The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pattharattineeporn.pon, 2021-06-20 07:27:08

PLCครั้งที่1-20

PLCครั้งที่1-20

บนั ทกึ ชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้

Professional Learning Community
ปกี ารศึกษา 2562 จำนวน 40 ชว่ั โมง

จดั ทำโดย
นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษ์วสิ ุวรรณ์

วชิ าวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลวดั ลกู แกประชาชนูทิศ
สำนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา เขต 2 จงั หวดั กาญจนบุรี

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

แผนการพฒั นาการเรียนการสอนโดยใชก้ ระบวนการ PLC
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรยี นอนุบาลวัดลกู แกประชาชนูทิศ สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษา เขต 2 จังหวัดกาญจนบรุ ี

ขน้ั ตอน กจิ กรรม
สรา้ งแรงบนั ดาลใจ - สะทอ้ นความเห็นและปญั หา
สำรวจปัญหา - ศึกษาหาความรู้เกีย่ วกบั กระบวนการ PLC จากคลิปวดิ ีโอ
กำหนดปัญหา/ - ศึกษาผลงานครตู น้ แบบจากวดิ ีโอ
วิเคราะหส์ าเหตปุ ญั หา - อภปิ ราย เพ่ือสำรวจปญั หาดา้ นการจัดการเรยี นการสอน
- ร่วมกนั กำหนดประเดน็ ปัญหา
หาแนวทางแก้ไข - วเิ คราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
- เลือกปญั หาทต่ี ้องการแก้ไขอยา่ งเร่งดว่ น
ออกแบบกิจกรรม - วเิ คราะหส์ าเหตขุ องปัญหา
- ศึกษาความรู้จากผู้เชย่ี วชาญทม่ี ีผลงานเป็นเลศิ
นำแผนไปใช้ - อภิปราย/นำเสนอ/จับประเด็น ร่วมกันเลือกแนวทางแกป้ ัญหาทส่ี อดคลอ้ งกบั
ปญั หาของตน
สะทอ้ นกลบั - รว่ มกันออกแบบกจิ กรรม
- กำหนดชอื่ กิจกรรม
สรปุ ผลและรายงานผล - วัตถปุ ระสงค์
- กำหนดขัน้ ตอนการดำเนนิ งาน
พฒั นาต่อยอด -นำกจิ กรรมทอี่ อกแบบไปใช้ในการจดั การเรยี นรู้
-เพ่อื นรว่ มกลุ่มPLC นเิ ทศ เยี่ยมชมการสอน
-ครูประเมินตนเองด้วยแบบนิเทศ
- เพื่อนรว่ มกล่มุ PLCนำผลการนิเทศเยย่ี มชมมาสะท้อนใหค้ รูผู้สอนแต่ละคน
ในกลุ่ม
- รว่ มแลกเปล่ยี นเรยี นรู้
- สรปุ ประเมินผลกิจกรรม
- เขยี นรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
- เขยี นรายงานสรุปประเมนิ ผลกิจกรรม
- ปรับปรงุ พัฒนาการดำเนินการกระบวนการ PLC / กิจกรรม
- เผยแพร่กิจกรรม
- ยกยอ่ งชมเชย

คำนำ

เอกสาร แนวคิดและแนวปฏิบัติPLC : Professional Learning Community กับ การพัฒนาครู
เพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0 ฉบับน้ีผู้เรียบเรียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทศิ

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เชื่อมโยงกับศาสตร์และศิลป์ความเป็นครู
(Pedagogical Content Knowledge : PCK) หลากหลายด้านหลอมรวมเป็นสาระสำคัญที่ครูควรรู้และ
นำไปปฏิบัตไิ ด้ เพ่ือใหค้ รไู ด้ใช้ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม สำหรบั การนำนโยบายสู่การปฏิบตั ิให้เกดิ คณุ ภาพสูงสุด
การขับเคล่ือนจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
หลกั สตู รและกระบวนการเรยี นรู้ และยุทธศาสตรท์ ่ี 4 ด้านการผลติ พัฒนากำลังคนและงานวจิ ัยท่ีสอดคล้อง
กับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศซ่ึงผู้เรียบเรียงได้จัดทำเอกสารน้ีขึ้น เพ่ือใช้ในการอบรม
เชิงปฏบิ ตั กิ ารแก่ครูในนโยบายการจัด การศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธิการ เร่อื ง การจดั การเรยี นร้บู ูรณาการ
แนว Active Learning และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยนำ กระบวนการ
ของ PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษาผ่านภาระงาน ของครูผู้สอนในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0 ผู้เรียบเรียง หวังเป็น
อย่างย่ิงว่า เอกสาร ชุดน้จี ะช่วยส่งเสรมิ ให้ครผู ้สู อน สามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การพฒั นางานในวิชาชีพ
ครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้อย่างมี คุณภาพ พร้อมเชอื่ มโยงผลงานอันเกิดจากการปฏิบัตหิ น้าที่
สู่วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ได้อย่างสอดคล้อง สมดุล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวมต่อไป

วชิ าวทิ ยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวัดลกู แกประชาชนูทิศ

ช่อื -สกุล นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษว์ สิ วุ รรณ์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษา กาญจนบรุ ี เขต 2

คร้ังที่/วนั ที่ รายการทีร่ ่วมอภิปราย/ ผลการร่วมอภิปราย/ดำเนนิ การ ผรู้ บั รอง
ดำเนนิ การ

ครั้งที่ 1,2 1. ชแี้ จงเกยี่ วกับการปฏบิ ตั ิ มี ก า ร ชี้ แ จ ง เกี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ………………………..
วนั ที่ 4-5/11/2562 กิจกรรม PLC ของกลมุ่ สาระการ กิจกรรม PLC ของกลุ่มสาระการ (นางสาวศรุดา วีระสมัย)
เวลา 15.-30-16.30 น. เรยี นรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรงุ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในสัปดาห์
พ.ศ. 2560) รายวิชาพน้ื ฐาน นี้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าวิชาการ
วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ทุกท่านได้แบ่งกลุ่ม
(วทิ ยาการคำนวณ) ในการทำกิจกรรม PLC แล้ว จึง ………………………..
ขอให้คุณครใู นกลุม่ ไดอ้ ภิปรายและ (นายบรรจง ปนิ่ ปฐม)
2. การประชุมครัง้ ตอ่ ไปครูควร นำเสนอถึงปัญหาท่ีเราพบเจอใน ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
นำเสนอปัญหาทเี่ ปน็ ปัญหา การเรียนการสอน ว่าปัญหาใดที่
เกี่ยวกบั การเรยี นการสอนใน เราจะนำมาแกไ้ ขด้วยกระบวนการ
กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ด้าน PLC จั บ ป ระ เด็ น ให้ เป็ น ไป ใน
ทกั ษะการคดิ เชงิ คำนวณ การคดิ แนวทางเดียวกัน เพ่ือในสัปดาห์
วเิ คราะห์ แกป้ ญั หาเป็นขนั้ ตอน ต่ อ ไ ป เร า จ ะ เข้ า สู่ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
และเปน็ ระบบ กำหนดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุ
ปัญหา และเสนอแนะว่าในการ
ประชุมครั้งต่อไปครูควรนำเสนอ
ปัญหาท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯ

ชื่อ-สกลุ นางสาวภัทรฐณิ พี ร พงษ์วสิ วุ รรณ์
สอนวิชา วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ชั้น ประถมศึกษาปที ี่ 4 - 6

กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรยี นอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทศิ สำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษา กาญจนบรุ ี เขต 2

ครั้งท/ี่ วนั ท่ี รายการทรี่ ่วมอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนนิ การ ผรู้ ับรอง
ดำเนนิ การ

ครงั้ ท่ี 3,4 นกั เรยี นขาดทักษะ ค รู ป รั บ เป ล่ี ย น วิ ธี ก า ร ส อ น โ ด ย

วันที่ 11-12/11/2562 กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ สอ ดแท รก ทั ก ษ ะ ก ารคิด เชิง ………………………..
(นางสาวศรดุ า วรี ะสมัย)
เวลา 15.30-16.30 น. ดา้ นทกั ษะการคดิ เชงิ คำนวณ การ ค ำ น ว ณ ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์
หัวหนา้ วิชาการ
คดิ วเิ คราะห์ แก้ปัญหาเปน็ ขั้นตอน แก้ปัญ หาเป็นข้ันตอนและเป็น
………………………..
และเป็นระบบ ระบบ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
การทำกิจกรรมในห้องเรียน เช่น

กิ จ ก ร ร ม บ ท บ า ท ส ม มุ ติ ใช้

กระบวนการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับสถานการณ์จริง และ

สถานที่จริง ครูควรมีสื่อการสอนที่

นา่ สนใจ เช่น วดี โิ อ

ช่อื -สกลุ นางสาวภัทรฐณิ ีพร พงษว์ สิ ุวรรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวัดลกู แกประชาชนทู ศิ สำนกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

ครง้ั ท/่ี วันท่ี รายการทร่ี ว่ มอภปิ ราย/ ผลการร่วมอภิปราย/ดำเนินการ ผูร้ บั รอง
ดำเนนิ การ

ครัง้ ที่ 5,6 นกั เรียนขาดทักษะ ครคู วรจัดทำสอื่ /หาสอ่ื นำเสนอ
ท่นี า่ สนใจ เช่น Powerpoint
วนั ที่ 18-19/11/2562 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Internet การสอนซ่อมเสรมิ ให้ ………………………..
นกั เรียน (นางสาวศรดุ า วีระสมัย)
เวลา 15.30-16.30 น. ดา้ นทกั ษะการคดิ เชิงคำนวณ
หวั หนา้ วชิ าการ
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเปน็

ขน้ั ตอนและเปน็ ระบบ

………………………..
(นายบรรจง ป่นิ ปฐม)
ผู้อำนวยการโรงเรยี น

ช่ือ-สกุล นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษว์ ิสวุ รรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวดั ลูกแกประชาชนูทศิ สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษา กาญจนบรุ ี เขต 2

ครงั้ ท่ี/วนั ที่ รายการทร่ี ว่ มอภิปราย/ ผลการร่วมอภิปราย/ดำเนินการ ผู้รับรอง
ดำเนนิ การ

คร้ังที่ 7,8 1. นกั เรยี นขาดทกั ษะกระบวนการ ครคู วรทำสอื่ ทนี่ า่ สนใจ เช่น

วนั ที่ 25-26/11/2562 ทางวิทยาศาสตร์ Powerpoint Internet การสอน ………………………..
(นางสาวศรุดา วีระสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. ดา้ นทักษะการคิดเชงิ คำนวณ ซ่อมเสรมิ ใหน้ ักเรียน สามารถ
หัวหน้าวิชาการ
การคิดวิเคราะห์ แกป้ ัญหาเป็น พัฒนานกั เรียนในการนำความรใู้ น
………………………..
ขั้นตอนและเป็นระบบ เรอื่ งทกั ษะการคดิ เชิงคำนวณ (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
2. นักเรยี นไม่ทราบว่าควรปฏบิ ตั ิ การคดิ วเิ คราะห์ แกป้ ัญหาเป็น

ตนอย่างไร ในการนำความร้ใู น ขน้ั ตอนและเป็นระบบ มาใชใ้ นการ

เร่ืองทกั ษะกระบวนการทาง ดำเนินชีวิตประจำวนั

วทิ ยาศาสตร์ ด้านทักษะการคดิ เชิง

คำนวณ การคดิ วิเคราะห์

แกป้ ัญหาเปน็ ข้ันตอนและเปน็

ระบบมาใช้ในการดำเนิน

ชวี ิตประจำวนั

ชอื่ -สกุล นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษว์ ิสุวรรณ์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 - 6

กล่มุ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

ครั้งที่/วันที่ รายการทร่ี ่วมอภิปราย/ ผลการรว่ มอภิปราย/ดำเนนิ การ ผู้รบั รอง
ดำเนนิ การ

คร้งั ที่ 9,10 1. นกั เรยี นขาดทกั ษะกระบวนการ ครคู วรทำสอื่ ที่น่าสนใจ เช่น
วันท่ี 2-3/12/2562
เวลา 15.30-16.30 น. ทางวิทยาศาสตร์ Powerpoint Internet การสอน ………………………..
(นางสาวศรุดา วรี ะสมยั )
ดา้ นทกั ษะการคิดเชงิ คำนวณ ซอ่ มเสรมิ โดยใช้เกม ให้นักเรยี น
หัวหนา้ วชิ าการ
การคิดวเิ คราะห์ แก้ปัญหาเปน็ สามารถพัฒนานักเรยี นในการนำ
………………………..
ข้ันตอนและเป็นระบบ ความรู้ในเรื่องทักษะการคิดเชิง (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นกั เรียนไม่ทราบวา่ ควรปฏิบัติ คำนวณ การคิดวิเคราะห์

ตนอย่างไร ในการนำความรู้ใน แก้ปญั หาเปน็ ขนั้ ตอนและเป็น

เร่ืองทักษะกระบวนการทาง ระบบ มาใชใ้ นการดำเนิน

วทิ ยาศาสตร์ ด้านทกั ษะการคิดเชงิ ชีวิตประจำวนั

คำนวณ การคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหาเป็นขน้ั ตอนและเปน็

ระบบมาใชใ้ นการดำเนิน

ชวี ิตประจำวัน

ชอ่ื -สกลุ นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษ์วิสวุ รรณ์
สอนวิชา วทิ ยาศาสตร์ ระดับชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สำนกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

ครงั้ ท/ี่ วนั ท่ี รายการท่รี ว่ มอภปิ ราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนนิ การ ผ้รู บั รอง
ดำเนินการ

ครั้งที่ 11,12 1. นักเรยี นขาดทักษะกระบวนการ ในการแกป้ ัญหาให้นกั เรยี นมีทกั ษะ ………………………..
วันท่ี 9-10/12/2562 ทางวทิ ยาศาสตร์ ก า ร คิ ด เชิ ง ค ำ น ว ณ ก า ร คิ ด (นางสาวศรดุ า วรี ะสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. ดา้ นทกั ษะการคดิ เชิงคำนวณ วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นข้ันตอน
การคิดวิเคราะห์ แก้ปญั หาเปน็ และเป็นระบบนั้น ควรมุ่งเน้นให้ หัวหน้าวิชาการ
ขนั้ ตอนและเป็นระบบ นั ก เรี ย น ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เห็ น
2. นักเรยี นไม่ทราบวา่ ควรปฏิบตั ิ ความสำคัญ ครูต้องประเมินผล ………………………..
ตนอยา่ งไร ในการนำความรู้ใน ความก้าวหน้าของนักเรียน โดย (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
เรอื่ งทักษะกระบวนการทาง ครูควรมีส่ือ ที่น่ าสน ใจเพื่ อ ให้ ผู้อำนวยการโรงเรยี น
วิทยาศาสตร์ ด้านทกั ษะการคิดเชิง นักเรียนสนใจและมีความเข้าใจท่ี
คำนวณ การคดิ วิเคราะห์ ถูกต้องในทักษะ กระบวนการ
แกป้ ญั หาเป็นขน้ั ตอนและเปน็ โดยครูอาจจะผลิตสื่อการสอน เช่น
ระบบมาใช้ในการดำเนิน ผังกราฟิก ส่ือunplug ส่ือเสมือน
ชวี ิตประจำวัน จริง (Augmented Reality : AR)
แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น Powerpoint
Internet

ช่อื -สกุล นางสาวภัทรฐณิ ีพร พงษ์วสิ ุวรรณ์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 - 6

กลุม่ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์
โรงเรยี นอนุบาลวัดลกู แกประชาชนทู ศิ สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

ครั้งท/ี่ วโันรงทเรี่ ียนอนบุ าลวัดรลาูกยแกกาดรปำทรเี่ระน่วชินมากชอานภรทูปิ ศิรายส/ำนกั งานเผขลตกพาน้ื รทรว่่กี มาอรศภึกปิ ษราาปย/รดะำถเมนศนิ ึกกษาาร กาญจนบุรี เขต 2
ผู้รบั รอง

ครง้ั ที่ 13,14 1. นักเรียนขาดทกั ษะกระบวนการ ครูควรปรับเปล่ียนวธิ ีการสอนด้วย

วันท่ี 16-17/11/2562 ทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการสอนแบบ Active ………………………..
(นางสาวศรดุ า วรี ะสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. ดา้ นทกั ษะการคดิ เชงิ คำนวณ Learning เป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
หัวหนา้ วชิ าการ
การคดิ วิเคราะห์ แกป้ ัญหาเป็น จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
………………………..
ขนั้ ตอนและเปน็ ระบบ กระทำ และได้ใช้กระบวนการคิด (นายบรรจง ป่นิ ปฐม)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
2. นกั เรียนไม่ทราบวา่ ควรปฏบิ ตั ิ เก่ียวกับส่ิงที่เขาได้กระทำลงไป

ตนอย่างไร ในการนำความร้ใู น เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้
สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1.
เรอ่ื งทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านทกั ษะการคิดเชิง การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ 2. แต่ละคน
คำนวณ การคิดวิเคราะห์
มีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่าง
แก้ปัญหาเป็นขัน้ ตอนและเป็น กั น ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ เกิ ด จ า ก ก า ร จั ด
ระบบมาใชใ้ นการดำเนนิ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนตอ้ งได้
ชีวิตประจำวัน มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการ

ฟังเพียงอยา่ งเดยี ว

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรฐิณีพร พงษว์ ิสุวรรณ์
สอนวชิ า วทิ ยาศาสตร์ ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวดั ลกู แกประชาชนทู ิศ สำนกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

คร้ังท/่ี วันที่ รายการทร่ี ว่ มอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผูร้ ับรอง
ดำเนินการ

ครงั้ ท่ี 15,16 1. นักเรียนขาดทกั ษะกระบวนการ ครูใชก้ ระบวนการสอนแบบ

วันท่ี 23-24/11/2562 ทางวิทยาศาสตร์ Active Learning พรอ้ มจดั ทำ ………………………..
(นางสาวศรุดา วีระสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. ด้านทักษะการคิดเชงิ คำนวณ เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน ส่อื
หัวหน้าวิชาการ
การคดิ วเิ คราะห์ แกป้ ญั หาเป็น unplug สื่อเสมอื นจรงิ
………………………..
ขั้นตอนและเปน็ ระบบ (Augmented Reality : AR)

2.วธิ กี ารพฒั นาโดยจัดทำเอกสาร แอพพลเิ คชนั่ หรอื ส่ือการเรียนการ

หรอื ส่อื การสอน เพอื่ ใช้ สอนเพือ่ ใช้ประกอบการเรียนรู้

ประกอบการเรยี นรู้

(นายบรรจง ป่ินปฐม)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี น

ชอื่ -สกุล นางสาวภัทรฐิณีพร พงษว์ ิสวุ รรณ์
สอนวชิ า วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 - 6

กล่มุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวดั ลกู แกประชาชนทู ศิ สำนักงานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

ครั้งท่ี/วนั ท่ี รายการทีร่ ว่ มอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผู้รับรอง
ดำเนินการ

ครง้ั ท่ี 17,18 การนำกระบวน การสอนแบบ การจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้

วันที่ 30-31/12/2562 Active Learning การใช้เอกสาร เอกสาร สื่อunplug ส่ือเสมือน ………………………..
(นางสาวศรุดา วีระสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. ใบความรู้ ใบงาน สื่อunplug ส่ือ จริง (Augmented Reality : AR)
หัวหนา้ วชิ าการ
เสมอื นจริง (Augmented Reality ผังกราฟิก แอพพลิเคชั่น หรือส่ือ
………………………..
: AR) ผังกราฟิก แอพพลิเคชั่น ประกอบการเรยี นการสอนไปใช้ใน (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
หรือส่ือประกอบการเรียนการสอน การเรียนการสอนสามารถสร้าง

ไปใช้ในการเรียนการสอน ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ เ ห็ น

ความสำคัญในทักษะทักษะการคิด

เชิงคำน วณ การคิดวิเคราะห์

แก้ปัญ หาเป็นขั้นตอนและเป็น

ระบบ

ชื่อ-สกลุ นางสาวภัทรฐิณพี ร พงษ์วิสุวรรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปที ่ี 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์
โรงเรยี นอนบุ าลวัดลกู แกประชาชนูทิศ สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบรุ ี เขต 2

ครงั้ ที/่ วนั ท่ี รายการท่รี ว่ มอภปิ ราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผู้รับรอง
ดำเนนิ การ

ครัง้ ที่ 19,20 การเย่ียมชมการจัดกิจกรรม การเยีย่ มชมการจัดกิจกรรมการ ………………………..
วนั ท่ี 6-7/01/2563 การเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสอน เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น (นางสาวศรุดา วีระสมัย)
เวลา 15.40-16.40 น. แบบ Active Learning ร่วมกับ แบบ Active Learning ร่วมกับ
การใชเ้ อกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน หัวหน้าวิชาการ
ส่ือunplug สื่อเสมือนจรงิ ส่ื อ unplug สื่ อ เส มื อ น จ ริ ง
(Augmented Reality : AR) ผงั (Augmented Reality : AR) ผั ง ………………………..
กราฟิก แอพพลิเคช่ัน หรอื สอื่ กราฟิก แอพพลิเคชั่น หรือสื่อ (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
ประกอบการเรียนการสอนไปใช้ใน ประกอบการเรยี นการสอนไปใชใ้ น ผู้อำนวยการโรงเรียน
การเรยี นการสอน ก ารเรียน ก ารส อ น จุ ด ท่ี ค ว ร
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม คือ มี
นักเรียนบางคนยังไม่สนใจในการ
เรียน และท ำกิ จก รรมก ลุ่ม ใน
ระหว่างการเรียน ครูอาจจะ
นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้เกมหรือ
เพลงกอ่ น

ช่อื -สกลุ นางสาวภัทรฐิณพี ร พงษว์ ิสุวรรณ์
สอนวิชา วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ชั้น ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์
โรงเรยี นอนบุ าลวัดลกู แกประชาชนทู ิศ สำนักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบรุ ี เขต 2

ครั้งท่ี/วนั ที่ รายการทร่ี ่วมอภิปราย/ ผลการรว่ มอภิปราย/ดำเนินการ ผู้รับรอง
ดำเนนิ การ

ครงั้ ที่ 21,22 การเย่ียมชมการจัดกจิ กรรม การเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการ

วันท่ี 13-14/01/2563 การเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสอน เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน ………………………..
(นางสาวศรุดา วรี ะสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. แบบ Active Learning ร่วมกับ แบบ Active Learning ร่วมกับ
หัวหนา้ วิชาการ
การใชเ้ อกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน
………………………..
ผงั กราฟิก หรอื ส่อื ประกอบการ ผังกราฟิก หรือสื่อประกอบการ (นายบรรจง ปิน่ ปฐม)
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
เรยี นการสอน เรยี นการสอนไปใชใ้ นการเรียนการ

สอน จุดท่ีควรปรับปรุงในการจัด

กิจกรรม คือ ครูควรมีการจัดกลุ่ม

นกั เรียนโดยการแบ่งเด็กเก่ง กลาง

อ่อนให้นั่งกลุ่มเดียวกัน เพ่ือให้

เด็กเก่งมีโอกาสในการช่วยเหลือ

เพื่อน และครูควรช้ีแจงนักเรียน

เก่ียวกับการเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน ให้นักเรียน

เขา้ ใจก่อนเรยี น

ช่อื -สกุล นางสาวภัทรฐณิ ีพร พงษว์ ิสวุ รรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์
โรงเรยี นอนบุ าลวดั ลกู แกประชาชนูทิศ สำนกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบรุ ี เขต 2

คร้ังที/่ วันท่ี รายการทีร่ ว่ มอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนนิ การ ผรู้ บั รอง
ดำเนนิ การ

ครง้ั ท่ี 23-24 การเยยี่ มชมการจัดกิจกรรม การเย่ียมชมการจัดกิจกรรมการ ………………………..
วันที่ 20-21/01/2563 การเรยี นรู้โดยใช้กระบวนการสอน เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น (นางสาวศรุดา วรี ะสมยั )
เวลา 15.-30-16.30 น. แบบ Active Learning ร่วมกบั แบบ Active Learning ร่วมกับ
การใชเ้ อกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน หัวหนา้ วิชาการ
ผังกราฟิก สอ่ื unplug ส่ือเสมอื น ส่ื อ unplug ส่ื อ เส มื อ น จ ริ ง
จรงิ (Augmented Reality : AR) (Augmented Reality : AR) ผั ง ………………………..
ผงั กราฟิก แอพพลิเคช่ัน หรอื สอ่ื กราฟิก แอพพลิเคช่ัน หรือส่ือ (นายบรรจง ปนิ่ ปฐม)
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบการเรยี นการสอนไปใช้ใน ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
การเรียน ก ารสอ น จุดท่ี ควร
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม คือ
นักเรียน กังวลกับเนื้อหาในใบ
ความรู้มากเกินไป จนทำให้ไม่
สน ใจท่ี จ ะ วิ เค ราะ ห์ ส รุป จั บ
ใจ ค ว า ม ป ระ เด็ น ท่ี ส ำคั ญ ข อ ง ใบ
ความรู้ และไม่สามารถตอบคำถาม
ไดต้ รงตามประเดน็ ที่ตอ้ งการ

ชอ่ื -สกลุ นางสาวภทั รฐณิ พี ร พงษ์วิสวุ รรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 - 6

กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวดั ลูกแกประชาชนทู ศิ สำนกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

ครัง้ ที่/วันที่ รายการทีร่ ว่ มอภปิ ราย/ ผลการร่วมอภิปราย/ดำเนนิ การ ผูร้ ับรอง
ดำเนินการ

คร้งั ท่ี 25-26 การเย่ียมชมการจัดกิจกรรม การเย่ียมชมการจัดกิจกรรมการ

วันท่ี 27-28/01/2563 การเรียนรโู้ ดยใช้กระบวนการสอน เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน ………………………..
(นางสาวศรุดา วีระสมัย)
เวลา 15.30-16.30 น. แบบ Active Learning รว่ มกับ แบบ Active Learning ร่วมกับ
หัวหนา้ วชิ าการ
การใชเ้ อกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน
………………………..
สือ่ unplug สอื่ เสมอื นจริง สื่ อ unplug สื่ อ เส มื อ น จ ริ ง (นายบรรจง ปน่ิ ปฐม)
ผ้อู ำนวยการโรงเรียน
(Augmented Reality : AR) ผัง (Augmented Reality : AR) ผั ง

กราฟกิ แอพพลเิ คช่ัน หรือส่ือ กราฟิก แอพพลิเคช่ัน หรือสื่อ

ประกอบการเรยี นการสอน ประกอบการเรียนการสอนไปใช้ใน

การเรียน ก ารสอ น จุดที่ ควร

ปรบั ปรงุ ในการจัดกิจกรรม คอื ใน

การแบง่ กลุ่มสมาชกิ ของแต่ละกลุ่ม

มีจำนวนมากเกินไป และไม่มีการ

กำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิก

แต่ ล ะ ค น แ ละ ค รูค ว รช้ี แจ ง

นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้

ก า ร คิ ด เชิ ง ค ำ น ว ณ ก า ร คิ ด

วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นข้ันตอน

และเป็นระบบให้นักเรียนเข้าใจ

กอ่ นเรยี น

ช่อื -สกลุ นางสาวภัทรฐิณีพร พงษว์ สิ ุวรรณ์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวดั ลูกแกประชาชนทู ิศ สำนักงานเขตพ้นื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษา กาญจนบรุ ี เขต 2

คร้ังท่ี/วันที่ รายการที่ร่วมอภิปราย/ ผลการร่วมอภปิ ราย/ดำเนนิ การ ผู้รบั รอง
ดำเนนิ การ

ครงั้ ที่ 27,28 การเย่ยี มชมการจัดกจิ กรรม การเย่ียมชมการจัดกิจกรรมการ ………………………..
วนั ที่ 3-4/02/2563 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน เรี ย น รู้ โ ด ย ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ส อ น (นางสาวศรดุ า วีระสมัย)
เวลา 15.-30-16.30 น. แบบ Active Learning ร่วมกับ แบบ Active Learning ร่วมกับ
การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน หวั หน้าวิชาการ
ผังกราฟกิ สอื่ unplug สอื่ เสมอื น ผังกราฟิก สื่อunplug สื่อเสมือน
จริง (Augmented Reality : AR) จริง (Augmented Reality : AR) ………………………..
ผงั กราฟกิ แอพพลิเคชน่ั หรือสื่อ ผังกราฟิก แอพพลิเคช่ัน หรือสื่อ (นายบรรจง ป่ินปฐม)
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอนไปใชใ้ น ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
การเรียน ก ารสอ น จุดที่ ควร
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม คือ
ครคู วรให้นกั เรยี นมสี ่วนร่วมในการ
แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ
เพ ราะเมื่อครูแบ่งกลุ่มให้แล้ว
นั ก เรี ย น ยั ง อ ย า ก อ ยู่ กั บ เพื่ อ น ที่
สนิท และไม่เปิดใจใน การท ำ
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ
งานที่ได้รับมอบหมาย เสร็จไม่ตาม
เวลาท่ีกำหนด

ช่ือ-สกลุ นางสาวภัทรฐิณีพร พงษว์ ิสุวรรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 - 6

กลมุ่ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวัดลูกแกประชาชนทู ิศ สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบรุ ี เขต 2

ครงั้ ท่/ี วนั ที่ รายการที่รว่ มอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผรู้ ับรอง
ดำเนินการ

ครัง้ ท่ี 29-30 การเยยี่ มชมการจัดกจิ กรรม การเย่ียมชมการจัดกิจกรรมการ

วันที่ 10-11/02/2563 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน ………………………..
(นางสาวศรุดา วีระสมัย)
เวลา 15.30-16.30 น. แบบ Active Learning รว่ มกบั แบบ Active Learning ร่วมกับ
หวั หน้าวิชาการ
การใชเ้ อกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน
………………………..
สือ่ unplug ส่อื เสมือนจรงิ ส่ื อ unplug สื่ อ เส มื อ น จ ริ ง (นายบรรจง ปน่ิ ปฐม)
ผู้อำนวยการโรงเรยี น
(Augmented Reality : AR) (Augmented Reality : AR) ผั ง

ผังกราฟกิ แอพพลเิ คชน่ั หรือสอ่ื กราฟิก แอพพลิเคช่ัน หรือสื่อ

ประกอบการเรยี นการสอน ประกอบการเรยี นการสอนไปใช้ใน

การเรียน ก ารสอ น จุดท่ี ควร

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรม คอื ครู

ค ว ร อ ธิ บ า ย แ ล ะ ช้ี แ จ ง นั ก เรี ย น

เก่ียวกับการเรียนโดยใช้เอกสาร

หรือสื่อการสอนประกอบการเรียน

ให้นกั เรียนเขา้ ใจก่อนเรยี น เพราะ

นั ก เรีย น มี ค ว า ม ส น ใจ แ ล ะ ส ง สั ย

เก่ียวกับเอกสารประกอบการเรียน

ทม่ี อบให้

ชือ่ -สกุล นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษว์ สิ วุ รรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 - 6

กลุ่มสาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวัดลูกแกประชาชนทู ศิ สำนักงานเขตพนื้ ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

คร้งั ท่/ี วนั ที่ รายการทรี่ ว่ มอภปิ ราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนนิ การ ผู้รับรอง
ดำเนนิ การ

ครัง้ ที่ 31-32 การเยี่ยมชมการจัดกจิ กรรม การเย่ียมชมการจัดกิจกรรมการ

วันท่ี 17-18/02/2563 การเรียนร้โู ดยใช้กระบวนการสอน เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสอน ………………………..
(นางสาวศรดุ า วีระสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. แบบ Active Learning ร่วมกบั แบบ Active Learning ร่วมกับ
หวั หน้าวิชาการ
การใชเ้ อกสาร ใบความรู้ ใบงาน การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน
………………………..
สื่อunplug สื่อเสมอื นจรงิ สื่ อ unplug ส่ื อ เส มื อ น จ ริ ง (นายบรรจง ปน่ิ ปฐม)
ผู้อำนวยการโรงเรยี น
(Augmented Reality : AR) ผัง (Augmented Reality : AR) ผั ง

กราฟกิ แอพพลเิ คช่นั หรอื ส่ือ กราฟิก แอพพลิเคชั่น หรือส่ือ

ประกอบการเรยี นการสอน ประกอบการเรียนการสอน จุดที่

ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม คือ

นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจใน

ก ารท ำกิ จก รรม ดี มาก แต่ มี

นั ก เรี ย น บ า ง ค น ฟั ง ค ำ ส่ั ง ค รู ไ ม่

เข้าใจ ครูควรมีการทบทวนคำสั่ง

หลายๆ รอบเพื่อให้นักเรียนที่เป็น

กลุ่มอ่อนเข้าใจก่อน หรือมีการ

ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน

ก่อน พร้อมสังเกตพฤติกรรมใน

การทำงานกลุ่ม

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรฐิณพี ร พงษว์ ิสวุ รรณ์
สอนวชิ า วทิ ยาศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปที ่ี 4 - 6

กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์
โรงเรยี นอนบุ าลวัดลกู แกประชาชนทู ิศ สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

ครั้งท่/ี วนั ที่ รายการทรี่ ่วมอภิปราย/ ผลการรว่ มอภิปราย/ดำเนินการ ผ้รู ับรอง
ดำเนนิ การ

คร้งั ท่ี 33-34 การเยยี่ มชมการจัดกจิ กรรม กิจกรรมที่เย่ียมชม คือ การจัด

วนั ท่ี 24-25/02/2563 การเรียนร้โู ดยใช้กระบวนการสอน กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ………………………..
(นางสาวศรดุ า วรี ะสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. แบบ Active Learning ร่วมกบั กระบวนการสอนแบบ Active
หวั หนา้ วชิ าการ
การใช้เอกสาร ใบความรู้ ใบงาน Learning ร่วมกับการใช้เอกสาร
………………………..
ส่ือunplug สอื่ เสมือนจรงิ ใบความรู้ ใบงาน ส่ือunplug ส่ือ (นายบรรจง ปิน่ ปฐม)
ผ้อู ำนวยการโรงเรยี น
(Augmented Reality : AR) เสมือนจริง (Augmented Reality

ผงั กราฟกิ แอพพลเิ คชั่น หรอื สอ่ื : AR) ผังกราฟิก แอพพลิเคชั่น

ประกอบการเรียนการสอน หรือสื่อประกอบการเรยี นการสอน

จุ ด ท่ี ค ว ร ป รับ ป รุงใน ก าร จั ด

กิจกรรม คือ ครูควรอธิบายและ

ชีแ้ จงคำสั่งในการทำงานใหก้ ระชับ

นักเรียนที่ทำงานช้าทำกิจกรรมไม่

ทันเพ่ือน ครูควรกระตุ้นหรือ

เสริมแรงนักเรียนให้เข้าเรียนวาง

แผน ก ารท ำงาน ให้ ทัน เวลาที่

กำหนด โดยจัดกิจกรรมที่มกี ารให้

ค ะ แ น น ห รื อ ร า ง วั ล เพ่ื อ จู ง ใจ ให้

นักเรียนได้ส่งงานตามเวลา

ชื่อ-สกลุ นางสาวภทั รฐิณพี ร พงษ์วสิ วุ รรณ์
สอนวชิ า วิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน ประถมศึกษาปที ่ี 4 - 6

กลุ่มสาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวัดลกู แกประชาชนทู ิศ สำนักงานเขตพนื้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2

ครั้งท/่ี วนั ที่ รายการท่รี ่วมอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผ้รู บั รอง
ครงั้ ท/่ี วนั ที่ รายกาดรำทเรี่ น่วนิ มกอาภรปิ ราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผูร้ บั รอง

ครั้งที่ 35-36 ดำเนนิ การ กิจกรรมที่เยี่ยมชม คือ การจัด ………………………..
ควันรัง้ทท่ี ี่ 23-37/-3083/2563 การเยีย่ มชมการจัดกจิ กรรม กิ จกกิจรกรรรมมทกี่เยาี่ยรมเชรมี ยคนือ รกู้ าโรดจัยด ………………………..
วเวันลทาี่ 91-51.03/00-136/2.35063น. 1ก.ากราเรรียเยนยี่ รมูโ้ ชดมยใกชา้กรรจะดั บกวิจนกกรรามรสกอานร กกิรจะกบรวรนมกกาารสร อเรนี ยแนบรบู้ โดAcยtiใvชe้ (นางสาวศรุดา วรี ะสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. แเรบยี บนรAู้โcดtยivใชeก้ Lรeะaบrวnนinกgารรส่วอมนกับ Lกeรaะrบniวngน กรา่วรมสกอับนกแารบใบช้เอAกcสtivาeร (นางสาวศรุดา วีระสมัย)
กแบารบใชAเ้ cอtกivสeารLeใบaคrnวiาnมgรู้ รใบ่วมงากนับ ใLบeคarวnาiมngรู้ ใรบ่วงมากนับสกื่อาuรnใชp้เlอugกสสาื่อร หวั หนา้ วชิ าการ
กสื่อารuใnชpเ้ อluกgสาสรอ่ื ใเบสคมวือานมจรรู้ ใงิ บงาน เใสบมคือวนามจรริงู้ ใบ(Aงuาgนmสe่ือnutendplRuegalสitื่อy หวั หน้าวชิ าการ
ส(Aือ่ uugnmpelungtedสือ่ Rเeสaมlือitนyจ:รAงิ R) เ:สAมRอื )นผจังรกิงร(AาuฟgิกmแenอtพedพลRิeเคalชitั่นy
ผ(AังuกgรmาฟeิกntแeอdพRพeลaิเlคitชyัน่ : หAรRอื )สอ่ื :หAรือRส) ่ือผปังรกะรกาอฟบิกกาแรเอรพยี นพกลาิเรคสชอ่ันน ………………………..
ปผงัรกะรกาอฟบิกกาแรอเพรียพนลกิเคารชสั่นอหนรอื ส่ือ หจุรดือทส่ี ่ืคอปวรระปกอรับบกปารรเุงรใียนนกกาารรสจอันด ………………………..
ประกอบการเรียนการสอน จกุิจดกทรี่ ครวมรคปือรับกาปรรแุงบใ่งนกกลุ่ามรตจาั มด (นายบรรจง ปิ่นปฐม)
กคิจวากมรสรมมัคครือใจนขักอเงรนียักนเสร่วียนนใทหำญให่ม้ี (นายบรรจง ป่ินปฐม)
2.นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการ ทเกักิ ดษคะวกาามรวคุ่ นิดเวชาิงยคอำนยู่ บวณ้ า งกเพารรคาิดะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วนิเักคเรราียะนหบ์ แางกค้ปนัญตห้อางเกปา็นรขท้ันี่จตะออนยู่ ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
ทางวิทยาศาสตร์ ด้านทกั ษะการ กแลละุ่มเปเด็นียระวบกบั น กใหั บ้คเวพา่ืมอรน่วทมี่มสือนใิ ทน
กเทา่ารนทั้นำกคจิ รกูครวรมรมกีวาริธเีกรายี รนแกบา่งรกสลอุ่มนทดี่ี
คดิ เชงิ คำนวณ การคิดวิเคราะห์ หส่วลนานกักหเรลียานยทเีย่ ชัง่นต้อกงพาัรฒจนับาฉทักลษากะ
กการระใบชว้วนงกลา้อรเทส่ียางงวททิ ายยาหศราอืสกตราร์ ดใช้าน้สี
แกป้ ัญหาเป็นขนั้ ตอนและเป็น ใทนักกษาระแกบา่งรกคลิดุ่มเชเปิง็นคกำานรวเพณิ่มคควาวมร
ไทด้า้รทับายกาสรนซุก่อสมนเสานริมในในกาชร่วทงำเวงาลนา
ระบบ ทรว่ ีว่ มา่ กงัน

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทรฐณิ ีพร พงษว์ สิ ุวรรณ์
สอนวิชา วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 - 6

กล่มุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลวัดลกู แกประชาชนทู ศิ สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษา กาญจนบุรี เขต 2

คครรงั้ง้ั ทท่/ี/่ี ววนนัั ทท่ี่ี รราายยกกาารรทท่รี ีร่ ว่ ว่ มมออภภปิ ปิ รราายย// ผผลลกกาารรรร่ว่วมมออภภิปปิ รราายย//ดดำำเเนนนิ นิ กกาารร ผผ้รู ู้รับับรรอองง
ครง้ั ท่ี 37-38 ดดำำเเนนนิ นิ กกาารร
ควรั้งนั ทท่ี ี่ 399-1-400/03/2563 กจิ กรรมทเี่ ย่ียมชม คือ การ ………………………..
วเันวลทา่ี 1165-1.370/-0136/.23506น3. 1.การเยยี่ มชมการจัดกิจกรรม จดั กคจิ วกรรมรีกมากรารจเัดรยีกนิจรกโู้ รดรยมใชก้ าร (นาง…ส…าว…ศ…ร…ดุ า……ว…รี …ะส..มยั )
เวลา 15.30-16.30 น. การเขร้อียเนสนรโู้ อดแยนใะชใ้กนรกะาบรวปนรกับาปรรงุ กการระเบรีวยนนกราู้ ใรหส้ ตอ่นอแเนบื่ บอ งAเcพtiื่ อveให้ (นาหงสัวาหวนศ้ารวดุ ชิาากวีราะรสมัย)
พัฒสอนนากแาบรบในAกcาtรiดvำeเนLินeกaาrnรตinาgม Lคeรaูผrู้สnอinนgทุกรค่วนมกไดับ้เกหา็นรพใชัฒ้เอนกาสกาารร
กรรว่ ะมบกวบั นกกาารรใชPเ้ LอCกสขาอรงกใลบุ่มคสวาารมะรู้ ด้าใบนคทวักาษมะรทู้ ใักบษงะากนระสบื่อวuนnกpาlรuทgาง ……หัว…ห…น…้าว…ชิ …าก…า…ร..
กใาบรงเรายี นนสรู้่อื วuิทnยpาlศuาgสตสรอื่ ์ เสมอื น วิทสย่อื าเสศมาสือตนรจ์ รดงิ้าน(Aทuักษgmะกeาnรtคeิดdเชิง (นายบรรจง ปิน่ ปฐม)
ในจปรงิกี า(รAศuกึ gษmาe2n5t6e3d Reality : ค ำ นReวaณlityก: าAรRค)ิ ดผังวกิ เรคาฟร กิา ะ ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้ปัญแอหพาพเปล็นิเคขชั้นัน่ ตหอรนอื แสอื่ละเป็น ………………………..
AR) รปะรบะกบอขบอกงานรเักรเยี รนียกนาไรดส้ชอัดนเจนจมดุ าทกี่ (นายบรรจง ปนิ่ ปฐม)
ผงั กราฟิก แอพพลเิ คชนั่ หรอื สอื่ ขคึ้นวรคปวรรับดปำรเุงนใินนกกาารรจปัดรกะจิ ชกุมรกรมลุ่ม ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น
คออืย่านงักตเ่อรยี เนน่ือส่วงนทใุกหสญัป่มดที ากัหษ์ มะกีกาารร
ประกอบการเรยี นการสอน บคันิดทเชึกงิ ผคลำอนยว่าณงทกันาทรีแคลิดะวติเรควรจาสะหอบ์
2.นักเรียนมีทักษะกระบวนการ ผแลกกป้ารัญบหันาทเปึกน็ ขข้อัน้ มตูลอเนปแ็นลปะัเจปจน็ ุบัน
ทางวทิ ยาศาสตร์ ด้านทกั ษะการ ครระบบบถ้วในหใค้ นวการมะร่วบมวมนือกใานรกจาัดรกทาำร
คิดเชงิ คำนวณ การคิดวิเคราะห์ เรี กยิจนกรรู้รมสกาารมเรายี รนถกนารำสผอลนดกี า ร
แกป้ ัญหาเปน็ ขัน้ ตอนและเปน็ วิ เสคว่ รนานะักหเร์ ไยี ปนปท่ียรงัับตป้องรพุงฒั แนกา้ ไข
นำไปทใักชษ้ในะกกราะรบพวัฒนนกาานรทักาเรงียนได้
ระบบ ถวูกทิ ตยอ้ างศาสตร์ ดา้ นทกั ษะการคิด
เชงิ คำนวณ ควรได้รบั การซ่อม

เสริมในช่วงเวลาท่ีวา่ ง

ชื่อ-สกลุ นางสาวภัทรฐิณีพร พงษว์ สิ ุวรรณ์
สอนวิชา วทิ ยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 - 6

กลุม่ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนบุ าลวัดลกู แกประชาชนทู ิศ สำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษา กาญจนบรุ ี เขต 2

ครงั้ ท่/ี วนั ที่ รายการท่รี ่วมอภิปราย/ ผลการรว่ มอภปิ ราย/ดำเนินการ ผู้รบั รอง
ดำเนนิ การ

ครั้งที่ 39-40 ขอ้ เสนอแนะในการปรบั ปรุง ควรมีการจัดกิจกรรมการ ………………………..
วันท่ี 16-17/03/2563 พัฒนาการในการดำเนินการตาม การเรียน รู้ให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ (นางสาวศรดุ า วรี ะสมยั )
เวลา 15.30-16.30 น. กระบวนการ PLC ของกลุ่มสาระ ครูผู้สอนทุกคนได้เห็นพัฒนาการ
การเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ด้านทักษะทักษะกระบวนการทาง หวั หน้าวิชาการ
ในปีการศกึ ษา 2563 วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการคิดเชิง
ค ำ น ว ณ ก า ร คิ ด วิ เค ร า ะ ห์ ………………………..
แก้ปัญ หาเป็นข้ันตอนและเป็น (นายบรรจง ปน่ิ ปฐม)
ระบบ ของนักเรียนได้ชัดเจนมาก ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี น
ขึ้น ควรดำเนินการประชุมกลุ่ม
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ มีการ
บนั ทึกผลอย่างทันทีและตรวจสอบ
ผลการบันทึก ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนในกระบวนการจัดการ
เรี ย น รู้ ส า ม า ร ถ น ำ ผ ล ก า ร
วิ เค ร าะ ห์ ไป ป รับ ป รุง แ ก้ ไข
นำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้
ถกู ต้อง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Catalogo 2021
Next Book
E-BULLETIN KELAB CATUR