The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arter9, 2019-12-09 08:19:41

photoshopcs

photoshopcs

ค่มู อื การใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop CS

สารบัญ 1

พืน้ ท่ีการทางาน (Work Area) 2
เคร่อื งมือตา่ งๆ (Toolbox) 3
การใชง้ าน Palettes 7
การเปิดไฟลภ์ าพ (Open) 12
การสรา้ งไฟลใ์ หม่ (New) 13
การบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงบนไฟล์ (Save) 14
การกาหนดพืน้ ท่ี เพ่ือแกไ้ ขและตกแตง่ ภาพ (Selection) 15
การใชง้ าน Foreground และ Background Color 20
การใชง้ าน Type Tool 21
การใชง้ าน Layer 22
การทาภาพโดยใช้ Filter 25
28
การใชง้ าน Layer Style 29
29
การเปล่ียนรูปรา่ งของรูป (Transform) 30
การปรบั คา่ ความสวา่ ง/ความคมชดั (Brightness/Contrast) 32

การปรบั ขนาดของชนิ้ งาน

การตดั กรอบของรูป (Crop)
แบบฝึกหดั และการบา้ น

2

Adobe Photoshop CS คืออะไร

Adobe Photoshop CS เป็นโปรแกรมคอมพวิ เตอรท์ ี่รวบรวมเครอื่ งมือสาหรบั ตกแตง่ ภาพ
ประสทิ ธิภาพสงู เพือ่ การทางานระดบั มาตรฐานสาหรบั นกั ออกแบบมอื อาชีพทตี่ อ้ งการสรา้ งสรรคง์ านกราฟิกที่
โดดเดน่ ทงั้ งานทใี่ ชบ้ นเว็บและงานสง่ิ พมิ พ์

พนื้ ทกี่ ารทางาน (Work Area)

Work Area หรอื พนื้ ทีก่ ารทางานของโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบดว้ ยเครอ่ื งมือสาหรบั
การตกแตง่ ไฟลภ์ าพตา่ ง ๆ ดงั นี้

1. Menu bar คอื สว่ นทีแ่ สดงช่ือเมนตู า่ งๆ ของโปรแกรม
2. Toolbox คอื สว่ นของอปุ กรณต์ า่ ง ๆ ทใี่ ชใ้ นการสรา้ งชิน้ งานหรอื ตกแตง่ ภาพ
3. Tool options bar คือสว่ นท่กี าหนดคณุ สมบตั ขิ องอปุ กรณท์ ่เี ลอื กจาก Toolbox
4. Palettes คอื สว่ นทใี่ ชต้ รวจสอบและกาหนดคณุ สมบตั ิตา่ ง ๆ ใหก้ บั รูปภาพ
5. Status bar คอื สว่ นท่ีแสดงรายละเอียดตา่ ง ๆ ของชิน้ งาน เช่น ขนาดของมมุ มองรูปภาพ ขนาด

ของไฟล์ คาแนะนาการใชง้ านของอปุ กรณท์ ่เี ลอื กจาก Toolbox

Menu bar

Tool options bar

Toolbox

Work area
Status bar

Palettes

3

เคร่ืองมือต่างๆ (Toolbox)

Photoshop CS

หมายเหตุ ป่ มุ Toolbar ทม่ี เี ครอื่ งหมายสามเหลย่ี มเลก็ ๆ อยดู่ า้ นลา่ งขวาเม่อื กดป่มุ สามเหลยี่ มดงั กลา่ ว
โปรแกรมจะแสดงเครอื่ งมืออ่ืนๆ ออกมาเช่น

4

Tool ท่นี ่าสนใจ

Marquee Tool Move Tool Lasso Tool Magic Wand Tool
เป็นการเลอื กแบบ ใชเ้ พอ่ื เลอ่ื นสว่ นทีเ่ ลอื ก จะใชเ้ พอ่ื สรา้ ง Selection ใชเ้ ลอื กพืน้ ทบี่ รเิ วณทม่ี สี ี
สเี่ หลย่ี มผืนผา้ , วงกลม, หรอื ไวเ้ ลอื่ น Layer และ แบบอิสระ, แบบ เดียวกนั
แถวขนาด 1 พกิ เซลส์ หรอื Guide ตา่ งๆ Polygonal (ตามจดุ ทค่ี ลกิ )
คอลมั น์ 1 พิกเซลส์ และ Magnetic (ดงึ เขา้ หา
ขอบรูปภาพ)

Crop Tool Slice Tool Slice Selection Tool Healing Brush Tool
ใชเ้ ลอื ก Slice ทคี่ ณุ สรา้ ง ใชใ้ นการระบายสี เพือ่
ใชใ้ นการเลอื กบางสว่ นของ ใชใ้ นการสรา้ ง Slice ขนึ้ มา ซอ่ มแซมรูปภาพใหส้ มบรู ณ์
แบบ
รูปภาพ

Patch Tool Brush Tool Pencil Tool Clone Stamp Tool
ใชเ้ ฉพาะในบรเิ วณทเ่ี ลอื ก ใชใ้ นการวาดเสน้ Brush ใชใ้ นการวาดเสน้ ท่ีมขี อบ ใชก้ ็อปปีร้ ูปโดยอาศยั
ไวเ้ ทา่ นนั้ เพ่อื ใหเ้ กิดความ ตา่ งๆ ชดั เจน รูปภาพตน้ ฉบบั
สมบรู ณข์ องรูปภาพ โดยใช้
ลวดลาย หรอื ใชส้ ว่ นท่เี ลอื ก
ในภาพเป็นตน้ ฉบบั

5

Pattern Stamp Tool History Brush Tool Art History Brush Tool Eraser Tool
ใชเ้ พือ่ วาดรูปโดยใช้ ใชก้ ลบั คืนรูปภาพเดมิ จาก ใชใ้ นการวาดรูป จาก State ใชล้ บรูปภาพหรอื ลบ
บางสว่ นของรูปภาพทีม่ ีอยู่ State หรอื Snapshot ของ หรอื Snapshot ของรูปนี้ บางสว่ นของพิกเซลสแ์ ละ
เป็นตน้ ฉบบั รูปเดียวกนั โดยอาศยั รูปแบบของ ทาการเก็บสว่ นตา่ งๆ เป็น
Stoke ทมี่ สี ไตลห์ ลากหลาย State ตา่ งๆ ใน History
ชว่ ยใหส้ ไตล์ ของภาพดตู า่ ง Palette
ออกไป

Magic Eraser Tool Background Eraser Tool Gradient Tools Paint Bucket Tool
ใชเ้ พื่อไลส่ รี ะหวา่ งสหี ลายๆ ใชใ้ นการเตมิ สี Fill ใน
ใชล้ บรูปภาพบรเิ วณท่ีมสี ี ใชล้ บรูภาพบางสว่ นให้ สี ในแบบตา่ งๆ Straight- บรเิ วณทเ่ี ป็นสเี ดียวกนั ดว้ ย
line, Radial, Angle, สขี อง Foreground
เดียวกนั ใหก้ ลายเป็นพนื้ ที่ กลายเป็นพนื้ ทโ่ี ปรง่ ใสโดย Reflected และ Diamond

โปรง่ ใส (Transparent) โดย การลากเมาส์

การคลกิ เพียงครงั้ เดียว

Blur Tool Sharpen Tool Smudge Tool Dodge Tool
ใชใ้ นการปรบั ขอบรูปภาพ ใชใ้ นการปรบั ขอบของ ใชใ้ นการดงึ ภาพคลา้ ยกบั ใชเ้ พม่ิ ความสวา่ งแสงใน
ใหด้ เู บลอ รูปภาพใหม้ คี วามคมชดั การใชน้ วิ้ ถกู บั ภาพ ทาให้ สว่ นตา่ งๆ ของรูปภาพ
เพ่มิ ขนึ้ เหมอื นกบั มีรอยเปื้อน

6

Burn Tool Sponge Tool Path Selection Tool Type Tool
ใชล้ ดความสวา่ งทาให้ ใชเ้ ปลย่ี นสใี นสว่ นตา่ งๆ ใชเ้ พ่อื เลอื ก Shape หรอื ใชใ้ นการสรา้ งตวั หนงั สอื ลง
รูปภาพดมู ดื ลง ของรูปภาพ โดยการปรบั คา่ Path เพ่ือแสดง Anchor บนรูปภาพ
ความเขม้ สี Paint, Direction Line และ
Direction Paint

Type Mask Tool Pen Tools Custom Shape Tool Animations Tool
ใชส้ รา้ ง Selection เป็น ใชใ้ นการลากเสน้ Path ซง่ึ ใชเ้ ลอื กรูปภาพเลอื ก ใชเ้ ขียนโนต๊ หรอื แนบเสยี ง
รูปรา่ งตวั หนงั สือ สามารถดดั โคง้ ตามรูปภาพ รูปภาพท่มี รี ูปรา่ งเฉพาะ ไปกบั รูปภาพได้
ได้ จาก Custom Shape List

Eyedropper Tool Measure Tool Hand Tool Zoom Tool
ใชใ้ นการดดู สจี ากรูปภาพ ใชว้ ดั ระยะหา่ ง, ตาแหนง่ ใชเ้ ลอื่ นภาพที่อยใู่ น ใชใ้ นการขายและยอ่ สว่ น
เพ่ือใชเ้ ป็นตน้ แบบของสกี บั และมมุ องศาระหวา่ งภาพ หนา้ ตา่ งเดยี วกนั การแสดงภาพบนหนา้ จอ
งานชิน้ อื่นๆ

7

การใช้งาน Palettes

Palettes คือ Dialog ทใี่ ชต้ รวจสอบและกาหนดคณุ สมบตั ิตา่ ง ๆ ของรูปภาพ เชน่ Palette ของ
Navigator และ Info, Palette ของ Color, Swatches เป็นตน้

Palette ตา่ ง ๆ จะถกู จดั เป็นกลมุ่ ๆ สาหรบั การซอ่ นหรอื แสดง Palettes นนั้ ใหค้ ลกิ ท่ีเมนคู าส่งั
Window จากนนั้ เลอื ก Palette ทตี่ อ้ งการซอ่ นหรอื แสดง Palette ใดถกู เปิดใชง้ านอยจู่ ะมีเครอื่ งหมายถกู
หนา้ Palette

8

Navigator Palette
Navigator Palette เป็น Palette ที่ใชส้ าหรบั เปลย่ี นขนาดมมุ มอง ที่จอภาพตามความ

เหมาะสม ประกอบดว้ ยสว่ นตา่ ง ๆ ดงั นี้

Proxy Preview
ตวั เลขเปอรเ์ ซน็ Aตreข์ aองภาพ

Zoom Out Zoom In

Zoom Slider
1. Proxy Preview Area คอื สว่ นทแ่ี สดงถึงขนาดของภาพในชิน้ งาน กรอบสหี มายถงึ ขนาดของ

ชิน้ งาน หากกรอบของ Proxy Preview อยรู่ มิ สดุ ของภาพแสดงวา่ ภาพนนั้ มีขนาดพอดกี บั ชิน้ งาน
2. ตวั เลขเปอรเ์ ซน็ ตข์ องภาพ คือสว่ นท่ใี ชก้ าหนดขนาดมมุ มองของภาพ ซงึ่ อยใู่ นรูปแบบของ

เปอรเ์ ซน็ ต์ โดยคา่ ของขนาดภาพจรงิ จะเท่ากบั 100 เปอรเ์ ซน็ ต์
3. Zoom Out & Zoom In คอื สว่ นทใี่ ชก้ าหนดขนาดมมุ มองของภาพ ประกอบดว้ ยสว่ นท่ใี ชก้ าหนด

3 สว่ น คอื
3.1 Zoom Out คือสว่ นที่อยดู่ า้ นซา้ ยสดุ ใชส้ าหรบั ยอ่ ขนาดมมุ มองของภาพใหเ้ ลก็ ลง
3.2 Zoom In คือสว่ นท่ีอยดู่ า้ นซา้ ยสดุ ใชส้ าหรบั ขยายขนาดมมุ มองของภาพใหใ้ หญ่ขึน้
3.3 Zoom Slider คือสว่ นทีเ่ ป็นแถบเลอ่ื น หากเลอื่ นทางดา้ นซา้ ยจะยอ่ ขนาดมมุ มองของภาพให้

เลก็ ลง แตห่ ากเลอื่ นมาทางขวาจะขยายขนาดมมุ มองของภาพใหใ้ หญ่ขนึ้

Color Palette
Color Palette คอื Palette ทท่ี าหนา้ ท่ีเป็นจานสี ซง่ึ Mode สที ี่ปรากฏในภาพจะเป็นลกั ษณะ

การผสมใน Mode RGB มีสว่ นประกอบตา่ ง ๆ ดงั นี้
1. Set foreground color คอื สว่ นแสดงสขี อง foreground
2. Set background color คือสว่ นแสดงสขี อง background
3. RGB slider คอื สว่ นทใ่ี ชก้ าหนดคา่ ของการผสมสใี น Mode RGB ซงึ่ สามารถเลอื่ นเพื่อ
ปรบั คา่ สไี ดจ้ ากแถบ slide หรอื ระบเุ ป็นตวั เลข (0-255) เชน่ สดี า คือ R=0,G=0, B=0
4. Sample color คอื สว่ นสาหรบั กาหนดคา่ สใี นลกั ษณะจมุ่ เลอื กสี

Set foreground color RGB slider
Set background color

Sample color

9
Swatches Palette

Swatches Palette คอื Palette ท่ที าหนา้ ท่สี าหรบั เก็บสหี ลกั ๆ ทีน่ ิยมใช้ สามารถเลอื ก
นามาใชไ้ ดท้ นั ทีและถา้ หากวา่ คณุ มีสที ่ีตอ้ งการใชเ้ ป็นประจา สามารถบนั ทกึ สนี นั้ ไวใ้ น Palette นไี้ ด้

การบนั ทกึ สที ี่ตอ้ งการไวท้ ่ี Swatches Palette สามารถทาไดโ้ ดยเลอื กสที ี่ตอ้ งการ จากนนั้
คลกิ เมาสท์ ่ีป่ มุ บนั ทกึ สใี หมท่ ่ี Swatches Palette จะสามารถบนั ทกึ สที ่ีตอ้ งการได้

สหี ลกั ๆ ทีใ่ ชเ้ ป็นประจา

ลบสที ีม่ อี ยู่
บนั ทกึ สใี หม่
Styles Palette
Styles Palette คือ Palette ท่ีมไี วส้ าหรบั เก็บลวดลายอยา่ งลวดเรว็ สามารถเลอื กลวดลาย
จาก Palette นไี้ ปใชใ้ นภาพ จะทาใหภ้ าพทค่ี ณุ วาดไวเ้ ปลย่ี นไปตามลวดลายทเ่ี ลอื กไวท้ นั ที และยงั
สามารถสรา้ งลวดลายใหข้ นึ้ มาเองไดด้ ว้ ย
การใชง้ านนนั้ สามารถทาไดโ้ ดยเลอื กท่ี Layer ทตี่ อ้ งการจะทา Style แลว้ คลกิ เลอื กท่ี Style
บน Styles Palette จากนนั้ Layer จะเปลยี่ นตาม Style นนั้ ๆ

ลวดลายตา่ งๆ

Clear Style
New Style
Delete Style

10

History Palette
History Palette เป็น Palette ทแ่ี สดงขนั้ ตอนวธิ ีการตา่ ง ๆ ที่ใชท้ างานกบั ไฟลภ์ าพตามลาดบั

โดยสามารถยอ้ นกลบั ไปยงั การทางานตา่ ง ๆ ในลาดบั ชนั้ และยกเลกิ ได้ ประกอบดว้ ยสว่ นตา่ ง ๆ ดงั นี้
1. สว่ นท่ใี ชก้ าหนดขอ้ มลู ของการใช้ History Brush Tool
2. เป็นภาพทแ่ี สดงรายละเอียดของงานท่ีทาตามลาดบั
3. History State เป็นลาดบั ขนั้ ตอนวิธีการตา่ ง ๆ ทไ่ี ดก้ ระทาลงไป
4. History State Slider คือสว่ นชีว้ า่ ขณะนอี้ ยทู่ ล่ี าดบั ใด
5. New Document คอื สว่ นทใ่ี ชส้ รา้ งกระดาษทาการใหม่ โดยคดั ลอกภาพจากลาดบั ทีช่ อี้ ยู่
6. New Snapshot คอื สว่ นทใ่ี ชส้ รา้ ง Snapshot ใหม่
7. Trash Button คอื สว่ นทใ่ี ชล้ บขนั้ ตอนการทางานกบั ไฟลภ์ าพในลาดบั ทีเ่ ลอื กอยอู่ อก

21

3

4
1

5 67

Layer Palette
Layer Palette เป็น Palette ท่เี ก็บชิน้ งานหรอื ภาพทงั้ หมด เรยี กวา่ Layer ซงึ่ จะเรยี งลาดบั

ก่อนหลงั ทาใหเ้ กิดความสะดวกในการจดั การแกไ้ ขโดยไมเ่ กิดผลกระทบกบั ชิน้ งานหรอื ภาพอ่ืน ๆ โดย
จะแกไ้ ขเฉพาะชิน้ งานหรอื ภาพใน Layer ท่เี ลอื กเทา่ นนั้ สว่ นประกอบของ Layer Palette มีดงั นี้
1. Indicates Layer Visibility คือสว่ นที่กาหนดการแสดงผลของ Layer หากมสี ญั ลกั ษณร์ ูปตา

แสดงวา่ ภาพทอี่ ยใู่ น Layer ดงั กลา่ วถกู แสดงบน Work Area หากไมม่ แี สดงวา่ Layer นนั้ ถกู ซอ่ น
หรอื ไมแ่ สดงผล
2. Indicates if Layer is Linked คอื สว่ นทแี่ สดงวา่ Layer ใดกาลงั ถกู ทางาน Layer นนั้ จะมี
สญั ลกั ษณร์ ูปพกู่ นั นอกจากนยี้ งั สามารถกาหนดให้ Layer อนื่ เลอื่ นตาแหนง่ ตาม Layer ทีก่ าลงั
ทางานอยไู่ ดโ้ ดยการคลกิ ให้ Layer อ่นื เปลยี่ นเป็นสญั ลกั ษณร์ ูปโซ่
3. Add a Layer Style คอื สว่ นท่ีใชใ้ ส่ Effect เชน่ แสง เงา ตา่ ง ๆ ใหก้ บั ภาพใน Layer
4. Add a mask คือสว่ นทีใ่ ชเ้ พมิ่ Mask หรอื เพ่ิม 1 Layer ซอ้ นทบั Layer ท่กี าลงั ทางานอยู่ โดยทงั้ 2
จะถือเป็น Layer เดียวกนั

11

5. Create a new set คือสว่ นทใ่ี ชส้ รา้ ง Folder สาหรบั เก็บ Layer ตา่ ง ๆ เขา้ ดว้ ยกนั
6. Create new fill or adjustment layer คือสว่ นท่ีใชป้ รบั คา่ สี ความคมชดั แสงและความสวา่ งใน

แบบตา่ ง ๆ ของภาพใน Layer
7. Create a new layer คือสว่ นทใี่ ชส้ รา้ ง Layer ใหม่
8. Delete layer คือสว่ นทใ่ี ชล้ บ Layer
9. Layer Thumbnail คือสว่ นทีแ่ สดงวา่ Layer นนั้ มีภาพใดอยู่
10. Lock คอื สว่ นทใี่ ช้ Lock ในรูปแบบตา่ งๆ
11. Opacity คือสว่ นที่ใชท้ าให้ Layer นนั้ โปรง่ ใส (ทงั้ Fill และ Effect)
12. Fill คอื สว่ นทีใ่ ชท้ าให้ เฉพาะ Fill ใน Layer นนั้ โปรง่ ใส ซงึ่ ไมร่ วม Effect ที่ Layer นนั้ มีอยู่

11

10 12
2
19
1

หมายเหตุ: 3 4 56 78
กแาถรบจสัดนี ลา้ าเงดินบั แ1สLดaงyวe1า่rกสาาลม51งัาทราถงทาานไกดบัโ้ ด1Lยaนyาeเrม2าสค์ ลกิ คา้ งไวท้ ่ี Layer แลว้ ลากไปยงั

ตาแหนง่ ทต่ี อ้ งการ หรอื ใชเ้ มนคู าส่งั Layer -> Arrange

 Bring to Front คอื สง่ Layer ไปยงั ตาแหนง่ บนสดุ ของทกุ Layer

 Bring Forward คือ สง่ Layer ขนึ้ ไปตาแหนง่ บน 1 ขนั้

 Send Backward คอื สง่ Layer ลงไปตาแหนง่ ลา่ ง 1 ขนั้

 Send to Back คือ สง่ Layer ลงไปตาแหนง่ ลา่ งสดุ ของทกุ Layer แตย่ กเวน้
Background Layer

12

การเปิ ดไฟลภ์ าพ (Open)

1. คลกิ ท่ีเมนคู าส่งั File ท่ีแถบ Menu bar จากนนั้ เลอื กคาส่งั Open

2. จะปรากฏ Dialog แสดงรายช่ือไฟลต์ า่ ง ๆ ดงั ภาพ เพ่อื เลอื กไฟลท์ ีต่ อ้ งการเปิดมาใชง้ าน

3. คลกิ เลอื กไฟลท์ ่ตี อ้ งการเปิดใชง้ าน จากนนั้ คลกิ ป่มุ Open

13

การสร้างไฟลใ์ หม่ (New)

1. คลกิ ท่ีเมนคู าส่งั File ท่ีแถบ Menu bar จากนนั้ เลอื กคาส่งั New

2. จะปรากฏ Dialog สาหรบั กาหนดคณุ สมบตั ติ า่ ง ๆ ของไฟลภ์ าพดงั นี้

- Name คอื ชื่อของชิน้ งาน สามารถกาหนดใหมเ่ องได้ ชื่อนจี้ ะไประบทุ ช่ี ื่อไฟลต์ อ่ ไป
- Preset คือ ขนาดงานท่ีโปรแกรมกาหนดมาให้ ซง่ึ มหี ลากหลายขนาดใหเ้ ลอื ก หรอื

สามารถกาหนดเองจากช่อง Width และ Height ได้
- Width คอื ขนาดความกวา้ งของงาน (จากซา้ ยไปขวา) โดยกาหนดหนว่ ยและขนาด

ไดเ้ อง จากรูป คือ 1024 Pixels
- Height คอื ขนาดความกวา้ งของงาน (จากบนลงลา่ ง) โดยกาหนดหนว่ ยและขนาด

ไดเ้ อง จากรูป คือ 768 Pixels
- Resolution คอื ความละเอยี ดของภาพ โดยใสต่ วั เลขคา่ ความละเอยี ดของภาพ

เชน่ งานเว็บหรอื รูปท่แี สดงบนคอมพวิ เตอรเ์ ทา่ กบั 72 pixels/inch งานสง่ิ พมิ พ์
เทา่ กบั 150-200 pixels/inch
- Color Mode คือ โหมดสขี องภาพ ซง่ึ ประกอบไปดว้ ย โหมดสี Bitmap, Grayscale,
RGB Color, CMYK Color, Lab Color

14

- Background Contents คือ สพี นื้ หลงั ของภาพ เมอื่ เรมิ่ ชิน้ งานใหม่ มดี งั นี้
 White กาหนดใหส้ พี นื้ หลงั เป็นสขี าว
 Background Color กาหนดใหส้ พี นื้ หลงั เป็นสเี ดียวกบั Background
 Transparent ไมม่ ีพนื้ หลงั

3. หลงั จากกาหนดคณุ สมบตั ิตา่ ง ๆ ใหค้ ลกิ ป่ มุ OK เพอ่ื เรม่ิ ชิน้ งานใหม่

การบันทกึ ข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)

หลงั จากตกแตง่ ไฟลภ์ าพเรยี บรอ้ ย จะตอ้ งเก็บบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงบนไฟล์ (Save) สาหรบั การเรยี กใชง้ าน
ในครงั้ ตอ่ ไป โปรแกรมมีการบนั ทกึ ขอ้ มลู ลงบนไฟล์ (Save) อยู่ 3 ลกั ษณะ คอื

- Save บนั ทกึ ไฟลใ์ นรูปแบบ (Format) ปกติ ซง่ึ จะอยใู่ นรูปแบบ (Format) ของ PSD
- Save As บนั ทกึ ไฟลใ์ นรูปแบบ (Format) อื่น ๆ ได้ เชน่ JPEG, BMP, GIF เป็นตน้
- Save for Web บนั ทกึ ไฟลใ์ นรูปแบบ (Format) สาหรบั การใชง้ านบนเว็บ เช่น ไฟล์

Html และไฟลร์ ูปภาพ JPEG, GIF, PGN เป็นตน้
ในทน่ี เี่ ป็นแสดงการใชง้ านของ Save และ Save As
1. คลกิ ท่ีเมนคู าส่งั File ทแี่ ถบ Menu bar จากนนั้ เลอื กคาส่งั Save หรอื Save As

2. จะปรากฏ Dialog สาหรบั กาหนดคณุ สมบตั ติ า่ ง ๆ ของไฟลภ์ าพดงั นี้

15

- ชื่อไฟล์ (File Name)
- รูปแบบของไฟล์ (Format)
- กาหนดคณุ สมบตั ิของการบนั ทกึ ไฟล์ (Save Options)

 As a Copy บนั ทกึ ไฟลเ์ ป็นช่ืออน่ื รูปแบบ (Format) อื่น ขณะทไ่ี ฟลเ์ ดิมกาลงั
เปิดใชง้ าน

 Layers จะเก็บคณุ สมบตั ิของ Layer ตา่ ง ๆ
 Use Proof setup เก็บคา่ โหมดสที ีจ่ ะใชแ้ สดงสขี องภาพกอ่ นจะพมิ พ์
 Thumbnail กาหนดใหไ้ ฟลท์ บ่ี นั ทกึ (Save) สามารถแสดงภาพตวั อยา่ งใน

Dialog ของการเปิดไฟล์
 Use Lower Case Extension กาหนดใหน้ ามสกลุ ไฟลเ์ ป็นอกั ษรตวั เลก็
3. หลงั จากกาหนดคณุ สมบตั ติ า่ ง ๆ ใหค้ ลกิ ป่ มุ Save เพือ่ บนั ทกึ ขอ้ มลู ลงบนไฟล์

การกาหนดพนื้ ท่ี เพอ่ื แก้ไขและตกแต่งภาพ (Selection)

Marquee Tool เป็นเครอ่ื งมอื สาหรบั การกาหนด Selection โดยคลกิ เลอื ก Marquee Tool จาก Tool
box จะมใี หเ้ ลอื กใชง้ าน 4 รูปแบบตามความเหมาะสม

Rectangular Marquee Tool
สาหรบั การสรา้ ง Selectionเป็นสเี่ หลย่ี มผืนผา้ และ
สเ่ี หลย่ี มจตั รุ สั

Elliptical Marquee Tool
สาหรบั การสรา้ ง Selection เป็นวงกลมและวงรี

Single Marquee Tool
สาหรบั การสรา้ ง Selection เป็นพนื้ ทร่ี ูปเสน้ ตรงในแนวนอน
ความกวา้ ง 1 pixel

Single Column Marquee Tool
สาหรบั การสรา้ ง Selection เป็นพนื้ ที่รูปเสน้ ตรงในแนวตงั้
ความกวา้ ง 1 pixel

16

วิธีการใชง้ าน Marquee Tool

1. ใหค้ ลกิ ท่ี Marquee Tool บน Tool Box หรอื หากตอ้ งการเลอื กรูปแบบอนื่ ของ Marquee

Tool ใหค้ ลกิ เมาสค์ า้ งไว้ แลว้ คลกิ เลอื กรูปแบบท่ตี อ้ งการสรา้ ง Selection

2. วางตาแหนง่ ของ Cursor รูป เพอ่ื กาหนดจดุ เรมิ่ สาหรบั การสรา้ ง

Selection

3. ใหค้ ลกิ เมาสค์ า้ งไวแ้ ละลากเพื่อกาหนดขนาดของพนื้ ทท่ี ตี่ อ้ งการ แลว้ ปลอ่ ยเมาส์ จะปรากฏ

เสน้ ประของ Selection ดงั ภาพ

Marquee options
เม่ือคลกิ เลอื กใชง้ าน Marquee Tool ที่ Tool options bar เราจะสามารถกาหนดคณุ สมบตั ิตา่ ง ๆ

ของ Marquee tool ไดด้ งั นี้

การแกไ้ ข Selection Style Width Height
Feather

1. การแกไ้ ข Selection จะมใี หเ้ ลอื ก 4 รูปแบบคอื การกาหนดเลอื ก Selection ใหม่ การเพม่ิ ตดั และลด
Selection และการสรา้ ง Selection ดว้ ยวิธีการตา่ งๆ ดงั นี้
เมื่อคลกิ เมาสจ์ ะเป็นการสรา้ ง Selection ขนึ้ ใหม่
สรา้ ง Selection เพิ่มขนึ้ โดยพนื้ ท่ี Selection กอ่ นหนา้ จะไมห่ ายไป แตจ่ ะถกู รวมเขา้ ดว้ ยกนั
ลบพนื้ ที่ของ Selection ออกจาก Selection ก่อนหนา้
เป็นการสรา้ ง Selection ใหมใ่ นพนื้ ที่ Selection เดิม ดว้ ยวธิ ี Intersect จากพนื้ ท่ี Selection ที่
กาหนดใหมแ่ ละ Selection กอ่ นหนา้ ทีม่ พี ืน้ ทเ่ี ดยี วกนั

2. Feather กาหนดความฟงุ้ เบลอของขอบ Selection ภาพ มีคา่ ตงั้ แต่ 1 – 250 หากกาหนดคา่ มากความ
ฟงุ้ เบลอจะมากตาม

17

3. Style ของ Marquee Options มี 3 รูปแบบคือ
 Normal เลอื กขนาดอิสระ ขนาดของ Selection จะเปลย่ี นไปตามการเคลอื่ นตาแหนง่ เมาส์
 Constrained Aspect Ratio กาหนดขนาดของ Selection โดยยดื หยนุ่ ตามอตั ราสว่ นของ
ความกวา้ ง (Width) และความสงู (Height)
 Fixed Size กาหนดขนาดของ Selection ตามอตั ราสว่ นของความกวา้ ง (Width) และ
ความสงู (Height) ที่แนน่ อน

4. Width การกาหนดความกวา้ งของ Selection
5. Height การกาหนดความสงู ของ Selection

การสร้าง Fixed Size Selection
ถา้ ตอ้ งการสรา้ ง Selection ขนาดกวา้ ง 600 ยาว 80 Pixels ใหเ้ ปลยี่ นช่อง Style เป็นแบบ

Fixed Size และกาหนดความกวา้ งและความยาวตามทต่ี อ้ งการ

เปลย่ี นเป็น Fixed Size ระบขุ นาด กวา้ ง และยาว

Lasso Tool
เป็นเครอ่ื งมอื ท่สี ามารถสรา้ ง Selection ไดอ้ ยา่ งอิสระ มคี วามยดื หยนุ่ สงู เม่ือคลกิ Lasso

Tool ท่ี Tool bar จะมใี หเ้ ลอื กทงั้ หมด 3 รูปแบบดงั นี้
1. Lasso Tool
เป็นการสรา้ ง Selection อยา่ งอสิ ระ วธิ ีการใชง้ านเม่ือคลกิ เมาสค์ า้ งแลว้ ลากไปตามขอบของ

พนื้ ท่ี Selection ท่ตี อ้ งการ จนมาบรรจบทีจ่ ดุ เรมิ่ ตน้ แลว้ จงึ ปลอ่ ยเมาสจ์ ะปรากฏเสน้ ประของ
Selection สามารถกาหนดคณุ สมบตั ิของ Lasso Tool ตา่ ง ๆ ไดด้ งั นี้

 Feather กาหนดความฟงุ้ เบ1ลอของขอบ2พนื้ ท่ี Selection
 Anti-aliased กาหนดใหข้ อบของพนื้ ท่ที ีเ่ ลอื กมคี วามเรยี บยง่ิ ขนึ้ ไมข่ รุขระ

2. Polygonal Lasso Tool
เป็นการสรา้ งพนื้ ทข่ี อง Selection ในลกั ษณะของรูปหลายเหลยี่ ม คลกิ เมาสบ์ นภาพเพ่ือกาหนด
จดุ เรม่ิ ตน้ ในครงั้ แรกแลว้ ลากเมาสจ์ ะปรากฏเสน้ ตอ่ จากจดุ เรม่ิ ตน้ กบั ปลายเมาส์ วธิ ีการใชง้ านเมอ่ื
คลกิ เมาสจ์ ะเกิดเสน้ ขอบของพนื้ ท่ี Selection ที่เป็นเสน้ ตรงเช่ือมจากจดุ ตน้ มายงั จดุ ปลายเมาสท์ ่คี ลกิ
ใหท้ าแบบนเี้ รอื่ ย ๆ เพ่ือสรา้ งเสน้ ขอบของ Selection จนสดุ ทา้ ยใหค้ ลกิ เมาสบ์ รรจบทีจ่ ดุ เรมิ่ ตน้ ครงั้
แรก จะเกดิ Selection ขนึ้ สาหรบั การกาหนดคณุ สมบตั จิ ะเหมือนกบั Lasso Tool

18

3. Magnetic Lasso Tool
เป็นการสรา้ งพนื้ ทีข่ อง Selection อยา่ งอสิ ระและรวดเรว็ ในลกั ษณะของแมเ่ หลก็ ทีด่ ดู เขา้ หาสี
โดย Magnetic Lasso Tool จะใชค้ วามแตกตา่ งระหวา่ งสที เ่ี ลอื กกบั สขี อง Background เป็น
ตวั กาหนดขอบเขตพนื้ ท่ี Selection วิธีการใชง้ านเมื่อคลกิ เมาสเ์ พอื่ กาหนดจดุ เรม่ิ ตน้ แลว้ ใหป้ ลอ่ ย
เมาสแ์ ลว้ ลากเมาสต์ ามขอบเขตพนื้ ทที่ ตี่ อ้ งการเลือก Magnetic Lasso Tool จะเลอื กขอบเขตพนื้ ท่ี
Selection เองโดยอตั โนมตั ิ จนสดุ ทา้ ยใหค้ ลกิ เมาสบ์ รรจบทจี่ ดุ เรมิ่ ตน้ ครงั้ แรก จะเกิด Selection ขนึ้
คณุ สมบตั ขิ อง Magnetic Lasso Tool มเี พ่ิมจาก Lasso Tool ไดด้ งั นี้

1 23
1. Width มคี า่ ตงั้ แต่ 1-40 pixels เป็นการกาหนดใหโ้ ปรแกรมทาการตรวจสอบหาขอบเขตของพนื้ ที่

ทีเ่ ลอื ก นบั ตงั้ แตจ่ ดุ ทเ่ี มาสช์ ีอ้ ยไู่ ป X pixels เพอ่ื กาหนดขอบเขต
2. Edge Contrast มคี า่ ตงั้ แต่ 0-100% หากมคี า่ มากจะทาใหเ้ สน้ ขอบของพนื้ ทีท่ ี่เลอื กอยรู่ ะหวา่ งสที ี่

Contrast กนั มาก
3. Frequency มีคา่ ตงั้ แต่ 0-100 pixels หากคา่ ความถีม่ ากจะทาใหม้ กี ารกาหนดจดุ ในแตล่ ะชว่ ง

ของการเลอื กมาก ทาใหโ้ ปรแกรมสามารถเลอื กพนื้ ทอี่ ยา่ งมคี วามถกู ตอ้ งมากขนึ้

Magic Wand Tool
กาหนดพนื้ ที่ของ Selection โดยเลอื กบรเิ วณท่มี คี า่ สใี กลเ้ คยี งกนั วิธีการใชง้ าน

คือคลกิ ท่ีป่ มุ บน Tool box แลว้ คลกิ เลอื กพนื้ ท่ีท่ีตอ้ งการสรา้ ง Selection นอกจากนแี้ ลว้ ยงั สามารถ
กาหนดคณุ สมบตั ิของ Magic Wand Tool ไดด้ งั นี้

12 3 4

1. Tolerance มีคา่ ใหก้ าหนดตงั้ แต่ 0 – 255 pixels เป็นคา่ ของจานวนสที ีใ่ กลเ้ คยี งกบั สที ่ถี กู เลอื ก
2. Anti-aliased กาหนดใหข้ อบของพนื้ ทีท่ เ่ี ลอื กมคี วามเรยี บยงิ่ ขนึ้ ไมข่ รุขระ
3. Contiguous สามารถทาการเลอื กบรเิ วณสที ีใ่ กลเ้ คยี งกนั ไดเ้ ฉพาะในกลมุ่ pixels ทไี่ ดค้ ลกิ เลอื ก

เทา่ นนั้ ถา้ ไมไ่ ด้ Check ไวจ้ ะเลอื กบรเิ วณท่มี สี ใี กลเ้ คยี งกนั ในภาพทงั้ หมด
4. Use All Layers เลอื กสโี ดยมองทกุ Layer เป็นเหมอื น Layer เดยี ว หากไมถ่ กู Check ไว้ หมายถงึ ใช้

Magic Wand Tool เฉพาะ Layer นนั้ เทา่ นนั้

19

Crop Tool

กาหนดพนื้ ทข่ี อง Selection โดยตดั สว่ นที่เหลอื ท่ไี มไ่ ดอ้ ยใู่ นพนื้ ทข่ี อง Selection ในภาพทงิ้ ไป

วธิ ีการใชง้ านคอื คลกิ ทป่ี ่ มุ บน Tool box แลว้ คลกิ เมาสค์ า้ งไวจ้ ากนนั้ ลาก เมาสเ์ พือ่

กาหนดพนื้ ทีข่ อง Selection แลว้ จงึ ปลอ่ ยเมาส์ เมื่อพรอ้ มท่จี ะตดั สว่ นที่เหลอื ออก ใหค้ ลกิ

ป่ มุ บน Tool options bar หรอื ป่ มุ เพื่อยกเลกิ นอกจากนเี้ รายงั สามารถกาหนด

คณุ สมบตั ติ า่ ง ๆ ของการตดั ดงั นี้

1 2 34 5
1. Cropped Area เลอื กผลลพั ธข์ องภาพทตี่ ดั
 Delete ตดั ภาพโดยลบสว่ นทีเ่ หลอื ออก
 Hide ตดั ภาพ โดยซอ่ นสว่ นท่ีเหลอื เอาไว้
2. Shield cropped area แสดงสบี นพนื้ ท่ีสว่ นที่เหลอื ทจี่ ะถกู ตดั ออก
3. Color สที ่ีจะแสดงบนพนื้ ทสี่ ว่ นทเี่ หลอื
4. Opacity คา่ ความโปรง่ แสงของสบี นพนื้ ท่ีสว่ นทีเ่ หลอื
5. Perspective ปรบั พนื้ ท่ีการตดั ใหไ้ ดภ้ าพที่มมี ิติ

คาส่งั พนื้ ฐานของ Selection

 All กาหนดพืน้ ท่ี Selection โดยใชพ้ นื้ ทข่ี องรูปภาพทงั้ หมด
 Deselect ยกเลกิ การกาหนดพืน้ ที่ Selection
 Reselect ยอ้ นกลบั ไปกาหนดพนื้ ที่ Selection หลงั จากไดย้ กเลกิ ไป
 Inverse เป็นการเปลย่ี นพนื้ ทข่ี อง Selection จากที่กาหนดไวใ้ หเ้ ป็น

พนื้ ทีต่ รงขา้ ม

20

การใช้ Transform เพอ่ื ปรบั เปล่ยี นพนื้ ท่ี Selection
คลกิ ที่เมนคู าส่งั Edit ทีแ่ ถบ Menu bar จากนนั้ เลอื กคาส่งั Transform
- Again กลบั สรู่ ูปแบบเดิมก่อนหนา้ นี้ 1 ขนั้
- Scale ปรบั เปลย่ี นแบบ Scale ตามแนวตงั้ แนวนอนและแนวทแยง
- Rotate หมนุ พนื้ ที่ทีเ่ ลอื ก
- Skew ปิดเกลยี วพนื้ ทเ่ี ลอื ก
- Distort การบิดเบอื นพนื้ ทเี่ ลอื ก
- Perspective ปรบั ขนาดของพนื้ ทเ่ี ลอื กใหม้ ลี กั ษณะการมองแบบ
Perspective (แบบมมี ติ ิ ความกวา้ ง ความยาว ความลกึ )
- Rotate 180? CW หมนุ 180 องศา
- Rotate 90? CW หมนุ 90 องศาตามเขม็ นาฬิกา
- Rotate 90? CCW หมนุ 90 องศาทวนเขม็ นาฬกิ า
- Flip Horizontal กลบั จากซา้ ยเป็นขวา
- Flip Vertical กลบั จากบนลงลา่ ง

การใช้งาน Foreground และ Background Color

การใชง้ านในสว่ นของ Foreground และ Background Color สามารถทาไดท้ ีส่ ว่ นของ Toolbox ดงั รูป

Foreground Color Switch Color

Default Color Background Color

สามารถเปลยี่ นสไี ดโ้ ดยคลกิ ท่ีกรอบ Foreground หรอื Background จะปรากฏ Color Picker ใหเ้ ปลยี่ นสี

21

การใช้งาน Type Tool

สามารถสรา้ งขอ้ ความไดท้ งั้ ในแนวนอนและแนวตงั้ การสรา้ งขอ้ ความแตล่ ะครงั้ โปรแกรม

Adobe Photoshop จะสรา้ ง Layer ใหมอ่ ตั โนมตั ิ ลกั ษณะของขอ้ ความจะมี 2 รูปแบบคือ

1. แบบ Point Type จะมรี ูปแบบเป็นคาหรอื อกั ษรสนั้ ๆ 1 บรรทดั โดยกาหนดจดุ เรม่ิ ตน้ ของ

ขอ้ ความบนชิน้ งาน โปรแกรมจะสรา้ ง Type Layer ขนึ้ มา และสามารถพิมพข์ อ้ ความลงไปได้

เมอ่ื พมิ พข์ อ้ ความเรยี บรอ้ ย ใหค้ ลกิ ทีป่ ่ มุ เพ่ือตกลง หรอื คลกิ ป่ มุ

2. แบบ Paragraph Type จะมีรูปแบบเป็นขอ้ ความทม่ี ีหลายบรรทดั โดยจะอยภู่ ายในขอบเขตท่ี

กาหนดเดยี วกนั (Bounding box) โดยกาหนดจดุ ขอบเขตของขอ้ ความทใ่ี ส่ โปรแกรมจะสรา้ ง

Type Layer ขนึ้ มา และสามารถพมิ พข์ อ้ ความและจดั เป็น Paragraph ไดจ้ าก Paragraph

Palette เมือ่ พิมพข์ อ้ ความเรยี บรอ้ ย ใหค้ ลกิ ที่ป่ มุ เพือ่ ตกลง หรอื คลกิ ป่ มุ

ขอ้ ความในแนวนอน
ขอ้ ความในแนวตงั้
ขอ้ ความ Selection ในแนวนอน
ขอ้ ความ Selection ในแนวตงั้

หากตอ้ งการแกไ้ ขขอ้ ความทพ่ี ิมพใ์ หค้ ลกิ ทปี่ ่ มุ แลว้ ลากเมาสบ์ นขอ้ ความท่ตี อ้ งการแกไ้ ขใหเ้ กิด
แถบสี แลว้ จงึ ปรบั แกไ้ ขขอ้ ความ หรอื เปลย่ี นแปลงคณุ สมบตั ติ า่ ง ๆ ของขอ้ ความบน Tool options bar เม่อื แกไ้ ข
เรยี บรอ้ ยแลว้ จงึ คลกิ ป่ มุ

หากตอ้ งการตวั อกั ษรท่ีมีลวดลายของภาพ Background เช่น
สามารถทาไดโ้ ดยใชส้ รา้ ง Selection ของตวั อกั ษร ซง่ึ มวี ธิ ีใหค้ ลกิ ทป่ี ่ มุ เพอ่ื เลอื ก Horizontal Type Mask
Tool หรอื Vertical Type Mask Tool แลว้ พมิ พข์ อ้ ความที่ชิน้ งาน เมือ่ พิมพเ์ สรจ็ จะเกิด Selection ทเ่ี ป็น
ตวั อกั ษร จากนนั้ สามารถทจี่ ะคดั ลอกลวดลายภาพทตี่ อ้ งการตาม Selection ของขอ้ ความนนั้ ได้

คุณสมบัตติ ่าง ๆ ของ Type Tool ตกแตง่ ขอบ สตี วั อกั ษร การกาหนดรูป
ตวั อกั ษร แบบตวั อกั ษร
รูปแบบตวั อกั ษร

ชนดิ ของตวั อกั ษร ขนาดตวั อกั ษร การวางตาแหนง่ Warp Text
ของขอ้ ความ

22
Warp Text เมอื่ คลกิ ป่มุ จะปรากฏ Dialog สาหรบั กาหนดคา่ เพือ่ ปรบั แตง่ รูปทรงของขอ้ ความ

ตวั อย่าง Warp Text

การใช้งาน Layer

ลกั ษณะการทางานของ Layer เป็นเหมือนแผน่ ใสวางซอ้ นกนั เป็นลาดบั ของรูปภาพ ชว่ ยแยกการ
ทางานใหช้ ดั เจน โดยการทางานแตล่ ะครงั้ จะมีผลกบั Layer ท่เี ลอื กอยเู่ ทา่ นนั้ การมองจะอยใู่ นลกั ษณะมองจาก
ดา้ นบนลงมาดา้ นลา่ ง วธิ ีการเรยี กใชง้ าน Layer คลกิ ที่เมนคู าส่งั Window ที่แถบ Menu bar เลอื กคาส่งั Show
Layer ถา้ หากพบวา่ Hide Layers แสดงวา่ Palette Layer ถกู แสดงแลว้

Active Layer คือ Layer ท่ีกาลงั ถกู ทางานอยู่ สามารถเลอื ก Layer ไดจ้ ากการคลกิ ที่แถบ Layer
จากนนั้ ชอ่ ง Indicates if Layer is จะมีสญั ลกั ษณร์ ูปพกู่ นั ปรากฏ หากตอ้ งการเคลอ่ื นยา้ ย Layer โดยให้ Layer
อนื่ เคลอ่ื นยา้ ยตามใหค้ ลกิ ทช่ี อ่ ง Indicates if Layer is ใหเ้ ป็นรูปโซเ่ พื่อเชื่อม Layer เขา้ ดว้ ยกนั

การเปลย่ี นลาดบั ของ Layer สามารถทาไดโ้ ดยคลกิ เมาสท์ ่ี Layer คา้ งไวแ้ ลว้ ลากไปยงั ลาดบั ของ
Layer ที่ตอ้ งการแลว้ ปลอ่ ยเมาส์

ทชี่ ่อง Indicates Layer Visibility หากปรากฏสญั ลกั ษณร์ ูปตาหมายความวา่ Layer นนั้ ถกู แสดงอยู่
หากตอ้ งการซอ่ น Layer ไมใ่ หแ้ สดงผล ใหค้ ลกิ ที่ช่อง Indicates Layer Visibility สญั ลกั ษณร์ ูปตาจะหายไป

23

Active Layer
Indicates Layer Visibility

การสรา้ ง Layer ขนึ้ ใหม่ ใหค้ ลกิ ทป่ี ่ มุ หากตอ้ งการคดั ลอก Layer ใหค้ ลกิ Layer ท่ตี อ้ งการแลว้
ปลอ่ ยลงทีป่ ่ มุ นีเ้ ชน่ เดียวกนั แตถ่ า้ ตอ้ งการลบ Layer หลงั จากคลกิ เลอื ก Layer ท่ีตอ้ งการแลว้ ใหค้ ลกิ ที่ป่ มุ

การ Lock Layer
เป็นการกาหนดคณุ สมบตั ติ า่ ง ๆ เพอื่ บงั คบั ไมใ่ ห้ Layer ถกู เปลยี่ นแปลงหรอื ไดร้ บั ผลกระทบ

ใด ๆ มีทงั้ หมด 4 รูปแบบดงั นี้

1. Lock transparent pixels หา้ มไมใ่ หเ้ ตมิ สหี รอื ปรบั แกส้ ลี งไปใน pixels ทโี่ ปรง่ แสงบน Layer ได้
2. Lock image pixels หา้ มไมใ่ หม้ กี ารแกไ้ ขหรอื ตกแตง่ ภาพบน Layer
3. Lock position หา้ มไมใ่ หม้ กี ารเคลอื่ นยา้ ยตาแหนง่ ของ Layer
4. Lock all หา้ มโดยใชก้ ารกาหนดคณุ สมบตั ิของทงั้ 3 ขอ้ ทก่ี ลา่ วมา

12 3 4 แลว้ จะปรากฏ

การ Merge Layer
เป็นการรวมชนั้ ของ Layer ตงั้ แต่ 2 ชนั้ ขนึ้ ไปมาไวร้ วมกนั โดยคลกิ ท่ีป่ มุ

Dialog สาหรบั เลอื กแบบตา่ ง ๆ ของการ Merge Layer ดงั นี้

24

- Merge Down หรอื Merge Linked เป็นการรวม Layer ท่ี
ใชง้ านอยกู่ บั Layer ท่อี ยลู่ าดบั ถดั ลง โดยถา้ Layer ที่อยู่
ลาดบั ถดั ไปมีสญั ลกั ษณร์ ูปโซ่ จะมขี อ้ ความวา่ Merge
Linked แตห่ ากไมม่ รี ูปโซจ่ ะมขี อ้ ความวา่ Merge Down

- Merge Visible เป็นการรวม Layer ทถี่ กู แสดงหรอื มองเห็น
ไดท้ งั้ หมด

- Flatten Image เป็นการรวม Layer ทกุ ลาดบั ชนั้ เป็น
Layer เดียว โดยมชี ่ือวา่ Background และจะลบ Layer ท่ี
ถกู ซอ่ นทงิ้ ไป

หากตอ้ งการเปลยี่ นช่ือของ Layer ใหค้ ลกิ เลอื ก Layer Properties จะปรากฏ Dialog ของ
Layer ซงึ่ สามารถเปลย่ี นช่ือของ Layer ได้ และแถบสไี ด้

การจัด Set ของ Layer
เป็นการรวบรวม Layer ตา่ ง ๆ มาไวเ้ ป็นกลมุ่ Layer Set สามารถใชค้ าส่งั ตา่ ง ๆ เหมอื น

Layer ท่วั ๆ ไป เช่น การดู คดั ลอก เคลอ่ื นยา้ ย และการเปลย่ี นลาดบั ยกเวน้ คาสง่ั บางคาส่งั เช่น
Layer Effect ดงั นนั้ ใชง้ านคาส่งั ใด ๆ ของ Layer Set จะเกิดขนึ้ กบั Layer ภายในทกุ Layer

การสรา้ ง Layer Set คลกิ ทปี่ ่ มุ เพ่อื สรา้ ง Set หลงั จากนนั้ ใหค้ ลกิ เลอื ก Layer ที่
ตอ้ งการจดั เก็บคา้ งไว้ แลว้ ลากที่ Layer Set จากนนั้ ใหป้ ลอ่ ยเมาส์

หากดบั เบลิ้ คลกิ ที่ Layer Set จะปรากฏ Dialog ของ Layer Set
Properties ซง่ึ สามารถเปลยี่ นช่ือของ Layer Set ได้ และแถบสไี ด้

25

การทาภาพโดยใช้ Filter

ฟิลเตอร์ (Filter) คอื การตกแตง่ ภาพดว้ ยเทคนคิ พิเศษ ท่สี ามารถปรบั เปลยี่ นรูปแบบของภาพตามความ
ตอ้ งการของงาน เราสามารถใชง้ าน Filter ไดโ้ ดยเลอื ก Menu > Filter > เลอื กใช้ Filter ท่ตี อ้ งการ

ตัวอยา่ งการใช้ Filter
ที่ Menu Bar จะมปี ่ มุ Filter(1) อยู่ เมือ่ กดแลว้ จะมี Filter Menu ปรากฏขนึ้ เลอื่ นเมาสไ์ ปยงั

Filter “Blur”(2) จะมเี มนยู อ่ ยเพม่ิ ขนึ้ มา ใหก้ ดเลอื กท่ี “Redial Blur”(3)

เมือ่ เลอื กเสรจ็ แลว้ จะปรากฏหนา้ จอการปรบั เปลยี่ นลกั ษณะของ Filter สามารถทจี่ ะกาหนดไดต้ าม
ตอ้ งการ (ใน Filter แตล่ ะตวั นนั้ หนา้ จอการปรบั เปลยี่ นลกั ษณะของ Filter จะไมเ่ หมือนกนั ) เสรจ็ แลว้ กดป่ มุ OK
เพอื่ จบขนั้ ตอนการทางานของ Filter

26
จะไดภ้ าพทมี่ กี ารตกแตง่ ดว้ ย Filter : Radial Blur ออกมา ทงั้ นี้ ถา้ ใช้ Filter อืน่ รูปงานทปี่ รากฏ จะตา่ งกนั ออกไป

27

ตัวอยา่ ง Filter ทนี่ ่าสนใจ

ภาพตน้ แบบ Smudge Stick Gaussian Blur Radial Blur

Angled Strokes Mosaic Facet Fragment

Lens Flare Lighting Effects Sharpen Graphic Pen

Halftone Pattern Stamp Water Paper Wind

28

การใช้งาน Layer Style

คลกิ ที่เมนู Layer > Layer Style > Blending Options จะปรากฏหนา้ ตา่ งดงั ภาพขา้ งลา่ ง

(1) คอื Style ท่ตี อ้ งการใชก้ บั Layer ท่เี ราเลอื กไว้ จะมใี หเ้ ลอื ก 10 แบบจากบนลงลา่ ง
(2) คือ การกาหนดคา่ ตา่ งๆ ของแตล่ ะ Style ซงึ่ จะแตกตา่ งกนั ไปในแตล่ ะ Style

ตัวอย่างการใช้ Layer Style

Drop Shadow Inner Shadow Outer Glow

Inner Glow Bevel and Emboss Satin

Gradient Overlay Pattern Overlay Stroke

29

การเปลยี่ นรูปร่างของรูป (Transform)

เราสามารถเปลยี่ นแปลง Layer ในรูปแบบตา่ งๆไดเ้ ช่น การยอ่ /ขยาย การหมนุ ภาพ การบดิ ภาพ ดว้ ย
คาส่งั Transform โดยคลกิ เลอื ก Edit > Transform > (เลือก Transform Function ทต่ี อ้ งการ)

ลกั ษณะของ Transform

ภาพตน้ แบบ Scale Rotate

Skew Distort Perspective

การปรับค่าความสว่าง/ความคมชัด (Brightness/Contrast)

การปรบั ความสวา่ ง-ความมดื ของภาพ และการตดั กนั ของสที ีช่ ดั เจนขนึ้ นนั้ สามารถทาไดโ้ ดยใชค้ าส่งั
Brightness/Contrast โดยเลอื กคลกิ ที่ Image > Adjust > Brightness/Contrast

Original Brightness Contrast

30

การปรับขนาดของชิน้ งาน

Image Size
Image Size คือการ ลด/ ขยายรูปภาพโดยสามารถใชค้ าส่งั นไี้ ดจ้ ากเมนู Image > Image

Size… จะปรากฏหนา้ ตา่ งทใี่ หเ้ รากาหนดขนาดของภาพขนึ้ มาดงั รูป

(1) Width(กวา้ ง) และ Height(สงู ) ของรูปภาพ สามารถกาหนดไดต้ ามตอ้ งการ โดยมี
หนว่ ยใหเ้ ลอื กสองแบบคือ Pixel และ %

(2) Constrain Proportions Sign เมอื่ สญั ลกั ษณน์ ปี้ รากฏดงั รูป แสดงวา่ เมื่อเราได้
กาหนดขนาดภาพไวด้ า้ นใดดา้ นหนงึ่ แลว้ โปรแกรมจะกาหนดสดั สว่ นของดา้ นที่เหลอื
ใหเ้ อง(อตั ราสว่ นทเี่ ทา่ กนั ) ผลทไ่ี ดก้ ็คอื ไมว่ า่ จะยอ่ หรอื ขยาย รูปภาพทอี่ อกมาก็จะมี
อตั ราสว่ นของ กวา้ ง x สงู เทา่ เดมิ

(3) Constrain Proportions Check Box จาก (2) เมือ่ เราไมต่ อ้ งการ ยอ่ /ขยาย รูปภาพให้
เหมือนอตั ราสว่ นเดมิ ใหค้ ลกิ ท่ี Check Box ออก เครอ่ื งหมาย  จะหายไปหลงั จาก
นนั้ การกาหนดขนาด กวา้ งและสงู สามารถกาหนดไดต้ ามตอ้ งการ

Canvas Size
การ Canvas Size คอื การลด/ ขยายพนื้ ทีร่ ูป โดยเพมิ่ พืน้ Background และสามารถขยาย

รูปโดยกาหนดทศิ ทางได้ ดงั รูป

1. Current Size ขนาดปัจจบุ นั ของงาน
1 2. New Size ขนาดที่เพมิ่ ขนึ้ จากขนาดของงาน

3. Relative เป็นคณุ สมบตั ิบอกคา่ ขนาดของ New Size
2 เครอ่ื งหมาย  คา่ ในช่อง Width และ Height จะเป็น 0
3 สามารถเพิ่มพนื้ ทงี่ านโดยไมต่ อ้ งรวมคา่ Current Size

4. Anchor ท่ีทางทตี่ อ้ งการเพมิ่ ขนาดใหไ้ ปในทิศทางท่ี
4 ตอ้ งการ

31

ตวั อยา่ งการ Canvas Size

พนื้ ทท่ี เี่ พ่ิมจากการ
Canvas

การตัดกรอบของรูป (Crop)

การ Crop คอื การตดั กรอบภาพเอาเฉพาะทต่ี อ้ งการ นอกจากรูปภาพจะมขี นาดเลก็ เกินไปแลว้
บางครงั้ รูปภาพก็มีขนาดใหญ่เกนิ ไปไดเ้ ช่นกนั เราสามารถตดั กรอบภาพ (Cropping) ใหเ้ หลอื เฉพาะทตี่ อ้ งการ
ไดโ้ ดยใชเ้ ครอื่ งมอื สองชนดิ นี้ ดงั นี้

วธิ ีท1่ี การตดั กรอบภาพโดยเคร่ืองมอื Rectangular Marquee Tool

1. เลอื กเครอ่ื งมอื บนแถบเครอื่ งมือและกาหนด Feather ใหเ้ ทา่ กบั 0 ก่อน

2. สรา้ ง Selection ท่ีภาพในสว่ นทตี่ อ้ งการตดั กรอบ

3. เลอื กเมนู Image -> Crop จะไดร้ ูปจากการ Cropping

วิธีที่ 2 การตดั กรอบภาพโดยเครอื่ งมือ Crop

1. เลอื กเครอื่ งมอื บนแถบเครอ่ื งมอื

2. สรา้ งพนื้ ทท่ี ตี่ อ้ งการตดั กรอบภาพ สงั เกตวา่ จะเกดิ แถบสเี ทาขนึ้ บรเิ วณรอบนอกขอบกรอบท่สี รา้ ง

ขนึ้ มา บรเิ วณสเี ทาคือ บรเิ วณของรูปภาพทถ่ี กู ตดั ทงิ้ น่นั เอง

3. ปรบั แตง่ พนื้ ท่ที ่ีเลอื ก 32
4. คลกิ ป่ มุ เพ่อื ยนื ยนั การตดั กรอบรูปตามตอ้ งการ (กรณียกเลกิ ใหค้ ลกิ ป่มุ แทน)

ตวั อยา่ งการ Cropping

ภาพก่อนการ Cropping ภาพหลงั การ Cropping


Click to View FlipBook Version