The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fheen Forever, 2020-02-21 01:56:50

Waton

Waton

ง 31101 การงานอาชพี และ
เทคโนโลยี (งานสเการษะตทรี่ 1). การดารงชวี ติ

และครอบครวั
สาระที่ 2. การออกแบบ

และเทคโนโลยี

นายสุวชิ ช ์ เชงิ
ปัญญา

หน่วยที่ วเิ คราะหร์ ะบบ
2.2 เทคโนโลยี

เทคโนโลยที มี่ นุษยใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจาวนั ไม่วา่ จะ
เป็ นในรูปของกระบวนการ หรอื รูปแบบของเครอื่ งมอื
ก่อนการไดเ้ ทคโนโลยจี ะตอ้ งผ่าน “ระบบเทคโนโลย”ี

หน่วยที่ ระบบเทคโนโลยี

2.2 ทรพั ยากรทาง

เทคโนโลยี

(Technological

ตวั กรPะบroวceนssก)าร ผลลพั ธ/์

ป้ อน เทคโนโลยี ผลติ ภณั ฑ ์

(Input ปัจ(จTยั eทรcะPเี่ บอhrบอื้ onหเทcรoคอืeโlขoนsโดัsgลข)ยiวcี าaงตl อ่ (Output)
)

(Consideration)
ระบบทปี่ ระกอบดว้ ยกระบวนการทางานรว่ มกนั
ขององคป์ ระกอบทางเทคโนโลยี ซงึ่ องคป์ ระกอบของ

หน่วยที่ ตวั ป้ อน (Input)

2.2 ความตอ้ งการดา้ นต่างๆของมนุ ษย/์ ปั ญหา
มนุ ษยท์ ี่ต้องการการแก้ไขเพื่อให้สามารถ
ของ

ดารงชวี ติ อยูไ่ ดอ้ ยา่ งมคี วามสุข
ตวั ป้ อนของกลอ้ งจุลทรรศน์
ตอ้ งการเครอื่ งมอื ทสี่ ามารถใช้

ศึกษาโครงสรา้ งและรายละเอียด
ต่างๆ ของสิง่ มีชวี ิตทีไ่ ม่สารถมอง
เBหaน็ cไtดeด้ rวi้ aยGตาraเปmล่า+

=> E. coli

Bacteria Gram - =>

หน่วยที่ กระบวนการทางเทคโนโลยี

2ก.2ารกาหนด การรวบรวม การเลอื ก
ขอ้ มูล วธิ กี าร
ปัญหาหรอื
ความตอ้ งการ แกป้ ัญหา

การปรบั ปรุง การทดสอบ การออกแบบ
แกไ้ ข และ และปฏบิ ตั ิ

พฒั นา

การ
ประเมนิ ผล

หน่วยที่ ทรพั ยากรทางเทคโนโลยี

21..2คน >>> ความรูเ้ ฉพาะดา้ น เชน่ พนั ธุวศิ วกรรม

2. ข้อ มู ล ข่ า ว ส า ร ส า ร ส น เ ท ศ >>> ร า ย ง า น
วชิ าการ มี Impact factor สูง
3. วสั ดุ >>> ธรรมชาติ , มนุษยส์ งั เคราะหข์ นึ้
4. เครอื่ งมอื เครอื่ งจกั ร อปุ กรณ์
5. พลงั งาน
6. ทุน/ ทรพั ยส์ นิ
7. เวลา

หน่วยที่ ปัจจยั ทเี่ ออื้ หรอื ขดั ขวาง
2.ศ2าสนา, กฎตหมอ่ าเยท,คคโวานมโเชลอื่ ย, วี ฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ ,

ทนุ และขอ้ จากดั ทางเวลา

หน่วยที่ ศาสนา และ วทิ ยาศาสตร ์
2.2

หน่วยที่ ผลผลติ /ผลลพั ธ ์

2ข.อ2งรสะงบิ่ ทบไี่ เดทจ้คาโกนโกลายรทีโดางยาอนยรู่ใว่ นมรกูปนั ขขอองงสอิง่ งขคปอ์ รงะหกอรบอื

วธิ กี าร

ผลผลติ ของระบบ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี เทคโนโลยกี าร เทคโนโลยอี วกาศ

หน่วยที่ ตวั อยา่ งระบบเทคโนโลยี

2.2 Materials

Input กระบวนการเทคโนโลยี
ตอ้ งการอปุ กรณ์ อตุ สาหกรรม
ชว่ ยใน
การเกษตร

Consideration
-ปัจจยั ขดั ขวาง : ภาวะ
เศรษฐกจิ ตกตา่
-ปัจจยั เออื้ : ทรพั ยากร
การผลติ พรอ้ ม

หน่วยที่ ผลกระทบทางเทคโนโลยี

2.2 มลพษิ (Pollution)
ส า ร วัต ถุ ห รือ สิ่ง

ต่ า ง ๆ ที่ ท า ใ ห้

สภา พแวดล้อ มรอ บตัว
ม นุ ษ ย ์ อ า ก า ศ น้ า ดิน
เกิดความเสื่อมโทรม มี
สภาพเปลีย่ นแปลงจนไม่

ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้

ประโยชนไ์ ด้

หน่วยที่ ผลกระทบทางเทคโนโลยี
2มล.2พษิ (Pollution)

มลพษิ ทางอากาศ
มลพศิ ทางเสยี ง
มลพษิ ทางน้า
ปรากฎการณเ์ รอื นกระจก

หน่วยที่ มลพษิ ทางอากาศ
2.2

Japan smog

เกดิ ในเมอื งใหญ่ทมี่ คี วามเจรญิ ดา้ นเทคโนโลยี
สูง ประชากรหนาแน่น การจราจรคบั คง่ั สารตะกว่ั
จากการเผาไมไ้ ม่สมบูรณข์ องรถยนต ์ ทาใหเ้ กิด
การปวดทอ้ งอย่างรุนแรง อาเจยี น คอแหง้ เกดิ การ
สะสมในรา่ งกาย อาจทาใหห้ มดสตแิ ละตายได้

หน่วยที่ พษิ จากสารตะกว่ั

2เห.2งือกบวม มสี ี กลา้ มเนือ้ เป็ น
ตะครวิ
คลา้

Wrist-drop in adult with lead
poisoning and renal failure

การสะสมของตะกว่ั ตามขอ้
กอ่ เกดิ อาการปวดตามขอ้

หน่วยที่ มลพษิ ทางเสยี ง

2.2 dB – การวดั ระดบั
เสยี งจากแหลง่ กาเนิด
เสยี ง
dBA – การวดั ระดบั
ความดงั เสยี งโดยหู
ของมนุษยซ์ งึ่ จะรบั
ความดงั ของเสยี งได้
น้อยกวา่ ความเป็ น
จรงิ ซงึ่ กาหนดวา่

- กลางวนั ไมเ่ กนิ
55 dBA

- กลางคนื ไม่
เกนิ 45 dBA

หน่วยที่ มลพษิ ทางน้า

2.2 DO – ปรมิ าณ
ออกซเิ จนทลี่ ะลายใน
น้าเพอื่ ใหส้ งิ่ มชี วี ติ ใช้
ในกระบวนการ
หายใจ
ปกติ ตอ้ งมี 8
มลิ ลกิ รมั /ลติ ร ที่ 30
องศาเซลเซยี ส

BOD – ปรมิ าณออกซเิ จนที่
จลุ นิ ทรยี ใ์ ชใ้ นการย่อยสลาย
ภายใตส้ ภาวะทมี่ อี อกซเิ จน
ปกติ ในเวลา 5 วนั ไม่ควรเกนิ

หน่วยที่ ปรากฎการณเ์ รอื นกระจก
2.2

หน่วยที่ ผลกระทบของ
2ขดา.้อ2นงนระ้าบแบขน็งิเทวGขี่ศวั้r-โeลกกeารnละhลoายuse Effect

หน่วยที่ ผลกระทบของ
2ดา.้ 2นระบบนิเวGศ r–eปeะกnารhงั ฟoอuกsขeาวEเพffราeะcสtูญเสยี

การอยูร่ ว่ มแบบ symbiosis กบั สาหรา่ ยบางชนิด

หน่วยที่ ผลกระทบของ
2ดา.้ 2นเศรษฐกจิGreenhouse Effect

หน่วยที่ การแกไ้ ขปัญหา
2.2

Can we save our 1. ลดอตั ราการเผาไม้
homeland? ของเชอื้ เพลงิ
2. ลดปรมิ าณกา๊ ซที่
กอ่ ใหเ้ กดิ ปรากฎการณ์
เรอื นกระจก
3. การยอมรบั ในสภาพที่
เกดิ ขนึ้ และปรบั ตวั


Click to View FlipBook Version