The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หมายเลขติดต่อภายใน-มิถุนายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fah Turner, 2022-08-11 05:21:19

หมายเลขติดต่อภายใน-มิถุนายน 2564

หมายเลขติดต่อภายใน-มิถุนายน 2564

บริษัท กรีนสปอต จาํ กดั สาํ นักงานหวั หมาก

288 ถนนศรีนครินทร์ หวั หมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทร 02-090-9888

ผ้บู ริหาร งานตรวจสอบภายใน ทรัพยากรบุคคล วางแผนกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยแี ละสารสนเทศ ขนส่งต่างประเทศ

2001 คณุ โชติ 2301 คณุ ธนกฤต (อ้น) 2411 คณุ แอนดรู 2030 คณุ ธีระพล (หยก) 2310 คณุ จิระพงษ์ (อ)ู๋ 4011

2002 คณุ ยงยทุ ธ 2764 คณุ ศริ สา (ปลา) 2024 คณุ ลดาวรรณ (หญงิ ) ฝ่ ายบริการลกู ค้า 2312 คณุ ทศั นะ 4012
2003 คณุ ศภุ เดช 2767 คณุ พชั น์ศณิ ี (เอ๊ะ) 2460 คณุ อารดา (ออย) 2932 คณุ เตมิ ศกั ดÍิ (โอ) 2314 คณุ พชั ราภรณ์ (กกËิ ) 4013
2009 คณุ ศรัณย์ 2745 คณุ ณีรยา(เนปจนู ) 2431 คณุ ศนั สนยี ์(ฝน) 2956 คณุ พรเพญ็ (นกิ ) 2313 คณุ สรุ ิยา 4014
2005 คณุ มนถวลิ 2450 คณุ นฏั กร(ฟ้า) 2977 คณุ ดวงฤทยั (เหมÉียว) 2320 คณุ กนก 4015
2007 คณุ องั คณา นิตกิ ร 2452 คณุ นภามาศ (แอน) 2933 คณุ รัชฎา(หนอ่ ย) 2323 คณุ อมรรัตน์ (ตา่ ย) 4017
2112 คณุ สมุ นต์ 2790 คณุ นนั ทกร (โต)๋ 2455 คณุ หทยั รัตน์ (ม้อย) 2938 คณุ ไพรินทร์(แอน) 2330 คณุ บรรยงค์ 4018
2200 คณุ กาํ ธร 2791 คณุ ศภุ ฤกษ์ (ฝน) 2459 ห้องพยาบาล 2331 คณุ นที 4809

2300 คณุ วฑิ รู ย์ วจิ ยั ตลาดและผ้บู ริโภค 4211 คณุ อนชุ ติ (น)ุ 2332 คณุ ผดงุ เกยี รต(ิ แจ๊ค)

2400 คณุ ปาริชาติ 2661 คณุ สติ าพนั ธ์ (จา๋ ) การตลาด 2222 เบอร์ร้องเรียน 2333 คณุ ศริ ินนั ท์(นชุ ) ฝ่ ายขนส่งและวางแผน
2600 คณุ นาํ Ê เพชร์ การตลาดต่างประเทศ 2670 คณุ อนนั ต์ การตลาดร้ านค้ า 2353 คณุ วราภรณ์(ผงึ Ê ) พฒั นางานซพั พลายเชน
2700 คณุ นธิ ิมา 5313 คณุ สราวธุ (อนÌั )
4019

2900 คณุ ศรายทุ ธ์ 2601 คณุ วรยา (ทิฟฟÉี) 2671 คณุ ศศพิ รรณ(โบว)์ 2980 คณุ สินีเนตร (ป๊ ยุ ) 5555 IT Helpdesk คุณภาสกร (นนท์) 4023
2011 คณุ บารม(ี โอ)๋ 2610 คณุ ภาภศิ า (อฟี ) 2672 คณุ พิสิฏฐ์ (เอ) 2942 คณุ สทิ ธิโชค (โชค)
2012 คณุ กรรณิการ์(นาํ Ê ) 2611 คณุ พรพนติ (กËฟิ ) 2654 คณุ รัมภ์รดา(เก๊ะ) 2921 คณุ มยรุ า (แจม๋ ) บริหารทÉวั ไปและยานพาหนะ 2931
2013 คณุ กรรณิการ์(อ้อม) 2612 คณุ วภิ าวี (ว)ี 2655 คณุ นวรัตน์(โรส) 2953 คณุ จกั รวาล
2016 ห้องประชมุ ผ้บู ริหาร 2614 คณุ เบญจมาศ(แพรว) 2652 คณุ อมั พาศรี (ซงั ) 2954 คณุ วาริสา(เจยี Ê บ) 2829 คณุ อญั ชลี (เหน่ง) 2937
2017 คณุ นนั ทยิ า (เจยËี บ) 2615 คณุ สภุ าวดี (ต้น) 2690 คณุ ฐิตวิ ดี (เนย) 2936 คณุ สพุ ิชา (ป๊ กุ )
4010 คณุ รจนา(ชนัÊ 4) 2617 คณุ อรยา(เวลิ ด)์ 2691 คณุ พชั ริดา(เจนน)Éี 2928 คณุ ชญาตา (พลอย) 2830 คณุ ภคนิ ี (ภคั ) 2935
2618 คณุ ถงิ หยาง 5680 คณุ อภชิ นชุ (ฝัน)
2640 คณุ สริ ินทิพย์(ต้า) 4803 FAX แผนกปฏบิ ตั กิ ารขาย 2811 คณุ สนุ ิสา (ป้ยุ ) 4021

2812 คณุ วนั เฉลิมชยั (ใหม)่ /

คณุ ยทุ ธศลิ ป์ (ยทุ ธ) / คณุ เจริญ

2813 คณุ ธนญั ชยั (ศร)

2817 ห้องแม่บ้านชนัÊ 2 5421

2641 คณุ จนั ทิมา(จนั ) 2960 คณุ สมเดช 2818 ห้องแม่บ้านชนัÊ 3 5422

บัญชีขาย 2660 คณุ วรรณวศิ า ช่องทางการแพทย์ 2983 คณุ กาญจนา (แอน) 2819 ห้องแมบ่ ้านชนัÊ 4
2710 คณุ อษุ า 2653 คณุ พมิ กมล(ฟ้า) 5430 คณุ ศริ ิพร (อ๊)ุ 2985 คณุ สจุ ารี 2821 ห้องแม่บ้านชนัÊ 5

2711 คณุ ปาลิดา(แอ็ก) 2692 คณุ รพีวรรณ(แอน) 5431 คณุ เอมมกิ า (จา) ขายโมเดริ ์นเทรด 2822 ห้องออกกําลงั กาย 02-7259801
2713 คณุ จรี พร (นาย) 5432 คณุ ณฐั ธิดา (เมน)Éี 2951 คณุ กมรวรรณ (มร) 2823 โถงชนัÊ 3,ชนัÊ 4 02-7259803 MKT,IB
2714 คณุ นฤมล (จ)ู บญั ชีทÉวั ไป 2963 คณุ จารุวรรณ (เจีËยบ) 2000 ประชาสมั พนั ธ์ 02-3778585
2715 คณุ วนิดา(ยา) 2741 คณุ กนั ยาภรณ์ (กบ) ขายต่างจงั หวดั 2962 คณุ รัชน(ี โอ)๋ 2828 ประชาสมั พนั ธ์ 02-3740826
2719 คณุ เขมวฒั น์ (เขม) 2742 คณุ สรินดา(โบว)์ 5923 คณุ ณรงค์ 2965 คณุ ชญั ญาพชั ญ์ (ไอ) 2831 ห้องประชมุ 1 02-3740827
2722 คณุ บาํ เพญ็ (พตุ ) 2743 คณุ ลินดา(เจËียบ) 2913 คณุ ชยั พชั ร์ 2966 คณุ กมลพนั ธ์ุ (อนัÌ ) 2832 ห้องประชมุ 2 02-3740828
2724 คณุ สธุ ิดา(จอย) 2973 คณุ มานิต (ป้อม) 2833 ห้องประชมุ 3 02-3740829
2912 คณุ บญุ เลศิ

2725 คณุ สวุ รรณา(ตงิÉ ) 2744 คณุ สพุ รรณษา(อ้อ) 2915 คณุ ชินกรณ์ (ก้อย) 2967 คณุ วไิ ลลกั ษณ์ (ก๊กุ ) 2834 ห้องประชมุ 4 02-3740830

2726 คณุ อารีรัตน์(น้อยหนา่ ) 2746 คณุ เจษฏา(เจษ) 2916 คณุ ววิ ฒั น์ 2968 คณุ พทั ธมน(ต้องตา) 2835 ห้องประชมุ 5 02-3752766
2727 คณุ ชศู กั ด(Íิ ช)ู 2975 คณุ วชั ราภรณ์ (จมÌิ ) 2836 ห้องประชมุ 6 02-3740831
2747 คณุ อธิชา(น้ยุ ) 2918 คณุ สธุ ตั ร์ 2976 คณุ ธีรชยั (เอ้) 2837 ห้องประชมุ 7 เบอร์ร้ องเรียน
2728 คณุ ไพรศาล(ป่อง) 2934 คณุ อภิสราภรณ์ (อญั ) 2838 ห้องเอกสาร 1800 282828
2730 คณุ สมศกั ดÍิ 2748 คณุ ชลธิชา(เบียร์) 2922 คณุ สรรฐิชยั (จมิ )

2750 คณุ กญั ญาพรรณ (แตง) 2924 คณุ ภารดร

2733 คณุ นสุ รา (เดยี ร์) 4806 FAX 2926 คณุ วชั รพล 2961 คณุ วนิ ยั (บํารุง) 2840 ห้องอาหาร 2510
2734 คณุ อญั ชลี (วา) 2927 คณุ ทรงวฒุ ิ 2498 ห้องประชมุ บคุ คล 1 2511
2736 คณุ ปิยะนชุ (ตวิÌ ) ควบคุมสนิ เชÉอื 2929 คณุ สพุ รรณ พฒั นางานขาย 2499 ห้องประชมุ บคุ คล 2 2512
2738 คณุ ฤทธิไกร (ต้น) 2760 คณุ ประเสริฐ เบอร์ตรง 023778573 2620 คณุ สขุ ชยั (เป็ด) 4801 FAX สว่ นกลาง 2520
2739 คณุ สมุ า(กลาง) 2761 คณุ กรรณพร (ป่อง) 4804 FAX 2944 คณุ ชชั พสิ ิฐ์(ป้ยุ )
4805 FAX 2981 คณุ สากล ร.ป.ภ.
2824 ปอ้ ม รปภ. 1

การเงนิ ขายกรุงเทพฯ 2521

วางแผนงบประมาณ 2780 มล.เสรินนั ท์ 2945 คณุ ศภุ วตั ร(ต)ู่ กจิ กรรม ห้องคนขบั รถ 2522

2770 คณุ ธีรนชุ (เล็ก) 2781 คณุ สมชยั (ย)ู 2943 คณุ ชนนภิ า (ป้ยุ ) 2982 คณุ โสรยา (ทาย) 2825 พนง.ขบั รถ 2523
2986 คณุ สีไพร(แมว) 2524
2765 คณุ รัชฎาภรณ์ (กบ) 2782 คณุ เกศนิ ี (แบม)

2771 คณุ อณธิ ร (เจยËี บ) รัฐกจิ 2987 คณุ บญุ ไหล (STORE) 4807
2211 คณุ นฎั ฐาภรณ์(แอ๋ม) 2988 คณุ สมั ฤทธÍิ
การเงนิ ธุรกจิ 2213 คณุ นารีรัตน์ 4212 คณุ ชมพนู ทุ (ตกัË )
2210 คณุ วฒุ ชิ ยั
2732 คณุ มาชาวด(ี ชมพ)ู่

2718 คณุ นนั ทกาญจน์ (เก)๋

หากตอ้ งการเปลียÉ นแปลงข้อมูลโปรดแจ้งมาทีÉ 2828 (โอเปอเรเตอร์)


Click to View FlipBook Version