The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pentaksiran Semester 2 STPM 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by selvaraninadarajah, 2021-09-10 02:56:57

Bahasa Melayu

Pentaksiran Semester 2 STPM 2021

Keywords: Skema Pemarkahan

BAHASA MELAYU 910
KERTAS 2
JUN 2021
PERATURAN PERMARKAHAN (PP)

KOLEJ TINGKATAN ENAM SHAH ALAM
JALAN TIMUN 24/1, SEKSYEN 24,
40300 SHAH ALAM, SELANGOR

PERATURAN PEMARKAHAN
PENTAKSIRAN SEMESTER 2 STPM 2021

BAHASA MELAYU 910/2
SEMESTER 2

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

Dr Aniza Binti Mohd Said Norita binti Md Amin Jasmine Chong Binti Abdullah
Guru Bahasa Melayu Ketua Unit Bahasa Melayu Ketua Jabatan Bahasa
KTESA KTESA KTESA

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak

PP PENTAKSIRAN SEMESTER 2 STPM 2021 - 910/2/S2

SULIT*

2

SULIT*
PP

Bahagian A [30 markah]

SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN
1 B 16 B
2 D 17 A
3 C 18 C
4 A 19 C
5 A 20 D
6 A 21 C
7 A 22 C
8 D 23 C
9 C 24 A
10 D 25 A
11 C 26 C
12 B 27 B
13 B 28 A
14 D 29 B
15 D 30 A

Bahagian B [30 markah] [1]
[2]
1. X ialah unit tatabahasa yang paling kecil yang mempunyai makna.

Berdasarkan bidang morfologi.
(a) Apakah X

X ialah morfem.

(b) Nyatakan jenis-jenis X.
i. Morfem bebas
ii. Morfem terikat

2.
Bentuk kata dalam bahasa Melayu

Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk X
[1]
(a) Namakan bentuk kata X.
X ialah kata ganda.

3

(b) Nyatakan dua jenis kata majmuk. [2]
(i) Kata majmuk istilah khusus
(ii) Kata majmuk kiasan [3]
[2]
3.
i. Beritahu
ii. Lajak
iii. keruping

(a) Apakah bentuk kata bagi (i), (ii), dan (iii) di atas?
(i) Beritahu : kata majmuk
(ii) Lajak : kata tunggal
(iii) Keruping : kata terbitan

(b) Berikan imbuhan yang sesuai untuk perkataan (i) dan (ii) di atas.
(i) Beritahu : memberitahu
(ii) Lajak: terlajak

4.
Kata ganti nama

Kata ganti nama diri X Kata ganti nama tak tentu

Kata ganti nama diri orang Y

Apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan satu contoh perkataan bagi kedua-duanya.
X ialah kata ganti nama tunjuk. Contoh perkataan: itu, ini, situ, sini, sana, begitu, begini

Y ialah kata ganti nama diri tanya. Contoh perkataan: siapa [2]

5.
(i) Bertahun-tahun lamanya dia merantau.
(ii) Sedikit wang diperlukan bagi menyiapkan titi itu.
(iii) Aminah mendapat hadiah kerana menjadi pengunjung yang keseribu dalam pameran tersebut.

Apakah jenis kata bilangan yang terdapat dalam ayat-ayat di atas? [3]
(i) “bertahun-tahun” ialah kata bilangan himpunan.
(ii) “sedikit” merupakan kata bilangan tak tentu.
(iii) “keseribu” tergolong dalam kata bilangan ordinal

4

6. Berdasarkan contoh perkataan berapitan di bawah ini, namakan jenis apitan dan kategorikannya

dengan menggunakan carta yang disediakan. [3]

Kelurusan Kecinaan Memfatwakan
Ketimuran Kehujanan Pengunduran

Jenis apitan Contoh perkataan

Apitan kata nama Kelurusan
Pengunduran

IMBUHAN Apitan kata kerja Memfatwakan
APITAN Kehujanan

Apitan kata adjektif Kecinaan
Ketimuran

7. Nyatakan dua cara pembentukan akronim dan berikan satu contoh bagi setiap cara tersebut.

[2]

Cara pembentukan akronim Contoh

(a) Gabungan huruf awal beberapa perkataan JAIS (Jabatan Agama Islam
Selangor)

Gabungan suku kata dengan suku kata daipada Berdikari (Berdiri di atas kaki
(b) beberapa perkataan sendiri)

5

8. Kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan, telah berusaha untuk menjadikan sukan sebagai
suatu kegiatan yang bermanafaat demi meningkatkan tahap kesihatan rakyat negara ini. Sukan
bukan sahaja menyihatkan badan, malah berupaya untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah
negara yang terkenal sekali di peringkat antara bangsa. Kerajaan juga turut berusaha untuk
menyedarkan kepada masyarakat tentang kebaikan bersukan dan beriadah melalui media massa
serta kempen-kempen yang pelbagai agensi kerajaan jalankan.

Bil Kesalahan Sebab Kesalahan Pembetulan
1 …bermanafaat ... ... bermanfaat ...
Kesalahan ejaan bagi kata
pinjaman

2 ... terkenal sekali ... . Kesalahan menggunakan kata ... terkenal ....
penguat darjah penghabisan
secara berurutan.

3 ... antara bangsa .... Kesalahan ejaan bagi kata ... antarabangsa ....
majmuk yang telah mantap. Kata
majmuk ini tidak boleh dieja
secara terpisah.

4 ... menyedarkan kepada Kesalahan penggunaan kata kerja …menyedarkan
masyarakat .... aktif transitif (KKT). KKT masyarakat ….
“menyedarkan” tidak boleh
diikuti oleh kata sendi nama,
tetapi mesti diikuti oleh objek.

5 ... kempen-kempen yang Kesalahan struktur ayat pasif ...kempen-kempen
pelbagai agensi kerajaan jenis kata ganti diri ketiga. yang dijalankan oleh
jalankan. pelbagai agensi kerajaan.

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT


Click to View FlipBook Version