The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Perkongsian Terbaik Pentaksiran dalam Talian (PdT) Menggunakan UKMFolio

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pengajaran, 2020-04-02 00:05:47

Perkongsian Terbaik Pentaksiran dalam Talian (PdT)

Perkongsian Terbaik Pentaksiran dalam Talian (PdT) Menggunakan UKMFolio

TM

Perkongsian Terbaik
Pentaksiran dalam Talian (PdT)

Menggunakan

TM


Pentaksiran dalam Talian (PdT):
Fitur dalam UKMFolioTM

• Isu ketidakjujuran dan penipuan semasa peperiksaan dalam talian
yang dilaksanakan sering timbul.

• Dalam pelaksanaan PdT menggunakan UKMFolioTM, beberapa kaedah
boleh dipilih menggunakan fitur UKMFolioTM.

• Antaranya adalah penggunaan kata laluan, sekatan pelayaran,
merawakkan susunan soalan dan pilihan jawapan, menggunakan
soalan esei dalam peperiksaan buka buku dalam talian (open book
online exam) yang melibatkan kemahiran kognitif peringkat tinggi dan
lain-lain.

• Cadangan yang dinyatakan ini hanya cuba untuk meminimumkan isu
ketidakjujuran di dalam peperiksaan dalam talian dan ia tidak
menyelesaikan isu ini sepenuhnya.

2


1. Merawakkan
susunan soalan
dan pilihan
jawapan

Fitur Sifat Soalan atau ‘Question behavior’

Rawakkan susunan soalan peperiksaan dan pilihan jawapan setiap
pelajar di dalam soalan jenis MCQ (multiple choice questions), soalan
True/False, short answers melalui penetapan sifat soalan
menggunakan fitur ‘Question behavior’ dengan memilih ‘shuffle
within questions’.

3


1. (a) Merawakkan
susunan
soalan

Langkah 1 Setting-up Soalan Peperiksaan/Kuiz

Langkah
• Pilih ‘activities or resources’ dan

seterusnya pilih
‘quiz’/peperiksaan.
• Namakan jenis pentaksiran,
contoh “Peperiksaan
Pertengahan Semester”.
• Tambah penerangan di bahagian
awal peperiksaan di bahagian
‘Description’, jika mahu contoh,
Peperiksaan ini ..., rujuk Rajah 1.

Rajah 1 Pilihan menambah penerangan berkaitan peperiksaan

4


1. (a) Merawakkan
susunan
soalan

Langkah 2 Fitur Sifat Soalan (Question Behavior)

• Klik ‘Question Behavior’
(Rajah 2).

• Klik ‘shuffle within questions’.
• Pilih penyataan ‘Yes’.

Rajah 2 Skrin sifat soalan (question behavior) 5


1. (a) Merawakkan
susunan
soalan

Langkah 3 Klik Save & Display

• Paparan Skrin edit
kuiz/peperiksaan
muncul selepas klik
‘Save & Display’
(Rajah 3).

• Klik ‘Edit quiz’.

Rajah 3 Skrin edit kuiz/peperiksaan 6


1. (a) Merawakkan
susunan
soalan

Langkah 4 Fitur Shuffle

• Klik check box ‘Shuffle’, Rajah 4 untuk merawakkan soalan.
• Klik ‘Add’ untuk menambah soalan.

Rajah 4 Skrin fitur ‘Shuffle’ dan ‘Add’ 7


1. (b) Merawakkan Fitur Shuffle Pilihan Jawapan
susunan
pilihan
jawapan

Untuk merawakkan pilihan jawapan
dalam soalan MCQ, pilih ‘shuffle the
choices?’, Rajah 5.
Langkah
1. Klik ‘Add’ untuk tambah soalan.
2. Pilih jenis soalan, MCQ.
3. Tandakan checkbox ‘shuffle the

choices?’.
4. Pastikan fitur ‘shuffle within

questions’ dipilih ‘Yes’ (Rajah 2),
dalam bahagian ‘Question
Behavior’.

Rajah 5 Skrin fitur ‘Shuffle the choices?’ 8


2. Menjana Set
Soalan

Fitur Add Random Question

Pensyarah boleh menggunakan set soalan
berbeza dengan menjana soalan peperiksaan
secara rawak, menggunakan fitur ‘Add’ untuk
menjadikan soalan peperiksaan rawak.
Langkah
1. Setting-up Soalan Peperiksaan dan klik ‘save
and display’.
2. Paparan Rajah 3 muncul, klik ikon gear ‘Edit
quiz’ dalam blok Administration bahagian kiri
bawah, Rajah 6.
*Jika ingin menambah soalan di masa lain, klik
ikon gear ‘Edit quiz’.

Rajah 6 Skrin ‘Edit quiz’ dalam blok Adiministration 9


2. Menjana Set
Soalan

Fitur Add Random Question

Langkah
3. Klik fitur ‘Add’ di bawah soalan-soalan yang telah dibuat, Rajah 7.

Rajah 7 Skrin fitur ‘Add’ untuk tambah dan rawakkan soalan serta ambil soalan dari bank soalan 10


2. Menjana Set
Soalan

Fitur Add Random Question

Langkah
4. Paparan Rajah 8 akan muncul.
5. Klik ‘Add random question’.

Rajah 8 Skrin ‘Add a random question’ 11


3. Penetapan 4. Penetapan
tarikh, masa tarikh, masa dan
dan tempoh tempoh
peperiksaan peperiksaan

Fitur Timing

Ini membolehkan pelajar mengambil soalan peperiksaan serentak di
tempat mereka berada.
Dengan merawakkan soalan dan pilihan jawapan MCQ, menggunakan
fitur ‘shuffle’ (untuk mengubah kedudukan soalan) dan ‘shuffle the
choices?’ (untuk pilihan jawapan MCQ), maka pelajar akan mendapat
soalan yang berbeza dan pilihan jawapan MCQ yang berbeza
kedudukan.

12


3. Penetapan
tarikh, masa
dan tempoh
peperiksaan

Langkah
Klik checkbox ‘enable’ untuk tetapkan tarikh, masa dan tempoh peperiksaan
menggunakan fitur ‘Timing’, Rajah 9.

Rajah 9 Skrin Timing untuk menetapkan tarikh, masa dan tempoh peperiksaan

13


4. Penetapan Fitur Kata Laluan
sekatan
tambahan
(a) Kata laluan

Sekatan tambahan untuk cubaan
menjawab soalan peperiksaan/kuiz
(extra restrictions on attempts),
Rajah 10,

(a) Mewajibkan penggunaan kata
laluan (require password).

Langkah
• Masukkan kata laluan pada
tulisan ‘click to enter text’.

Rajah 10 Skrin Extra restrictions on attempts untuk masukkan kata laluan 14


4. Penetapan Fitur Sekatan Pelayar
sekatan
tambahan
(b) Sekatan
pelayar

• Fitur sekatan pelayar (browser
security) membolehkan peperiksaan
berlangsung jika pelajar mempunyai
pelayar laman sesawang Javascript.

• Soalan peperiksaan akan muncul di
dalam tetingkap skrin penuh dan tiada
pengawal navigasi.

• Pelajar dihalang, sebaik mungkin,
daripada menggunakan fungsi ‘copy
and paste’.

Langkah
Pilih ‘full-screen pop-up with some
Javascript security’, Rajah 11

Rajah 11 Skrin Extra restrictions on attempts pilihan Browser security 15


4. Penetapan Fitur Aplikasi Mobile App
sekatan
tambahan
(c) Aplikasi
mobile app
offline

Fitur aplikasi mobile app tidak
membenarkan peperiksaan/kuiz
dilakukan secara offline
Langkah
Pilih ‘No’ pada penyataan ‘Allow quiz
to be attempted offline using the
mobile app’, Rajah 12

Rajah 12 Skrin Extra restrictions on attempts pilihan offline mobile app 16


5. Maklum balas
kepada pelajar

Fitur Review Options

Pensyarah boleh membuat
pilihan di bahagian ‘Review
options’, Rajah 13 untuk
• memberi maklum balas

selepas tarikh dan masa
peperiksaan selesai, dengan
menanda pilihan checkbox
‘after the quiz is closed’,
atau
• tidak memberi maklum
balas, dengan tidak
menanda checkbox ‘after
the quiz is closed’.

Rajah 13 Skrin Review options

17


6. Soalan Esei

Soalan Esei

Soalan esei memerlukan pemahaman yang tinggi dari pelajar.
Penyediakan rubrik digunakan untuk menanda kertas soalan secara adil.
Rubrik boleh dimasukkan di dalam UKMFolioTM untuk memudahkan proses
penandaan dan penggredan.
Rujuk video tutorial dengan tajuk ‘Rubric Set up and Grading in UKMFolioTM’
di dalam kursus UKMF0001 untuk menyediakan rubrik dan menanda skrip
dalam talian.
Video juga boleh diperoleh dari YouTube, https://youtu.be/BX2T_Tf4Gy4.

18


6. Soalan Esei 19

Pilih soalan berbentuk ‘essay’.
Langkah
1. Setting-up soalan Peperiksaan/Kuiz

dengan menamakan, contoh
“Peperiksaan Pertengahan Semester”.
2. Klik ‘Save and display’, paparan Rajah 3
muncul.
3. Klik ‘Edit quiz’ dan klik ‘Add’ untuk
tambah soalan, Rajah 4.
4. Skrin ‘Choose a question type to add’
muncul, Rajah 14 dan pilih soalan jenis
‘essay’.

Rajah 14 Skrin pilihan soalan


7. Ubah pemberat
peperiksaan
dan fitur
Gradebook

Fitur Gradebook

Pensyarah boleh mengurangkan pemberat peperiksaan dalam penilaian
kursus dan menambah pemberat kepada projek, kuiz, aktiviti tugasan dan
sebagainya.
Pemberat dalam penilaian kursus boleh disediakan menggunakan fitur
Gradebook.
Rujuk video tutorial, tajuk ‘Gradebook Set up’ di dalam kursus UKMF0001.
Video ini berkongsi cara untuk menetapkan Gradebook bagi kursus masing-
masing. Gradebook ini sesuai dilakukan sebelum sebarang tugasan (yang
diambil markah) diberikan kepada pelajar.
Video juga boleh diperoleh dari YouTube, https://youtu.be/ciD349WoGm4.

20


8. Soalan bentuk
rumus / rajah /
jadual / imej

Fitur Insert or Edit Image

Soalan bentuk rumus atau gambar boleh dimasukkan sebagai soalan.
Langkah
1. Di dalam Window guna fitur Snip atau Mac guna Shift + Command + 4.
2. Pilih bahagian yang perlu disalin dan simpan. File berada dalam format

imej dengan extension JPEG atau PNG.
Rujuk video tutorial Online Exam 2 (Soalan MCQ, T/F, Short Answer) di
dalam kursus UKMF0001 atau terus ke YouTube,
https://youtu.be/caTYFXaUICM.

21


8. Soalan bentuk
rumus / rajah /
jadual / imej

Langkah
3. Di dalam soalan samada ‘Short answer’, ‘Essay’ atau MCQ di

bahagian ‘Question text’ pilih ikon ‘Insert or edit image’, Rajah 15.
4. Pilih file yang telah disimpan dalam bentuk JPEG atau PNG.

Rajah 15 Menggunakan format gambar atau imej di dalam soalan peperiksaan/kuiz

22


9. Fitur Reports Fitur Reports
untuk
mengesan Pelajar boleh dimaklumkan
aktiviti login supaya mereka cakna dengan
sistem UKMFolioTM yang
berkebolehan untuk mengesan
aktiviti login pelajar.
Langkah
Di Blok Administration, klik
‘Reports’, Rajah 16.

Rajah 16 Bahagian Reports dalam blok Administration 23


Bantuan TM

Saluran bantuan berkaitan penggunaan UKMFolioTM

1. Kursus Pengenalan UKMFolioTM untuk pensyarah iaitu UKMF0001 di laman
sesawang UKMFolioTM di https://ukmfolio.ukm.my

2. Telegram Pengajaran-UKM
3. Helpdesk UKMFolioTM, rujuk laman sesawang Pengajaran-UKM

https://www.aktivukm.my

Rujukan: Shraim K. 2019. Online Examination Practices in Higher Education Intitutions: Learners’ Perspectives.Turkish Online Journal of
Distance Education, 20(4): 185-196.

UKM. 2006. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Kaedah-kaedah Universiti Kebangsaan Malaysia (Tatatertib Pelajar-
Pelajar) (Pindaan). 2006. Warta Universiti Kebangsaan Malaysia P.U.(A) 218/2006.

24


“Mengaspirasi Pengajaran Masa Depan”

www.aktivukm.my

www.website.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงาน Open house 2562
Next Book
Financial_Knowledge_by AB&WS [April 2020]