The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านที่ 1 แฟ้มที่ 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Panida Doungsiri, 2022-06-10 12:24:39

ด้านที่ 1 แฟ้มที่ 2

ด้านที่ 1 แฟ้มที่ 2

1

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศึกษา สุราษฎรธ์ านี ชมุ พร

2

เอกสารเลม่ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย เพ่ือรายงานผลดา้ นการปฏบิ ตั ติ นและด้านการปฏิบตั งิ าน ตำแหน่งครผู ู้ช่วย ในการจัดทำคร้ัง
น้ไี ด้มกี ารปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ทัง้ ดา้ นการจัดการเรียนการสอน ดา้ นการปฏบิ ตั ติ น และดา้ นการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี และยงั มีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใหเ้ ป็นรปู ธรรม

ครผู ู้รกั และศรทั ธาวิชาชพี ครู ดำรงวิชาชพี ครอู ย่างมีความหมาย เป็นทัง้ ผู้ให้ และแบบอย่างที่ดี มุ่งให้
การอบรม ส่ังสอน และพฒั นาเยาวชนให้เจริญก้าวหน้าเติบใหญ่เป็นมนษุ ย์ทสี่ มบูรณ์ตามาตรฐานสากลทั้งเก่ง
ดี มีปัญญา มคี ุณธรรม และอยรู่ ่วมในสงั คมอย่างมีความสุข ครูจึงเป็นผู้เครง่ ครดั ในการประพฤติปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดถือการปฏบิ ัตติ นตามกฎ/กติกา มารยาท
ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน
พร้อมอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนั มพี ระมหากษตั ริยท์ รงเป็นพระประมขุ

พร้อมนี้ได้ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ประหยัด มัธยัสถ์ ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด รักการศึกษา/
ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้พัฒนาวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้า
เอาใจใส่ ตดิ ตาม ดแู ล ชว่ ยเหลือและให้บริการแกผ่ ูเ้ รยี นอย่างเต็มความสามารถ สมำ่ เสมอเท่าเทียมกัน

ในการดำเนินชีวิตดังกล่าว ข้าพเจ้าได้บันทึกและเก็บรวมรวมเอกสารหลักฐานไว้ในรายงานเล่มนี้
ให้ปรากฏเป็นร่องรอยหลักฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ตำแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย ในด้านการปฏบิ ตั ิงานและด้านการปฏิบตั ิตน

เอกสารเล่มนี้ได้มีแนวทางในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเอกสารในด้านการปฏิบัติตน
และด้านการปฏิบตั ิงาน ตำแหน่งครผู ชู้ ่วย หากการจดั ทำคร้ังนม้ี ขี อ้ ผิดพลาดประการใด ผจู้ ดั ทำยินดีที่จะแก้ไข
ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้สอนให้สอดคล้องตามเป้าหมายของการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ู้ช่วยตอ่ ไป

พนดิ า ดวงศริ ิ
ตำแหนง่ ครูผชู้ ่วย

โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร

3

เรอื่ ง หน้า

คำนำ 4
สารบญั 5
ขอ้ มูลผู้รับการประเมนิ 5
ประวตั กิ ารศึกษา 6
ประวัตกิ ารทำงาน (ตัง้ แต่เรม่ิ ปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบนั ) 6
ความรคู้ วามสามารถพิเศษ 7
ประวัตกิ ารสอน 11
งานทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย/หน้าที่พเิ ศษ
องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏบิ ัตติ น 14

(คณุ ธรรม จรยิ ธรรม)
ภาคผนวก

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา สรุ าษฎร์ธานี ชุมพร

4

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครูผูช้ ว่ ย
ครัง้ ท่ี ๓ วนั ท่ี ๑๔ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๑๔ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา สุราษฎรธ์ านี ชมุ พร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. ขอ้ มูลผู้รับการประเมิน

๑.๑ ช่ือ นางสาวพนิดา นามสกุล ดวงศิริ

๑.๒ เกดิ เม่อื วันที่ ๒๓ เดอื น กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุ ๒๙ ปี

๑.๓ ตำแหนง่ หน้าทใ่ี นปัจจุบัน ตำแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย

สถานที่ทำงานศกึ ษา โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

ต้งั อยูเ่ ลขท่ี ๒๑๖/๘ หมูท่ ี่ ๑๗ ถนน - ตำบล/แขวง บ้านส้อง

อำเภอ/เขต เวียงสระ จงั หวดั สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณยี ์ ๘๔๑๙๐

โทรศัพท์ ๐๙๖-๘๙๐๒๐๐๖ โทรสาร - e-mail [email protected]

๑.๔ ทอ่ี ยู่ปจั จุบัน ๒๓๑ หมทู่ ี่ ๑ ถนน - ตำบล/แขวง ปากแพรก

อำเภอ/เขต ดอนสัก จังหวดั สรุ าษฎรธ์ านี รหสั ไปรษณีย์ ๘๔๓๔๐

โทรศพั ท์ ๐๙๖-๘๙๐๒๐๐๖

ใบอนุญาตผ้ปู ระกอบวิชาชพี ครู เลขที่ ๖๔๒๐๒๑๑๐๔๖๓๒๘๑

ออกเมอื่ วนั ท่ี ๓๐ เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

5

๒. ประวตั ิการศกึ ษา วชิ าเอก/โท/สาขา ปที ี่สำเร็จ สถาบันการศกึ ษา
วุฒิการศกึ ษา ค.บ. ภาษาองั กฤษ การศกึ ษา
๒๕๕๙ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็
ปรญิ ญาตรี ศลิ ป์คำนวณ เจา้ พระยา
- ๒๕๕๔ โรงเรยี นเวยี งสระ
มัธยมศึกษาตอนปลาย - ๒๕๕๑ โรงเรียนเวียงสระ
มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ๒๕๔๗ โรงเรียนสามัคคีอนสุ รณ์
ประถมศึกษา

๓. ประวัติการทำงาน (ตง้ั แตเ่ ริม่ ปฏบิ ัติงานจนถึงปัจจุบัน)

วนั -เดอื น-ปี ตำแหนง่ สอนชน้ั /ระดบั สถานทีท่ ำงาน
โรงเรยี นปากแพรกวทิ ยาคม
๑๔ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ครผู ้ชู ว่ ย ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่
– ปจั จบุ นั ๒,๓,๔,๕

(รายวิชาภาษาองั กฤษ)

๓.๑ ประวัตกิ ารรับราชการ / การทำงาน (ตำแหนง่ และอตั ราเงนิ เดือน)

วัน/เดือน/ ปี ตำแหนง่ เงินเดือน ตำแหน่งเลขท่ี สถานที่ทำงาน
๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ครูผูช้ ว่ ย 1๖,๗๗๐ ๑๒๐๑๙๒
โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม
๒๕๖๔ – ปัจจุบนั สรุ าษฎรธ์ านี ชมุ พร

๓.๒ ประวัติการหยดุ ราชการ/การทำงาน
(ต้งั แต่วันท่ี ๑๔ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน)

รายการลา ผู้รบั รอง

ปี ลาปว่ ย ลากิจ ลาคลอด ลาเข้ารบั การ ลาศึกษาต่อ ขาดราชการ (ผู้บงั คบั บญั ชา)
ลาอุปสมบท ตรวจเลอื ก ขาดงาน

คร้งั วนั ครัง้ วัน ครั้ง วนั คร้ัง วนั คร้งั วัน ครั้ง วนั

๒๕๖๔ - - - - - - - - - - - -

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา สรุ าษฎรธ์ านี ชมุ พร

6

๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ
๑. ด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล, ทักษะการตัดตอ่ วิดีโอ, ทักษะการตกแต่ง

ภาพ, ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เปน็ อย่างดี
๒. ดา้ นงานวิจยั มีทักษะในการจดั ทำวจิ ัย การประเมนิ โครงการ การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
๓. ดา้ นทักษะการพูด พูดและจัดกิจกรรมตา่ ง ๆ
๔. ดา้ นทกั ษะภาษาสามารถสอ่ื สารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

๕. ประวัติการสอน
๕.๑ เร่มิ สอนครั้งแรก เมอื่ ๑๖ เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฝึกประสบการณ์การสอน)
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑-๖ สถานศึกษา โรงเรียนวดั ตรีทศเทพ
ถนน ประชาธปิ ไตย ตำบล/แขวง บ้านพานถม อำเภอ/เขต พระนคร
จังหวัด กรงุ เทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐

๕.๒ เร่มิ สอนครง้ั สอง เม่ือ ๓๐ เดอื น พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตำแหนง่ ครูพเิ ศษ)
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ)
ในระดับชั้น ปวช. ๑-๓ สถานศกึ ษา วทิ ยาลัยเทคโนโลยีเจริญมติ รพณิชยการ
๑๓๑/๑ ม.๘ ตำบล/แขวง ไมเ้ รยี ง อำเภอ/เขต ฉวาง
จงั หวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณยี ์ ๘๐๒๖๐

๕.๓ เริม่ สอนครง้ั สาม เมือ่ ๑ เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตำแหนง่ ครูอตั ราจา้ ง)
กลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ)
ในระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๓ และ ๕ สถานศึกษา โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
๑๔๖ ถนน สาธปุ ระดิษฐ์ ตำบล/แขวง ทงุ่ วดั ดอน อำเภอ/เขต สาธร
จังหวัด กรงุ เทพมหานคร รหสั ไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐

๕.๔ เร่ิมสอนครั้งสี่ เมือ่ ๔ เดือน ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตำแหน่ง พนกั งานราชการ)

กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ในระดบั ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี ๑-๖ สถานศึกษา โรงเรียนบา้ นในไร่

หม่ทู ่ี ๑๒ ตำบล/แขวง บา้ นส้อง อำเภอ/เขต เวยี งสระ

จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหสั ไปรษณีย์ ๘๔๑๙๐

โรงเรยี นปากแพรกวทิ ยาคม สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามธั ยมศึกษา สรุ าษฎรธ์ านี ชุมพร

7

๕.๕ ปจั จบุ นั สอนระดับช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี ๒,๓,๔,๕,๖ สถานศึกษา โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
ตำบล/แขวง ปากแพรก อำเภอ/เขต ดอนสกั จังหวดั สรุ าษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ ๘๔๓๔๐ โทรศพั ท์ ๐๙๖-๘๙๐๒๐๐๖
สำนักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน สงั กัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
ทำการสอนรวมเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน

๖. งานที่ไดร้ ับมอบหมาย/หน้าทพ่ี เิ ศษ
นางสาวพนิดา ดวงศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๔,๕

รายวิชาภาษาองั กฤษพื้นฐาน โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชมุ พร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร ยดึ หลกั การปฏิบัติตนแก่ศิษย์
โดยใหค้ ำปรึกษาแก่นักเรยี นโดยเท่าเทียมกันเม่อื นกั เรียนมีปัญหาด้านการเรยี นและดา้ นพฤติกรรม สามารถขอ
คำแนะนำได้ตลอดเวลา รับผิดชอบต่อการสอนเข้าสอนตรงเวลา สอนนักเรียนให้สามารถมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสรรหากระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และมีความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีพึงประสงค์ ใชค้ วามรกั ความเมตตาในการสอนเสมอ ยึดหลักความเทา่ เทยี มและความเสมอภาคของผู้เรียน
ทุกคน ตดิ ตอ่ กับผปู้ กครองในการแกป้ ัญหาทเี่ กิดขนึ้ กบั นักเรียนจนสำเร็จลลุ ่วงไปด้วยดี และได้รบั มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน และได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๑ หน้าที่และการบริหารงานของ
สถานศกึ ษา ดงั น้ี

๖.๑ งานการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
นางสาวพนิดา ดวงศิริ ตำแหน่งครผู ู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๒,๓,๔,๕

รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชมุ พร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏบิ ัตกิ ารสอนในภาคเรียนที่
๑/๒๕๖๕ ตามตารางสอนประจำวัน รวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๒๖ คาบ/สัปดาห์ ดังน้ี

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุ าษฎร์ธานี ชุมพร

8

รวมการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนทัง้ หมด ๒๖ คาบ/สัปดาห์
มหี น้าทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบเกี่ยวกับการจัดการเรยี นการสอน
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน

กลุม่ บริหารงานวชิ าการ หน้าที่นายทะเบียนของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวชิ าชีพประสานความร่วมมือกบั
ผ้ปู กครอง บุคคลในชมุ ชน และสถานประกอบการเพอ่ื ร่วมกันพฒั นาผเู้ รียน การบรกิ ารสังคมด้านวิชาการและ
ด้านวชิ าชีพและปฏิบัติหนา้ ท่ีอื่นตามทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย โดยมีลกั ษณะงานท่ีปฏบิ ัติดงั นี้คอื

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการสอน
ทหี่ ลากหลายและใช้ส่อื การสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผเู้ รียนโดยเนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคัญ

๒) จัดอบรมสง่ั สอน และจัดกจิ กรรมเพื่อพัฒนาผู้เรยี นใหม้ ีคณุ ลักษณะที่พ่ึงประสงค์
๓) ปฏบิ ตั ิงานเก่ยี วกับหนา้ ท่ีนายทะเบียนของสถานศึกษา
๔) ปฏบิ ตั งิ านเกย่ี วกบั หน้าทีค่ รปู ระจำชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ และการดแู ลชว่ ยเหลือผ้เู รียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผเู้ รยี นตามศักยภาพ
๖) ทำนุบำรงุ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลง่ เรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น
๗) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธภิ าพยิง่ ขนึ้

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนักงานเขตพนื้ ท่ีการศึกษามัธยมศกึ ษา สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร

9

ซึ่งมีขอ้ ปฏบิ ัติตนดังต่อไปนี้
๑. มจี รรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานและปฏิบัตติ นอยา่ งเคร่งครดั
๒. มีคณุ ธรรม จริยธรรม สุจรติ ยุติธรรม และจริงใจ
๓. มีทักษะและเทคนคิ ในการถ่ายทอดวชิ าความรใู้ หแ้ ก่ผู้เรยี นอย่างเตม็ กำลงั และความสามารถ
๔. ไมด่ ดุ า่ กล่าวคำหยาบคาย ขม่ ขดู่ ถู ูกหรือเหยียดหยามผู้เรยี นท้งั ตอ่ หน้า และลบั หลัง
๕. ใชถ้ ้อยคำและวาจาที่สขุ ภาพเรยี บรอ้ ยแก่ผ้เู รยี นอยา่ งเสมอตน้ เสมอปลาย
๖. ไมเ่ ลอื กผูเ้ รียน เพราะจะทำใหผ้ เู้ รยี นเกดิ ความร้สู กึ ทไี่ มด่ ี
๗. ตรวจเช็คอุปกรณ์การสอนและสือ่ การสอนกอ่ นสอนทุกคร้ัง
๘. ไมค่ วรให้ผ้เู รียนเกดิ ความรสู้ กึ ท้อแท้ หดหู่ใจ วติ กกงั วลขณะกำลงั เรยี นหรือเรยี นจบแลว้
๙. ไมล่ ะลาบละลว้ งเรือ่ งส่วนตวั ของผ้เู รียนขณะทำการสอน
๑๐. ไม่ฉกฉวยโอกาสพูดจาแทะโลมหรือเกี้ยวพาราสีผู้เรียนเพื่อหวงั ผลประโยชน์ตนเอง เกินอำนาจ
หนา้ ทีใ่ นการสอนของครูทีด่ ที พี่ ึงมีต่อผ้เู รยี น
๑๑. หา้ มครูผ้ใู ดทำการล่วงเกินผูเ้ รียนขณะกำลงั สอนหรือช่วยเกนิ ขอบเขตของครทู ี่พงึ กระทำ
๑๒. ห้ามครสู บู บหุ ร่ี ด่มื สุรา เปิดวิทยุดังเกินไปขณะทำการสอน
๑๓. ครผู สู้ อนไม่สมควรใช้โทรศพั ท์โดยไม่จำเปน็ ขณะสอน
๑๔. เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา มีกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ไม่โกหก และรู้จักแยกแยะ
วา่ ส่งิ ใดควรกระทำ ส่งิ ใดไมค่ วรกระทำบนพนื้ ฐานของความถกู ตอ้ งและศีลธรรมอนั ดงี าน
๑๕. ทำงานด้วยความรักงาน จะทำงานด้วยความสนุกและมีความสุขกับการทำงานมีสมาธิ
ในการทำงานไมเ่ ครยี ดและวิตกกังวลจนเกินไป
๑๖. ครตู ้องรักศักดศิ์ รแี ละเกยี รติของความเป็นครู
๑๗. รว่ มมอื รว่ มใจกันทำงานเพื่อสรา้ งภาพพจนท์ ด่ี ใี ห้แก่ตนเองและสำนักงาน
๑๘. มีความรัก ความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดร้าย เบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
มีสมั พนั ธภาพทด่ี ี รูจ้ ักเอาใจเขามาใสใ่ จเราถนอมน้ำใจ
๑๙. หลกี เลย่ี งอบายมุข ยาเสพติด การพนนั สง่ิ ไม่ดีท้งั ปวง
๒๐. พยายามทำหนา้ ท่ีของตนใหด้ ที ่สี ุด รู้จักแก้ไข ปรบั ปรงุ และพฒั นาตนเองอยู่เสมอ

๖.๒ งานครูทป่ี รึกษา
นางสาวพนิดา ดวงศิริ ตำแหน่งครผู ู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๒,๓,๔,๕

รายวิชาภาษาองั กฤษพ้ืนฐาน โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชมุ พร สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยไดร้ บั มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าทพี่ เิ ศษของโรงเรยี น เปน็ ครทู ี่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี ๒/๑ ซงึ่ มหี นา้ ท่ีดังนี้

๑. การดแู ลและแก้ไขปัญหาความประพฤตนิ กั เรียน
ข้าพเจ้าใช้วิธีการดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนที่สอนในห้องเรียน

โดยทำการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อยู่ในห้องเรียน
เมือ่ นกั เรยี นประสบปญั หากจ็ ะเรยี กนักเรยี นมาให้คำปรกึ ษาและชว่ ยเหลือปญั หาท่เี กิดข้ึนให้กบั นักเรียนตอ่ ไป

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพนื้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา สรุ าษฎรธ์ านี ชุมพร

10

๒. การจัดระบบดูแลชว่ ยเหลอื นักเรียน
ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอกประวัติ

นักเรยี น เพอื่ ทำการเกบ็ ขอ้ มลู พ้ืนฐานของนกั เรียนในด้านตา่ ง ๆ หากนกั เรยี นมปี ัญหาในดา้ นต่าง ๆ ครสู ามารถ
ทราบรายละเอียดของนักเรียนรายบุคคล และแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในที่ปรึกษาออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน และยังเป็นการเก็บประวัติ
ด้านครอบครวั ของนักเรียนอีกดว้ ย

๓. การดแู ลควบคมุ แถวและการทำกิจกรรมภาคเชา้
การควบคุมแถวในการทำกิจกรรมภาคเช้า ข้าพเจ้าจะลงไปดูแลการเข้าแถว

ในการทำกจิ กรรมภาคเชา้ ของนกั เรยี นในทป่ี รกึ ษา โดยจะดแู ลอยา่ งใกล้ชดิ และปล่อยใหน้ กั เรียนนั้นปฏิบัติเอง
เพอื่ สรา้ งความมีระเบียบวินัยให้เกิดข้ึนกับนกั เรยี น หากนักเรียนคนใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าวก็จะเรียกนักเรียนมาตักเตือน เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
และใหท้ ำกจิ กรรมบำเพญ็ ประโยชน์เพื่อปรับเปลยี่ นพฤติกรรมทไี่ ม่พงึ ประสงค์ตอ่ ไป

๖.๓ งานหนา้ ทพ่ี ิเศษ
นางสาวพนิดา ดวงศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๔,๕
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์
ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ ได้รับมอบหมายหน้าท่ีพิเศษ
จากโรงเรยี น ให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่แี ละทรัพย์สินของทางราชการ ครูเวร
ประจำวันองั คารและได้รบั มอบหมายใหป้ ฏบิ ตั ิหนา้ ที่นายทะเบยี นของสถานศกึ ษา

โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธ์ านี ชมุ พร

11

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย

ครั้งท่ี ๓ วนั ท่ี ๑๔ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถงึ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษามธั ยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมินผลการปฏิบัตติ น

ด้านท่ี ๒ คุณธรรม จรยิ ธรรม

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มูล

๒.๑ การปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม เพอ่ื การเป็นครูทปี่ ระกอบด้วย • พฤติกรรม
ท่นี ับถอื อย่างเครง่ ครัด

คุณงามและความดี ซึ่งกระทำด้วยความ

สำนึกในจิตใจ เช่น มีการยึดหลักธรรม

พรหมวหิ าร ๔ คอื

๑. เมตตาต่อศิษย์ มีความรักศิษย์

ปรารถนาจะให้ศษิ ย์เปน็ สุข

๒. มีความกรุณาต่อศิษย์ ช่วยเหลือให้
คำแนะนำ อบรมส่งั สอนให้ศิษยป์ ระพฤติ

ตนอย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเป็นสุข

๓. มีมุฑิตาจิต คือมีความยินดีเสมอเมื่อ
ศิษย์ได้ดี พร้อมกับกล่าวยกย่องชมเชย
ในความสามารถของเขา

๔. มีอุเบกขา คือ มีการพยายามวางเฉย

ต่อบางพฤติกรรมก้าวร้าวที่ศิษย์แสดง
ออกมาโดยไม่ตั้งใจ คือ ไม่โกรธตอบ แต่
จะพยายามพูดเตือนดี ๆ ด้วยอารมณ์

และน้ำเสียงปกติ พยายามวางตัวเป็น
กลาง

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร

12

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๒.๒ การเขา้ รว่ ม ส่งเสริม สนับสนนุ ข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทาง • สอบสัมภาษณค์ รู ผู้บริหาร

ศาสนกิจของศาสนาที่นับถืออย่าง พระพุทธศาสนา และปฏิบัติตาม • สงั เกตพฤติกรรม

สม่ำเสมอ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน

คา่ นยิ มของสงั คม ทำใหข้ ้าพเจ้าสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมี

ความสขุ

๒.๓ การเหน็ ความสำคัญ เขา้ ร่วม ข้าพเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับ
สง่ เสรมิ สนบั สนุน เคารพกจิ กรรม ผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ • สอบสมั ภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร
ทีแ่ สดงถึง จารีตประเพณี ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น วันเข้าพรรษา • สังเกตพฤติกรรม
วฒั นธรรมท้องถน่ิ หรอื ชมุ ชน วันสำคญั ทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ

๒.๔ การเห็นความสำคัญ เข้าร่วม ข้าพเจ้าเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรม • สอบสัมภาษณ์ครู ผู้บรหิ าร
สง่ เสรมิ สนบั สนุน กจิ กรรมท่ีแสดง หน้าเสาธงทุกเช้ามิได้ขาด จนเป็นท่ี • สังเกตพฤติกรรม
ถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรมของ ประจักษ์แก่สายตาของนักเรียนและ

ชาติ เพอ่ื นร่วมงาน แต่งกายชดุ พืน้ เมอื งรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย

๒.๕ การมีจิตบริการและจิต ข้าพเจ้าให้มีความเต็มใจที่จะให้บริการ • สอบสัมภาษณ์ครู ผบู้ รหิ าร

สาธารณะ แก่ผปู้ กครองนกั เรียนทมี่ าติดต่อราชการ • สงั เกตพฤติกรรม

กับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจ และมี

จติ อาสาในการร่วมงานกับทางชมุ ชน

๒.๖ การต่อต้านการกระทำของ ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของ • สอบสัมภาษณค์ รู ผ้บู รหิ าร

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อ พระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดี • สงั เกตพฤติกรรม

ความม่ันคงของชาติหรือผลกระทบ ให้แก่ศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น

เชงิ ลบต่อสงั คมโดยรวม ๆ ดำรงชีพตามสายกลาง

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนกั งานเขตพนื้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สรุ าษฎรธ์ านี ชุมพร

13

ภาคผนวก

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธ์ านี ชุมพร

14

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ น
ด้านที่ ๒ คณุ ธรรม จริยธรรม

ดำรงตนตามหลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา และปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี
เคารพธงชาติและร่วมพธิ ีกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา สรุ าษฎรธ์ านี ชุมพร

15

ปฏบิ ตั ติ ามขนบธรรมเนียมประเพณแี ละร่วมพธิ งี านวนั ครู คร้งั ที่ ๖๖

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร

16

ปฏบิ ัตติ ามขนบธรรมเนียมประเพณีและรว่ มพธิ ไี หว้ครู ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปากแพรกวทิ ยาคม สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา สุราษฎร์ธานี ชมุ พร

17

เข้ารว่ มอบรมโครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อเสรมิ สร้างความรู้

ร่วมกจิ กรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนอ่ื งในวันอาสาฬหบชู า

โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพนื้ ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา สุราษฎรธ์ านี ชมุ พร

18

ขา้ พเจา้ ใหม้ ีความเต็มใจทจี่ ะให้บริการแกผ่ ้ปู กครองนักเรียนทม่ี าติดต่อราชการกับทางโรงเรียนดว้ ยความเตม็ ใจ

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร

19

ขา้ พเจา้ ใหม้ ีความเต็มใจทจี่ ะให้บริการแกผ่ ้ปู กครองนักเรียนทม่ี าติดต่อราชการกับทางโรงเรียนดว้ ยความเตม็ ใจ

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา สรุ าษฎร์ธานี ชมุ พร

20

โรงเรยี นปากแพรกวิทยาคม สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎรธ์ านี ชมุ พร


Click to View FlipBook Version