The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aomft7539, 2021-03-29 08:19:44

ธนาวรรณ_compressed

ธนาวรรณ_compressed

PORTFOLIO

THANAWAN CHOMWONG

นางสาวธนาวรรณ ชมวงค์

โรงเรยี นดอกคาํ ใต้วิยาคม

วิทย์ - คณิต

Bachelor of Science Program in Radiological Technology

CCOONNTTEENNTT

สารบญั

PROFILE

ประวตั สิ ว นตวั

EDUCATION

การศึกษา

ACTVITY

กจิ กรรม

CERTIFICATE

ประกาศนยี บตั ร

Preface

แฟมสะสมผลงานนี ขา้ พเจ้าจดั ทําขนึ เพือเปนนําขอ้ มลู เกียวกบั ประวตั สิ ว่ นตัว
ประวตั ิการศกึ ษา ทกั ษะความสามารถ กิจกรรมทีเขา้ ร่วม เชน่ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมเพอื สาธารณะประโยชน์ เปนต้น รวมทงั เกยี รตบิ ัตรตา่ งๆทีได้รบั และการเข้า
รว่ มกจิ กรรม ซึงแสดงถงึ ความรคู้ วามสามารถและประสบการณข์ องข้าพเจา้

ข้าพเจา้ หวังเปนอยา่ งยิงว่าแฟมสะสมผลงานฉบับนี จะทําให้ทุกท่าน ทีอ่านได้เหน็
คุณคา่ และความสามารถโดยรวมของขา้ พเจา้ และมุง่ มนั ตังใจอยา่ งแทจ้ ริง ทีจะเข้าศึกษา
ตอ่ ในหลกั สตู รวทิ ยาศาสตร์บณั ฑติ สาขาวชิ ารงั สเี ทคนิค มหาวทิ ยาลยั นวมนิ ทราธิราช
ขอขอบคุณคณุ ครูซึงเปนผู้ใหค้ าํ แนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอ้ มลู ต่างๆ
ในการจดั ทาํ แฟมสะสมผลงานฉบบั นี และขอขอบพระคณุ คณุ พอ่ คณุ แม่ ทีสง่ เสรมิ และ
สนนั สนนุ ขา้ พเจา้ ในการสร้างผลงานให้ออกมาจนเปนทปี ระจักษ์
หากผิดพลาดประการใด ขออภัยที ณ ทีนีด้วย

ธนาวรรณ ชมวงค์

ทัศนคติ/เหตผุ ลทีอยากเรยี นรงั สเี ทคนคิ

ดฉิ นั เชอื วา่ รงั สคี อื ความเปนตวั ของดฉิ นั ทฝี นมานานแลว้ และอยากใหร้ งั สี
ชว่ ยสอ่ งประกายใหก้ บั ชวี ติ และอนาคต ดฉิ นั มคี วามพรอ้ มทงั ดา้ นรา่ งกาย
และจติ ใจทพี รอ้ มชว่ ยเหลอื ผอู้ นื ซงึ การเปนนกั รงั สตี อ้ งเปนผทู้ มี องเหน็ ผปู้ วย
เปนสาํ คญั มคี วามรบั ผดิ ชอบตอ่ หนา้ ที รกั ความถกู ตอ้ ง ตรงตอ่ เวลา เปนผทู้ ี
ยนิ ดแี ละพรอ้ มทจี ะทาํ งานทไี ดร้ บั มอบหมาย ฯลฯ ดฉิ นั รูด้ วี า่ มนั ยาก เหนอื ย
และอาจทอ้ แตด่ ฉิ นั เชอื วา่ ปญหาอนั เลก็ นอ้ ยนไี มส่ ามารถมาทาํ ลายดฉิ นั ได้
และดฉิ นั จะขา้ มผา่ นทกุ อปุ สรรคเพอื ไดท้ าํ ในสงิ ทดี ฉิ นั รกั

ดฉิ นั เชอื วา่ ดฉิ นั มคี ณุ สมบตั ขิ า้ งตน้ ทกุ ประการ เหน็ ไดจ้ ากแฟมสะสมผลงาน
เลม่ นที งั ดา้ นวชิ าการ คณุ ธรรมจรยิ ธรรม ความเปนผนู้ ําและกลา้ แสดงออก
ถงึ แมค้ ณุ สมบตั แิ ละกจิ กรรมของดฉิ นั ไมต่ รงกบั คณะ แตด่ ฉิ นั พรอ้ มทจี ะเรยี น
รูแ้ ละเปลยี นแปลง และอยากรว่ มเปนตน้ กลา้ เลก็ ๆ ในพนื ทรี วั นวมนิ เพอื เจรญิ
เตบิ โตเปนตน้ ไมใ้ หญ่

ธนาวรรณ

PROFILE

ป ร ะ วั ติ

THANAWAN CHOMWONG ข้ อ มู ล ทั ว ไ ป

ช่ อ ง ท า ง ติ ด ต่ อ ชอื นางสาวธนาวรรณ ชมวงค์
ชอื เล่น อ๋อมแอ๋ม อายุ 17 ป
[email protected] เกิดวนั ที 31 ธนั วาคม 2545
098-324-7091 กรุป๊ เลือด B
Tanawan Chomwong เชอื ชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
tanawan__aom ศาสนา พุทธ
กําลังศึกษาอยู่ที
โรงเรยี นดอกคําใต้วทิ ยาคม
แผนการเรียน วทิ ย์-คณิต

ที อ ยู่

บ้านเลขที 198 หมู6่
ตําบลดอนศรีชุม
อําเภอดอกคําใต้
จังหวดั พะเยา 56120

ครอบครัว

บิดา:นายไชยชาติ ชมวงค์
วนั เดือนปเกิด:20/9/2508
อาชพี ผู้รบั เหมา
มารดา:นางจาํ เรียน ชมวงค์
วนั เดือนปเกิด:31/01/2511
อาชพี แมบ่ ้าน
มพี ีน้อง 4 คน เปนบุตรคนที 3

คตปิ ระจาํ ใจ

The future depends on
what we do in the present.

"อนาคต ขนึ อยกู่ ับสงิ ทเี ราทํา
ในปจจุบนั "

EDUCATION การศกึ ษา

อนบุ าล - ป.6
โรงเรยี นบา้ นท่งุ หลวง

ม.1 - ม.3

โรงเรียนดอกคาํ ใตว้ ิทยาคม

ม.4 - ม.6

โรงเรยี นดอกคําใต้วิทยาคม

ผลการเรยี น

Sci Math Eng
3.77 3.67 3.65

ผลการเรยี นเฉลยี (5เทอม) 3.79

ACTVITY

กิจกรรม

กจิ กรรมทภี าคภมู ใิ จ

ข้าพเจ้าได้รับการ
ฝกประสบการ์ณจริงใน
โรงพยาบาลพะเยา เปน
ระยะเวลา5วัน มีหนา้ หนา้
ให้บริการช่วยเหลือผู้มา
ใช้โรงพยาบาลในส่วนของ
อายุรกรรมทัวไป กุมาร
เวช นรีเวชและอายุรกรรม
หญิง หลังจากการเข้าร่วม
ฝกประสบการณ์ในโรง
พยาบาลครังนี ข้าพเจ้าได้
ฝกความอดทน ความเสีย
สละ และความพร้อมในการ
เรียนรู้สิงใหม่ๆ

23-27 พ.ย. 2563
โรงพยาบาลพะเยา

ACTVITY

กจิ กรรม

กจิ กรรมวิชาการ

เปดบ้านวิชาการ คา่ ยอบรมภาพยนตร์คณุ ธรรม งานศลิ ปหัตถกรรม ครงั ที69 จ.พะเยา

เปนตวั แทนรว่ มนําเสนอผลงานบรู ณาการเกียว เข้ารว่ มอบรมค่ายภาพยนตร์คณุ ธรรม เข้ารว่ มแขง่ งานศิลปหตั ถกรรม ครังท6ี 9
กบั ของกนิ พืนบ้านในงานวิชาการ ณ โรงเรียน ของสาํ นักงานวฒั นธรรมจังหวดั พะเยา
ดอกคาํ ใตว้ ิทยาคม ณ พ.ี เอม็ .เพลส พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง ณ โรงเรียนเชียงคําวทิ ยาคม อ.เชยี งคํา
พะเยา จ.พะเยา จ.พะเยา
7 ม.ี ค. 62 4 - 6 ก.ย 62
9 - 12 ก.ค. 62

เปดบา้ นวชิ าการ

เปดบ้านวิชาการ วนั วิทยาศาสตร์

นําเสนอวชิ าวิทยาการคํานวณเกยี วกบั
โครงงานKIDBRIGHTมาประยุกตใ์ ช้ใน
ชวี ติ ประจาํ วนั ณ โรงเรยี นดอกคาํ ใต้
วิทยาคม ตวั แทนฐานSTEM ในสปั ดาหว์ ัน
นําเสนอการศกึ ษาคน้ ควา้ ดว้ ยตนเอง 5 ม.ี ค. 63 วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนดอกคาํ ใต้
(INDEPENDENT STUDY : IS ) ณ
โรงเรยี นดอกคาํ ใต้วทิ ยาคม วทิ ยาคม 18 ส.ค. 63

5 มี.ค. 63

ACTVITY

กจิ กรรม

กิจกรรมรว่ มกบั ทางชุมชน

กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

สภานักเรียน จติ อาสาเราทาํ ความดดี ้วยหัวใจ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาอาํ เภอดอกคาํ ใต้

งานสภานักเรียน จิตอาสาพัฒนาชุมชนรวมกับ จติ อาสาพระราชทานบําเพ็ญ จติ อาสาอาํ เภอดอกคาํ ใต้
ประจาํ ปการศกึ ษา 2562 ประชาชนในอาํ เภอใกล้เคียง ประโยชนเ์ นืองในวนั ปยมหาราช พัฒนาชมุ ชนให้น่าอยู่ ณ ที
ณ บา้ นรอ่ งบวั ลอย อ.ดอกคําใต้ ณ โรงเรียนดอกคําใตว้ ทิ ยาคม ว่าการอาํ เภอดอกคาํ ใต้
จ.พะเยา
22 ต.ค 62 24 ก.ค. 63
15 มิ.ย. 62

จติ อาสารวมพลังประชาชนอําเภอดอกคาํ ใต้ กจิ กรรมวันลอยกระทง

พธิ ีรบั โลร่ างวลั ผู้มีคณุ ูปการ

รว่ มเดนิ ขบวนแห่ถวายมทุ ติ าสักการะ จิตอาสารวมพลังประชาชนอาํ เภอดอกคําใต้ ร่วมเปนตัวแทนเดินขบวนรวมกับชมุ ชน
ถวายเปนพระราชกศุ ล ณ โรงเรยี นดอกคาํ ใต้ ณ แมน่ ําร่องช้าง " ร่องชา้ งมหานที ปาเวณี
ต่อผ้มู ีคณุ ูปการตอ่ การศกึ ษาของชาตแิ ก่ วิทยาคม ยีเปงดอกคาํ ใต้ "
พระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ
ณ วดั บญุ เกดิ แสงส่องล้า อ.ดอกคําใต้ 12 ต.ค 63 12 พ.ย.62

จ.พะเยา 20 ม.ค. 63

ACTVITY

กจิ กรรม

กจิ กรรมภายในโรงเรียน

กิจกรรมอืนๆ

โครงการ TO BE NUMBER ONE HALLOWEEN DAY

ไหว้ครู

กิจกรรมวันแม่แหง่ ชาติ

เฝารบั เสดจ็ ทูลกระหม่อมหญิงอบุ ล รว่ มแตง่ กาย Halloween
Costumes ณ หอประชมุ
ไหวค้ รู รตั นราชกญั ญาสริ วิ ฒั นาพรรณวดี ใน โรงเรียนดอกคาํ ใต้วิทยาคม
ประจาํ ป2560 - 2563
โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ เปนตวั แทนรบั แมด่ เี ด่นเนืองในวนั 31 ต.ค. 62
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็ พระ-
โรงเรียนดงเจนวทิ ยาคม อ.ภูกามยาว นางเจา้ สริ ิกิติพระบรมราชนิ ีนาถ-
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
จ.พะเยา 13 ม.ค. 62 ณ โรงเรียนดอกคาํ ใต้วิทยาคม

09 ส.ค. 62

แขง่ ขันกฬี ากลุม่ โรงเรียนมัธยมศกึ ษา ดว.รวมใจเปนหนึง โครงการสานไทยใจหนึงเดยี ว

ร่วมเดนิ ขบวนพาเหรดคณะสเี หลือง

รว่ มเปนสตาฟคมุ เชยี ร์ แข่งขนั กราํ ่วลมงั ใใจจกแนั กม่พอๆี บ-ขนวอ้ ัญงๆและ โครงการสานไทยใจหนึงเดียว
กฬี ากลุม่ โรงเรียนมธั ยมศกึ ษาครัง 28 ม.ค. 63 สรา้ งความสามคั คีปรองดอง
ท2ี 5 "เวียงนําเตา้ เกมส์" ณ สนาม โดย กอ.รมน.จังหวัดพะเยา
กีฬาโรงเรยี นพะเยาพิทยาคม รว่ มถือปายในงานกีฬาสี ณ
5 ก.พ. 63 โรงเรียนดอกคําใตว้ ิทยาคม
8-10 ธ.ค. 62
02 ต.ค 62

CERTIFICATE
ประกาศนยี บตั ร

งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตั กรรม วชิ าการ
และเทคโนโลยขี องนักเรียน
ระดบั ชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๑

ไดร้ ับรางวลั เหรียญทองรอง -
ชนะเลศิ อนั ดบั 1 การแขง่ ขนั ตดั ตอ่
ภาพยนตร์ ในงานศิลปหตั ถกรรม

04นักเรียนภาคเหนือ ครังที ๖๙

เขา้ อบรมในโครงการคณุ ธรรม จริยธรรม
"คา่ ยพทุ ธบตุ ร"

ประจําปการศึกษา 2561

ปฏบิ ตั หิ น้าที
"คณะกรรมการสภานักเรียน"

08ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

CERTIFICATE
ประกาศนยี บตั ร

เขา้ ร่วมกจิ กรรมคา่ ยฝกทกั ษะภาษา
องั กฤษ(English Camp2018)
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

อบรมโครงการคา่ ยสร้างภาพยนตร์สนั เขา้ ร่วมการแตง่ กาย
"Halloween Costumes"
04สกู่ ารประชาสมั พนั ธ์วถิ ชี วี ติ ภมู ปิ ญญา ในกจิ กรรมวนั ภาษาและ
ศิลปะและวฒั นธรรมพะเยา วฒั นธรรม Halloween
ประจําปการศึกษา 2562
ไดร้ ับรางวลั ชนะเลศิ
"การแขง่ ขนั ตอบคาํ ถามสารานุกรมไทยฯ"

08ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

CERTIFICATE
ประกาศนยี บตั ร

ไดร้ ับรางวลั เรียนดี ระดบั ดเี ดน่
ปการศึกษา ๒๕๖๑

ไดร้ ับรางวลั เรียนดี ระดบั ดเี ยยี ม

04ปการศึกษา ๒๕๖๑

ไดร้ ับรางวลั เรียนดี ระดบั ดเี ดน่
ปการศึกษา ๒๕๖๒

ไดร้ ับรางวลั เรียนดี ระดบั ดเี ยยี ม

08ปการศึกษา ๒๕๖๒

CERTIFICATE
ประกาศนยี บตั ร

ผา่ นการทดสอบความรู้ออนไลน์
"ววิ ฒั นาการแพทยแ์ ละการ
สาธารณสขุ ของประเทศไทย"

ผา่ นการทดสอบความรู้เบอื งตน้

04เกยี วกบั เชอื ไวรัส COVID-19

08

THANK
YOU

KEEP ME


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HASYA AMANI SK HAMZAH
Next Book
Ekonomi