The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suramath0204, 2019-12-20 12:10:46

62-1วารสารEC MPK

สรุปกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วารสารหอ้ งเรียน Excellence Class:EC

สรุปกจิ กรรม ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

โรงเรียนเมอื งพลพิทยาคม
อาเภอพล จังหวดั ขอนแก่น
องค์การบรหิ ารส่วนจงั หวดั ขอนแก่น

คนเก่งห้องเรียน Excellence Class : EC

ขอแสดงความยนิ ดกี ับคนเก่งของ ลูกเหลืองแดง❤
โครงการ หอ้ งเรียน Excellence Class : EC โรงเรยี นเมอื งพลพทิ ยาคม
➡️นายเมธา สกี ุดเรอื ชน้ั มัธยศึกษาปที ี่ 5/1 สอบผ่านได้ลาดบั ที่ 7 มีสทิ ธิ์เข้าคา่ ยโอลมิ ปกิ
วิชาการ สาขาคณติ ศาสตร์โรงเรยี นรอ้ ยเอรดวทิ ยาลยั ็งั หวัดร้อยเอรด.ศนู ย์ สอวน )ตวั ็รงิ (

ประชุมนกั เรียน EC

➡️นางสาวณฐั กานต์ บตุ รคาม ชนั้ มธั ยศกึ ษาปที ่ี 5/1 สอบผ่านไดล้ าดบั สารองเขา้ คา่ ย
โอลมิ ปกิ วิชาการ สาขาชวี วิทยาโรงเรยี นอดุ รพิทยานุกลู ็ังหวดั อุดรธานี.ศนู ย์ สอวน )สารอง(
เกง่ มากๆครบั พ่ีนิ้งหนอ่ งและพี่ปลาย❤

ประชุมนักเรียน EC

ขอแสดงความยนิ ดีกับ....พี่บาส.... ➡️ นายกวินท์ ขมุ ทอง ชน้ั ม.6/1

สอบผา่ นข้อเขียน เปอรเ์ ซนต์ไทด์ ท่ี 92.14 มสี ทิ ธิ์ยืน่ ขอทนุ พสวท ระดบั อุดมศกึ ษา.
ปกี ารศกึ ษา 2563
#ทง้ั หลอ่ ทง้ั เก่งแบบนี้เป็นแรงบนั ดาลใ็ให้กบั นอ้ งเลยนะครับ❤

ประชุมนกั เรียน EC

ขอแสดงความยินดีกบั พโ่ี อมด้วยครบั ...❤ นายธรี ภัทร ว่องไว
น้กั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6/1 สอบผ่านค่ายโอลมิ ปิกวิชาการ สอวนวิชาภมู ศิ าสตร.์
ระดับภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ คา่ ยท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
ผ่านการคัดเลือก 36 คน ็ากผเู้ ขา้ สอบทง้ั หมด 642 คน เกง่ สุดๆไปเลยครบั ❤
#ขอบคุณคณัครกู ลุ่มสาระฯสงั คมศึกษาฯท่พี ฒั นานักเรยี น็นเกง่ ขนาดน้ี❤

ประชุมนกั เรียน EC 1/62

คณะกรรมการโครงการหอ้ งเรยี นพิเศษ Excellence Class : EC
จดั ประชุมนักเรียนในโครงการเพ่อื อบรมพฤตกิ รรมและ

ชีแ้ จงกจิ กรรมเสรมิ หลกั สตู รพัฒนานักเรยี น ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562

ประชมุ นักเรียน EC

ประชมุ นักเรียน EC

ประชมุ นักเรียน EC

ประชมุ นักเรียน EC

กิจกรรมสานสมั พนั ธ์ EC

กจิ กรรมสานสัมพันธ์ EC พพี่ บน้อง คร้ังท่ี 1/2562 : วันที่ 6 มิถนุ ายน 2562
รุน่ พ่หี ้องเรยี นพเิ ศษหาเวลาวา่ งก่อนเปดิ ภาคเรียนมาแนะนานอ้ งๆในการเตรยี มตัวเพ่ือศกึ ษาต่อในระดบั
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสร้างแรงบนั ดาลใจให้น้องมีความมงุ่ ม่นั ในการพฒั นาตนเองเพื่อก้าวไปสู่สิง่ ทฝี่ ัน

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสานสมั พันธ์ EC

กจิ กรรมสอนเสรมิ วนั เสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วนั เสารส์ ปั ดาหแ์ รก ภาคเรยี นที่ 1/2562
หอ้ งเรียนอจั ฉริยภาพทางวทิ ยาศาสตร์(คริตศาสตร์-EC( โรงเรียนเมืองพลพทิ ยาคม

8 มิถนุ ายน 2562

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

โครงการหอ้ งเรียนอจั ฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครติ ศาสตร์ -
ไดป้ รบั ปรุงหอ้ งเรียนตดิ ผ้ามา่ นและตดิ ตัง้ เครื่องปรบั อากาศ ในห้องเรยี น เพ่อื เพิ่มศักยภาพ

การจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนและการพัฒนาของนกั เรียนใหม้ ปี ระสิทธภิ าพ

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

กจิ กรรมสอนเสรมิ วันเสาร์

นักเรยี นชั้น ม 1 ศึกษาดงู านสัปดาห์วิทยาศาสตร์

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 1/1 เขา้ ร่วมกจิ กรรมศึกษาดงู าน
ตามโครงการพฒั นาอัจฉรยิ ภาพดา้ นวทิ ยาศาสตร์( ครติ ศาสตร์-Excellence Class; EC(
ประจาปีงบประมาร 2562 ร คระวทิ ยาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ขอนแก่น และพพิ ิธภรั ฑธ์ รรมชาติ

และพิพธิ ภรั ฑว์ ทิ ยาศาสตร์ จงั หวดั ขอนแก่น วนั ที่ 19 สิงหาคม 2562

นกั เรยี นชั้น ม 1 ศกึ ษาดูงานสปั ดาหว์ ิทยาศาสตร์

นกั เรยี นชั้น ม 1 ศกึ ษาดูงานสปั ดาหว์ ิทยาศาสตร์

นกั เรยี นชั้น ม 1 ศกึ ษาดูงานสปั ดาหว์ ิทยาศาสตร์

ปฏบิ ัตกิ ารทางวทิ ยาศาสตร์ มสท. ม.1

นักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1/1 ห้องเรยี นอัจฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตร์ ์ริตศาสตร์ -
เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์เปน็ ์รง้ั แรก เด็กต้ังใจเรยี นรู้เป็นอย่างมาก

เข้ารว่ มกิจกรรมดว้ ย์วามนา่ รกั เหน็ แล้วช่ืนใจเปน็ อย่างยิง่ ตง้ั ใจมากๆแล้วเราจะเกง่ ขน้ึ นะ์รับ
ไดเ้ รยี นรู้ 2 หัวข้อดังนี้ – ์อลมั นโ์ ์รมาโทกราฟี - กรด เบส และอนิ ดเิ ์เตอร์
ตงั้ ใจแบบนต้ี อลอดไปนะ์รับ เดก็ ทกุ ์น : วันท่ี 7 กนั ยายน 2562

ปฏบิ ตั ิการทางวิทยาศาสตร์ มสท. ม.1

ปฏบิ ตั ิการทางวิทยาศาสตร์ มสท. ม.1

ปฏบิ ตั ิการทางวิทยาศาสตร์ มสท. ม.1

ปฏบิ ตั ิการทางวิทยาศาสตร์ มสท. ม.1

ปฏบิ ตั ิการทางวิทยาศาสตร์ มสท. ม.1

ปฏบิ ตั ิการทางวิทยาศาสตร์ มสท. ม.1


Click to View FlipBook Version