanakan sebagai pendedahan kepada murid untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang lebih
mengaplikasikan Kemahiran Pemikiran Sejarah. Kajian ini juga bermakna dan berkesan. Menerusi kemahiran ini, guru juga boleh
melibatkan kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan berperanan sebagai pembimbing untuk merangsang minat murid
mencipta idea berdasarkan fakta-fakta sejarah. menjadi lebih yakin dalam menjalankan aktiviti pembelajaran.

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
Kemahiran Inkuiri dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan Kajian Masa Depan (KMD) ialah suatu pendekatan pengajaran
sikap ingin tahu dalam kalangan murid. Semasa melaksanakan untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara
inkuiri, murid akan lebih peka kepada keadaan masyarakat dan atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa
persekitarannya. depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka
akibat, serta mengendalikan perubahan supaya mereka mendapat
Kemahiran Inkuiri merupakan kaedah PdP yang berpusatkan manfaat yang maksimum. Pengajaran berasaskan KMD
murid. Murid berperanan merancang dan menjalankan aktiviti merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk
pembelajaran. Mereka melibatkan diri secara aktif untuk mencari menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai
dan mengumpul maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti cabaran hidup dan membuat keputusan. Dalam mata pelajaran
memerhati, mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan,

14

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Sejarah, murid diajar menggunakan pemikiran kritis dan kreatif Pendekatan ini membolehkan murid membuat refleksi dan menilai
untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu sehingga tahap pembelajaran sendiri serta mampu mengaplikasi
ke masa kini dan meramalkan keadaan pada masa hadapan. pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang berlainan.

Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) ialah aktiviti luar bilik Pembelajaran Masteri merujuk kepada pendekatan PdP bagi
darjah yang terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. memastikan murid menguasai hasil pembelajaran yang
Aktiviti ini, bertujuan menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke
kurikulum sekolah yang merangkumi persekitaran pembelajaran unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini digunakan kerana
yang progresif. PLBD memberikan pengalaman pembelajaran murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza dalam
dalam situasi yang sebenar, bermakna dan menyeronokkan. pembelajaran. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang
Selain itu, PLBD boleh mengembangkan kemahiran sosial dan mencukupi serta proses PdP yang berkualiti. Sebagai contoh,
kerja berpasukan dalam kalangan murid. Sebagai contoh, kaedah ini dilaksanakan dengan membahagikan tajuk-tajuk yang
membuat lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah besar kepada bab-bab atau unit-unit yang kecil yang mempunyai
seperti muzium, arkib atau tapak warisan. Melalui aktiviti ini, murid objektif yang tersendiri bagi memudahkan murid menguasai isi
dibimbing untuk mengaitkan pengalaman sebenar dengan pelajaran sebelum beralih kepada tajuk yang seterusnya.
peristiwa-peristiwa sejarah yang dipelajari dalam bilik darjah.
Pembelajaran Akses Kendiri
Belajar Cara Belajar Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah pendekatan yang
Belajar Cara Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh teknik membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan
belajar sama ada bersama guru atau tanpa guru. Pendekatan ini bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai
bertujuan untuk menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri, hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka
menggunakan pengetahuan sedia ada, rakan-rakan dan bahan bertanggungjawab dan berdikari atas pembelajaran mereka.
lain sebagai sumber pembelajaran. Dalam PAK, bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya

15

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

murid belajar mengikut minat, keperluan, tahap kemampuan dan tafsiran dan amalan kendiri. Guru harus mendorong proses
gaya pembelajaran mereka. Murid juga boleh mengetahui maklum pembelajaran murid dengan mengemukakan soalan-soalan
balas pencapaian mereka kerana PAK menyediakan pentaksiran terbuka dan sering mengadakan perbincangan kumpulan dalam
kendiri. kalangan murid.

Pembelajaran Secara Kontekstual Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran Kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) merupakan suatu pendekatan
menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian PdP yang berasaskan kecerdasan murid yang pelbagai. TKP terdiri
individu, masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan daripada lapan jenis kecerdasan iaitu verbal-linguistik, logik-
pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal,
minds-on. Dalam pembelajaran Sejarah, murid membina intrapersonal dan naturalis. Melalui pendekatan ini, guru dapat
persekitaran pembelajaran melalui proses pengalaman, mengenal pasti persamaan dan perbezaan keupayaan individu
penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkan persekitaran murid yang unik. Mereka belajar dan dinilai dengan cara yang
dengan peristiwa sejarah yang dipelajari. berlainan bagi meningkatkan kecerdasan dan potensi yang tidak
terbatas bagi membantu murid menyelesaikan masalah yang
Pembelajaran Secara Konstruktivisme dihadapi dalam kehidupan sebenar.
Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau konsep Pembelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
secara aktif berdasarkan pengetahuan sejarah dan pengalaman Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam PdP
sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan
pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk bersesuaian dengan keperluan pembelajaran bagi meningkatkan
membina pengetahuan baru. Guru sebagai pembimbing perlu kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran.
membantu proses ini dengan menggunakan strategi dan kaedah Penggunaan TMK juga memberi peluang pembelajaran yang sama
pengajaran yang menggalakkan murid untuk membuat analisis, kepada semua murid yang pelbagai keupayaan bagi meningkatkan

16

motivasi diri, di samping membolehkan murid mengamalkan KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
pembelajaran kendiri.
bermakna. Teknik ini memerlukan perancangan rapi supaya
Aplikasi Teknik Theory of Constraints. pembelajaran mempunyai unsur seperti:
Teknik Theory of Constraints (TOC) ialah cara PdP berasaskan
pemikiran yang logik dan sistematik. Proses ini menggunakan i. bermain secara terancang;
teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit. Teknik ii. bermain secara berstruktur;
ini membolehkan murid menggunakan alat dan teknik berfikir iii. bermain secara fleksibel; dan
dalam pembelajaran mereka. Aplikasi teknik ini mampu untuk iv. memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif.
melibatkan murid secara kolaboratif iaitu bersesuaian dengan
konsep pembelajaran berpusatkan murid. Ini menyediakan
mereka dengan kemahiran bagi mencapai matlamat,
menyelesaikan masalah dengan berkesan, membuat keputusan,
berkomunikasi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian.
Dalam pembelajaran Sejarah, kaedah ini dapat membantu murid
membuat andaian dan pertimbangan mengenai peristiwa sejarah
berdasarkan fakta yang tepat iaitu melalui pentarikhan serta bukti
sebenar sesuatu peristiwa sejarah.

Teknik Belajar Sambil Bermain
Belajar Sambil Bermain ialah satu pendekatan yang terancang dan
berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam
suasana yang bebas dan selamat, menggembirakan dan

17

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang 3. Nilai Murni
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
standard kandungan. Elemen ini diterapkan bertujuan supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang mengamalkannya.
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
hadapan. Elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
kehidupan harian.
1. Bahasa
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu 4. Sains dan Teknologi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu murid.
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
dan berkomunikasi secara berkesan. serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam merangkumi empat perkara iaitu:
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata (i) Pengetahuan Sains dan Teknologi (fakta, prinsip,
pelajaran. konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi).
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai manipulatif tertentu).
alam.

18

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, 7. Keusahawanan
keselamatan).  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. budaya dalam kalangan murid.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
5. Patriotisme aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang global.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
sebagai rakyat Malaysia. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan murid
6. Kreativiti dan Inovasi dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk kemahiran asas TMK yang dipelajari.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
idea yang ada. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu
menghadapi cabaran abad ke-21.
 Elemen Kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
PdP.

19

9. Kelestarian Global KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
 Elemen kelestarian global bermatlamat melahirkan murid
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi wang yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperoleh melalui seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun. Penerapan
elemen penggunaan dan pengeluaran lestari, secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
kewarganegaraan global dan perpaduan. kurikulum. Pendedahan pengurusan kewangan adalah penting
 Elemen kelestarian global penting dalam menyediakan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
murid bagi menghadapi cabaran semasa di peringkat nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan bermakna.
tempatan, negara dan global.
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

10. Pendidikan Kewangan
 Penerapan elemen pendidikan kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
menguruskan hal ehwal kewangan secara
bertanggungjawab.
 Elemen pendidikan kewangan boleh diterapkan dalam PdP
secara langsung ataupun secara sisipan.

20

PENTAKSIRAN SEKOLAH KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Pentaksiran dalam Sejarah juga memberi ruang yang luas kepada
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses murid untuk menganalisis, menilai dan merumus fakta-fakta
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang sejarah secara rasional. Hal ini dapat direalisasikan melalui satu
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru. Proses ini berlaku sistem pentaksiran yang baik dan terancang. Semasa menjalankan
secara berterusan sama ada formal dan tidak formal supaya guru pentaksiran, guru harus mengambil kira kepelbagaian tahap
dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS perlu kecerdasan murid dan dilakukan secara berterusan semasa
dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik proses PdP dengan pelbagai cara. Antaranya ialah pemerhatian,
dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari PS akan kerja kursus, kajian kes, membina folio, membuat simulasi, kuiz,
digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam ujian bertulis dan lain-lain kaedah yang bersesuaian dengan
merancang tindakan susulan untuk meningkatkan perkembangan kebolehan murid.
pembelajaran murid.
Pentaksiran KSSM Sejarah bertujuan untuk merangsang
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. pemikiran yang melibatkan penguasaan murid dalam
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran ini, dilaksanakan
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada dengan menguji pengetahuan dan pemahaman murid terhadap
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. sesuatu SK dan SP. Murid juga boleh diuji mengenai fakta, tarikh
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, dan definisi. Selain itu, guru juga boleh menguji murid daripada
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan aspek kognitif yang lebih tinggi seperti mengaplikasi, menganalisis,
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP. menilai dan menjana idea yang berterusan mengikut panduan
dalam Standard Prestasi (SPi) .

21

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

SPi mengandungi tahap penguasaan dan tafsiran. SPi yang dibina Jadual 5: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Mata
menunjukkan Tahap Penguasaan (TP) disusun secara hierarki
berasaskan SK dan SP yang telah ditetapkan. Guru perlu merujuk Pelajaran Sejarah
kepada SPi yang disediakan untuk menentukan TP murid bagi
setiap SK. Guru juga boleh mentafsir murid secara menyeluruh TAHAP TAFSIRAN
apabila murid telah melengkapkan proses PdP bagi keseluruhan PENGUASAAN
SK dan SP untuk sesuatu tahun pembelajaran melalui Mengetahui perkara asas berdasarkan
pertimbangan profesional guru berdasarkan TP umum mata 1 ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
pelajaran Sejarah. 2
Mempamerkan kefahaman tentang
Bagi menentukan TP murid secara keseluruhan, guru perlu 3 perkara asas berdasarkan ilmu sejarah
merujuk kepada pernyataan TP umum mata pelajaran Sejarah 4 dan nilai yang dipelajari.
sebagai panduan seperti Jadual 5. Menggunakan perkara asas berdasarkan
5 ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
6 Menganalisis pengetahuan dan
kemahiran berdasarkan ilmu sejarah dan
nilai yang dipelajari.
Membuat penilaian berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.
Melahirkan idea berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.

Guru juga boleh membuat pertimbangan profesional bagi
menentukan TP keseluruhan murid berdasarkan pengalaman
bersama-sama murid, kebijaksanaan dan intergriti guru serta
perbincangan dengan rakan sejawat.

22

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Rubrik Bagi Tahap Penguasaan Mata Pelajaran Sejarah TAHAP PERNYATAAN KATA KUNCI
Rubrik ini adalah panduan kepada guru untuk menentukan tahap PENGUASAAN
penguasaan murid dalam melaksanakan pentaksiran berdasarkan Melaksanakan Menguji/ mengesan
SPi bagi setiap kelompok SK dan SP seperti Jadual 6. 4 perkara secara kebolehan murid
sistematik dan mencerakin atau
Jadual 6: Rubrik Tahap Penguasaan Mata Pelajaran Sejarah 5 ringkas mengumpul maklumat bagi
memberi gambaran tentang
TAHAP PERNYATAAN KATA KUNCI 6 Membuat peristiwa atau fakta sejarah.
PENGUASAAN penilaian Menganalisis,
Mengetahui Menguji/ mengesan membezakan,
1 perkara asas/ kebolehan murid Melahirkan membandingkan,
elemen asas mengingati semula, tahu idea mengkategorikan,
2 jawapan berdasarkan mengkelaskan
Mempamerkan hafalan. Menguji/ mengesan
3 kefahaman Menyenaraikan, kebolehan murid membuat
tentang menamakan, menyatakan pertimbangan dan
perkara asas/ keputusan mengunakan
elemen asas Menguji/ mengesan pengetahuan, pengalaman,
kebolehan kognitif murid kemahiran dan nilai serta
Menggunakan yang melibatkan memberi justifikasi.
perkara asas/ pengetahuan tanpa situasi Membahas, mentafsir,
eleman asas baharu. membuat kesimpulan,
Menjelaskan, menerangkan menilai, membincangkan
Menguji/ mengesan
Menguji/ mengesan kebolehan murid
kebolehan kemahiran murid merancang, mencipta, bagi
menggunakan pengetahuan menghasilkan sesuatu
untuk memberi penjelasan perkara atau idea yang
bagi suatu situasi atau kreatif dengan
perkara baharu. menggabungkan pelbagai
Menunjuk cara, elemen.
menggunakan, Mencipta, mereka bentuk,
menggambarkan, memberi meramal, merancang,
contoh, melengkapkan mengimaginasi, merumus
mencadangkan, menjana
idea, menyusun semula

23

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

ORGANISASI KANDUNGAN perkembangan kuasa Barat dipelajari oleh murid dari aspek
kedatangan kuasa Barat, pengukuhan pentadbiran Barat sehingga
KSSM Sejarah merupakan kesinambungan daripada kandungan membawa perubahan terhadap ekonomi dan sosial di negara kita.
mata pelajaran Sejarah di peringkat sekolah rendah. Penyusunan Tindak balas masyarakat tempatan dipelajari untuk melihat
kandungan KSSM Sejarah adalah berbentuk kronologi mengikut penentangan penduduk tempatan dan kebijaksanaan Raja Melayu
rentetan peristiwa. Kandungan KSSM Sejarah di peringkat sekolah dan pembesar menangani cabaran Barat di negara kita telah
menengah dibincangkan secara mendalam dengan memberi melambatkan proses perluasan kuasa Barat. Gambaran tentang
tumpuan kepada pemahaman yang menyeluruh tentang sejarah tema Kedatangan Kuasa Asing seperti dalam Jadual 7.
negara kita. Pemilihan beberapa aspek sejarah dunia yang
berkaitan dengan sejarah negara kita turut dipelajari. Justeru, Jadual 7: Organisasi Kandungan KSSM Sejarah Tingkatan 3
pendekatan kandungan Sejarah dapat melahirkan murid yang
menghayati peristiwa sejarah negara secara empati dan TEMA TAJUK
bersemangat patriotik.
Kedatangan Campur Tangan dan Penjajahan Kuasa
Organisasi Kandungan Kurikulum Sejarah Tingkatan 3 Kuasa Barat
KSSM Sejarah Tingkatan 3 telah disusun di bawah tema Asing
Kedatangan Kuasa Asing bermula dari campur tangan dan  Kedatangan Kuasa Barat
penjajahan kuasa Barat sehingga tindak balas masyarakat  Pentadbiran Negeri-negeri Selat
tempatan. Tajuk campur tangan dan penjajahan kuasa Barat ini  Pentadbiran Negeri-negeri Melayu
membincangkan tentang kedatangan kuasa Barat, Pentadbiran
Negeri-negeri Selat, Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Bersekutu
Pentadbiran Negeri-negeri Melayu tidak Bersekutu, Pentadbiran  Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak
Barat di Sarawak dan Sabah serta kesan Pentadbiran Barat
terhadap ekonomi dan sosial. Pengetahuan Sejarah tentang Bersekutu
 Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
 Kesan Pentadbiran Barat terhadap

Ekonomi dan Sosial
Tindak Balas Masyarakat Tempatan

 Penentangan Penduduk Tempatan
 Kebijaksanaan Raja Melayu dan Pembesar

Menangani Cabaran Barat

24

DSKP mata pelajaran Sejarah disusun mengikut lajur yang KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
terdiri daripada SK, SP dan SPi yang patut dipelajari dan
disampaikan serta ditaksir dalam proses PdP. DSKP Panduan Penggunaan DSKP Mata Pelajaran Sejarah
mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam DSKP mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3 ini disediakan untuk
satu dokumen. Maksud penulisan standard dalam dokumen ini membantu guru merancang aktiviti dan menghasilkan bahan
berdasarkan pecahan seperti Jadual 8. pengajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid di
samping menyediakan penerangan untuk membantu guru
Jadual 8: Organisasi DSKP melaksanakan kurikulum Sejarah semasa dalam bilik darjah
dengan berkesan.
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI Setiap tajuk yang terdapat dalam SK diterjemahkan dalam SP yang
berdasarkan peruntukan masa 64 jam minimum setahun. Murid
Pernyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria perlu menguasai SP bagi menentukan tahap penguasaan.
spesifik tentang kriteria atau umum yang Manakala SPi pula mengandungi tahap penguasaan yang perlu
perkara yang murid indikator kualiti menunjukkan murid pamerkan sebagai petunjuk prestasi bahawa sesuatu
patut ketahui dan pembelajaran dan tahap-tahap perkara itu telah dikuasai.
boleh lakukan pencapaian yang prestasi yang
dalam suatu boleh diukur bagi perlu murid
tempoh setiap standard pamerkan
persekolahan kandungan. sebagai tanda
merangkumi aspek bahawa sesuatu
pengetahuan, perkara itu telah
kemahiran dan dikuasai murid.
nilai.

25

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

TEMA: KEDATANGAN KUASA ASING

ASING

TAJUK 7: CAMPUR TANGAN DAN PENJAJAHAN KUASA BARAT

Tajuk ini membincangkan perkembangan peluasan kuasa Barat melalui campur tangan dan penjajahan di negara kita. Peluasan kuasa Barat
bertujuan mengeksploitasi kekayaan negara kita dengan cara memperkenalkan sistem pentadbiran Barat dan ekonomi moden Negeri-negeri
Melayu, Sarawak dan Sabah. Perkembangan ini menggugat sistem sedia ada yang membawa kepada perubahan dalam aspek politik,
ekonomi dan sosial.

Pengenalan Fokus Empati

Campur Tangan dan  Kemakmuran negara kita  Mempertahankan
Penjajahan Kuasa  Kedatangan kuasa Barat kedaulatan negara
Barat  Peluasan pengaruh Barat
 Pengukuhan pentadbiran  Menghargai warisan
negara
Barat
 Kesan pentadbiran Barat  Mengukuhkan
kesedaran rasa cinta
terhadap ekonomi dan akan negara
sosial

26

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

7. CAMPUR TANGAN DAN PENJAJAHAN KUASA BARAT

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
7.1 Kedatangan PENGUASAAN
Kuasa Barat TAFSIRAN

. Murid boleh: 1 Menyatakan secara ringkas kedatangan
kuasa Barat.

7.1.1 Menerangkan kestabilan dan kemakmuran 2 Menjelaskan dengan contoh tentang
7.1.2 negara kita. kedatangan kuasa Barat ke negara kita.
7.1.3 Menghuraikan faktor kedatangan kuasa
7.1.4 Barat ke negara kita. 3 Membina kronologi tentang kedatangan
Menganalisis persaingan antara kuasa kuasa Barat.
Barat untuk mendapatkan tanah jajahan.
Menunjukkan perbezaan strategi kuasa
Barat untuk menguasai negara kita.

K7.1.5 Menjelaskan kepentingan memanfaatkan Mencerakinkan maklumat tentang
sumber kekayaan negara. 4 kedatangan kuasa Barat secara

K7.1.6 Menghuraikan kepentingan bekerjasama sistematik.
dalam menjamin kemakmuran negara.

K7.1.7 Membincangkan kepentingan berwaspada 5 Membuat penilaian tentang kedatangan
terhadap unsur luar yang boleh menggugat kuasa Barat ke negara kita.
kedaulatan negara.

K7.1.8 Merumuskan kebijaksanaan berfikiran

strategik untuk berjaya dalam kehidupan. 6 Menjana idea untuk mengekalkan
kedaulatan negara dari ancaman luar.

27

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.2 Pentadbiran Murid boleh: 1 Memerihalkan maklumat berkaitan
Negeri-negeri Negeri-negeri Selat.
Selat 7.2.1 Menjelaskan peluasan kuasa British di Pulau
7.2.2 Pinang, Singapura dan Melaka.
7.2.3 Menghubungkait Perjanjian London 1824 Menjelaskan dengan contoh yang
7.2.4 dengan kesannya terhadap Alam Melayu. 2 sesuai tentang peluasan pengaruh
Membincangkan pembentukan Negeri-negeri
Selat. Barat di Negeri-negeri Selat.
Memperincikan corak pentadbiran Negeri-
negeri Selat. 3 Membina kronologi tentang
pentadbiran Negeri-negeri Selat.
K7.2.5 Menjelaskan kepentingan sifat berwaspada
K7.2.6 dalam membuat keputusan. Menghuraikan maklumat tentang
K7.2.7 Menghuraikan kepentingan pentadbiran yang 4 peluasan pengaruh British di
K7.2.8 sistematik dalam memajukan negara.
Menilai kepentingan mempertahankan Negeri-negeri Selat.
kedaulatan negara.
Membahaskan iktibar yang diperolehi Membahaskan iktibar daripada
daripada peristiwa campur tangan dan 5 peluasan pengaruh British di
penjajahan.
Negeri-negeri Selat.

Menjana idea bagi menangani
6 ancaman penjajahan bentuk baru

untuk mempertahankan kedaulatan
negara.

28

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
7.3 Pentadbiran PENGUASAAN
Negeri-negeri TAFSIRAN
Melayu
Bersekutu Murid boleh: 1 Menyatakan Negeri-negeri Melayu
Bersekutu.

7.3.1 Menjelaskan kekayaan hasil bumi di Menjelaskan tentang pentadbiran
7.3.2 Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan 2 British di Negeri-negeri Melayu
Pahang.
7.3.3 Mengklasifikasikan peluasan kuasa Bersekutu.
7.3.4 British di Perak, Selangor, Negeri
Sembilan dan Pahang. Menyusun maklumat tentang
Menghuraikan pembentukan Negeri- 3 pembentukan Negeri-negeri Melayu
negeri Melayu Bersekutu.
Membahaskan pentadbiran Negeri- Bersekutu di negara kita.
negeri Melayu Bersekutu.
Menganalisis keberkesanan
K7.3.5 Menerangkan sikap kesediaan menerima 4 pentadbiran Barat di Negeri-negeri
K7.3.6 perubahan yang membawa kebaikan.
K7.3.7 Menjelaskan kepentingan sikap Melayu Bersekutu.
K7.3.8 berwaspada terhadap anasir luar.
Menilai keberkesanan pentadbiran yang Membuat justifikasi penguasaan British
sistematik untuk kemajuan negara. 5 terhadap kemakmuran ekonomi di
Mewajarkan kepentingan berilmu dalam
membangunkan negara. Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Melahirkan idea bagi mewujudkan
6 pentadbiran yang kompetitif dalam

menjamin kemakmuran negara.

29

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

7.4 Pentadbiran Murid boleh: Memerihalkan pentadbiran British di
Negeri-negeri 1 Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
Melayu Tidak 7.4.1 Menyatakan pemerintahan Kesultanan
Bersekutu Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, secara ringkas.
7.4.2 Terengganu dan Johor.
7.4.3 Menghuraikan peluasan kuasa British di Menjelaskan dengan contoh tentang
7.4.4 Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. 2 pentadbiran British di Negeri-negeri
Menilai peluasan kuasa British di Johor.
Merumuskan sistem pentadbiran Negeri- Melayu Tidak Bersekutu.
negeri Melayu Tidak Bersekutu.
3 Mengelaskan maklumat tentang Negeri-
negeri Melayu Tidak Bersekutu.

K7.4.5 Menjelaskan kepentingan bersikap jujur Mencerakinkan maklumat tentang
dalam melaksanakan tanggungjawab. 4 peluasan pentadbiran British di Negeri-

K7.4.6 Menghuraikan kepentingan kestabilan politik negeri Melayu Tidak Bersekutu.
dalam mewujudkan keamanan negara.
Membuat justifikasi tentang
K7.4.7 Menilai kepentingan pentadbiran yang 5 pembentukan Negeri-negeri Melayu
sistematik untuk kemajuan negara.
Tidak Bersekutu dalam menjamin
K7.4.8 Merumuskan kepentingan kewibawaan kestabilan negara.
pemimpin dalam memperjuangkan maruah
bangsa.

Menjana idea bagi mewujudkan
6 pentadbiran yang berkesan dalam

memajukan negara.

30

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

7.5 Pentadbiran Murid boleh: 1 Memerihalkan pentadbiran Barat di Sarawak
Barat dan Sabah.
di Sarawak
dan Sabah 7.5.1 Menyatakan latar belakang pemerintahan

7.5.2 tempatan di Sarawak dan Sabah. Menjelaskan dengan contoh tentang
7.5.3 Menerangkan peluasan kuasa rejim 2 pentadbiran Barat di Sarawak dan
Brooke di Sarawak.
Menghuraikan peluasan kuasa Syarikat di Sabah.

Borneo Utara British di Sabah. Membina kronologi maklumat tentang
7.5.4 Merumuskan pentadbiran Barat 3 pentadbiran rejim Brooke di Sarawak dan

di Sarawak dan Sabah. Syarikat Borneo Utara British di Sabah.

K7.5.5 Menerangkan sikap kesediaan

menerima perubahan yang membawa 4 Membanding beza peluasan pengaruh
kebaikan. kuasa Barat di Sarawak dan Sabah.
K7.5.6 Menjelaskan kepentingan sikap

berwaspada terhadap anasir luar.

K7.5.7 Menjelaskan kepentingan kewibawaan Membuat justifikasi tentang perluasan

pemimpin dalam pembangunan negara. 5 pengaruh Barat di Sarawak dan Sabah

K7.5.8 Menilai keberkesanan pentadbiran yang dalam membentuk pentadbiran yang

sistematik untuk kemajuan negara. sistematik.

Menjana idea bagi mewujudkan sistem
6 pentadbiran yang berdaya saing di masa

hadapan.

31

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

7.6 Kesan Murid boleh: 1 Mengetahui kesan pentadbiran Barat
Pentadbiran terhadap ekonomi dan sosial.
Barat 7.6.1 Menyatakan pengenalan ekonomi moden oleh
Terhadap 7.6.2 kuasa Barat di negara kita. Menjelaskan dengan contoh kesan
Ekonomi dan 7.6.3 Menghuraikan pentadbiran Barat berkaitan 2 pentadbiran Barat terhadap ekonomi
Sosial 7.6.4 dengan ekonomi.
Mewajarkan kesan ekonomi akibat dan sosial.
pentadbiran Barat di negara kita. Mengklasifikasikan maklumat kesan
Menilai kesan sosial akibat perkembangan 3 pentadbiran Barat terhadap ekonomi
ekonomi di negara kita. dan sosial.

K7.6.5 Menjelaskan kepentingan sikap gigih dalam 4 Membanding beza kesan pentadbiran
memajukan diri. Barat terhadap ekonomi dan sosial.

K7.6.6 Menerangkan kepentingan perpaduan dalam Membuat penilaian kesan pentadbiran
masyarakat berbilang kaum. 5 Barat terhadap ekonomi dan sosial

K7.6.7 Menghuraikan kepentingan sikap bermuafakat yang mempengaruhi kehidupan hari ini.
dalam memajukan negara.

K7.6.8 Merumuskan kepentingan memanfaatkan
kekayaan negara.

6 Melahirkan idea untuk pembangunan
negara demi keharmonian rakyat.

32

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

TEMA: KEDATANGAN KUASA ASING

TAJUK 8: TINDAK BALAS MASYARAKAT TEMPATAN

Tajuk ini membincangkan penentangan masyarakat tempatan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa Barat di negara kita.
Penentangan bermula dengan kebangkitan tokoh-tokoh setempat untuk mempertahankan maruah bangsa dan tanah air. Murid turut
membincangkan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani cabaran peluasan kuasa Barat di negara kita.

Pengenalan Fokus Empati

Tindak Balas Masyarakat  Penentangan masyarakat  Memupuk semangat
Tempatan tempatan patriotisme dan jati diri
dalam kalangan murid
 Kebijaksanaan raja dan
pembesar Melayu  Mempertahankan
menangani cabaran Barat kedaulatan negara

 Menghargai perjuangan
dan pengorbanan tokoh

33

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

8. TINDAK BALAS MASYARAKAT TEMPATAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

8.1 Penentangan Murid boleh: 1 Menyatakan penentangan masyarakat
Masyarakat tempatan.
Tempatan
8.1.1 Menerangkan matlamat dan bentuk
8.1.2 penentangan masyarakat tempatan. 2 Menjelaskan dengan contoh
Menghuraikan sistem pentadbiran Barat penentangan masyarakat tempatan.
8.1.3 memberi kesan terhadap kuasa pemerintah
8.1.4 dan kehidupan masyarakat tempatan. 3 Membina urutan peristiwa penentangan
Menilai penentangan masyarakat tempatan masyarakat tempatan.
terhadap kuasa Barat.
Merumus kesan penentangan masyarakat
tempatan.

K8.1.5 Menjelaskan kepentingan mempertahankan 4 Mencerakinkan maklumat tentang
kedaulatan negara. penentangan masyarakat tempatan.

K8.1.6 Menghuraikan kepentingan sifat bijaksana Menjustifikasikan penentangan
dalam mengatur strategi dalam perjuangan.
5 masyarakat tempatan dalam
K8.1.7 Menghubungkaitkan kepentingan mempertahankan hak dan maruah
bermuafakat dengan kejayaan dalam
perjuangan. bangsa.

K8.1.8 Menilai kepentingan menghargai perjuangan Menjana idea tentang kepimpinan
tokoh-tokoh tempatan sebagai wira. 6 berwibawa dalam memperjuangkan

kedaulatan negara.

34

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
8.2 Kebijaksanaan PENGUASAAN
Raja dan TAFSIRAN
Pembesar
Melayu Murid boleh: Menyatakan tindakan raja dan pembesar
Menangani 1 Melayu dalam menangani cabaran
Cabaran Barat 8.2.1 Menerangkan reaksi pemerintah Negeri-
negeri Melayu Utara dan Johor terhadap Barat.
8.2.2 tindakan Barat.
8.2.3 Menghuraikan tindakan raja Melayu dalam Mengemukakan dengan contoh
8.2.4 menangani cabaran Barat. 2 tindakan raja dan pembesar Melayu
Menilai usaha pembesar Melayu dalam
pemodenan negeri. dalam menangani cabaran Barat.
Merumus keberkesanan peranan
pemerintah tempatan dalam menangani 3 Mengkategorikan tindakan pemerintah
cabaran Barat. dalam menangani cabaran Barat.

K8.2.5 Menerangkan kepentingan sikap Menganalisis tindakan raja dan
bijaksana dalam mempertahankan 4 pembesar Melayu dalam menangani
K8.2.6 kedaulatan tanah air.
K8.2.7 Menghuraikan kepentingan sikap taat cabaran Barat.
K8.2.8 setia kepada pemerintah.
Membahaskan kepentingan sikap Menilai usaha raja dan pembesar
bermuafakat untuk kemajuan negara. 5 Melayu dalam menangani cabaran
Merumuskan kepentingan menghargai
sumbangan pemimpin terdahulu. Barat untuk pembangunan negara.

Menjana idea dalam menangani
6 cabaran untuk mempertahankan

kedaulatan negara.

35


Click to View FlipBook Version