The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมเล่มคู่มือโครงงานพิเศษ-15.11.61

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narat23092540, 2022-07-04 00:53:36

รวมเล่มคู่มือโครงงานพิเศษ-15.11.61

รวมเล่มคู่มือโครงงานพิเศษ-15.11.61

ตวั อย่างการพิมพ์ภาพ 48
ภาพ

ภาพท่ี 4.6 เปรียบเทียบผลติ ภณั ฑ์ขนมปังขา้ วโพดมว่ ง
ที่มา : กนกวรรณ และพลอย (2556)

ตวั อยา่ งการเขียนเอกสารอ้างองิ 49

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2557. ขลู่ สรรพคุณและประโยชน์ต้นขลู่. กระทรวงเกษตรและสหกณ์
[อ อ น ไล น์ ] เข้ าถึ งได้ จ าก : http://www.mueang.samutsong kham.doae.go.th, 5
มถิ ุนายน 2560.

กรองจันทร์ รตั นประดิษฐ์ และ สมจติ ต์ ปาละกาศ. 2557. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวทิ ยา
ใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรกั ษาตอ่ ความสามารถในการออกฤทธ์ิ.
มหาวิทยาลยั บรู พา, ชลบุรี.

กองโภชนาการ กรมอนามัย. 2554. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. กระทรวง
สาธารณสุข, นนทบุรี.

กล้าณรงค์ ศรีรอต และ เก้ือกูล ปิยะจอมขวัญ. 2550. เทคโนโลยีของแป้ง. พิมพ์คร้ังท่ี 4.
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์, กรงุ เทพฯ.

คณ ะเภ สัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . 2560. ขลู่. [ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก:
http://www.phargarden.com, 9 มิถนุ ายน 2560.

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. 2552. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์, กรงุ เทพฯ.

จงทิพย์ อธมิ ุติสรรค์. 2547. อาหารว่างไทย. วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาภูเก็ต, ภูเกต็ .
จรรยา สุบรรณ์. 2542. ตารับอาหารชดุ พเิ ศษ. ศรสี ยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
จิตธนา แจ่มเมฆ และ อรนงค์ นัยวิกุล. 2549. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ฉววี รรณ สงี าม และ ภรติ า ชุ่มจิต. 2546. การพัฒนาผลติ ภัณฑ์เส้นก๋วยเตย๋ี วขา้ วกล้องเสริมผกั .

แผนงานพเิ ศษปริญญาตรี. ภาควชิ าวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยกี ารเกษตร, สถาบันราชภฎั เพชรบุรี.
ชนื่ จิต พงษ์พลู . 2556. “การศกึ ษาสูตรทเ่ี หมาะสมของการผลิตข้าวเกรียบมันแกว.” วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 3, 2 (ม.ค.- มิ ย.) : 51-61.
แดงน้อย คาสี. 2532. อาหารว่าง. วิ ทยาลยั อาชวี ศกึ ษาภเู กต็ , ภูเกต็ .
ธนภรณ์ อินทร์คง. 2543. ข้าวเกรียบแป้งทุเรียน. แผนงานพิเศษปริญญาตรี. สาขาอาหารและ
โภชนาการ, มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วทิ ยาเขตโชตเิ วช.
นิจศริ ิ เรืองรงั ษ.ี 2540. เคร่อื งเทศ. จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย, กรงุ เทพฯ.
นลิ ตรา หาวารยี ์. 2550. ผลของลกั ษณะพืน้ ผิวผกั ตอ่ การเหลอื รอดของ Salmonella ระหว่าง
การอบแหง้ . วิทยานพิ นธป์ รญิ ญาโท. ภาควชิ าวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบรุ ี.

50

เอกสารอา้ งองิ (ต่อ)

นิธิยา รตั นาปนนท์. 2545. เคมอี าหาร. โอเดยี นสโตร์, กรงุ เทพฯ.

. 2548. วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมนั และนา้ มนั . โอเดยี นสโตร์, กรุงเทพฯ.

นันทวนั ชมโฉม และ วิภาวรรณ ทบั ยอง. 2546. ขา้ วเกรยี บเสริมเตา้ หู้ขาวหลอด. แผนงาน

พเิ ศษปรญิ ญาตรี. สาขาอาหารและโภชนาการ, มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคล

วทิ ยาเขตโชติเวช.

เน้อื ทอง วนานุวัธ. 2546. วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีอาหาร. มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์,

กรุงเทพ.

บษุ ยมาศ แทน่ รัตน์. 2555. ขา้ วเกรียบซังขนุน. แผนงานพิเศษปริญญาตรี. สาขาอาหารและ
โภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร.

ปาริสทุ ธ์ิ สงทพิ ย์. 2550. การพัฒนาอาหารขบเค้ยี วชนิดแท่งจากขา้ วกล้องและสมุนไพร.
วทิ ยานพิ นธ์ปรญิ ญาโท. สาขาวชิ าพฒั นาผลิตภณั ฑอ์ าหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร,
มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรทวิ า มณีศรี และ จุฑาทพิ ย์ จนั ทร์หอม. 2553. ขา้ วเกรยี บเสรมิ ก้านคะน้า. แผนงานพเิ ศษ
ปริญญาตรี. สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร.

เพชรรัตน์ จเรกุลศรี. 2553. ผลิตภัณฑ์ขา้ วเมา่ หมีธ่ ัญพืชเสรมิ แครอทอัดแท่ง.

วทิ ยานิพนธป์ ริญญาโท. สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยคี หกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

เพลินใจ ตังคณะกุล, สมจิต อ่อนเหม และ ดวงจนั ทร์ เฮงสวัสด.์ิ 2537. การปรบั ปรงุ คณุ คา่ ทาง
โภชนาการของข้าวเกรียบโดยการเตมิ แป้งเมล็ดฝา้ ยไร้ตอ่ มพิษ. วิทยานพิ นธ์ปริญญาโท.
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์. บณั ฑติ วทิ ยาลยั , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ตวั อย่างการเขยี นประวัตผิ ูศ้ ึกษา 51

ประวตั ิผู้ศกึ ษา

ช่ือ นามสกุล นางสาว พลอย ฝา่ ยสเี พชร

วันเดือนปีเกิด 11 กันยายน 2533

ท่อี ยู่ปจั จุบนั บา้ นเลขท่ี 32/2 หมู่ 1 ตาบลคลองขวาง

อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบรุ ี 11150

ประวัตกิ ารศกึ ษา

วฒุ กิ ารศกึ ษา ช่อื สถาบนั ปที ีส่ าเร็จการศกึ ษา

ระดับปริญญาตรี มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2555

มธั ยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรนอ้ ย 2551

ผลงานดีเด่น เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนไทรน้อย

52

ภาคผนวก ข
แบบฟอรม์ ประกอบการทาโครงงานพเิ ศษ

53

เกณฑ์การประเมนิ ผล วิชาโครงงานพเิ ศษ

1. ผ้สู อน 10 %

- ความก้าวหน้าในการทาโครงงานฯ

2. อาจารยท์ ี่ปรกึ ษาโครงงานฯ 60%

- ความรับผดิ ชอบการทาโครงงานฯ

- ความก้าวหนา้ ในการดาเนนิ งาน

- ความสามารถในการเรยี บเรียง คน้ คว้าหาข้อมูลอย่างเปน็ ระบบ

- ความกระตือรอื ร้น

- ความถูกต้องสมบูรณข์ องผลติ ภณั ฑ์ และเลม่ โครงงานพิเศษ

3. คณะกรรมการสอบโครงงานฯ 30%

- คะแนนจากแบบประเมนิ การนาเสนอโครงงานฯ (3 บท และ/5 บท)

4. หน้าทก่ี รรมการสอบโครงงานพเิ ศษ

5. การส่งเลม่ โครงงานพิเศษฯ

4.1 ส่งโครงงานพเิ ศษฉบับสมบูรณ์ 1 เลม่ และแผน่ CD 1 แผน่ มายงั ฝา่ ยวิชาการและวิจยั

(ผา่ นหวั หน้าสาขาวชิ า) เพ่อื รวบรวมสง่ มายงั สวท. และให้สานกั วทิ ยบริการฯ อพั โหลดขึ้นเวป็ ไซด์

เพ่อื เผยแพรต่ ่อไป

4.2 อาจารย์ทปี่ รึกษา ต้องตรวจสอบการอา้ งอิง และการคัดลอกผลงาน ของเลม่ โครงงานฯ

โดยตรวจสอบ

ผ่าน software โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวชิ าการ “อกั ขราวสิ ุทธิ์” ทุกเลม่

เข้าได้จาก http://ird.rmutp.ac.th/?p=2637 (พร้อมปร้ินใบตรวจสอบแนบมาพรอ้ มเล่มโครงงาน

พเิ ศษ)

4.3 ฝา่ ยวิชาการและวิจัย เสนอคณบดลี งนามในเล่มโครงงานพิเศษ

4.4 สีปกของเลม่ โครงงานฯ ให้ใชส้ ปี ระจาของแต่ละสาขาวชิ า

1. แบบฟอร์มปกคาร้องเสนอโครงรา่ งโครงงานพิเศษ 54
ทคศ.001-1

ขอ้ เสนอโครงร่างโครงงานพเิ ศษ

เรื่อง

(ภาษาไทย).............................................................................................
(ภาษาองั กฤษ)........................................................................................

โดย
(ชือ่ -นามสกุล นักศึกษา)

สาขาวชิ า..................................................................... คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปี พ.ศ.................

2. แบบฟอร์มคารอ้ งเสนอโครงร่างโครงงานพเิ ศษ 55

แบบคารอ้ งเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ ทคศ. 001-2

สาขาวิชา...............................................

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วนั ท.ี่ ...............เดือน................................พ.ศ................

เร่อื ง เสนอหวั ขอ้ โครงรา่ งโครงงานพิเศษ
เรียน หัวหนา้ สาขาวชิ า..................................................

ขา้ พเจ้า นาย / นาง / นางสาว .............................................................รหัส.....................................................
และ นาย / นาง / นางสาว ................................................................รหสั .................................................นักศกึ ษา
ปริญญาตรสี าขาวิชา.............................. คณะเทคโนโลยคี หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มีความประสงคจ์ ะเสนอหัวข้อโครงรา่ งพิเศษเพ่ือทาโครงงานพิเศษ เรือ่ ง .......................................................

(ภาษาไทย)…………………………………………………..………………………………………………………………
(ภาษาองั กฤษ) …………………………………………………………………………………………………………

โดยม.ี .....................................................................................................เป็นอาจารยท์ ่ีปรึกษา

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุ ัติและแต่งตงั้ อาจารย์ทปี่ รกึ ษาโครงงานพิเศษตามข้อบังคบั มหาวทิ ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเม่ือข้าพเจา้ ทาโครงงานพิเศษเรื่องนี้เสร็จแลว้ ข้าพเจา้ ตกลงยนิ ยอมให้ลิขสทิ ธ์ติ ก
เป็นของคณะเทคโนโลยคี หกรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลงชอื่ ............................................นกั ศึกษา
(...................................................)

ลงชื่อ............................................นกั ศึกษา
(...................................................)
…………./…………../…………..

ความเหน็ ของอาจารย์ทป่ี รกึ ษาโครงงานพิเศษ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...........

ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม...................................................อาจารยท์ ี่ปรกึ ษา
(......................................................)

............./............................./....................

3. แบบฟอร์มขอสอบโครงงานพเิ ศษ 56

ทคศ. 003

แบบคารอ้ งขอสอบโครงงานพิเศษ

สาขาวชิ า........................................
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วนั ท.่ี ........เดือน.......................พ.ศ................
เรอื่ ง ขอสอบโครงงานพิเศษ
เรยี น หัวหนา้ สาขาวิชา...................................................

ข้าพเจา้ นาย/นางสาว ..............................................................รหสั นกั ศึกษา..........................
และ นาย/นางสาว ..........................................................................รหสั นักศกึ ษา..................................
......นักศึกษาปริญญาตรี สาชาวชิ า.................................................................คณะเทคโนโลยคี หกรรม
ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงคจ์ ะขอสอบโครงงานพิเศษเร่ือง

(ภาษาไทย)................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................

โดยมีกรรมการสอบดงั นี้
1. ...........................................................................................ประธานกรรมการสอบ
2. ............................................................................................กรรมการสอบ
3. ............................................................................................กรรมการสอบ

ในวนั ท.่ี ...........เดอื น.................พ.ศ. ................ เวลา.......................น. ณ ห้อง........................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ลงชื่อ ...............................................นักศึกษา
(...............................................)

ลงชอื่ ...............................................นกั ศกึ ษา
(...............................................)

 เหน็ ควรอนญุ าตให้สอบ  อนมุ ัติ

 ไมเ่ หน็ ควรอนุญาตใหส้ อบ  ไมอ่ นมุ ัติ

................................................ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ .................................................

(...........................................) ............/............../............. หัวหน้าสาขาวชิ า.................................................

(...........................................)

............/............../............

4. แบบฟอร์มรายงานผลสอบโครงงานพเิ ศษ 57
ทคศ. 004
ใบรายงานการสอบโครงงานพเิ ศษ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 3 บท  5 บท
จากการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการเรยี นที.่ ......ปกี ารศึกษา.............วันท่ี........./........../.........
ของ 1 นาย/นางสาว ..........................................................................รหสั นกั ศึกษา............................
2 นาย/นางสาว ..........................................................................รหสั นักศึกษา............................
3 นาย/นางสาว ..........................................................................รหสั นกั ศึกษา............................
นักศึกษาปรญิ ญาตรี สาชาวิชา.............................................................คณะเทคโนโลยคี หกรรมศาสตร์
มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร
ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)..................................................................................................................

(ภาษาองั กฤษ).............................................................................................................

คณะกรรมการสอบมีมตใิ ห้มีผลการสอบดังน้ี

 ผ่าน

 ผ่านโดยมีเงื่อนไข
 ไม่ผา่ นใหส้ อบใหม่ ในวนั ท่.ี .............. เดอื น.....................พ.ศ.........................
 ไม่ผา่ นให้ทาใหม่

ลงชือ่ คณะกรรมการ

..................................................................................ประธานกรรมการ
..................................................................................กรรมการ
..................................................................................อาจารย์ทป่ี รึกษาโครงงานพิเศษ

5. แบบฟอร์มขอออกหนงั สือเชญิ ผ้เู ชีย่ วชาญ 58
ทคศ. 005

แบบเสนอขอออกหนังสือเชิญผเู้ ชี่ยวชาญพจิ ารณาเคร่ืองมือวิจัย

วันที.่ .......................................................................

เรื่อง ขอความอนเุ คราะห์ออกหนงั สอื เชิญผู้เชีย่ วชาญพจิ ารณาเคร่อื งมือวจิ ัย

เรยี น หวั หนา้ สาขาวิชา................................................................

ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................
รหัสประจาตวั นกั ศึกษา......................................นักศกึ ษาระดับปริญญาตรี ปีท่ี.............. รนุ่ .................
สาขาวชิ า................................................. ดาเนนิ การทาโครงงานพิเศษฯ เรื่อง .....................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์............................................ โดยมี............................................................................
เปน็ อาจารยท์ ปี่ รึกษาโครงงานพิเศษฯ มีความประสงค์ขอออกหนงั สอื จากคณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลพระนคร โดยขอความอนุเคราะห์ออกหนังสอื เชญิ
ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวจิ ยั ดังรายนามต่อไปน้ี
1. เรียน
................................................................................................................................................................
ชอ่ื – สกลุ ..............................................................................................................................................
ตาแหน่งทางวชิ าการ .............................................................. ตาแหน่งอ่ืนๆ (ระบุ)...............................
ประสบการณห์ รือความชานาญ .............................................................................................................
ทอี่ ยปู่ ัจจุบนั /สถานทที่ างาน...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. เรียน...................................................................................................................................................
ช่อื – สกุล ..............................................................................................................................................
ตาแหน่งทางวชิ าการ ............................................................ ตาแหน่งอนื่ ๆ (ระบ)ุ .................................
ประสบการณห์ รือความชานาญ .............................................................................................................
ทอี่ ยูป่ จั จุบัน/สถานที่ทางาน...................................................................................................................
............................................................................................................................................................... .

59

3. เรยี น...................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ..............................................................................................................................................
ตาแหน่งทางวิชาการ ............................................................ ตาแหน่งอื่นๆ (ระบ)ุ .................................
ประสบการณห์ รือความชานาญ .............................................................................................................
ทอ่ี ย่ปู ัจจบุ นั /สถานทท่ี างาน...................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
4. เรียน...................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ..............................................................................................................................................
ตาแหนง่ ทางวิชาการ ......................................................... ตาแหนง่ อนื่ ๆ (ระบุ)....................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .............................................................................................................
ท่อี ยปู่ จั จุบัน/สถานท่ที างาน...................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. เรยี น...................................................................................................................................................
ชื่อ – สกลุ ..............................................................................................................................................
ตาแหน่งทางวชิ าการ ......................................................... ตาแหน่งอนื่ ๆ (ระบุ)....................................
ประสบการณ์หรือความชานาญ .............................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน/สถานท่ที างาน...................................................................................................................
................................................................................................................................................................

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(..........................................................................)

ลงช่ือนักศึกษา

(........................................................................)

ลงชอ่ื อาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงาน

6. แบบประเมินการนาเสนอ 60

แบบประเมินการนาเสนอโครงงานพเิ ศษ ทคศ. 006

สาขาวิชา........................................................................
ภาคเรยี นที่ .......................... ปีการศึกษา ....................................................

เรอื่ ง ...............................................................................................................................................
ผศู้ กึ ษาโครงงานพิเศษฯ 1. ................................................................................

2. .................................................................................
วนั ที.่ .........................................................
อาจารยท์ ่ีปรึกษา ...........................................................................

รายการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน
คนที่ 1 คนท่ี 2
เน้อื หาของโครงงาน 40
- ความสมบรู ณ์ของเน้ือหา 5
- กระบวนการดาเนินงานถูกต้องตามขนั้ ตอน 5
- ใชแ้ หลง่ ขอ้ มลู ทีห่ ลากหลาย และน่าเชือ่ ถือ 5
- ถูกต้องตามแบบฟอรม์ (คูม่ ือ) 5
- การวเิ คราะห์และสรปุ ผล ถกู ต้อง ชัดเจน 5
- ผลงานสมบรู ณ์ สวยงามประณตี 10
- ผลงานเปน็ ไปตามวตั ถปุ ระสงค์ท่ีศึกษา 5
20
การนาเสนอโครงงาน 5
- มคี วามพร้อมในด้านเนื้อหา ถูกต้องชดั เจน เป็น
ลาดับข้นั ตอน 5
- สื่อทีน่ าเสนอมคี วามน่าสนใจ เขา้ ใจง่าย 5
- บคุ ลิกภาพดี น้าเสยี งดังฟงั ชดั เจน 5
- การตอบขอ้ ซักถาม
รวมคะแนน (เต็ม 60 คะแนน)

ขอ้ เสนอแนะ / ปรับปรงุ แก้ไข.................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................

(.........................................................)
ประธานกรรมการ/กรรมการ

61

ภาคผนวก ค
ตวั อย่างสนั ปก

62
ตัวอย่างสันปก
ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 1 คน

1 นิ้ว
1 ิ้นว

พลอย ฝา่ ยสเี พชร การใชแ้ ป้งขา้ วโพดมว่ งในผลติ ภัณฑข์ นมปัง 2555

63
ตัวอย่างสันปก
ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 2 คน

1 นิ้ว
1 ิ้นว

พลอย ฝา่ ยสเี พชร และกนกวรรณ โก้ดี การใช้แปง้ ขา้ วโพดมว่ งในผลติ ภณั ฑข์ นมปัง 2555

64
ตัวอย่างสันปก
ผู้ศึกษาโครงงานพิเศษ 3 คน

1 นิ้ว
1 ิ้นว

พลอย ฝา่ ยสเี พชร และคณะ การใชแ้ ปง้ ข้าวโพดมว่ งในผลติ ภณั ฑข์ นมปัง 2555

65

ภาคผนวก ง
ขอ้ กาหนดในการจดั ทา CD-ROM ฉบบั เตม็ (Full Text)

66

ขอ้ กาหนดในการจดั ทา CD-ROM ฉบบั เต็ม (Full Text)
ของโครงงานพิเศษ

1. การจัดทา CD-ROM ฉบับเต็มของเล่มโครงงานพิเศษ ระดับปริญญาตรีให้จัดทาเน้ือหาเหมือนตัวเล่ม

ทุกประการ โดยจดั ทาเป็นไฟล์ .pdf และตงั้ ช่อื ไฟล์เป็นชือ่ เรื่องโครงงานพเิ ศษเปน็ ภาษาไทย

2. การแบ่งเน้ือหาในไฟล์เล่มโครงงานพิเศษ โดยการเรียงลาดับเน้ือหาตามบทที่ปรากฏในตัวเล่ม และ /

หรอื ในสารบัญเปน็ หลัก

3. การส่งแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลเล่มโครงงานพิเศษ ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมท่ีเป็นไฟล์.pdf

เท่านั้น โดยจัดส่งแผ่นซีดี แบบ CD-R 700 MB/ 80 MIN ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร

ความเร็วในการเขียนแผ่นไม่เกิน 32X จานวน 1. ชุด และแผ่นซีดีที่นาส่งฝ่ายวิชาการและวิจัย ต้อง

ดาเนินการให้เรียบร้อย ดงั นี้

3.1 ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้อง และการจดั เรียงลาดบั ของเน้ือหาเรียบร้อยแล้ว

3.2 ผา่ นการตรวจสอบและกาจดั ไวรัสเรยี บรอ้ ยแล้ว

3.3 บรรจุในกล่องซีดี พร้อมทงั้ ปกซีดที ่ีมีขอ้ มลู ดังนี้

ชอ่ื นกั ศึกษา

รหัสประจาตัวนักศึกษา

ชือ่ เรือ่ งโครงงานพิเศษ

ช่อื ปริญญา สาขาวิชา

คณะ

ปกี ารศกึ ษาทีส่ าเรจ็ การศึกษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Next Book
ข่าวเดือนมิถุนายน 2565(TH)