The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by naree.hrsnp, 2019-11-28 22:27:15

HR Connect Volume 2.

HR Connect Volume 2.

HR Connect

Volume 2. Q4/2019

“ผมจะทำงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ตรงต่อเวลำ
ทำแต่ส่ิงที่ดี ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และทำงำน
อยำ่ งมีควำมสขุ ครับ”

ศรรัมย์ คุณวุฒิ

In This Volume

รนุ่ เก๋ำ..เล่ำเรื่อง หน้ำ 1 สวสั ดีครบั .... รนุ่ เก๋า...เล่าเร่ือง
กระผมนายศรรัมย์ คุณวุฒิ รหัสพนักงำน
แนะนำคณะกรรมกำรสวสั ดกิ ำร หน้ำ 1
40231 เป็นสมำชิกของบริษัทจี เจ สตีล ตั้งแต่วันที่
ตำรำงปิดงำน Time Attendance หน้ำ 1 1 พฤศจิกำยน 2540 ปัจจุบันปฏิบัติงำนที่แผนก
Central Warehouse
Activity of Sep.-Nov. 2019 หนำ้ 2
กระผมทำงำนที่ จี เจ สตลี มำเป็นระยะเวลำ 22 ปี
กจิ กรรมทก่ี ำลังจะเกิดขน้ึ หน้ำ 3 บรษิ ัทฯ น้เี ปรยี บเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ต้อง
เอำใจใส่ซ่ึงกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน พร้อมทั้งต้อง
HRIS of December หนำ้ 4 ปฏบิ ัตติ ำมกฏระเบยี บของบริษทั อย่ำงเคร่งครดั

กจิ กรรมลุน้ ของที่ระลกึ หนำ้ 4

คณะกรรมการสวสั ดกิ าร
บริษทั จี เจ สตีล จากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นายสันติวรรณ์ บุญระยอง ตารางปดิ งาน Time Attendance ประจาเดอื น

ปัจจุบันทำงำนตำแหน่ง Supervisor เดือน ขออนุมตั ิผ่ำนระบบ อนมุ ตั /ิ ส่งเอกสำรภำยใน
สังกัด PUS/UT2 ได้รับเลือกเป็น ธ.ค. 62 ภำยในวันท่ี วันท่ี
ประธำนคณะกรรมกำรสวัสดิกำร 16 17

ก่ อ น อ่ื น ก ร ะ ผ ม ต้ อ ง ม.ค. 63 16 17
ขอขอบคุณเพื่อนพนักงำนทุกคน ที่ ก.พ.63 17 18
ไวว้ ำงใจเลือกคณะกรรมกำรชุดนี้เข้ำ ม.ี ค.63 16 17
มำทำงำน พวกเรำจะทำหน้ำที่ให้ดี เม.ย.63 16 17
ทสี่ ุด และพร้อมร่วมหำรอื กบั นำยจ้ำง พ.ค.63 18 19
ม.ิ ย.63 16 17

เพ่ือคงไว้และต่อยอดสวัสดิกำรเดิม ก.ค.63 16 17

ร่วมจดั หำสวัสดกิ ำรใหม่ๆที่เหมำะสม ส.ค.63 17 18
และเป็นประโยชน์ กับพนักงำนทุก ก.ย.63 16 17
คน ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบ ต.ค.63 16 19
ย่ังยนื ครับ พ.ย.63 16 17
ธ.ค.63 16 17

นายสันตวิ รรณ์ บญุ ระยอง ขอความรว่ มมอื พนกั งานและผบู้ ริหารดาเนนิ การตา่ งๆ ผา่ นระบบและสง่ เอกสารตามระยะเวลาดงั ตาราง

ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ หำกทำ่ นไมด่ ำเนินกำรตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด ท้ังนี้ทำ่ นจะไมไ่ ดร้ บั เงนิ ค่ำจำ้ งและค่ำลว่ งเวลำท่ยี งั

ดำเนนิ กำรไม่แล้วเสร็จในรอบเงนิ เดอื นปจั จุบนั

1

Activity of September – November 2019

โครงการพชิ ติ หน้ี GJS

เป็นโครงการท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการบริหาร
จัดการหน้ี และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันโดยจัด
อบรมขน้ึ ในวันที่ 17, 24 ตุลาคม 2562

โครงการ “ลาก่อน ออฟฟศิ ซินโดรม”

ณ อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ในวนั ที่ 11 กันยายน 2562 HR ไดจ้ ดั ให้มโี ครงการ
เป็นการนวดผ่อนคลายบริเวณ คอ บา่ ไหล่ ใชเ้ วลาต่อทา่ นทา่ นละ 20 นาที

เลือกตงั้ คณะกรรมการสวสั ดกิ าร คณะกรรมการ CSR รว่ มงานทอดกฐินประจาปี 2562

วันที่ 21-22 ตุลำคม 2562 มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร - วนั อำทิตย์ท่ี 20 ตลุ ำคม 2562 ณ วัดพนั เสดจ็ ใน
สวัสดิกำรเพื่อร่วมหำรือกับบริษัทเพ่ือจัดสวัสดิกำรแก่ลูกจ้ำง - วันอำทิตยท์ ี่ 27 ตลุ ำคม 2562 ณ วัดมำบบอน
ให้คำปรึกษำหำรือและเสนอแนะควำมเห็นแก่นำยจ้ำงในกำรจัด - วันอำทติ ย์ท่ี 3 พฤศจกิ ำยน 2562 ณ วัดสันตคิ รี ี
สวสั ดิกำรสำหรบั ลกู จ้ำง - วันอำทติ ย์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2562 ณ วัดบอ่ วนิ

2

2

Coming Soon !! วิ่งไมไ่ หว เดนิ กไ็ ด.้ ..หำกใจพรอ้ ม

“RUN FOR ME” GJS 2019

14 December

พรอ้ มลุ้นรบั
ของทีร่ ะลกึ !!

เตรยี มพบกบั ความสนุก และร่วมลนุ้ รางวลั มากมาย

ในวันองั คำรที่ 24 ธันวำคม 2562

เตรียมรับข้อมลู ขา่ วสารอีกครัง้ เรว็ ๆ นี้ !!!!

อบรมหลักสตู ร The 7 Habits (7 อปุ นิสัยแห่งความสาเร็จ) รนุ่ ที่ 2
เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562

สำหรับพนักงำนระดับSenior Officer- Senior Supervisor ณ
ห้อง Training 1เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถนำ 7 อุปนิสัยไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรได้ และยังเสริมทักษะในกำร
ทำงำนรว่ มกบั ผอู้ นื่ ไดอ้ ย่ำงมีประสิทธิภำพ

โปรแกรมการอบรมประจาเดอื นธนั วาคม 2562

วนั ท่อี บรม เวลา สถานท่ี รายละเอยี ด 3

06-12-62 09.00 – 16.00 น. หอ้ งอบรม 3 ทกั ษะกำรเปน็ หวั หน้ำงำน (Supervisory Skills)
12-12-62 09.00 – 16.00 น. หอ้ งอบรม 1 กำรพฒั นำควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking for Success)
17-12-62 09.00 – 16.00 น. ห้องอบรม 1 กำรพฒั นำควำมคดิ สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking for Success)
20-12-62 09.00 – 16.00 น. หอ้ งอบรม 1 ISO 9001: 2015 Requirements

HRIS พนักงานสามารถ
สแกน QR Code
of December เพ่ือดาวน์โหลด
ป ฏิ ทิ น วั น ห ยุ ด
ในเดือนธันวาคม 2562 HR จะจัดการอบรมสาหรบั การขออนมุ ตั ิเวลาการทางาน (เขา้ -ออก) ประจาปี 2563
ผ่านระบบออนไลนใ์ นวนั ที่ 10-11 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น. (รอบแรก)
และรอบสองเวลา 13.30 – 14.30 น. ข้ันตอนการขออนุมตั ิเวลาการทางาน (เขา้ -ออก)
 พนักงานสามารถขอหนงั สือรับรอง, เอกสารอ่ืนๆ และ

ขออนมุ ตั ิเวลาการทางาน (เขา้ -ออก) ผ่านระบบออนไลน์

เรม่ิ ตงั้ แตว่ นั ที่ 12 ธนั วาคม 2562 เป็นต้นไป

ขน้ั ตอนการขอหนังสือรบั รองและเอกสารอื่นๆ

1 ไปที่เมนขู อเอกสาร 1 2

ไปทเี่ มนขู ้อมูลเวลา ไปท่เี มนูขอแกไ้ ขเวลาเขา้ -ออก
การทางาน

2 หนา้ จอแสดงข้อมูลการขอเอกสาร 3 หนา้ จอแสดงการขออนุมตั ิเวลาการทางาน (เข้า-ออก)

JOB Vacancy กิจกรรม ลุ้นของทีร่ ะลกึ จานวน 10 รายการ

Technician 2 – Mechanical Maintenance (HSM&FM) 2 ตาแหน่ง คาถามประจาฉบับที่ 2 : ตุลาคม – ธันวาคม 2562
ในระบบ HR ออนไลนส์ ามารถทารายการเพมิ่ เตมิ อะไรได้บา้ ง
Technician 3 – CNC Operator (CES) 1 ตาแหน่ง
และเริ่มใช้งานได้ในวันทเี่ ท่าไหร่
Technician 2 - Roll Handler (HSM & FM) 1 ตาแหน่ง
( ตอ้ งระบคุ าตอบมาให้ครบถว้ นทั้ง 2 ขอ้ เทา่ น้ันจึงจะถือวา่ สมบูรณ์ )
Technician 2 - Roll Shop Floor (HSM &FM) 1 ตาแหนง่
คาตอบ.............................................................
Technician 2 (Visual Inspection) (PPC&QC) 1 ตาแหน่ง .............................................................

Officer 2 (Scrap Transfer) (CWH) 1 ตาแหน่ง ( หมดเขตส่งคำตอบวนั ที่ 13 ธนั วำคม 2562 )

Officer 2 - Technician Mechanical (PBSA) 1 ตาแหนง่ ช่ือ-นำมสกลุ ....................................................
หนว่ ยงำน.......................................................
Supervisor - Refractory 1 ตาแหนง่
***สามารถตัดชอ่ งท่รี ะบพุ ร้อมส่งลนุ้ ของทีร่ ะลกึ ได้ท่ี
ของที่ระลึก
แผนกทรพั ยากรบุคคล สงสยั สอบถามข้อมลู ติดต่อคุณนารี # 1321 4 4
- รำงวัลท่ี1 หมอ้ สุกีบ้ ำรบ์ ีควิ 1 รำงวลั
- รำงวลั ที่ 2 กระบอกนำ้ 9 รำงวลั

จับฉลากและประกาศผลผโู้ ชคดี
วันท่ี 16 ธนั วาคม 2562


Click to View FlipBook Version