The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pentaksiran Semester 2 STPM 2021 Kali Kedua

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by selvaraninadarajah, 2021-09-13 17:04:06

Pengajian Perniagaan SP2

Pentaksiran Semester 2 STPM 2021 Kali Kedua

Keywords: Skema Pemarkahan

Nama : ………………………………. Kelas :…………...

Pengajian
Perniagaan
946/2
Kertas 2
Ogos 2021
1 Jam 45 Minit

KOLEJ TINGKATAN ENAM SHAH ALAM
JALAN TIMUN 24/1

SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN

PENTAKSIRAN STPM SEMESTER 2 2021
KALI KEDUA

PENGAJIAN PERNIAGAAN

KERTAS 2
1 JAM 45 MINIT

SKEMA PEMARKAHAN
PENGAJIAN PERNIAGAAN

946/2

1

BAHAGIAN A

[50 markah]

SKEMA PEMARKAHAN
PENTAKSIRAN KALI KEDUA STPM SEM 2 2021

1. Nyatakan empat prinsip yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. [4]

___________________________________________________________________

Empat prinsip yang diperkenalkan oleh Henry Fayol :

§ Pembahagian kerja
§ Autoriti
§ Disiplin
§ Paduan Perintah
§ Paduan Arahan
§ Mengutamakan Kepentingan Organisasi
§ Ganjaran
§ Pemusatan
§ Rantaian Skala
§ Susunan tertib
§ Ekuiti / Kesamarataan
§ Kestabilan Personel
§ Inisiatif
§ Esprit de corps (Rasa Kekitaan)

2

2. a. Siapakah pelopor Pendekatan Pengurusan Moden. [1]
b. Huraikan dua ciri pendekatan pemikiran pengurusan moden. [4]

a. Pelopor Pendekatan Pengurusan Moden

Pendekatan sistem

Chester Barnard, Ladwig von Bertalanffy, Russell Ackoff, Kenneth Boulding,
William Scott, Richard Johnson, Fremont Kast dan James Rosenzweig

Pendekatan Kotingensi

Tom Burns, George M. Stalker, James Thompson, Joan Woodward, Paul
Lawrence, Jay Lorsch, Fred Fiedler.

1F = 1

nama pendekatan + 1 nama pelopor sahaja dengan ejaan nama pelopar yang tepat

b. Dua ciri pendekatan pemikiran pengurusan moden :

Ciri -ciri Pendekatan Sistem
§ Menganggap organisasi sebagai satu sistem yang mengandaikan
setiap bahagian berlainan dalam organisasi mempunyai hubungkait
antara satu sama lain
§ Setiap Tindakan dari setiap bahagian yang berlainan memberi kesan
antara satu sama lain dan kepada organisasi secara keseluruhannya
§ Organisasi adalah satu sistem yang melibatkan input, proses dan
output (menerima input, mengubah melalui proses transformasi dan
menghasilkan output) disamping berinteraksi dengan persekitaran

Ciri-ciri Pendekatan Kotingensi
§ Gaya kepimpinan ditentukan dari pemahamannya terhadap situasu
dimana mereka memimpin. Gaya kepimpinan mengikut sifat atau ciri
pekerja yang dipimpin
§ Memerlukan pengurus yang rasional dimana pengurusan akan
dijalankan mengikut faktor situasi dalam organisasi
§ Pengurus harus bijak menangani sebarang unsur ketidakpastian
kerana apabila organisasi berkembang maju, tahap pengurusan
akan bertambah dan sistem komunikasi semakin formal
§ Pengurus boleh buat keputusan yang adil dan tepat.

1H x 4 = 4M

3

3. Jelaskan dua langkah pertama yang terdapat dalam proses kawalan. [6]
___________________________________________________________________

Dua Langkah pertama yang terdapat dalam proses kawalan.
I. Menetapkan standard
§ Merujuk kepada sesuatu ukuran prestasi yang diharapkan atau
mengikut piawaian yang ditetapkan
§ Standard boleh jadi dalam standard input atau standard output
§ Standard input merujuk kepada prestasi kerja individu manakala
standard output merujuk kepada kualti, kuantiti, kos atau masa
§ Contohnya Syarikat Ace merancang untuk menjual 1 juta produk
setahun dan dijual dengan harga RM10 seunit. Syarikat
berharap mendapat hasil RM10juta
§ Contoh yang sesuai diterima
II. Mengukur pencapaian
§ Mengukur pencapaian organisasi sebenar pelaksanaan
perancangan menggunakan kaedah kuantitatif
§ Melibatkan proses memantau dan mengukur hasil pencapaian
semasa untuk memastikan sama ada seluruh aktiviti berjalan
mengikut standard yang telah ditetapkan
§ Tahap pencapain perlu diukur secara berkala dan berterusan
§ Contohnya, hasil jualan Ace mencapai RM8 Juta iaitu RM 2 Juta
dibawah sasaran yang hendak dicapai
- Contoh yang sesuai diterima
(1F + 1H + 1C) X 2 = 6M

4

4. Huraikan gaya kepimpinan yang sesuai bagi pekerja X dan pekerja Y [4]
berdasarkan Teori Motivasi McGregor.

________________________________________________________________

Gaya kepimpinan yang sesuai untuk :

Pekerja X adalah
Kepimpinan Autokratik

§ Pekerja terpaksa diarah, diperintah dan dikawal
§ Penugasan autoriti kurang dilakukan dan sifat tanggungjawab pekerja

di tahap minimum
§ Pengurus lebuh banyak membuat keputusan

Pekerja Y adalah
Kepimpinan Demokratik

§ Pengurus memberi kebebasan dengan memberi harapan agar minat
dan kreativiti dapat ditingkatkan

§ Penugasan banyak dilakukan dengan Hasrat memantapkan kemahiran
pekerja

§ Pengurus memberi peluang kepada pekerja untuk turut serta dalam
pembuatan keputusan

[1F + 1H] X 2 = 4M

5

5. Berdasarkan Rajah 1 di bawah, nyatakan W, X, Y dan Z. [4]

Elemen Tawaran
kontrak W
X
Y

Z

Keupayaan
___________________________________________________________________

W,X , Y dan Z adalah Penerimaan, Balasan, Niat dan Ketentuan

1F x 1 = 4M

6

6. Berikan maksud kontrak yang sah mengikut Seksyen 10 (1) Akta Kontrak

1950 (termasuk pindaan). [6]

________________________________________________________________

Maksud kontrak yang sah mengikut Seksyen 10 (1) Akta Kontrak 1950
(termasuk pindahan)

§ semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas [1]
pihak-pihak yang layak membuat kontrak [1], untuk balasan yang sah
[1], dan dengan tujuan yang sah [1], dan tidak ditetapkan dengan nyata
[1] di bawah peruntukan Ordinan ini bahawa ianya batal [1]

atau

§ Seksyen ini menekankan tentang pembentukan kontrak yang sah [1],
termasuklah prinsip kerelaan bebas [1] , pihak-pihak berkeupayaan
untuk berkontrak [1] dan balasan [1],tujuan kontrak adalah sah [1]
dimana ia adalah sebahagian daripada elemen-elemen asas kontrak [1]

Jawapan mesti ada mengikut Seksyen 10 (1) Akta Kontrak 1950
(termasuk pindahan) - baru diterima maksud huraian

6M

7

7. Nyatakan dua Teknik mendengar secara aktif dan dua fungsi mendengar

secara aktif. [4]

________________________________________________________________

Dua Teknik mendengar secara aktif :

§ Mengulangi maksud yang dikomunikasikan oleh pembicara
§ Meluahkan kefahanam terhadap perasaan pembicara
§ Menanyakan soalan jika tidak pasti dengan sesuatu maklumat

Dua fungsi mendengar secara aktif

§ Dapat membuat keputusan dengan lebih tepat kerana semua
maklumat telah didengari dengan baik

§ Dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi kerana semua masalah
dan keterangan telah didengari dengan baik

§ Mendapat kefahaman yang tinggi tentang sesuatu perkara yang
didengar

2H x 2 = 4M

8

8. Berdasarkan gambar rajah di bawah, jelaskan bentuk komunikasi yang

terlibat. [6]

PENGURUS BESAR

PENGURUS PENGURUS PENGURUS
KEWANGAN PEMASARAN PENGELUARAN

PENOLONG
PENGURUS
KEWANGAN

KERANI KEWANGAN

__________________________________________________________________

Bentuk komunikasi yang terlibat adalah

Komunikasi mendatar sehala

§ Berlaku pertukan maklumat antara individu yang mempunyai jawatan
yang sama tetapi dari jabatan yang berbeza secara sehala tanpa
melibatkan maklum balas

Komunikasi menegak dua hala

§ Berlaku pertukaran maklumat antara individu yang mempunyai
peringkat yang berlainan dari jabatan yang sama dalam hierarki
organisasi

Komunikasi melintang sehala

§ Melibatkan pertukaran maklumat antara individu daripada peringkat
berlainan dan jabatan berlainan dalam hierarki organisasi tanpa
melibatkan maklumbalas

(1F + 1H) X 3 = 6M

9

9. Jelaskan konsep keputusan rutin dan keputusan tak rutin. [6]

__________________________________________________________________

Keputusan rutin adalah

§ Keputusan berkaitan dengan masalah yang berulang-ulang dan kerap
atau sering berlaku

§ Keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah yang biasa
dijangkakan berlaku

§ Keputusan yang dibuat menggunakan kaedah yang telah distrukturkan,
diprogramkan atau disediakan

§ Keputusan terhadap masalah yang tidak berisiko atau berisiko rendah
§ Contoh menambah pengeluaran kereta menyelaraskan kerja setiapa

bahagian pengeluaran

Keputusan tak rutin adalah

§ Keputusan yang dibuat untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang
tidak dijangka

§ Keputusan yang berisiko
§ Keputusan yang jarang berlaku atau sekali sekala berlaku
§ Keputusan yang dibuat menggunakan kaedah baharu yang tidak

distrukturkan atau tidak diprogramkan
§ Contoh pemberhentian pekerja kilang kereta secara ramai

(1F + 1H + 1C) X 2 = 6M

10

10. 23, 66, 62, 45, 88, 53, 45, 35, 70

Berdasarkan data di atas [2]
a. Berikan maksud min dan mod [3]
b. Hitung min, mod dan median

___________________________________________________________________

a. Maksud Min

Jumlah semua nilai dibahagikan dengan bilangan data

atau

Nilai purata sesuatu set data

Maksud mod

Nombor yang paling kerap berulang atau kumpulan data dengan kekerapan
yang paling tinggi

1H X 2 = 2M

b. Hitung
§ Min = (23+66+62+45+88+53+45+35+70) / 9 = 54.11
§ Mod = 22, 66, 62, 45, 88, 53, 45, 35, 70 = 45
§ Median = 23, 35, 45, 45, 53, 62, 66, 70, 88 = 53

Ada jalan pengiraan , ada markah

1H X 3 = 5M

11

BAHAGIAN B [50 markah]

11.

a. Gangguan yang mungkin dihadapi oleh pegawai khidmat pelanggan Kampus

Kesihatan, USM semasa proses komunikasi ialah : [6]

• Pemanggil tidak memberikan maklumat lengkap [1] lalu menyebabkan mesej
yang disampaikan kurang jelas [1]

• Pemilihan perkataan yang tidak tepat atau penggunaan slang /dialek yang
berbeza [1] menyebabkan salah taksiran terhadap maksud mesej yang ingin
disampaikan [1]

• Pegawai tidak menumpukan perhatian [1] pada kandungan percakapan
pemanggil akibat keletihan atau masalah peribadi [1]

• Pegawai terpedaya dengan panggilan palsu yang dibuat oleh seseorang
pemanggil [1]
Max = 6M

12

b. Tiga kemahiran mendengar yang perlu dimiliki oleh pegawai khidmat
pelanggan Kampus Kesihatan USM apabila berkomunikasi dengan pelanggan :

[12]

FAKTA [1] HURAIAN [1] KAITAN KES [1]
• Berlaku apabila
Mendengar • Pegawai Khidmat Pelanggan di
secara empati pendengar
dan objektif memahami Kampus Kesihatan, Universiti
seseorang secara
mendalam dari segi Sains Malaysia (USM) di
emosi dan intelek
[1] Kubang Kerian, Kelantan

• Pendengar cuba berdepan dengan cabaran
memahami dan
menyelami setiap hari kerana mereka
perasaan pembicara
apabila dia bukan sahaja perlu menerima
sedangmenyampaik
an mesej [1] panggilan dari negeri Kelantan

sahaja, malah turut menerima

panggilan dari luar negara.

• Kerja melayan lebih daripada

4000 panggilan telefon sehari

bukanlah tugas yang mudah

dilaksanakan.

• Antara lain, seseorang pegawai

khidmat pelanggan perlu

menunjukkan sikap

professional, berfikiran tenang

dan sentiasa tersenyum agar

dapat melaksanakan tugas

dengan baik.

Mendengar • Pendengar perlu • Mereka menerima panggilan

secara kritikal menerima mesej daripada pelbagai lapisan

dan dengan perasaan masyarakat seperti pelajar,

nonjudgemental terbuka tanpa kakitangan kerajaan,

membentuk prejudis masyarakat kampung dan

atau tanggapan golongan profesional.

awal yang buruk • Penggunaan dialek dan bahasa

terhadap pembicara berbeza seperti Kelantan dan

[1] bahasa Inggeris kadang-

kadang menyukarkan pegawai

• Pendengar perlu khidmat pelanggan untuk

berusaha mamahami tutur kata

memahami secara pemanggil.

tepat mesej yang • Komunikasi berkesan antara

hendak disampaikan rakan sekerja semasa bertugas

oleh pembicara [1] sangat dititikberatkan. Semua

pegawai haruslah bersedia

untuk berkongsi segala

masalah berkaitan dengan

kerja, sama ada masalah dalam

atau luaran supaya jalan

penyelesaian terbaik dapat

dikenal pasti.

13

Mendengar • Mendengar mesej • Selain itu, mereka juga tidak

secara cetek tanpa perlu dapat lari daripada menerima

dan mendalam memahani maksud panggilan palsu yang

yang hendak merupakan pengalaman biasa

disampaikan oleh dalam kerja harian.

pembicara , dan • Setiap syif memerlukan

mempercayai pegawainya menumpukan

perkara yang sepenuhnya perhatian pada

disampaikan oleh panggilan telefon yang diterima

pembicara tanpa agar tidak tersalah sambung,

perlu mengadili terutama kes-kes kecemasan,

sama ada perkara selain menghubungkan

itu betul atau salah panggilan penting kepada

doktor dan pegawai bertugas.

• Pegawai khidmat pelanggan

juga harus mengetahui setiap

jabatan yang terdapat dalam

USM dan mengingati nombor

sambungan setiap jabatan

agar dapat memberikan

perkhidmatan yang terbaik

dengan cepat dan

tepatdifahami daripada mesej

tersebut

(1F+1H+1KK)X3 = 9

Mana-mana KK = 3

12M

14

c. Faktor organisasi yang menjadi punca seorang pegawai khidmat pelanggan

Kampus Kesihatan USM mengalami stress ialah : [12]

FAKTA [1] HURAIAN [1] CONTOH [1]
Skim ganjaran Pemberian ganjaran dan
dan pampasan pampasan yang tidak • Operasi jabatan tersebut
setimpal dengan tugas yang adalah 24 jam sehari dan
Persekitaran diberikan akan menyebabkan terbahagi kepada tiga syif
tempat kerja pekerja berasa stress dan
tidak bersemangat untuk • Bayaran gaji dan kadar
Keselamatan bekerja elaun yang rendah akan
tempat kerja menyebabkan pegawai
Keadaan tempat kerja yang khidmat pelanggan berasa
Hubungan sesak, panas dan berhabuk tidak puas hati dan gagal
interpersonal menyebabkan pekerja menjalankan tugas dengan
berasa kurang selesa dan cekap
mengalami stress
• Sifat pekerjaan seorang
Pengabaian aspek pegawai khidmat pelanggan
keselamtan di tempat kerja yang perlu menghabiskan
menyebabkan pekerja masa yang panjang di meja
berasa tidak selamat dan masing-masing dengan
sentiasa cemas ketika mobility yang minimum
bertugas menyebabkan mereka
mudah mengalami stress
Hubungan kerja yang kurang sekiranya persekitaran
sihat dengan pekerja lain tempat kerja tidak selesa
dalam organisasi seperti
seiring diperlekeh dari aspek • Penempatan banyak
kerja akan menyebabkan Komputer dan telefon
pekerja mengalami stress menggunakan banyak kabel
akan meningkatkan risiko
kemalangan di tempat kerja.
Oleh itu pegawai khidmat
pelanggan mudah
mengalami stress kerana
bimbang dengan
keselamatan mereka

• Pegawai Khidmat
pelanggan mungkin
dipandang rendah oleh
pekrja di jabatan laud an hal
ini menyebabkan
mengalami stress

(1F+1H+1C)X4 = 12

*Fakta umum berdasarkan Kes
* Contoh yang sesuai diterima

15

12. Terangkan lima syarat tersirat di bawah Akta Jualan Barang-barang 1957

(termasuk pindaan). [20]

a) Syarat tersirat dibawah Akta Jualan Barang-barang 1957 (termasuk pindaan)

1) Masa pembayaran
- Seksyen 11 – “melainkan sesuatu niat lain didapati daripada terma kontrak,
janji mengenai masa bayaran adalah tidak dianggap menjadi asas kontrak
jualan. Sama ada apa-apa janji lain mengenai masa menjadi asas kontrak
atau tidak bergantung kepada terma kontrak”
- Keadaan ini bermaksud kedua-dua pihak bebas menentukan masa, sama
ada masa itu penting ataupun sebaliknya.
- Contoh, sekiranya pembeli gagal membayar dalam tempoh masa tertentu
tidaklah menyebabkan sesuatu kontrak itu batal kecuali dinyatakan dalam
kontrak.

2) Mengenai hak milik
- Seksyen 14(a) – “dalam sesuatu kontrak jualan, melainkan hal-hal keadaan
kontrak adalah bertujuan menunjukkan niat yang berlainan, terdapat
sesuatu syarat tersirat di pihak penjual, bahawa dalam kes sesuatu jualan,
dia mempunyai hak untuk menjual barang-barang dan bahawa dalam kes
sesuatu persetujuan untuk menjual, dia akan mempunyai hak untuk menjual
barang-barang pada masa bila milikan itu berpindah.”
- Syarat tersirat yang dinyatakan dalam seksyen bahawa ini bermaksud
bahawa penjualn mestilah mempunyai hak milik yang sah pada pembeli.
- Contoh, penjual mestilah mempunyai hak untuk menjual pada masa hak
milik barang itu berpindah kepada pembeli.

3) Jualan melalui perihalan
- Seksyen 15 – “jika terdapat sesuatu kontrak untuk menjual barang-barang
melalui perihalan terdapat sesuatu syarat tersirat bahawa barang-barang itu
hendaklah bersamaan dengan perihalan dan jika jualan itu melalui contoh
juga perihalan, ia tidak mencukupi bahawa kuantiti barang-barang
bersamaan dengan contoh jika barang-barang juga tidak bersamaan
dengan perihalan.”
- Terdapat syarat tersirat berkaitan kontrak jualan barang bahawa apabila
sesuatu barang dijual melalui deskripsi (perihalan) maka barang tersebut
mestilah secocok ataupun sama dengan apa yang dinyatakan atau dengan
sampel atau deskripsinya.
- Contoh, A membeli sebuah kereta daripada seseorang jurujual kereta
tersebut dan setelah menerima kereta dan diperiksa, A mendapati kereta
tersebut sama seperti yang diperihalkan oleh jurujual itu.

16

4) Mengenai kualiti dan kelayakan
- Seksyen 16(1) – “tertakluk kepada Akt aini dan bagi mana-mana undang-
undang lain semasa dikuatkuasakan, tidak ada waranti atau syarat tersirat
berkaitan dengan kualiti atau kelayakan bagi apa-apa maksud tertentu bagi
barang-barang yang dibekalkan di bawah sesuatu kontrak jualan kecuali
sebagai berikut ;

a) Jika pembeli secara nyata atau tersirat memberitahu penjual maksud
tertentu bagi barang-barang yang diperlukan untuk menunjukkan
bahawa pembeli bergantung kepada kepakaran atau penghakiman
penjual dan barang-barang adalah daripada perihalannya dalam
perjalanan urusan penjual untuk membekalkan (sama ada dia adalah
pengilang atau pengeluar atau tidak) terdapat sesuatu syarat tersirat
bahawa barang-barang secara munasabahnya layak untuk maksud itu;
Dengan syarat bahawa bagi kontrak yang melibatkan penjualan barang
tertentu di bawah sesuatu paten atau tanda niaga, maka tiada syarat
tersirat berhubung kesesuaian untuk tujuan kegunaannya.

b) Jika barang-barang dibeli melalui perihalan daripada seorang penjual
yang menjual barang-barang daripada seorang penjual yang menjual
barang-barang daripada perihalan itu (sama ada dia adalah pengilang
atau pengeluar atau tidak) terdapat suatu syarat tersirat bahawa barang-
barang itu hendaklah daripada kualiti boleh dagang; Dengan syarat jika
pembeli telah memeriksa barang-barang itu, hendaklah jika ada syarat
tersirat mengenai kecacatan yang dalam pemeriksaan itu patut
didedahkan.

- Tidak ada waranti atau syarat tersirat berkaitan dengan kualiti atau
kelayakan untuk apa-apa maksud tertentu bagi barang-barang yang
dibekalkan di bawah sesuatu kontrak jualan kecuali;

a) Pembeli secara nyata atau tersirat memberitahu penjual maksud
tertentu bagi barang-barang yang diperlukan, untuk menunjukkan
bahawa pembeli bergantung pada kepakaran atau penghakiman penjual
dan barang-barang adalah daripada perihalannya dalam perjalanan
urursan penjual untuk membekalkan.

b) Kualiti boleh dagang – dengan syarat jika pembeli telah memeriksa
barang-barang itu dan sebarang kecacatan yang dalam pemeriksaan itu
patut didedahkan.

- Menurut common law seseorang pembeli mestilah berpuas hati dengan
kelayakan atau mutu sesuatu barang yang dibelinya atau akan
menanggung kerugian atas sikap tidak berhati-hatinya. Dan prinsip ini
dikenali sebagai “caveat emptor”.

17

5) Jualan melalui contoh atau sampel
- Seksyen 17(1) – “sesuatu kontrak jualan ialah sesuatu kontrak untuk
menjual melalui contoh jika terdapat terma yang jelas atau tersirat
mengenainya dalam kontrak”.
- Seksyen 17(2) – “dalam kes suatu kontrak untuk menjual melalui contoh
terdapat suatu syarat tersirat :
a) Bahawa kuantiti hendaklah bersamaan dengan contoh dalam kualiti
b) Bahawa pembeli hendaklah mempunyai peluang munasabah bagi
membandingkan kuantiti dengan contoh.
c) Bahawa barang-barang hendaklah bebas daripada apa-apa kecacatan
yang menjadikannya tidak boleh dagang yang mungkin tidak kelihatan
pada pemeriksaan munasabah bagi contoh.
- Sesuatu kontrak dikatakan sebagai jualan melalui sampel jika terdapat
terma kontrak yang bermaksud sedemikian sama ada secara nyata atau
tersirat. Perkara ini dinyatakan dalam Seksyen 17.
(1F + 2H + 1C) x 5 = 20M

Jika tiada seksyen jawapan masih diterima jika Akta Jualan Barang-barang 1957
(termasuk pindahan) di tulis lengkap.

18

13. Lima jenis komunikasi dalam sesebuah organisasi perniagaan.

Komuniksi lisan
1) Perbincangan
- Berlaku dalam kumpulan kerja atau antara kumpulan kerja.
- Perbincangan dalam kumpulan kerja seperti perbincangan antara pekerja
dalam jabatan bertujuan membuat perancangan atau penyelesaian sesuatu
masalah.
- Contoh yang sesuai

2) Mesyuarat
- Merupakan komunikasi melibatkan pengaliran dua hala antara ahli
kumpulan dalam sesuatu situasi yang formal.
- Setiap ahli mesyuarat mencetuskan idea yang bernas untuk menghasilkan
satu keputusan yang terbaik.
- Contoh yang sesuai

3) Ucapan
- Komunikasi sehala yang melibatkan pengaliran maklumat daripada pemberi
maklumat kepada audiens.
- Mesej ucapan pengurus kepada para pekerja adalah untuk memberikan
maklumat tentang pekerjaan, arahan kerja, dasar atau polisi syarikat,
prosedur kerja dan motivasi kerja.
- Contoh yang sesuai

4) Pembentangan
- Melibatkan pengaliran mesej sehala daripada pembentang kepada audiens
dalam suatu situasi yang formal yang melibatkan penyampaian maklumat
ilmiah hasil daripada kajian dan pemikiran yang mendalam.
- Pekerja membentangkan laporan kepada pihak atasan atau pengurus
membentangkan kertas cadangan (proposal) kepada pihak bank atau
pembiaya, pemilik syarikat, pembentangan kepada pelanggan, pembekal,
kerajaan atau pihak awam.
- Contoh yang sesuai

19

Komunikasi bukan lisan
5) Visual
- Merupakan komunikasi melalui penggunaan carta graf, gambar, carta aliran
atau gambar rajah, simbol atau objek.
- Alat bantuan untuk menerangkan kepada audiens
- Contohnya, simbol lelaki dan wanita pada pintu tandas dan lain-lain.
6) Bertulis
- Merupakan komunikasi melalui penggunaan tulisan atau perkataan dalam
bentuk sehala dan formal.
- Komunikasi sehala melibatkan penggunaan Bahasa, tatabahasa, struktur
ayat dan gaya penulisan
- Contohnya, surat mesyuarat permohonan kerja dan lain-lain.

7) Bahasa badan
- Merujuk kepada komunikasi bukan lisan atau bukan perkataan yang
menggunakan anggota badan.
- Melibatkan pergerakkan badan seperti perubahan air muka, kepala,
pergerakan mata , cara berpakaian , Bahasa isyarat sentuhan dan ruang
- Contohnya, membeliakkan mata tanda terkejut atau tidak faham.
(1F + 2H + 1C) x 5 = 20M

20


Click to View FlipBook Version