The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hazanizamhassim, 2018-12-18 23:56:12

BUKU PENGURUSAN HEM, 2019

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Hal Ehwal Murid 2019

Hal Ehwal Murid 2019

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

Pelajar sentiasa mengamalkan budaya sekolah yang cemerlang dan berdisiplin sepanjang masa.

Unit Hal Ehwal Murid (HEM) sentiasa memantapkan pengurusan serta perancangan bagi menjayakan
progam-program HEM secara berkesan, di samping bermuafakat dan bekerjasama dengan ibu bapa
serta agensi-agensi luar sekolah.

Peningkatan akademik dan disiplin pelajar.
Memperkembangkan potensi individu secara seimbang dalam aspek Jasmani, Emosi, Rohani,
Intelek dan Sosial (JERIS)
Pelajar memiliki, menghayati dan megamalkan nilai-nilai murni, disiplin kendiri, berbudayakan
positif dan berketrampilan.
Menyumbangkan kepada kebajikan pelajar.

Sederap Ke arah Kemenjadian Murid dan Keberhasilan Pendidikan

Hal Ehwal Murid 2019

KEY PERFORMANCE INDICATOR HAL EHWAL MURID 2019

UNIT HEM TAHUN 2019 MEMPERKASAKAN PENGURUSAN HEM DALAM
ASPEK
“SEDERAP KE ARAH KEMENJADIAN
MURID & KEBERHASILAN I. KEMENJADIAN MURID
PENDIDIKAN” II. PENGURUSAN FAIL
III. BILIK-BILIK KHAS

KEHADIRAN MURID 90% SETIAP BULAN

MEMANTAPKAN SAHSIAH MURID KE TAHAP
MAKSIMUM (0 KES BERAT)

MEMASTIKAN PENGGUNAAN BUKU TEKS
SECARA MAKSIMUM DAN BERKESAN

MEMASTIKAN KANTIN BERSIH, CERIA DAN
SELAMAT SERTA MENEPATI CIRI-CIRI GRED A
DALAM PENGURUSAN KANTIN

MENINGKATKAN KESEDARAN TENTANG
KEBERSIHAN, KESELAMATA DAN KESIHATAN
DALAM KALANGAN MURID MELEBIHI 90%

MEMPERKASAKAN PENGURUSAN BANTUAN
KEPADA MURID

Hal Ehwal Murid 2019

CARTA ORGANISASI INDUK HAL EHWAL MURID 2019

Hal Ehwal Murid 2019

CARTA ORGANISASI KERJA HEM 2019

Hal Ehwal Murid 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MURID 2019

PENGERUSI
ENCIK BAHAROM BIN ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI I
ENCIK HAZANIZAM BIN HASSIM

NAIB PENGERUSI
TUAN HAJI MOHD SHFRRI @ HAFIZUDDIN @ ABU BAKAR

ENCIK MOHD SAUPI BIN SULONG
SETIAUSAHA

PUAN MAZLIYANA BINTI SIRAJUDIN

BIMBINGAN & KAUNSELING LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH
1) PN. NIK HASNAH BT. NIK YAHYA 1) EN. HUSSIN B. YUSOFF
2) Pn. NURUL NAJMIAH BINTI MUSTAFFA 2) PN. SABARIAH BINTI RAMLI
3) EN. HUSSIN BIN YUSOFF 3) EN. MOHD SUKERI B. SULAIMAN
4) EN. ZULKIFLI BIN MOHAMMAD 4) PN. ZINAIMI BINTI ABD RAHMAN
5) PN. MASTURINA BINTI AWANG BESAR 5) SEMUA GURU
6) PN. NUR SYAHIRAH BINTI ANUAR
KANTIN BINTI
PENGAWAS 1) PN. ZALIHA ABD. AZIZ
1) PN MASTURINA AWANG BESAR 2) PN. NORHAYATI AZAINI
2) PN. NIK ELIANEI BINTI NASIR MUHAMMAD
3) EN. CK MOHD SUHAIMI CK A. RAHMAN 3) PN. HASLILA BINTI HASSAN
4) PN. ROSIDAH BINTI DAUD
TANDAS
PPDa 1) PN. MAZIAH JUSOH
1) PN. NIK ELIANEI NASIR 2) PN. ASMAH BINTI EMBONG
2) NOR FATIHAH BINTI NORDIN
KEDAI SEKOLAH
GURU PENYAYANG 1) PN. YUNIZA BT YUSOH
1) PN. NIK HASNAH BT. NIK YAHYA 2) PN. NORHAYATI AZAINI BINTI
2) PN. SITI HABSAH BINTI MOHAMED MUHAMMAD
3) SEMUA GURU

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
1) PN. ROSIDAH DAUD
2) PN. SABARIAH BINTI MOHAMAD NOOR

Hal Ehwal Murid 2019

BIMBINGAN & KAUNSELING
1) Merangka rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Unit Bimbingan dan
Kaunseling
(UBK).
2) Mengenalpasti keperluan perkhidmatan UBK melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual
dan perbincangan bersama murid , guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas
murid.
3) Merancang, mengawal selia dan mengemaskini rekod murid.
4) Mengenalpasti keperluan, mengelola dan melaksanakan aktiviti UBK/PKKL.
5) Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar murid.
6) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program/aktiviti pendidikan
pencegahan dadah dan merokok.
7) Merancang, melaksana dan mengawal selia dan menilai program/aktiviti
perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung dengan bimbingan dan kaunseling,
pendidikan, kerjaya dan pencegahan dadah.
8) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program/aktiviti koferens dengan
ibubapa,
9) guru, kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam
proses pendidikan dan perkembangan murid.
10) Merancang, menyelaras dan menilai sumber/bahan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.
11) Mengenalpasti keperluan, menyelaras, melaksanakan dan menilai
program/aktiviti pembangunan murid seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri,
ketatanegaraan dan sebagainya.

LEMABAGA DISIPLIN
1) Menyediakan peraturan tatatertib murid.
2) Membuat kajian dari semasa ke semasa bagi tujuan menyempurnakan perlaksanaan
peraturan tatatertib murid.
3) Membantu ahli lembaga pengawas melantik pengawas-pengawas.
4) Mengesorkan tindakan tatatertib / disiplin tertentu ke atas kesalahan-kesalahan yang
dilakukan oleh murid untuk pertimbangan Guru Besar.
5) Menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seorang calon pengawas.
6) Mengadakan mesyuarat tatatertib yang dibuat oleh sebarang badan/lembaga
dilingkungan sekolah sebelum dikuatkuasakan.

Hal Ehwal Murid 2019

7) Membantu Guru Besar merangka peraturan sekolah.
8) Memasukkan penerapan dan penghayatan nilai-nilai murni agar dipraktikkan di sekolah bagi

membentuk sahsiah dan tingkahlaku yang baik.
9) Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.
10) Mengambil tindakan terhadap kes-kes salah laku pelajar.
11) Melaksanakan tindakan disiplin sekiranya diwakilkan oleh Guru Besar.
12) Menjadi pengawas perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga dalam

menangani masalah disiplin.
13) Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat sekolah di kalangan

pelajar dan guru.
14) Mencatat semua kes disiplin yang diambil tindakan dalam borang disiplin / buku

laporan disiplin.
15) Melapor kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM

seminggu sekali.
16) Menangani dan membendung masalah ponteng serta datang lewat ke sekolah dengan

menghubungi ibu bapa dan memberi surat amaran 1, amaran 2 dan amaran ke-3 (ibu bapa
akan dipanggil ke sekolah)

PENGAWAS
1) Membantu Guru Besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah.
2) Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa aktiviti dijalankan sama
ada di dalam atau di luar sekolah.
3) Mengawasi ahli lembaga sekolah.
4) Menjadi penyelaras antara guru dan Guru Besar di dalam hal disiplin murid-murid.
5) Menjalankan hukuman disiplin jika diwakilkan oleh Guru Besar.
6) Menjadi pegawai perhubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga dalam
masalah disiplin.
7) Membantu Guru Besar menimbulkan semangat kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-
guru.
8) Menerima laporan pengawas, guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang
sesuai.
9) Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan
murid-murid sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling.
10) Berusaha menanam semangat patuh dan taat setia kepada peraturan sekolah serta

Hal Ehwal Murid 2019

11) mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.
12) Menjalankan tugas yang diarah oleh Guru Besar.
13) Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru dan lain-lain kempen.
14) Memastikan semua sentiasa berpakaian kemas dan bersih.
15) Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusan-urusan lain.
16) Mengadakan lawatan sambil belajar.

PEMERIKSAAN MENGEJUT (SPOT CHECK)
1) Pemeriksaan mengejut boleh dijalankan dari semasa ke semasa ke atas murid semasa berada
di kelas atau tapak perhimpunan atas arahan pihak pentadbir.
2) Menjalankan pemeriksaan mengejut dengan bantuan pengawas dan disaksikan oleh murid
berkenaan.
3) Barang larangan akan dirampas dan maklumat murid tersebut akan direkod dalam Buku
Rekod Salah Laku Barang Rampasan yang disimpan di dalam almari berkunci di bilik GPK HEM.
4) Barang larangan akan disimpan di dalam bilik GPK HEM.
5) Barang rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanya boleh dituntut balik oleh ibu
bapa/ penjaga murid selepas berjumpa dengan GPK HEM dan menandatangani surat
perjanjian.
6) Barang rampasan yang tidak dituntut selepas tiga tahun akan dilupuskan setelah
diputuskan dalam mesyuarat AJK Lembaga Disiplin & AJK PIBG.
7) Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab murid-murid.

KANTIN
1) Menjaga dan mengawal mutu makanan dan minuman kantin.
2) Menjaga dan menentukan peraturan kantin yang dikenakan / ditetapkan sentiasa dipatuhi.
3) Memastikan barang-barang yang dijual adalah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
4) Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard),
makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.
5) Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.
6) Memastikan makanan yang disediakan bagi guru dan murid untuk harian mencukupi,
7) bersesuaian dan harga berpatutan. Sediakan menu dan harga bagi tiap-tiap menu
tersebut.
8) Membuat laporan mingguan dalam buku / borang laporan kantin.

Hal Ehwal Murid 2019

9) Menyampaikan laporan bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi
kantin serta perkara-perkara yang tidak diingini berlaku atau menyalahi peraturan/
perjanjian.

10) Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin tiga kali setahun dan perbincangan dari masa ke
semasa.

11) Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

PEMANTAUAN KENDIRI KANTIN
1) Memastikan murid-murid beratur semasa membeli di kantin.
2) Memastikan supaya murid –murid sentiasa bersopan-santun dan mengamalkan pekerti
yang mulia semasa berada di kantin.
3) Menyediakan laporan bulanan dan diserahkan kepada PK HEM.

PEMANTAUAN KEBERSIHAN / KECERIAAN KANTIN
1) Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria serta
selamat. Semua bahagian dan peralatan seperti kipas, peralatan dapur.
2) Memastikan barang-barang makanan tidak terdedah kepada lalat, habuk dan
sebagainya.
3) Mengawal kebersihan pembantu-pembantu kantin bila memasak dan sebagainya.
4) Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan sentiasa bersih dan selamat serta
5) Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepala
yang bersih dan kemas termasuk pekerja yang menjual air minuman mengikut pekeliling
Kementerian Kesihatan.
6) Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji / kain maslin / disimpan dalam
bekas yang bertutup.

PEMANTAUAN HARGA MAKANAN
1) Memastikan barang-barang yang dijual adalah berpatutan dengan harganya mengikut syarat-
syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dilampirkan.

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
1) Merangka dan menentukan dasar-dasar dan peraturan sekolah berkaitan dengan
salahlaku jenayah berpandukan pekeliling KPM dan JPN.
2) Bertanggungjawab merancang, melaksanakan dan menilai program/aktiviti
pendidikan pencegahan jenayah.

Hal Ehwal Murid 2019

3) Bertanggungjawab mengesan tanda-tanda awal salahlaku jenayah dan mengambil langkah
yang perlu dengan segera atas nasihat dan kebenaran Pengetua.

4) Bersama merancang dengan Ketua-Ketua Bidang dan guru-guru mata pelajaran untuk
menerapkan unsur-unsur pendidikan pencegahan jenayah dalam P&P

5) Menjadi penasihat kepada Kelab Pencegahan Dadah dan Jenayah Sekolah dan
memastikan aktiviti kelab berjalan dengan baik dan berkesan.

6) Bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk mendapatkan
maklumat/bahan pendidikan untuk hebahan/siaran kepada murid.

7) Menjadi penggerak kepada Kempen Pencegahan Jenayah dengan menganjurkan
program/aktiviti yang sesuai.

TANDAS
1) Melantik jawatankuasa dalam kalangan murid.
2) Memantau kebersihan dan keceriaan tandas murid dan guru setiap hari dengan
kerjasama jawatankuasa yang dilantik dalam kalangan murid.
3) Menyediakan laporan setengah tahun kebersihan dan keceriaan tandas kepada GPK HEM.

KEDAI SEKOLAH
1) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya DUA KALI setahun.
2) Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan teratur.
3) Memastikan kedai buku mempamerkan harga barang jualan.
4) Memastikan peralatan dan keperluan buku dan alat tulis yang secukupnya untuk murid
dengan harga yang berpatutan.
5) Memantau barang jualan yang dijual di kedai buku sekolah.

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ)
1) Peka terhadap surat pekeliling yang diedarkan serta memahami dan mengetahui isi
kandungannya.
2) Memahami dan mematuhi tatacara tindakan sebelum, semasa dan selepas aktiviti kelab
dijalankan.
3) Memeriksa sebarang peralatan yang akan digunakan sebelum dan selepas aktiviti
dijalankan.
4) Memastikan peralatan / tayangan video yang digunakan dalam keadaan selamat dan boleh
diguna pakai.

Hal Ehwal Murid 2019

5) Menyimpan dan menyelenggara stok peralatan kelab dengan sempurna dan kemaskini
6) Mengenal pasti murid tidak sihat dan mempunyai surat pengesahan perubatan yang perlu

dikecualikan daripada menjalani aktiviti sukan. Walau bagaimanapun murid berkenaan
adalah digalak melibatkan diri dalam aspek pengelolaan aktiviti yang akan dijalankan.
7) Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga tentang aktiviti yang dijalankan melalui murid.

JAWATANKUASA PENGURUSAN MURID HEM 2019

PENGERUSI
ENCIK BAHAROM BIN ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI I
ENCIK HAZANIZAM BIN HASSIM

NAIB PENGERUSI
TUAN HAJI MOHD SHFRRI @ HAFIZUDDIN @ ABU BAKAR

ENCIK MOHD SAUPI BIN SULONG
SETIAUSAHA

PUAN MAZLIYANA BINTI SIRAJUDIN

APDM / DATA BUKU PENDAFTARAN MURID
1) PN. ZULNI BT. MAMAT 1) PN. HASLILA HASSAN
2) PN. YUNIZA BINTI YUSOH 2) EN. MOHD HIZARUDIN B. HANAFI
3) GURU KELAS 3) GURU KELAS

SEK MENENGAH
1) EN. WAN AZHAN W. ABDULLAH
2) PN. SABARIAH BINTI RAMLI
3) GURU KELAS TAHUN 6

APDM / DATA
1) Mengenalpasti penggunaan aplikasi APDM melalui taklimat JPN.
2) Mengedarkan borang maklumat murid kepada semua murid melalui guru kelas.
3) Data murid dikemaskinikan berdasarkan borang maklumat murid yang telah diisi.
4) Memastikan guru kelas mengisi data murid tahun 1 yang terkini.
5) Menjalankan proses semakan ralat dan membuat salinan soft copy

Hal Ehwal Murid 2019

6) Membuat salinan untuk dimasukkan ke dalam fail untuk rujukan.

7) Memastikan guru-guru kelas sentiasa mengemaskini data APDM murid untuk
pengurusan BKAP1M(Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia)

BUKU PENDAFTARAN MURID
1) Menyelaras dan memastkan setiap pelajar yang masuk ke sekolah di daftar dalam
buku besar pendaftaran
2) Menyelaras nombor daftar setiap pelajar.
3) Memastikan setiap pelajar mempunyai nombor daftar sekolah.

SEKOLAH MENENGAH
1) Mengedarkan surat berkaitan / arahan berkaitan penempatan sekolah menengah.
2) Memhebahkan maklumat berkaitan sekolah menengah.
3) Memastikan pelajar tahun 6, membuat pengesahan penempatan sekolah yang
dipohon.

Hal Ehwal Murid 2019

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID 2019

PENGERUSI
ENCIK BAHAROM BIN ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI I
ENCIK HAZANIZAM BIN HASSIM

NAIB PENGERUSI
TUAN HAJI MOHD SHFRRI @ HAFIZUDDIN @ ABU BAKAR

ENCIK MOHD SAUPI BIN SULONG
SETIAUSAHA

PUAN MAZLIYANA BINTI SIRAJUDIN

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

1) PN. SITI HABSAH BT. MOHAMED 1) PN. FATIMAH BT. ABDULLAH

2) PN. ROSLINA @KHAIRUNI BINTI JAAFAR 2) PN. AIDA BINTI AWANG

3) EN. CK MOHD SUHAIMI CK A. RAHMAN

4) PN. SABARIAH MOHD NOOR

5) PN. NOR FATIHAH BINTI NORDIN

KWAMP / BAP TAKAFUL

1) PN. LAILA MOHAMAD 1) PN ASMAH EMBONG

2) PN. TENGKU HASLINA BINTI TENGKU 2) EN. MOHD SUKERI SULAIMAN

AHMAD

KEBAJIKAN / BANTUAN PROGRAM SUSU SEKOLAH

1) PN. NURUL HUDA HARUN 1) PN ZINAIMI ABD. RAHMAN

2) PN. NOOR AZLINA BINTI MANSOR 2) PN. MAZIAH BINTI JUSOH

3) PN. FATIMAH NORMAH BINTI AB

WAHAB

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
1) Pemilihan murid RMT dengan bantuan guru-guru kelas dan guru Data/BMM
berpandukan pendapatan penjaga dan bilangan adik beradik.
2) Menyediakan borang permohonan RMT kepada penjaga murid menyatakan bahawa
anak jagaannya layak memohon bagi menyertai RMT.
3) Memberi penerangan kepada murid-murid RMT mengapa mereka dipilih menyertai RMT.

Hal Ehwal Murid 2019

4) Murid RMT mesti datang awal untuk makan sebelum P&P. Sentiasa mematuhi peraturan
RMT dan lain-lain berkaitan RMT.

5) Menyediakan menu berpandukan kepada menu yang diberikan oleh PPD / Kementerian.
6) Menandakan kedatangan murid RMT, tarikh, masa, peraturan makan dan lain-lain.
7) Mengawasi murid makan di kantin serta pastikan mereka membaca doa ( murid Islam )
8) Memantau dan menyelia penyediaan makanan murid RMT dari pembekal.
9) Menyediakan jadual tugas guru mengawasi murid makan setiap hari.
10) Memastikan makanan yang disediakan berpatutan dengan harga dan mengikut menu

yang diberi. Makanan mestilah bersih dan baik.
11) Mengisi borang maklumat murid RMT pada awal tahun dan akhir tahun.
12) Membuat laporan RMT pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Laporan ini hendaklah

dihantar ke PPD / JPNT.
13) Mengira bilangan hari pada semester 1 dan semester 2. Pembayaran kepada pihak

kantin berdasarkan kepada bilangan hari RMT.
14) Mengemaskini buku kedatangan RMT seperti bilangan murid RMT hadir, peratus kehadiran,

dan lain-lain. Guru RMT menandatangani buku ini dan diserahkan kepada Guru Besar untuk
dilihat dan ditandatangani.
15) Menerima susu dan mengikut tarikh yang telah ditetapkan di dalam jadual.
16) Menyimpan bekalan susu dan di tempat yang selamat dan sesuai.
17) Menerangkan kepada murid tentang khasiat yang terkandung di dalamnya.
18) Memberitahu pembekal mengenai kejadian susu masam, luput tarikh & kekurangan
penyedut.
19) Memastikan susu gantian dihantar dan dilapor.
20) Susu percuma diberi kepada murid layak RMT.
21) Memastikan bahawa susu yang diberi tidak dijual oleh penerima.
22) Susu percuma diberi kepada murid yang tersenarai sahaja mengikut nisbah yang
ditentukan oleh PPD daripada jumlah murid keseluruhan.
23) Memastikan susu percuma dibekalkan mengikut jadual.

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGURUSAN BUKU TEKS
1) Mengemaskini Bilik Operasi SPBT dari masa ke semasa.
2) Mengemaskini fail-fail dan buku stok SPBT dari masa ke semasa.

Hal Ehwal Murid 2019

3) Mengemaskini borang SPBT ‘G’.
4) Mengadakan pemeriksaan buku dari masa ke semasa.
5) Menyediakan senarai murid yang tidak memulangkan buku bantuan.
6) Bekerjasama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran agar buku SPBT digunakan

sepenuhnya dalam PdP.

AGIHAN BUKU TEKS
1) Memastikan kutipan buku-buku teks berjalan dengan lancar.
2) Menyediakan buku-buku teks untuk semua murid.
3) Mengawasi pengagihan buku-buku bantuan kepada murid dengan kerjasama guru kelas.

DATA
1) Mengisi maklumat / data dari kementerian / jabatan.

PELUPUSAN
1) Mengisi maklumat pelupusan buku SPBT.
2) Menghapus kira buku SPBT yang telah mendapat kelulusan pelupusan.

KWAMP / BAP
1) Menyediakan senarai murid yang patut dicadangkan untuk mendapat bantuan KWAMP.
2) Mengedarkan borang bantuan kepada murid yang dicadangkan dan memungut
kembali borang untuk diproses.
3) Mengambil tahu semua peraturan mengenai pengurusan dan prosuder bantuan
KWAMP dan memastikan semua urusan dibuat menurut peraturan.
4) Memastikan supaya permohonan bantuan KWAMP dihantar kepada pihak yang
berkenaan sebelum atau selewat–lewatnya pada tarikh tutup yang ditetapkan.
5) Menyimpan rekod yang betul, sempurna dan mengemaskini tentang murid-murid yang
mendapat bantuan KWAMP mengikut darjah masing–masing.

INSURAN TAKAFUL
Skim Insurans Murid Sekolah (SIMS) adalah penambahan kepada Takaful Pelajar Sekolah Malaysia
(TPSM) RM 1.50 bagi tujuan keselamatan pelajar yang menggunakan pengangkutan bas sekolah yang
meliputi :

1) Murid di sekolah yg berdaftar dgn kementerian.

Hal Ehwal Murid 2019

2) Murid yg menaiki kenderaan pengangkutan bas sekolah yg berdaftar dengan
Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD).

3) TPSM melindungi murid 24 jam di seluruh dunia.
4) Skop perlindungan TPSM
a. Mati akibat kemalangan : RM 5000
b. Lumpuh kekal akibat kemalangan di dalam atau luar sekolah : RM 15000
c. Terpisah atau putus anggota badan atau hilang penglihatan : RM 15000

- Tangan atas pergelangan ke atas
- Kaki buku lali ke aras
- Jika sebelah dapat separuh d. Khairat kematian :RM 1000
e. Elaun tunai hospital : RM 25 sehari sehingga 60 hari di hospital kerajaan dan swasta
f. Elaun kerusi roda RM 1000 , ibu bapa dahulukan dulu duit dan tuntut balik dengan
takaful
Pengecualian Tpsm:
a. Sukan merbahaya seperti luncur (ski) air, polo, memburu, payung terjun,

perlumbaan bermotor, tinju, gusti dan sebagainya.
b. Perlumbaan, ujian kelajuan atau ujian am kenderaan bermotor.
c. Keilatan atau kurang upaya yang sedia wujud.
d. Bunuh diri, atau cubaan bunuh diri dan kecederaan yang disengajakan.
e. Penyakit atau wabak.
f. Pengaruh alkohol atau dadah.
g. Mengandung atau keguguran.
h. Peperangan dan risiko yang seumpamanya.
i. Aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan Syariah.
Tuntutan:
1) Bagi memudahkan urusan tuntutan, pelajar-pelajar atau waris mereka boleh

mengemukakan tuntutan terus ke Pejabat STMSB yang berdekatan melalui sekolah di
mana pelajar berkenaan didaftarkan. Semua tuntutan hendaklah dikemukakan dengan
menggunakan Borang Tuntutan dan disokong oleh dokumen-dokumen berkaian
sebagaimana yang ditentukan oleh STMSB.
2) STMSB akan menimbang dan mengurus tuntutan terus dengan pelajar-pelajar
berkenaan atau waris mereka melalui sekolah di mana pelajar berkenaan didaftarkan.
Apabila sesuatu tawaran dibuat, penerimaan tawaran hanya boleh dibuat oleh Guru

Hal Ehwal Murid 2019

Besar/Pengetua sekolah terbabit sahaja. Penerimaan tawaran ini adalah pelepasan
sepenuhnya tanggungan STMSB.
3) Mana-mana pelajar atau ahli warisnya tidak berhak berurusan secara langsung
mengenai TPSM dan hanya Guru Besar/Pengetua sekolah sebagai wakil Kementerian
Pendidikan sahaja yang berhak berurusan dengan STMSB.
4) Semua bayaran tuntutan akan dibuat atas nama sekolah. Sementara itu sekolah pula
bertanggungjawab membuat bayaran tuntutan berkenaan kepada pelajar atau ahli
warisnya.

KEBAJIKAN / BANTUAN
1) Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan.
2) Mengenalpasti sesiapa yang memerlukan bantuan kebajikan.
3) Menyediakan & mengumpul borang permohonan serta membuat keputusan melalui
mesyuarat.
4) Mengeluarkan bantuan dalam bentuk wang, pakaian, peralatan dan lain-lain.
5) Menguruskan derma dan bantuan kebajikan kepada murid layak dan memerlukan.
6) Menjalankan mesyuarat tergempar jika keadaan memerlukan.
7) Mengenalpasti murid layak menerima bantuan kerajaan, badan-badan dan orang- orang
tertentu.
8) Mengurus, mengelola dan menyalur sumbangan dan derma kepada pihak-pihak tertentu
yang dipersetujui oleh guru besar dan mesyuarat.
9) Mengurus dan mengelola Tabung Kebajikan Murid.
10) Merancang, mengurus & menyelia program yang berkaitan kebajikan murid seperti :
a) Sumbangan anak yatim dan miskin.
b) Bantuan yuran kepada murid yang kurang berkemampuan.
c) Bantuan hari raya kepada murid yatim dan anak-anak yang kurang bernasib baik.
11) Menyediakan dan menyimpan laporan berkala dan tahunan.

PROGRAM SUSU SEKOLAH
1) Mengurus penerimaan susu yang dibekalkan oleh pembekal dan membuat penyimpanan.
2) Mengagihkan susu mengikut jadual yang dutetapkan.
3) Memastikan susu yang dibekalkan disimpan di tempat selamat.
4) Mengemaskini buku laporan dan rekod-rekod yang berkaitan

Hal Ehwal Murid 2019

JAWATANKUASA (KESIHATAN, KESELAMATAN & KEBERSIHAN)
3K HAL EHWAL MURID 2019

PENGERUSI
ENCIK BAHAROM BIN ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI I
ENCIK HAZANIZAM BIN HASSIM

NAIB PENGERUSI
TUAN HAJI MOHD SHFRRI @ HAFIZUDDIN @ ABU BAKAR

ENCIK MOHD SAUPI BIN SULONG
SETIAUSAHA

PUAN MAZLIYANA BINTI SIRAJUDIN
PENYELARS

PN. FATIMAH NORMAH ABD WAHAB

KESELAMATAN KEBERSIHAN DAN KECERIAN
1) PN. FATIMAH NORMAH ABD WAHAB 1) PN. WAN ROSMAWATI W. IBRAHIM
2) PN. HARTINI BINTI OSMAN 2) PN. NORHUSYIAH BINTI MOHAMMED
NOR
KESIHATAN / RAWATAN 3) PN. ROSLINA @KHAIRUNI BINTI JAAFAR
1) PN. HJH. NOOR AZLINA BT MANSOR 4) PN. HASLILA BINTI HASSAN
2) PN. ROZITA BINTI ABD. GHANI

PENGURUSAN KESIHATAN, KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN (3K)
1) Mengadakan mesyuarat jawatankuasa 3K tiga kali setahun dan perbincangan dari masa
ke semasa.
2) Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke mas a dan
membuat laporan kemajuan kerja.
3) Menguatkuasa segala arahan dan peraturan sekolah mengenai Kebersihan dan
Keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh AJK ini.
4) Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah seperti:-
Kempen Kebersihan

Hal Ehwal Murid 2019

Pertandingan Kebersihan Kelas
Pertandingan Mengarang Esei Kebersihan
Ceramah-ceramah Kebersihan
Pertandingan poster Kebersihan
Menanam bunga / pokok di kawasan sekolah
Lawatan ke sekolah-sekolah lain
Gotong-royong
5) Mengadakan projek-projek bersama di antara pihak sekolah dengan pihak luar (PIBG,
Persatuan Bekas Murid dan sebagainya).

KESELAMATAN DAN BENCANA ALAM
1) Bertanggungjawab keselamatan murid dalam keadaan tertentu.
2) Menentukan alat pemadam api berfungsi dan boleh digunakan jenis selinder atau
tradisional (baldi dan pasir)
3) Mengadakan latihan kecemasan kebakaran sekali sepenggal / semesta.
4) Mengadakan kempen keselamatan jalan raya.
5) Menyediakan ubat untuk pertolongan cemas.
6) Mengadakan ceramah untuk kebakaran keselamatan jalan raya dan pertolongan cemas.

Jika ternampak kejadian kebakaran :
1) Bunyikan loceng isyarat yang paling dekat dengan kita.
2) Lawan api itu dengan pemadam api yang ada jika api itu masih kecil dan tidak mengancam
keselamatan diri.
3) Keselamatan murid-murid adalah yang diutamakan daripada yang lain-lain.

Bila Mendengar bunyi loceng :
1) Guru yang bertanggungjawab / bertugas hendaklah menghubungi pihak bomba dengan
segera.
2) Pengosongan bangunan hendaklah dilakukan dengan segera. Murid-murid, kakitangan / guru
yang berada di mana-mana sahaja dalam bangunan sekolah hendaklah bergerak ke tempat
berkumpul dengan segera.

Hal Ehwal Murid 2019

Di Tempat Berkumpul :
1) Panggilan nama murid-murid hendaklah dilakukan oleh guru yang berada bersama murid
semasa berlakunya kecemasan dan panggilan nama hendaklah berdasarkan kepada Buku
Kedatangan.
2) Nama-nama murid yang tidak berada di tempat berkumpul hendaklah diberitahu Guru Besar
/ Guru Penolong Kanan / Guru Bertugas hendaklah memberi penerangan yang boleh
menenangkan fikiran murid.

Isyarat Selamat
1) Isyarat menunjukkan keadaan telah selamat akan dibunyikan dan murid-murid boleh masuk

ke bilik darjah masing-masing dengan beratur.

KESIHATAN / RAWATAN MURID
1) Memastikan setiap murid memiliki Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian.
2) Memastikan guru kelas menyimpan Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian
dan diletakkan di dalam Fail Peribadi murid-murid
3) Menyelia pengumpulan Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian daripada guru
kelas apabila dikehendaki oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia
4) Melaporkan kehilangan Buku Rekod Kesihatan dan Buku Rawatan Pergigian kepada Penolong
Kanan HEM untuk proses penggantian.
5) Memastikan guru kelas mengambil ukuran tinggi dan berat serta pemeriksaan mata setiap
tahun dan direkodkan dalam Buku Rekod Kesihatan.
6) Menyelaras program dan aktiviti berkaitan kesihatan.
7) Memantau kes-kes kesihatan murid di sekolah.
8) Bekerjasama dengan guru-guru kelas untuk mengurus dan menyelaras kad kesihatan murid
dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
9) Bekerjasama dengan guru bertugas harian untuk mendapatkan maklumat doktor. Bagi murid
sakit, demam atau kecederaan ringan dengan menghantar pulang ke hospital atau klinik. Ibu
Bapa / penjaga murid mestilah diberitahu serta merta.Anda adalah ibu bapa murid semasa
berada di sekolah.
10) Menyelaras aktiviti kesihatan yang di taja atau dianjurkan oleh Jabatan Kerajaan,
Jabatan Kesihatan, agensi swasta dan NGO.
11) Menyimpan rekod dan menyediakan laporan berkala dan tahunan.

Hal Ehwal Murid 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN KHAS HAL EHWAL MURID 2019

PENGERUSI
ENCIK BAHAROM BIN ISMAIL

TIMBALAN PENGERUSI I
ENCIK HAZANIZAM BIN HASSIM

NAIB PENGERUSI
TUAN HAJI MOHD SHFRRI @ HAFIZUDDIN @ ABU BAKAR

ENCIK MOHD SAUPI BIN SULONG
SETIAUSAHA

PUAN MAZLIYANA BINTI SIRAJUDIN

AMALAN BAIK PERHIMPUNAN RASMI / PAGI AMALAN BAIK KANTIN

1) EN. ZULKIFLI MOHAMAD 1) PN. NORHUSYIAH MOHAMMED NOR

2) EN. MOHD HIZARUDIN B. HANAFI 2) PN. ZALIHA BINTI ABD. AZIZ

3) PN. ZULNI BINTI MAMAT @ABDUL 3) PN. WAN ROSMAWATI BINTI WAN

RAZAK IBRAHIM

4) PN. FATIMAH BINTI ABDULLAH 4) EN. WAN AZHAN B. W. ABDULLAH

5) EN. CK MOHD SUHAIMI CK A. RAHMAN

6) AIDA BINTI AWANG

ANTI PONTENG / DATANG LAMBAT

1) PN. TENGKU HASLINA BINTI TENGKU

AHAMAD

2) EN. MOHD ALHAFIZ BIN AB AZIZ

3) PN. LAILA BINTI MOHAMAD

4) NIK HASNAH BINTI NIK YAHYA

5) PN. NURUL HUDA BINTI HARUN

AMALAN BAIK PERHIMPUNAN RASMI / PAGI

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN SEKOLAH
1) Mendapatkan maklumat dari Pengetua atau Penolong Kanan bagi menentukan sama ada
perhimpunan akan diadakan pada setiap hari Ahad / harian.
2) Membuat hebahan yang menyeluruh kepada guru dan pelajar mengenai perhimpunan.

Hal Ehwal Murid 2019

3) Memastikan sistem siaraya berada dalam keadaan berfungsi sebelum perhimpunan
dimulakan.

4) Menyelia persiapan kerusi untuk guru-guru.
5) Memastikan perjalanan perhimpunan yang licin dan teratur.
6) Menjadualkan pengawas yang bertugas sebagai pengerusi majlis.
7) Menyusun aturcara Mendapatkan makluman/pengumuman dari guru-guru
8) Menyediakan peralatan lain, jika perlu (seperti meja beserta alas) sebelum perhimpunan

dimulakan.
9) Memulakan perhimpunan tidak lewat dari 7.30 pagi
10) Memastikan tiada tingkah laku pelajar yang menggangu ketertiban perhimpunan.
11) Mengawasi pergerakan pelajar supaya teratur dan terkawal sebelum, semasa dan selepas

perhimpunan.
12) Menyimpan / mengemas semula alat dan kelengkapan yang telah digunakan selepas

perhimpunan

AMALAN BAIK KANTIN

1. Memastikan suasana kantin terkawal dan teratur semasa dan selepas rehat.
2. Mengawasi pergerakan murid semasa membeli dan semasa makan.
3. Memastikan murid membaca doa makan secara ramai-ramai.
4. Memastikan tiada sisa makanan yang terjatuh di atas meja semasa makan.
5. Memastikan pinggan dan gelas dilentakkan di dalam bekas yang disediakan.

ANTI PONTENG DAN DATANG LEWAT
1) Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan tidak
membawa surat daripada ibu bapa/penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.
2) Memastikan Guru Kelas menandakan “0” dalam BJKM kelas bagi murid yang tidak hadir tanpa
sebab.
3) Jadual penghantaran surat kes Ponteng sekolah adalah seperti berikut:

Tindakan Ponteng Berterusan Ponteng Berkala / Tidak Berterusan
Amaran I 3 hari berturut-turut 10 hari
Amaran II 7 hari selepas surat Amaran I 10 hari selepas Surat Amaran I

Hal Ehwal Murid 2019

Amaran III 7 hari selepas surat Amaran II 20 hari selepas Surat Amaran II
14 hari selepas surat Amaran 20 hari selepas Surat Amaran III
Buang Sekolah III
Jumlah 60 hari
31 hari
Keseluruhan

4) Merekodkan semua proses tindakan di atas dalam SSDM serta borang Rekod Ponteng
Sekolah dan merekod hantaran surat kepada ibubapa/penjaga (dalam fail kelas) dengan
menggunakan surat rasmi PIBG.

5) Surat Amaran 1, 2, dan 3 mesti diisi dalam 3 salinan dan ditandatangani oleh:
Amaran I ditandatangani oleh Guru Besar @ PK HEM
Amaran II ditandatangani oleh Guru Besar @ PK HEM
Amaran III ditandatangani oleh Guru Besar @ PK HEM
Buang Sekolah ditandatangani oleh Guru Besar.
Surat Buang Sekolah diisi dalam 4 salinan dan ditandatangani oleh Guru Besar.

6) Catatan dibuat dalam Buku Kedatangan Murid untuk surat-surat seperti berikut: AP:
Amaran Pertama, AK: Amaran Kedua, AT: Amaran Terakhir, BS: Buang Sekolah

7) Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatu tindakan telah dibuat, peraturan berikut
hendaklah dipatuhi:
Selepas surat Amaran I, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada ibu
bapa/penjaga masing-masing.
Selepas surat Amaran II, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada ibu
bapa/penjaga masing-masing dan berjumpa dengan PK HEM terlebih dahulu.
Selepas Amaran III, murid mestilah datang ke sekolah bersama-sama ibu
bapa/penjaga dan berjumpa dengan pengetua. Murid hanya dibenarkan masuk ke
kelas setelah Guru Besar berpuas hati dengan jaminan yang diberi oleh ibu bapa atau
penjaga melalui surat aku janji. Murid hanya boleh dibenarkan bersekolah semula
setelahmembuat rayuan dan diluluskan oleh pihak JPN.

8) Menyediakan Buku Rekod Murid Datang Lewat.
9) Memastikan pengawas bertugas merekodkan murid yang datang lewat.
10) Menyerahkan nama murid yang datang lewat 3 kali atau lebih kepada Ketua Guru

Disiplin.
11) Jadual tindakan kes datang lewat ke sekolah adalah seperti berikut:

Hal Ehwal Murid 2019

Bilangan Hari Lewat Tatacara Tindakan Tindakan

1 – 2 kali Diberi amaran secara lisan Guru Bertugas

Direkodkan di dalam Buku Rekod Pengawas

3 kali DatangDiLbeewriaat maran secara lisan
Guru Disiplin

Direkodkan di dalam sistem Data

SSDMDirujuk kepada Guru Bimbingan & Guru BMK

Kes Berulang Kaunseling Guru Disiplin

Hubungi ibubapa / penjaga PK HEM

- Aku Janji murid, ibubapa / penjaga

SARANA IBU BAPA

1. Membina rangkaian komunikasi antara ibu bapa, komuniti dan sekolah bagi berkongsi idea

dan pandangan berkaitan pembelajaran anak.

2. Mengenalpasti individu atau agensi yang berpotensi membantu keberkesanan aktiviti

pembelajaran di sekolah dan luar sekolah.

3. Membuat pelan tindakan aktiviti bidang khidmat bantu kepada sekolah bersama-sama guru

yang berkaitan.

4. Merancang dan melaksana program untuk ibu bapa saling mengenali dan bermuafakat dalam

pelaksanaan aktiviti yang berterusan.

5. Menggunakan Maklum Balas Kaji Selidik Dan Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa /

Penjaga (Borang A) dan Bidang Khidmat Bantu Kepada Sekolah (Borang B) seperti dalam

Sarana Ibu Bapa.

6. Menyelaras aktiviti bidang khidmat bantu kepada sekolah berdasarkan maklumat Borang B

(Sarana Ibu Bapa)

7. Merancang aktiviti membantu ibu bapa yang memerlukan bantuan berdasarkan analisia ‘Soal

Selidik Pelibatan Ibu Bapa Dalam pembelajaran Anak’ dalam sarana Ibu Bapa.

8. Membuat kunjungan muhibbah ke rumah ahli PIBG yang mempunyai anak bermasalah disiplin

/ akademik / kesihatan dan lain-lain.

9. Membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan pelan tindakan bersama-sama pihak

sekolah.

10. Melaksanakan program perkongsian ilmu keibubapaan.

11. Membantu dalam berurusan dengan agensi-agensi

pendidikan, perubatan dan lain-lain

12. Mengumpul dana atau lain-lain sumber yang diperlukan

bagi memastikan sistem pembelajaran dapat dijayakan.

Hal Ehwal Murid 2019

T AKWIM unit hal ehwal murid
(hem) SK batu 7, dungun, 2019

BULAN: DISEMBER 2018

BULAN MINGGU PERKARA TINDAKAN
DIS 2018
MESYUARAT HAL EHWAL MURID BIL UNIT HEM
KEDAI SEKOLAH
1/2018 KEDAI SEKOLAH
SEMUA GURU
JUALAN KEDAI SEKOLAH
52

JUALA KEDAI SEKOLAH

PENDAFTARAN TAHUN 1
-6

BULAN: JANUARI 2019

MINGGU PERKARA TINDAKAN

SESI PERSEKOLAHAN BERMULA SEMUA GURU

KEMASKINI APDM APDM

1 MESY. AMALAN BAIK PERHIMPUNAN PERHIMPUNAN

AMALAN BAIK KANTIN KANTIN

ANTI PONTENG / DATANG LAMBAT ANTI PONTENG

MESYUARAT J/KUASA KANTIN DAN RMT KALI KANTIN

2 1/2019 RMT
PERJUMPAAN PENGAWAS 1 PENGAWAS

3 MESY. J/ KUASA BIMBINGAN DAN KAUSELING KAUNSELING

MESY J/KUASA PENGAWAS & DISIPLIN DISIPLIN

4 MESY J/ KUASA SPBT SPBT

J/KUASA KELAB PENCEGAHAN DADAH KPJ

WARTIKAH PERLANTIKAN PENGAWAS & PRS PENGAWAS

KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN KAUNSELING

5 MESY. J/KUASA TANDAS GURU KELAS

KENDIRI KANTIN TANDAS

KANTIN

BULAN: FEBRUARI 2019 Hal Ehwal Murid 2019

MINGGU PERKARA TINDAKAN
SPORT CHEK 1 DISIPLIN &
PENGAWAS
6 3K
MESY. J/KUASA 3 K

7 CERAMAH DISIPLIN & PERATURAN DISIPLIN
8 KEM PENGAWAS DAN DISIPLIN
PENGAWAS, DISPLIN,
KENDIRI KANTIN KAUNSELING
9 KANTIN
GURU KELAS
KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN

BULAN: MAC 2019

MINGGU PERKARA TINDAKAN
10 DISIPLIN &
SPORT CHEK 2 PENGAWAS

11 LATIHAN KEBAKARAN 1 KESELAMATAN
PENGAWAS
PERJUMPAAN PENGAWAS 2 KANTIN
12 KENDIRI KANTIN GURU KELAS

KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

BULAN: APRIL 2019

MINGGU PERKARA TINDAKAN
13 MESY. AMALAN BAIK PERHIMPUNAN PERHIMPUNAN
AMALAN BAIK KANTIN KANTIN
ANTI PONTENG / DATANG LAMBAT ANTI PONTENG

14

15

16

MINGGU PERKARA Hal Ehwal Murid 2019
17 KENDIRI KANTIN
KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN TINDAKAN
PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH KANTIN
GURU KELAS
BULAN: MEI 2019 KESELAMATAN

MINGGU PERKARA TINDAKAN
PENGAWAS & DISPLIN
18 SPORT CHEK 3
HEM
19 KANTIN
GURU KELAS
MESY. HEM KALI 2
20 KENDIRI KANTIN TINDAKAN

KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN KANTIN & RMT

CUTI PERTENGAHAN TAHUN KAUNSELING
PENGAWAS & DISPLIN
BULAN: JUN 2019 PERKARA SPBT
MINGGU PPDa
TANDAS
MESYUARAT J/KUASA KANTIN DAN RMT KALI KANTIN
21 2/2019 GURU KELAS

MESY. J/ KUASA BIMBINGAN DAN
22 KAUSELING

MESY J/KUASA PENGAWAS & DISIPLIN
MESY J/ KUASA SPBT
J/KUASA KELAB PENCEGAHAN DADAH
23 PENARAFAN KEBERSIHAN TANDAS 1
KENDIRI KANTIN
KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN

BULAN: JULAI 2019 Hal Ehwal Murid 2019

MINGGU PERKARA TINDAKAN
APDM
24 KEMAS KINI DATA APDM PENGAWAS

25 PERJUMPAAN PENGAWAS 3 PENGAWAS &
DISIPLIN
26 KANTIN
GURU KELAS
27 SPORT CHEK 4
TINDAKAN
KENDIRI KANTIN KESELAMATAN
28 KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN
GURU KELAS
BULAN: OGOS 2019 KANTIN
KESELAMATAN
MINGGU PERKARA
TINDAKAN
29 LATIHAN KEBAKARAN 2
PENGAWAS &
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 DISIPLIN
PENGAWAS
30 GURU KELAS
KANTIN
KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN
31 KENDIRI KANTIN

PENARAFAN KESELAMATAN SEKOLAH

BULAN: SEPTEMBER 2019 PERKARA
MINGGU
32

33 SPORT CHEK 5

34 PERJUMPAAN PENGAWAS 4
KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN

35 KENDIRI KANTIN

BULAN: OKTOBER 2019 PERKARA Hal Ehwal Murid 2019
MINGGU TINDAKAN

36 MESYUARAT J/KUASA KANTIN DAN RMT KALI KANTIN & RMT

2/2019

MESY. J/ KUASA BIMBINGAN DAN KAUSELING KAUNSELING

37 MESY J/KUASA PENGAWAS & DISIPLIN PENGAWAS & DISIPLIN

MESY J/ KUASA SPBT SPBT

38 J/KUASA KELAB PENCEGAHAN DADAH PPDa

39 MES. J/KUASA KPJ, TANDAS KPJ, TANDAS
GURU KELAS
KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN KANTIN
40 KENDIRI KANTIN

BULAN: NOVEMBER 2019

MINGGU PERKARA TINDAKAN

41 PENGHANTARAN BUKU TEKS SPBT

42 MESY. HEM KALI 3 HEM
TANDAS
PENARAFAN KEBERSIHAN TANDAS 2 GURU KELAS
43 KEMAS KINI BUKU KEDATANGAN KANTIN

KENDIRI KANTIN

 Sebarang perubahan tertakluk kepada pindaan dan perubahan

Hal Ehwal Murid 2019

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2019
SK BATU 7, DUNGUN, TERENGGANU

MINGGU / TARIKH) NAMA GURU

1 (01 – 03 JAN 18 1. MAZIAH BINTI JUSOH

8 (17 – 21 FEB 18) 2. NORHUSYIAH BINTI MOHAMMED NOR

15 (14 – 18 APR 18) 3. NOR FATIHAH BINTI NORDIN
22 (16 -20 JUN 18) 4. NUR SYAHIRAH BINTI ANUAR

29 (4 – 8 OGS 18) 5. TENGKU HASLINA BINTI TENGKU AHMAD
36 ( 29 SEPT – 03 OKT 18) 6. ZULNI BINTI MAMAT @ABDUL RAZAK

43 ( 17 – 21 NOV 18)

2 (06 – 10 JAN 18) 1. AIDA BINTI AWANG
9 (24 – 28 FEB 18) 2. LAILA BINTI MOHAMAD

16 (21 – 25 APR 18) 3. NORHAYATI AZAINI BINTI MUHAMMAD
23 (23 – 27 JUN 18) 4. ROSLINA @KHAIRUNI BINTI JAAFAR

30 (18 – 22 OGS 18) 5. WAN AZHAN BIN WAN ABDULLAH
37 (06 – 10 OKT 18) 6. MOHD HIZARUDIN BIN HANAFI

3 (13 – 17 JAN 18) 1. ASMAH BINTI EMBONG

10 (03 – 07 MAC 18) 2. MASTURINA BINTI AWANG BESAR
17 (28 APR – 02 MEI 18) 3. ROZITA BINTI ABD. GHANI

24 (30 JUN – 04 JUL 18) 4. WAN ROSMAWATI BINTI WAN IBRAHIM

31 (25 – 29 OGS 18) 5. MOHD SUKERI BIN SULAIMAN
38 (13 -17 OKT 18)

4 (20 – 24 JAN 18) 1. FATIMAH BINTI ABDULLAH
11 (11 – 14 MAC 18) 2. MOHD ALHAFIZ BIN AB AZIZ

18 (05 – 09 MEI 18) 3. NOOR AZLINA BINTI MANSOR

25 (07 – 11 JUL 18) 4. SABARIAH BINTI MOHAMAD NOOR
32 (01 – 05 SEPT 18) 5. YUNIZA BINTI YUSOH

39 (20 – 24 OKT 18) 6. CHE KU MOHD SUHAIMI CHE KU ABD RAHMAN

5 (27 – 31 JAN 18) 1. FATIMAH NORMAH BINTI AB. WAHAB

12 (17 – 21 MAC 18) 2. MAZLIYANA BT SIROJUDIN

19 (12 -16 MEI 18) 3. ROSIDAH BINTI DAUD

MINGGU / TARIKH) Hal Ehwal Murid 2019
26 (14 – 18 JUL 18)
33 (08 – 12 SEPT 18) NAMA GURU
40 ( 27 – 31 OKT 18) 4. SABARIAH BINTI RAMLI
6 (03 – 07 FEB 18) 5. ZALIHA BINTI ABD. AZIZ
13 (31 MAC – 04 APRIL 18)
20 (19 – 23 MEI 18) 1. HARTINI BINTI OSMAN
27 (21 – 25 JUL 18) 2. NIK HASNAH BINTI NIK YAHYA
34 (15 – 19 SEPT 18) 3. NURULHUDA BINTI HARUN
41 (03 -07 NOV 18) 4. SITI HABSAH BINTI MOHAMED
7 (10 – 14 FEB 18) 5. ZINAIMI BINTI ABD RAHMAN
14 (07 – 11 APR 18)
21 (09 -20 JUN 18) 1. HASLILA BINTI HASSAN
28 (28 JUL – 01 OGS 18) 2. NIK ELIANEI BINTI NASIR
35 (22 – 26 SEPT 18) 3. NURUL NAJMIAH BINTI MUSTAFFA
42 (10 – 14 NOV 18) 4. HUSSIN BIN YUSOFF
5. ZULKIFLI BIN MOHAMMAD

TUGASAN GURU BERTUGAS MINGGUAN
1. Guru bertugas hendaklah dating sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan bermula
dan pulang sekurang-kurangnya 10 minit selepas sekolah berakhir.
2. Guru bertugas hendaklah berada di pintu masuk utama untuk menyambut kedatangan
pelajar.
3. Mengurus rawatan awal pelajar yang sakit dan menghubungi ibu bapa / penjga untuk
memaklumkan keadaan pelajar.
4. Jika menglibatkan kes kecemasan, guru bertugas boleh menghantar pelajar ke hospital dan
menghubungi ibu bapa semasa perjalanan berkenaan.
5. Mencatat peristiwa yang berlaku sepanjang minggu bertugas.
6. Mengawasi dan mencatat laporan rancangan makanan tambahan.
7. Mengendalikan dan membuat laporan mingguan semasa perhimpunan rasmi sekolah.
Perhimpunan.
 Memastikan semua guru menghadiri perhimpunan.
 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah
disediaakan.
 Memastikaan murid beratur dengan kemas dan senyap.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
surat LP Format PT3
Next Book
General Plan PBTC 010