The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aishahraduan68, 2018-12-16 21:21:21

modul TI t5 cth pdf

لودوم

حاجنلا
TASAWWUR


ISLAM


TINGKATAN 5


SEKOLAH : __________________________


NAMA : __________________________


KELAS : __________________________


NAMA GURU : _______________________INDEKS NOTA DAN LATIHAN

PEL TAJUK HB TT
Unit 1: Harta Amanah Allah
SWT
1
Unit 2: Memperoleh dan
Membelanjakan Harta
Unit1: Islam mengiktiraf Hak
Milik
2
Unit 2: Larangan Menceroboh
Harta Orang Lain

Unit 1: Galakan Bekerja
3
GRAF PRESTASI DIRI Unit 2: Bekerja Kerana Allah
SWT
100 Unit 1: Pengertian Muamalah
Islam
95
4 Unit 2: Kepentingan
90 Muamalah
85 Unit 3: Jenis-jenis Muamalah

80 Unit 1: Pengertian
Perundangan Islam
75 Unit 2: Pengertian Qadha,
Fekah, Ijtihad dan
70 Fatwa
5 Unit 3: Matlamat
65
Perundangan Islam
60 Unit 4: Pengertian hukum
wajib, haram, sunat,
55 makruh dan harus /
hikmah
50
Unit 1: Pengertian Ibadah
45
Unit 2: Konsep dan falsafah
Ibadah
40 6
Unit 3: Falsafah Munakahat
35
Unit 4: Falsafah Jenayah
30
Asas dan Pertimbangan
25 7 serta cara PMI
20 8 Cara Penyelesaian Masalah

15 9 Isu dan masalah serta cara
penyelesaian menurut Islam
10 Kelebihan Penyelesaian
10 Masalah Menurut Islam
05
TO OT AR OT AR OT AR ET
V R1 1 R 2 R3 3 R
2

PELAJARAN 1: ISLAM DAN HARTA Tarikh : ………………...
Unit 1.1 : Harta Amanah Allah SWT

1. Menyatakan pengertian harta dalam Islam.

Istilah Kata Kunci Pengertian

Anugerah Allah
Harta
untuk dimiliki

2. Proses Pemikiran: Menjelaskan jenis-jenis harta


Jenis-jenis Harta
PETA POKOK

3. Proses Pemikiran: Menerangkan sebab harta adalah amanah Allah SWT

Sebab harta amanah
Allah
PETA PELBAGAI ALIR BUKU TEKS m/s 3 - 5

Latihan Pengukuhan

KERTAS 1
1 Berikut merupakan kenyataan tentang 2 Harta terbahagi kepada dua jenis
pengertian harta kecuali A Harta boleh alih dan harta tidak boleh
A Boleh dimiliki oleh setiap manusia alih
B Memberi manfaat kepada B Harta orang kaya dan harta orang
pemiliknya miskin
C Menjadi matlamat mutlak hidup C Harta kekal dan harta sementara
manusia D Harta dunia dan harta akhirat
D Memberi perlindungan dan
keselesaan kepada pemiliknyaLengkapkan pernyataan berikut.
3 Harta mesti dicari dan dibelanjakan secara ___________________.
4 _______________________ ialah penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu
barangan,perdagangan, perkhidmatan dalam pasaran tertentu oleh seseorang.
5 Harta yang cukup syarat mestilah dikeluarkan __________________________ .

Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah.

7 Harta adalah milik mutlak manusia.

8 Harta merupakan ujian Allah SWT

9 Manusia diberi kebebasan mencari harta mengikut kemahuan
sendiri.


KERTAS 2
1 Nyatakan dua konsep harta mengikut perspektif Islam. [ 4 markah]
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2 Terangkan dua sebab manusia disuruh mencari harta secara halal. [ 4 markah ]
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 Huraikan dua sebab Islam melarang perbuatan manipulasi. [ 4 markah ]
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

PELAJARAN 1: ISLAM DAN HARTA
Unit 1.2 : Harta Amanah Allah SWT

1. Proses Pemikiran: Menyatakan Cara pengurusan harta menurut Islam

Cara
pengurusan
harta


PETA BUIH

2. Proses Pemikiran: Menjelaskan bentuk-bentuk ujian Allah SWT terhadap pemilik harta.Bentuk ujian Allah terhadap pemilik harta


PETA POKOK
BUKU TEKS m/s 5 - 7

Latihan Pengukuhan

KERTAS 1
1 Antara yang berikut yang manakah cara 2 Peperangan yang berlaku
menguruskan harta menurut Islam? memusnahkan harta dan
A Membelanjakan harta dalam semua mengorbankan jiwa manusia.
perkara Ujian terhadap pemilik harta di atas
B Merangka perbelanjaan harta merujuk kepada
sebulan sekali A Ujian terhadap negara
C Memanfaatkan harta untuk B Ujian terhadap individu
kepentingan orang ramai. C Ujian terhadap keluarga
D Melaksanakan tanggungjawab D Ujian terhadap masyarakat

sosial seperti gotong-royong.


Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan yang berkaitan

3 Harta yang diserahkan untuk faedah orang ramai yang
berkaitan dengan agama Islam.

4 Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak untuk
mengagalkan kegiatan orang lain.

5 Menggunakan kemahiran untuk memperoleh keuntungan
peribadi dengan cara yang salah.

Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah.

7 Pengurusan harta boleh dibuat mengikut cara sendiri.

8 Memelihara dan memulihara sumber alam ialah satu cara pengurusan harta
berkesan.
9 Allah SWT akan menguji manusia dengan harta untuk mengetahui tahap
kesyukuran mereka.


KERTAS 2
1 Nyatakan dua bentuk ujian kepada pemilik harta terhadap keluarga. [ 4 markah ]
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


2 Jelaskan dua kesan pengabaian tanggungjawab terhadap harta kepada masyarakat.
[ 4 markah ]
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


3 Terangkan dua sebab manusia disuruh mencari harta secara halal. [ 4 markah ]

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________


PELAJARAN 1: ISLAM DAN HARTA Tarikh : ……………..
Unit 2.1: Memperoleh dan Membelanjakan Harta

1. Proses Pemikiran: Menyatakan tuntutan mencari harta menurut Islam
Tuntutan
mencari
harta

PETA BUIH

2. Proses Pemikiran: Menyatakan sumber harta yang halal dan haram.


Sumber-sumber
Harta


PETA POKOK


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Pumpkin Vine Design Process Lookbook
Next Book
【2019年の抱負】プトリ・サブリナ