The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-01-05 23:46:57

บทสทนาจีน1

บทสทนาจีน1

คำศพั ทแ์ ละบทสนทนำภำษำจีน

กำรถำมทำง

คำศพั ท์

远 yuǎn เยวย่ี น = ไกล

不远 bù yuǎn ปู้ เยวย่ี น = ไมไ่ กล

很远 hěn yuǎn เห่ิน เยวย๋ี น = ไกลมำก
近 jìn จิ้น = ไกล้
靠近 kào jìn เขำ้ จิ้น = เขำ้ ไกล,้ ไกลก้ บั
很近 hěn jìn เหิ่น จิ้น = ใกลม้ ำก ตวั อยำ่ งประโยคสนทนำ
ตวั อยำ่ งสนทนำ

A:请问 ,从这里到火车站怎么走?
qǐng wèn, cóng zhè lǐ dào huǒ chē zhàn zěn me zǒu?
ขอถำมหน่อยครับ , จำกตรงน้ีไปสถำนีรถไฟไปยงั ไง?

B:从这里直走到十字路口 然后往右走
cóng zhè lǐ zhí zǒu dào shí zì lù kǒu rán hòu wǎng
yòu zǒu
จำกตรงน้ี ตรงไปถึงสี่แยก จำกน้นั เล้ียวขวำ

A:到第一个红绿灯 火车站就在左边
A:dào dì yī gè hóng lǜ dēng huǒ chē zhàn jiù zài zuǒ
biān
ถึงไฟเขียวไฟแดงอนั แรก สถำนีรถไฟก็จะอยดู่ ำ้ นซำ้ ย

远吗? yuǎn ma ไกลม้ยั ?

B:不远 大概五百米

bù yuǎn dà gài wǔ bǎi mǐ
ไม่ไกล ประมำณหำ้ ร้อยเมตร

กำรบอกจองท่ีพกั
คำศพั ท์
请 问 ,你 们 这儿 有 空 房 间 吗?

qǐng wèn ,nǐ men zhèr yǒu kōng fáng jiān ma?
ไมท่ รำบวำ่ ท่ีนี่มหี อ้ งว่ำงไหมค่ะ

有 的 , 您 想 要 一 个 什 么 样 的 房 间?

yǒu de ,nín xiǎng yào yí gè shén me yàng de fáng jiān

คณุ อยำกไดห้ อ้ งแบบไหน

我想要一个单人房间。

wǒ xiǎng yào yí gè dān rén fáng jiān。
ฉนั อยำกไดห้ อ้ งเดียว

您 预 订 房 间 了 吗?
nín yù dìng fáng jiān le ma? คณุ จองหอ้ งพกั ไวแ้ ลว้ หรอื ยงั

我已经预订了四天的房间。

wǒ yǐ jīng yù dìng le sì tiān de fáng jiān。

ฉนั จองหอ้ งพกั ไวแ้ ลว้ ส่ี วนั

您 的 房 间 是 613 ,六 层 。
nín de fáng jiān shì 613 ,liù céng。
หอ้ งพกั ของคณุ คอื หอ้ ง 613 ชนั้ 6 ครบั

请 把 行 李 送 到 我 的 房 间 去。
qǐng bǎ xíng li sòng dào wǒ de fáng jiān qù 。
ชว่ ยเอำกระเป๋ ำไปสง่ ทห่ี อ้ งฉนั ดว้ ย
好 的。
hǎo de。
ครบั ผม

谢谢。
xiè xiè。
ขอบคณุ คะ่


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Kebun Mini Indira
Next Book
CamScanner 01-06-2022 12.37