The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by apichat.fopdev, 2022-04-19 09:28:52

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรม

ชมรมผู้สูงอายุลุ่มน้ำแม่ขนาด

ภายใต้โครงการ เสริมสร้างศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ค ว า ม เ ป็ น ม า

ช ม ร ม ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ลุ่ ม น้ำ แ ม่ ข น า ด เ ป็ น ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธ์ ก ะ เ ห รี่ ย ง . (ปาเกอะญอ)

ที่รวมกลุ่มกัน 7 หมู่บ้าน เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้สูง

อายุลุ่มน้ำแม่ขนาดที่ผ่านผู้สูงอายุจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก ในการเสนอโครงการหรือแผน

ส่วนใหญ่องค์กร หรือเครือข่ายภาคีจะเป็นผู้ดำเนินการให้ ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพยัง

มีเรื่องการใช้ประเพณีในการรักษา เช่นการเลี้ยงผี เพราะเป็นเรื่องความเชื่อในการรักษา

ด้านจิตใจ ปัญหาด้านเศษฐกิจ แม้ผู้สูงอายุจะมีอายุที่มากขึ้น รายได้ไม่มี แต่รายจ่ายก็ยัง

มีเหมือนเดิม ทั้งในด้านด้านการอุปโภคและบริโภค ซึ่งรายได้ของผู้สูงอายุมีเพียงเบี้ย

ยังชีพ ซึ่งไม่เพียงพอ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบให้ทุก

คนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ผู้สูงอายุจึงถูกทอด

ทิ้งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาให้กับผู้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุลุ่มน้ำแม่ขนาดจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ พั น ธ์ พื้ น เ มื อ ง เ พื่ อ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ผู้ สู ง
อายุบ้านแม่ขนาดขึ้น เนื่องด้วยไก่พันธ์พื้นเมืองเป็นไก่ที่มี
ความต้องการของคนในลุ่มน้ำแม่ขนาด การทำพิธีต่างๆ
ของพื้นที่จะมีไก่เป็นส่วนหนึ่งของพิธี ไม่ว่าจะเป็นการไหว้
บูชาเจ้าป่าเจ้าเขา ผีต้นน้ำผีไร่ ผีนา ผีบ้านผีเรือน เรียก
ขวัญ ล้วนต้องใช่ไก่ ดังนั้นเพื่อนำร่องให้ ผู้สูงอายุได้ใช้
ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพเสริม มีอาหารบริโภค ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้ง
การได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการพึ่งพาคนอื่นใน
การสร้างคุณค่าให้กับตนเองทางชมรมจึงทำโครงการนี้
ขึ้น

เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า รเ พื่ อ ใ ช้ ภู มิ ปั ญ ญ า ใ น ก า ร
เ ลี้ ย ง ไ ก่ พั น ธ์ พื้ น เ มื อ ง ส ร้ า ง
ความมั่นคงทางอาหาร ลด
ร า ย จ่ า ย ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ

ทรัพยากรของโครงการ
โครงสร้างของคณะทำงาน

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุลุ่มน้ำแม่ขนาด
กลไกคณะกรรมการชมรมประกอบด้วย
ประธานชมรมผู้สูงอายุ 7 หมู่บ้านวิทยากร
กระบวนการด้านผู้สูงอายุจำนวน 5 คน เป็นกลไก
การทำงานของชมรมผู้สูงอายุในการร่วมวิเคราะห์
ปั ญ ห า ข้ อ มู ล แ ล ะ พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข อ ง
ชมรมผู้สูงอายุ ติดตามหนุนเสริมพัฒนาศักยภาพ
การทำงานของชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน
ประสานการทำงานของชมรมผู้สูงอายุกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการ
ทำ ง า น ข อ ง ช ม ร ม ผู้ สู ง อ า ยุ เ พื่ อ ผ ลั ก ดั น แ ผ น ก า ร
ทำงานสู่นโยบายท้องถิ่น

วิ ธี ก า ร ดำ เ นิ น ง า น


1.ประชุมคณะกรรมการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ ร่ ว ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น

โครงการ การวางบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการ

2. ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาของผู้สูงอายุ ความ

ต้องการ สภาพของพื้นที่และศักยภาพของผู้สูงอายุ เพื่อดู
ความเหมาะสมของโครงการที่จะดำเนินการ

3. วางแผนการดำเนินการ 5.ติดตามประเมินผล
เ มื่ อ ล ง พื้ น ที่ แ ล ะ เ ห็ น ส ภ า พ จ ริ ง แ ล้ ว จึ ง ร่ ว ม กำ ห น ด หลังจากที่ได้มีการเลี้ยงไก่ในระยะหนึ่งทางกรรมการ

วางแผนการส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยนำร่องให้เหมาะสมกับ และวิทยากรกระบวนการจะลงไปติดตามโดยไม่เป็นทางการ
แต่ละคนโดยเรียงลำดับจากสภาพปัญหารวมทั้งการให้ แล้วแต่กรรมการคนไหนสะดวกลงติดตามวันไฟนแต่ต้องมี
ความร่วมมือโดยคำนึงจากสภาพจริงของผู้สูงอายุ และ ก า ร ก ร ะ ส า น ง า น เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ นำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ร่ ว ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น ว่ า
แบ่งหน้าที่ในการติดตามของกรรมการแต่ละคนในการ ผู้สูงอายที่ร่วมโครงการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร มี
ติดตาม ปัญหาข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อทางคณะกรรมการจะได้
นำไปเป็นแผนที่จะขยายการดำเนินงานต่อไป
4.ดำเนินการตามแผน
ให้ผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการนำร่องจัดหา

ไ ก่ แ ล ะ ส ร้ า ง ก ร ง ไ ก่ ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง พื้ น ที่ ต น เ อ ง เ พื่ อ
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและให้ผู้สูงเห็นคุณค่าของ
ตนเองที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง กรรมการจะไม่
เป็นผู้ไปจัดการให้กับผู้สูงอายุ

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น อ ง ค์ ก ร ภ า คี ต่ า ง ๆ
เทศบาลตำบลทากาศ
เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำรวมทั้ง

สนับสนุนในสิ่งที่ชมรมผู้สูงอายุเสนอ

ผู้ใหญ่บ้าน
ดำเนินการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ

ช่วยประสานงานและติดตามให้ความ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาใน
หมู่บ้าน

การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย

เป็นที่มที่ปรึกษาและร่วมดำเนิน
กิจกรรมประสานงานให้กับชมรมผู้
สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆเนื่องจาก
แต่ละบ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่
ครอบคลุม

กลุ่มเยาวชน
ร่วมดำเนินกิจกรรมและเป็นผู้

ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมต่างในเรื่องที่ผู้สูงอายุไม่
สมารถดำเนินการได้

ค ว า ม สํ า เ ร็ จ เ ชิ ง รู ป ธ ร ร ม ที่ เ กิ ด ขึ้ นผู้สูงอายุที่นำร่องในการเลี้ยงไก่ 10 ครอบครัวมีกิจกรรมทำ
ร่ ว ม กั น ใ น ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด ทำ ใ ห้ ไ ม่ เ ค รี ย ด แ ล ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ในครอบครัวดีขึ้น

ผู้สูงอายุที่นำร่องในการเลี้ยงไก่ อารมณ์ดี มีสุขภาพจิตที่ดี
มีความภูมิใจเมื่อได้นำเสนอการเลี้ยงไก่ของตนเอง

ผู้สูงอายุที่นำร่องในการเลี้ยงไก่มีความมั่นคงทางอาหาร มี
อาหารกินยามฉุกเฉิน และสร้างรายได้เมื่อมีการจำหน่าย

ปั จ จั ย ที่ ทำ ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ค ว า ม สำ เ ร็ จ


ปัจจัยภายใน


ความร่วมมือของคณะกรรมการ ที่มีความเสียสละ ยอม ปัจจัยภายนอก

ส ล ะ เ ว ล า ข อ ง ต น เ อ ง เ พื่ อ ร่ ว ม แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ค ว า ม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูง
อายุสนับสนุนและให้คำปรึกษาและการให้การในสิ่งที่ผู้สูง
ลำบากกว่าตนเอง อายุไม่สามารถดำเนินการเองได้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจที่ร่วมดำเนินโครงการและมี

ความมั่นใจในทีมคณะกรรมการ

การเลี้ยงไก่เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ไม่ใช่

กิจกรรมที่นักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุและเป็นกิจกรรมที่เกิด

ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุจริงๆ

บ ท เ รี ย น จ า ก ก า ร ดำ เ นิ น ง า น
มี ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก ก า ร เ ลี ย ง ไ ก่ ที่ ผู้
สูงอายุสามารถทำได้ เช่นเลี้ยงเป็ด
เลี้ยงหมู เพื่อให้มีความหลากหลาย
ของสัตว์ที่ผู้สูงอายุเลี้ยง

การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
ค ว ร คำ นึ ง ถึ ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ พื้ น ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ส ภ า พ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ พื้ น ฐ า น
ของผู้สูงอายุรวมทั้งเกิดประโยชน์ได้
หลายทางทั้งสามารถกิน จำหน่าย
ห รื อ ส า ม า ร ถ นำ ไ ป ป ร ะ ก อ บ พิ ธิ ก ร ร ม
ข อ ง พื้ น ที่ ไ ด้

กรรมการชมรมผู้สูงอายุภาคี
เครือข่ายไม่ควรเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับ
กระบวนการทั้งหมดควรให้ผู้สูงอายุมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PEMROGRAMAN VB 6.0-240
Next Book
TAKLIMAT UMRAH (1)