The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบหนังสือราชการภายนอก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สอบหนังสือราชการภายนอก

สอบหนังสือราชการภายนอก

ท่ี ศธ ๑๓๒๐.๓๐/ว.๑๒๗ มหาวทิ ยาลัยสโุ ขทยั ธรรมาธริ าช
ตำบลบางพดู อำเภอปากเกร็ด
จังหวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒๐

๒๑ สงิ หาคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ของเชิญรว่ มประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ด้านการพฒั นาทรัพยากร มนุษย์

เรยี น ผู้อำนวยการวทิ ยาลัยพาณิชยการบางนา

สงิ่ ท่ีส่งมาดว้ ย ๑. โครงการและกำหนดการจัดประชุมทางวชิ าการ
๒. ใบตอบรบั เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ด้วยสถาบนั วิจัยและพฒั นา รว่ มกบั สาขาวทิ ยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริ าช ได้
กำหนดใหม้ ีการจัดประชมุ ทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยและวทิ ยานพิ นธ์ ดา้ นการพัฒนาทรพั ยากร
มนุษยเ์ น่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๙ ปี ในวันศุกรท์ ี่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตงั้ แต่เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชมุ ๑๔๘ อาคารสมั นา ๒ มหาวิทยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธริ าช

สถาบันวจิ ัยและพัฒนาไดพ้ ิจารณาและเหน็ วา่ การประชมุ ทางวชิ าการและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยและวทิ ยานพิ นธด์ งั กลา่ วจะเป็นประโยชนแ์ กบ่ ุคลากรในหน่วยงานของทาน จงึ ขอเรยี นเชิญท่านและ
บคุ ลากรของท่าน เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการดงั กล่าว โดยไม่ต้องเสียคา่ ลงทะเบยี น สำหรบั ทา่ นทีส่ นใจเข้า
ร่วมการประชมุ ทางวิชาการในครง้ั นก้ี รณุ าแจ้งความจำนงโดยการกรอกใบตอบรบั และสง่ กลบั ไปท่ีสถาบันวิจยั
และพฒั นา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพดู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี ภายในวนั ที่
๓๐ สงิ หาคม ๒๕๖๒

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดพจิ ารณา และขอความอนุเคราะหป์ ระชาสัมพันธใ์ หบ้ ุคลากรในสงั กดั ของ
ท่านทราบต่อไปดว้ ย จกั ขอบคุณยงิ่

ขอแสดงความนับถือ

(นายอทิ ธิพร พยัคฆันตร)

ผู้อำนวยการสถาบนั วิจัยและพัฒนา

สถาบนั วิจยั และพฒั นา

โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๒๑๒๑ - ๔ ตอ่ ๓๑๙๒ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๘๙๘ นางสาวรัชยา มาศโอสถ 001

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏพระนครศรอี ยธุ ยา
ถนนโรจนะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเชิญอบรมการสอนและการอ่านวรรณคดีไทยตามหลกั สตู รใหม่

เรยี น ผูอ้ ำนวยการ อาจารย์ใหญ่ หวั หน้าสายวิชาภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผ้ทู ี่สนใจ

สิ่งท่สี ง่ มาดว้ ย กำหนดการและใบสมคั รเข้ารบั การอบรม

ตามทีช่ มรมส่งเสรมิ ภาษาไทย จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา จดั อบรมการสอนอ่านและการสอน
วรรณคดไี ทย ตามหลักสุตรใหม่ แกค่ รปู ระถมศกึ ษาและมธั ยมศึกษา เมอื่ ภาคเรียนทแ่ี ลว้ และผสู้ มคั รส่วนหนึ่งไม่
สามารถเขา้ ร่วมอบรมในวนั ดงั กล่าวได้ เพราะสถานทจ่ี ำกดั นน้ั ทางชมรมจะจัดอบรมเรื่อง การสอบอา่ น : สอน
ภาษาไทยให้รกั การอ่าน และการสอนวรรณคดีไทยตามหลักสูตรใหมอ่ กี ครั้ง มีกำหนดการและรายละเอียด
ดังตอ่ ไปนี้

วนั ท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรือ่ ง การสอนอ่าน : สอนภาษาไทยใหร้ กั การอา่ น ชนั้ ประถมศกึ ษาและ
มัธยมศึกษา

วันท่ี ๘ ธนั วาม ๒๕๖๒ เรอ่ื ง การสอนวรรณคดี : สอนวรรณดไี ทยนา่ เรยี น ชั้นประถมศกึ ษาและ
มธั ยมศึกษา

สถานทอ่ี บรมหอประชทุ ๓๑๗ มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา

จึงขอสง่ รายละเอียดมาเพือ่ ขอความกรุณรประชสุ ัมพัน์ ขอเชญิ ผู้สนใจรว่ มอบรมตามรายการ วัน
เวลา และสถานทดี่ งั กลา่ วต่อไป ขอขอบคุณเป็นอยา่ งสูง

ขอแสดงความนบั ถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ ระเทอื ง คล้ายสุวรรณ)์

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรอี ยุธยา นางสาวรัชยา มาศโอสถ 001
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๑๔ , ๐๘๖ ๘๐๓ ๐๔๔๔
โทรสาร ๐ ๓๕๒๕ ๒๓๑

ท่ี ศธ ๐๖๗๐.๐๓/๐๓๒๕ วทิ ยาลัยพาณชิ ยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา - ตราด ๑
เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มนี าคม ๒๕๖๒

เรอ่ื ง ขอเรียนเชญิ เข้าร่มพิธพี ระราชทานเพลงิ ศพท่าผูอ้ ำนวยการ ดร. ไพศาลย์ จามรมาน

เรียน อาจารยส์ ุพฒั น์เสฏฐ พสธุ าธรรม

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย กำหนดการพธิ ีพระราชทานเพลิงศพ ๑ ฉบบั

เนื่องดว้ ย ท่านผูอ้ ำนวยการ ดร. ไพศาลย์ จามรมาน อดตี ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย
พาณิชยการบางนา ไดถ้ งึ แกก่ รรม และวิทยาลยั พาณชิ ยการบางนาไดก้ ำหนดให้มพี ธิ พี ระราชทานเพลงิ ศพใน
วนั ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดมกุฏกษัตรยิ าราม กรงุ เทพฯ น้ัน ในโอกาสน้ี วทิ ยาลัยฯ ขอ
เรียนเชิญท่านร่วมเปน็ เกยี รติในพธิ ีฯ ตามวนั เวลา และสถานทด่ี ังกลา่ ว และขอขอบคณุ มา ณ โอกสน้ี

จึงเรยี นมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถอื

(นายปฏเิ วธ พงึ่ อุบล)
ผูอ้ ำนวยการสถานศกึ ษา วทิ ยาลยั พาณิชยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐ ๒๓๖๑ ๒๙๐๑ ต่อ ๑๐๕
โทรสาร ๐ ๒๓๙๓ ๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาวรชั ยา มาศโอสถ 001


Click to View FlipBook Version