The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by regio26, 2019-07-04 09:36:57

Fuchsiaproat REGIO 26 2017

Fuchsiaproat REGIO 26 2017

FUCHSIA

Uit- ga-
ve van de regio Zuidoost Brabant

van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden
Regio 26

26e JAARGANG februari 2017Fuchsiaproat 26e jaargang nummer 1 1

Van de voorzitter.

Beste leden,
Op de eerste plaats wens ik allen, die we als
bestuur gemist hebben op de Nieuwjaarsbij-
eenkomst een gezond en voorspoedig 2017
toe. Weer is een jaar voorbij en kunnen we
ons opmaken voor een nieuw fuchsia seizoen.

Als ik dit schrijf valt er buiten een flinke bui
sneeuw en vriest het de komende weken, het
zal daarom nog wel een tijdje duren voor ik
de eerste planten in de verwarmde kas kan plaatsen. Het bestuur
heeft in de laatste bestuursvergadering een programma kunnen
opstellen voor de komende zomer, dit staat verderop in de fuch-
siaproat vermeld, vergeet vooral de datums niet te noteren.
Ook dit jaar is ons ledenbestand weer met 10% gedaald, dat is
ook de reden dat we een beetje willen interen op ons vermogen,
door enkele kosteloze activiteiten te organiseren voor de leden. Dit
is in een voorgaande ledenvergadering besproken en vastgelegd.
Het programma voor het komende jaar bevat weer twee activitei-
ten die er uitspringen op zaterdag 8 Juli de dag bij
Deen Span. Op 20 september weer een gezellige najaar bijeen-
komst, met uitreiking van de winnaar van de wedstrijd plant. Maar

we beginnen met onze jaarvergadering op woensdag 8 Maart in
"den Akert" te Geldrop. Aansluitend aan de jaarvergadering is er
een lezing door Mari de Bijl over "de nieuwkomers in onze natuur".
Ook onze jubilarissen zullen we op de jaarvergadering huldigen.
Financieel zijn we binnen de begroting gebleven, dus een be-
dankje aan de penningmeester is wel op zijn plaats.
Ik hoop dat we weer een mooi en bloemrijk jaar zullen krijgen, en
ik vele van U weer tegen kom op opentuinen en evenementen.

Jan Geenen.

WILT U DIT BOEKJE TER VERGADERING MEENEMEN?

2 26e jaargang nummer 1 Fuchsiaproat

Activiteiten- en vergaderdata in 2017

Dinsdag 03 januari 20.00 uur Ledenavond/
Dinsdag 10 januari 19.30 uur Nieuwjaarsreceptie*(loterij)
Bestuursvergadering *

Dinsdag 26 februari Uitbrengen “Fuchsia Proat”

Woensdag 08 maart 20.00 uur Ledenavond
jaarvergadering *

Dinsdag 14 maart 19.30 uur Bestuursvergadering *

Dinsdag 18 april Uitbrengen Nieuwsbrief

Dinsdag 27 juni 19.30 uur Bestuursvergadering *

n.t.b. -- juli Open tuin - aanvang - uur

Zaterdag 08 juli Activiteitenmiddag bij
Deen Span, aanvang vanaf
14.00 uur

Woensdag 26juli Open tuin Cees van den
Nieuwelaar
aanvang 19.00uur

Woensdag 20 september Ledenmiddag of -avond met.
inleveren wedstrijd plant,
locatie n.t.b

Dinsdag 03 oktober 19.30 uur Bestuursvergadering *

Dinsdag 28 november Uitbrengen Nieuwsbrief

* = locatie “den Akert”

Fuchsiaproat 26e jaargang nummer 1 3

Agenda Algemene Ledenvergadering Regio 26, 8 maart
2017

Aanvang: 20.00 uur Locatie: Den Akert, Eikelaar 2a, Geldrop

1. Opening vergadering 20.00 uur

2. Mededelingen

3. In te brengen punten

4. Verslag ledenvergadering 2016

5. Jaarverslagen over 2016

6. Financiën 2016;
• Financieel verslag 2016
• Verslag controle kascommissie
• Begroting 2017
• Samenstellening kascommissie

7. Bestuursverkiezing; de termijn van de voorzitter verstrijkt. Jan Geenen stelt zich
opnieuw beschikbaar. Voor de verkiezing van voorzitter kunnen eventueel
aangemelde kandidaten tot aanvang van de vergadering zich melden bij de
secretaris a.i. (Jack Vogels)
Verder is in het bestuur de vacature van secretaris vacant. Kandidaten hiervoor
kunnen zich eveneens aanmelden bij de secretaris a.i.

8. Te behandelen punten vanuit hoofdbestuur NKvF;
• Vacature hoofdbestuur secretaris
• Vacature organisator jaarlijkse Vriendendag NKvF
• Vacature redactielid Fuchsiana

9. Evenementen 2017;
• Open tuinen 2017
• Activiteit bij Deen Span 8 juli 2017
• Ledenmiddag/-avond 20 september 2017 onder andere met wedstrijd-
plant 2017

10. Huldiging jubilaris 2017;
• De heer Van Zantvoort is 25 jaar lid van de NKvF

11. Ingebrachte agendapunten

12. Rondvraag

13. Presentatie Mari de Bijl, natuurbeheerder bij het Brabants Landschap

14. Afsluiting avond met uitreiking wedstrijdplant 2017

4 26e jaargang nummer 1 Fuchsiaproat

Verslag ledenjaarvergadering 9 maart 2016

De avond wordt geopend door de voorzitter, hij
heet iedereen welkom. De agenda wordt doorge-
nomen en vastgesteld en er worden geen nieuwe
punten aangedragen.
De voorzitter memoreert het overlijden van één van
de leden en vraagt om een moment van stilte ter
nagedachtenis.
De agenda wordt doorgenomen en er worden geen nieuwe punten
aangedragen. De landelijke Vriendendag die zou worden gehouden
in Arcen is verplaatst naar de tuinen van Appeltern en zal op18 juni
worden gehouden. Leden mogen één partner/introducé gratis mee-
nemen. De redactie van de Fuchsiana moet worden versterkt. Geïn-
teresseerden wordt gevraagd of zij zich daarvoor willen aanmelden.
De voorzitter vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn op de diverse
verslagen en het verslag jaarvergadering 2016. Het verslag van de
jaarvergadering is aan alle leden per mail toegezonden. Er is verder
geen commentaar dus worden de verslagen aangenomen.
De penningmeester legt uit dat wij zijn overgestapt naar de Regio-
bank en dat dit ons € 60,= per jaar zal schelen in bankkosten. De
heren Reniers en Habraken melden zich aan om zitting te nemen in
de kascommissie voor 2016. Er meldt zich geen reserve lid aan.
De voorzitter geeft aan dat er dit jaar geen leden zijn die moeten
worden herkozen. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor
een bestuursfunctie.
De secretaris geeft nog een uitleg over zijn komende verhuizing en
dat er iemand nodig is om de verslagen te verzorgen. Niemand
meldt zich aan om dit op zich te nemen.
De vertegenwoordiger van de ledenraad geeft aan dat de NKvF de
contributie wil verhogen met € 1,50 per jaar. Dit wordt met algeme-
ne stemmen aangenomen.
Mevrouw Koek en de heer Boom moeten herkozen worden voor het
bestuur van de NKvF. Zij worden met algemene stemmen herkozen.

Fuchsiaproat 26e jaargang nummer 1 5

De voorzitter geeft aan dat we tijdens de activiteitenmiddag in sep-
tember weer petanque kunnen spelen in Asten of beugelen in Heeze.
Bij stemming wordt weer gekozen om te gaan beugelen. Er wordt
geopperd dat er weer een Floralien wordt gehouden in Gent België,
entree € 30. Na wat heen en weer gepraat blijft het bij beugelen.
De aanwezige leden wordt gevraagd een open tuin te organiseren
komend jaar. Er volgen geen aanmeldingen dit jaar. Komende be-
stuursvergadering zal dit nog een gesprekspunt zijn.
Dit jaar is de wedstrijdplant "Hermina". Het is een half hanger en een
rijke bloeier. Hij blijft compact, kan als stammetje worden gekweekt
en is zeer geschikt voor een bloembak.
Dit jaar zijn er vier jubilarissen. De heer Van Mameren, de heer Van
den Nieuwelaar, de heer Habraken en de heer Jespers. Laatstge-
noemde heeft aangegeven dat hij niet aanwezig kon zijn. De voorzit-
ter geeft een kleine speech en spreekt zijn waardering uit naar hen en
wat zij hebben betekend in het verleden voor de vereniging. De
speldjes worden hen opgespeld en een cadeaubon uitgereikt.

Tijdens de rondvraag vraagt mevrouw
Van den Heuvel of de ledenmiddag in
september kan worden verzet naar een
andere datum in verband met haar va-
kantie. De voorzitter geeft aan dat dit
zal worden behandeld in de komende
bestuursvergadering. De heer Van den
Elshout vraagt of bij een volgende pre-
sentatie introducés kunnen worden
meegenomen. De voorzitter geeft aan
dat dit punt ook zal worden behandeld
in de komende bestuursvergadering.
De jubilarissen, van links naar rechts de
heren Van Marmeren,
Habraken en
Van den Nieuwelaar

6 26e jaargang nummer 1 Fuchsiaproat

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur de vergadering en
bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. De heer Van den Elshout
start met zijn presentatie over tuinen in Zuid-Afrika.
Gedurende de presentatie wordt een pauze ingelast en wordt loterij
gehouden. Na de pauze wordt de presentatie hervat.

De avond wordt afgesloten om 22:40 uur en met het uitdelen van de
wedstrijdplanten. Tevens worden de beheerders van de zaal bedankt
voor hun verzorging van de avond.

Jack Vogels

Oproep open tuinen.

Cees van de Nieuwelaar Heeft zich reeds gemeld en houdt een open
tuin op woensdag 26 Juli vanaf 19.00 uur. Andere leden kunnen
zich op de ledenvergadering opgeven. Bent u tijdens de ledenverga-
dering verhinderd en wilt u toch een open tuin houden? Neemt u
dan met Jan Geenen telefonisch of mail contact op.

Ook Deen Span heeft zich al gemeld en zal een open tuin houden
op zaterdag 8 Juli, dit willen we combineren met een gezellige mid-
dag, eindigend met een etentje rond 18.00 uur. Een beetje in de stijl
zoals vorig jaar maar dan met een sportief element erin. Hopende op
een goede opkomst en mooi weer. Zij die vorig jaar hier zijn ge-
weest, hebben met volle teugen genoten en kunnen U dus hopelijk
motiveren te komen. In een volgende nieuwsbrief komen we hierop
terug, maar U kunt nu deze datum vast noteren.

Jubilarissen 2017

Dit jaar hebben we drie 25-jarige jubilarissen, Mevr. Breit uit Budel
en dhr. Linssen uit Beek en Donk, zij hebben te kennen gegeven niet
op de jaarvergadering of thuis gehuldigd te willen worden. Zij krijgen
het speldje en de cadeaubon thuisgestuurd. Dhr. van Zandvoort uit
Helmond, zal op de komende jaarvergadering gehuldigd worden.

Fuchsiaproat 26e jaargang nummer 1 7
FINANCIEEL-verslag 2016

Saldo Regiobank betaalrekening NL89 RBRB 8812 4376 64 31-12-2016 € 12,10
Saldo Regiobank spaarrekening NL63 RBRB 0930 2797 27 31-12-2016 € 11025,00

Totaal € 11037,10

Omschrijving Debet Credit

Post Uitgaven Inkomsten Resultaat
Spaarrekening € 12281,26 € 11475,46 € - 805,80
Financieel beheer € 11526,55 € 12281,26 € 754,71
Secretariaat € 14,60 € 0,00 € - 14,60
Bestuur € 210,06 € 0,00 € - 210,06
Vereniging € 1277,07 € 712,50 € - 564,57
Fuchsia Proat € 64,80 € 0,00 € - 64,80
Rente 2015 € 0,00 € 75,46 € 75,46

Eindresultaat € 25374,34 € 24544,68 € - 829,66

De grote bedragen bij uitgaven en inkomsten van de spaarrekening en het
financieel beheer zijn een gevolg van het wisselen van de bank. Afgelopen
jaar komen wij als vereniging uit op een negatief eindresultaat. De reden
hiervan is dat wij geen bijdragen hebben gevraagd voor deelname bij evene-
menten. Het negatieve resultaat is bijna € 700,00 minder dan begroot. Alle
posten zijn doorgenomen met zowel de kascommissie als het bestuur.

Begroting 2017

Post Uitgaven Inkomsten Resultaat
Financieel beheer €€ 1-00,0900,00 € 10,00
Secretariaat € 40,00 € 0,00 € - 40,00
Bestuur € 310,00 € 0,00 € - 310,00
Vereniging € 1490,00 € 630,00 € - 860,00
Fuchsia Proat/nieuwsbrief € 80,00 € 0,00 € - 80,00

Eindresultaat € 2020,00 € 640,00 € - 1380,00

In de begroting van 2017 ziet u een negatief eindresultaat. Oorzaken hiervan
zijn dalende opbrengsten van rente en het feit dat geen bijdrage voor evene-
menten in 2017 wordt gevraagd. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u
deze tijdens komende jaarvergadering stellen.

Penningmeester NKvF Regio 26, Jack Vogels

8 26e jaargang nummer 1 Fuchsiaproat

Verslag nieuwjaarsbijeenkomst

Op 3 januari jongstleden heeft de nieuwjaarsbijeenkomst van Regio
26 plaatsgevonden in Den Akert. De zaal was prachtig versierd en de
opkomst, met circa 26 personen, was redelijk goed te noemen. Aan
het begin van de avond heeft de voorzitter alle leden een gezond
2017 gewenst met hopelijk veel bloemenpracht.

Afscheid Jan Jacobs
Tijdens deze avond waren ook Jan Jacobs en zijn vrouw Lieske aan-
wezig. Afgelopen zomer zijn zij verhuisd naar Maastricht. Jan is jaren-
lang secretaris van Regio 26 geweest. Daarbij heeft hij ook nog een
aantal jaren de rol van penningmeester voor onze regio vervuld. Als
penningmeester heeft hij de administratie volledig op orde gebracht.
Zowel de taak als secretaris als die van penningmeester heeft Jan
altijd met veel zorg en passie vervuld. Met de verhuizing van Jan
naar Maastricht zijn we een betrokken bestuurslid kwijtgeraakt. De
voorzitter dankt Jan voor al zijn inzet die hij voor onze regio heeft
gedaan. Ook Lieske wordt in het dankwoord betrokken. De voorzitter
overhandigt aan Jan een diner bon en aan Lieske een mooi bos
bloemen en wenst hen alle goeds voor de toekomst. Na de mooie
woorden van de voorzitter volgt een gezellig samenzijn met een
doorlopen PowerPointpresentatie met foto’s van activiteiten van de
afgelopen jaren. Tijdens de avond is ook nog een loterij gehouden
waarbij een aantal leuke prijzen zijn verloot.

Jan en Lieske worden door de voorzitter in het zonnetje gezetBestuur Regio – 26 Zuidoost Bra-
bant

Voorzitter: Jan Geenen
e-mail: [email protected]
Williebrorduslaan 89
5581 GC Waalre Tel.: 040 - 2212906

Penningmeester: Jack Vogels
Secretaris a.i. e-mail: [email protected]
Langeakker 24
5735 HE Aarle-Rixtel Tel.: 0613224090

Lid: Cees van den Nieuwelaar
Tevens e-mail: [email protected]
lid ledenraad Beatrixlaan 5
NKvF: 5591.GC Heeze Tel.: 040 - 2260503

Ledensecretaris: Sjef Giepmans
e-mail: [email protected]
Branshoef 46
5704 KG Helmond Tel.0492 – 510469

Lid: Deen Span
e-mail: [email protected]
Weebosserweg 57
5571 LL Bergeijk

NKvF-Regio 26 Zuid-Oost Brabant
RABO rekening: NL11RABO0105007692

Opmaak en print: Wout Aleman

Website: www.fuchsia-r26.nl


Click to View FlipBook Version