The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurash87, 2021-04-11 21:15:43

DSKP-KIMIA-TINGKATAN-4

DSKP-KIMIA-TINGKATAN-4

Kimia

Tingkatan 4 dan 5Kimia

Tingkatan 4 dan 5

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Terbitan 2018
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel
E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii

KANDUNGAN vii
viii
Rukun Negara........................................................................................................................................................... ix
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... x
Definisi Kurikulum Kebangsaan .............................................................................................................................. xi
Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan ................................................................................................................. 1
Kata Pengantar......................................................................................................................................................... 2
Pendahuluan............................................................................................................................................................ 2
Matlamat................................................................................................................................................................... 3
Objektif...................................................................................................................................................................... 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah ............................................................................................... 4
Fokus ....................................................................................................................................................................... 5
6
Fikrah Sains ......................................................................................................................................................... 7
Kemahiran Berfikir Kritis ...................................................................................................................................... 9
Kemahiran Berfikir Kreatif .................................................................................................................................... 18
Strategi Berfikir ....................................................................................................................................................
Kemahiran Saintifik ..............................................................................................................................................
Sikap Saintifik dan Nilai Murni .............................................................................................................................

iii

Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 20
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 21
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................... 22
Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................... 28
Pentaksiran Bilik Darjah............................................................................................................................................ 32
Organisasi Kandungan............................................................................................................................................ 43
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Tingkatan 4
47
Kepentingan Kimia .......................................................................................................................................... 53
Asas Kimia ...................................................................................................................................................... 79
Interaksi Antara Jirim ...................................................................................................................................... 95
Kimia Industri ..................................................................................................................................................

iv

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi Tingkatan 5 103
Proses Kimia ................................................................................................................................................... 119
Kimia Organik.................................................................................................................................................. 131
Haba ............................................................................................................................................................... 139
Teknologi Bidang Kimia ................................................................................................................................. 159
163
Lampiran ................................................................................................................................................................ 165
Panel Penggubal......................................................................................................................................................
Penghargaan...........................................................................................................................................................

v

vi

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

viii

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

ix

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan
sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan
memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu
sains dan keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

x

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
yang dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan Pendidikan Kebangsaan.
standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang
menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Standard Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam
abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
Timbalan Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

xi

xi

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

PENDAHULUAN

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Mata pelajaran sains teras peringkat menengah direka bentuk untuk
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk membangunkan murid berliterasi sains dan berkemahiran berfikir
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan aras tinggi serta berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains,
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah kehidupan
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard Kurikulum Sains sebenar.
sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk membentuk
insan yang dihasratkan. Mata pelajaran sains elektif pula berhasrat untuk memperkasakan
dan memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam
Malaysia ke arah status negara maju, perlu mewujudkan masyarakat STEM agar dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih
yang saintifik, progresif, berdaya cipta dan berpandangan jauh tinggi dan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Murid yang
di samping memanfaatkan teknologi terkini. Masyarakat yang mengikuti mata pelajaran sains elektif diharap akan menceburi
diaspirasikan turut menjadi penyumbang kepada pembentukan kerjaya dalam bidang STEM serta dapat memainkan peranan aktif
peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi mencapai dalam pembangunan masyarakat dan negara.
hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif, inovatif
dan berketerampilan serta membudayakan Sains, Teknologi, Murid yang mengikuti KSSM Kimia akan mempunyai pengetahuan
Kejuruteraan dan Matematik (STEM). dan kemahiran dalam bidang kimia bagi membolehkan mereka
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan
Kurikulum sains kebangsaan merangkumi kurikulum mata pelajaran seharian berkaitan bidang tersebut berlandaskan sikap saintifik dan
sains teras dan mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran sains nilai murni, serta dapat meneruskan pendidikan lanjutan dan
teras ditawarkan di sekolah rendah, menengah rendah dan menceburi kerjaya dalam bidang kimia. KSSM Kimia berhasrat
menengah atas. Manakala mata pelajaran sains elektif yang terdiri membangunkan individu yang membudayakan STEM, dinamik,
daripada Biologi, Fizik, Kimia dan Sains Tambahan ditawarkan berdaya maju, adil serta bertanggungjawab terhadap masyarakat
di peringkat menengah atas. dan alam sekitar.

1

MATLAMAT KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KSSM Kimia bermatlamat untuk menghasilkan murid berliterasi 4. Menerima bahawa pengetahuan kimia bersifat sementara dan
sains dengan memberi pengalaman pembelajaran dalam proses berkembang.
memahami konsep kimia, membangunkan kemahiran,
menggunakan pelbagai strategi dan mengaplikasikan pengetahuan 5. Mengamalkan penggunaan bahasa kimia dan melengkapkan
kimia berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni serta memahami murid dengan kemahiran dalam menyampaikan idea-idea kimia
kesan perkembangan sains dan teknologi dalam masyarakat. dalam konteks yang berkaitan.
Di samping itu, murid boleh berkomunikasi dan membuat keputusan
berdasarkan bukti saintifik, serta menyediakan mereka untuk 6. Membangunkan minda tentang konsep, teori dan hukum kimia,
meneruskan pendidikan lanjutan dan kerjaya dalam bidang STEM. berfikiran terbuka, objektif dan proaktif.

OBJEKTIF 7. Menyedari implikasi sosial, ekonomi, alam sekitar dan teknologi
dalam bidang kimia, dan prihatin terhadap alam sekitar dan
KSSM Kimia bertujuan membolehkan murid mencapai objektif masyarakat.
berikut:
1. Mengukuhkan minat dan kecenderungan terhadap bidang kimia. 8. Menghargai kimia dan aplikasinya dalam membantu
menjelaskan fenomena dan menyelesaikan masalah sebenar.
2. Memantapkan dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran,
sikap saintifik dan nilai murni dalam Kimia melalui penyiasatan 9.
saintifik.

3. Meningkatkan keupayaan untuk berfikir secara logik, rasional,
kritis dan kreatif melalui proses pemahaman dan pengaplikasian
kimia dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

2

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KSSM Kimia dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Keterampilan Diri; Perkembangan Kimia dan Estetika; serta berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan Rajah 1. KSSM Kimia digubal berdasarkan enam tunjang
disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
3

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

FOKUS

KSSM Kimia berfokus kepada pembelajaran berfikrah yang kemahiran saintifik dalam kehidupan harian yang melibatkan sains
melibatkan tiga domain iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. dan teknologi berlandaskan sikap dan nilai murni. Fikrah sains juga
Ketiga-tiga domain ini diperolehi murid melalui pendekatan inkuiri berhasrat menghasilkan individu yang berpengetahuan,
bagi menghasilkan individu yang berfikrah sains (Rajah 2). berkemahiran, kreatif dan kritis serta boleh berkomunikasi dan
Pendekatan inkuiri merangkumi pembelajaran berpusatkan murid, berkolaborasi untuk memenuhi keperluan Abad ke-21, di mana
pembelajaran kontekstual, pembelajaran berasaskan projek, kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang
pembelajaran masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan. mampu menjana idea dan menyelesaikan masalah dengan
berkesan.
Kurikulum ini juga berhasrat untuk menyediakan murid yang akan
menghadapi era pembangunan teknologi yang pesat dan pelbagai Pembelajaran Berfikrah
cabaran Abad Ke-21 seperti Revolusi Industri 4.0. Golongan murid
yang melalui kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan
dalam bidang STEM yang akan menyumbang kepada penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat
pembangunan negara. membangunkan minda murid ke tahap optimum.

Fikrah Sains Fikrah sains boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah yang
melibatkan murid secara aktif dalam proses PdP sains. Dalam
Fikrah menurut Kamus Dewan membawa pengertian yang sama proses ini aktiviti pembelajaran berfikrah yang dirancang oleh guru
dengan daya berfikir dan pemikiran. Dalam konteks kurikulum sains, perlu dapat mencungkil minda murid dan mendorong mereka
fikrah sains merujuk kualiti murid yang dihasratkan setelah melalui berfikir, mengkonsepsikan dan menyelesaikan masalah serta
sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid yang berfikrah sains membuat keputusan dengan bijak. Justeru itu, kemahiran berfikir
merupakan murid yang boleh memahami idea sains dan berupaya harus diamalkan dan dibudayakan dalam kalangan murid.
berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik, boleh menilai serta
mengaplikasikan secara bertanggungjawab pengetahuan dan

4

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Kemahiran Berfikir Kritis

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah
seperti dalam Jadual 1.

Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis

KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR
KRITIS Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti
dan unsur sesuatu konsep atau objek.
Mencirikan

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan

dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan

membezakan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau
dan fenomena kepada kumpulan masing-masing
mengelaskan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau
sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri
atau sifat sepunya.

Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Kimia

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib
berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya
seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

5

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN PENERANGAN Kemahiran Berfikir Kreatif
BERFIKIR
KRITIS Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan
berdasarkan kepentingan atau keutamaan. atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan
Menyusun menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak
mengikut Mencerakinkan maklumat kepada bahagian mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran
keutamaan kecil untuk memahami dengan lebih mendalam berfikir kreatif adalah seperti dalam Jadual 2.
berkenaan serta hubung kait antara bahagian.
Menganalisis Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif

Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang KEMAHIRAN PENERANGAN
Kecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. BERFIKIR KREATIF

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, dengan sesuatu perkara.
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi.

Membuat Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu
kesimpulan kajian yang berdasarkan kepada sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari
hipotesis. sesuatu struktur atau corak hubungan.

Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu
peristiwa.

6

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF BERFIKIR KREATIF

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan untuk membuktikan kesahihannya.
pengalaman yang lalu atau data yang
boleh dipercayai. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang
sesuatu konsep yang kompleks atau
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap abstrak secara mengaitkan konsep itu
sesuatu perkara untuk keseluruhan dengan konsep yang mudah atau
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke maujud yang mempunyai ciri yang
atas sampel atau beberapa maklumat serupa.
daripada kumpulan itu.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau sesuatu yang sedia ada untuk
mental membayangkan sesuatu idea, konsep, mengatasi masalah secara terancang.
keadaan atau gagasan dalam minda
atau fikiran.

Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan satu
gambaran menyeluruh dalam bentuk Strategi Berfikir
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir peringkat tinggi yang
Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum berstruktur dan berfokus dengan setiap langkah melibatkan
tentang hubungan antara pemboleh kemahiran berfikir kristis, kreatif dan menaakul untuk mencapai
ubah yang dimanipulasi dan pemboleh matlamat atau penyelesaian masalah yang dihasratkan.
ubah yang bergerak balas untuk Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti dalam
menerangkan sesuatu peristiwa atau Jadual 3.

7

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Jadual 3: Strategi Berfikir KEMAHIRAN BERFIKIR

STRATEGI PENERANGAN Kritis Kreatif
BERFIKIR
Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina  Mencirikan  Menjana idea
pengertian, konsep atau model.  Membandingkan &  Menghubungkait
 Membuat inferens
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang membezakan  Meramalkan
saling berhubung kait.  Mengumpulkan &  Membuat hipotesis
 Mensintesiskan
Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian mengelaskan  Mengitlakkan
yang terbaik daripada beberapa  Membuat urutan  Membuat
alternatif berdasarkan kriteria tertentu  Menyusun Menaakul
bagi mencapai matlamat yang gambaran mental
ditetapkan. mengikut  Menganalogikan
keutamaan  Mereka cipta
Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara  Menganalisis
masalah terancang terhadap situasi yang tidak  Mengesan
pasti atau mencabar ataupun kesulitan kecondongan
yang tidak dijangkakan.  Menilai
 Membuat
kesimpulan

Gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi Strategi Berfikir
berfikir ditunjukkan dalam Rajah 3. Penerangan lanjut tentang
kemahiran berfikir dan strategi berfikir boleh diperolehi daripada  Mengkonsepsikan
Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir  Membuat keputusan
dalam PdP Sains (Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999).  Menyelesaikan masalah

Rajah 3: Model KBSB KSSM Kimia
8

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Kemahiran Saintifik Jadual 4: Kemahiran Proses Sains

KSSM Kimia mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian KEMAHIRAN PENERANGAN
masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, PROSES SAINS
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran Menggunakan deria penglihatan,
saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan Memerhatikan pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan untuk mengumpulkan maklumat tentang
eksperimen dan projek. objek dan fenomena.

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan
kemahiran manipulatif. objek atau fenomena berdasarkan
persamaan dan perbezaan.
Kemahiran Proses Sains
Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
Kemahiran Proses Sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang pemerhatian lebih jitu.
menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan sistematik.
Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir pengalaman lalu untuk membuat
secara berkesan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses kesimpulan dan menerangkan sesuatu
sains diberi dalam Jadual 4. peristiwa.

Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
pengalaman yang lalu atau data yang
boleh dipercayai.

9

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN PENERANGAN KEMAHIRAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS
Menggunakan perkataan atau simbol Membuat sesuatu penyataan umum
Berkomunikasi grafik seperti jadual, graf, rajah atau Membuat tentang hubungan antara pemboleh
model untuk menerangkan tindakan, hipotesis ubah yang dimanipulasi dan pemboleh
objek atau peristiwa. ubah yang bergerak balas untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau
Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji
perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah, untuk membuktikan kesahihannya.
ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti
untuk menguji sesuatu hipotesis,
Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional mengumpulkan data, mentafsirkan data
tentang objek, peristiwa atau pola sehingga mendapat rumusan daripada
daripada data yang dikumpulkan. aktiviti itu.

Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu Kemahiran Manipulatif
secara operasi konsep dengan menyatakan perkara
yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah penyiasatan sains yang membolehkan murid:
bergerak balas dan pemboleh ubah
yang dimalarkan. Dalam sesuatu  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan
penyiasatan, satu pemboleh ubah dengan betul.
dimanipulasikan untuk memerhatikan
hubungannya dengan pemboleh ubah  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
yang bergerak balas. Pada masa yang  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.
sama pemboleh ubah yang lain  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
dimalarkan.  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan

selamat.

10

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Berfikir KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Membuat inferens Menghubungkaitkan
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir Membandingkan dan
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah membezakan
seperti Jadual 5. Menganalisis
Membuat inferens
Jadual 5: Perkaitan Antara Kemahiran Proses Sains dan
Kemahiran Berfikir Meramalkan Menghubungkaitkan
Membuat gambaran mental

KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR Menggunakan perhubungan Membuat urutan
ruang dan masa Menyusun mengikut
keutamaan
Memerhatikan Mencirikan
Membandingkan dan
membezakan Mentafsir data Membandingkan dan
Menghubungkaitkan membezakan
Menganalisis
Mengelaskan Mencirikan Mengesan kecondongan
Membandingkan dan Membuat kesimpulan
membezakan Mengitlakkan
Mengumpulkan dan Menilai
mengelaskan
Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan
Menganalogikan
Mengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental
Menganalisis
nombor Membandingkan dan

membezakan

11

KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN BERFIKIR KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir
Membandingkan dan dan Kemahiran Saintifik
membezakan
Menghubungkaitkan KSSM Kimia ini menekankan pembelajaran berfikrah yang
Menganalisis berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam
kurikulum ini, Standard Pembelajaran (SP) yang dihasratkan ditulis
Membuat hipotesis Mencirikan secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan
Menghubungkaitkan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran
Membandingkan dan saintifik. Dalam PdP, guru perlu menitikberatkan penguasaan
membezakan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping
Menjana idea penerapan nilai murni dan sikap saintifik.
Membuat hipotesis
Meramalkan Pelaksanaan KPS dalam KSSM Kimia secara eksklusif telah
Mensintesiskan mencakupi kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan
secara tidak langsung telah menggalakkan dan membangunkan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir kemahiran berfikir aras tinggi murid.

Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir

12

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Standard Kemahiran Proses Sains kognitif murid. Kemahiran proses sains di peringkat sekolah rendah
dinyatakan secara eksplisit sebagai Standard Pembelajaran yang
Standard Kemahiran Proses Sains bagi setiap tahap persekolahan mesti dikuasai sebagai asas sebelum melanjutkan pengajian di
merupakan cadangan umum yang mesti dicapai oleh murid. Setiap peringkat menengah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.
pernyataan merujuk kepada standard minima yang perlu dikuasai
mengikut tahap persekolahan dan tahap perkembangan operasi

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3) (TINGKATAN 4 – 5)

1 Memerhati  Menggunakan anggota  Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat pemerhatian

dan semua deria yang deria yang terlibat kualitatif dan kualitatif dan kuantitatif

terlibat untuk membuat untuk membuat kuantitatif yang tepat untuk membuat

pemerhatian tentang pemerhatian secara dan relevan untuk generalisasi

fenomena atau kualitatif dan mengenal pasti pola berdasarkan pola atau

perubahan yang kuantitatif dengan alat atau urutan ke atas urutan ke atas objek

berlaku. yang sesuai bagi objek atau fenomena. atau fenomena.

menerangkan  Mahir menggunakan  Mengemukakan

fenomena atau peralatan kompleks dapatan hasil

perubahan yang dan sesuai untuk pemerhatian lanjutan

berlaku. membuat ke atas objek atau

pemerhatian. fenomena secara

analitis dan spesifik.

13

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3) (TINGKATAN 4 – 5)

2 Mengelas  Mengumpulkan/  Membandingkan/  Membandingkan/  Mengenal pasti ciri
yang digunakan untuk
mengasingkan mengenal pasti mengenal pasti mengasing,
mengumpul, memilih
evidens/ data/ objek/ persamaan dan persamaan dan dan menjelaskan
dengan lebih terperinci
fenomena berdasarkan perbezaan perbezaan untuk tentang objek atau
fenomena yang dikaji.
ciri-ciri yang berdasarkan kategori menentukan kriteria

diperhatikan. yang diberi pemilihan kategori

berdasarkan ciri bagi evidens/ data/

sepunya. objek/ fenomena yang

dikaji.

3 Mengukur dan  Mengukur dengan  Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk

menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat mengukur dengan

nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan unit piawai, teknik menggunakan alat dan

teknik yang betul. serta merekod secara unit piawai dengan

betul sistematik dan teknik yang betul serta

lengkap. merekod dalam jadual

 Menukarkan unit secara sistematik dan

kuantiti asas dengan lengkap.

betul  Menggunakan unit

 Menggunakan unit terbitan yang lebih

terbitan yang betul. kompleks dengan

betul.

4 Membuat inferens  Menyatakan satu  Membuat kesimpulan  Membuat lebih dari  Menjana pelbagai

penerangan yang awal yang munasabah satu kesimpulan awal kemungkinan bagi

munasabah bagi satu bagi satu pemerhatian yang munasabah menjelaskani situasi

pemerhatian. dengan menggunakan bagi satu peristiwa yang kompleks.

maklumat yang atau pemerhatian  Menjelaskan

diperoleh. dengan menggunakan hubungkait atau pola

14

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3) (TINGKATAN 4 – 5)

maklumat yang antara pembolehubah

diperoleh. yang diperhatikan

dengan ukuran yang

dibuat untuk sesuatu

penyiasatan.

5 Meramal  Memerihalkan satu  Membuat satu  Murid boleh membuat  Murid boleh membuat

kemungkinan bagi satu jangkaan yang analisis trend/ aliran/ analisis trend/ aliran/

peristiwa atau data. munasabah tentang perkembangan yang perkembangan yang

suatu peristiwa mudah berdasarkan mudah berdasarkan

berdasarkan data yang diperoleh data yang diperoleh

pemerhatian, untuk meramalkan untuk meramalkan

pengalaman lalu atau keadaan masa depan keadaan masa depan

data. objek atau fenomena. sesuatu objek atau

fenomena.

 Ramalan yang dibuat

juga boleh diuji.

6 Berkomunikasi  Merekod maklumat  Merekod maklumat  Berupaya  Berupaya
atau idea dalam atau idea dalam
sebarang bentuk. bentuk yang sesuai mempersembahkan mempersembahkan
dan
mempersembahkan hasil eksperimen atau hasil eksperimen atau
maklumat atau idea
tersebut secara data pemerhatian data pemerhatian
sistematik.
dalam pelbagai dalam pelbagai bentuk

bentuk seperti grafik menggunakan grafik

mudah, gambar atau gambar atau jadual

jadual. yang lebih kompleks

untuk menunjukkan

hubungan antara pola

yang berkaitan.

15

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3) (TINGKATAN 4 – 5)

7 Menggunakan  Menyusun kejadian  Menyusun kejadian  Menggunakan,
perhubungan suatu fenomena atau suatu fenomena atau menganalisis dan
ruang dan masa peristiwa mengikut peristiwa mengikut menginterpretasi
kronologi berdasarkan kronologi berdasarkan nombor dan hubungan
masa. masa. numerik dengan cekap
semasa menyelesaikan
 Menginterpretasi dan masalah dan
menerangkan maksud menjalankan
bagi hubungan penyiasatan.
matematik.

8 Mentafsir data  Memilih idea yang  Memberi penerangan  Menganalisis data dan

releven tentang objek, secara rasional mencadangkan

(Tidak dinyatakan secara peristiwa atau pola dengan membuat penambahbaikan.
eksplisit sebagai Standard yang terdapat pada
intrapolasi atau  Mengesan dan

Pembelajaran) data untuk membuat ekstrapolasi daripada menjelaskan anomali

satu penerangan. data yang dalam set data yang

dikumpulkan. diperoleh.

9 Mendefinisi  Memerihalkan satu  Memerihalkan satu  Menjelaskan tafsiran
secara operasi tafsiran tentang apa
yang dilakukan dan tafsiran yang paling yang dibuat tentang
diperhatikan bagi satu
situasi mengikut aspek sesuai tentang suatu pemilihan peralatan
yang ditentukan.
konsep dengan atau kaedah tentang

menyatakan apa yang apa yang diperhatikan.

dilakukan dan

diperhatikan bagi satu

situasi.

16

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
PROSES SAINS (TAHUN 1 – 3) (TAHUN 4 – 6) (TINGKATAN 1 – 3) (TINGKATAN 4 – 5)
10 Mengawal
pembolehubah  Menentukan pemboleh  Menentukan semua  Menukarkan pemboleh
ubah yang dimalarkan
11 Membuat ubah bergerak balas jenis pembolehbah kepada pemboleh ubah
hipotesis dimanipulasi dan
dan dimalarkan setelah iaitu pembolehubah menyatakan pemboleh
ubah bergerak balas
pemboleh ubah bergerak balas, yang baharu.

dimanipulasi pembolehubah  Menerangkan satu
hasil penyiasatan yang
ditentukan dalam suatu dimanipulasi dan dijangka daripada
penyiasatan saintifik
penyiasatan. pembolehubah yang yang direka.

dimalarkan.

 Membuat suatu  Membuat suatu

pernyataan umum perhubungan antara

yang boleh diuji pemboleh ubah

tentang hubungan dimanipulasi dan

(Tidak dinyatakan secara antara pemboleh ubah pemboleh ubah

eksplisit sebagai Standard dalam suatu bergerak balas bagi

Pembelajaran) penyiasatan. membuat hipotesis

yang boleh diuji.

12 Mengeksperimen  Menjalankan  Menjalankan  Mencetuskan

eksperimen, eksperimen, membina persoalan baru dan

mengumpul data, hipotesis, mereka merancang satu

mentafsir data serta kaedah dan eksperimen untuk

membuat rumusan menentukan alat menguji hipotesis baru

untuk membuktikan radas yang sesuai, daripada persoalan

hipotesis dan membuat mengumpul data, yang dicetuskan.

laporan. membuat analisa,

membuat kesimpulan

dan menulis laporan.

17

Sikap Saintifik dan Nilai Murni KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai 4. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah sesuatu perkara.
seperti berikut:  Tidak berputus asa.
 Sedia mengulangi eksperimen.
1. Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekitar.  Bersungguh menjalankan sesuatu perkara.
 Bertanya kepada guru, rakan atau orang lain.  Bersedia menerima kritik dan cabaran.
 Membuat bacaan sendiri.  Berusaha mengatasi masalah dan cabaran.
 Mengumpul bahan atau spesimen bagi tujuan kajian.
 Menjalankan kajian sendiri. 5. Sistematik, yakin dan beretika.
 Menjalankan aktiviti dengan teratur, tertib serta mengikut
2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. masa yang sesuai.
 Memerihal dan merekod apa yang sebenarnya  Menyusun alat dan bahan dengan teratur.
diperhatikan.  Yakin dengan kerja yang dilakukan.
 Maklumat yang direkod tidak dipengaruhi oleh perasaan  Berani dan bersedia mencuba sesuatu.
atau khayalan.  Berani mempertahankan sesuatu perkara yang dilakukan.
 Menjelaskan pemerhatian secara rasional.
 Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan. 6. Bekerjasama.
 Membantu rakan dan guru
3. Luwes dan berfikiran terbuka.  Bersama-sama menjalankan aktiviti dan eksperimen.
 Menerima pendapat orang lain.  Tidak mementingkan diri sendiri.
 Boleh mengubah pendirian kerana bukti yang meyakinkan.  Adil dan saksama.
 Tidak prejudis.

18

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

7. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan-rakan 12. Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk
serta alam sekitar. memahami alam.
 Menjaga keselamatan diri dan rakan-rakan.  Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk
 Memelihara dan memulihara alam sekitar. menyelesaikan masalah.
 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk
8. Ikram. menyelesaikan sesuatu masalah atau isu.
 Menyayangi semua hidupan.  Berkomunikasi menggunakan bahasa saintifik yang betul.
 Berhemah tinggi dan hormat menghormati.
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. mengikut peringkat berikut :
 Menggunakan hasil ciptaan sains dan teknologi dengan
baik.  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap
 Menggunakan kemudahan awam hasil ciptaan sains dan saintifik dan nilai murni.
teknologi dengan bertanggungjawab.
 Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.
10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.  Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
 Sentiasa berpuas hati dengan apa yang diberi Tuhan.
 Menggunakan pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan
penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa PdP. Guru perlu
 Bersyukur kepada Tuhan. meneliti Standard Pembelajaran (SP), termasuk Standard Prestasi
(SPi) bagi menerapkan sikap saintifik dan nilai murni sebelum
11. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih memulakan PdP.
dan sihat.
 Menjaga kebersihan dan kesihatan diri.
 Sentiasa peka kepada kebersihan diri dan alam sekitar.

19

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang masalah yang kompleks dan membuat
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus keputusan yang beretika. Mereka berfikir
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang tentang pembelajaran dan diri mereka
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 sebagai murid. Mereka menjana soalan
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dan bersifat terbuka kepada perspektif,
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya nilai dan tradisi individu dan masyarakat
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam KSSM dalam menangani bidang pembelajaran
Kimia menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 yang baharu.
dalam kalangan murid.
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Mereka menggalas tanggungjawab
Jadual 7: Profil Murid bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
PROFIL MURID PENERANGAN oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran menjadikan mereka pemimpin dan ahli
dengan kebijaksanaan, keyakinan, pasukan yang lebih baik.
toleransi, dan empati.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
dan kreatif secara lisan dan bertulis, idea baharu. Mereka mempelajari
menggunakan pelbagai media dan kemahiran yang diperlukan untuk
teknologi. menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
inovatif; mampu untuk menangani

20

PROFIL MURID PENERANGAN KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

pengalaman pembelajaran sepanjang KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
hayat secara berterusan.
KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi
kesamarataan, adil dan menghormati merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
maruah individu, kumpulan dan komuniti. murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Mereka bertanggungjawab atas tindakan, pemikiran seperti Jadual 8.
akibat tindakan serta keputusan mereka.
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
membentuk pemahaman yang luas dan menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
pengetahuan. Mereka meneroka kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
dalam konteks isu tempatan dan global. Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
Mereka memahami isu-isu etika/ undang- idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
undang berkaitan maklumat yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
diperoleh. Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap tidak mengikut kelaziman.
keperluan dan perasaan orang lain. Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Mereka komited untuk berkhidmat kepada pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
masyarakat dan memastikan kelestarian Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
alam sekitar. berfokus untuk menyelesaikan masalah.

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

21

Jadual 8: Tahap Pemikiran dalam KBAT KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Mengaplikasi
Menganalisis Menggunakan pengetahuan, Strategi PdP dalam KSSM Kimia mengutamakan pembelajaran
kemahiran, dan nilai dalam situasi berfikrah. Pelaksanaan pembelajaran berfikrah boleh
Menilai berlainan untuk melaksanakan menggunakan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti
sesuatu perkara. pembelajaran inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual,
Mencipta pembelajaran masteri, pembelajaran berasaskan masalah atau
Mencerakinkan maklumat kepada projek dan pendekatan STEM. Aktiviti yang dirancangkan dalam
bahagian kecil untuk memahami pembelajaran berfikrah mesti dapat mencetuskan pemikiran kritis
dengan lebih mendalam serta dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar
hubung kait antara bahagian secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang
berkenaan. digunakan dalam pembelajaran.

Membuat pertimbangan dan Soalan atau masalah beraras tinggi diajukan kepada murid untuk
keputusan menggunakan diselesaikan menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid
pengetahuan, pengalaman, dilibatkan secara aktif dalam PdP yang mengintegrasikan
kemahiran dan nilai serta memberi pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
justifikasi. penerapan nilai murni serta sikap saintifik.

Menghasilkan idea, produk atau Pendekatan pembelajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru di
kaedah yang kreatif dan inovatif. bilik darjah adalah seperti berikut:

KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

22

Pembelajaran Inkuiri KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran  Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea asal
melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.
maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang
berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan pengalaman serta membuat refleksi.
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui
aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan Pembelajaran Kontekstual
mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid
untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
PdP. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

Konstruktivisme Pembelajaran Masteri

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
proses PdP.

23

Pembelajaran Berasaskan Masalah/ Projek KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Pembelajaran berasaskan masalah/ projek (PBL) adalah pedagogi Bagi memastikan PBL berkesan, masalah yang disediakan harus;
berpusatkan murid di mana murid belajar melalui pengalaman  mendorong murid untuk memahami konsep dengan jelas dan
menyelesaikan isu/ masalah yang terkandung dalam bahan
pencetus yang disediakan guru atau projek yang diberikan guru. mendalam.
Guru boleh menyediakan isu/ masalah atau projek dari pelbagai  mengkehendaki murid membuat keputusan yang wajar dan
sumber seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, buku teks, dan
kartun, video, televisyen, filem dan lain-lain dengan sedikit mempertahankannya.
pengubahsuaian untuk memenuhi kehendak PdP.  memenuhi standard kandungan/ pembelajaran yang hendak

Masalah dunia sebenar atau projek relevan digunakan sebagai dicapai dan berkaitan dengan pengetahuan terdahulu/ sedia
wadah untuk menggalakkan murid belajar tentang konsep dan ada.
prinsip yang dihasratkan oleh guru. PBL dapat menggalakkan  mempunyai tahap kerumitan yang bersesuaian bagi
pembangunan kemahiran berfikir kritis, kebolehan menyelesaikan memastikan murid dapat bekerjasama untuk
masalah, dan kemahiran komunikasi. menyelesaikannya.
 terbuka dan menarik untuk memotivasikan dan meningkatkan
PBL memberi peluang murid bekerja dalam satu pasukan, minat murid menyelesaikannya.
berkolaborasi mencari dan menilai bahan-bahan penyelidikan,
menganalisis data, membuat wajaran dan keputusan serta Pendekatan STEM
memupuk sifat pelajar sepanjang hayat dalam kalangan murid. Pendekatan STEM memberi murid peluang dan ruang untuk
mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam bidang
STEM. Murid mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai
STEM melalui inkuiri, penyelesaian harian, alam sekitar dan
masyarakat tempatan serta global seperti dalam Rajah 4.

24

Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5
Pembelajaran
4. Menganalisis dan menginterpretasi data.
PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan 5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
bekerja secara berpasukan atau secara individu mengikut komputasional.
kemampuan murid ke arah membudayakan amalan STEM seperti 6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
berikut: 7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan
1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
2. Membangunkan dan menggunakan model. berdasarkan eviden.
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan. 8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang

maklumat tersebut.

Pemikiran komputasional adalah proses kognitif yang terlibat
dalam merumuskan masalah dan penyelesaiannya supaya
penyelesaian ini dapat diwakili dalam bentuk yang boleh
dilaksanakan oleh manusia dan/ atau komputer secara efektif.
Pemikiran komputasional membantu murid menyusun,
menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara logik
dan sistematik supaya masalah yang kompleks dapat diselesaikan
dengan mudah.

Aktiviti PdP yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid
terhadap sains. Pembelajaran sains yang kurang menarik tidak
memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya mempengaruhi
pencapaian murid. Penentuan aktiviti PdP seharusnya
berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian
jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada.

25

Beberapa aktiviti PdP yang digalakkan dalam sains adalah seperti KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5
berikut:
Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan
Penyiasatan Saintifik/ Eksperimen penyiasatan saintifik

Aktiviti penyiasatan saintifik/ eksperimen lazim dijalankan dalam Membina hipotesis
pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan
untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan
Menjalankan penyiasatan saintifik/ eksperimen menggalakkan dan cara pengumpulan data
murid menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan
kemahiran manipulatif. Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik

Langkah yang diikuti secara penyiasatan saintifik/ eksperimen Membentang data yang dikumpul
adalah seperti dalam Rajah 5.
Menginterpretasi data dan keputusan dengan
Dalam perlaksanaan KSSM Kimia, adalah dicadangkan selain penaakulan saintifik

daripada penyiasatan saintifik/ eksperimen yang dibimbing oleh Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan
Rajah 5: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen
guru, murid diberi peluang untuk merekabentuk penyiasatan

saintifik/ eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

penyiasatan saintifik/ eksperimen yang berkenaan dilakukan, data

yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta

bagaimana membentangkan hasil penyiasatan

saintifik/eksperimen mereka.

26

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti
ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau
Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan lawatan perlu diadakan.
seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.
Pengaplikasian Teknologi
Projek
Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai
Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran
mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio,
panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk video, komputer dan internet, PdP sains boleh menjadi lebih
dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain- menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi berkomputer
lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan PdP yang
menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi dan animasi
kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian
atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti word
processers, perisian persembahan grafik (graphic presentation
software) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets)
adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan

27

mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti data KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5
loggers dan antara muka berkomputer dalam eksperimen dan
projek dapat membantu PdP sains berkesan. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pengurusan aktiviti dan interaksi dua hala yang baik antara guru- Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
murid dan murid-murid dalam PdP di dalam dan di luar bilik darjah diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP)
dapat membangunkan kemahiran berfikir mereka ke aras yang selain yang ditetapkan dalam Standard Kandungan. Elemen-
lebih tinggi. elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen
di dalam EMK adalah seperti berikut:

1. Bahasa
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
dan berkomunikasi secara berkesan.

28

2. Kelestarian Alam Sekitar KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
pelajaran. merangkumi empat perkara iaitu:
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
alam. (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu);
3. Nilai Murni (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran keselamatan); dan
supaya murid sedar akan kepentingan dan (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
mengamalkannya.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan 5. Patriotisme
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
kehidupan harian. pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
4. Sains Dan Teknologi mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat sebagai rakyat Malaysia.
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
murid. 6. Kreativiti Dan Inovasi
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
dan berkesan. sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
idea yang ada.

29

 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
memastikan pembangunan modal insan yang mampu menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
menghadapi cabaran abad ke-21.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
PdP. lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

7. Keusahawanan  Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu
budaya dalam kalangan murid. kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, penilaian dalam proses menyelesaikan masalah
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan berbantukan komputer.
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
yang dipelajari.

30

9. Kelestarian Global KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap 10. Pendidikan Kewangan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan menguruskan hal ehwal kewangan secara
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di bertanggungjawab.
peringkat tempatan, negara dan global.  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
dalam mata pelajaran yang berkaitan. secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-
tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
berkesan dan bermakna.

31

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana yang dipelajari.
dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku
berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
penguasaan murid. pembelajaran.

PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen pengukuhan.
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. Standard Prestasi KSSM Kimia

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan PBD bagi KSSM Kimia dilaksanakan ke atas tiga domain utama
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti Pengetahuan dan kemahiran proses sains yang diintegrasikan
dalam sesuatu bidang ditaksir berdasarkan Standard Prestasi
pemerhatian, lisan dan penulisan. (SPi) yang dinyatakan. Ia bertujuan melihat sejauh mana murid
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai. Pentaksiran bagi
penguasaan kemahiran saintifik boleh dijalankan secara
dilaksanakan oleh guru dan murid. berterusan, berkala atau berkelompok sepanjang tahun. Oleh itu
adalah penting bagi guru menggunakan pertimbangan profesional
dalam menentukan tahap penguasaan murid. Terdapat 6 tahap
penguasaan dengan tafsiran umum seperti yang ditunjukkan
dalam Jadual 9.

32

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

Jadual 9: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan Pengintegrasian Guru boleh merujuk Lampiran 1 bagi memahami hubungan antara
Pengetahuan dan Kemahiran Proses Sains bagi kata kerja utama setiap Tahap Penguasaan dalam Standard
KSSM Kimia Prestasi dengan kata kerja dalam Standard Pembelajaran dengan
contoh-contoh aktiviti murid yang boleh dilaksanakan.
TAHAP
PENGUASAAN TAFSIRAN Semua penyiasatan/ eksperimen/ aktiviti yang disenaraikan bagi
setiap tema dalam Jadual 10 WAJIB dilaksanakan. Penyiasatan/
1 Mengingat kembali pengetahuan dan eksperimen/ aktiviti dijalankan menggunakan pendekatan inkuiri.
2 kemahiran asas sains.
3 Memahami pengetahuan dan kemahiran Jadual 10: Senarai Penyiasatan/ Eksperimen/ Aktiviti Bagi Setiap
4 sains serta dapat menjelaskan kefahaman Tema Tingkatan 4 dan 5
tersebut.
5 Mengaplikasikan pengetahuan dan TEMA EKSPERIMEN
kemahiran sains untuk melaksanakan KEPENTINGAN
6 tugasan mudah. KIMIA 1.2.2 Mengeksperimen kesan suhu
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran terhadap keterlarutan garam
sains dalam konteks penyelesaian masalah. ASAS KIMIA 2.1.3 dalam air dengan
Menilai pengetahuan dan kemahiran sains 3.3.2 menggunakan kaedah saintifik.
dalam konteks penyelesaian masalah dan 3.3.3 Menentukan takat lebur dan
membuat keputusan untuk melaksanakan takat beku naftalena melalui
satu tugasan. aktiviti.
Merekacipta menggunakan pengetahuan dan Menentukan formula empirik
kemahiran sains dalam konteks magnesium oksida (MgO)
penyelesaian masalah dan membuat melalui aktiviti.
keputusan atau dalam melaksanakan satu
tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan Menentukan formula empirik
inovatif. kuprum(II) oksida (CuO) melalui
aktiviti.

33

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

TEMA EKSPERIMEN TEMA EKSPERIMEN

INTERAKSI 4.4.2 Mengkaji sifat kimia unsur 6.4.1 Merumuskan sifat kimia asid
ANTARA JIRIM Kumpulan 1 dengan dengan menjalankan
menjalankan eksperimen tindak eksperimen tindak balas antara:
balas antara:
(i) Asid dan bes
(i) Unsur Kumpulan 1 dan air (ii) Asid dan logam reaktif
(ii) Unsur Kumpulan 1 dan gas (iii) Asid dan karbonat logam.

oksigen 6.4.2 Merumuskan sifat kimia alkali
(iii) Unsur Kumpulan 1 dan dengan menjalankan
6.6.2 eksperimen tindak balas antara:
klorin.
6.7.2 (i) Alkali dan asid
4.6.2 Mengeksperimen untuk melihat 6.9.1 (ii) Alkali dan ion logam
5.7.1 perubahan sifat kimia oksida (iii) Alkali dan garam
6.1.3 unsur apabila merentasi
Kala 3. ammonium.
Mengeksperimen untuk Menghuraikan penyediaan
mengkaji perbezaan sifat larutan piawai dengan
sebatian kovalen dan sebatian menjalankan aktiviti penyediaan
ion. larutan piawai:

Mengeksperimen untuk (i) daripada bahan pepejal
mengkaji peranan air dalam (ii) melalui pencairan larutan
menunjukkan sifat asid dan
alkali. akueus.

6.2.3 Mengeksperimen untuk Menentukan kepekatan larutan
mengkaji hubungan nilai pH yang tidak diketahui dengan
dengan kepekatan ion hidrogen menjalankan aktiviti pentitratan.
dan kepekatan ion hidroksida. Mengeksperimen untuk menguji
keterlarutan garam dalam air
dan mengelaskannya kepada
garam terlarutkan atau garam
tak terlarutkan.

34

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

TEMA EKSPERIMEN TEMA EKSPERIMEN

6.9.2 Menghuraikan penyediaan KIMIA INDUSTRI 7.2.1 Mengeksperimen untuk
garam terlarutkan berdasarkan PROSES KIMIA mengkaji faktor-faktor yang
aktiviti yang dijalankan. mempengaruhi kadar tindak
balas:
6.9.3 Menghuraikan penyediaan
6.9.4 garam tak terlarutkan (i) saiz bahan tindak balas
6.10.2 berdasarkan aktiviti yang (ii) kepekatan
6.11.1 dijalankan. (iii) suhu
Mengeksperimen untuk (iv) kehadiran mangkin.
membina persamaan ion
melalui kaedah perubahan 8.1.2 Mengeksperimen untuk
berterusan. membandingkan sifat aloi
Mengeksperimen untuk dengan logam tulennya.
mengkaji kesan haba ke atas
garam. 9.1.1 Menjalankan aktiviti untuk
Mengeksperimen untuk mengkaji pemindahan elektron
mengenal pasti kation dan pada suatu jarak.
anion yang hadir dalam garam.
9.1.2 Menjalankan aktiviti untuk
7.1.3 Mengenal pasti perubahan 9.1.3 mengkaji tindak balas
yang berlaku dalam tindak pertukaran ion Fe2+ kepada ion
balas yang boleh diperhatikan Fe3+ dan sebaliknya.
dan diukur melalui aktiviti tindak
balas: Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji tindak balas redoks
(i) zink dan asid berikut:
(ii) larutan kalium iodida dan
(i) penyesaran logam
larutan plumbum(II) nitrat daripada larutan
garamnya.

(ii) penyesaran halogen
daripada larutan
halidanya.

35

KSSM KIMIA TINGKATAN 4 DAN 5

TEMA EKSPERIMEN TEMA EKSPERIMEN
KIMIA ORGANIK
9.3.1 Menjalankan aktiviti 9.4.5 Menulenkan kuprum dan
penyiasatan dengan membina menyadurkan objek logam
sel kimia ringkas dan sel dengan kuprum secara
Daniell untuk: elektrolisis

i) mengenal pasti anod dan 9.6.1 Mengeksperimen untuk
katod menggunakan pasangan 9.6.2 mengkaji bagaimana tindak
elektrod yang berlainan balas kakisan logam boleh
berlaku kepada kuprum dan
ii) menentukan voltan. ferum.

9.4.2 Menjalankan aktiviti untuk Menjalankan eksperimen untuk
mengkaji elektrolisis leburan mengkaji kesan logam lain
plumbum(II) bromida yang bersentuhan dengan besi
terhadap pengaratan besi.

9.4.3 Menjalankan eksperimen untuk 10.3.1 i) Menjalankan aktiviti makmal
mengkaji elektrolisis larutan untuk membandingkan alkana
berikut : (hidrokarbon tepu) dan alkena
(i) asid sulfurik cair(H2SO4) (hidrokarbon tak tepu) melalui:

dan larutan kuprum(II)  pembakaran (kejelagaan)
sulfat , CuSO4 dengan  tindak balas kimia
menggunakan elektrod
karbon dengan air bromin dan
(ii) asid hidroklorik pekat dan larutan kalium
cair dengan menggunakan manganat(VII) berasid
elektrod karbon
(iii) larutan kuprum(II) sulfat
(CuSO4) dengan
menggunakan elektrod
kuprum dan elektrod
karbon

36


Click to View FlipBook Version