The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คณะมนุษยศาสตร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by praew praw, 2019-12-12 09:08:08

portfolio

คณะมนุษยศาสตร์

Keywords: education

PORTFOLIO

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงำน ( ) น้ี ขำ้ พเจำ้ จดั ทำข้ึนเพ่ือเป็น

ตวั แทนนำเสนอเอกสำรขอ้ มูลเก่ียวกบั ประวตั ิส่วนตวั ประวตั ิ

กำรศึกษำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกั ษะ และ ควำมสนใจพเิ ศษ

รวมท้งั เกียรติบตั ร
ตลอดจนพฒั นำกำรทำงดำ้ นต่ำง ๆ ของขำ้ พเจำ้

ขำ้ พเจำ้ หวงั วำ่ แฟ้มสะสมผลงำนฉบบั น้ีจะทำใหท้ ุกท่ำนท่ี

อ่ำนไดเ้ ห็นคุณค่ำและควำมสำมำรถโดยรวมของขำ้ พเจำ้

ขอขอบคุณคุณครูซ่ึงเป็นผใู้ หค้ ำแนะนำ ในกำรรวบรวม

เอกสำร หลกั ฐำน และขอ้ มูลต่ำง ๆ ในกำรจดั ทำแฟ้มสะสมผลงำน

( ) ฉบบั น้ีใหส้ ำเร็จลุล่วงดว้ ยดีและขอขอบพระคุณคุณ

พอ่ คุณแม่ ท่ีไดก้ รุณำใหค้ วำมช่วยเหลือในกำรจดั เตรียมเอกสำร

และขอ้ แนะนำหลำยประกำรจนทำใหแ้ ฟ้มสะสมผลงำนฉบบั น้ีมี

ควำมสมบูรณ์มำกยงิ่ ข้ึน

นำงสำวไพลิน เฉลิมโรจน์
ผจู้ ดั ทำ

สำรบญั

1 ประวตั ิส่วนตวั

2 ประวตั ิกำรศึกษำ

3 กิจกรรม

4 เกียรติบตั ร

ประวตั ิส่วนตวั

นางสาวไพลิน เฉลิมโรจน์ ควำมสำมำรถพเิ ศษ แต่งคำประพนั ธ์
ชื่อเลน่ แพรว ประเภทตำ่ ง ๆ
เกิดวนั ท่ี ๒๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ งำนอดิเรก อ่ำนหนงั สือ ฟังเพลง
ศึกษำอยู่ โรงเรียนบำงมดวิทยำ
"สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ"์ ๐๘๐-๓๖๐-๙๑๘๙
แผนกำรเรียน วทิ ยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
ที่อยู่ ๙/๗๕ หมู่ ๙ ซอย ๓๐ @ _26844
ถนน พระรำม ๒ แขวง บำงมด เขต
จอมทอง กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๕๐

‘ ไม่มีความสาเร็จใด ได้มาโดยไม่พยายาม ‘

ประวตั ิกำรศึกษำ

ปี กำรศึกษำ ๒๕๔๘-๒๕๕๐
ระดบั อนุบำลช้นั ปี ท่ี ๑-๓
โรงเรียนวดั ชำกมะกรูด

ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗
ระดบั ช้นั ประถมศึกษำปี ที่ ๑-๖ ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษำปี ท่ี ๑
โรงเรียนชุมชนวดั กลำงกร่ำ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยำ

ผลการเรียนเฉลย่ี น ๔.๐๐

ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒
ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษำปี ที่ ๒-๓ ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษำปี ที่ ๔-๖
โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ"์
โรงเรียนบำงมดวทิ ยำ ผลกำรเรียนในระดบั มธั ยมศึกษำตอนปลำย
"สีสุกหวำดจวนอุปถมั ภ"์ มธั ยมศึกษำปี ท่ี ๔ ภำคเรียนที่ ๑ ๓.๙๑
ผลกำรเรียนเฉลี่ย ๓.๗๘ มธั ยมศึกษำปี ท่ี ๔ ภำคเรียนที่ ๒ ๓.๗๗
มธั ยมศึกษำปี ที่ ๕ ภำคเรียนท่ี ๑ ๓.๗๙
มธั ยมศึกษำปี ท่ี ๕ ภำคเรียนท่ี ๒ ๓.๗๙
มธั ยมศึกษำปี ท่ี ๖ ภำคเรียนที่ ๑ ๓.๘๖
ผลกำรเรียนเฉล่ีย ๕ ภำคเรียน ๓.๘๓

ระเบียนแสดงผลการเรียน

ระเบยี นแสดงผลการเรียน
หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
ผลการเรียนเฉลยี่ ตลอดภาคเรียน ๓.๘๓
( ๕ ภาคเรียน )

กจิ กรรม

เขา้ ร่วมการบรจิ าคโลหติ ในปี๒๕๖๑ และในปี๒๕๖๒
เป็นผูด้ ูแลในงานเปิดบา้ น และงานรบั นอ้ ง

เขา้ ร่วมกจิ กรรมการแข่งขนั ตา่ ง ๆ ทงั้ ภายในและนอกโรงเรยี น

เขา้ รว่ มกจิ กรรมทางดา้ นคณุ ธรรมจรยิ ธรรม และรว่ มทาบญุ ตกั บาตร
อยา่ งสม่าเสมอ

เขา้ รบั รางวลั ต่าง ๆ ทตี่ นไดร้ บั ทงั้ ภายในและนอกโรงเรยี น

เขา้ ร่วมกิจกรรมตา่ ง ๆ ทงั้ ภายในและภายนอกโรงเรยี น

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ไดร้ บั การตพี มิ พ์ ๒ เนอื หา ไดร้ บั การตพี มิ พ์ ๒ เลม่

ไดร้ บั การตพี มิ พ์ ๒ เนอื้ หา ไดร้ บั การตพี มิ พ์ ๑ เนอื้ หา ไดร้ บั การตพี มิ พ์ ๑ เลม่

เกยี รตบิ ตั รและรางวลั ท่ไี ด้รับ

รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒
ประกวดรอ้ ยกรองส่งเสรมิ พระพทุ ธศาสนาวนั วสิ าขบูชา
เขา้ รบั พระราชทานรางวลั จากสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯสยามบรมราช

กมุ ารี ณ มณฑลพธิ ีทอ้ งสนามหลวง

ไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ
การแข่งขนั ประชนั กลอนสด
โครงการครูไทยรกั ษ์ภาษา ครงั้ ท๘ี่

ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒
ประกวดแต่งกลอนสภุ าพ
เนอื่ งในโอกาสฉลอง ’๓๐ปี ในวงวรรณ สถาบนั สุนทรภ่’ู

เกยี รตบิ ตั รและรางวลั ท่ีได้รับ

ไดร้ บั คดั เลอื กใหผ้ ่านเขา้ รอบรองชนะเลศิ ไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ

เพอื่ รว่ มประกวดกลอนสดเฉลมิ พระเกียรติ การแข่งขนั แต่งกลอน

ชงิ ถว้ ยพระราชทานสมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ วั ในหวั ขอ้ ‘โคราช...มหานครแห่งบรรพชวี นิ ’

ไดร้ บั รางวลั ชมเชย ไดร้ บั รางวลั ชมเชย
การประกวดเขยี นเทดิ ทูนพระคณุ ของแม่ การประกวดแตง่ บทรอ้ ยกรอง

เนอื่ งในโอกาสวนั แม่แหง่ ชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ ณ เวทสี ะทอ้ นธรรม

เกยี รติบตั รและรางวลั ท่ีได้รับ

ไดร้ บั คดั รางวลั ชนะเลศิ ไดร้ บั รางวลั เพชรภาษาไทย
การแข่งขนั เพชรภาษาไทย ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๑
เนอื่ งในวนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ

ไดร้ บั รางวลั ชนะเลศิ ไดร้ บั รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ๑
การแข่งขนั ประชนั กลอนสด การประกวดแตง่ คาขวญั

ในปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ เนอื่ งในวนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ

เกยี รตบิ ัตรและรางวลั ท่ไี ด้รับ

รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒
การแข่งขนั กวเี ยาวชนคนรุน่ ใหม่
กาพยานยี ๑์ ๑ (๘ บท)

ไดร้ บั รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง
การแข่งขนั กวเี ยาวชนคนรุน่ ใหม่
โคลงสสี่ ภุ าพ

ไดร้ บั รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง รอง
ชนะเลศิ อนั ดบั ๑
การแข่งขนั กวเี ยาวชนคนรุน่ ใหม่
อนิ ทรวเิ ชยี รฉนั ท์๑๑ (๘บท)

เกยี รติบตั รและรางวลั ที่ได้รับ

รางวลั รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒
การแข่งขนั กวเี ยาวชนคนรุน่ ใหม่
กาพยานยี ๑์ ๑ (๘ บท)

ไดร้ บั รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง
การแข่งขนั กวเี ยาวชนคนรุน่ ใหม่
โคลงสสี่ ภุ าพ

ไดร้ บั รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง รอง
ชนะเลศิ อนั ดบั ๑
การแข่งขนั กวเี ยาวชนคนรุ่นใหม่
อนิ ทรวเิ ชยี รฉนั ท์๑๑ (๘บท)

สาเรจ็ การศกึ ษาพระปรยิ ตั ธิ รรมสนามหลวง
ระดบั การศกึ ษาชนั้ นกั ธรรมตรี

“ขอบคุณค่ะ”

"ไพลินส่ืออญั มณีที่สูงค่ำ
เปรียบปัญญำประเสริฐเพริศแพร้วผล

ควำมรู้ดุจประทีปนำชีพชน
ก่อสุขลน้ ดว้ ยแสงธรรมแ์ ห่งปัญญำ"


Click to View FlipBook Version