The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี๒๕๖๔

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by poysang.ys, 2021-09-15 10:56:36

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี๒๕๖๔

ห น้ า | 50

รายวชิ าพน้ื ฐานและเพิ่มเตมิ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

รายวชิ าพน้ื ฐาน จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต
ท31101 ภาษาไทย 1 จานวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หนว่ ยกติ
ท31102 ภาษาไทย 2 จานวน 40 ชว่ั โมง 1.0 หน่วยกติ
ท32101 ภาษาไทย 3 จานวน 40 ชวั่ โมง 1.0 หน่วยกิต
ท32102 ภาษาไทย 4 จานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หนว่ ยกติ
ท33101 ภาษาไทย 5 จานวน 40 ช่ัวโมง 1.0 หน่วยกติ
ท33102 ภาษาไทย 6

รายวิชาเพิม่ เติม จานวน 40 ชั่วโมง 1.0 หนว่ ยกิต
ท33201 หลักภาษาไทย

ห น้ า | 51

คาอธิบายรายวชิ าพืน้ ฐาน

ท21101 ภาษาไทย 1 กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชัว่ โมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาลักษณะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านนิทาน เรื่องส้ัน วรรณกรรม
การจับใจความสาคัญจากเร่ือง อ่านตีความบอกคุณค่าท่ีได้รับจากการอ่าน เขียนบรรยายประสบการณ์
เขียนเรียงความ คัดลายมือ การแต่งบทประพันธ์ เล่าเร่ืองย่อจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปใจความสาคัญ
จากเร่ืองที่อ่าน ฟัง ดูพูด พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การพูดรายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการพูด วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่ได้จากการอ่าน สรุปเนื้อหา ข้อคิด
จากวรรณกรรมและลกั ษณะของเสยี งในภาษาไทย

เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด การวิเคราะห์ ประเมินค่า
อย่างมีวิจารณญาณ มีนิสัยรักการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม
มมี ารยาท ในการอา่ น การฟงั การดู การพดู และภาคภมู ิใจในมรดกและวฒั นธรรมไทย

รหสั ตวั ชี้วัด ท 1.1 ม.1/2 ท 1.1 ม.1/3 ท 1.1 ม.1/4 ท 1.1 ม.1/5
ท 1.1 ม.1/1 ท 1.1 ม.1/9 ท 5.1 ม.1/5
ท 1.1 ม.1/8 ท 2.1 ม.1/3 ท 2.1 ม.1/4 ท 2.1 ม.1/6
ท 2.1 ม.1/1 ท 3.1 ม.1/3 ท 3.1 ม.1/5 ท 3.1 ม.1/6
ท 3.1 ม.1/2 ท 4.1 ม.1/2 ท 4.1 ม.1/6
ท 4.1 ม.1/1 ท 5.1 ม.1/2 ท 5.1 ม.1/3 ท 5.1 ม.1/4
ท 5.1 ม.1/1

รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

ห น้ า | 52

คาอธบิ ายรายวชิ าพน้ื ฐาน

ท21102 ภาษาไทย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชว่ั โมง จานวน 1.5 หนว่ ยกติ

ศึกษาการเขียนชักจูง โน้มน้าวใจ การปฏิบัติตามคู่มือแนะนาวิธีการใช้งานของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้
การเขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคาถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม การเขียนย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว
และจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานการค้นคว้า มีมารยาทในการเขียน ประเมินความน่าเช่ือถือของสื่อท่ีมี
เน้ือหาโน้มน้าวใจ วิเคราะห์ชนิดและหน้าท่ีของคาในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษา
เขียน วเิ คราะหค์ ุณคา่ วรรณคดแี ละวรรณกรรม

เรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการ การเขียน การพูด การวิเคราะห์ ประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ
มีนิสัยรักการเขียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ภาษา เพ่ือให้สามารถ
ใช้ภาษาได้ถกู ตอ้ งเหมาะสม ภาคภมู ิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย

รหสั ตวั ชี้วดั ท 1.1 ม.1/7 ท 2.1 ม.1/7 ท 2.1 ม.1/8 ท 2.1 ม.1/9
ท 1.1 ม.1/6 ท 2.1 ม.1/5 ท 5.1 ม.1/4 ท 5.1 ม.1/5
ท 2.1 ม.1/2 ท 3.1 ม.1/4 ท 4.1 ม.1/5
ท 3.1 ม.1/1 ท 4.1 ม.1/4 ท 5.1 ม.1/3
ท 4.1 ม.1/3 ท 5.1 ม.1/2
ท 5.1 ม.1/1

รวมทั้งหมด 17 ตวั ชีว้ ัด

ห น้ า | 53

คาอธบิ ายรายวิชาพ้ืนฐาน

ท22101 ภาษาไทย 3 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 60 ช่ัวโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศกึ ษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้ และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จบั ใจความสาคญั สรุปความ เขียนผัง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอ่าน และระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ การโน้มน้าวได้อย่างสมเหตุสมผล
เขียนส่ือสารด้วยลายมือที่อ่านง่ายชัดเจน เขียนบรรยายและพรรณนา เรียงความ จดหมายกิจธุระ
และเขียนวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องได้อย่างมีเหตุผล พูดสรุปความ วิเคราะห์ วิจารณ์เร่ืองที่ฟังและดูได้อย่างมี
เหตุผล และนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสร้างคา คาราชาศัพท์
โครงสร้างประโยคในภาษาไทยและแต่งบทร้อยกรอง สรุปและอธบิ ายขอ้ คดิ จากวรรณกรรมและวรรณคดี

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภาษาและทักษะการส่ือสาร ได้แก่ ทักษะการอ่าน เช่น การอ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ทักษะการเขียน ทักษะการพูด
นอกจากนั้น ยังใช้กระบวนการใช้วิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้ และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย เพ่ือการส่ือสารให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณ คุณธรรม และคุณลักษณะอนั พงึ ประสงคใ์ นสงั คม

รหสั ตัวช้ีวดั ท 1.1 ม.2/2 ท 1.1 ม.2/3 ท 1.1 ม.2/4 ท 1.1 ม.2/5 ท 1.1 ม.2/6
ท 1.1 ม.2/1 ท 2.1 ม.2/3 ท 2.1 ม.2/6 ท 2.1 ม.2/8 ท 3.1 ม.2/6
ท 2.1 ม.2/2 ท 3.1 ม.2/2 ท 3.1 ม.2/3 ท 3.1 ม.2/4 ท 5.1 ม.2/5
ท 3.1 ม.2/1 ท 4.1 ม.2/2 ท 4.1 ม.2/3 ท 4.1 ม.2/4
ท 4.1 ม.2/1 ท 5.1 ม.2/2 ท 5.1 ม.2/3 ท 5.1 ม.2/4
ท 5.1 ม.2/1

รวมทั้งหมด 24 ตัวชว้ี ดั

ห น้ า | 54

คาอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน

ท22102 ภาษาไทย 4 กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2
ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จับใจความสาคัญ สรุปความ อธิบาย
รายละเอียด วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและประเมินคุณค่าหรือแนวคิดจากเร่ืองที่อ่าน
เขียนส่ือสารด้วยลายมือท่ีอ่านง่ายชัดเจน เขียนย่อความ รายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์เร่ืองได้อย่างมีเหตุผล
และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด เข้าใจเก่ียวกับการสร้างคาและสามารถอธิบายความหมายของ
คาภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ และอธิบายคุณค่าของวรรณกรรมและวรรณคดี
ได้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภาษาและทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการอ่าน เช่น การอ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ทักษะการเขียน ทักษะ
การพูด นอกจากน้ัน ยังใช้กระบวนการใช้วิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้ และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณ คณุ ธรรม และคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ในสังคม

รหสั ตัวช้ีวดั ท 1.1 ม.2/2 ท 1.1 ม.2/5 ท 1.1 ม.2/7 ท 1.1 ม.2/8
ท 1.1 ม.2/1 ท 2.1 ม.2/4 ท 2.1 ม.2/5 ท 2.1 ม.2/7 ท 5.1 ม.2/5
ท 2.1 ม.2/1 ท 3.1 ม.2/5 ท 3.1 ม.2/6
ท 3.1 ม.2/4 ท 4.1 ม.2/5 ท 5.1 ม.2/4
ท 4.1 ม.2/1 ท 5.1 ม.2/2 ท 5.1 ม.2/3
ท 5.1 ม.2/1

รวมท้ังหมด 19 ตวั ชว้ี ัด

ห น้ า | 55

คาอธบิ ายรายวชิ าพนื้ ฐาน

ท23101 ภาษาไทย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 3
ภาคเรยี นที่ 1 เวลา 60 ชว่ั โมง จานวน 1.5 หน่วยกิต

ศกึ ษาการอ่านออกเสียงท้ังบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ระบุความหมายโดยตรงและโดยนัยของคา ระบุ
ใจความสาคัญและรายละเอียดของเร่ืองที่อ่าน รวมท้ังวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า แล้วนาไปเขียนกรอบ
ความคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน ตลอดจนมีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือตัวบรรจง
ครึ่งบรรทัด เขียนย่อความ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ โต้แย้งเร่ืองต่าง ๆ รวมท้ังเขียนรายงาน
และโครงงาน โดยใช้ถ้อยคาถูกต้องตามระดับภาษา และมีมารยาทในการเขียน การพูดรายงานเรื่องท่ีศึกษา
อย่างมีมารยาท การจาแนกและใช้คาภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คาทับศัพท์
และศพั ท์บญั ญตั ิ รวมทงั้ อธิบายความหมายศัพท์ทางวชิ าการและวิชาชพี การอา่ นวรรณคดีและวรรณกรรมแล้ว
สรุปเนื้อหา ความรู้ ขอ้ คิด วเิ คราะห์คุณคา่ และวถิ ีไทยจากการอ่านเพ่ือนาไปประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ จรงิ การท่องจา
และบอกคณุ คา่ บทอาขยานตามท่กี าหนดและนาไปใชอ้ ้างอิง

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางภาษาและทักษะการส่ือสาร ได้แก่ ทักษะการอ่าน เช่น การอ่าน
ออกเสียง อ่านจับใจความ ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ทักษะการเขียน ทักษะ
การพูด นอกจากน้ัน ยังใช้กระบวนการใช้วิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้ และกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณ คุณธรรม และคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงคใ์ นสังคม

รหัสตัวช้ีวดั ท 1.1 ม.3/4 ท 1.1 ม.3/7
ท 1.1 ม.3/1 ท 1.1 ม.3/2 ท 1.1 ม.3/3 ท 2.1 ม.3/7 ท 2.1 ม.3/9
ท 1.1 ม.3/9 ท 1.1 ม.3/10
ท 2.1 ม.3/1 ท 2.1 ม.3/2 ท 2.1 ม.3/4 ท 4.1 ม.3/5 ท 5.1 ม.3/6
ท 2.1 ม.3/10 ท 5.1 ม.3/4
ท 3.1 ม.3/3 ท 3.1 ม.3/5 ท 3.1 ม.3/6
ท 4.1 ม.3/1 ท 4.1 ม.3/3 ท 4.1 ม.3/4
ท 5.1 ม.3/1 ท 5.1 ม.3/2 ท 5.1 ม.3/3

รวมท้ังหมด 25 ตัวช้วี ดั

ห น้ า | 56

คาอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน

ท23102 ภาษาไทย 6 กลุม่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย
ช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 3
ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 60 ช่วั โมง จานวน 1.5 หน่วยกติ

ศึกษาการอ่านออกเสียงท้ังบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์
ความสมเหตสุ มผล การลาดับความ และความเปน็ ไปไดข้ องเรื่อง แสดงความคิดเหน็ โตแ้ ยง้ และประเมนิ คุณค่า
แนวคิด และความถูกต้องของข้อมูลท่ีใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย
และมีมารยาทในการอ่าน เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติ
ในเรอื่ งต่าง ๆ เขียนจดหมายกิจธุระ เขยี นอธิบาย ชีแ้ จง เขียนวิเคราะห์ วจิ ารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเหน็
หรือโต้แย้งในเร่ืองต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเก่ียวกับความรู้ และทักษะ
ของตนเองท่ีเหมาะสมกับงาน และมีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น และประเมิน
เร่ืองที่ฟังและดู เพ่ือนาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
จาแนก และใช้คาภาษาต่างประเทศ (คาสมาส-สนธิ) ท่ีใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
และแต่งบทร้อยกรองการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมแลว้ สรุปเน้อื หา ความรู้ ข้อคิด วิเคราะห์คุณค่าและวิถี
ไทยจากการอ่าน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามท่ีกาหนดและ
นาไปใชอ้ า้ งอิง

เรยี นรโู้ ดยใช้กระบวนการทางภาษาและทักษะการสื่อสาร เช่น การอา่ นออกเสยี ง จับใจความ ตีความ
วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ ประเมินค่า การเขียนประเภทต่าง ๆ การพูดในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังใช้
กระบวนการใช้วิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารให้ถูกต้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ คุณธรรม
และคณุ ลักษณะอันพึงประสงคใ์ นสังคม

รหัสตวั ช้ีวดั ท 1.1 ม.3/6 ท 1.1 ม.3/7 ท 5.1 ม.3/6
ท 1.1 ม.3/1 ท 1.1 ม.3/4 ท 1.1 ม.3/5 ท 2.1 ม.3/7 ท 2.1 ม.3/8
ท 1.1 ม.3/9 ท 1.1 ม.3/10 ท 3.1 ม.3/6
ท 2.1 ม.3/3 ท 2.1 ม.3/5 ท 2.1 ม.3/6 ท 5.1 ม.3/4 ท 5.1 ม.3/5
ท 2.1 ม.3/10
ท 3.1 ม.3/1 ท 3.1 ม.3/2 ท 3.1 ม.3/4
ท 4.1 ม.3/1 ท 4.1 ม.3/2 ท 4.1 ม.3/6
ท 5.1 ม.3/1 ท 5.1 ม.3/2 ท 5.1 ม.3/3

รวมท้ังหมด 27 ตัวชว้ี ดั

ห น้ า | 57

คาอธิบายรายวชิ าพ้ืนฐาน

ท31101 ภาษาไทย 1 กลุม่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย
ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 4
ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จานวน 1.0 หนว่ ยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ
แปลความ และขยายความสารที่อ่านได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเสนอสาร เขียนสื่อสารโดยใช้ภาษา
เรียบเรียงได้ถูกต้อง ท้ังการเขียนเรียงความ ย่อความ รวมทั้งสรุปความคิดจากการฟังและดูสารประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายลักษณะของภาษาในด้านการออกเสียงคา การสะกดคา การเพ่ิมคาใน
ภาษาไทย การรับคาภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมที่อ่าน
ในด้านต่าง ๆ และท่องจาบทประพนั ธท์ ีไ่ พเราะ เพอ่ื ใช้อ้างองิ ได้อย่างเหมาะสม

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน การฟัง ดู และพูด ใช้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สาร
อย่างมีวิจารณญาณ รวมท้ังใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ และมีทักษะการใช้
ภาษาไทยในสังคมไดอ้ ย่างมีมาตรฐาน และคานึงถึงมารยาทในการสอ่ื สารเปน็ สาคญั

รหัสตวั ชวี้ ดั
ท 1.1 ม.4-6/1 ท 1.1 ม.4-6/2 ท 1.1 ม.4-6/5 ท 1.1 ม.4-6/6 ท 1.1 ม.4-6/8
ท 1.1 ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1 ท 2.1 ม.4-6/2 ท 2.1 ม.4-6/3
ท 3.1 ม.4-6/1 ท 3.1 ม.4-6/5
ท 4.1 ม.4-6/1 ท 4.1 ม.4-6/2 ท 4.1 ม.4-6/5
ท 5.1 ม.4-6/1 ท 5.1 ม.4-6/2 ท 5.1 ม.4-6/3 ท 5.1 ม.4-6/4 ท 5.1 ม.4-6/6

รวมท้ังหมด 19 ตวั ช้ีวัด

ห น้ า | 58

คาอธิบายรายวชิ าพ้ืนฐาน

ท31102 ภาษาไทย 2 กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย
ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 4
ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 40 ชัว่ โมง จานวน 1.0 หนว่ ยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและร้อยแก้วได้อย่างไพเราะถูกต้องเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน
วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องท่ีอ่านอย่างมีเหตุผล สังเคราะห์เรื่องท่ีอ่านจากสารประเภทต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตน
พัฒนาการเขียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ เขียนรายงานได้อย่างมีหลักวิชาการ รวมท้ังเขียนใน
รูปแบบต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์เร่ืองที่ฟังและดู แล้วแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พูดสื่อสารใน
ลักษณะต่าง ๆ โดยใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับบคุ คลและกาลเทศะ เข้าใจเรื่องราวของภาษาถิ่นในภาษาไทย
ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมพ้ืนบ้านโดยใช้หลักการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบ้ืองต้น ตลอดจน
ท่องจาบทประพนั ธ์เพือ่ นาไปใช้อา้ งอิง

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระบวนการเรียนรู้ภาษา รวมทั้งใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาไทยในสังคมได้อย่างมีมาตรฐาน
สามารถส่ือสารได้อย่างมีมารยาทเป็นสาคญั

รหสั ตวั ชีว้ ัด
ท 1.1 ม.4-6/2 ท 1.1 ม.4-6/5 ท 1.1 ม.4-6/6 ท 1.1 ม.4-6/8
ท 2.1 ม.4-6/1 ท 2.1 ม.4-6/6
ท 3.1 ม.4-6/2 ท 3.1 ม.4-6/5 ท 3.1 ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/5
ท 5.1 ม.4-6/2 ท 5.1 ม.4-6/3 ท 5.1 ม.4-6/4 ท 5.1 ม.4-6/6

รวมทั้งหมด 14 ตวั ชี้วัด

ห น้ า | 59

คาอธบิ ายรายวชิ าพน้ื ฐาน

ท32101 ภาษาไทย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ช่วั โมง จานวน 1.0 หน่วยกติ

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองและร้อยแก้วอย่างไพเราะและเหมาะสมกับเร่ืองที่อ่าน ตีความ
แปลความ และขยายความสารที่อ่านอย่างมีเหตุผล เขียนเรียงความเก่ียวกับโลกสาธารณะ ย่อความ
และบันทึกสารประเภทต่าง ๆ เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาตน ฟัง และดูสารอย่างมีวิจารณญาณ พูดสนทนา
พูดประชุมอย่างถูกหลักเกณฑ์ ศึกษาองค์ประกอบของภาษาไทย การใช้คาสร้างประโยคลักษณะต่าง ๆ
คาสมาสในภาษาไทย การแต่งร่ายสุภาพ พิจารณาคุณค่าของวรรณกรรมประเภทบทความ และร่ายยาว
ดา้ นสังคมและวรรณศิลป์ ทอ่ งจาบทอาขยานตามทีก่ าหนดและนาไปใชอ้ า้ งองิ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ
และกระบวนการกลุ่ม เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผูเ้ รียนมีความสามารถในเชงิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมนิ คา่ สารท่ไี ด้รบั อยา่ งถูกต้องเหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.4-6/1 ท 1.1 ม.4-6/2 ท 1.1 ม.4-6/3
ท 2.1 ม.4-6/2 ท 2.1 ม.4-6/3
ท 3.1 ม.4-6/1 ท 3.1 ม.4-6/5
ท 4.1 ม.4-6/2 ท 4.1 ม.4-6/4 ท 4.1 ม.4-6/6
ท 5.1 ม.4-6/3 ท 5.1 ม.4-6/4

รวมท้ังหมด 12 ตัวช้ีวัด

ห น้ า | 60

คาอธิบายรายวชิ าพ้นื ฐาน

ท32102 ภาษาไทย 4 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 40 ช่ัวโมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง และร้อยแก้วอย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสมกับเร่ืองท่อี ่าน
สรุปรายละเอียดของสารโดยใช้ผังความคิด ประเมินค่าสารที่อ่านเพ่ือนาความรู้มาใช้แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต เขียนสารเชิงกิจธุระ เขียนรายงานการค้นคว้าความรู้โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิง
ฟัง และดูสารเพื่อการพัฒนาตน พูดแสดงทรรศนะ การใช้คาและกลุ่มคาสร้างประโยค การใช้ภาษาสื่อสาร
อย่างถูกระดับบุคคลและกาลเทศะ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ ภาษาถิ่นในภาษาไทย คุณค่าของ
วรรณกรรมประเภทลิลิต กาพย์ และบทละครพูดคาฉันท์ ด้านสังคมและวรรณศิลป์ ท่องจาบทอาขยานตามท่ี
กาหนดและนาไปใชอ้ ้างอิง

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ
และกระบวนการกล่มุ เพ่อื พฒั นาทักษะการใชภ้ าษาเพ่อื การสอื่ สารของผ้เู รยี นอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

รหัสตวั ชวี้ ดั
ท 1.1 ม 4-6/1 ท 1.1 ม.4-6/4 ท 1.1 ม.4-6/7 ท 1.1 ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/1 ท 2.1 ม.4-6/4 ท 2.1 ม.4-6/6 ท 2.1 ม.4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/3 ท 3.1 ม.4-6/4 ท 3.1 ม.4-6/5 ท 3.1 ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/2 ท 4.1 ม.4-6/3 ท 4.1 ม.4-6/4 ท 4.1 ม.4-6/5 ท 4.1 ม.4-6/7
ท 5.1 ม.4-6/1 ท 5.1 ม.4-6/2 ท 5.1 ม.4-6/4 ท 5.1 ม.4-6/5 ท 5.1 ม.4-6/6

รวมทั้งหมด 22 ตวั ชว้ี ัด

ห น้ า | 61

คาอธิบายรายวชิ าพ้ืนฐาน

ท33101 ภาษาไทย 5 กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย
ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6
ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 40 ช่ัวโมง จานวน 1.0 หน่วยกติ

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทเรื่องสั้นและบทร้อยกรองประเภทฉันท์ กาพย์ และโคลง
การตีความ แปลความ และขยายความวรรณกรรม การวิเคราะห์และวิจารณ์สารท่ีอ่าน การวิเคราะห์ วิจารณ์
แสดงความคิดเห็นโต้แย้ง การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ การเขียนเรียงความเชิงอุดมคติ การย่อความจากสารประเภทต่าง ๆ การบันทึกสารที่อ่าน เพื่อใช้
ประโยชน์สาหรับการพัฒนาการบันทึกสารที่อ่านเพ่ือใช้ประโยชน์สาหรับการพัฒนา การวิเคราะห์แนวคิด
การใช้ภาษา และความน่าเช่ือถือจากเรื่องที่ฟังและดู การฟังและดูสารประเภทต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
การพูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง พูดโน้มน้าวใจ พันธกิจของภาษา ระดับภาษา ราชาศัพท์ การแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทคาฉันท์ การวิเคราะห์และประเมินสารจากสื่อลักษณะต่างๆ การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม
ประเภทคาฉันท์ และกาพย์ การวิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีประเภทฉันท์ และกาพยเ์ ชอ่ื มโยงกับวิถีชีวิต
ของสังคมในอดีต และท่องจาบทอาขยานตามทกี่ าหนด และนาไปใชอ้ า้ งองิ

เรียนรู้โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียง กระบวนการอ่านการตีความ แปลความ และขยายความ
กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ กระบวนการสังเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร กระบวนการใช้วิจารณญาณ
กระบวนการเรียนรู้ภาษา การประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้และกระบวนการกลุ่ม
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน
อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

รหัสตัวช้ีวดั
ท 1.1 ม.4-6/2 ท 1.1 ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/3 ท 2.1 ม.4-6/7 ท 2.1 ม.4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/2 ท 3.1 ม.4-6/4 ท 3.1 ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/1 ท 4.1 ม.4-6/2 ท 4.1 ม.4-6/3
ท 5.1 ม.4-6/1 ท 5.1 ม.4-6/2 ท 5.1 ม.4-6/6

รวมทั้งหมด 14 ตัวชวี้ ัด

ห น้ า | 62

คาอธบิ ายรายวิชาพ้ืนฐาน

ท33102 ภาษาไทย 6 กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย
ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรยี นที่ 2 เวลา 40 ชว่ั โมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทความเรียงและบทร้อยกรองประเภทกลอน การอ่าน
ประเมินค่าสาร และคาดคะเนเหตุการณ์ของเรื่อง การสรุปสาระของสารที่ศึกษาโดยใช้ผังความคิด และบันทึก
สาระความรู้ การเขียนเรียงความเชิงจินตนาการ เรียงความในโลกอุดมคติ การประเมินค่างานเขียน การแต่ง
บทร้อยกรองประเภทกลอน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด การประเมินค่าด้านวรรณศิลป์
และวัฒนธรรมของชาติ การสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณกรรม รวมท้ังรวบรวมและศึกษาบทอ่าน เพ่ือพัฒนา
ทกั ษะการคดิ วิเคราะห์ และท่องจาบทอาขยานตามทก่ี าหนดได้

เรียนรู้โดยใช้ทักษะการอ่านออกเสียง กระบวนการอ่านการตีความ แปลความ และขยายความ
กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ กระบวนการสังเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร กระบวนการใช้วิจารณญาณ
กระบวนการเรียนรู้ภาษา การประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้และกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน
อย่างมปี ระสิทธิภาพ

รหสั ตัวช้ีวดั
ท 1.1 ม.4-6/1 ท 1.1 ม.4-6/4 ท 1.1 ม.4-6/7 ท 1.1 ม.4-6/9
ท 2.1 ม.4-6/2 ท 2.1 ม.4-6/5 ท 2.1 ม.4-6/7 ท 2.1 ม.4-6/8
ท 3.1 ม.4-6/3 ท 3.1 ม.4-6/5 ท 3.1 ม.4-6/6
ท 4.1 ม.4-6/2 ท 4.1 ม.4-6/6 ท.4.1 ม.4-6/7
ท 5.1 ม.4-6/3 ท 5.1 ม.4-6/4 ท 5.1 ม.4-6/5 ท 5.1 ม.4-6/6

รวมท้ังหมด 18 ตัวช้วี ัด

ห น้ า | 63

คาอธิบายรายวชิ าเพ่ิมเตมิ

ท21201 สง่ เสริมศักยภาพการสอบแห่งชาติ 1 กล่มุ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนว่ ยกิต

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในรายวิชาสาคัญที่เป็นการส่งเสริมทักษะการคิดพิจารณาข้อมูลสาคัญเบื้องต้น
ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจในบทเรียน
รวมทั้งฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารข้อความอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และฝึกคิดวิเคราะห์
ให้เกิดความชานาญในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ตามทักษะกระบวนการรายวิชาวิทยาศาสตร์
และฝึกฝนทักษะการคานวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการเรียนเบ้ืองต้นเพื่อเป็นพ้ืนฐานสาคัญใน
การสรา้ งเสริมศักยภาพ เพ่อื เตรยี มความพรอ้ มสาหรบั การทดสอบแหง่ ชาติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กาหนดในรายวิชาต่าง ๆ ท่ี
นักเรียนได้ศึกษา รวมทั้งฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็น อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน
สามารถทาขอ้ สอบในรายวชิ าดังกล่าวได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้
1. นกั เรยี นเขา้ ใจเนื้อหาตามที่กาหนดให้ศึกษาได้
2. นักเรยี นมที ักษะในการอ่านจับใจความได้ถูกต้อง
3. นักเรยี นมที ักษะในการสรุปขอ้ มลู อยา่ งถกู ต้อง
4. นกั เรยี นอธบิ ายรายละเอียดของเน้ือหาสาคัญทีศ่ ึกษาได้
5. นกั เรียนสามารถทาโจทย์ข้อสอบตามรายละเอียดที่กาหนดได้

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรยี นรู้

ห น้ า | 64

คาอธบิ ายรายวิชาเพ่ิมเตมิ

ท21202 สง่ เสริมศกั ยภาพการสอบแห่งชาติ 2 กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ช่ัวโมง จานวน 0.5 หนว่ ยกติ

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในรายวิชาสาคัญที่เป็นการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลในรายวิชา
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจในบทเรียน รวมทั้ง
ฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารข้อความในลักษณะต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลั กไวยากรณ์
ฝึกคิดวิเคราะห์ให้เกิดความชานาญในการแก้ไขปัญหาตามบริบทต่างๆ ทางสังคม ศึกษากระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ และฝึกฝนทักษะการคานวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการเรียนเบ้ืองต้น เพื่อเป็น
พ้นื ฐานสาคัญในสรา้ งเสรมิ ศกั ยภาพ เพอ่ื เตรียมความพรอ้ มสาหรับการทดสอบแห่งชาติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีกาหนดในรายวิชาต่างๆ ที่
นักเรียนได้ศึกษารวมทั้งฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
บทเรยี น สามารถทาขอ้ สอบในรายวชิ าดังกล่าวไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

ผลการเรยี นรู้
1. นักเรยี นเขา้ ใจเนื้อหาตามท่ีกาหนดให้ศึกษาได้
2. นกั เรียนมีทักษะในการสรุปข้อมลู จากข้อความไดถ้ ูกต้อง
3. นักเรยี นมที กั ษะในการคิดวเิ คราะหข์ ้อมลู อยา่ งถูกต้อง
4. นักเรียนอธิบายขน้ั ตอนหรือกรรมวิธีในการศึกษาข้อมูลทศี่ กึ ษาได้
5. นักเรียนสามารถทาโจทย์ข้อสอบตามรายละเอยี ดท่ีกาหนดได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยี นรู้

ห น้ า | 65

คาอธบิ ายรายวชิ าเพิ่มเติม

ท22201 ส่งเสริมศักยภาพการสอบแหง่ ชาติ 3 กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ช่วั โมง จานวน 0.5 หน่วยกติ

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในรายวิชาสาคัญท่ีเป็นการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ข้อมูลโดยจาแนก
ประเด็นศึกษา ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างเสริม
ความเข้าใจในบทเรียนรวมท้ังฝึกทักษะในการใช้ภาษา เพื่อการส่ือสารข้อความในเชิงวิชาการอย่างถูกต้อง
ตามหลักการส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฝึกคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิผล ศึกษา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาแนกตามประเด็นสาคัญของเน้ือหา และฝกึ ฝนทักษะการคานวณสถิติข้อมูลใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาคัญในสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบ
แห่งชาติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีกาหนดในรายวิชาต่าง ๆ
ท่ีนักเรียนได้ศึกษารวมทั้งฝึกทักษะการแสดงความคิดเห็นตามลาดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้นักเรียน
มีความเข้าใจในบทเรียน สามารถทาขอ้ สอบในรายวชิ าดงั กล่าวไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

ผลการเรียนรู้
1. นกั เรยี นเข้าใจเนื้อหาตามท่ีกาหนดให้ศึกษาได้
2. นักเรยี นมที ักษะในการประมวลความรขู้ อ้ มูลท่ศี ึกษาไดถ้ ูกตอ้ ง
3. นกั เรยี นมที กั ษะในการคดิ วิเคราะหข์ ้อมูลแต่ละประเดน็ อยา่ งถูกต้อง
4. นักเรยี นอธิบายขน้ั ตอนหรือกรรมวิธีในการศกึ ษาข้อมลู ทีศ่ กึ ษาได้ครบถว้ น
5. นักเรียนสามารถทาโจทย์ข้อสอบตามรายละเอยี ดท่ีกาหนดได้

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้

ห น้ า | 66

คาอธบิ ายรายวิชาเพิ่มเตมิ

ท22202 ส่งเสริมศกั ยภาพการสอบแหง่ ชาติ 4 กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นที่ 2 เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หนว่ ยกติ

ศึกษาข้อมูลพ้นื ฐานในรายวชิ าสาคญั ท่ีเป็นการส่งเสรมิ ทักษะการคดิ เชิงวิเคราะห์ สงั เคราะห์ข้อมูลโดย
จาแนกประเด็นศึกษาและแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจในบทเรียนรวมทั้งฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารข้อความในเชิงวิชาการทั้งด้านการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการส่ือสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฝึกคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยจาแนกตามประเด็นสาคัญของเน้ือหา และฝึกฝนทักษะการคานวณสถิติข้อมูลในระดับท่ีสูงขึ้น ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานสาคัญในสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบแห่งชาติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กาหนดในรายวิชา
ต่างๆ ท่ีนักเรียนได้ศึกษารวมท้ังฝึกทักษะการแสดงรายละเอียดตามลาดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้ง
ชี้บ่งประเด็นปัญหา เพื่อการแก้ไขได้ ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน สามารถทาข้อสอบในรายวิชา
ดงั กล่าวได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ

ผลการเรยี นรู้
1. นกั เรียนเข้าใจเนื้อหาตามท่ีกาหนดใหศ้ ึกษาได้
2. นกั เรยี นมที ักษะในการสรุปข้อมลู จากข้อความได้ถูกต้อง
3. นักเรยี นมีทักษะในการคดิ วเิ คราะหข์ ้อมลู อยา่ งถูกตอ้ ง
4. นักเรียนอธิบายขนั้ ตอนหรือกรรมวิธีในการศึกษาข้อมลู ที่ศกึ ษาได้
5. นกั เรียนสามารถทาโจทย์ข้อสอบตามรายละเอยี ดท่ีกาหนดได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยี นรู้

ห น้ า | 67

คาอธิบายรายวชิ าเพิ่มเติม

ท23201 สง่ เสริมศกั ยภาพการสอบแห่งชาติ 5 กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 ภาคเรยี นท่ี 1 เวลา 40 ช่วั โมง จานวน 1.0 หนว่ ยกติ

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในรายวิชาสาคัญท่ีเป็นการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณอย่างมีเหตุผล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพ่ือแสดง
รายละเอียดอย่างครบถ้วน ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สร้างเสริมความเข้าใจในบทเรียนรวมทั้งฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารข้อความในเชิงวิชาการ
ท้ังด้านการอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักการส่ือสารท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฝึกคิด
เพ่ือประเมินค่า และฝึกการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยจาแนก
ตามประเดน็ สาคัญของเนื้อหา และฝกึ ฝนทักษะการคานวณสถิติข้อมูลในระดับที่สูงข้ึน ในรายวิชาคณติ ศาสตร์
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสาคัญในสร้างเสริมศักยภาพเพ่ือเตรียมความพ ร้อมสาหรับการทดสอบแห่งชาติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โดยแก้ปัญหาจากโจทย์ท่ีกาหนดในรายวิชาต่างๆ ท่ี
นักเรียนได้ศึกษารวมทั้งฝึกทักษะการแสดงรายละเอียดตามลาดับข้ันตอน ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
บทเรียน สามารถทาขอ้ สอบวัดผลการศึกษาแห่งชาติได้อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ

ผลการเรียนรู้
1. นกั เรยี นเขา้ ใจเนื้อหาตามที่กาหนดให้ศึกษาได้
2. นกั เรยี นมีทกั ษะในการสรุปขอ้ มลู จากข้อความได้ถูกต้อง
3. นกั เรยี นมีทกั ษะในการคิดวิเคราะหข์ ้อมูลอย่างถูกตอ้ ง
4. นกั เรยี นสรุปความคดิ อย่างมวี ิจารณญาณได้
5. นกั เรยี นสามารถทาโจทย์ข้อสอบตามรายละเอยี ดท่ีกาหนดได้

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรยี นรู้

ห น้ า | 68

คาอธบิ ายรายวชิ าเพ่ิมเติม

ท23202 ส่งเสริมศกั ยภาพการสอบแหง่ ชาติ 6 กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 ภาคเรยี นที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนว่ ยกิต

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในรายวิชาสาคัญที่เป็นการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณอย่างมีเหตุผล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักเกณฑ์ทางภาษาศาสตร์ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพื่อแสดง
รายละเอียดอย่างครบถ้วน ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สร้างเสริมความเข้าใจในบทเรียนรวมท้ังฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารข้อความในเชิงวิชาการ
ท้ังด้านการอ่าน การเขียน และการพูด เพ่ือแสดงทรรศนะได้อย่างถูกต้องตามหลักการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมท้ัง ฝึกคิดเพ่ือประเมินค่ารายละเอียดของข้อมูลแต่ละประเด็น ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยจาแนกตามประเด็นสาคัญของเน้ือหา และฝึกฝนทักษะการทาโจทย์ข้อสอบ
อย่างละเอียด ในด้านการคานวณสถิติข้อมูลรวมทั้งวิชาสาคัญพื้นฐานสาหรับการทดสอบแห่งชาติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้นักเรียนสามารถสรุป
ประเด็น แก้ปัญหาจากโจทย์และระบุข้อถูกต้องตามเน้ือหาวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาได้ ส่งผลให้นักเรียน
มีความเข้าใจในบทเรยี น สามารถทาขอ้ สอบวดั ผลการศึกษาแห่งชาติได้อย่างมสี ัมฤทธผิ ล

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนเข้าใจเน้ือหาตามท่ีกาหนดใหศ้ ึกษาได้
2. นักเรยี นมที ักษะในการทาขอ้ ทดสอบรายวิชาตา่ งๆ ได้ถูกต้อง
3. นกั เรยี นมที กั ษะในการคดิ วิเคราะห์สงั เคราะหข์ ้อมูลอย่างถกู ต้อง
4. นกั เรียนสรุปความคดิ และแสดงทรรศนะได้อยา่ งมีวจิ ารณญาณ
5. นักเรยี นสามารถทาโจทย์ข้อสอบรายวชิ าท่ศี ึกษาได้อยา่ งถูกต้อง

รวมท้ังหมด 5 ผลการเรียนรู้

ห น้ า | 69

คาอธิบายรายวชิ าเพ่ิมเตมิ

ท33201 หลักภาษาไทย กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นที่ 1 - 2 เวลา 40 ชว่ั โมง จานวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาหลักภาษาไทยเร่ืองเสียงและอักษรไทย คา วลี ประโยค ลักษณะสาคัญของภาษาไทย
การเขียนอักษรไทย การสะกดคา การยืมคาจากภาษาต่างประเทศมาใช้ การสร้างคา ระดับภาษาและ
ราชาศัพท์

เรียนรโู้ ดยใช้ทักษะการอ่านออกเสยี ง กระบวนการอา่ นการตีความ แปลความ และขยายความ โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ กระบวนการสังเคราะห์ ทักษะการส่ือสาร กระบวนการใช้วิจารณญาณ
กระบวนการเรียนรู้ภาษา การประเมินค่าอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการนาไปใช้ และกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษา มีความรู้และเข้าใจหลักภาษาไทย สามารถนาความรู้ไปใช้ได้ถูกต้อง
และพัฒนาการใชภ้ าษา

ผลการเรียนรู้
1. อธบิ ายความหมายของภาษา องคป์ ระกอบ และลักษณะของภาษาได้
2. อธิบายเร่ืองของเสยี งและอกั ษรไทยในลักษณะตา่ ง ๆ ได้
3. จาแนกประเภทของคาในเรือ่ งของเสียงสระ พยญั ชนะ และวรรณยุกตไ์ ด้
4. บอกสาเหตุของการยมื คาจากภาษาต่างประเทศมาใชใ้ นภาษาไทยได้
5. ระบคุ ายมื จากภาษาต่างประเทศมาใชใ้ นภาษาไทยได้
6. อธิบายความหมายและลักษณะของคาท่แี ต่งสร้างดว้ ยวธิ ีต่าง ๆ ได้
7. ระบคุ าทสี่ ร้างดว้ ยวธิ สี มาส สมาสที่มีการสนธิ คาประสม คาซ้อน และคาซ้าได้
8. อธบิ ายความหมายและลกั ษณะ รวมท้ังจาแนกคาไทยชนดิ ต่าง ๆ ได้
9. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของคา และจาแนกประเภทของประโยคชนดิ ต่าง ๆ ได้
10. วิเคราะห์ประโยคที่มีโครงสร้างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้
11. วเิ คราะห์การใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดบั ภาษาและราชาศพั ท์ได้
12. เขียนเรยี บเรียงถ้อยคาเป็นเรอื่ งราว ดว้ ยการใช้อักษรสื่อความที่ถูกต้องและเหมาะสม

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรยี นรู้

ห น้ า | 70

การจัดการเรยี นการสอนและการวดั ประเมนิ ผลการเรยี นรู้

การจัดการเรยี นการสอน
1. การจดั ทาข้อมูลรายวชิ า และประมวลรายวชิ า
2. การจัดทาแผนการจัดการเรยี นร้รู ายคาบ
3. การจัดทาสือ่ การสอน สื่อการเรียนรู้

การวดั ประเมนิ ผลการเรยี นรู้

1. การวัดผลการเรยี นรู้

กาหนดให้มวี ิธีการวดั ทส่ี อดคล้องกับวตั ถปุ ระสงค์ในการจดั การเรยี นและหลักสูตรสถานศึกษา

วตั ถปุ ระสงค์ วิธกี าร เครอ่ื งมือ

1. เพอ่ื ใหน้ ักเรียนเกิดปัญญา - การทดสอบความรู้ - แบบทดสอบ

2. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นมีทักษะ - การประเมินการปฏบิ ัติ - แบบประเมินการปฏิบัติ
ส่ือสาร (ฟงั พดู อ่าน เขยี น)
- การประเมนิ ช้ินงาน - แบบประเมินชิ้นงาน

- การทดสอบ - แบบทดสอบ

3. เพอ่ื ใหน้ ักเรยี นมคี ุณลกั ษณะ

อันพงึ ประสงค์ และ เป็น - การสงั เกตพฤตกิ รรม - แบบสงั เกต

กุลสตรี

4. เพ่อื ให้นักเรียนมีทักษะ - การสงั เกตพฤตกิ รรม - แบบสังเกต
ทางสังคม

2. เกณฑ์การประเมนิ ผลการเรยี นรู้รายวชิ า คะแนน 80 ขน้ึ ไป
4.00 หมายถงึ ดเี ยยี่ ม คะแนน 75-79
3.50 หมายถึง ดมี าก คะแนน 70-74
3.00 หมายถึง ดี คะแนน 65-69
2.50 หมายถึง ปานกลาง คะแนน 60-64
2.00 หมายถึง พอใช้ คะแนน 55-59
1.50 หมายถงึ ออ่ น คะแนน 50-54
1.00 หมายถงึ ออ่ นแอ คะแนน ต่ากวา่ 50
0.00 หมายถงึ ปรบั ปรงุ

ห น้ า | 71

เกณฑก์ ารจบการศึกษา

เกณฑ์การจบระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพ่ิมเติม

ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลกั สตู รไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วย

กติ และรายวิชาเพมิ่ เติมไมน่ ้อยกวา่ 11 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์การประเมินตามท่ี

สถานศกึ ษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

สถานศกึ ษากาหนด
5. ผเู้ รียนเขา้ ร่วมกจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี นและมผี ลการประเมนิ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่สี ถานศึกษา

กาหนด

เกณฑ์การจบระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชา

เพมิ่ เตมิ ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลกั สูตรไม่นอ้ ยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิ าพื้นฐาน 41 หน่วย

กิต และรายวชิ าเพิม่ เติม ไมน่ ้อยว่า 36 หนว่ ยกติ
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ี

สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ี

สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามท่ี

สถานศึกษากาหนด
การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องให้ความสาคัญกับเง่ือนไข

คุณสมบตั ผิ ู้สมัครสอบเขา้ ศึกษาตอ่ ในระดับอดุ มศกึ ษา คณะและสาขาตา่ งๆ เช่น แพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
รายวิชาและหน่วยกิตที่เรียนครบตามคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม -
ราชินูปถัมภ์ ได้จัดทาโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนจบ
หลักสูตรครบถ้วนตามหลกั เกณฑท์ ้ังรายวิชาพืน้ ฐานและรายวิชาเพ่มิ เตมิ รวมทัง้ ปรับปรงุ เนื้อหาวชิ าให้ทันสมัย
ตามแนวทางขับเคลือ่ นการศกึ ษาในรายวชิ าคณติ ศาสตร์ ภมู ิศาสตร์ วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยรี วมทั้งรายวิชา
ของกล่มุ สาระตา่ งๆอยา่ งครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดเป็นสาคญั

โรงเรยี นสาโรยงปเรญั ียนญหาอ้ งใสน่ือพคระคู บอรมมวิทรยาชาคนิ มปู ถมั ภ์
สงั กดั สำนักสงงั กำนดั สเขำตนักพงนื้ ำทนเ่ีกขำตรพศ้นื กึ ทษี่กำำมรศธั กึ ยษมำศปึกรษะถำมกศรกึ ุงษเทำชพัยมภหมู ำิ เนขตคร2 เขต๑
สงั กดั สำนสักงั งกำัดนสคำนณักะงกำรนรคมณกะำกรรกรมำรกศำรึกกษำรำศขึกนั้ ษพำื้นขฐั้นำพนื้นฐำน
กระทรวงศกึ ษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2021 BVN FALL Activity Guide
Next Book
3D StoryTeller Promo for Customers 2021