The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มาตรฐานการศึกษาชาติ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by titinuntumma, 2022-07-03 07:29:59

มาตรฐานการศึกษาชาติ

มาตรฐานการศึกษาชาติ

มาตรฐานการศกึ ษาของชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะรฐั มนตรมี มี ตใิ หค้ วามเห็นชอบ
เมอ่ื วนั ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

สำ�นักงานเลขาธกิ ารสภาการศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการสาร
นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์ อชา นายกรัฐมนตรี
เน่อื งในโอกาสจัดพิมพ์เอกสาร

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๑

รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศแบบองคร์ วมท่เี ช่ือมโยงกับมิติเศรษฐกิจ สงั คม วฒั นธรรม
ศาสนาและการเมือง  เพื่อสร้างศักยภาพของคนไทยให้เป็นกำ�ลังคน
คุณภาพ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและ
จติ ใจ รวมทง้ั สามารถเรยี นรดู้ ว้ ยตนเองและแสวงหาความรอู้ ยา่ งตอ่ เนอื่ ง
ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นผู้ท่ีมีทักษะ ความรู้ความสามารถท่ีจำ�เป็นต่อ
การด�ำ เนนิ ชวี ติ และการท�ำ งาน เพอ่ื ใหค้ นไทยเปน็ บคุ คลทม่ี คี วามพรอ้ ม
ตอ่ การดำ�รงชวี ิตในโลกศตวรรษที่ ๒๑ โดยการบูรณาการความร่วมมือ
จากภาคสว่ นตา่ งๆ ทง้ั ภาครฐั ภาคเอกชนภาคการศกึ ษาและภาคประชาชน
ในการรว่ มกนั พัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยสสู่ ากลอยา่ งย่งั ยนิื
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๑” เพื่อเป็นข้อกำ�หนด
เก่ียวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อให้

สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นกรอบในการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
ในแตล่ ะระดบั และประเภทการศกึ ษาทส่ี อดคลอ้ งกบั แนวทางการปฏริ ปู
การศึกษาของประเทศ ตลอดจนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองใหเ้ ป็นผู้เรยี นรู้ ผรู้ ่วมสร้างสรรคน์ วตั กรรม และเปน็ พลเมอื ง
ท่ีเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีจุดหมายร่วมกัน คือ ธำ�รง
ความเปน็ ไทยและแขง่ ขนั ไดใ้ นเวทโี ลก และเกดิ คา่ นยิ มรว่ มกนั ไดแ้ ก่
ความเพยี รอนั บริสทุ ธ์ิ ความพอเพียง วิถีประชาธปิ ไตย ความเสมอภาค
เทา่ เทยี ม
ผมหวงั วา่ “มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” เล่มน้ี
จะเป็นเคร่ืองมือให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำ�ไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของชุมชน
ท้องถ่ินให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับผู้เรียน
ทง้ั ในระหวา่ งก�ำ ลงั ศกึ ษาและหลงั จากส�ำ เรจ็ การศกึ ษา และสรา้ งคนไทย
รนุ่ ใหมใ่ หม้ คี ณุ ลกั ษณะคนไทย ๔.๐ ทเ่ี ปน็ พลงั ส�ำ คญั ในการพฒั นาชาติ
บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและย่ังยืนได้อย่าง
นา่ ภาคภมู ิ

พลเอก
(ประยทุ ธ์ จนั ทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สาร
รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงศึกษาธกิ าร
คณะรฐั มนตรใี นรฐั บาลของสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั มหาวชริ าลงกรณ

บดนิ ทรเทพยวรางกรู ทม่ี พี ลเอก ประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา เปน็ นายกรฐั มนตรี
ไดใ้ ห้ความเห็นชอบมาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมอ่ื วันที่
๒ ตลุ าคม ๒๕๖๑ โดยมาตรฐานการศกึ ษาของชาตใิ นทนี่ ี้ เปน็ ขอ้ ก�ำ หนด
เกย่ี วกบั คณุ ลกั ษณะคณุ ภาพทพี่ งึ ประสงคข์ องคนไทยเพอื่ ใหส้ ถานศกึ ษา
ทกุ แหง่ ยึดเปน็ กรอบสำ�หรับสรา้ งคนไทย ๔.๐ เพื่อใหธ้ �ำ รงความเป็นไทย
และแขง่ ขันไดใ้ นเวทีโลก
ขอใหห้ นว่ ยงาน องคก์ รหลกั ของกระทรวงศกึ ษาธกิ ารทเี่ กยี่ วขอ้ ง
ร่วมดำ�เนินการผลักดันนำ�มาตรฐานการศึกษาของชาตินี้ไปสู่ภาคปฏิบัติ
ให้บังเกิดผล  เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งใน
ระหว่างท่ีกำ�ลังศึกษาและหลังสำ�เร็จการศึกษา  เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  และพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นลักษณะของ
คนไทย ๔.๐ ทส่ี ามารถสรา้ งความมนั่ คง มงั่ คงั่ ยงั่ ยนื ใหก้ บั ประเทศ โดยรว่ ม
ทำ�งานกบั กระทรวงและกรมอื่น ๆ ท่ีเกยี่ วขอ้ ง รวมตลอดถงึ ภาคเอกชน
องคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ และภาคประชาสงั คมเพอื่ ยกระดบั การศกึ ษา
ของประเทศใหร้ องรับต่อการพัฒนาประเทศท่ีแข่งขันไดใ้ นเวทโี ลก

(นายธรี ะเกยี รติ เจรญิ เศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธิการคำ�นำ�
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

กำ�หนดให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนนั้ สำ�นกั งานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
จงึ ไดด้ �ำ เนนิ การจดั ท�ำ มาตรฐานการศกึ ษาของชาตอิ ยา่ งตอ่ เนอื่ ง รว่ มกบั
หน่วยงาน องค์กรหลัก และบุคคลผู้เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคณุ ภาพมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
มาตรฐานการศกึ ษาของชาตจิ งึ เปน็ ขอ้ ก�ำ หนดเกยี่ วกบั คณุ ลกั ษณะ
คุณภาพ  ที่พึงประสงค์ของคนไทย  เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็น
กรอบสำ�หรับสร้างคนไทย ๔.๐ ที่แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและ
ของสถานศึกษา สามารถเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ มาตรฐานการศึกษาของชาติจึงเป็นมาตรฐานผลลัพธ์
ที่พึงประสงคต์ ามบรบิ ท ระดับ และประเภทการศกึ ษา
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยให้สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวง
ศึกษาธิการ ช้ีแจงแนวทางการดำ�เนินงานเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา เข้าใจอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  เพ่ือให้สามารถแปลง
กรอบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้อง  เชื่อมโยง
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้ทุกกระทรวงและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเป็นกรอบในการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาและ

หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม
กำ�กับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพ
การศกึ ษา เพ่อื ยกระดบั การศึกษาของไทยได้อยา่ งเปน็ รูปธรรมต่อไป
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดพิมพ์ มาตรฐาน
การศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้นึ เพอ่ื เผยแพรใ่ หผ้ ้ทู ่ีเก่ียวขอ้ งใช้เปน็
แนวทางในการพฒั นาคุณภาพมาตรฐานการศกึ ษาต่อไป

(นายชัยพฤกษ์ เสรรี กั ษ)์
เลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับ

คุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษา
ทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำ�หรับสร้างคนไทย ๔.๐ ท่ีแม้แตกต่าง
ตามบริบทของท้องถ่ินและของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ
“ธำ�รงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นกำ�ลัง
สำ�คัญในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
การเมอื ง ตอ่ ไปได้
หลักการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ ซงึ่ ก�ำ หนดผา่ นกรอบ (framework)
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษานี้ จัดทำ�ขึ้นให้สอดคล้องกับ
รฐั ธรรมนญู แหง่ ราชอาณาจกั รไทย พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๐ พระราชบญั ญตั ิ
การศกึ ษาแหง่ ชาติ(ฉบบั ที่๓)พ.ศ.๒๕๕๓ยทุ ธศาสตรช์ าติ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๘๐)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กฎหมาย ยุทธศาสตร์และ
แผนงานทั้งหลายเหล่านี้ ต่างมีอุดมการณ์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มนษุ ยท์ สี่ มบรู ณท์ งั้ รา่ งกาย  จติ ใจสตปิ ญั ญา  เปน็ คนดีมวี นิ ยั ภมู ใิ จในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพ

1

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

และความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ท้ังยังคาดหวังให้คนไทยท้ังปวง
ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวตั กรรม เพื่อเปา้ หมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความมน่ั คง มั่งคง่ั
และยัง่ ยืน
เปา้ หมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ มจี ดุ มงุ่ หมายเพอื่ ใหส้ ถานศึกษา
ทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางสำ�หรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ของการศึกษา  และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา  โดยการกำ�หนดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำ�เนินการ
ต่าง ๆ   ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากน้ี ยังมี
จดุ มงุ่ หมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานท่เี กย่ี วข้องในการจดั การศึกษา ใชเ้ ป็น
แนวทางในการส่งเสริม การกํากบั ดแู ล การตรวจสอบ การประเมนิ ผล
และการประกันคณุ ภาพการศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในรูปของผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา  เพื่อให้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษา  ใช้เป็น

2

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางในการจัดการศึกษาและจัดทำ�มาตรฐานการศึกษาขั้นตํ่า
ที่ จำ � เ ป็ น ข อ ง แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ศึ ก ษ า   เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่กำ�ลังศึกษา
และเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างท่ีกำ�ลังศึกษาเพ่ือให้เกิด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์หลังจากสำ�เร็จการศึกษา ซ่ึงถือเป็น
“คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐” ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งค่ัง
และยั่งยืน ใหก้ ับประเทศ

เป้าหมายสำ�คัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูป

ของผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้อิสระสถานศึกษา
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตาม
ความถนัดของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงกำ�หนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบ
การประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาภายในสถานศกึ ษา  (การประเมนิ ตนเอง)
โดยการกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดทำ�แผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนำ�ไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ตามบรบิ ท  ระดบั และประเภทการศกึ ษาของสถานศกึ ษา  และใหส้ �ำ นกั งาน
รบั รองมาตรฐานและประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา  (องคก์ ารมหาชน)ท�ำ หนา้ ท่ี
ประเมินคุณภาพภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมาย
ให้เปน็ การประเมินเพ่อื พัฒนา

3

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

คุณธรรม ทักษะ และความรทู้ ีจ่ �ำ เปน็
บนฐานคา่ นยิ มร่วม สู่กรอบผลลัพธ์

ที่พึงประสงคข์ องการศกึ ษา
การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์

ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน  อันเป็นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษา
ต้ังแตร่ ะดับการศกึ ษาปฐมวยั   การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน การอาชีวศกึ ษา จนถงึ
การอุดมศึกษา  ท้ังน้ี  สถานศึกษามีอิสระในการกำ�หนดแนวคิด  ปรัชญา
และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  ให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและตามความถนัดของผ้เู รยี น
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ต้องมีการสนับสนุน
กำ�กับ  ติดตาม  ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
โดยมงุ่ เนน้ ความรบั ผดิ ชอบทตี่ รวจสอบได้(accountability)มรี ะบบการบรหิ าร
จัดการท้ังด้านผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์และบุคลากร  หลักสูตรการเรียน
การสอน  สื่อ  เทคโนโลยีดิจิทัล  ทรัพยากร  สิ่งสนับสนุนการศึกษา
และการประเมิน  ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องที่ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์  ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา  และผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภท
การศึกษาที่ต่อเนื่องกัน  นอกจากน้ี  สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะ
กลไกสำ�คัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมครูก่อนประจำ�การ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจำ�การ
ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่
เพือ่ ผลลพั ธท์ พ่ี งึ ประสงค์ของการศกึ ษา

4

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of
Education : DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐
ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน
โดยคนไทย ๔.๐ จะต้อง  ธำ�รงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก
นนั่ คอื เปน็ คนดี มคี ณุ ธรรม ยดึ คา่ นยิ มรว่ มของสงั คมเปน็ ฐานในการพฒั นาตน
ให้เป็นบคุ คลทม่ี ีคุณลกั ษณะ ๓ ด้าน โดยเปน็ คณุ ลกั ษณะขนั้ ต่าํ ดังต่อไปนี้

๑. ผ้เู รยี นรู้

เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และ
มีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้
ดา้ นตา่ ง ๆ มสี นุ ทรยี ะ รกั ษแ์ ละประยกุ ต์ใชภ้ มู ปิ ญั ญาไทยมที กั ษะชวี ติ
เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง
ความม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อตนเอง ครอบครัว
และสงั คม

ผเู้ รยี นรู้

เพอ่ื สร้างงานและ
คณุ ภาพชีวติ ที่ดี

5

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ผู้รว่ มสรา้ งสรรคน์ วตั กรรมเป็นผมู้ ีทกั ษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ ความฉลาด
ดิจิทัล (digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์
และมีคุณลกั ษณะของความเปน็ ผู้ประกอบการ เพอ่ื ร่วมสรา้ งสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาส
และมูลค่าใหก้ ับตนเอง และสังคม

สนรวผ้าตั งรู้ กส่วรรมรรมค์

เพื่อสงั คมที่มนั่ คง
มง่ั คง่ั ยัง่ ยนื

6

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. พลเมืองท่เี ข้มแขง็

เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำ�นึกเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชาติ  บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม
ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่
รว่ มกนั ในสงั คมไทยและประชาคม
โลกอย่างสนั ติ
โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

๓ ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ท่ีมี
ความต่อเนอ่ื ง เช่ือมโยงและสะสมต้งั แต่
ระดบั การศกึ ษาปฐมวยั  การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
การอาชวี ศกึ ษา  จนถงึ ระดบั อดุ มศกึ ษา  แสดงไวใ้ น
แผนภาพท่ี ๑
ท้ังนี้ การนำ�กรอบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะเป็นหน่วย
ประสานงานในการดำ�เนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง  ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษา  สู่การจัดทำ�
กำ�กับ  ติดตาม  และประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ําที่จำ�เป็นสำ�หรับแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  เพ่ือให้เกิดการเช่ือมต่อของผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์
ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  กระบวนการดำ�เนินงานดังกล่าว  ควรใช้
การทำ�งานแบบมสี ว่ นรว่ มจากทกุ ภาคสว่ นและใช้การวจิ ัยเปน็ ฐาน

7

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนภาพที่ ๑ ผลลพั ธ์ที่พึงประสงค์ของการศกึ ษา (คณุ ลักษณะของคนไทย ๔.๐) ซ่ึงม

คุณลักษณะ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม

ผเู้ รียนรู้ มีพัฒนาการ รกั และรับผิดชอบตอ่ การเรยี นรู้
รอบดา้ นและสมดลุ ชอบการอา่ น มีความรูพ้ ้นื ฐาน
(Learner Person) สนใจเรียนรแู้ ละ ทักษะและสมรรถนะทางภาษา
เพ่อื สร้างงานและ การคำ�นวณ มเี หตุผล บ
ก�ำ กับตวั เอง มนี สิ ัยและสขุ ภาพที่ดี
คณุ ภาพ ให้ทำ�สิ่งต่างๆ มสี นุ ทรียภาพ ความ
ชีวิตท่ดี ี ทีเ่ หมาะสม ในความงามรอบตวั
ตามช่วงวัย กา
ผูร้ ่วมสรา้ งสรรค์
นวตั กรรม ได้ส�ำ เรจ็ รบั ผดิ ชอบในการท�ำ งาน ม
รว่ มกับผู้อืน่ มีความรู้ มคี วา
(Innovative Co-creator) ทักษะและสมรรถนะ
เพื่อสังคมที่มน่ั คง ทางเทคโนโลยดี ิจิทลั แล
มัง่ คัง่ และย่งั ยืน การคิดสร้างสรรค์ มีกา
ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
และความรอบร้ดู า้ นต่าง ๆ

พลเมอื ง สามารถแยกแยะผิดถูก ความ
ที่เขม้ แขง็ ปฏิบตั ิตนตามสิทธิ มีส
และหน้าทข่ี องตน
(Active Citizen)
เพอื่ สนั ติสุข โดยไม่ละเมดิ สิทธขิ องผู้อ่นื
เป็นสมาชกิ ท่ีดขี องกลมุ่

มีจิตอาสา
รักทอ้ งถ่ินและประเทศ

ค่านยิ มรว่ ม : ความเพยี รอันบร

คณุ ธรรม : ลกั ษณะนิสยั ทีด่ ีและคุณธรรมพ้นื ฐานทเี่ ป็นคว

หมายเหตุ : หนว่ ยงานตน้ สงั กดั แตล่ ะแหง่ อาจมกี ารปรบั เปลยี่ นผลลพ
แต่ต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และในทางปฏิบัติ หน่ว

8 ของระดับชั้น สถานศึกษา หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นท

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

มีความตอ่ เนอ่ื งเชอื่ มโยงกนั และมรี ะดบั ความลกึ ต่างกนั ส�ำ หรับแตล่ ะระดบั การศึกษา

มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา อดุ มศึกษา

รจู้ ักตนเองและผูอ้ ื่น ชนี้ �ำ การเรยี นร้ดู ว้ ยตนเอง มที กั ษะการเรยี นร้ตู ลอดชีวิต
มเี ปา้ หมาย มที กั ษะการเรยี นรู้ตลอดชวี ิต รู้เทา่ ทนั การเปล่ียนแปลง ปรับตัว ยืดหยนุ่
และทักษะการเรียนรู้ รู้ทันการเปล่ยี นแปลง
บรหิ ารจัดการตนเองเป็น ปรบั ตวั ในโลกยุคดิจิทัลได้ สามารถเผชญิ การเปลย่ี นแปลง
มีทกั ษะชวี ติ มีความรู้ มที กั ษะชวี ิต ฟนั ฝา่ อุปสรรคได้ มคี วามรู้ ในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได้ มคี วามเป็นผู้นำ�
มรอบร้แู ละสมรรถนะทจ่ี �ำ เป็น ความรอบรูด้ ้านตา่ ง ๆ มีความรู้ ความรอบรดู้ ้านตา่ ง ๆ มปี ญั ญารูค้ ดิ
ต่อการสร้างสขุ ภาวะ และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ารศกึ ษาตอ่ หรอื การทำ�งาน ในการพฒั นาสุขภาวะการศึกษา/ สามารถประยุกต์ใชค้ วามรแู้ ละทกั ษะตา่ ง ๆ
ท่เี หมาะสมกบั ช่วงวยั การทำ�งาน/อาชพี เพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพชีวิตของตน ในการสร้างงาน/สัมมาอาชีพ

ความมั่นคง และคณุ ภาพชวี ติ ทีด่ ีตอ่ ตนเอง
ครอบครวั และสงั คม

มที ักษะการท�ำ งานร่วมกนั สามารถแก้ปญั หา สามารถร่วมแกป้ ัญหาสงั คม
ทกั ษะการส่ือสาร สือ่ สารเชงิ บวก การบูรณาการขา้ มศาสตร์
ทักษะขา้ มวฒั นธรรม การสรา้ งสรรคน์ วตั กรรม
ามรอบรทู้ างข้อมลู สารสนเทศ ทักษะการสะท้อนคดิ
ละทางดจิ ทิ ลั เพ่ือแก้ปญั หา การวิพากษเ์ พ่ือสร้างนวตั กรรม เพ่ือเพิ่มโอกาส
ารคดิ อยา่ งมีวจิ ารณญาณ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ และมลู คา่ แกต่ นเอง
มคี วามคิดสรา้ งสรรค์ สงั คม และประเทศ

สามารถน�ำ ความคิด
สู่การสร้างผลงาน
ในลักษณะตา่ ง ๆ

เชือ่ มั่นในความถูกต้อง เชือ่ มั่นในความเท่าเทียม กลา้ ต่อตา้ นการกระท�ำ ในส่ิงทผ่ี ิด
มยุตธิ รรม มจี ิตประชาธิปไตย เป็นธรรมทางสงั คม มีจิตอาสา ให้คุณค่ากบั ความร้คู วามสามารถ
สำ�นึกและความภาคภมู ิใจ มคี วามกลา้ หาญทางจริยธรรม เปน็ พลเมืองท่ีเข้มแข็ง รว่ มมอื สร้างสรรค์
เปน็ พลเมอื งที่กระตือรอื ร้น การพัฒนาตนเองและสงั คมทีย่ งั่ ยนื
ในความเปน็ ไทย ขจดั ความขัดแย้ง และสร้างสนั ตสิ ุข
และพลเมืองอาเซียน ในการรว่ มสร้างสังคมไทย ทง้ั ในสงั คมไทยและประชาคมโลก
และโลกทยี่ ั่งยืน มคี วามซอ่ื สตั ย์

ในการท�ำ งานเพอื่ ส่วนรวม

รสิ ทุ ธิ์ ความพอเพยี ง วถิ ปี ระชาธปิ ไตย ความเทา่ เทียมเสมอภาค

วามดีงาม เช่น ความมวี ินัย ความขยนั ความซอื่ สตั ย์ ความรบั ผดิ ชอบต่อตนเองและสงั คม

พั ธท์ พี่ งึ ประสงคข์ องการศกึ ษาแตล่ ะระดบั และประเภทการศกึ ษาใหเ้ หมาะสมตามชว่ งวยั และระดบั การศกึ ษาของผเู้ รยี น
ยงานควรจัดทำ�ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงปัจจัยป้อน กระบวนการ วิธีการ หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมตามบริบท
ที่แสดงถึงผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
9

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

คำ�อธบิ ายความหมาย

ค่านยิ มร่วมของสงั คม

๑. ความเพียรอันบริสุทธิ์ ผู้เรียนมีความอดทน มุ่งม่ัน
ทำ�ส่ิงใด ๆ ให้เกิดผลสำ�เร็จอย่างไม่ย่อท้อต่อความลำ�บาก เพ่ือให้เกิด
ประโยชนแ์ กต่ นเอง ส่วนรวม ชมุ ชน สังคม และประเทศชาติ
๒. ความพอเพียง ผู้เรียนมีความสมดุลรอบด้านท้ังความรู้
คุณธรรม และทักษะที่เก่ียวข้อง โดยคำ�นึงถึงความสมดุลทั้งประโยชน์
ตอ่ ตนเอง ชุมชน และสงั คม
๓. วถิ ปี ระชาธปิ ไตย ผเู้ รยี นยดึ มน่ั ในการมสี ว่ นรว่ มการเคารพ
กติกา สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
และสามารถอยู่รว่ มกันในสงั คมพหวุ ฒั นธรรมไดอ้ ย่างมีความสขุ
๔. ความเท่าเทียมเสมอภาค ผู้เรียนเคารพความแตกต่าง
และใหค้ วามส�ำ คญั แกผ่ อู้ นื่ โดยปราศจากอคติแมม้ สี ถานภาพแตกตา่ งกนั
ทางเศรษฐกจิ สังคม เช้อื ชาติ ถ่นิ ท่ีอยู่ วฒั นธรรมและความสามารถ

10

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

คุณธรรม ความรู้ ทกั ษะท่ีจ�ำ เปน็ ส�ำ หรับผู้เรยี น

๑. คุณธรรม คือ ลักษณะนิสัยท่ีดี และคุณลักษณะท่ีดี
ด้านคณุ ธรรมพน้ื ฐาน การร้ถู กู ผดิ ความดีงาม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการเปน็ สมาชกิ ของสงั คมเชน่ ความมวี นิ ยั ความรบั ผดิ ชอบความขยนั
หม่ันเพียร ความซอ่ื สัตย์ เปน็ ตน้
๒. ทักษะการเรียนรู้และชีวิต คือ ทักษะท่ีจำ�เป็นสำ�หรับ
การเรียนรู้เพ่ือโลกดิจิทัลและโลกในอนาคต เช่น การรู้วิธีเรียน ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิตและทักษะการจัดการ ความสามารถ
ในการปรบั ตวั ยืดหยนุ่ พร้อมเผชิญความเปลย่ี นแปลง
๓. ความรู้และความรอบรู้ คือ ชุดความรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ตนเองรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงได้
ได้แก่ ๑) ความรู้พ้ืนฐาน (ภาษา การคำ�นวณ การใช้เหตุผล) และ
ความรู้ตามหลกั สตู ร ๒) การรู้จักตนเอง ๓) ความรู้เร่ืองภมู ปิ ัญญาไทย
ทอ้ งถนิ่ ชุมชน สภาพภมู ิสังคม ภูมอิ ากาศ ประเทศชาติ ประชาคมโลก
๔) ความรอบรู้ด้านต่าง  ๆ ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเงิน
สารสนเทศ และ ๕) ความรู้เร่ืองการงานอาชีพ
๔. ทักษะทางปัญญา คือ ทักษะท่ีจำ�เป็นในการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาไทยและ
ศาสตรพ์ ระราชา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ทกั ษะการคดิ สร้างสรรค์ ทกั ษะ
พหุปัญญา ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความสามารถในการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการทเ่ี ท่าทนั การเปล่ยี นแปลงของสงั คมและโลกยคุ ดจิ ิทลั


11

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาคผนวก

แนวทางการน�ำ มาตรฐานการศกึ ษาสกู่ ารปฏบิ ตั ขิ องหนว่ ยงาน
ระดบั นโยบาย

การน�ำ มาตรฐานสกู่ ารปฏบิ ตั ยิ ดึ หลกั การส�ำ คญั คอื การจดั การ
ศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู้เรียน พื้นที่ ชุมชน และสังคม
รวมท้ังให้อิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน่วยปฏิบัติในการกำ�หนด
อัตลักษณ์  และทิศทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ภายใตก้ ารสนบั สนนุ ของรฐั ในการจดั การศกึ ษาทม่ี คี ณุ ภาพ โดยยดึ หลกั
ความเสมอภาคและความเท่าเทียม  เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึง
การศกึ ษาทม่ี คี ณุ ภาพอยา่ งทว่ั ถงึ และเทา่ เทยี ม เปดิ โอกาสใหท้ กุ คนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีความรับผิดชอบ
ท่ีตรวจสอบได้ ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการศึกษาให้สอดประสานกัน  โดยควรมีการดำ�เนินงาน
ดงั ต่อไปน้ี
๑. ส�ำ นักงานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษาเปน็ หน่วยประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกดั แตล่ ะแหง่ และหนว่ ยงานทเี่ กี่ยวข้องในการ
นำ�กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาระดับชาติ และผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เป็นกรอบในการ
จัดทำ�มาตรฐานการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษายึดเป็นเป้าหมาย
การจดั การศกึ ษา

12

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการจัดทำ�มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึ ษา มาตรฐานหลักสตู รเพ่ือให้สถานศกึ ษาถือปฏบิ ตั ิ
๓. หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาหรือสูงกว่ามาตรฐานการศึกษาข้ันตํ่า
ทก่ี �ำ หนด
๔. หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของตนเองอยา่ งเปน็ ระบบ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพ่ือนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา

แนวทางการนำ�มาตรฐานสกู่ ารปฏิบตั ริ ะดับสถานศกึ ษา

๑. สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของตนเอง สอดคล้อง
กับสภาพบริบท และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
สังคม และยุทธศาสตรก์ ารพฒั นาประเทศ
๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของทกุ ภาคสว่ น การมเี ครอื ขา่ ยความรว่ มมอื การสรา้ งชมุ ชนการเรยี นรู้
ทางวชิ าชพี หรอื องค์กรแห่งการเรียนรู้

13

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. สถานศกึ ษามีการพฒั นาผบู้ รหิ าร ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับโลกยุคดจิ ิทลั และโลกอนาคต
๔. สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ดา้ นคณุ ภาพผบู้ รหิ ารและครอู าจารย์ความเหมาะสมของหลกั สตู รการจดั
การเรยี นการสอน ส่ือเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรยี นรู้ และการประเมิน
การเรยี นการสอน โดยมกี ารกำ�กบั ตดิ ตาม และประเมนิ ผลเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนอ่ื ง มีธรรมาภบิ าล และความรบั ผดิ ชอบท่ตี รวจสอบได้

แนวทางการประเมนิ คณุ ภาพการจดั การศึกษา

การประเมนิ ระดับชนั้ เรียน
 การประเมินที่ยึดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐานโดย

ค�ำ นงึ ถงึ สภาพบรบิ ทของสถานศกึ ษา ปจั จยั กระบวนการด�ำ เนนิ งาน
และผลลัพธข์ องผเู้ รียนท่ตี ้องประเมิน
 ใช้การประเมินความก้าวหน้าให้มีประสิทธิผล  เน้นการประเมินเพื่อ
พฒั นาการเรยี นรมู้ ากกวา่ การประเมนิ เพอื่ ตดั สนิ ผลหรอื การแขง่ ขนั
หรือเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน  ส่งเสริมการประเมินท่ีเป็นเครื่องมือ
การเรียนร้ขู องผู้เรียน
 มีความสมดุลระหว่างการประเมินท่ีอิงตนเอง  เพื่อน  ปกติวิสัย
และมาตรฐาน  มีการใช้การประเมินที่ปรับให้เหมาะกับศักยภาพ
ของผู้เรียน และสอดคลอ้ งกับการเรียนร้ทู หี่ ลากหลาย

14

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ใช้วิธีการประเมินท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับเทคโนโลยีจากงาน
ที่กำ�หนดให้ทำ�  ตามโลกแห่งความเป็นจริงและให้ข้อมูลป้อนกลับ
ทันที ใช้แฟ้มประวัติของผู้เรียนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพ่ือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และการส่ือสารกับพ่อแม่/
ผู้เก่ียวขอ้ ง

 ครจู �ำ เปน็ ตอ้ งมคี วามรอบรดู้ า้ นการวดั ผลและคลงั เครอ่ื งมอื ประเมนิ
ทีม่ ีคณุ ภาพสงู (ถูกตอ้ ง เชอื่ ถอื ได้ ยุตธิ รรม)

การประเมินระดับโรงเรียน/เขตพนื้ ที่
 การประเมินท่ียึดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐาน

โดยคำ�นึงถึงสภาพบริบทของสถานศึกษา ปัจจัย กระบวนการ
ดำ�เนนิ งาน และผลลพั ธ์ของผ้เู รยี นท่ตี ้องประเมิน
 การประเมินเป็นส่วนหน่ึงของระบบกำ�กับที่มีสารสนเทศท่ีแสดง
ความรบั ผิดชอบท่ีตรวจสอบได้
 มีความสมดุลระหว่างการประเมินความก้าวหน้ากับการประเมิน
ท่ีมีเกณฑท์ ีเ่ ป็นหลกั เทียบ
 เน้นการประเมนิ เพอ่ื การพฒั นาตนเอง มากกว่าการเน้นการแขง่ ขัน
หรอื เปรียบเทยี บกบั ผ้อู นื่
 ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่  (big  data)  จากการประเมินในชั้นเรียนเพื่อ
การบรหิ ารงานที่เหมาะสมกวา่ เดิม
 ผบู้ ริหารจำ�เปน็ ต้องมคี วามรอบร้ดู า้ นการประเมิน

15

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
การประเมินระดับชาติ
 การประเมนิ ผลสรปุ เปน็ สว่ นหนงึ่ ของระบบก�ำ กบั ทมี่ สี ารสนเทศเพอ่ื
แสดงความรบั ผดิ ชอบทตี่ รวจสอบได้
 กระบวนการพัฒนาการประเมินต้องแกร่ง  (เช่น  คลังเครื่องมือ
ประเมนิ ทพ่ี ฒั นามาอยา่ งดี มขี อ้ สอบทส่ี ามารถเทยี บเคยี งเทา่ เทยี ม
กันไดข้ ้ามปี) และมกี ารก�ำ หนดมาตรฐานผลลพั ธ์ทพ่ี ึงประสงค์ของ
การศึกษา มีการประเมินระดับชาติโดยใช้เทคโนโลยีในการสอบ
ขอ้ สอบหรอื สง่ิ ท่วี ดั เหมาะสมกับโลกแหง่ ความเป็นจริง
 ใชข้ อ้ มลู ขนาดใหญ ่  (big  data)  จากการทดสอบระดบั ชาตทิ ใ่ี หข้ อ้ มลู
ปอ้ นกลบั ทเี่ ปน็ ประโยชนก์ บั ผเู้ รยี นสถานศกึ ษาเขตพน้ื ท่ีและผกู้ �ำ หนด
นโยบาย

16

“ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะรัฐมนตรี มมี ตใิ ห้ความเห็นชอบ
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ในรูปของ
ผลลพั ธ์ท่ีพงึ ประสงค์ของการศึกษา
Desired Outcomes of Education : DOE

ตามทกี่ ระทรวงศึกษาธกิ ารเสนอ

“เม่อื วนั ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติ
ใหส้ ว่ นราชการและหน่วยงานของรฐั
ท่ีเกีย่ วข้องกบั การจดั การศึกษา
นำ�มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ไปเป็นกรอบในการกำ�หนดมาตรฐานการศกึ ษา

และหลักสตู รการศกึ ษาในแตล่ ะระดับ
และประเภทการศึกษา รวมท้ังการส่งเสริม
ก�ำ กบั ดแู ล การตรวจสอบ การประเมนิ ผล
และการประกนั คุณภาพการศกึ ษาด้วย

17

มาตรฐานการศกึ ษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

18

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

19

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชือ่ คณะท�ำ งานยกรา่ งมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ทีเ่ น้นผลลพั ธท์ ่ีพงึ ประสงค์

๑. รองเลขาธิการสภาการศกึ ษา (นายชยั ยศ อิม่ สุวรรณ์) ท่ปี รกึ ษา

๒. ศาสตราจารย์สุวิมล วอ่ งวาณชิ ทป่ี รกึ ษา

๓. ศาสตราจารย์กิตตคิ ุณนงลักษณ์ วิรัชชยั ท่ีปรึกษา

๔. นายวริ ยิ ะ ผลโภค ท่ีปรกึ ษา

๕. ศาสตราจารยส์ ุพจน์ หารหนองบวั ประธานคณะทำ�งาน

๖. ผชู้ ่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนนั ตวรสกุล รองประธานคณะทำ�งาน

๗. ผอู้ ำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานการศึกษา คณะทำ�งาน

และพฒั นาการเรยี นรู้

(นางเกอ้ื กลู ชัง่ ใจ)

๘. รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝายค�ำ ตา คณะทำ�งาน

๙. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารยธ์ ีรเกียรติ เกดิ เจริญ คณะทำ�งาน

๑๐. นายชยตุ ม์ ภิรมยส์ มบตั ิ คณะทำ�งาน

๑๑. นายจนัธ เท่ยี งสุรินทร์ คณะท�ำ งาน

๑๒. นางสาวนภิ าพร กุลสมบูรณ์ คณะท�ำ งานและเลขานกุ าร

๑๓. นางประวณี า อสั โย คณะทำ�งานและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

๑๔. นายวรี ะพงษ์ อเู๋ จรญิ คณะทำ�งานและผ้ชู ว่ ยเลขานกุ าร

20

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายชอื่ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดา้ นมาตรฐานการศึกษา
และการจดั การเรียนรู้

๑. ศาสตราจารย์สพุ จน์ หารหนองบวั ประธาน
๒. ศาสตราจารยช์ นติ า รกั ษ์พลเมือง รองประธาน
๓. ศาสตราจารย์ชุตมิ า สจั จานันท ์ อนกุ รรมการ
๔. นายนนทวัฒน์ สขุ ผล อนุกรรมการ
๕. นายสุกิจ อุทนิ ทุ อนกุ รรมการ
๖. ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศริ บิ รรณพทิ กั ษ ์ อนกุ รรมการ
๗. รองศาสตราจารย์อรรณพ จนี ะวัฒน ์ อนกุ รรมการ
๘. รองศาสตราจารยป์ ระพนั ธศ์ ริ ิ สุเสารัจ อนกุ รรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรียม นิลพันธ ์ุ อนกุ รรมการ
๑๐. นางเบญจลักษณ์ นํา้ ฟ้า อนกุ รรมการ
๑๑. นางพวงพรรณ ขนั ตธิ รรมากร อนกุ รรมการ
๑๒. นางวฒั นาพร ระงับทกุ ข ์ อนุกรรมการ
๑๓. นายวิษณุ ทรัพยส์ มบตั ิ อนุกรรมการ
๑๔. ผอู้ �ำ นวยการสำ�นกั มาตรฐานการศึกษา อนุกรรมการและเลขานกุ าร
และพัฒนาการเรียนรู้
ส�ำ นกั งานเลขาธิการสภาการศึกษา
(นางเกอ้ื กูล ชัง่ ใจ)
๑๕. เจ้าหน้าทสี่ �ำ นักมาตรฐานการศกึ ษา อนกุ รรมการและผ้ชู ่วยเลขานกุ าร
และพัฒนาการเรียนรู้
ส�ำ นักงานเลขาธกิ ารสภาการศึกษา
(นางประวีณา อสั โย)
๑๖. เจ้าหนา้ ทส่ี �ำ นักมาตรฐานการศกึ ษา อนุกรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ
และพฒั นาการเรยี นรู้
ส�ำ นกั งานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
(นางสาวกรกมล จงึ ส�ำ ราญ)

21

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะท�ำ งาน

ท่ีปรกึ ษา เลขาธกิ ารสภาการศึกษา
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
นายชัยยศ อิ่มสวุ รรณ ์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นางวัฒนาพร ระงบั ทุกข์ รองเลขาธกิ ารสภาการศึกษา
นายสมศกั ด์ิ ดลประสทิ ธ ์ิ ผู้อ�ำ นวยการส�ำ นักมาตรฐาน
นางเก้ือกูล ช่งั ใจ การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
(พ.ศ. ๒๕๖๑)
รกั ษาราชการแทน ผ้อู �ำ นวยการ
นายสำ�เนา เนื้อทอง สำ�นักมาตรฐานการศึกษา
และพฒั นาการเรียนรู้
ผูอ้ �ำ นวยการกลมุ่ มาตรฐานการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นกั วิชาการศกึ ษาช�ำ นาญการพิเศษ
นางประวณี า อัสโย นักวิชาการศกึ ษาช�ำ นาญการ
นางสาวกรกมล จึงสำ�ราญ นกั วชิ าการศึกษาชำ�นาญการ
นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร นักวชิ าการศกึ ษาปฏิบัตกิ าร
นายวีระพงษ์ อเู๋ จริญ นักวิชาการศึกษาปฏบิ ตั ิการ
นางสาวอบุ ล ตรีรตั นว์ ชิ ชา
นายพรพรหม เทพเรอื งชยั

22

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
หนว่ ยงานที่รับผิดชอบ
กลมุ่ มาตรฐานการศกึ ษา
ส�ำ นักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำ�นักงานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๒๓ ตอ่ ๒๕๒๘
โทรสาร ๐๒ ๒๔๓ ๑๑๒๙
Website : www.onec.go.th

23

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำ�นักมาตรฐานการศึกษาและพฒั นาการเรยี นรู้
ส�ำ นักงานเลขาธกิ ารสภาการศึกษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
โทร. ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๘, ๒๕๒๙ โทรสาร ๐๒ ๒๔๓ ๑๑๒๙

24 Website: www.onec.go.th


Click to View FlipBook Version
Previous Book
pdf_20220703_182948_0000
Next Book
BUKU PROGRAM KEJOHANAN sukan tahunan semesa 2022