The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smagphin, 2021-03-22 23:15:40

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนิ นิ นงงาานน ปปรระะจจาํ าํ ปป ๒๒๕๕๖๖๓๓

อองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

CChheerrnnggttaallaayy SSuubbddiissttrriicctt AAddmmiinniissttrraattiivvee OOrrggaanniizzaattiioonn

AAANNNNNNUUUAAALLL RRREEEPPPOOORRRTTT 222000222000

:: PPRR ออบบตต..เเชชิงิงททะะเเลล
:: wwwwww..cchheerrnnggttaallaayy..ggoo..tthh
E-mail : cherngtalay.go.th

เ บ อ ร์โ ท ร ศั พ ท์ ๐ ๗ ๖ - ๒ ๗ ๑ ๐ ๙ ๖ - ๗ ต่ อ ๑ ๑ ๒

สสาารรนนาายยกก
นนาายยมมาาแแออ่น่น สสาํ าํ รราาญญ

นนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

ตตลลออดดปป 22556633 ททีผีผา่ า่ นนมมาาสสถถาานนกกาารรณณโ์ โ์ รรคครระะบบาาดดโโคคววดิ ดิ ((CCOOVVIIDD--1199))
ไไดดแ้ แ้ พพรรก่ก่ รระะจจาายยไไปปททัวัวโโลลกกรรววมมถถึงึงปปรระะเเททศศไไททยยแแลละะสสง่ ง่ ผผลลกกรระะททบบตต่อ่อชชวีวี ติ ติ คคววาามม
เเปปนนออยยูขู่ข่ อองงผผคู้ คู้ นนสสว่ ว่ นนใใหหญญแ่ แ่ ลละะชชาาววตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลเเปปนนออยยา่ า่ งงมมาากก โโดดยยททีนีนาานนาา
ปปรระะเเททศศไไดดพ้ พ้ ยยาายยาามมหหาามมาาตตรรกกาารรตต่า่างงๆๆ มมาารรบับั มมอื อื กกับับสสถถาานนกกาารรณณว์ ว์ กิ กิ ฤฤตตใในนคครรงังั
นนี ี ใในนขขณณะะททีกีกาารรแแพพรรร่ร่ ะะบบาาดดขขอองงโโรรคคนนยี ยี งั งั คคงงดดาํ าํ เเนนนิ นิ ออยยูู่่ โโดดยยไไมมร่ ร่ วู้วู้ า่ า่ จจะะสสนิ นิ สสดุ ดุ เเมมอื อื
ไไหหรรแ่แ่ ลละะออยยา่ า่ งงไไรร แแลละะเเรราาคคววรรจจะะรรบับั มมอื อื กกับับววกิ กิ ฤฤตตกกาารรณณค์ ค์ รรงังั นนอี อี ยยา่ า่ งงไไรร แแนนววโโนนม้ ม้
ตต่า่างงๆๆ ใในนออนนาาคคตตจจะะเเปปนนเเชชน่น่ ไไรรหหลลังังจจาากกกกาารรรระะบบาาดดใใหหญญน่ น่ สี สี นิ นิ สสดุ ดุ ลลงง ใในนขขณณะะทที ี
ภภาาคคธธุรุรกกิจิจเเอองงกก็ก็กําําลลังังเเผผชชญิญิ กกับับผผลลกกรระะททบบจจาากกโโรรคครระะบบาาดดนนเี เี ชชน่น่ กกันัน ผผลลททีตีตาามมมมาา
คคือือกกาารรสสญู ญู เเสสยี ยี ททาางงเเศศรรษษฐฐกกิจิจออยยา่ า่ งงมมหหาาศศาาลล โโดดยยเเฉฉพพาาะะเเศศรรษษฐฐกกิจิจขขอองงจจงั งั หหววดั ดั
ภภเู เู กก็ต็ตรรววมมถถึงึงชชาาววตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลททีมีมรี รี าายยไไดดส้ ส้ ว่ ว่ นนใใหหญญม่ ม่ าาจจาากกกกาารรทท่อ่องงเเททียียวว หหาากก
ตต้อ้องงกกาารรใใหหเ้เ้ ศศรรษษฐฐกกิจิจสสาามมาารรถถฟฟนนฟฟูกูกลลับับขขนึ นึ มมาาไไดดอ้ อ้ ีกีกคครรงังั กกาารรพพงึ งึ พพาามมาาตตรรกกาารร
เเยยยี ยี ววยยาาตต่า่างงๆๆ ขขอองงภภาาคครรฐัฐั เเพพยี ยี งงออยยา่ า่ งงเเดดยี ยี ววออาาจจไไมมเ่ เ่ พพยี ยี งงพพออ แแตต่ย่ยงั งั ตต้อ้องงออาาศศัยัย
คคววาามมรรว่ว่ มมมมอื อื จจาากกหหลลาายยภภาาคคสสว่ ว่ นนใในนกกาารรชชว่ว่ ยยกกันันสสรรา้า้ งงนนววตั ตั กกรรรรมมแแลละะอองงคค์ค์คววาามมรรูู้้
ใใหหมมๆ่ ๆ่ เเพพอื อื คคววาามมออยยูรู่ร่ ออดดขขอองงภภาาคคธธุรุรกกิจิจใในนรระะยยะะยยาาวว

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลไไดดม้ ม้ มี มี าาตตรรกกาารรตต่า่างงๆๆ ใในนกกาารรปปอองงกกันัน
กกาารรแแพพรรร่ร่ ะะบบาาดดขขอองงโโรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 แแลละะยยงั งั คคงงเเฝฝาารระะววงั งั ออยยา่ า่ งงตต่อ่อเเนนอื อื งง ซซงึงึ
กกรระะผผมมแแลละะคคณณะะผผบู้ บู้ รรหิหิ าารรเเชชอือื มมนั นั แแลละะมมอองงเเหหน็น็ คคณุ ณุ คค่า่าใในนบบททบบาาททหหนนา้ า้ ททีขีขอองง
ปปรระะชชาาชชนนใในนชชุมุมชชนนททีจีจะะชชว่ว่ ยยสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ พพฒั ฒั นนาานนววตั ตั กกรรรรมมใใหหมมๆ่ ๆ่ ททาางงเเศศรรษษฐฐกกิจิจใในน
ชชุมุมชชนนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลใใหหม้ม้ คี คี ววาามมกก้า้าววหหนนา้ า้ แแลละะชชว่ว่ ยยสสนนบั บั สสนนนุ นุ ภภาาคคธธุรุรกกิจิจตต่า่างง ๆๆ
ใใหหส้ส้ าามมาารรถถรรบับั มมอื อื เเพพอื อื ผผา่ า่ นนพพน้ น้ ววกิ กิ ฤฤตตนนไี ไี ปปไไดดด้ ด้ ว้ ว้ ยยดดี ี เเพพอื อื กกาารรเเตติบิบโโตตออยยา่ า่ งงเเขขม้ ม้
แแขขง็ ง็ แแลละะมมนั นั คคงงขขอองงภภาาคคธธุรุรกกิจิจตต่อ่อไไปปใในนภภาายยภภาาคคหหนนา้ า้

กกรระะผผมมหหววงังั เเปปนนออยยา่า่ งงยยงิงิ ววา่า่ ตตลลออดดรระะยยะะเเววลลาาททีกีกรระะผผมมไไดด้ท้ทําําหหนน้า้าททีบีบรรหิหิ าารรงงาานนขขอองงอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารร
สสว่ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล เเพพอือื ใใหหผ้ผ้ า่ า่ นนพพน้น้ ววกิกิ ฤฤตตกกาารรณณ์โ์โรรคครระะบบาาดด CCOOVVIIDD--1199 คครรงังั นนี ี แแลละะยยงังั คคงงพพฒัฒั นนาาตตําําบบลล
เเชชงิงิ ททะะเเลลใใหหม้ม้ คีคี ววาามมเเจจรรญิญิ กก้า้าววหหนน้า้าททาางงเเศศรรษษฐฐกกิจิจใใหหท้ท้ กุกุ คครรออบบคครรวัวั มมคีคี ณุณุ ภภาาพพชชวีวี ติติ คคววาามมเเปปนนออยยูทู่ท่ ีดีดีขีขนึนึ กกววา่า่ เเดดิมิม
โโดดยยยยดึดึ หหลลักักกกาารรบบรรหิหิ าารรงงาานนแแบบบบมมสีสี ว่ว่ นนรรว่ว่ มมมมาาโโดดยยตตลลออดด สสดุดุ ทท้า้ายยนนีกีกรระะผผมมขขออขขออบบคคณุณุ พพอ่อ่ แแมม่ ่ พพนีนี ้อ้องงชชาาวว
ตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลททีใีใหหค้ค้ ววาามมไไววว้ว้ าางงใใจจใในนกกาารรบบรรหิหิ าารรงงาานนขขอองงกกรระะผผมม แแลละะสสญัญั ญญาาววา่า่ จจะะตตังังใใจจททําํางงาานนใใหหด้ด้ ีทีทีสีสดุดุ เเพพอือื
ชชาาววตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลสสบืบื ไไปป

นนาายยมมาาแแออนน สสาํ าํ รราาญญ

นนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล หหนน้ ้าา 22

รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนนิ นิ งงาานน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

สสาารรปปลลัดัด

นนาายยรรพพินินททรร์ ์ สสุวุวรรรรณณสสินินธธุ์ุ์

ปปลลัดัดอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

เเรรยียี นนพพอ่ อ่ แแมมพ่ พ่ นี นี ้อ้องงชชาาววตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลททกุ กุ ทท่า่านน ผผมมมมาารรบับั รราาชชกกาารรใในน
ตตําําแแหหนน่ง่ง ปปลลัดัดอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล เเมมอื อื ววนั นั ทที ี 22 ตตลุ ลุ าาคคมม 22556633
ซซงึงึ ใในนหหว้ว้ งงเเววลลาาปปททีผีผา่ า่ นนมมาานนันันไไดด้เ้เกกิดิดกกาารรแแพพรรร่ร่ ะะบบาาดดขขอองงโโรรคค““โโคคววดิ ดิ --1199””
((CCOOVVIIDD--1199)) ใในนปปรระะเเททศศไไททยยออยยา่ า่ งงหหนนักัก แแลละะตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลกก็เ็เชชน่น่ กกันันไไดด้ร้รบับั
ผผลลกกรระะททบบจจาากกกกาารรแแพพรรร่ร่ ะะบบาาดดขขอองงโโรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 ออยยา่ า่ งงรรุนุนแแรรงง แแตต่ด่ด้ว้วยยคคววาามม
รรว่ว่ มมมมอื อื รรว่ว่ มมแแรรงงขขอองงพพอ่ อ่ แแมมพ่ พ่ นี นี ้อ้องงชชาาววเเชชงิงิ ททะะเเลลททําําใใหหส้ส้ าามมาารรถถรระะงงับับกกาารรแแพพรร่ ่
รระะบบาาดดขขอองงโโรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 ไไดด้ภ้ภาายยใในนรระะยยะะเเววลลาาออันันสสนั นั แแตต่โ่โรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 เเปปนนไไววรรสัสั
สสาายยพพนั นั ธธุใ์ุใ์ หหมมท่ ท่ ียียงั งั ไไมมม่ ม่ ยี ยี าาปปฏฏิชิชวีวี นนะะตตัวัวไไหหนนททีสีสาามมาารรถถรรกักั ษษาาใใหหห้ห้ าายยไไดด้โ้โดดยยตตรรงงแแลละะ
เเปปนนออันันตตรราายยททีทีทําําใใหหเ้เ้ สสยี ยี งงถถึงึงชชวีวี ติ ติ สสาามมาารรถถตติดิดตต่อ่อกกันันไไดด้อ้อยยา่ า่ งงรรววดดเเรรว็ว็

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลกก็ย็ยงั งั คคงงมมมี มี าาตตรรกกาารรตต่า่างง ๆๆ คคววบบคคู่ ู่
ไไปปกกับับแแนนววททาางงกกาารรปปฏฏิบิบตั ตั ิติตาามมมมาาตตรรกกาารรกกาารรปปอองงกกันันกกาารรแแพพรระะรระะบบาาดดขขอองงโโรรคค
โโคคววดิ ดิ --1199 ไไปปพพรรอ้อ้ มมกกับับจจงั งั หหววดั ดั ภภเู เู กก็ต็ตใในนกกาารรเเฝฝาารระะววงั งั ออยยา่ า่ งงตต่อ่อเเนนือืองง จจงึ งึ ขขออแแรรงง
สสนนับับสสนนุนุนจจาากกพพอ่ อ่ แแมมพ่ พ่ นี นี ้อ้องงชชาาววเเชชงิงิ ททะะเเลลททกุ กุ ทท่า่านนตตรระะหหนนักักแแลละะใใชชม้ม้ าาตตรรกกาารร
ปปอองงกกันันโโรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 โโดดยยใใหหใ้ใ้ ชชช้ช้ วีวี ติ ติ ตตาามมแแนนววววถิ ถิ ีใีใหหมม่ ่ NNeeww NNoorrmmaall ดดังังนนี ี

DD -- DDiissttaanncciinngg :: เเววน้ น้ รระะยยะะรระะหหววา่ า่ งงกกันัน หหลลีกีกเเลลียียงงกกาารรสสมั มั ผผสั สั กกับับผผอู้ อู้ ืนืน
MM -- MMaarrkk WWeeaarriinngg :: สสววมมหหนน้า้ากกาากกผผา้ า้ ,, หหนน้า้ากกาากกออนนาามมยั ยั เเสสมมออ
HH--HHaanndd WWaasshhiinngg :: ลล้า้างงมมอื อื บบอ่ อ่ ยยๆๆ ททกุ กุ สสถถาานนททีจีจดั ดั ใใหหม้ม้ จี จี ุดุดบบรรกิกิ าารรเเจจลล

ลล้า้างงมมอื อื ออยยา่ า่ งงททัวัวถถึงึงเเพพยี ยี งงพพออ
TT -- TTeemmppeerraattuurree CChheecckk :: ตตรรววจจววfั fั ออุณุณหหภภมู มู ริ ริ า่า่ งงกกาายย แแลละะสสงั งั เเกกตต

ออาากกาารร
TT -- TThhaaiicchhaannaa :: ตติดิดตตังังแแลละะสสแแกกนนแแออพพพพลลิเิเคคชชนันั ไไททยยชชนนะะ

เเพพอื อื ปปอองงกกันันกกาารรแแพพรรร่ร่ ะะบบาาดดขขอองงโโรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 ซซงึงึ คคิดิดววา่ า่ คคงงจจะะผผา่ า่ นน
พพน้ น้ ไไปปไไดด้ภ้ภาายยใในนเเรรว็ว็ นนี ี ผผมมใในนฐฐาานนะะททีเีเปปนนคคนนหหนนึงึงใในนอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลล
เเชชงิงิ ททะะเเลลจจะะขขออรรว่ว่ มมกกันันผผลลักักดดันันแแลละะดดําําเเนนินินงงาานนกกาารรปปอองงกกันันโโรรคคโโคคววดิ ดิ --1199 ใใหห้ ้
สสาํ าํ เเรรจ็จ็ ลลลุ ลุ ่ว่วงงตตาามมเเปปาาหหมมาายยใใหหเ้เ้ ปปนนไไปปตตาามมววสิ สิ ยั ยั ททัศัศนน์ข์ขอองงอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นน
ตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลลททีวีวาางงไไวว้ ้ ขขออบบคคณุ ณุ คครรบับั

นายรพนิ ทร์ สวุ รรณสนิ ธุ์
ปลัดองค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล

หหนน้ ้าา 33

รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนนิ นิ งงาานน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

ววสิสิ ยัยั ททัศัศนน์ ์กกาารรพพฒัฒั นนาาอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ว่ นนตตําําบบลลเเชชวิวิ ททะะเเลล
"คณุ ภาพชวี ติ ดี ธรรมชาติและสงิ แวดล้อมยงั ยนื "

พพนั นั ธธกกิจิจ อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

พพฒั ฒั นนาาคคณุ ณุ ภภาาพพชชวี วี ติ ติ แแลละะชชุมุมชชนน สสมู่ มู่ าาตตรรฐฐาานนสสาากกลล
สสง่ ง่ เเสสรรมิมิ กกาารรศศึกึกษษาา ปปรระะเเพพณณี ี ววฒั ฒั นนธธรรรรมมทท้อ้องงถถินินใใหหม้ ม้ เี เี ออกกลลักักษษณณอ์ อ์ ยยา่ า่ งงยยงั งั ยยนื นื
ฟฟนนฟฟูอูอนนรุ รุ กักั ษษ์ท์ทรรพัพั ยยาากกรรธธรรรรมมชชาาตติ ิ แแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมมสสคู่ คู่ ววาามมสสมมดดลุ ลุ
เเสสรรมิมิ สสรรา้า้ งงพพฒั ฒั นนาาฟฟนนฟฟูแูแหหลล่ง่งทท่อ่องงเเททียียวว แแลละะโโคครรงงสสรรา้า้ งงพพนื นื ฐฐาานน สสมู่ มู่ าาตตรรฐฐาานนสสาากกลล

CCOONNTTEENNTTSS

2 สสาารรนนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล
3 สสาารรปปลลัดัดอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล
4 ววสิสิ ยั ยั ททัศัศนน์ ์ แแลละะพพนันั ธธกกิจิจ
5 คคณณะะผผบู้ บู้ รรหิหิ าารรอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล
6 สสมมาาชชกิกิ อองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล
7 หหัวัวหหนนา้ า้ สสว่ว่ นนรราาชชกกาารร
8 สสาําํ นนกั กั ปปลลัดัด
9 กกอองงชชา่า่ งง
10 กกอองงสสาาธธาารรณณสสขุขุ แแลละะสสงิงิ แแววดดลล้อ้อมม
11 กกอองงผผงั งั เเมมอือื งง, กกอองงสสววสัสั ดดิกิกาารรสสงังั คคมม
12 กกอองงคคลลังัง, กกอองงววชิชิ าากกาารรแแลละะแแผผนนงงาานน
13 กกอองงกกาารรศศึกึกษษาา ศศาาสสนนาาแแลละะววฒัฒั นนธธรรรรมม
14 แแนนววททาางงกกาารรพพฒัฒั นนาายยุทุทธธศศาาสสตตรร์ ์ 6 ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ ์
15 ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒัฒั นนาาดด้า้านนโโคครรงงสสรรา้า้ งงพพนืนื ฐฐาานน
17 ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒัฒั นนาาดด้า้านนกกาารรสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ คคณุณุ ภภาาพพชชวีวี ติติ
21 ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาดด้า้านนกกาารรศศึกึกษษาา ศศิลิลปปววฒัฒั นนธธรรรรมมปปรระะเเพพณณีแีแลละะภภมู มู ปิปิ ญญญญาาทท้อ้องงถถินิน
23 ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒัฒั นนาาดด้า้านนททรรพัพั ยยาากกรรธธรรรรมมชชาาตติแิแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมม
25 ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒัฒั นนาาดด้า้านนกกาารรเเมมอือื งงแแลละะกกาารรบบรรหิหิ าารร
27 ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒัฒั นนาาดด้า้านนเเศศรรษษฐฐกกิจิจแแลละะกกาารรทท่อ่องงเเททียียวว
29 รราายยรรบับั รราายยจจา่า่ ยยตตาามมงงบบปปรระะมมาาณณปปรระะจจาําํ ปป 2563

หหนน้ ้าา 44

รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนนิ นิ งงาานน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

คณะผู้บริหาร

อองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

4. 3. 2. 1.

11..นนาายยมมาาแแออนน สสาํ าํ รราาญญ ห น้ า 5
นนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล
รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนนิ นิ งงาานน
22..นนาายยศศิริริ ิ ยยกกททอองง
รรอองงนนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

33..นนาายยไไชชยยรรัตัตนน์ ์ ววัตัตรรสสังังขข์ ์
รรอองงนนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

44..นนาายยสสาามมาารรถถ สสาาเเกก
เเลลขขาานนุกุกาารรนนาายยกกอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

สสภภาาอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

สสมมาาชชกิกิ สสภภาา

2. 1. 3.

1.นายปราโมทย์ มหาอุตน์
ประธานสภาองค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล

2.นายวริ ชั ประทีป ณ ถลาง
รองประธานสภาองค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล

3.นายเอกชยั ทองยน่
เลขานุการสภาองค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล

4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
11. 12.

สสมมาาชชกิกิ สสภภาาอองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

44.. นนาายยววรรววุฒุฒ เเททพพโโทท สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 11 99.. นนาายยบบุญุญเเลลิศิศ สสืบืบปปรระะสสิทิทธธิ ิ สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 44
55.. นนาายยพพีรีระะพพงงศศ์ ์ คคงงชช่ว่วยย สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 11 1100.. นนาายยกกาาลลิบิบ ปปะะหหนนันัน สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 55
66.. นนาายยสสุนุนททรร สสาาเเหหลล่ ่ สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 22 1111.. นนาายยจจิริระะชชัยัย สสังังววาาลลยย์ ์ สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 55
77.. นนาายยฉฉออุ้มุ้ม กกันันภภัยัย สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 33 1122.. นนาายยมมาานนะะ ออยยู่เู่เยย็น็น สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 66
88.. นนาายยววิวิวัฒัฒนน์ ์ ดดออกกเเททียียนน สสมมาาชชิกิกสสภภาา หหมมู่ทู่ที ี 44

หหนน้ ้าา 66

รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนนิ นิ งงาานน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

3. 1. หหั ัววหหนน้ ้าาสส่ ่ววนนรราาชชกกาารร

2. 11.. นนาายยรรพพินินททรร์ ์ สสุวุวรรรรณณสสินินธธุ์ุ์

ปปลลัดัดอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

22.. นนาายยววีรีรยยุทุทธธ มมิติตรรมมุสุสิกิก

รรอองงปปลลัดัดอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

33.. นนาายยบบุญุญญญฤฤททธธิ ิ พพรรมมแแดดนน

รรอองงปปลลัดัดอองงคค์ก์กาารรบบรริหิหาารรสส่ว่วนนตตําําบบลลเเชชิงิงททะะเเลล

6. 7. 8. 9. 10. 11.
5.
4.

44.. นนาายยววรรววฒัฒั นน์ ์ สสนุนุ ททรรเเสสนนาาะะ ผู้อํานวยการกองชา่ ง
55.. นนาายยธธนนาากกรร ชชมมบบุญุญ ผู้อํานวยการกองผังเมอื ง
66.. นนาายยฐฐาานนันันดดรร์ ์ ออุดุดมมสสนันั ตติสิสขุขุ หัวหน้าสาํ นักปลัด
77.. นนาายยมมงงคคลล กกญุญุ ชชรรนินิ ททรร์ ์ รกั ษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองสวสั ดิการสงั คม
88.. นนาางงมมาาลลี ี มมาานนะะบบุตุตรร ผู้อํานวยการกองคลัง
99.. นนาางงสสาาววพพฒัฒั นน์ส์สรรณณ์ ์ ววสิสิ ทุทุ ธธวิวิ ชัชั รรกกลุลุ ผู้อํานวยการกองสาธารณสขุ และสงิ แวดล้อม
1100.. นนาางงมมาาลลีรีรตัตั นน์ ์ คคหหาาปปาานนะะ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม
1111.. สส..ตต..ตต..หหญญิงิงสสดุดุ าาจจนันั ททรร์ ์ มมาานนะะบบุตุตรร ผู้อํานวยการกองวชิ าการและแผนงาน

ห น้ า 7

รราายยงงาานนผผลลกกาารรดดําําเเนนนิ นิ งงาานน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

สาํ นักปลัด

นนาายยฐฐาานนันันดดรร์ ์ ออุดุดมมสสนั นั ตติสิสขุ ขุ
หหัวัวหหนน้า้าสสาํ าํ นนักักปปลลัดัด

มีหน้าทีความรบั ผิดชอบเกียวกับราชการทัวไปขององค์การบรหิ ารส่วนตําบลและราชการทีมิได้
กําหนดให้เปนหน้าทีของกองหรอื ส่วนราชการใดในองค์กรบรหิ ารส่วนตําบล โดยเฉพาะรวมทังกํากับและ
เรง่ รดั การปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบรหิ ารส่วนตําบลให้เปนไปตามนโยบายขององค์กร
ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อรอ้ งเรยี นเรอื งรอ้ งทุกข์สอบถามแหล่งท่องเทียว ติดต่องานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานบุคลากร งานกิจการสภา และงานส่งเสรมิ การเกษตร

งงาานนปปอองงกกันันแแลละะ
บบรรรรเเททาาสสาาธธาารรณณภภัยัย

งงาานนเเททศศกกิจิจ

ห น้ า 8

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

กองชา่ ง

นนาายยววรรววฒั ฒั นน์ ์ สสนุ นุ ททรรเเสสนนาาะะ
ผผอู้ อู้ ําํานนววยยกกาารรกกอองงชชา่า่ งง

มมีหีหนน้า้าททีคีคววาามมรรบับั ผผิดิดชชออบบเเกกียียววกกับับกกาารรสสาํ าํ รรววจจ ออออกกแแบบบบกกาารรจจัดัดททําําขข้อ้อมมูลูลททาางงดด้า้านนววิศิศววกกรรรรมมกกาารรจจัดัดเเกก็บ็บ
แแลละะททดดสสออบบคคุณุณภภาาพพววัสัสดดุ ุ งงาานนออออกกแแบบบบแแลละะเเขขียียนนแแบบบบ กกาารรตตรรววจจสสออบบกกาารรกก่อ่อสสรรา้า้ งงงงาานนกกาารรคคววบบคคุมุมออาาคคาารรตตาามม
รระะเเบบียียบบกกฎฎหหมมาายยแแรรงงงงาานน แแผผนนกกาารรปปฏฏิบิบัตัติงิงาานนกก่อ่อสสรรา้า้ งงแแลละะซซ่อ่อมมบบาํ าํ รรุงุงกกาารรคคววบบคคุมุมกกาารรกก่อ่อสสรรา้า้ งงแแลละะซซ่อ่อมมบบาํ าํ รรุงุง

ห น้ า 9

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

กกอองงสสาาธธาารรณณสสขุ ขุ แแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมม

หหนนว่ ว่ ยยบบรรกิกิ าารรกกาารรแแพพททยยฉ์ฉ์ กุกุ เเฉฉินิน

นนาางงสสาาววพพฒั ฒั นน์ส์สรรณณ์ ์ ววสิ สิ ทุ ทุ ธธวิวิ ชิ ชิ รรกกลุ ลุ
ผผอู้ อู้ ําํานนววยยกกาารรกกอองงสสาาธธาารรณณสสขุ ขุ แแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมม

มีหน้าทีความรบั ผิดชอบ การให้บรกิ ารสาธารณสุข
ในด้านการรกั ษาพยาบาลเบืองตันการส่งเสรมิ สุขภาพ การ
ควบคุมโรค การสุขาภิบาลงานรกั ษาความสะอาดและการ
บรกิ ารทรพั ยากรด้านต่างๆ การจัดการให้มีและสนับสนุน
นโยบายสาธารณสุข เปนตัน

ห น้ า 1 0

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

กกอองงผผังังเเมมอือื งง

นนาายยธธนนาากกรร ชชมมบบุญุญ
ผผอู้ อู้ ําํานนววยยกกาารรกกอองงผผงั งั เเมมอือื งง

มีหน้าทีความรบั ผิดชอบในการดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง รวมทังผัง
ประเภทอืนๆ ตามนโยบายของรฐั บาล ควบคุมกํากับ ดูแลการวางผังถ่ายภาพ ออกแบบผังชุมชน ภูมิสถาปตยกรรมจัด
ทําข้อกําหนดตามผังส่งเสรมิ สนับสนุน กํากับ ดูแลและตรวจสอบการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินจัดทําโครงการนํารอ่ งเพือการอนุรกั ษ์และฟนฟูเมือง สาํ หรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน การผลิตและ
จาํ หน่ายนําประปาดูแลซ่อมบาํ รุงระบบไฟฟา และนําประปา การพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟาและนําประปาให้ได้มาตรฐาน

กกอองงสสววสัสั ดดิกิกาารรสสงั งั คคมม

นายมงคล กญุ ชรนิ ทร์

รรกักั ษษาารราาชชกกาารรแแททนน
ผผู้อู้อําํานนววยยกกาารรกกอองงสสววสัสั ดดิกิกาารรสสงั งั คคมม
มมีหีหนน้า้าททีคีคววาามมรรบับั ผผิดิดชชออบบเเกกียียววกกับับกกาารรสสังังคคมมสสงงเเคครราาะะหห์ก์กาารรสส่ง่งเเสสรรมิมิ สสววัสัสดดิกิกาารรเเดด็ก็กแแลละะเเยยาาววชชนนกกาารรพพัฒัฒนนาา
ชชุมุมชชนนกกาารรจจัดัดรระะเเบบียียบบชชุมุมชชนนหหนนาาแแนน่น่นแแลละะชชุมุมชชนนแแออออัดัด กกาารรจจัดัดใใหห้ม้มีแีแลละะสสนนับับสสนนุนุนกกิจิจกกรรรรมมศศูนูนยย์เ์เยยาาววชชนน กกาารรสส่ง่ง
เเสสรรมิมิ งงาานนปปรระะเเพพณณีทีท้อ้องงถถินินขขอองงผผู้สู้สูงูงออาายยุลุละะงงาานนสสาาธธาารรณณะะ ปปรระะชชาาชชนนสสาามมาารรถถตติดิดตต่อ่อสสออบบถถาามมดด้า้านนสสววัสัสดดิกิกาารรตต่า่างงๆๆ
ขขอองงผผู้สู้สูงูงออาายยุ ุ ผผู้พู้พิกิกาารร แแลละะผผู้ยู้ยาากกไไรร้ ้ ไไดด้ ้ ณณ กกอองงสสววัสัสดดิกิกาารรสสังังคคมม

ห น้ า 1 1

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

กกอองงคคลลังัง

นางมาลี มานะบุตร
ผอู้ ํานวยการกองคลัง

มีหน้าทีรบั ผิดชอบเกียวกับการจ่าย การรบั การนําส่งเงิน งานจัดเก็บรายได้ งานภาษี การเก็บรกั ษาเงินและ
งานเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาํ คัญ ฎีกางานเกียวกับเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทน เงินบาํ เหน็จ บาํ นาญ
เงินอืนๆ งานเกียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียน
คุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย การทํางบทดลองประจาํ เดือน ประจาํ ป งานเกียวกับการพัสดุ

กกอองงววชิชิ าากกาารรแแลละะแแผผนนงงาานน
ส.ต.ต.หญิงสดุ าจนั ทร์ มานะบุตร
ผู้อํานวยการกองวชิ าการและแผนงาน

มีหน้าทีความรบั ผิดชอบเกียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึงมีลักษณะเพือประกอบการกําหนด
นโยบายจัดทําแผนหรอื โครงการ การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํ ป การติดตาม ประเมินผลการ
การดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี รบั เรอื งรอ้ งทุกข์ รอ้ งเรยี น

ห น้ า 1 2

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

กกอองงกกาารรศศึกึกษษาา ศศาาสสนนาาแแลละะววฒัฒั นนธธรรรรมม

นางมาลีรตั น์ คหาปานะ
ผอู้ ํานวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวฒั นธรรม

ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็ก บา้ นหาดสรุ นิ ทร์

โรงเรยี นอนุบาลองค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล

มีหน้าทีความรบั ผิดชอบเกียวกับการบรหิ ารศึกษาเละพัฒนาการศึกษา ทังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที
งานบรหิ าร วิชาการ งานโรงเรยี น งานศึกษานิเทศก์งานกิจกรรมนักเรยี น งานขยายโอกาสการศึกษางานกิจการศาสนา
ส่งเสรมิ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมงานกีฬา และนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรยี น

ห น้ า 1 3

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิ งิ ททะะเเลล

แแนนววททาางงกกาารรพพฒัฒั นนาา

66ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ ์

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาทที ี11

ดดา้ า้ นนโโคครรงงสสรรา้า้ งงพพนื นื ฐฐาานน

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาทที ี22

ดดา้ า้ นนกกาารรสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ คคณุ ณุ ภภาาพพชชวี วี ติ ติ

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาทที ี33

ดดา้ า้ นนกกาารรศศึกึกษษาาศศิลิลปปะะววฒั ฒั นนธธรรรรมม
ปปรระะเเพพณณแี แี ลละะภภมู มู ปิ ปิ ญญญญาาทท้อ้องงถถินิน

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาทที ี44

ดดา้ า้ นนททรรพัพั ยยาากกรรธธรรรรมมชชาาตติ ิแแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมม

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาทที ี55

ดดา้ า้ นนกกาารรเเมมอื อื งงแแลละะกกาารรบบรรหิหิ าารร

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรก์ก์ าารรพพฒั ฒั นนาาทที ี66

ดดา้ า้ นนเเศศรรษษฐฐกกิจิจแแลละะกกาารรทท่อ่องงเเททียียวว

ห น้ า 1 4

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 11 ดด้า้านนโโคครรงงสสรรา้า้ งงพพนืนื

แนวทางการพฒั นา

กก่อ่อสสรรา้า้ งงปปรรบับั ปปรรุงุง บบาําํ รรุงุงรรกักั ษษาาเเสสน้ น้ ททาางงคคมมนนาาคคมมขขนนสสง่ ง่ ททาางงรระะบบาายยนนําํา งงาานนออาาคคาารร กก่อ่อสสรรา้า้ งงปปรรบับั ปปรรุงุง
จจดั ดั ใใหห้ม้มนีนี ําําเเพพอือื กกาารรออุปุปโโภภคค บบรรโิโิ ภภคค ปปรรบับั ปปรรุงุงตติดิดตตังัง พพฒัฒั นนาารระะบบบบจจรราาจจรรแแลละะไไฟฟฟฟาาสสาาธธาารรณณะะ

ผผลลกกาารรพพัฒัฒนนาาตตาามมนนโโยยบบาายย ปปรระะจจาําํ ปปงงบบปปรระะมมาาณณ พพ..ศศ.. 22556633
ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาา ดด้า้านนโโคครรงงสสรร้า้างงพพืนืน

ลําดับ รายการ จาํ นวนเงิน

1. โครงการปรบั ปรุงระบบประปาขุมนาํ อ้ายจุก หมูท่ ี 2 471,000.00
2. โครงการปรบั ปรุงระบประปาวดั พระขาว หมูท่ ี 4 477,000.00
3. โครงการก่อสรา้ งต่อเติมหลังคาโรงอาหาร และหลังคาทางเชอื มโรงเรยี นอนบุ าล 191,000.00

องค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล 81,000.00
4. โครงการกันห้องเรยี นศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กบา้ นหาดสรุ นิ ทร์ 314,000.00
5. โครงการจดั ทําพนื สนามหญา้ เทียมโรงเรยี นอนบุ าล อบต.เชงิ ทะเล และ
159,000.00
ศพด.บา้ นหาดสรุ นิ ทร์ 337,000.00
6. โครงการปรบั ปรุงภมู ทิ ัศนร์ อบบรเิ วณโรงเรยี นอนบุ าลองค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล
7. โครงการปรบั ปรุงระบบไฟฟาเสาไฮแมสหาดสรุ นิ ทร์ 49,981.89
8. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยบงั โหด หมูท่ ี 3 239,590.94
9. โครงการขยายไฟฟาระบบจาํ หนา่ ยแรงตําและไฟฟาสาธารณะ ซอยนาเกาะ หมูท่ ี 4 550,778.33
10. โครงการขยายไฟฟาระบบจาํ หนา่ ยแรงตําและไฟฟาสาธารณะ ซอยลายนั 1 หมูท่ ี 6

โโคครรงงกกาารรตต่อ่อเเตติมิมหหลลังังคคาาโโรรงงออาาหหาารรแแลละะหหลลังังคคาา โโคครรงงกกาารรจจดั ดั ททําําพพนื นื สสนนาามมหหญญา้ า้ เเททียียมมโโรรงงเเรรยียี นน
ททาางงเเชชอือื มมโโรรงงเเรรยียี นนออนนบุ บุ าาลล ออบบตต..เเชชงิงิ ททะะเเลล ออนนบุ บุ าาลล ออบบตต..เเชชงิงิ ททะะเเลล แแลละะ ศศพพดด..บบา้ า้ นนหหาาดดสสรุ รุ นินิ ททรร์ ์

ห น้ า 1 5

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 11 ดด้า้านนโโคครรงงสสรรา้า้ งงพพนืนื

โครงการปรบั ปรุงระบบประปา โครงการปรบั ปรุงระบบประปา
วัดพระขาว หมู่ที 4 ต.เชงิ ทะเล ขุมนําอ้ายจุก หมูท่ ี 2 ต.เชงิ ทะเล

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ซอย บงั โหด ม.3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
โรงเรียนอนุบาล อบต.เชิงทะเล

ห น้ า 1 6

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 22 ดด้า้านนกกาารรสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ คคณุณุ ภภาาพพชชวีวี ติติ

แนวทางการพฒั นา

สง่ เสรมิ สขุ ภาพอนามยั ของประชาชน และการปองกันรกั ษาควบคมุ โรคระบาด สนับสนุนและสง่ เสรมิ การ
กีฬาและนันทนาการ สง่ เสรมิ สวสั ดิการและสงเคราะห์ประชาชน ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย สง่ เสรมิ
สนับสนุนการปองกันปราบปรามยาเสพติดและบาํ บดั ผู้ติดยาเสพติด

ผผลลกกาารรพพัฒัฒนนาาตตาามมนนโโยยบบาายย ปปรระะจจาําํ ปปงงบบปปรระะมมาาณณ พพ..ศศ.. 22556633
ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาา ดด้า้านนกกาารรสส่ง่งเเสสรริมิมคคุณุณภภาาพพชชีวีวิติต

ลําดับ รายการ จาํ นวนเงิน

1. โครงการเตรยี มความพรอ้ มก่อนวยั สงู อายุ 13,200.00
2. โครงการผสู้ งู วยั ใสใ่ จสขุ ภาพ 4,150.00
3. โครงการจดั กิจกรรมวนั เด็กแห่งชาติ
4. โครงการแขง่ ขนั ฟุตบอล บางเทาคัพ 410,770.76
5. โครงการบา้ นพกั พงิ สนุ ขั จรจดั 568,162.32
6. โครงการตลาดปลอดสารเคมี
7. โครงการปองกันและควบคมุ โรคติดต่อในเขตพนื ที อบต.เชงิ ทะเล 30,000.00
8. โครงการฝกอบรมฟนฟูความรูห้ นว่ ยปฏิบตั ิการฉกุ เฉนิ เบอื งต้น 4,358.99
9. โครงการรณรงค์ฉีดวคั ซนี ปองกันโรคพษิ สนุ ขั บา้
10. โครงการสายใยรกั แห่งครอบครวั 78,522.37
11. โครงการหนว่ ยแพทยเ์ คลือนที 37,665.00
12. โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบอื งต้นแก่นกั เรยี นและประชาชนทัวไป 45,541.25
13. โครงการอบรมและศึกษาดงู านเพอื เพมิ ศักยภาพการปฏิบตั ิงานของอาสาสมคั รรกั ษ์ 48,300.00
211,762.91
สขุ ภาพ องค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล
14. โครงการโรงเรยี นผสู้ งู อายุ 4,200.00
15. ทนุ สงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส สาํ หรบั เด็ก นกั เรยี น นกั ศึกษาและผดู้ ้อยโอกาส 467,962.00
16. พฒั นาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพยี ง
17. โครงการจดั จา้ งเจา้ หนา้ ทีรกั ษาความปลอดภัยชายฝง(Life Guard) 46,650.00
18. โครงการปองกันและลดอุบตั ิเหตทุ างถนนชว่ งเทศกาลปใหม่ 397,820.00

28,440.00
1,961,560.00

10,889.38

โโคครรงงกกาารรผผสู้ สู้ งู งู ววยัยั ใใสสใ่ ใ่ จจสสขุ ขุ ภภาาพพ

ห น้ า 1 7

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 22 ดด้า้านนกกาารรสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ คคณุณุ ภภาาพพชชวีวี ติติ

วนั เด็กแห่งชาติ
ประจาํ ป 2563

ทุนสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

สาํ ห รับ เ ด็ ก นั ก เ รีย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ด้ ว ย โ อ ก า ส

ห น้ า 1 8

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 22 ดด้า้านนกกาารรสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ คคณุณุ ภภาาพพชชวีวี ติติ

โครงการแขง่ ขนั ฟุตบอล บางเทาคัพ

ห น้ า 1 9

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 22 ดด้า้านนกกาารรสสง่ ง่ เเสสรรมิมิ คคณุณุ ภภาาพพชชวีวี ติติ

โครงการปองกันและควบคมุ
โรคติดต่อ

ในเขตพนื ที อบต.เชงิ ทะเล

ห น้ า 2 0

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 33 ดด้า้านนกกาารรศศึกึกษษาา ศศิลิลปปววฒัฒั นนธธรรรรมม
ปปรระะเเพพณณี ี แแลละะภภมู มู ปิปิ ญญญญาาทท้อ้องงถถินิน

แนวทางการพฒั นา

พฒั นาประสทิ ธภิ าพทางการศึกษาเพมิ ศักยภาพสถานศึกษา และเพมิ พูนความรู้
สง่ เสรมิ สนับสนุนทํานุบาํ รุงศาสนา ศิลปะ วฒั นธรรม ประเพณีและภมู ปิ ญญาท้องถิน

ผลการพัฒนาตามนโยบาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาท้องถิน

ลําดับ รายการ จาํ นวนเงิน

1. โครงการกิจกรรมรอมฎอน 122,482.80
2. โครงการจดั กิจกรรมวนั ลอยกระทง 31,600.00
3. โครงการสง่ เสรมิ ประเพณีถือศีลกินผกั
4. โครงการสมโภชศาลหลักเมอื ง 131,600.00
5. โครงการจดั กิจกรรมวนั อีดิลอัฎฮา 41,450.00
6. โครงการแขง่ ขนั กีฬาภายในระดับปฐมวยั
7. โครงการสนบั สนนุ ค่าใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารสถานศึกษา 149,800.00
8. โครงการอนรุ กั ษ์ศาสนาประเพณี ศิลปวฒั นธรรม คณุ ธรรม จรยิ ธรรมและวนั สาํ คัญ 18,142.00
9. โครงการผสู้ งู วยั สขุ ใจ สามคั คี
10. โครงการเชดิ ชูคนต้นแบบ 1,627,045.00
11. โครงการสนบั สนนุ ค่าใชจ้ า่ ยการบรหิ ารสถานศึกษา (รายการเงินอุดหนนุ สาํ หรบั สนบั สนนุ 8,693.00

อาหารกลางวนั ) 63,830.00
12. โครงการสนบั สนนุ การจดั งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรสี นุ ทร 11,900.00
2,899,840.00

26,676.13

โครงการจัดกิจกรรมวันอีดิลอัฎฮา

ห น้ า 2 1

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 33 ดด้า้านนกกาารรศศึกึกษษาา ศศิลิลปปววฒัฒั นนธธรรรรมม
ปปรระะเเพพณณี ี แแลละะภภมู มู ปิปิ ญญญญาาทท้อ้องงถถินิน

โโคครรงงกกาารรเเชชิ ดิ ดชชู คู คนนตต้ น้ นแแบบบบ

โครงการสมโภชศาลหลักเมอื ง

ห น้ า 2 2

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ ท์ ี ี 44

ดด้า้านนททรรพั พั ยยาากกรรธธรรรรมมชชาาตติแิแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมม

แนวทางการพฒั นา

กําจดั ขยะมูลฝอยและสงิ ปฏิกลู
บาํ บดั ฟนฟูทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม
อนุรกั ษ์ทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม

โครงการสรา้ งกระบวนการมสี ว่ นรว่ ม
ในการจดั การสงิ แวดล้อมในชุมชน

ผผลลกกาารรพพัฒัฒนนาาตตาามมนนโโยยบบาายย ปปรระะจจาําํ ปปงงบบปปรระะมมาาณณ พพ..ศศ.. 22556633

ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาา ดด้า้านนททรรัพัพยยาากกรรธธรรรรมมชชาาตติแิแลละะสสิงิงแแววดดลล้อ้อมม

ลําดับ รายการ จาํ นวนเงิน

1. โครงการสรา้ งกระบวนการมสี ว่ นรว่ มในการจดั การสงิ แวดล้อมในชุมชน 42,600.00
2. ค่าธรรมเนียมการกําจดั ขยะให้แก่เทศบาลนครภเู ก็ต 3,940,175.20
3. โครงการจา้ งเหมาเอกชนในการรกั ษาความสะอาด 8,066,954.20
4. โครงการจา้ งเหมาตักขยะ เก็บขยะ เศษวสั ดทุ ีอยูบ่ นตะแกรงแลละในสถานีดักขยะ (CSO)
446,000.00
สถานีสบู นาํ (PS) สถานีบาํ บดั นาํ เสยี อ่าวบางเทา และสถานีบาํ บดั นาํ เสยี หาดสรุ นิ ทร์
5. โครงการจา้ งเหมาเอกชนควบคมุ ดแู ลบาํ รุงรกั ษาระบบรวบรวมและระบบบาํ บดั นาํ เสยี 5,347,000.00
6. โครงการรมิ ทางสะอาดตา 189,184.00

ห น้ า 2 3

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ ท์ ี ี 44

ดด้า้านนททรรพั พั ยยาากกรรธธรรรรมมชชาาตติแิแลละะสสงิ งิ แแววดดลล้อ้อมม

โครงการจ้างเหมาเอกชนควบคุมดูแลบาํ รุงรักษา
ระบบรวบรวมและระบบบาํ บัดนาํ เสีย

โครงการจา้ งเหมาตักขยะ เก็บขยะ เศษวสั ดทุ ีอยูบ่ นตะแกรงและในสถานดี กั ขยะ (CSO)
สถานสี บู นาํ (PS) สถานบี าํ บดั นาํ เสยี อ่าวบางเทา และสถานบี าํ บดั นาํ เสยี หาดสรุ นิ ทร์

ห น้ า 2 4

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ ท์ ี ี 55 ดด้า้านนกกาารรเเมมอือื งง แแลละะกกาารรบบรรหิ หิ าารร

แแนนววททาางงกกาารรพพฒัฒั นนาา

สสง่ ง่ เเสสรรมิ มิ กกาารรพพฒั ฒั นนาากกาารรจจดั ดั กกาารรกกาารรบบรรหิ หิ าารร
สสง่ ง่ เเสสรรมิ มิ กกาารรพพฒั ฒั นนาากกาารรเเมมอื อื งง
แแลละะคคววาามมเเขขม้ ม้ แแขขง็ ง็ ขขอองงชชุมุมชชนน
สสง่ ง่ เเสสรรมิ มิ แแลละะพพฒั ฒั นนาาเเททคคโโนนโโลลยยแี แี ลละะสสาารระะสสนนเเททศศ

ปปรระะชชุมุมสสภภาาออบบตต..เเชชิงิงททะะเเลล

ผผลลกกาารรพพัฒัฒนนาาตตาามมนนโโยยบบาายย ปปรระะจจาําํ ปปงงบบปปรระะมมาาณณ พพ..ศศ.. 22556633

ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาา ดด้า้านนกกาารรเเมมือืองง แแลละะกกาารรบบรริหิหาารร

ลําดับ รายการ จาํ นวนเงิน

1. โครงการวนั นดั พบแรงงานและกิจกรรมบรกิ ารชุมชน 18,000.00
2. โครงการจา้ งเหมาทําความสะอาดอาคารทีทําการ อบต.เชงิ ทะเล 382,450.00
3. โครงการกิจกรรมจติ อาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” 200,352.50
4. โครงการฝกอบรมและศึกษาดงู านของผบู้ รหิ ารท้องถิน สมาชกิ สภาอบต. 165,700.00

พนกั งานสว่ นตําบล พนกั งานจา้ งตามภารกิจ พนกั งานทัวไป 22,200.00
5. โครงการพฒั นาบุคลากรประจาํ ป พ.ศ. 2563 กิจกรรม “งานธุรการทีต้องรู้ ระเบยี บงาน
84,500.00
สารบรรณ การจดั ทํารายงานการประชุม และเทคนคิ การเขยี นโครงการ” 7,750.00
6. โครงการรายงานผลการดําเนนิ งานองค์การบรหิ ารสวนตําบลเชงิ ทะเล
7. โครงการจดั ประชุมประชาคมท้องถินเพอื จดั ทําแผนพฒั นาท้องถิน 36,995.00
8. โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการอาสาสมคั รประชาสมั พนั ธ์ 124,216.50
9. โครงการอบรมให้ความรูเ้ กียวกับกฎหมายภาษีท้องถิน(ภาษีทีดินและสงิ ปลกู สรา้ ง พ.ศ.2562) 475,000.00
10. โครงการปรบั ปรุงอาคารสาํ นกั งานกองสาธารณสขุ และ สงิ แวดล้อม และศูนยป์ ฏิบตั ิการ
-
แพทยฉ์ กุ เฉนิ
11. โครงการคนไทยใจอาสา

ห น้ า 2 5

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 55 ดด้า้านนกกาารรเเมมอือื งง แแลละะกกาารรบบรรหิหิ าารร

โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ น

ส ม า ชิ ก ส ภ า อ บ ต . พ นั ก ง า น ส่ ว น ตํา บ ล พ นั ก ง า น จ้ า ง ต า ม ภ า ร กิ จ พ นั ก ง า น ทั ว ไ ป

โครงการคนไทยใจอาสา

ห น้ า 2 6

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 66

แนวทางการพฒั นา ดด้า้านนเเศศรรษษฐฐกกิจิจแแลละะกกาารรทท่อ่องงเเททียียวว

พฒั นาและสง่ เสรมิ อาชพี แก่ราษฎรพฒั นาสถานทีท่อง
เทียวสง่ เสรมิ และการพฒั นาการท่องเทียว

ผลการพัฒนาตามนโยบาย ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยยุทุทธธศศาาสสตตรร์ก์กาารรพพัฒัฒนนาา ดด้า้านนเเศศรรษษฐฐกกิจิจแแลละะกกาารรทท่อ่องงเเททียียวว

ลําดับ รายการ จาํ นวนเงิน

1. โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นาอาชพี 68,770.00
2. โครงการแขง่ ขนั Beach Running 155,002.49
3. โครงการตลาดชาวบา้ นสนิ ค้าชุมชน 484,150.50
4. โครงการรกั ษ์บา้ นเรา (วางท่นุ ) เพอื ปองกันปะการงั ถกู ทําลาย 111,161.20
5. โครงการสง่ เสรมิ การผลิตนาํ หมกั ชวี ภาพในครวั เรอื น
6. โครงการอบรมให้ความรูก้ ารจาํ กัดศัตรูพชื 13,830.00
12,473.49

ห น้ า 2 7

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

ยยุทุทธธศศาาสสตตรรท์ท์ ี ี 66 ดด้า้านนเเศศรรษษฐฐกกิจิจแแลละะกกาารรทท่อ่องงเเททียียวว

Bangtao Charity Beach Running
Mini Marathon 2019

โครงการสง่ เสรมิ การผลิตนําหมกั ชวี ภาพในครวั เรอื น

ห น้ า 2 8

รายงานผลการดําเนนิ งาน

อองงคค์ก์กาารรบบรรหิ หิ าารรสสว่ ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล

รราายยรรบับั --รราายยจจา่า่ ยยตตาามมงงบบปปรระะมมาาณณ ปปรระะจจาําํ ปป 22556633

ตตังังแแตต่ว่วนันั ทที ี 11 ตตลุลุ าาคคมม 22556622 ถถึงึงววนันั ทที ี 3300 กกันันยยาายยนน 22556633

รายการ ประมาณการ รบั จรงิ + สงู
- ตํา
รราายยรรบับั 63,602,000.00
ภภาาษษีอีอาากกรร 2,619,300.00 55,,665577,,228877..8855 -- 5577,,994444,,771122..1155
คค่า่าธธรรรรมมเเนนยี ยี มม คค่า่าปปรรบับั ใใบบออนนญุ ญุ าาตต 2,585,000.00 11,,449922,,224466..0022 -- 11,,112277,,005533..9988
รราายยไไดดจ้ จ้ าากกททรรพัพั ยยส์ส์ นินิ 1,715,000.00 33,,112222,,448855..9944 ++ 553377,,448855..9944
รราายยไไดดจ้ จ้ าากกสสาาธธาารรณณปู ปู โโภภคคแแลละะกกาารรพพาาณณชิ ชิ ยย์ ์ 503,000.00 -- 11,,006688,,110066..0000
รราายยไไดดเ้ เ้ บบด็ด็ เเตตลล็ด็ด - 664466,,889944..0000 -- 440011,,227711..7744
รราายยไไดดจ้ จ้ าากกททนุนุ 110011,,772288..2266 -- --
ภภาาษษีจีจดัดั สสรรรร 107,305,100.00 -- 99,,336644,,111177..6677
เเงงินินออุดุดหหนนนุ นุ 25,000,000.00 -- ++ 11,,222200,,555511..0000
9977,,994400,,998822..3333
รรววมมเเงงินินรราายยรรบั บั 203,329,400.00 2266,,222200,,555511..0000 6688,,114477,,222244..6600

เเงงินินออุดุดหหนนนุ นุ รระะบบุวุวตัตั ถถปุปุ รระะสสงงคค์ ์ - 113355,,118822,,117755..4400 --

รรววมมรราายยรรบับั ททังังสสนินิ 11,,444422,,337766..8844
113366,,662244,,555522..2244

รราายยกกาารร ปปรระะมมาาณณกกาารร จจา่า่ ยยจจรรงิงิ ++ สสงู งู
-- ตตําํา
รราายยจจา่า่ ยย
งงบบกกลลาางง 1188,,991199,,550011..0000 1166,,225544,,999944..0066 -- 2,664,506.94
เเงงินินเเดดือือนนฝฝาายยกกาารรเเมมอือื งง 11,,996622,,660000..0000 11,,996622,,660000..0000 -- -
เเงงินินเเดดือือนนฝฝาายยปปรระะจจาํ าํ 3311,,441100998877..0000 --
คค่า่าจจา้า้ งงปปรระะจจาําํ 999955,,552200..0000 2233,,770066,,882200..1155 -- 7,704,166.85
คค่า่าจจา้า้ งงชชวัวั คครราาวว 996677,,449900..0000 -- 28,030.00
คค่า่าตตออบบแแททนน 2244,,991188,,336666..0000 --
คค่า่าใใชชส้ส้ ออยย 77,,229977,,002233..0000 2211,,994433,,886677..4466 -- 2,974,468.54
คค่า่าววสัสั ดดุ ุ 4488,,446600,,111166..5500 44,,559988,,339966..1111 -- 2,698,627.39
คค่า่าสสาาธธาารรณณูปูปโโภภคค 1111,,220011,,771100..0000 -- 17,208,552.54
เเงงินินออุดุดหหนนุนุน 99,,996699,,000000..0000 3311,,225511,,556633..9966 -- 5,998,550.27
คค่า่าคครรุภุภัณัณฑฑ์ ์ 2222,,551166,,337766..0000 55,,220033,,115599..7733 -- 3,247,819.10
คค่า่าททีดีดินินแแลละะสสงิงิ กก่อ่อสสรรา้า้ งง 77,,446699,,335500..0000 66,,772211,,118800..9900 -- 18,719,508.71
รราายยจจา่า่ ยยออืนืน 1133,,443388,,888800..0000 33,,779966,,886677..2299 5,262,004.88
22,,220077,,334455..1122 12,219,465.00
รรววมมรราายยจจา่า่ ยยททังังสสนินิ -- 11,,221199,,441155..0000
-- -
รราายยรรบับั ตตําํากกววา่า่ รราายยจจา่า่ ยย 119988,,555599,,440000..0000
111199,,883333,,669999..7788 -- 78,725,700.22

ห น้ า 2 9

รายงานผลการดําเนนิ งาน

องค์การบรหิ ารสว่ นตําบลเชงิ ทะเล

ภภาาษษีทีทีดีดินินแแลละะสสิงิงปปลลูกูกสสรร้า้างง ภภาาษษีปีปาายยปปรระะจจาําํ ปป 22556644

เเสสียียภภาาษษีตีตรรงงเเววลลาา ชช่ว่วยยพพัฒัฒนนาาตตําําบบลล
คคืนืนใใหห้ท้ท่า่านนออีกีกหหนน ใในนรรูปูปผผลลขขอองงกกาารรพพัฒัฒนนาา

ททีดีดินินเเพพอือื เเกกษษตตรรกกรรรรมม ทีดินเพอื อยูอ่ าศัย ทีดินเพอื พาณิชยกรรม

มูลค่า อัตราภาษี มูลค่า อัตราภาษี มูลค่า อัตราภาษี

0-75 ล้านบาท 0.01% 0-50 ล้านบาท 0.02% 0-50 ล้านบาท 0.30%
75-100 ล้านบาท 0.03% 50-75 ล้านบาท 0.03% 50-200 ล้านบาท 0.40%
100-500 ล้านบาท 0.05% 75-100 ล้านบาท 0.05% 200-1,000 ล้านบาท 0.50%
500-1,000 ล้านบาท 0.07% 100 ล้านบาทขนึ ไป 1,000-5,000 ล้านบาท 0.60%
1,000 ล้านบาทขนึ ไป 0.1% 5,000 ล้านบาทขนึ ไป 0.70%
0.1%
บา้ นหลังหลัก
บุคคลธรรมดา ได้ยกเวน้
อปท.ละไมเ่ กิน 50 ล้านบาท เเปปนนเเจจา้า้ ขขอองงบบา้า้ นนแแลละะททีดีดินินมมชีชี อือื
ใในนททะะเเบบยียี นนบบา้า้ นน ไไดด้ย้ยกกเเววน้น้ 5500ลล้า้านนบบาาทท

ททีดีดินินรรกกรรา้า้ งงววา่า่ งงเเปปลล่า่า ภภาาษษีทีทีดีดินินแแลละะสสงิ งิ ปปลลกูกู สสรรา้า้ งง

คิดเปนอัตราภาษีเรมิ ต้น 0.3% แจง้ รายการทีดินและสงิ ปลกู สรา้ ง พพฤฤศศจจกิกิ าายยนน--ธธนันั ววาาคคมม22556633
และเพมิ ขนึ 0.3% ทกุ 3 ป ประกาศราคาประเมนิ ทนุ ทรพั ย์ กก่อ่อนนววนันั ทที ี 11กกมุมุ ภภาาพพนันั ธธ์ ์22556644
แจง้ ประเมนิ ภาษีให้แก่ผู้เสยี ภาษี ภภาายยใในนเเดดือือนนกกมุมุ ภภาาพพนันั ธธ์ ์22556644
หากยงั ไมม่ กี ารนํามาใชป้ ระโยชน์ ชาํ ระภาษีตามแบบแจง้ การประเมนิ ภภาายยใในนเเดดือือนน เเมมษษาายยนน 22556644
รวมแล้วต้องไมเ่ กิน 3% ผ่อนชาํ ระภาษี เเมมษษาายยนน--มมถิถิ นุนุ าายยนน22556644

เเบบยียี ปปรรบับั รอ้ ยละ 10 ของภาษี ชาํ ระภาษีก่อนออกหนังสอื แจง้ เตือน
รอ้ ยละ 20 ของภาษี ชาํ ระภาษีภายในวนั ทีกําหนดไวใ้ นหนังสอื แจง้ เตือน
รอ้ ยละ 40 ของภาษี ชาํ ระภาษีเกินวนั ทีกําหนดไวใ้ นหนังสอื แจง้ เตือน

เงินเพมิ รอ้ ยละ 1 ของค่าภาษี ต่อเดือนทีค้างชาํ ระภาษี

ภภาาษษีปีปาายย ตติดิดตต่อ่อฝฝาายยพพฒัฒั นนาารราายยไไดด้ ้

ผู้เสยี ภาษี เจา้ ของหรอื ผู้ครอบครองปาย กองคลัง
ยนื แบบ มกราคม-มนี าคม 2564
ชาํ ระภาษี ภายใน 15 วนั นับแต่วนั ได้รบั แจง้ ประเมนิ อองงคค์ก์กาารรบบรรหิหิ าารรสสว่ว่ นนตตําําบบลลเเชชงิงิ ททะะเเลล
ค่าปรบั ไมม่ ายนื แบบตามกําหนด ปรบั 5,000-50,000 บาท
เงินเพมิ ไมม่ าชาํ ระภายใน 15 วนั นับตังแต่วนั แจง้ การประเมนิ 076-271096
ต่อ 106
คิดเงินเพมิ 2% ของภาษี ต่อเดือน 088-2997647

(ออัตัตรราาปปาายยใใหหมม่ ่ มมผีผี ลลบบงังั คคับับใใชชต้ต้ ังังแแตต่ ่ ในวนั และเวลาราชการ
ววนันั ททีี 1 มม.คค. 2563 ถถึงึง 31 ธธ.คค. 2566)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-Catalog LiteTec อาคาร
Next Book
PROJEK RBT HUMAIRAH 2021