The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rosmadiabmanaf, 2018-12-19 19:07:37

pengurusan 2019 try

BUKU PENGURUSAN 2019 TRY

1

A. PENGURUSAN AM 2019 KANDUNGAN
* Amanat Guru Besar

B. PANDUAN - PANDUAN AM
* Falsafah Pendidikan Negara
* Visi Sekolah
* Misi Sekolah
*Matlamat
* Petunjuk Prestasi Utama Guru Besar
* Ikrar Perkhidmatan Awam
* Budaya Kerja Sekolah
* Pengurusan Sekolah Berkesan
* Budaya Standard Kualiti
* Perbezaan Pembelajaran Abad 20 dan 21
* Pembelajaran Kolaboratif
* 11 Anjakan Utama
* Kalendar 2019
* Jadual Hari Kelepasan Am Negeri Selangor 2019
* Takwim Penggal Persekolahan 2019

C. TAKWIM SEKOLAH 2019

D. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH 2019
* Carta Organisasi Pentadbiran 2019

* Jawatankuasa Induk Pengurusan Sekolah
* Senarai Guru Kelas 2019

E. PENGURUSAN KURIKULUM
* Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Kurikulum 2019
* Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
* Jadual Penyemakan Buku Tulis dan Buku Kerja

D. PENGURUSAN HEM
* Carta Organisasi
* Jawatankuasa HEM
* Jadual Guru Bertugas Mingguan
* Jadual Guru Penyayang Mingguan

E. PENGURUSAN KOKURIKULUM
* Carta Organisasi
* Tempat Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum
* Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum

F. TAKWIM SEKOLAH 2019

2

Disediakan oleh:
Pn Zulastri bt. Mohd. Zahidi
PK Pentadbiran & Kurikulum
SK Taman Putra Perdana 2

3

AMANAT GURU BESAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Sejahtera,
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, bersyukur ke hadratNya, pihak sekolah telah dapat merancang dan menyusun
buku pengurusan sekolah tahun 2019 ini dengan jayanya.
Buku pengurusan ini adalah satu dokumentasi yang sangat penting kepada sesebuah sekolah
sebagai rujukan untuk melaksanakan semua aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah. Do-
kumen ini juga menjadi landasan kepada semua program yang akan dilaksanakan sepanjang
tahun ini.
Perancangan yang teliti dan relevan akan menjana kejayaan dan kecemerlangan sesebuah
sekolah. Matlamat dan objektif akan dapat dicapai hasil daripada perancangan yang bijak dan
teratur. Kerjasama dan komitmen dari semua warga sekolah dan komuniti setempat dapat
merealisasikan impian menjadi kenyataan.
Bermula dengan muafakat, usaha yang tekun dan sikap taat setia akan membuahkan hasil
yang cukup berkualiti tinggi.Semoga dengan terhasilnya dokumen ini, ianya boleh menjadi
pemangkin bagi menjana ibu bapa prihatin, guru cemerlang, murid gemilang dan sekolah ter-
bilang selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sekian, terima kasih semua.

ZANUDDIN BIN SANUAN
GURU BESAR
SK TAMAN PUTRA PERDANA 2

4

5

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi po-
tensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatu-
han kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengeta-
huan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kes-
ejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

VISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT
• Melahirkan murid yang menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira dengan

baik.
• Meningkatkan pencapaian dan potensi dalam bidang akademik dan UPSR.
• Meningkatkan minat, potensi dan semangat juang yang tinggi dalam aktiviti kokuriku-

lum dalam kalangan murid.
• Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif, ceria dan menarik bagi memupuk minat

murid-murid ke sekolah.

6

PETUNJUK PRESTASI UTAMA GURU BESAR
DAN SASARAN PENCAPAIAN TAHUN 2019

1. Penurunan peratus murid tidak hadir sekolah (5%)
2. Mensasarkan 6 orang murid mendapat 6A dalam UPSR 2019 berbanding 4 orang bagi

tahun 2018.
3. Meningkatkan peratus murid mencapai tahap minima (MTM) UPSR daripada 71.43%

(2018) kepada 71.58% (2019)
4. Peningkatan peratus murid tahap 1 menguasai Literasi dan Numerasi seperti berikut:

Tahun 1 : Literasi 80% Numerasi 80%

Tahun 2 : Literasi 90% Numerasi 90%

Tahun 3 : Literasi 100% Numerasi 100%

5. Mencapai johan daerah dalam 6 acara aktiviti kokurikulum.

6. Menceriakan kawasan sekolah bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih
kondusif kepada murid-murid.

7. Menjadikan kawasan sekolah sebagai kawasan bermaklumat.

7

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM
Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa
semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamal-
kan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas ke arah itu,Kami :

• Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
• Bekerja dengan penuh tanggugjawab
• Berusaha mengikikis sikap mementingkan diri sendiri
• Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
• Bekerja ke arah memajukan fikiran rakyat dan pembangunan Negara
• Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh Negara dan ber-

pegang teguh kepada ajaran agama

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami,
untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

• Kepercayaan kepada Tuhan
• Kesetiaan kepada Raja dan Negara
• Keluhuran Perlembagaan
• Kedaulatan Undang-undang
• Kesopanan dan Kesusilaan

8

BUDAYA KERJA SEKOLAH
• Memahami, menghargai dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta

falsafah, matlamat dan objektif sekolah.
• Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, jabatan dan Kementerian Pelaja-

ran pada setiap masa.
• Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
• Menentukan objektif dalam setiap tugas yang dijalankan.
• Mengamalkan budaya kerja cemerlang secara berpasukan dan bermesyuarat.
• Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil dalam setiap masa.
• Mengamal serta menghayati budaya perkhidmatan penyayang.
• Kepimpinan melalui teladan.
• Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
• Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
• Kerja adalah ibadah.

PENGURUSAN SEKOLAH BERKESAN
Sekolah berkesan bermaksud pengurusan sekolah yang baik oleh pemimpin utama iaitu
Guru Besar atau Pengetua. Banyak faktor yang mempengaruhi sekolah berkesan antaranya
ialah :

1. Keberkesanan kepimpinan sekolah
2. Peranan Penolong-penolong kanan
3. Peranan aktif semua guru
4. Penyediaan pembelajaran yang berstruktur
5. Tahap keintelektualan guru
6. Persekitaran positif
7. Penglibatan ibubapa / PIBG
8. Penglibatan badan kerajaan dan bukan kerajaan
9. Bilangan pelajar dan latar belakang pelajar

9

BUDAYA STANDARD KUALITI
DEFINISI UMUM KUALITI PERKHIDMATAN
1.KEBOLEHPERCAYAAN
Keboleh harapan dan kejujuran pihak penyedia perkhidmatan

2.KESELAMATAN
Bebas dari bahaya, risiko dan was-was

3.AKSES
Hampir dan mudah membuat hubungan dalaman dan luaran

4.KOMUNIKASI
Mendengar rungutan pelanggan dan memaklumkan kepada pelanggan dalam bahasa yang
mereka faham.

5.MEMAHAMI
Membuat usaha untuk mengenali pelanggan dan memahami kehendak mereka.

6.NILAI KETARA(TANGIBLE)
Rupa bentuk kemudahan fizikal, peralatan, kakitangan dan bahan komunikasi.

7.RESPON
Kesediaan membantu pelanggan dan menyediakan perkhiodmatan segera.

8.KEUPAYAAN
Mempunyai kepakaran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan perkhid-
matan.

9.KERAMAHAN
Sikap sopan santun, menghormati, member pertimbangan dan setiakawan antara kakitan-
gan guru.

10

11

12

KALENDAR 2019

AHD ISN JANUARI AHD ISN FEBRUARI JUM SAB
SEL RAB KHA JUM SAB SEL RAB KHA 1 2
67 34 8 9
13 14 12345 10 11 567 15 16
20 21 8 9 10 11 12 17 18 12 13 14 22 23
27 28 15 16 17 18 19 24 25 19 20 21
22 23 24 25 26 26 27 28
29 30 31

AHD ISN MAC AHD ISN APRIL SAB
31 SEL RAB KHA JUM SAB 1 SEL RAB KHA JUM 6
3 4 7 8 13
10 11 12 14 15 2345 20
17 18 56789 21 22 9 10 11 12 27
24 25 12 13 14 15 16 28 29 16 17 18 19
19 20 21 22 23 23 24 25 26
26 27 28 29 30 30

MEI AHD ISN JUN
AHD ISN SEL RAB KHA JUM SAB 30 SEL RAB KHA JUM SAB
2 3
1234 9 10 1
5 6 7 8 9 10 11 16 17 45678
12 13 14 15 16 17 18 23 24 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29

AHD ISN JULAI AHD ISN OGOS SAB
1 SEL RAB KHA JUM SAB SEL RAB KHA JUM 3
7 8 45 10
14 15 23456 11 12 12 17
21 22 9 10 11 12 13 18 19 6789 24
28 29 16 17 18 19 20 25 26 13 14 15 16 31
23 24 25 26 27 20 21 22 23
30 31 27 28 29 30

AHD ISN SEPTEMBER AHD ISN OKTOBER JUM SAB
1 2 SEL RAB KHA JUM SAB SEL RAB KHA 4 5
8 9 67 11 12
15 16 34567 13 14 123 18 19
22 23 10 11 12 13 14 20 21 8 9 10 25 26
29 30 17 18 19 20 21 27 28 15 16 17
24 25 26 27 28 22 23 24
29 30 31

AHD NOVEMBER DISEMBER SAB
ISN SEL RAB KHA JUM SAB AHD ISN SEL RAB KHA JUM 7
3 14
10 1 2 123456 21
17 45678 9 8 9 10 11 12 13 28
24 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20
18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 29 30 31

CUTI SEKOLAH JUMLAH HARI BELAJAR TERMASUK CUTI AM = 214

13

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTRA PERDANA 2
JALAN PP 6, TAMAN PUTRA PERDANA
47130 PUCHONG, SELANGOR

JADUAL HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR 2019

Bil Hari Kelepasan Am Tarikh Hari
Selasa
1. Tahun Baru 2019 01 Jan 2019 Isnin
Selasa, Rabu
2. Hari Thaipusam 21 Jan 2019 Rabu
Ahad, Isnin
3. Tahun Baru Cina 5-6 Feb 2019 Rabu
Rabu, Khamis
4. Hari Pekerja 01 Mei 2019 Ahad, Isnin
Sabtu
5. Hari Wesak 19- 20 Mei 2019 Ahad, Isnin
Isnin
6. Hari Nuzul Al Quran 22 Mei 2019
Isnin
7. Hari Raya Puasa 5-6 Jun 2019 Ahad, Isnin

8. Hari Raya Haji 11-12 Ogos 2019 Sabtu
Rabu
10. Hari Kebangsaan 31 Ogos 2019 Rabu

11. Awal Muharram 1-2 September 2019

12. Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia 9 Sept 2019
Yang Dipertuan Agong

13. Hari Malaysia 16 Sept 2019

14. Hari Deepavali 27-28 Oktober 2019

16. Maulidur Rasul 19 Nov 2019

17. Hari Keputeraan Sultan Selangor 11 Dis 2019

18. Hari Krismas 25 Dis 2019

Catatan :
Sumber: Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Per-
dana Menteri, Aras 4 Timur, Bangunan Perdana Putra, 62502 Putrajaya.

14

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PUTRA PERDANA 2
JALAN PP 6, TAMAN PUTRA PERDANA
47130 PUCHONG, SELANGOR

TAKWIM PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

Penggal Hari dan Cuti Perse- Tarikh Mula Tarikh Akhir Jumlah Hari Jumlah Ming-
kolahan gu

Hari Persekolahan 59 12
1 02.01.2019 22.03.2018

Cuti Pertengahan 23.03.2019 31.03.2019 9 1
Penggal 1
40 8
Hari Persekolahan 01.04.2019 24.05.2019 16 2
Cuti Pertengahan 25.05.2019 09.06.2019
45 9
Tahun 9 1

Hari Persekolahan 70 14
39 5
2 10.06.2019 09.08.2019

Cuti Pertengahan 10.08.2019 18.08.2019
penggal 2

Hari Persekolahan 19.08.2019 22.11.2019
Cuti Akhir Tahun 23.11.2019 31.12.2019

287 52

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 214 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal 73 hari

15

16

TAKWIM INDUK SEKOLAH 2019
November 2018

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
4 26 Isnin Ladap Semua guru

4 27 Selasa Ladap Semua guru

*Nota : Kehadiran : 8.00 pagi hingga 1.00 petang. Pindaan tertakluk kepada
pentadbir.

Disember 2018

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
4 26 Rabu S/U
1. Mesyuarat Guru Bil.
1/2019

2. Mesyuarat Kurikulum
Bil.1/2019

17

1. Mesyuarat HEM Bil.1/2019 S/U

2. Mesyuarat Kokurikulum

Bil.1/2019

3. Mesyuarat Panitia BM / BI

/ TMK/RBT Bil.1/2019

4. Mesyuarat Panitia SN/ MT

/PSV/MZK Bil.1/2019

5. Mesyuarat Panitia PI / BA

/ SEJ/ PJ/PK Bil 1/2019

4 27 Khamis 6. Mesyuarat Pendidikan

Moral / Prasekolah Bil.

1/2019

7. Mesyuarat PSS / ICT

Bil.1/2019

9. Mesyuarat Unit-unit

Kurikulum Bil. 1/2019 S/U
1. Mesyuarat Unit-unit HEM

4 28 Jumaat Bil.1/2019

2. Mesyuarat Unit-unit

Kokurikulum Bil.1/2019

3. Persediaan Bilik Darjah

2019 :

1. Kerusi meja

2. Jadual kelas yang kecil

4 29 Sabtu Agihan Buku Teks SPBT Tahun 3, Penyelaras
2019

5 30 Ahad

5 31 Isnin

*Nota : Kehadiran : 8.00 pagi hingga 1.00 petang. Pindaan tertakluk kepada

pentadbir

18

MINGGU TARIKH HARI Januari 2019 TINDAKAN
1 Selasa Guru B&K
2 Rabu PERKARA AJK Guru Penyayang
Cuti Sempena Tahun Baru Semua Guru Tahap
3 Khamis
4 Jumaat -Sesi persekolahan 2
5 Sabtu bermula Semua Guru Tahap
6 Ahad
7 - Program Guru 1
Isnin Penyayang bermula
8 - Program Transformasi Semua Guru Tahap
Selasa Diri Tahun 4,5 dan 6 2
9
10 Rabu bermula Panitia PAI
11 Khamis - Program Transisi Tahun
Jumaat
1 bermula
- Program Transformasi
Diri Tahun 4,5 dan 6

Berakhir
- Bacaan Yaasin bermula

- Majlis Perlantikan Guru B&K
Pengawas Sekolah, Penyelaras Tahun
PSS, SPBT , Ketua dan
Panitia PAI
Penolong Kelas S/U
- Kelas Tasmek bermula
- Mesyuarat JK i-THINK S/U Sukan

Bil. 1/2019
- Mesyuarat JK Penilaian

dan Peperiksaan
Bil.1/2019

- Mesyuarat JK PLC
Bil.1/2019

- Latihan Merentas Desa
- Perjumpaan UB 1

19

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
12 Sabtu - Kejohanan Merentas S/U Sukan
Penyelaras
13 Ahad Desa Kali Ke-10
14 Isnin S/U, KP
- Perhimpunan UB (TKRS) Penyelaras
15 Selasa - Pelancaran Program
16 Rabu Kebersihan &
Keceriaan
17 Khamis
- Perjumpaan KP 1
18 Jumaat (Mesyuarat Agung)
- Pemantauan fail panitia
19 Sabtu
20 Ahad dan unit di bawah
21 Isnin Kurikulum
22 Selasa
- Program Transisi Tahun
23 Rabu 1 Berakhir

24 Khamis THAIPUSAM PK Kurikulum
25 Jumaat - Pencerapan Guru Kali
26 Sabtu
Pertama / 2019
27 Ahad - Perjumpaan SP 1
28 Isnin
29 Selasa (Mesyuarat Agung)

Rabu - Majlis Permuafakatan Penyelaras Tahun 6
30 Tahun 6
Guru Media
31 Khamis - Program Nilam S/U Kurikulum
- Mesyuarat Kurikulum
Pentadbir
Bil.2/2019
- Mesyuarat Pengurusan

Bil.2/2019
- Perjumpaan UB 2

20

MINGGU TARIKH HARI Februari 2019 TINDAKAN
1 Jumaat
2 Sabtu PERKARA KP dan S/U
3 Ahad Penyelaras
4 CP TAHUN BARU CINA KP dan S/U
5 Isnin TAHUN BARU CINA
6 Selasa TAHUN BARU CINA KPT
7 Rabu Penyelaras
8 Khamis CP TAHUN BARU CINA KP dan S/U
9 Jumaat CP TAHUN BARU CINA Penyelaras
10 Sabtu
11 Ahad - Mesyuarat Panitia
Isnin BM/BI/TMK/RBT
12 Bil.2/2019
Selasa
13 - Pelancaran Vle Frog
14 Rabu - Perhimpunan UB
(PENGAKAP)
15 Khamis - Mesyuarat Panitia
16 SN/MT/PSV/MZ
17 Jumaat Bil.2/2019
18 Sabtu Perjumpaan KP 2
Ahad - Sukantara
19 Isnin - Sukantara

Selasa - Mesyuarat Kakitangan
Bil.1/2019
- Sukantara

- Kelas Lonjakan Tahun 6

- Mesyuarat Panitia
PI/BA/SEJ/PJ/PK
Bil.2/2019

- Mesyuarat JK PSS
Bil.2/2019

- Mesyuarat ICT Bil.2/2019

21

20 Rabu Perjumpaan SP 2 KP dan S/U

- Mesyuarat Prasekolah

21 Khamis Bil.2/2019 Penyelaras
22 Jumaat - Khemah Ibadah/ Kem

Bestari Solat Tahun 6

23 Sabtu - Khemah Ibadah Tahun 6 Penyelaras

24 Ahad

25 Isnin - Pentaksiran Sumatif 1 Penyelaras

- Pemantauan PBS bermula S/U HEM

- Mesyuarat HEM Bil.2/2019

26 Selasa - Pentaksiran Sumatif 1 S/U JK Kecil HEM

- Mesyuarat JK Kecil HEM

Bil.2/2019

(JK SPBT, B&N, APDM,

Enrolmen Murid,

Buku Kedatangan dan

Rekod Kawalan

Kelas, JK Guru

27 Rabu Penyayang) S/U JK Kecil HEM
- Pentaksiran Sumatif 1

- Mesyuarat JK Kecil HEM

Bil.2/2019

(JK Disiplin, JK

Pengawas

& SSDM, JK

Perhimpunan)

- Perjumpaan UB 3

22

28 Khamis - Pentaksiran Sumatif 1 S/U JK Kecil HEM

- Mesyuarat JK Kecil HEM

Bil.2/2019

(JK PPda, JK IMFree, JK

Penyiasatan Murid

Cicir, JK Program

Pendidikan Khas Sekolah)

MINGGU TARIKH HARI Mac 2019 TINDAKAN
1 Jumaat S/U JK Kecil HEM
2 Sabtu PERKARA S/U JK Kecil HEM
3 Ahad - Pentaksiran Sumatif 1
4 S/U Sukan
Isnin - Mesyuarat HK Kecil HEM 23
5 Bil.2/2019
Selasa
6 (JK Keselamatan &
7 Rabu bencana, JK 3K, JK
Kebersihan & Keceriaan,
Khamis
JK Tandas)
- Mesyuarat JK Kecil Hem

Bil.2/2019
(JK Kantin, JK RMT&

PSIM, JK
Kebajikan & EMK, JK

KWAPM & e-
Kasih, JK Rawatan
Kesihatan, JK SBP)
- Taklimat Akhir KESUTRA
- Mesyuarat Pengurusan

Bil.3/2019
- Perjumpaan KP 3
- Mesyuarat Kokurikulum

Bil 2/2019

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
8 Jumaat Penyelaras
9 Sabtu - Kelas Lonjakan Tahun 6 Panitia PAI
- Kem Cemerlang Jawi siri
10 Ahad KP BM, KP BI
11 Isnin 1/2019

- Pelancaran Minggu
Panitia BM & BI

-Perhimpunan UB (PPTM)

12 Selasa - Mesyuarat Kakitangan
13 Rabu Bil.2/2019

- Mesyuarat Kewangan dan Guru Rumah Sukan
Pengurusan

Aset Bil.1/2019
- Perjumpaan SP 3
- Pemilihan Atlet Rumah

Sukan (Waktu
Kokurikulum)

14 Khamis - Kelas Lonjakan Tahun 6 Penyelaras
15 Jumaat
16 Sabtu - Mesyuarat Guru Semua Ketua/
17 Ahad Bil.2/2019 Penolong Guru
18 Isnin Rumah Sukan
19 Selasa - Latihan Rumah Sukan Semua Ketua/
Penolong Guru
20 Rabu - Latihan Rumah Sukan Rumah Sukan
- Perjumpaan UB 4 Semua Ketua/
21 Khamis Penolong Guru
- Latihan Rumah Sukan Rumah Sukan
22 Jumaat - Tarikh Akhir Pendaftaran
24
Atlet

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
23 Sabtu CUTI PENGGAL PERTAMA
BERMULA (23 MAC 2019 – 31
24 Ahad
25 Isnin MAC 2019)
26 Selasa CUTI PENGGAL PERTAMA
27 Rabu CUTI PENGGAL PERTAMA
28 Khamis CUTI PENGGAL PERTAMA
29 Jumaat CUTI PENGGAL PERTAMA
30 Sabtu CUTI PENGGAL PERTAMA
31 Ahad CUTI PENGGAL PERTAMA
CUTI PENGGAL PERTAMA
CUTI PENGGAL PERTAMA

BERAKHIR

MINGGU TARIKH HARI April 2019 TINDAKAN
1 Isnin PERKARA
2 Selasa Penyelaras
- Acara Akhir Padang S/U Ladap
3 Rabu Tahun 1 & 4
25
4 Khamis - Acara Akhir Padang
Tahun 2 & 5
5 Jumaat
6 Sabtu - Perjumpaan KP 4
7 Ahad - Acara Akhir Padang
8 Isnin
9 Selasa Tahun 3 & 6

10 Rabu - Kelas Lonjakan Tahun 6

11 Khamis - Saringan Acara Balapan
Tahun 1 & 4

- Saringan Acara Balapan
Tahun 2 & 5

- Perjumpaan SP 4
- Saringan Acara Balapan

Tahun 3 & 6

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
12 Jumaat Penyelaras
13 Sabtu - Kem Bestari Solat Tahun
5 Panitia PAI
14 Ahad Penyelaras
15 Isnin Perhimpunan UB (BSMM) Panitia PJ
16 Selasa
17 Rabu - Persiapan Kesutra 10
- Raptai 1
18 Khamis
- Perjumpaan UB 5
19 Jumaat
- Persiapan Kesutra 10
20 Sabtu - Raptai 2
21 Ahad
22 Isnin - Persiapan Kesutra 10
23 Selasa - Raptai 3
24 Rabu
KESUTRA 10
25 Khamis
- Mesyuarat Pengurusan
26 Jumaat Bil.4/2019
27 Sabtu
28 Ahad - Perjumpaan KP 5
29 Isnin - Bacaan Yaasin dan Solat
30 Selasa Hajat Perdana Siri 1/ 2019

- Kelas Lonjakan Tahun 6

- Ujian SEGAK Kali
Pertama (Murid-
murid Tahun 4,5,6

26

MINGGU TARIKH HARI Mei 2019 TINDAKAN
1 Rabu PERKARA Penyelaras
2 Khamis
Jumaat CUTI HARI PEKERJA Penyelaras
3 Sabtu KP & S/U SN
4 Ahad - Kelas Lonjakan Tahun 6 KP & S/U MT
5 Isnin
6 - CP Awal Ramadan Panitia PAI
Selasa - Pentaksiran Sumatif 2
7 Rabu - Pentaksiran Sumatif 2 27
8 Khamis - Pentaksiran Sumatif 2
9 Jumaat - Pentaksiran Sumatif 2
10 Sabtu - Pentaksiran Sumatif 2
11 Ahad - Kelas Lonjakan Tahun 6
12 Isnin
13 - Pelancaran Minggu
Selasa Panitia SN & MT
14 Rabu
15 - Perhimpunan UB (PPIM)
Khamis
16 Jumaat - Mesyuarat Pengurusan
17 Sabtu Bil.5/2019
18 Ahad
19 - Perjumpaan SP 5
20 Isnin
21 Selasa HARI WESAK
22 Rabu CUTI HARI WESAK
23 Khamis
24 Jumaat NUZUL AL-QURAN

25 Sabtu - Majlis Khatam Al-Quran
& Sumbangan Anak
26 Ahad Yatim
27 Isnin
28 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN
BERMULA (25 MEI 2019 – 9

JUN 2019)
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

29 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
30 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN
31 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU TARIKH HARI Jun 2019 TINDAKAN
1 Sabtu
2 Ahad PERKARA KP PAI
3 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN KP BA
4 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN
5 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
6 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN

7 Jumaat HARI RAYA PUASA
8 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 Ahad
HARI RAYA PUASA KE-2
10 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

BERAKHIR
CP HARI RAYA PUASA

11 Selasa Perhimpunan UB (TKRS)
12 Rabu
Perjumpaan UB 6
13 Khamis
14 Jumaat - Kelas Lonjakan Tahun 6
15 Sabtu - Pelancaran Minggu Panitia
16 Ahad
17 Pendidikan
Isnin Islam dan Bahasa Arab

18 Selasa - Pencerapan Guru Kali Ke-2 PK Kurikulum
19 Rabu - Perjumpaan KP 6

28 SAMBUTAN MEGARAYA 2019

20 Khamis - Kelas Lonjakan Tahun 6 Penyelaras
21 Jumaat - Kem Bestari Solat Tahun 3 Penyelaras
22 Sabtu
- Mesyuarat Pengurusan Pentadbir
23 Ahad Bil.6/2019
24 Isnin
25 Selasa - Mesyuarat Kewangan &
26 Rabu Pengurusan Aset
Bil.2/2019
27 Khamis
28 Jumaat - Perjumpaan SP 6
29 Sabtu
PERKHEMAHAN UNIT BERUNI-
30 Ahad FORM

MINGGU TARIKH HARI - Kelas Lonjakan Tahun 6
1 Isnin
PERKHEMAHAN UNIT BERUNI-
2 Selasa FORM

3 Rabu PERKHEMAHAN UNIT BERUNI-
FORM

Julai 2019 TINDAKAN
S/U Kurikulum
PERKARA Panitia PJ & PK
- Mesyuarat Kurikulum
KP dan S/U
Bil.3/2019
- Pelancaran Minggu PJ & PK KP dan S/U

- Mesyuarat Panitia 29
BM/BI/TMK/RBT
Bil.3/2019

- Mesyuarat Panitia SN/MT/
PSV/MZ
Bil.3/2019

- Perjumpaan UB 7

4 Khamis - Mesyuarat Panitia KP dan S/U

PI/BA/SEJ/PJ/PK

5 Jumaat Bil.3/2019 KP san S/U
- Mesyuarat Prasekolah

Bil.3/2019

6 Sabtu - Kelas Lonjakan Tahun 6 Penyelaras

7 Ahad

8 Isnin - Mesyuarat ICT Bil.3/2019 Penyelaras

- Mesyuarat PSS Bil.3/2019

9 Selasa - Mesyuarat Kakitangan KPT

Bil.2/2019

10 Rabu Perjumpaan KP 7

11 Khamis

12 Jumaat

13 Sabtu - Kem Bestari Solat Tahun Penyelaras

1/2019

14 Ahad

15 Isnin PERCUBAAN UPSR 1/2019 S/U UPSR

Perhimpunan UB (PENGAKAP)

16 Selasa PERCUBAAN UPSR 1/2019 S/U UPSR

17 Rabu PERCUBAAN UPSR 1/2019 S/U UPSR

Perjumpaan SP 7

18 Khamis PERCUBAAN UPSR 1/2019 S/U UPSR

19 Jumaat

20 Sabtu - Kelas Lonjakan Tahun 6 Penyelaras

21 Ahad

22 Isnin - Mesyuarat HEM Bil.3/2019 S/U HEM

30

23 Selasa - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM

Bil.3/2019

(JK SPBT, JK B&K, JK

APDM,JK Enrolmen

Murid, JK Buku Kedatangan

& Rekod

Kawalan Kelas, JK Guru

Penyayang)

24 Rabu - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Keci; HEM

Bil.3/2019

(JK Disiplin & SSDM, JK

Pengawas, JK

Perhimpunan)

- Perjumpaan UB 8

25 Khamis - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM

Bil.3/2019

(JK PPda, JK Penyiasatan

Murid Cicir, JK

Program Pendidikan Khas)

26 Jumaat

27 Sabtu - Kelas Lonjakan Tahun 6 Penyelaras

- Kem Cemerlang Jawi Siri 2

28 Ahad

29 Isnin - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM

Bil.3/2019

(JK Keselamatan dan

Bencana, JK 3K, JK

Kebersihan dan Keceriaan,

JK Tandas)

31

30 Selasa - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM
Bil.3/2019
31 Rabu TINDAKAN
(JK Kantin, JK RMT & Penyelaras
MINGGU TARIKH HARI PSIM, JK Kebajikan
1 Khamis
2 Jumaat & EMK, JK KWAPM & e-
3 Sabtu Kasih, JK
4 Ahad
5 Rawatan, JK SBP)
6 Isnin - Mesyuarat Guru Bil.3/2019
7 Selasa
Rabu - Perjumpaan KP 8
8 Ogos 2019
9
10 PERKARA
11 Mesyuarat Kokurikulum Bil
12
3/2019
32
- Kelas Lonjakan Tahun 6

PERCUBAAN UPSR KALI
KE-2

PERCUBAAN UPSR KALI
KE-2

PERCUBAAN UPSR KALI
KE-2

Khamis Perjumpaan SP8
Jumaat PERCUBAAN UPSR KALI
Sabtu
KE-2
Ahad
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
Isnin KE-2 BERMULA

(10 OGOS 2019 –18 OGOS 2019)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

KE-2
HARI RAYA HAJI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

KE-2
HARI RAYA HAJI KE-2
Perhimpunan UB (PPTM)

13 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Penyelaras
KE-2 Panitia PJ
14 Rabu Pentadbir
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
15 Khamis KE-2 TINDAKAN

16 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Penyelaras
KE-2
17 Sabtu
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
18 Ahad KE-2

19 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
20 Selasa KE-2
21 Rabu
22 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
23 Jumaat KE-2 BERAKHIR
24 Sabtu
Perjumpaan UB 9
25 Ahad
26 Isnin - Kelas Lonjakan Tahun 6
27 Selasa - Kem Bestari Solat Tahun
28 Rabu
4/2019
29 Khamis
30 Jumaat - Ujian SEGAK Kali Ke-2
31 Sabtu - Mesyuarat Pengurusan

Bil.8/2019
- Perjumpaan KP 9

HARI KEMERDEKAAN
September 2019

MINGGU TARIKH HARI PERKARA
AWAL MUHARRAM
1 Ahad CUTI AWAL MUHARRAM
2 Isnin
3 Selasa Perjumpaan SP 9
4 Rabu
5 Khamis - Kelas Lonjakan Tahun 6
6 Jumaat
7 Sabtu
8 Ahad

33

9 Isnin HARI KEPUTERAAN YANG DIPER- Pentadbir
TUAN AGONG
10 Selasa
11 Rabu Perhimpunan UB (BSMM)

12 Khamis - Mesyuarat Pengurusan
13 Jumaat Bil.9/2019
14 Sabtu
15 Ahad - Perjumpaan UB 10
16
17 Isnin - Kem Bestari Solat Tahun 2 Penyelaras
18 Selasa
19 Rabu HARI MALAYSIA Panitia PAI
Khamis Penyelaras
20 Perjumpaan KP 10
21 Jumaat - Solat Hajat Perdana Kali
22 Sabtu
23 Ahad Ke-2
24 Isnin - Majlis Restu Tahun 6
25 Selasa
26 Rabu UPSR S/U UPSR
27 Khamis UPSR S/U UPSR
28 Jumaat UPSR S/U UPSR
29 Sabtu UPSR S/U UPSR
30 Ahad
Isnin - Pemulangan Buku Teks Penyelaras
MINGGU TARIKH Tahun 6 / 2019
1
HARI Oktober 2019 TINDAKAN
2 Selasa S/U Kurikulum
PERKARA
34 Rabu - Mesyuarat Kurikulum KP dan S/U

Bil.4/2019
- Mesyuarat Panitia

BM/BI/TMK/RBT
Bil.4/2019

- Perjumpaan SP 10

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
3 Khamis - Mesyuarat Panitia KP dan S/U

4 Jumaat SN/MT/PSV/MZ KP san S/U

5 Sabtu Bil.4/2019
6 Ahad - Mesyuarat Prasekolah
7 Isnin
Bil.4/2019
8 Selasa
- Mesyuarat Panitia KP dan S/U
9 Rabu Penyelaras
10 Khamis PI/BA/SEJ/PJ/PK

11 Jumaat Bil.4/2019
- Mesyuarat JK ICT
12 Sabtu
Bil.4/2019
13 Ahad
14 Isnin - Mesyuarat JK PSS

15 Selasa Bil.4/2019
16 Rabu Perjumpaan UB 11
17 Khamis Mesyuarat Kokurikulum Bil
18 Jumaat
19 Sabtu 4/2019
20 Ahad
21 Isnin Taklimat Hari Sukan Negara

Taklimat Hari Gemilang Bintang

- Sambutan Hari Sukan S/U HEM
Negara Peringkat 35
SKTPP2

Pentaksiran Sumatif 3
- Perhimpunan UB (PPIM)

Pentaksiran Sumatif 3
Pentaksiran Sumatif
Pentaksiran Sumatif 3
Pentaksiran Sumatif 3

- Pemulangan Buku Teks
2019

- Mesyuarat HEM Bil.4/2019

MINGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
22 Selasa S/U JK Kecil HEM
23 Rabu - Hari Gemilang Bintang
Khamis - Perjumpaan KP 11
24
Jumaat - Mesyuarat JK Kecil HEM
25 Sabtu Bil.3/2019
26 Ahad
27 Isnin (JK SPBT, JK B&K, JK
28 Selasa APDM,JK
29 Rabu
30 Khamis Enrolmen Murid, JK Buku
31 Kedatangan &
Rekod

Kawalan Kelas, JK Guru
Penyayang)

CP DEEPAVALI
CUTI PERAYAAN DEEPAVALI

HARI DEEPAVALI
CUTI HARI DEEPAVALI

CP DEEPAVALI
Perjumpaan SP 11

MINGGU TARIKH HARI November 2019 TINDAKAN
1 Jumaat S/U JK Kecil HEM
2 Sabtu PERKARA
3 Ahad Raptai Majlis Apresiasi Tahun 6
4
Isnin Majlis Apresiasi Tahun 6

- Mesyuarat JK Kecil HEM
Bil.4/2019

(JK Disiplin, Pengawas &
SSDM, JK

Perhimpunan)

36

5 Selasa - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM

Bil.4/2019

(JK PPda, JK Penyiasatan

Murid Cicir, JK

Program Pendidikan Khas

Sekolah)

6 Rabu - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM

Bil.4/2019

(JK Keselamatan &

Bencana, JK 3K, JK

Kebersihan & Keceriaan,

JK SBP)

Perjumpaan UB 12

7 Khamis - Mesyuarat JK Kecil HEM S/U JK Kecil HEM

Bil.4/2019

(JK Kantin, JK RMT & PSIM,

JK Kebajikan

& EMK, JK KWAPM & e-

Kasih, JK Rawatan

& Kesihatan)
8 Jumaat - Majlis Khatam Al-Quran

9 Sabtu Tahun 6
10 Ahad MAULIDUR RASUL
11 Isnin
- Agihan Buku Teks 2020

- Perhimpunan UB (TKRS)

12 Selasa Naik Kelas Tahun 2020

13 Rabu Perjumpaan KP 12

14 Khamis

15 Jumaat

16 Sabtu Orientasi Tahun 1/2020

17 Ahad

18 Isnin

37

19 Selasa Persiapan Hari Anugerah Kece- LO HAK
merlangan LO HAK

- Raptai 1

20 Rabu Persiapan Hari Anugerah Kece-
merlangan

- Raptai 2

Perjumpaan SP 12

21 Khamis Hari Anugerah Kecemerlangan

22 Jumaat

23 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

24 Ahad CUTI AKHIR TAHUN

25 Isnin CUTI AKHIR TAHUN

26 Selasa CUTI AKHIR TAHUN

27 Rabu CUTI AKHIR TAHUN

28 Khamis CUTI AKHIR TAHUN

29 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN

30 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN

Cuti Akhir Tahun 23.11.2019 hingga 31.12.2019

38

39

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN 2019
SK TAMAN PUTRA PERDANA 2,47130 PUCHONG


GURU BESAR

PK PENTADBIRAN PK HEL EHWAL PK KOKURIKULUM PK PETANG
& KURIKULUM MURID

• Perancangan Takwim • Perancangan Takwim • Perancangan Takwim
• Panitia Mata Pelajaran • Kemasukan/Pertukaran Mu- • Sukan & Permainan
• Pentaksiran & Penilaian rid • Kelab Badan Beruniform
• Pusat Sumber Sekolah • Murid Cicir • Upacara/Perayaan (Bulan
• Data EMIS / eOPERASI • Pendaftaran Murid tahun 1 Patriotik, Hari Kanak-kanak
• Pemulihan / Bimbingan dan tingkatan 1 dsb)
• Penyeliaan / Pencerapan • Penempatan SBP / SMK • Koakademik
• Buku kerja / BBB • Disiplin / Pengawas • Stok & Inventori
• Perkembangan Staf • Kebajikan & Derma • Penyeliaan Pekerja
• Penilaian Prestasi • eKehadiran / Enrolmen bula- • Data Kokurikulum
• Keselamatan Am nan • SKPMg2
• SAPS / PBS • Kantin • Protokol
• LINUS • Kedai buku • RIMUP
• PROTIM • Bantuan Murid/RMT/PSS/ • 1Murid 1Sukan
• ICT/VLE FROG KWAPM/SBT • Lawatan
• MBMMBI • SPBT/ Bilik BOSS • Pengurusan majlis
• PLC • Bimbingan & Kaunseling
• Stok & Inventori • Keselamatan/ bencana
• Pembangunan Fizikal Sekolah • Kebersihan/keceriaan
• SKPMg2 • Program Antidadah
• Panel Pembangunan Sumber • Program 3K
Manusia (PPSM) • KPJ
• Data SMM/BMM/SSDM/SPS/
APDM
• Kelab Rukun Negara
• Syarikat Pembersihan Sekolah
• Syarikat Pengawal Kese-
lamatanKelab
• SKPMg2
• Prasekolah

STAF SOKONGAN GURU B&K GURU-GURU PERHUBUNGAN
AWAM

40 MURID-MURID

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH
1. JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Setiausaha : Pn. Roslida bt. Abdul Rahman (KPT)

AJK : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

2. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan. (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Setiausaha : Pn. Roslida bt. Abdul Rahman (KPT)

AJK : Pn Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

En. Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Pn. Elly Irna bt. Mohd. Danuri (PT Kew)
Semua Ketua Panitia

Juru Audit Dalaman : Pn. Mahaletchumy a/p Perumal

Pn. Noor Hafizan bt.Che Abdul Rahman

3. JAWATANKUASA PENYELARAS BILIK MESYUARAT

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Penyelaras

Bilik Mesyuarat Orkid : 1. Pn. Aidah bt Saffar (K)

2. Pn. Elly Irna bt Mohd. Daruri 41

Penyelaras Bilik 1. Pn. Faiza Fitria bt Che Mat
Mesyuarat Anggerik : 2. Pn. Mariam bt Ibrahim
3. Pn. Faziha bt Abdullah
4. Pn. Nor Anis bt. Suhaimi
5. Pn. Nasibah bt. Md. Yusoff


4. JAWATANKUASA BUKA SEBUT HARGA SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Setiausaha : Pn. Roslida bt. Abdul Rahman (KPT)

Naib Setiausaha : Pn. Nurul Marzia bt. Mohiyudin (PT Perkhidmatan)

AJK : Pn. Norizan bt. Isa.

Pn. Mahaletchumy a/p Perumal.5. JAWATANKUASA PEMILIHAN SEBUT HARGA SEKOLAH

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi : Pn. Fauziah bt.Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Noraslinda bt. Ahmad.

Naib Setiausaha : Pn. Narimah bt. Zamri.

6. JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Pegawai Aset : En. Muhammad Bahij b. Zubir

Pegawai Pemeriksa : En. Wan Adli b. Wan Deraman

Harta Modal dan : En. Ezol Fitri b. Ahmad Muniran.

42

Inventori Pn. Rohaila bt Abdullah
Pn. Zaripah bt. Ismail
Pemeriksa Pelupusan : Pn. Elly Irna bt. Mohd Daruri

Pemeriksa Pelupusan : Pn. Aidah bt. Saffar
Semua Ketua Panitia
Pengurus Setor Unit

& Aset :

AJK :

7. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2) DAN BIDANG KE-
BERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Siti Baizura bt Saarani

Naib Setiausaha : En. Mohd. Yusri b Yusuf

AJK : Pn. Nur Leen bt. Ismail (S/U 1 Kurikulum)

Pn. Salina bt.Hashim (S/U 2 Kurikulum)

Pn. Norizan bt Isa (S/U HEM 1)

Pn. Mahaletchumy a/p Perumal (S/U HEM 2)

Pn. Nurul Amira Hidayah bt. Abu Bakar (S/U 1 Kokurikulum)

Pn. Noor Hafizan bt. Che Abdul Rahman (S/U 2 Kokurikulum)

Pn. Roslida bt. Abdul Rahman (KPT)

Semua KP dan Penyelaras Unit Kokurikulum8. JAWATANKUASA MESYUARAT GURU

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Zainurin b Md Yasin(PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Norhafiza bt. Ismail. 43

9. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN & FIZIKAL

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En, Mohd Zainurin b Mohd Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha 1 : Pn. Roslida bt. Abdul Rahman (KPT)

Setiausaha 2 : En. Mohd. Norizi b. Mohamed

Naib Setiausaha : En. Mohd Yamin Aswat b Jaafar

AJK : En. Mohd Sharizam b. Razali

En. Ahmad Ridzuan b. Ismail

En. Kamarulizam b. Ngah

10. JAWATANKUASA PENGANJURAN MAJLIS SEKOLAH

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : En. Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zulastri bt Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Azlimariah bt. Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Nurul Amira Hidayah bt. Abu Bakar (S/U Kokurikulum)

Naib Setiausaha : Pn. Nur Leen bt. Ismail (S/U Kurikulum)

AJK : Pn. Norizan bt. Isa (S/U HEM)
Pn. Nur Leen bt. Ismail (Pengurus Majlis HAK)

Pn. Norehan bt Ab. Samad (Pengurus Majlis Hari Kanak-
Kanak)

Pn. Nadhrah bt. Ab. Satar (Penyelaras Majlis Apresiasi Tahun 6)

Penyelaras Majlis-majlis Sekolah

11. JAWATANKUASA PENGURUSAN STAF SOKONGAN

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

44

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)
: Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)
Naib Pengerusi 3 : Pn. Roslida bt. Abdul Rahman (KPT)
: Pn. Elly Irna bt. Mohd Daruri (PT Kew)
Setiausaha : Pn. Nurul Marzia bt. Mohiyudin (PT Perkhidmatan)
Pn. Aidah bt. Saffar (PAP)
Naib Setiausaha Pn. Nur Army Nasution bt. Mohamed Fami @ Mohd Fami (PPM)
Cik Nur Afizah bt. Kusrin (PPM)
AJK Pn. Nor Aina bt. Mohd. Sedik (PPM)

12. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKERJA SEKOLAH (SWASTA)

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 1 : Pn Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Zainurin b Md Yasin(PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Roslida bt. Abdul Rahman

Naib Setiausaha : Pn. Aidah bt. Saffar

13. JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : En. Rosmadi b. Abd. Manaf

Naib Setiausaha : Pn. Norizan bt. Isa (S/U HEM)

AJK : Cik Felicia Gatun (Penyelaras SMM & APDM)

Pn. Hamizah bt.Hamid

S/U Penilaian & Pentaksiran

S/U PBS UPSR / KSSR

45

Naib S/U PBS KSSR / KSSR
Admin SPS
Semua guru kelas
Pn. Nurul Marzia bt. Mohiyudin (PT Perkhidmatan)14. JAWATANKUASA ALIRAN

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Penyelaras Tahun 1 : Pn. Wan Syafifah Khalilah bt. Wan Bakar

Penyelaras Tahun 2 : Pn. Suwaibah bt Abdul Razak

Penyelaras Tahun 3 : Pn. Hamizah bt Hamid

Penyelaras Tahun 4 : Pn. Siti Sarah bt Mohd Nor

Penyelaras Tahun 5 : Pn. Siti Raudah bt Hamid

Penyelaras Tahun 6 : Pn. Nadhrah bt. Ab Satar @ Ahmad Sabri

15. JAWATANKUASA P.A. SISTEM

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha : En. Mohd Sharizam b Razak

AJK : En. Rosmadi b. Abd. Manaf

En. Mohd. Razis b. Mohd Shainisi

En. Mohd. Norizi b. Mohamed

En. Wan Adli b. Wan Deraman

En. Muhammad Zuhaini b Mohd Ariffin46

16. JAWATANKUASA PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA ( ePRESTASI

PBPPP)

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Setiusaha : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

AJK : Pn. Azlimariah bt. Arifin (PK HEM)

En. Mohd. Zainurin b. Md. Yasin. (PK Kokurikulum)

Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

17. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS PENYELARAS

BILIK KHAS Pn. Siti Nora bt. Mohamed Ahyar

BILIK SAINS Pn. Mawadah bt Shamsuddin
Pn. Yuzainismar bt. Yusoff
BILIK PEMULIHAN KHAS Pn. Narimah bt. Zamri.
BILIK PEMULIHAN LINUS Pn. Lee Sau Mei
BILIK PEPERIKSAAN Pn. Nurul Amira Hidayah bt. Abu Bakar.
BILIK KOKURIKULUM En. Fakhrurrazi b. Amin
BILIK PJK Cik Siti Mushrifah bt Ahmad Kamal
BILIK RBT Cik Farah Hanis bt. Ramli
BILIK PSV Pn. Khairun Nisa bt. Abdul Halim
BILIK BOSS Pn. Juslinda bt. Bakar
BILIK KESIHATAN Pn. Rasina bt Hj Yaacob
BILIK j-QAF En. Mohd Amirul Al Kauthar b Mohd Khalid
SURAU Pn. Mariam bt Ibrahim
BILIK TAYANG En. Muhammad Zuhaini b Mohd Ariffin
BILIK MUZIK Pn. Nor Anis bt. Suhaimi
BILIK BBB En. Mohd Fikri b Mat Arit
BILIK PENGAWAS Pn. Noor Hafizan bt. Che Abdul Rahman
BILIK PBS KSSR
Pn. Nor Ain bt. Md. Anuar
BILIK B & K Pn. Norhafiza bt. Ismail
BILIK PSS Pn. Norshahiza bt. Razali
BILIK MESYUARAT ANGGERIK Pn. Faiza Fitria bt Che Mat (K)

Pn. Mariam bt Ibrahim

Pn. Faziha bt Abdullah

Pn. Noranis bt Suhaimi

Pn. Nasibah bt Md Yusoff

47

BILIK MESYUARAT ORKID Pn. Aidah bt Saffar (K)
Pn. Elly Irna bt Mohd Daruri

18. JAWATANKUASA ICT / BLOG

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Penyelaras : En. Mohd Amirul Al Kauthar b Mohd Khalid

Setiausaha 1 : Pn. Nurul Amira Hidayah bt Abu Bakar.

Setiausaha 2 : Pn. Nurul Marshida bt. Mohamad

AJK : Penyelaras BLOG Sesi Pagi :
En. Mohd Haizul b Ab Kadir
Penyelaras BLOG Sesi Petang :
En. Mohd. Yamin Aswat b Jaafar
Penyelaras Bilik Komputer 1 :
Pn. Noraziah bt Ali
Penyelaras Bilik Komputer 2 :
Pn. Raslinda bt. Hassan

En. Rosmadi b Abd Manaf (Guru Data / Teknikal)
Semua KP Panitia
Guru Media
Semua Guru TMK

19. JAWATANKUASA VLE FROG

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

48

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Juru Latih Utama : En. Rosmadi b. Abd Manaf (Admin)

Jurulatih : Pn. Faziha bt. Abdullah.

En. Mohamad Rani b. Arbain.

Penyelaras ‘Departmental Site’ : Semua Ketua Panitia dan Setiausaha Panitia

(Site Mata Pelajaran)

SU PIBG (Parent Dashboard)

20. JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Azlimariah bt Arifin (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Setiausaha 1 : Pn. Noraziah bt. Ali

Setiausaha 2 : Pn. Norhafiza bt. Ismail

Naib Setiausaha : Pn. Nurul Marshida bt. Mohamad

AJK : En Mohd Amirul Al Kauthar b Mohd Khalid (Penyelaras ICT)

Pn. Mazilah bt. Jamaludin.

Cik Nur Jamiliati Wahida bt Mohd Sanny

Semua KP Panitia

21. JAWATANKUASA SPSK

Pengerusi : En. Zanudin b. Sanuan (Guru Besar)
Pn. Zulastri bt. Mohd. Zahidi (PK Pentadbiran & Kurikulum)
Timbalan Pengerusi : Pn. Azlimariah bt Arifin(PK HEM)
En Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)
Pn. Rasina bt. Hj. Yaacob
Naib Pengerusi 2 : Pn. Nadhrah bt. Ab Satar @ Ahmad Sabri
Pn. Mahaletchumy a/p Perumal
Naib Pengerusi 3 :

Setiausaha :

Naib Setiausaha 1 :

Naib Setiausaha 2 :

49

AJK : Pn. Raslinda bt Hassan PK 01

Pn. Nurhidayahni bt Jasni PK 02

Pn. Nur Hafizah bt. Othman PK 03

Pn. Siti Raudah bt. Hamid PK 04

Pn. Lee Sau Mei PK 05

Pn. Suriayati bt. Mohd.Sulaikhan PK 06

Pn. Mariam bt. Ibrahim PK 07

Pn. Norhafiza bt. Ismail PK 08

Pn. Norshahiza bt. Razali PK 09

Pn. Noraziah bt. Ali PK 10

Pn. Nur Fasihah bt. Zulkifeli PK 11 & PK 12

Pn. Roslida bt. Abdul Rahman PK 13

Pn. Rasina bt. Hj. Yaacob PK 14

Pn. Juslinda bt. Bakar PK 15 & PK 16

Pn. Aidah bt. Saffar PK 17

Pn. Ernee Yusniza bt Karim PK 18

Pn. Noor Hafizan bt Che Abdul Rahman PK 19

En. Rosmadi b Abd Manaf PK 20

Pn. Nur Rahayu bt Yusof PK 21

22. JAWATANKUASA PROTOKOL SEKOLAH

Pengerusi : En. Zanuddin b. Sanuan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : En. Mohd Zainurin b Md Yasin (PK Kokurikulum)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zulastri bt Mohd Zahidi (PK Kurikulum)

Naib Pengerusi 2 : Pn. Azlimariah bt Ariffin (PK HEM)

Naib Pengerusi 3 : Pn. Fauziah bt. Salehoddin (PK Petang)

Ketua : En. Mohd Amirul Al Kauthar b Mohd Khalid

AJK : Pn. Nadhrah bt. Ab Satar @ Ahmad Sabri

Pn. Mazliyana Amalina bt. Mazlin

Pn. Salina bt. Hashim

50


Click to View FlipBook Version