The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by batt quaint, 2020-05-12 14:05:56

QUAINT Menu

Menu A4 2018-08-31 C

Keywords: Menu

menu

Appetizer SALAD

Pมันoฝtaรtงั่oทWอดedge 150 สGลaัดrdผeกั nรวSมaในlaนd้ำสwลัดitบhัลBเซaมlิคsแaลmะนiำ้ cมนั Vมinะกaอigกrette 180
Sสลlaดั sผhกั &ยา งBใuนนrn้ำสSลดัaงlaาdญ่ปีwุนith Japanese Sesame Dressing 250
ชCสี hซeี่บeรsวู yฟ Bรrาeยw French French 240 TสลaดัnอgโyวคAาvโดoแcลaะกdุงoใน, นPำ้ rสaลwดั nเลมSอaนlaนdำ้ ผงึ้ 380
CinriCspreyaSmhyriTmopmSYaluamd Dressing 360
นNาaโซcสhoชsิปสCเ ชhคips Shake 150
สลดั กุงทอดรสตม ยำ 300
NนาaโซcสhoรsาดCชhสี eese 240 360
สCลaดัeซsซีaาrรSไขaอlอaนdเซw็นith 60 Degree Sous-vide Egg 390
หOอnมioทnอดRing 150 สZลeัดsพtyารMม iา xแeฮdมในPนr้ำoสsลcดั iuนtำ้ tผoึง้ Sมะaนlาaวd 390
Salmon Salad with Balsamic Vinaigrette
PมTนัroutฝafรftolง่ัeทWFอerดideอgsบeนI้ำnมfuนั sทeรdัฟwเฟithล Truffle Oil 190 390
สลดั แซลมอนราดนำ้ สลัดบัลเซมิคและนำ้ มันมะกอก
Cคาaลlaามmารa่ีri Q Spicy Mayo 200 200
wCrituhncJhaypaSnoefsteShSeelslaCmraebDSreaslasding 260
Mเคสuดsีญhrาoเoห็ดm Quesadilla 240 280
สลดั ปูนิม่ ทอดกรอบราดนำ้ สลดั งาญีป่ นุ 280
CเคhสiดcีญkeาnไกQuesadilla 260 280
Cherry Valley Smoked Duck Salad 320
เPคaสrดmีญaาพHาaรmม าQแฮuมesadilla 340 with Balsamic Vinaigrette 280
320
Bเคeสeดfญี Qาuเนe้อื sa‘อdอillสaซี่Premium Australia Beef 380 สลดั เปดรมควันพรีเมยี มราดน้ำสลัด

NiหnอeHยwoแมtZลaeงnaภdlูนaSnิวpซdiแีcลMyนTuoดsmซsอaeสtloมะSเขaือucเทeศรสจดั จา น 380 PAS TA

TปwกhitไahกiทHSอteดyrสlbeมsdุนไCพhรicken Wings 180 สSปpาaเกgต็ hตeซ้ี ttอi สAมlะเขPือoเmทศoสdดoro
สMปiาxเeกd็ตตMเ้ี หu็ดsในhนr้ำoมoันmมะกAอgกlio e Olio Spaghetti
MไสกixรeอdกยSาaงuรaวsมge 390 สSปeาaเกfoต็ oตdี้ซอMสaมrะเiขnือaเทraศซSีฟpูดaghetti
สAปgาliเกoต็ eตีผ้ Oดั liพoรSกิ pกaรgะเhทeียtมtiเบคอน
SOUP สMปeาaเกtต็ Sตaี้ซuอcสeเน้ือSpaghetti
สCปlaาเsกsต็ icตคี้ Cาโaบrนbาoรnาไaขrอ aอนSเpซน็aghetti
IซOnุปrfฟuiesกneทtdอaงlwอPiบtuhดmว Gยpaนkl้ำainมnนั gSหaoอluมEpรmะเหuยlsจiาoกnขา 250 สIsปaาnเกต็Sตpล้ีicาyบหPมoู rk Spaghetti
สAปnาdเกaต็mตaต้ี nม ยTำoทmะเล Yum Seafood Spaghetti
ซAปุ sบiaีทnรูตBสeไตeลtเอRเชoยีot Soup 250
Rซุปivขeน rกงุPแrมaน w้ำ n Bisque Soup 280
ซTปุruคfรfมีleเหC็ดนre้ำมaนั mทรSฟั oเฟuลp 280

* Prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% VAT.
ราคายังไมร วมคาธรรมเนียมบริการ 10% และภาษมี ูลคา เพ่มิ 7%

เIบsอaรnเกCอhรเeขeยsอeสี าSนteเนaือ้ kแฮBงuๆrซgอeสrน(ำ้Pตrกemium US Beef) 280
Iเบsอaรnเ กCอhรเeขeยsอeีสาPนoหrมkคู Bั่กๆurซgอeสrน้ำตก 250
Gคอrหillมeูยdา งPจo้มิ rแจkว Shoulder with Isan Spicy Dip 200
เGน้ือrillยeูเอdสBยeาeงfจมิ้ wแจitวh Isan Spicy Dip (Premium US Beef) 390
Sเนeอ้ื u’aมะกRันoสnะgอนื Hai (Premium US Beef) 390
SลาmบเoปkดeรมdคDวนัuck Thai Styled Spicy Salad 390
Pกุงraแชwน nำ้ ปลSาashimi Marinated in Lime and Fish Sauce 280
ยYำuปmลาแSซaลlมmอoนแnซบ 320
ตTมoยmำมYนั กuงุmนำ้ wขน ith Tiger Prawn 280
TตมhขaาiไกS tyled Creamy Coconut Chicken Soup with Galangal 240
แGกrงeเขeยี nวหCวuานrrเนyือ้ with Beef (Premium Australia Beef) 290
SไกtผirัดเFมrด็ ieมdะมว Cงhหiมิ cพkาeนnต with Cashew Nut 240
ยCำrกisุง pกyรอSบhสrมiุนmไพpรwไทiยth Spicy Thai Herbs 280
ยYำuคmอหGมูยriาlงled Pork Shoulder Thai Styled Spicy Salad 220
Sปูนtiมิ่ rทSอoดfกtรCอบruผnัดcพhรyกิ เกFลriือed Soft Shell Crab in Salt and Chili 380
Pแกhงrคa่ัวyหaอยLเaชvลaลฮSอcกaไกllโoดpใบชะพลู 420
Gผดัraไทnยnกyุง’ทsอPดaโบdราTณhai with Crispy Tiger Prawn 280
SขาpวiผcดัyพFรrิกieขd้หี นRูคiอcหeมทูwอiดth Pork 260
SขาeวaผfัดoแoกdงเขFียrวieหdวาRนทicะเeล with Green Curry 290
ขSาeวaผfัดoตoมdยำFทrะiเeลd Rice with Tom Yum Sauce 290

THAI FOOD

* Prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% VAT.
ราคายงั ไมร วมคาธรรมเนียมบรกิ าร 10% และภาษีมูลคา เพมิ่ 7%

SPECIAL MENUS

Appetizer 390
390
FDreesehpgSuaecaamAovleocinaldigoht Hlimidedaennd TGheami hserb salsa with seared salmon, prawn 490

หSอumยเชmลeลrยSา งoซlsอtสicมeะมSวงeซaลัreซdา Scallop 390
Hokkaido imported scallop with seasonal fruit salsa sauce 420
580
โQค’ลsด Bคัตoaแลrdะชสี Cold Cut & Cheese 490
490
Main
890
เMบอr.รQเก’sอรCป rูนuิ่มstyมสิ CเตraอbรคBวิ urger 890
แPกhงrคa่ัวyหaอLยaเชvลaลSฮ cอaกlไlกoโpดราดใบชะพลู
Hokkaido imported seared scallop in red curry sauce infused with turmeric and wild pepper leaf 580
เFปiดveหมSกั pในicเคeรs�อIงnพfuะโsลeท dอดDสuไตckลกCอoงnฟfตit 580
Eastern ingredients meet Western technique of cooking served with spiced up with ginger

หTมhูสaiามSชo้นั uทtอhดeกrnรอSบtหylมeักdในSซlอoสwห-มCฮู oอ oงked Crispy Pork Belly
Pork bely braised 12 Hr in star anise, cinnamon, and ginger sauce served with seasonal fruit
สPเrตe็กmหiมuพูmรเีPมoียมrk Chop Steak
PThoirsk rcehsoupltssainreaatgernedaet rc,hjouiiccey faonrdmfelaavl otimurefu.l,aesvtaenrydatirmdety!picaly reserved for a premium steak

Rสเiตb็กEเนyือ้ eริบSอteาaยkในซinอสMไวaนrsมaาซlaาลSา aรu ce
Natural raised French breed dry aged juicy steak in seasoned red wine sauce

Lสaเตm็กแbกะLพoรinีเมยีwมiใtนhซMอสuดsิจtaอrงdมัสdตeารDด ijon Sauce with Ratatouille
CsehraverrdedalmonagrisniadteedNLicoeinstlaemwebdinveoguerthabomlesemade Dijon mustard sauce
Sสเaตlก็mปoลnาแSซลteมaอkนใiนnซSอhสoฉoูฉ ูสี่ SไตhลeไeทยThai Styled Spicy Sauce
Norwegian Salmon in Coconut Red Curry Sauce served along with pumpkin puree
Sสเeตa็กปBลaาsกsระSพtงeใaนkซอinสกBงุ iยsาqงue Sauce
Butter roasted sea bass with aromatic river prawn sauce and garden peas served mash potato

* Prices are in Thai Baht and subject to 10% service charge and 7% VAT.
ราคายังไมร วมคาธรรมเนียมบรกิ าร 10% และภาษมี ลู คาเพม่ิ 7%


Click to View FlipBook Version
Previous Book
D_pv_0420
Next Book
Vol I | Oktober 2019