The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by basketballs.iit, 2019-12-13 11:52:57

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 in 1

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น

1

คมู่ อื สำหรับการใชง้ าน

อุปกรณก์ ายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรบั ผปู้ ว่ ย

ชิ้นส่วนอุปกรณท์ ั้งหมด

หมายเลข อปุ กรณ์ คำอธิบาย

1. ฐาน จำนวน 1 ชิ้น

2.
ตัวยดึ ฐานล่าง จำนวน 1 ช้ิน

3. ตัวกลางของฐาน จำนวน 1 ชิ้น

คมู่ ือการใชง้ านอปุ กรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ่วย
วทิ ยาลยั อาชีวศึกษาแพร่ 2562

2

4. ตวั บนสุดกลางของฐาน จำนวน 1 ชน้ิ

5. แขนรอก จำนวน 2 ชน้ิ

6. น็อตสำหรับฐาน 2 ชน้ิ
7. นอ็ ตเชื่อมเครอื่ งกายภาพ

จำนวน 5 ชิน้

คมู่ ือการใชง้ านอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ว่ ย
วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาแพร่ 2562

3

8. ประแจ เบอร์ 14 จำนวน 1 ชิน้

9. ที่จับมอื จำนวน 2 ช้ิน

11.
ที่รัดเก้าอ้ี

จำนวน 3 เสน้

12. ท่สี ำหรับใส่ขวดนำ้ 0.5 – 2 ลติ ร
จำนวน 4 อนั

คมู่ ือการใชง้ านอปุ กรณก์ ายภาพบำบดั 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ่วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2562

4

13. กระเปา๋ สำหรับเกบ็ เครอื่ ง
กายภาพบำบดั
1 ใบ

คมู่ ือการใชง้ านอุปกรณก์ ายภาพบำบดั 3 IN 1 แบบพกพาสำหรบั ผปู้ ่วย
วิทยาลัยอาชวี ศึกษาแพร่ 2562

ขัน้ ตอนการประกอบอปุ กรณ์ 5
ลำดบั วธิ ีประกอบ
คำอธบิ าย
1.
นำฐานและตวั ยึดฐานล่าง มาต่อกนั ใส่น็อต
ให้ตรงรแู ละขนั น็อตให้แนน่

2. นำตัวกลางของฐาน มาเสียบกบั ตัวยดึ ฐาน
ล่าง

3. นำโลหะแท่งของเคร่ืองกายภาพมาพยุงกบั
ตัวกลางของฐาน

4. ใชน้ ็อตสำหรับฐานน็อตขนั ติดกบั โลหะแทง่
ของเคร่อื งกายภาพ

คูม่ อื การใช้งานอปุ กรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ่วย
วิทยาลัยอาชวี ศกึ ษาแพร่ 2562

6

5. ขนั นอ็ ตสำหรับฐานตดิ กบั ตัวกลางของฐาน
ใหแ้ นน่

6. นำตัวบนสดุ กลางของฐาน เสียบกบั ตวั กลาง
ของฐาน

7. นำน็อตเช่ือมมาใสต่ รงรตู วั บนสุดกลางของ
ฐาน ให้ตดิ กบั ตวั กลางของฐาน

8. นำตวั วงลอ้ ชนิ้ ที่ 1 มาเสียบกับส่วนตวั บนสุด
กลางของฐาน

ค่มู อื การใชง้ านอปุ กรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ว่ ย
วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2562

7

9. นำน็อตเช่ือมมาขันตัววงล้อใชป้ ระแจเบอร์
14 มาขันใหแ้ น่น

10. นำตวั วงลอ้ ช้ินท่ี 2 มาเสยี บ ใชน้ ็อตเชื่อมกับ
ประแจ เบอร์ 4 มาขนั ให้แน่น

11. นำเชือกสำหรบั จบั มอื มาสอดตามวงล้อขา้ ง
บนสุดลงมาขา้ งลา่ ง

12. นำเชอื กทีส่ อดข้างบนแลว้ มาสอดขา้ งล่างวง
ลอ้ ใหส้ ุดเพื่อสำหรับมดั กับที่ใส่สำหรับขวดนำ้

คู่มอื การใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบดั 3 IN 1 แบบพกพาสำหรบั ผปู้ ว่ ย
วิทยาลัยอาชวี ศึกษาแพร่ 2562

8

13. ใสเ่ ชอื กสำหรบั จับมอื ใหอ้ ยู่หน้าของเครื่อง
และจบั ไดอ้ ย่างสะดวก ใสท่ งั้ 4 วงลอ้ ขา้ งบน
และขา้ งลา่ ง

14. นำทส่ี ำหรบั ใส่ขวดน้ำมามัดตดิ กบั เชอื ก
สำหรับจับและที่รดั ขาทั้ง 4 เสน้

คมู่ ือการใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบดั 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ว่ ย
วทิ ยาลัยอาชวี ศกึ ษาแพร่ 2562

9

15. เมอ่ื มัดได้ทัง้ 4 อนั เติมนำ้ ตามทไี่ ดข้ ดี นำ้ หนกั
ของนำ้ แล้วนำขวดนำ้ ทเี่ ติมมาใสส่ ำหรับใส่
ขวดน้ำ

16. การประกอบเรยี บรอ้ ย
พรอ้ มสำหรับออกกายภาพ

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบดั 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ่วย
วิทยาลัยอาชีวศกึ ษาแพร่ 2562

การใชง้ านเบอื้ งตน้ อุปกรณ์ 10
ลำดบั ท่าบริหาร
คำอธิบาย
1.
มือซ้ายและมือขวาจบั ท่ีสำหรับจบั ใหน้ ิ้ว 5 น้วิ สอด
ทสี่ ำหรับกำท้ัง 2 ขา้ งแล้วดงึ ลง-ข้นึ ยังพร้อมกันหรอื
ลงดงึ ข้ึนสลับกนั
ได้รับประโยชนก์ บั ผู้ป่วยมีแรงส่วนมือซา้ ยและมอื ขวา
ในการจับและทำใหค้ ลายกล้ามเนือ้ ได้ทัว่ ทัง้ แขน 2
ข้าง ช่วยการลดน้ำหนักช่วงตน้ แขนได้

นำทร่ี ัดขา มารดั ตรงขอ้ เท้าขา้ งขวาอย่างแนน่ แลว้
2. ยกขา้ งขวาขึน้ ยดื ขาใหส้ ุดแลว้ ใหย้ กข้นึ -ลง

ได้รบั ประโยชน์กบั ผปู้ ว่ ยทยี่ ดื ขาได้และช่วยการงอหัว
เข่าได้อย่างดี มีแรงตรงทั่วขา และชว่ ยลดน้ำหนักช่วง
ต้นขา

นำท่รี ัดขา มารัดตรงขอ้ เท้าข้างซ้ายอย่างแน่น แลว้
3. ยกขน้ึ -ลงอย่างช้าๆ

ไดร้ ับประโยชนก์ ับผปู้ ว่ ยทยี่ ืดขาได้ และช่วยการงอ
หวั เขา่ ไดอ้ ยา่ งดี มีแรงตรงท่วั ขา และชว่ ยลดนำ้ หนัก
ชว่ งตน้ ขาและการปวดของหวั เข่า

ค่มู อื การใชง้ านอปุ กรณ์กายภาพบำบดั 3 IN 1 แบบพกพาสำหรับผปู้ ว่ ย
วทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาแพร่ 2562

11

ทร่ี ดั ขาสามารถรัดแขนไดท้ ้งั ข้างซ้ายและขวาได้ แนะ
4. ใหป้ รบั เชอื กใหม้ ัดเชอื กสนั้ ลงเพ่ือสามารถยกแขนขึ้น

อย่างสะดวก ให้ยกแขนยกข้ึน-ลงอยา่ งช้าๆ
ไดร้ ับประโยชนก์ ับผู้ปว่ ยงอแขนได้ และชว่ ยคลาย
กล้ามเนอ้ื และการปวดแขน

ทา่ ยืนสำหรับผู้ปว่ ยท่ียืนได้แต่แขนไมม่ ีแรง ให้ยืน ใช้
5. มือขวาหรอื มอื ซา้ ยจบั ท่ีสำหรับดึงลง ให้สดุ แขนอยา่ ง

ชา้ ๆ สว่ นมือท่ไี มด่ ึง ใหจ้ บั ตรงกลางของเคร่ือง
กายภาพ แล้วใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่ง ดันฐานขา้ งล่าง
ไดร้ บั ประโยชน์ สำหรับผู้ป่วยท่ีไม่มแี รงดงึ แขน ชว่ ย
บรหิ ารกล้ามเนือ้ แขน ใหม้ ีแรงมากขึ้น

นำทีร่ ัด มารดั ที่ข้อขาข้างซ้ายหรือขวากไ็ ด้ รดั ให้แน่น
6. แล้วดึงขาไปข้างหลงั ควรจับฐานตรงกลางทั้ง 2 ข้าง

ใช้เท้าขา้ งทไี่ มไ่ ดอ้ อกกำลงั ดนั ฐาน
ได้รบั ประโยชน์กับผปู้ ว่ ยมีแรงการดงึ ขาต้นขา และ
ชว่ ยกล้ามเนอื้ ต้นขา

คมู่ ือการใช้งานอุปกรณ์กายภาพบำบัด 3 IN 1 แบบพกพาสำหรบั ผปู้ ่วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 2562


Click to View FlipBook Version