The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arter9, 2019-12-09 01:43:15

illustrator_cs6

illustrator_cs6

1

โปรแกรม Illustrator
1. หนา้ ตาของโปรแกรม Illustrator CS6

Menu Bar Option Bar (จะปรับเปล่ียนไปตามเคร่อื งมือทีเ่ ราเลอื กใน ToolBox)

ToolBox

Palette
Artboard

2. Shortcut หลัก ๆ (ควรใชม้ ือซ้ายกด มอื ขวาจะได้ไมต่ อ้ งปล่อยจากเมาส์)

2.1 zoom in = Ctrl + [+] 2.4 Hand Tool = spacebar

2.2 zoom out = Ctrl + [-] 2.5 Undo = Ctrl+Z

2.3 fit on screen = Ctrl+0 (เลขศูนย์) 2.6 Redo = Ctrl+Shift+Z

2

ชุดอปุ กรณ์ในการแก้ไข
3. ลกู ศรดา = แก้ไขวัตถุทั้งกอ้ น (เคลือ่ นยา้ ย, ลบทิง้ , ย่อขยาย, จับหมนุ )
4. ลกู ศรขาว = แก้ไขโครงสร้างวัตถุ (ศัพท์คาวา่ จุดanchor, เสน้ path)

4.1 จดุ สีขาว จงึ จะทาการขยบั ปรบั โครงสร้างได้
4.2 จดุ สนี า้ เงิน เป็นการยา้ ยทัง้ รูป (สามารถแกไ้ ขไดโ้ ดยการคลกิ ท่จี ุด ๆ นัน้ อีกคร้ังแลว้ ปล่อย)
5. Magic Wand (ไมเ่ หมือนในPhotoshopซะทีเดยี ว)
5.1 ใชเ้ ลือกวัตถทุ ีเ่ ป็นสีเดยี วกนั ทกุ วตั ถใุ นงานเลย
6. Lasso Tool ใชเ้ ลอื กเฉพาะจดุ anchor ตามท่ีเราลากครอบ (สามารถใช้ลูกศรขาวลากครอบได้
เหมือนกนั )

ชุดอุปกรณ์ในการวาด
กลอ่ งอปุ กรณ์ สามารถดึงเครื่องมือยอ่ ยออกมาเป็น

หนา้ ตา่ งขา้ งนอกได้ โดยการคลิกเครอ่ื งมือย่อยนั้นค้างไว้
แล้วเอาเมาส์มาปลอ่ ยตรงจุด สามเหลี่ยมขวามือ
7. สเ่ี หลี่ยม ใช้วาดรปู สเ่ี หลี่ยม โดยการคลกิ เลือก
เครื่องมอื จากน้นั คลกิ ค้างทง่ี านแล้วลากเมาสต์ ามรูปที่ต้องการ หาก
ตอ้ งการให้เปน็ สี่เหลี่ยมจตั ุรัสใหก้ ดปุ่ม Shift ค้างไวด้ ว้ ย โดยจะมีจดุ
anchor ท้ังรปู จานวน 4 จดุ

** การวาดวัตถุโดยการกาหนดคา่ เปน็ ตวั เลข โดยใชเ้ ครือ่ งมือวาดรูปสีเ่ หลีย่ ม/วงกลม ฯลฯ แล้วคลกิ ที่งาน
1 คร้งั ก็จะข้ึนหน้าตา่ งให้พมิ พ์คา่ ตัวเลข
8. สี่เหลี่ยมขอบมน ทง้ั น้ีตรงมุมจะมจี ดุ anchor 2 จดุ (ตา่ งจากส่เี หลี่ยมขอบปกติ ซ่ึงมีจดุ เดียว)

** สเี่ หลี่ยมขอบมน สามารถต้ังค่าความมนไดข้ ณะวาด โดยการวาดแบบปกติแตใ่ หก้ ดเมาส์คา้ งไว้แล้วกด
ปรบั มุมโดยใช้ปุ่ม ลกู ศรขึ้น หรือ ลกู ศรลง

3

9. วงกลม/วงลี ใช้วางรูปวงกรม โดยต้องกด Shift คา้ งไว้ดว้ ยขณะวาด แต่หากต้องการวงลกี ็ไมต่ อ้ งกด
Shift
10. Polygon รูปหลายเหลี่ยม ปกติจะเป็น 6 เหลย่ี ม (เลอื กจานวนเหลย่ี มไดโ้ ดยการใช้ลูกศรข้ึน/ลง ขณะ
คลกิ เมาสว์ าด)
11. Star Tool ปกติจะเป็นดาว 5 แฉก (เลือกจานวนแฉกได้โดยการใชล้ กู ศรขน้ึ /ลง ขณะคลิกเมาสว์ าด)

11.1 ลองกดลกู ศรแช่ไว้ขณะวาดดาว (จะไดด้ าวหลายแฉกมาก แตจ่ ดุ anchor จะเยอะมาก ทาให้เปลือง
เนื้อท่ีในการเก็บไฟล์งานมากขนึ้ ดว้ ย)

** กรณีต้องการให้ดาวกลบั ไปมแี ฉกตามเดมิ ให้วาดใหมแ่ ลว้ กดกดเมาสค์ า้ งไว้แลว้ กดปุม่ ลกู ศรช้ีลง
จนกว่าจะไดแ้ ฉกตามเดิม

11.2 กรณีต้องการปรับความกว้างของแฉกให้กด Ctrl คา้ งไว้ แล้วใชเ้ มาส์ปรับขนาดของแฉก
12. Flare Tool การทาแสงสะทอ้ น (ต้องมสี พี ้ืนดา้ นหลังก่อน) และการวาดจะมี 2 ขั้นตอน

12.1 วาดครัง้ แรกเป็นการเลือกจุดพระอาทิตย์
12.2 วาดครงั้ ทีส่ องเป็นการเลอื กเส้นทางของแสงส่อง
(เมื่อวาดเสร็จใช้ลูกศรดาเลือกปรับขนาดได้ ถ้าอยากเห็นผลงานใช้ลูกศรดาคลิกทีบ่ ริเวณวา่ งๆ ก่อน)

ชุดในการวาดเส้น
(การวาดเส้นคือมีแต่สี Stroke ดังน้นั ปดิ สี Fill ไดเ้ ลย)
13. เสน้ ตรง (กด Shift เส้นจะตรง 180 องศา)
14. เสน้ โคง้ (กดลกู ศรข้ึน/ลง เพ่ือปรับความโค้งได้)

(การวาดวัตถโุ ดยใชเ้ ส้นตอ่ ๆ กนั ไมส่ ามารถใส่สี Fill ได้เน่ืองจากเสน้ แตล่ ะเส้นเป็นคนละวตั ถกุ นั )
15. Spiral เส้นกน้ หอย

15.1 กดลูกศรขน้ึ /ลง เพ่ือปรบั จานวนขดของกน้ หอย
15.2 กด Ctrl เพ่ือปรบั ระยะของขด
15.3 หากตอ้ งการวาดขดกลับอกี ด้าน ใหใ้ ชว้ ธิ ีวาดโดยการตัง้ ค่า (คลกิ 1 ที ในพ้นื ทีท่ างาน)

4

16. Rectangular grid สามารถกด ปุม่ ลูกศรขึน้ /ลง/ซ้าย/ขวา เพ่ือปรับจานวนช่องได้
17. Polar Grid สามารถกด ปุม่ ลกู ศรขึน้ /ลง/ซา้ ย/ขวา เพอ่ื ปรับจานวนช่องได้
**(16 – 17) สามารถใส่สี Fill ไดด้ ว้ ย)
18. Pen Tool ปากกา (สาคัญ) ถา้ ใช้ได้คล่องก็จะสามารถวาดไดท้ ุกอย่าง (พยายามใชจ้ ุดให้นอ้ ยท่ีสุด)

18.1 หลักการวาด
18.1.1 ก่อนอื่น ปดิ สี Fill ไปก่อน เพื่อจะได้ไมส่ ับสน วาดเสร็จแลว้ คอ่ ย

ใส่ (ปอ้ งกันความสบั สน)
18.1.2 คลกิ 1 ครง้ั คือการใส่จุด anchor 1 จดุ
18.1.3 วาดเสร็จจะปรับดดั วัตถกุ ็ใช้ลกู ศรขาว

18.2 การวาดวงกลมโดยใช้ปากกา
18.2.1 เริม่ ต้นจากคร่ึงวงกลมด้านบน

ก่อน โดยการคลกิ จุดเรมื่ ต้น 1 จดุ ปกติกอ่ น
18.2.2 จากนั้นทาจดุ ท่ี 2 แต่ให้คลกิ คา้ งไว้แลว้ ปรบั ขยับเมาสไ์ ปทางขวา (จะได้เส้นโคง้ ) จะได้เสน้

Handle มาดว้ ย เปน็ เส้นทจ่ี ะกาหนดทศิ ทางของการโคง้
**เส้นจะโค้งตรงกันข้ามกบั การดงึ

18.3 การหกั ขา anchor โดยการคลิกท่ีจดุ anchor ซ้าอกี ที
18.4 กรณใี ช้ Pen Tool วาดรปู ทไ่ี มใ่ ช่เสน้ ปดิ ใหก้ ด Enter เพือ่ ปิดการทางาน
18.5 Add Anchor เพ่ิมจดุ แล้วใช้ลกู ศรขาวปรบั มุมได้

18.6 Delete Anchor ลบจดุ ออก (ต่างจากการใชล้ ูกศรขาวเลอื กแลว้ กด Delete เพราะจะลบเส้นไป
ดว้ ย)

18.7 Convert Anchor Point เปลยี่ นจากเสน้ ตรงเป็นเสน้ โค้ง และเส้นโค้งเปน็ เสน้ ตรง

19. พู่กัน จะปรบั เส้นให้ Smooth ขึ้น

20. ดินสอ วาดอยา่ งไรเป็นอย่างน้นั

5

**ท้ังพูก่ ันและดนิ สอ เราสามารถปรับแกเ้ ส้นได้ โดยการใช้ลกู ศรดาเลอื กกอ่ น แลว้ ใชพ้ ู่กัน/ดินสอ วาดเสน้
แก้ไข โปรแกรมจะปรบั เสน้ เดิมให้เปน็ เส้นใหม่เลย

**หากกดปุ่น Alt คา้ งไวแ้ ล้วปล่อยมือ จะเป็นภาพปิดใหโ้ ดยอตั โนมัติ
21. Blob Brush จะเปน็ การลงสี Fill

21.1 แต่อาจมีปญั หาเร่ืองการเลือกสี Fill กบั สี Stroke เพราะจะเดง่ สลบั กันสบั สน
21.2 กด ล/บ คา้ งไว้ จะเป็นการเลือกขนาดของ Blob Brush
21.3 ถ้าระบายสีเดยี วกันเปะ๊ วตั ถจุ ะเช่ือมกนั ใหด้ ้วย
22. ยางลบ (เพ่มิ /ลดขนาดหัวยางลบ โดยกดปุ่ม ล/บ)
22.1 หากตอ้ งการลบวัตถเุ พยี งบางสว่ น ทาได้โดยคลกิ ค้างแลว้ ลากเพือ่ ลบ
22.2 หากตอ้ งการลบแบบสี่เหล่ียม ใหก้ ด Alt ค้างไว้ แลว้ ลากครอบ
23. กรรไกร สามารถตดั ตามโครงสรา้ งของวตั ถุ โดยใช้การกาหนดจุดเริ่มตน้ กับจุดสน้ิ สดุ แลว้ ใช้ลกู ศร
ดาเลือ่ นตาแหนง่ ภาพดู

24. มดี เหมือนการใชค้ ัตเตอรต์ ัดวัตถุ โดยการคลกิ (จากด้านนอก) แล้วลากผา่ น (ไปด้านนอกเลย)
ปอ้ งกันการตดั ไมข่ าด

24.1 ปกตจิ ะเป็นเสน้ โค้ง หากตอ้ งการให้เปน็ เสน้ ตรงใหก้ ด Alt คา้ งไว้แล้วลาก

6

25. การจัดลาดบั ชนั้
25.1 Object >> Arrange (หรือคลิกขวาทีว่ ตั ถุ) โดยมีคาส่ัง 4 คาสง่ั คือ
25.1.1 Bring to Front สง่ มาหนา้ สุด
25.1.2 Bring Forward สง่ มาด้านหน้า 1 ช้นั
25.1.3 Send Backward ส่งมาด้านหลงั 1 ชัน้
25.1.4 Send to Back ส่งไปด้านหลงั สดุ
25.2 กรณมี ีวตั ถุเยอะมาก หลายชนั้
25.2.1 ส่งั Cut วตั ถุทต่ี ้องการย้ายลาดับชน้ั
25.2.2 เลอื กวัตถทุ ต่ี ้องการใหไ้ ปว่างในตาแหน่ง

ใกล้เคียง
25.2.3 ส่ัง Paste in Back กรณใี ห้อยู่ด้านหลังวัตถุที่เลือก

26. Group การส่งั รวมกลุ่มวัตถุ Object >> Group (หรือคลิกขวากไ็ ด้) เวลาจับขยับก็จะไปด้วยกนั ทั้งหมดท่ีสั่ง
จดั กล่มุ
27. Ungroup การยกเลิกคาสง่ั Group

** เวลาวาดภาพเสรจ็ พยายามจัดกลมุ่ ใหเ้ รียบรอ้ ย เวลาแกไ้ ขจะได้แก้ไดง้ ่ายขนึ้
**การแกไ้ ขวตั ถใุ น Group ให้ดับเบล้ิ คลิกเข้าไป เพื่อเข้าไปในกลมุ่ กอ่ น (ไมต่ ้อง Ungroup กไ็ ด)้ และอย่า
ลืมออกมาข้างนอกก่อนทางานอน่ื ไม่อยา่ งน้นั วัตถุอ่นื ทวี่ าดจะรวมอยใู่ นกลมุ่ นั้น ๆ
28. การพลิกภาพ Object >> Transform >> Reflect (หรอื คลิกขวาท่วี ตั ถทุ ต่ี ้องการกลบั ด้าน)
28.1 เลอื กแนวตง้ั แนวนอนได้
28.2 เลือกแบบ Copy ได้

29. Art Board Tool ใช้ปรับขนาดพนื้ ทก่ี ารทางาน

7

ลองวาดรูปเป็ดจากเครอ่ื งมือต่าง ๆ
เราสามารถวาดรูปต่างๆ ได้ โดยขึน้ รูปจากรปู ทรงพ้ืนฐาน เช่น ส่เี หล่ยี ม วงกลม วงลี กอ่ น แล้วจงึ ใช้

ลกู ศรขาวดัดเสน้ ดดั รูปทรงใหไ้ ด้ตามต้องการ ดงั การวาดรูปเป็ด โดยการขึ้นรูปจากวงกลม และวงลี เท่านัน้

- ต้นหญา้ ใช้ Pen Tool วาดเอา แล้ว Reflect จับขยับนดิ หน่อยเพ่อื ไมใ่ ห้ดแู ลว้ ซ้ากนั จนเกินไป
- ต้นไม้ ใช้ Pen Tool ขึน้ รูปสามเหลย่ี มเปน็ ลาต้นก่อน แลว้ ทาสามเหลยี่ มเล็กเปน็ ก่งิ แลว้ จงึ นามาต่อกัน
สง่ั Group เพอื่ ง่ายตอ่ การเคลื่อนยา้ ย
- พมุ่ ไม้ ใช้การวาดวงลี แล้วใชล้ กู ศรขาวเลอื ก 2 จดุ ด้านล่าง ๆ ทาการลากเมาส์เลื่อนตาแหน่งจดุ สองจุด
นัน้ ใหต้ า่ ลง (หรืออาจใจปมุ่ ลกู ศรชลี้ งก็ไดเ้ พอ่ื ความสมมาตรของรูปทรง)
30. Rotate Tool (ตา่ งจากลูกศรดาตรงท่ี ลูกศรดาเวลาหมุนจะหมนุ โดยยึดจุดกงึ่ กลาง
เป็นจุดหมุน แต่ Rotate จะสามารถย้ายจุดหมนุ ได้) การทางานเปน็ 2 ขน้ั ตอนคอื 1) กาหนดจุด
หมุน 2) ทาการหมุน
30.1 วาดรูปวงลี 1 วง
30.2 ใชล้ ูกศรดาเลือกท่วี ตั ถุก่อน
30.3 คลิกคร้ังแรกเป็นการกาหนดจุดหมุน

8

30.4 คลกิ คา้ งคร้งั ทส่ี องเปน็ การหมนุ (คลิกคา้ งแล้วลากโดยกดปุ่ม Alt คา้ งไวด้ ้วยเพื่อเป็นการ Copy) โดย
ทาการหมุน 1 กลีบดอกก่อน
30.5 กด Ctrl+D (Object>>Transform>>Transform Again) เพ่ือทาซา้ คาส่งั สดุ ท้าย จะไดด้ อกไมต้ ามภาพ

31. แต่หากต้องการวาดรูปเป็นแนววงกลมทเ่ี รยี งเปน็ มุมมีองศาเทา่ ๆ กัน อาจใช้วธิ กี ารกาหนดค่าได้ โดยการ
31.1 ตอนกาหนดจุดหมุนให้กดปมุ่ Alt คา้ งไวด้ ว้ ย จะได้หนา้ ตา่ ง Rotate ขน้ึ มา ใหก้ าหนดคา่ องศา
32.2 กดเลือก Copy (หากตอบ OK จะเป็นการหมุนท่ีวัตถเุ ดิม)

32. Reflect Tool ใช้พลิกดา้ นของวัตถุ
33. Scale Tool

33.1 วาดวัตถุ 1 ชิ้น กาหนดเสน้
ขอบหนา ๆ 10 Point
33.2 คลกิ สองครงั้ ท่ี เคร่ืองมือ
Scale
33.3 พิมพข์ นาด 50%
33.4 เลอื ก Copy
** ตรง Scale Strokes & Effect ใช่กำหนดให้เส้นขอบยอ่ ตำมรูป (ควรตกิ๊ ถูกเลือกไว้ดว้ ย)**
34. Shear Tool ใช้บิดวัตถุใหเ้ อียง โดยทางาน 2 ขั้นตอน คือ
34.1 คลกิ ครง้ั แรกเพื่อกาหนดจดุ หมุน
34.2คลิกคา้ งเพอ่ื ปรับเอยี ง

9

35. Reshape Tool ใชค้ ู่กบั ลกู ศรขาวโดยคลกิ เลือกทเี่ สน้ ขอบจะเกิดจุดโปรง่ ๆ ท่ีเสน้ ขอบ (ถ้าคลกิ ทีส่ ี
Fill จะไมเ่ กดิ ผล) โดยมีวธิ ีการดังน้ี

35.1 ใช้ลกู ศรขาวเลือกคลกิ ที่เสน้ ขอบ (ถ้าคลกิ ที่สี Fill จะเป็นการเลือกท้ังหมด)
35.2 เลือก Reshape แลว้ คลกิ ค้างที่เส้น จับดดั โค้ง

36. Free Transform Tool
36.1 ใช้ Free Transform คลกิ ค้างไว้ทมี่ มุ แลว้ กด
Ctrl ค้างไว้ จะเปน็ คาส่งั Distort (บิด, เบ)้
36.2 ใช้ Free Transform คลิกค้างไวท้ ีม่ ุม แล้วกด
Alt ค้างไว้ จะเปน็ คาส่ัง Shear (ตัด)
36.3 ใช้ Free Transform คลิกค้างไว้ทม่ี ุม แล้วกด Ctrl+Alt+Shift ค้างไว้ จะเป็นคาส่ัง Perspective
*ใชป้ ระโยชนใ์ นการปรบั ขนาดวัตถทุ ีละหลาย ๆ วัตถุ

37. Perspective Grid Tool

37.1 เมอ่ื คลิกเลอื กเคร่ืองมอื น้ี จะขึน้ ตารางไว้ให้ (ปิดโดยการคลกิ ทปี่ ุ่ม controller ด้านซา้ ยมือบน)

37.2 วาดรูปสเี หลย่ี ม วงกลม ลงไป รูปทีว่ าด

จะเป็นแบบ Perspective

37.3หากตอ้ งการวาดดา้ นอ่ืน ๆ ให้เลือกดา้ น

ก่อน จากปมุ่ controller ดา้ น

ซา้ ยมือบน

38. Perspective Selection Tool ใช้จับขยับ ขยายวัตถเุ หมือนลูกศรดา แตจ่ ะปรับใหเ้ ข้า Perspective ให้
ด้วย

10

39. การนารูปที่วาดนอก Perspective มาใสใ่ น Perspective
39.1 วาดรูปอะไรก็ได้ โดยปิด Perspective ก่อน
39.2 ส่งั Group วัตถุทว่ี าด
39.3 กอ่ นนามาวา่ งใน Perspective ใหใ้ ช้

วิธี Copy เสมอ (ไมอ่ ยา่ งนน้ั จะไม่สามารถ
กลับมาใช้วตั ถุเดิมได้)

39.4 เปิด Perspective ก่อนวางวตั ถใุ ห้
เลือกด้านทีจ่ ะวางก่อน แล้วใช้ Perspective
Selection Tool จบั วตั ถุมาวาง ตามตาแหน่งที่
ตอ้ งการ

กลมุ่ เครือ่ งมือปรับแต่งเส้น Stroke
40. Width Tool มีใน cs5 ขนึ้ ไป

40.1 วาดรปู อะไรกไ็ ด้ ใสข่ อบให้หนา ๆ หน่อย
40.2 ใชเ้ คร่ืองมือ Width Tool ปรับเสน้ ขอบ
ลองใชก้ บั Spiral Tool ดแู ล้วปรบั หวั กบั ท้ายใหแ้ หลม
41. Warp Tool ใชด้ ดั เสน้ ให้งอ บดิ เบ้ยี ว
** การปรับคา่ อุปกรณ์ โดยการดบั เบิล้ คลกิ ท่ีอุปกรณไ์ ด้เลย
** หรอื กด Shift + Alt ค้างไว้ จากนนั้ คลกิ เมาสซ์ ้ายคา้ งไวแ้ ล้วขยับเมาส์ (ขยับเปน็ มมุ เฉยี งๆ จะเหน็ ได้ชดั เจน)

11

42. การวาดวัตถุท่ีตอ้ งการใหส้ มมาตร เช่นแจกนั ดอกไม้
42.1 ใช้ Pen Tool วาด ปิดสี Fill ไปกอ่ น วาดฝัง่ เดยี วก่อน
42.2 คลิกขวาทีว่ ัตถุใชค้ าสัง่ Transform >> Reflect
42.3 ขยบั ใหไ้ ดต้ าแหนง่ โดยใช้ลูกศรซา้ ยขวา (ถ้าต้องการเรว็

กดปมุ่ Shift คา้ งไว้ด้วย)
42.4 เช่อื มจุด 2 จุดเข้าด้วยกัน โดยใช้ลกู ศรขาวลากครอบให้

โดน 2 จุด แล้วคลิกขวาสัง่ Join
42.5 เชื่อมทงั้ บนและล่าง จากนน้ั ใส่สี Fill

43. การใสล่ ายให้แจกัน (Make Clipping Mask)
43.1 วาดลวดลายก่อน
43.2 Copy แจกันมาวางไว้ด้านบน
43.3 ใช้ลูกศรดาเลอื กวตั ถทุ ัง้ สอง แล้วคลิกขวาเลอื กคาสง่ั Make Clipping Mask
* เวลาต้องการแก้ไข ใหด้ บั เบิ้ลคลกิ เขา้ ไปในชน้ั งานกอ่ น แล้วสามารถปรับขยับ ใส่สี เพิ่มเตมิ ได้

44. Window>>Pathfinder ใช้ประกอบการวาดภาพแบบพิเศษ (รวม/ตัดวตั ถุ) โดยแบ่งเป็น 2 หมวดคือ
1) คาสั่งชดุ Shape Mode ใชใ้ นการรวมวตั ถุ
2) คาสั่งชุด Pathfinder ใช้ในการตัดวัตถุ หรือซอยให้

เปน็ ชิ้นย่อย ๆ (หากต้องการย้ายต้อง Ungroup กอ่ น)
ทดลองสร้างวัตถุ 3 ชิ้น วางซอ้ นกนั ใช้ลกู ศรดาเลือกทงั้

หมดแล้วทดลองแต่ละคาส่งั

15.1

12

อปุ กรณ์เกย่ี วกบั สี
45. Gradient Tool การไลเ่ ฉดสี

45.1 วาดวตั ถขุ น้ึ มา 1 ช้ิน
45.2 เลอื ก Gradient Tool แต่ต้องตงั้ คา่ สกี ่อน (ไม่เหมือนใน Photoshop) จากนน้ั ลากเส้นไลโ่ ทนสี
45.3 เวลาปรบั คา่ ใหป้ รับในหน้าต่าง Gradient

45.3.1 Type : มี 2 แบบ คอื Linear และ Radial
45.3.2 การไลส่ ี ดบั เบล้ิ คลิกที่หมุดสี ปรับโหมดสเี ปน็ CMYK ก่อน
45.3.3 สามารถเพิม่ หมดุ สีได้ โดยการคลิกทส่ี ไลด์บาร์ของสี (การเอาหมุดสีออกใหค้ ลกิ ทหี่ มุดสคี ้างไว้
แลว้ ลากออกมาด้านนอก)
45.3.4 สามารถปรับคา่ Opacity เพอื่ ใหม้ องทะลุด้านหลังได้ด้วย
45.4 การตกแต่งเพิม่ เติม (มใี น cs6 )

13

พาเลทตา่ ง ๆ ด้านขวามือ
46. Color Guide ชว่ ยในการเลอื กสไี ด้

46.1 วาดรปู วงกลมหลาย ๆ วง แลว้ ลองใส่สีจาก Color Guide
46.2 ปุม่ Edit and Apply Color ชว่ ยในการปรับโทนสีตา่ ง ๆ ใหไ้ ปด้วยกัน
ลองปรับสีรปู โทรศพั ท์
46.3 ดงึ ค่าสเี ดมิ โดยใช้ Get Colors from…
46.4 ปรับค่าวงล้อสโี ดยคลกิ ท่ี Edit
46.5 หากต้องการปรับสีทั้งหมดใหไ้ ปดว้ ยกนั ใหต้ ิ๊กที่ “โซ่” ด้วยเสมอ

47. Swatches ใช้เก็บสีทใี่ ช้งานบ่อย ๆ เราสามารถกาหนดสที ี่ใชบ่ ่อย ๆ เพมิ่ เติมได้ ดังน้ี
47.1 เลือกทว่ี ัตถุท่ีต้องการเก็บค่าสี (หากอย่ใู นGroup ใหเ้ ขา้ ไปใน Group ก่อน)
47.2 จากน้นั กดที่กระดาษพบั มมุ แลว้ ตั้งชื่อ

48. หน้าต่าง Transparency ใชป้ รบั ค่าความโปรงใส
48.1 ปรบั ตรงค่า Opacity (ทาให้โปรงใส)
48.2 ตรง Normal Mode ใหล้ องปรับแตง่ ดู (เหมือน Blend Mode)

49. Mesh Tool (อยตู่ รง Tool Box ดา้ นซ้ายมอื ) ใช้ไลเ่ ฉดสตี ามรูปทรง
49.1 สร้างวตั ถุดาวข้ึนมา โดยสีตอ้ งเป็นสเี ดยี ว ไมส่ ามารถใช้ร่วมกบั Gradient ได้
49.2 ใช้ Mesh Tool แลว้ คลิก 1 ครัง้ ในดาว จะเกดิ เส้นตดั สามารถใสส่ ีได้เลย (ปรบั สตี รงสไลด์บาร์)
49.3 เมือ่ เกิดเส้นตัดครบทั้งรูปแล้ว สามารถใชล้ ูกศรขาวเลอื กจุด แล้วใสส่ ีไดเ้ ลย

14

* จุดดา้ นในสามารถลบทงิ้ ได้ โดยใชล้ กู ศรขาว

50. Blend Tool (อยู่ตรง Tool Box ดา้ นซ้ายมือ)
50.1 วาดวตั ถุดาว 4 ชิ้น วางหา่ ง ๆ กันหนอ่ ย และใสเ่ ฉพาะสี Fill สี Stroke ไมเ่ อา
50.2 ใช้เครอ่ื งมือ Blend แล้วคลิกท่ีรปู แรก 1 คร้ัง จากน้ันคลกิ ทรี่ ปู ท่ี 2 อกี 1 ครั้ง
* หากต้องการแกไ้ ข ใหเ้ ขา้ ไปใน Group ก่อน
* หากตอ้ งการปรบั โคง้ ใหใ้ ช้ Convert Anchor Point Tool ดัดตรงหัวมมุ
50.3 การปรบั แตง่ ค่าใน Blend Tool โดยการดบั เบิล้ คลิกทเ่ี คร่ืองมือได้เลย
50.4 เลือกตรง Spacing เป็น Specified Steps ระบุจานวนชน้ิ ตามต้องการ

15

อุปกรณ์ใส่ตัวอกั ษร (ปกติมี 6 แบบ แตห่ ลกั ๆ จะใช้เพยี งแค่ 3 รปู แบบแรกเทา่ น้นั )

51. Type Tool

51.1 คลกิ ทงี่ านแค่ทเี ดยี ว แล้วพมิ พ์ คลกิ บริเวณนเี้ พ่อื ให้

51.2 ใชล้ ูกศรดาเลือกเพือ่ แก้ไข จับขยบั ยอ่ -ขยายได้เลย แสดงรายละเอยี ด

51.3 ใชล้ ูกศรดาคลิกขวาทตี่ ัวอกั ษร เพื่อเลอื กตัวอักษรท่ีมีอยู่ในเครื่อง

* หากต้องการ Download font แนะนาเว็บไซต์

www.dafont.com (ตวั อักษรภาษาองั กฤษ)

www.f0nt.com (ตวั อักษรภาษาไทย)

51.4 ทาเงาใหต้ วั หนงั สือ โดยการ Copy แลว้ สง่ ไป

ดา้ นหลัง

51.5 ทาขอบให้ตวั อักษร โดยการ Copy แล้วสง่ั

Stroke หนาๆ แล้วนาไปวางไวด้ ้านหลงั (เหตทุ ีไ่ ม่สั่ง Stroke เพราะเส้นขอบจะกินพน้ื ท่ีดา้ นใน ทาให้ทับ

ตัวอักษรเดิม)

51.6 ลองพมิ พต์ วั อักษร AVN เลอื กตัวหนาๆ เหล่ยี มๆ แลว้ ใส่ Stroke หนาๆ เลย จะเกิดขอบแหลมๆ ย่นื

ออกมาก ให้ปรบั ตรง Stroke Option ตรงคา่ Limit ปรบั ประมาณ 2-3

52. Object>>Envelope Distort
52.1 Make with Warp ปรับโค้งตาม

รปู แบบสาเร็จรูป
52.2 Make with Mash จะสรา้ งตาราง

ขนึ้ มาให้
52.3 Make with Top Object (แนะนาใหพ้ ิมพอ์ กั ษรเปน็ ตัว

ใหญท่ ัง้ หมดก่อน) ใช้ปรบั ตัวอักษรใส่ในรปู ทรงทีอ่ ยู่ช้นั บน

16

52.3.1 ใสต่ วั อักษร (ตวั ใหญ่หมด)
52.3.2 วาดรปู ทรงอะไรก็ได้ (ยกเวน้ ส่เี หลย่ี ม)
52.3.3 นารปู ทรงมาวางไว้ด้านบน แล้วสงั่
Object>>Envelope Distort>> Make with Top Object (ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่ขอบดา้ นบนและด้านล่างจะเทา่ กนั จะทา
ให้ดูผลงานได้ชดั เจนข้ึน) **หากตอ้ งการแกไ้ ขใหใ้ ชค้ าส่ังแยกวตั ถุ Object>>Envelope Distort>>Release

55. Create Outlines ใช้แก้ไข Type ให้สามารถจัดดดั ได้ แปลงจาก Text เป็น Object
55.1 เลอื กตวั อกั ษร เลือก Type>> Create Outlines หรือ
55.2 คลิกขวาที่ตวั อกั ษร เลอื ก Create Outlines
* เมอ่ื สัง่ Create Outlines แลว้ จะไม่สามารถแก้ไขตวั อกั ษรไดแ้ ล้ว
**ปกติเวลาทางานเสรจ็ แล้ว ตวั อักษรมกั จะส่งั Create Outlines เสมอ

เพ่ือเวลาไปเปิดท่ีเคร่ืองอ่ืนๆ จะไดไ้ มม่ ีปัญหาเร่ือง font

56. Area Type Tool การพิมพ์ขอ้ ความในรปู ทรงที่ตอ้ งการ
56.1 วาดรูปทรงกลมขึ้นมากอ่ น
56.2 ใชเ้ ครอื่ งมือ Area Type คลิกท่ีขอบของรปู (คลิกท่สี ี Fill ไม่ได)้

57. Type on a Path การพิมพข์ อ้ ความบนเสน้ ขอบของวัตถุ
57.1 วาดรูปทรงกลมขึน้ มาก่อน
57.2 ใชเ้ คร่อื งมือ Area Type คลกิ ที่ขอบของรูป (คลิกท่สี ี Fill

ไม่ได)้
57.3 พมิ พ์ข้อความตามตอ้ งการ
57.4 เมือ่ ใช้ลกู ศรขาวเลอื ก จาปรากฎเสน้ 3 เส้น คือ ก้นั หนา้ กน้ั กลาง และกนั้ หลัง (ใหค้ ลิกทเ่ี สน้ อยา่ ไป

คลกิ ท่ปี มุ่ ขาว)
57.5 แรกเร่ิมกน้ั หนา้ กั้นหลงั จะอย่ใู กล้ชิดกัน ใหจ้ บั เสน้ กั้นหลังไปไว้ท้ายตวั อักษร
57.6 เส้นก้นั กลาง สามารถใช้จบั มาวางไวใ้ นเส้นได้ เพ่อื ให้ตวั อกั ษรวางอยูใ่ นเสน้ (ฝงั่ ตรงขา้ ม)

17

ลองทา Logo Starbucks
1. วาดวงกลมขนึ้ มา 1 วง
2. ใช่ Type on a Path แลว้ พิมพ์ STARBUCKS ปรบั เสน้ กั้นหลังใหเ้ รียบร้อย แลว้ ปรับตาแหนง่ ดว้ ยเสน้ กั้น
กลาง
3. จากนัน้ จะวาดวงกลมอกี 1 วง โดยทีจ่ ดุ ศูนย์กลางต้องตรงกบั วงกลมอนั แรก วิธกี ารคือ

3.1 เลอื กเครอ่ื งมือวงกลม เอาเมาสไ์ ปวางทีบ่ รเิ วณกลางๆ จะข้นึ คาวา่ “Center” ให้กด Alt เพื่อวาดจากจุด
กง่ึ กลาง + Shift เพอื่ ใหเ้ ป็นวงกลม ๆ (สรุปกด Alt+Shift)

3.2 ใช่ Type on a Path แลว้ พิมพ์ COFFEE ปรบั เส้นกั้นหลังให้เรยี บร้อย แลว้ ปรับตาแหนง่ ดว้ ยเส้นกั้น
กลาง และปรับใหอ้ ยู่อกี ด้านของเสน้
4. จากน้นั จึงทาสีวงกลมที่เป็นพ้ืนหลัง

18

การทา Art work ใบปลิว ขนาด 15 x 21 cm.

21 cm. Crop Marks
Margins

Bleed

15 cm.

การทาใบปลิว/แผน่ พบั ทต่ี ้องผ่านโรงพิมพ์ ผู้ออกแบบควรทราบข้อมลู บางประการด้านการพิมพ์ การตัด
กระดาษ เป็นต้น เพราะจะเก่ียวเนื่องกับการออกแบบจดั วางเพ่ือหลีกเลย่ี งขอ้ กาจัดบางประการในการตดั กระดาษ
คร้งั ละมากๆ ในโรงพมิ พ์

Bleed กรอบใหญ่สุด (กรอบสีแดง) เป็นการกาหนดพ้ืนท่ีขยายออกไปจากขนาดของงานจรงิ เลก็ น้อย เพ่ือ
ป้องกันการผิดพลาดจากการตดั กระดาษ หากใบปลิวมีการปูสพี ืน้ เปน็ สอี ื่นที่ไม่ใช่สีขาว ต้องปูสีพืน้ ให้ใหญ่กวา่
ขนาดจรงิ เผ่ือการตัดขอบ (ไมค่ วรปพู อดีเพราะเวลาตดั อาจมีการคลาดเคลอื่ น)

Crop Marks เปน็ การกาหนดจุดตาแหน่งสาหรบั การตัดกระดาษ ซงึ่ จะเปน็ ไปตามค่าหนา้ กระดาษท่เี รา
กาหนดในตอนแรกของการข้ึนงานใหม่ ในหวั ข้อ Width กบั Height

Margins หรือเสน้ ขอบ (เส้นสีฟา้ ) เปน็ การกาหนดขอบเขตของการจัดวาง ณ ตาแหน่งน้ีผจู้ ัด Artwork จะ
ดคู วามเหมาะสม อาจเขยบิ เข้ามาจาก Crop Marks เลก็ นอ้ ย เผื่อไว้เวลาตัดกระดาษ อาจมขี อ้ ผดิ พลาดเลยเขา้ มา
กินพน้ื ทบี่ ้างเลก็ นอ้ ยในระดับมิลลเิ มตร ซงึ่ หากมกี ารตัดกระดาษกินพ้ืนท่กี ็จะไมส่ ่งผลต่องานของเรามากนัก
ดงั นั้นการวางตวั อกั ษร และสว่ นสาคัญของใบปลวิ /แผน่ พบั จงึ ไม่ควรจัดวางเกินเสน้ Margins ทเี่ รากาหนดไวน้ ้ี

19

เรมิ่ ต้นทาใบปลวิ ขนาด 15 x 21 cm
1. ขน้ึ งานใหม่ เลอื กหนว่ ยเป็นเซนตเิ มตร โดยต้งั คา่ ท่ีช่อง Units : Centimeters
2. ตัง้ คา่ หน้ากระดาษตามที่ต้องการ คอื 15 x 21 cm ( Width: 15 cm. , Height: 21 cm.)
3. ตรงหัวข้อ Bleed ใส่ประมาณ 0.3 cm. ทกุ ช่อง
4. ตรงช่อง Number of Artboards ใช้กาหนดให้มีจานวน Artboards ตามต้องการ ในท่ีน้กี าหนด 2 หน้า คือ
ด้านหนา้ กบั ด้านหลัง (ตามรูป)

20

กรอบสแี ดงคือ
Bleed

พื้นที่สีขาวคอื
ขนาดจริงของ

งาน
15 x 21 cm

5. เวลา Print งานท่ีบา้ น หากต้องการให้ข้นึ Crop Marks ด้วย ใหเ้ ข้าไปต้งั ค่าท่ี File>>Print ตรงหัวขอ้ Marks
and Bleed ตรง Marks เลอื ก Trim Marks ตามรูป

5.1 เลือก Marks and Bleed
5.2 เลอื ก Trim Marks
โปรแกรมจะขน้ึ เสน้ Marks

ใหเ้ วลาพิมพ์งานออกทาง
เครื่องพมิ พ์

21

6. ใสเ่ สน้ Guide (Margins : เส้นสฟี า้ ) ตอ้ งสัง่ Show Rulers กอ่ น โดยหนว่ ยของไมบ้ รรทัดจะละเอยี ดมากน้อย
ขนาดไหนข้ึนอยู่กบั ระยะการ Zoom (View>>Rulers>>ShowRulers หรือ Ctrl+r)
7. กาหนดเส้น Guide (Margins : เส้นสีฟ้า) ประมาณ 0.5 เซนตเิ มตร ทัง้ ส่ีด้าน ก่อนอน่ื ต้องซมู งานใหใ้ หญ่
ประมาณ 200 % จะไดเ้ หน็ หนว่ ยเซนติเมตรไดช้ ัดเจนข้ึน
8. จากนนั้ ลากเส้นไกดม์ า โดยแนวนอนให้ลากจากไม้บรรทัดแนวนอน เสน้ ไกด์แนวตงั้ ใหล้ ากจากไมบ้ รรทดั
แนวต้งั วางที่ระยะ 0.5 เซนติเมตร
9. เวลาทาเส้นไกดอ์ ีกหนา้ หน่งึ เสน้ ไกดด์ ้านบนและดา้ นลา่ งไมต่ อ้ งทาแล้ว เพราะมอี ย่แู ล้วจากหน้าแรก แต่
จะตอ้ งทาเสน้ ไกด์ด้านขา้ งซา้ ยและขวา แต่ปญั หาคือไม้บรรทัดน้ันเลขศูนย์ไม่ตรงกบั ขอบกระดาษ เราจึงตอ้ ง
ย้ายตาแหนง่ เลข 0 ของไมบ้ รรทัดมาไวท้ ข่ี อบกระดาษหน้าท่ีสองก่อน โดยการนาลูกศรดา ไปคลิกคา้ งทหี่ ัวมมุ
ไมบ้ รรทัดแลว้ ลากมาวางตรงตาแหน่งขอบกระดาษที่ต้องการ เลข 0 ก็จะยา้ ยตาแหน่งมาให้ตรงบริเวณท่เี รา
ปล่อยเมาส์
10. ทาการ Lock เสน้ ไกดไ์ ว้ด้วย View>>Guides>>Lock Guides เสน้ ไกดจ์ ะไดไ้ มข่ ยบั
11. จากน้นั ปสู ีพื้น โดยปใู ห้เกินงานจริง (ปใู หถ้ งึ ขอบของ Bleed เลย)
12. เม่ือปสู ีพ้ืนแล้วให้ Lock สพี ้นื ด้วย จะได้ไมข่ ยับ โดยการเลือกที่สพี ้นื ท้ัง 2 หนา้ แล้วไปท่ี
Object>>Lock>>Selection (Ctrl+2)
13. ใส่ตัวหนงั สือ โดยจัดวางไม่ให้เกินเส้นไกด์ หากมีกรอบสพี ้ืนให้ใส่ยาวถงึ ขอบของ Bleed เลย
14. การนารูปภาพเข้ามาใสใ่ นงานให้ใชค้ าส่งั File>>Place (ถ้าเลือกเปน็ File>>open จะเป็นการเปิดไฟลอ์ ีก
หน้าหน่งึ )
15. เมอ่ื เลือกรูปภาพแลว้ ให้สงั เกตตรง Link

- หากตก๊ิ ถกู ท่ี Link นั่นหมายถงึ เป็นการยืมรูปภาพมาใชใ้ นงานเท่านั้น (ขนาดไฟล์จะไมห่ นัก เพราะไฟล์
ภาพยังอยใู่ นเครื่อง และเวลาจะ Update ภาพโปรแกรมจะ Update ให้โดยอัตโนมตั ิ แตเ่ วลา Save ไฟลไ์ ปเปิดท่ี
อื่นต้อง Save แบบเอารปู ภาพไปด้วย (ซึ่งสว่ นใหญ่จะใชแ้ บบ Link เพราะสะดวกในการแกไ้ ขภาพในภายหลงั )

- หากไมต่ ๊กิ ถกู ท่ี Link จะเปน็ การฝังรปู ภาพไว้ในไฟลง์ านเลย (ขนาดไฟลจ์ ะหนักหนอ่ ย) แต่ไปเปิดที่
เครื่องอนื่ ไดเ้ ลย เพราะมีไฟล์ภาพติดไปด้วย

22

16. ให้เลอื กรปู ภาพ 2 รูป รูปหน่ึงต๊ิก Link อีกรูปไม่ต๊ิก Link (รูปท่เี ป็นแบบ Link จะมีกากบาททบั อยู่)
17. อาจตกแต่งรปู โดยใช้ Clipping Mask ได้ (โดยการวาดรปู สเ่ี หลย่ี ม/หา้ เหล่ียมซอ้ นท่ีรปู แล้วเลอื กทงั้ 2 วตั ถุ
คลกิ ขวาเลือก Make Clipping Mask (หากต้องการเข้าไปแกไ้ ขปรับตาแหนง่ /ขนาดภาพ ใหด้ บั เบิ้ลคลกิ เข้าไปที่
Clipping Mask ไดเ้ ลย)
18. หากยังไมม่ ีขอ้ ความ ผอู้ อกแบบ Artwork สามารถออกแบบพ้ืนทส่ี าหรบั ใส่ขอ้ ความไว้คราว ๆ ก่อนได้ โดย
การ

17.1 ใสส่ ี Fill ไปสัก 3 กรอบ (สเี่ หลยี่ ม/วงกลม ฯลฯ)
17.2 เขา้ ไปเวบ็ ไซต์ www.lipsum.com
เปน็ เวบ็ ไซตส์ าหรับการเขา้ ไปเอาตัวอกั ษรมา
ใส่ โดยกาหนดเป็น Paragraphs แล้ว copy
ข้อความมาใส่
19. ใช้เคร่อื งมือ Area Type Tool แลว้ คลกิ ที่เส้นขอบของพ้ืนท่ีท่ีเราวาดไวก้ ่อนหน้าน้ี แล้วกด Ctrl+V
เพ่ือวางข้อความ
20. แต่ข้อความท่ีนามาวางน้ันยังไม่หมด ซ่ึงจะสังเกตจากเครื่องหมายบวกสีแดงๆ เราสามารถเอาเมาส์คลกิ ที่
เครื่องหมายบวก สญั ลกั ษณเ์ มาส์จะเปลยี่ นไป จากนั้นก็คลกิ ท่ีเสน้ ขอบของกรอบอื่นต่อไป

23

การใช้ Effect พเิ ศษต่างๆ ท่ใี สใ่ หก้ บั วตั ถุ (ซ่ึงจะแบบเป็น Photoshop Effect และ Illustrator Effect ใน
ทน่ี ี้จะแนะนาเฉพาะ Illustrator Effect)
1. Distort & Transform

1.1 Effect>>Distort&Transform>>Pucker&Bloat (ปรับยุบตวั /พองตวั ของวตั ถุ)
1. ขนึ้ งานใหม่ขึ้นมา แลว้ วาดวัตถุ 1 ช้นิ
2. เลือก Effect>>Distort&Transform>>Pucker&Bloat ซ่งึ เมือ่ ทาแล้วสามารถแกไ้ ขได้

**การแก้ไข โดยการเปิดดูท่ีพาเลท Appearance ซง่ึ จะระบุ Effect ท่เี ราทาไว้ทั้งหมด หากตอ้ งการแก้ไข Effect
ใด ใหค้ ลิกท่ี Effect น้ันได้เลย

พาเลท Appearance (Window>>Appearance :
Shift+F6)

ใชส้ าหรบั แกไ้ ข Effect ตา่ ง ๆ ทที่ าไว้

1.2 Effect>>Distort&Transform>>Roughen (ทาใหข้ อบหยกั ๆ แบบหยายๆ /ขรขุ ระ หยักไมเ่ ท่ากัน)
1. วาดวตั ถุ 1 ช้ิน
2. เลอื ก
Effect>>Distort&Transform>>
Roughen

24

1.3 Effect>>Distort&Transform>>Zig Zag (ทาให้ขอบหยัก ๆ เทา่ ๆ กัน)

** Effect สามารถใส่ผสมกนั ได้ **
2. Stylize (ใสเ่ งา ใสแ่ สง เพิ่มมติ ิให้กับวัตถุ)

2.1 Effect>>Stylize>>Drop Shadow ใสเ่ งาใหก้ บั วตั ถุ

2.2 Effect>>Stylize>>Feather ทาวตั ถุให้จาก ๆ ฟุ่ง ๆ หนอ่ ย

25

2.3 Effect>>Stylize>>Inner Glow ทาวัตถุให้เรืองแสงด้านใน

2.4 Effect>>Stylize>>Outer Glow ทาวตั ถุใหเ้ รอื งแสงด้านนอก

2.5 Effect>>Stylize>>Round Corners ทาวตั ถมุ ุมแหลม ๆ ให้มน ๆ
2.6 Effect>>Stylize>>Scribble ทาวตั ถใุ หเ้ ป็นลายเสน้

26

3. 3D เปลียนวัตถุ 2 มติ เิ ป็น 3 มติ ิ
1. วาดวตั ถุขนึ้ มา 1 ช้ิน เอาสี Fill อ่อน ๆ สเี สน้ ไม่เอา

1.1 Extrude&Bevel จะเพ่ิมความหน้าให้ และสามารถหมุดดูได้รอบดา้ น
- สามารถเพ่ิมความหนาได้โดยปรบั ที่ Extrude Depth
- สามารถปรับแสงไดด้ ้วย โดยคลกิ ท่ี More Option
** เวลาตอ้ งการแก้ไขใหแ้ ก้ท่ี พาแนล Appearance**
1.2 Revolve ทาภาพแจกนั 3 มิติจากเส้น

1.2.1 ลองใช้ Pen Tool วาดแจกัน
1.2.2 จากนนั้ ใชค้ าสงั่ Effect>>3D>>Revolve ปรบั คา่ ตรง From เป็น Right Edge

การ Draft ภาพ
การวาดภาพตามภาพต้นแบบ การดราฟไมใ่ ช่การวาดภาพเหมือน การดราฟน้นั สามารถตดั ทอนส่วนท่ีไม่

สาคัญออกไปบ้าง
1. นาภาพชอ่ื golf1.jpg มาวาง โดยใชค้ าสงั่ File>>Place แลว้ เอาเคร่ืองหมายถกู ที่ Link ออก (เวลาหาภาพ
ต้นฉบบั พยายามหาภาพใหญ่ ๆ หนอ่ ย จะไดเ้ ห็นเสน้ เหน็ อะไรได้ชดั เจน การดราฟใช้เวลานาน เวลาเลอื กภาพจงึ
ควรหาภาพที่ใหก้ าลงั ใจหนอ่ ย)

เอาเคร่ืองหมายถูกท่ี Link ออก เพือ่ ให้
ฝงั ไฟล์ภาพไวใ้ นงานเลย

27

2. เส้น Artboards น้ันอาจรบกวนสายตา สามารถสงั่ ซอ่ นไดโ้ ดยไปท่ี View>>Hide Artboards
3. ดงึ พาเลท Layers กับ Color ออกมาเลย เพราะต้องใชบ้ ่อย ๆ

- วตั ถุ 1 ช้นิ จะจัดแบ่ง 1 ชิน้ งานให้โดยอตั โนมตั ิ สามารถดไู ดโ้ ดยการคลิกตรงปมุ่ สามเหลย่ี มที่พาเลท
Layers

- การ Lock Layer โดยการคลิกให้เกดิ รปู กุญแจ
- การซอ่ น Layer โดยการคลิกทด่ี วงตา
4. อันดบั แรกให้ Lock รูปต้นฉบับกอ่ นเลย โดย Lock ท่ีเลเยอรย์ ่อย (ระวังอยา่ ไป Lock เลเยอรใ์ หญ่)

คลิกท่ีสามเหล่ียมเพือ่ ใหแ้ สดงเลเยอร์ย่อย ๆ

คลิกให้เกิดรปู กญุ แจ
เป็นการ Lock เลเยอร์น้ัน ๆ

หากคลกิ ปดิ ตา เปน็ การซ่อนเลเยอรน์ ้ัน ๆ
(เลเยอรย์ งั อยู่ เป็นเพียงการซ่อนเท่าน้ัน)

ในการดราฟ โดยการดราฟเราจะแบ่งรูปเป็นสว่ น ๆ เชน่ สว่ นผม ใบหนา้ ตวั แขนซ้าย แขนขวา เส้อื
ทอ้ ง กางเกง โดยแตล่ ะสว่ นจะแยกจากกันซ่ึงจะส่งผลใหก้ ารใสสี Fill ได้สะดวกยิ่งขึ้น หลักการแบ่งสว่ นคือ
1) ดูที่สี ถ้าสตี ่างกนั กแ็ บง่ 1 ส่วน และ 2) ดตู ามสดั สว่ นความเปน็ จริง เช่น ใบหน้า กบั คอ ให้แยกกนั คนละส่วน
เปน็ ต้น
5. ใช้ Pen Tool ในการดราฟ ใส่สีเส้นก่อน ปิดสี Fill ไว้ อาจ
เรมิ่ จากใบหน้ากอ่ น เวลาดึงโคง้ พยายามให้ Handle ขนานกับ
วตั ถุ เส้นต่อไปจะไดโ้ ค้งสวยงาม (ยกเวน้ สว่ นทีเ่ ป็นเสน้ หักมมุ ไม่
ตอ้ งขนาน)

5.1 เริ่มจากดา้ นบนบรเิ วณใบหน้าดา้ นซา้ ย ไลม่ าเรื่อย ๆ พอ
มาเจอเส้นผมทบ่ี ริเวณใบหน้าด้านซ้าย เราจะไมว่ าดหลบเสน้ ผม

28

แต่จะวาดเกนิ ไปเลย (จะได้ไม่เกดิ ชอ่ งว่างเวลาใสส่ ี Fill) เม่อื ทาเสร็จแตล่ ะสว่ นแล้วให้ Lock เลเยอรไ์ ว้ด้วย
6. บรเิ วณคอ ให้วาดให้เกนิ ขอบไดเ้ ลย (เพราะจะมีเส้นผมมาบงั คออยู่แล้ว)
7. บรเิ วณเส้ือ ซ่งึ ในภาพนี้ เสอ้ื จะอยูใ่ ต้แขนอกี ทหี น่ึง
8. บริเวณแขนซ้าย , แขนขวา , หน้าท้อง , กางเกง ฯลฯ
9. กญุ แจ ใช้ส่เี หลีย่ ม และวงกลมวาดได้

ลองปิดตาที่ Layer รปู ภาพ เพื่อดผู ลการดราฟ

10. เวลาวาดกุญแจ จะมหี ลายเลเยอรเ์ พราะใชก้ ารวาดหลายเสน้ หลายสว่ น เมือ่ วาดกุญแจเสร็จแลว้ ให้รวม
เลเยอร์ด้วย โดยการ

10.1 กด Shift คา้ งไว้ แลว้ ใช้เมาส์คลิกเลือกเลเยอรท์ ี่ประกอบเป็นกุญแจ ทลี ะเลเยอรจ์ นครบ จะขนึ้ จุด
ส่ีเหล่ยี มสีน้าเงินทีด่ ้านทา้ ยของเลเยอร์ทเี่ ราเลือก

10.2 ไปท่เี มนู Object>>Group
10.1 กด Shift ค้างไวแ้ ลว้ คลิก
เลอื กเลเยอร์ทต่ี ้องการจะจัดกล่มุ
10.2 ไปที่เมนู Object>>Group
เลเยอรท์ ้ังหมดทเี่ ราเลือก
จะรวมเขา้ เป็นกลุ่มเดียวกัน

29

11. ใสส่ ี Fill ให้กบั ชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีเราดราฟไว้ โดยอาจเลอื กสีตามสตี ้นฉบับ โดยการใช้อุปกรณ์ Eyedropper
ในการดูดสตี ้นฉบบั
** ถา้ Lock เลเยอรอ์ ยู่ ใหท้ าการปลด Lock กอ่ นจงึ จะใสส่ ไี ด้
11.1 ใช้ลกู ศรทาเลอื กบริเวณใบหนา้ ทจี่ ะใสส่ ี Fill
11.2 ใช้อุปกรณ์ Eyedropper ในการดูดสตี ้นฉบับที่บริเวณใบหน้า
11.3 ใส่สบี รเิ วณอน่ื ๆ ด้วยวิธีเดยี วกนั จนครบ

12. จดั ลาดับชั้นของ Layer ดว้ ย สว่ นไหนอยบู่ น ส่วนไหนอยูล่ า่ ง โดยการคลกิ คา้ งท่ี Layer ที่ตอ้ งการย้ายลาดับ
ช้ัน เมือ่ ถึงตาแหน่งที่ต้องการแล้วให้ปลอ่ ยเมาส์

ถ้า Lock เลเยอร์อยู่ ให้ทาการ
ปลด Lock ก่อนจงึ จะใส่สไี ด้
จัดลาดับชั้นของ Layer
ตามความเหมาะสม

30

13. การดราฟเสน้ ผม
ในการดราฟเสน้ ผม หากใช้ Pen Tool ลากตามเสน้ ผมจะยากมาก ๆ แตใ่ ห้วาดสว่ นของผมที่เปน็ ก้อน

เดียวกันกอ่ น สว่ นตรงทเี่ ปน็ ปลอยผม หรือเส้นผมที่แยกส่วนออกมาใหว้ าดเพ่มิ เตมิ ภายหลัง หรอื อาจตดั ทอนท้ิง
ไปก็ยงั ได้ กลา่ วคือ ให้วาดโครงหลัก ๆ กอ่ น แล้วจงึ ค่อยเพิ่มเตมิ รายละเอยี ดย่อย ๆ ลงไป โดยมวี ธิ ีการดังน้ี

13.1 ใช้ Pen Tool วาดโครงสร้างหลกั ๆ ของผมเป็นกอ้ น ๆ กอ่ น

13.2 ใสส่ ี Fill ให้กับเสน้ ผม
14. ใช้ Paintbrush Tool ระบายรายละเอยี ดของเส้นผมด้านใน โดยมวี ธิ กี ารดังน้ี

14.1 วาดเสน้ ตรงขึ้นมา 1 เส้น
14.2 ใช้ Width Tool ทาปลายใหแ้ หลมทัง้ 2 ข้าง ตรงกลางปลอ่ งเล็กน้อย
14.3 เปดิ พาเลท Brushses
14.4 เลือกทเ่ี สน้ แลว้ คลกิ ที่ New Brush จะปรากฏหน้าตา่ งใหต้ ้ังคา่

14.4.1 เลือก Art Brush (โคง้ ตามมอื ที่เราวาด)
14.4.2 กด OK

ที่หนา้ ต่าง New Brush เลือก Art Brush
(เพอื่ ให้เส้นน้ันโค้งตามการวาดของเรา)

31

14.4.3 ทีห่ น้าต่าง Art Brush Options ใหต้ ้งั ค่า ตรง Colorization เลือกเป็น Tints (เพ่ือจะไดเ้ ปล่ยี นสี
เส้นได)้

14.4.5 กด OK

เลอื ก Tints
(เพื่อให้สามารถเปล่ียนสีเสน้ ได้)
14.4.6 ใช้ Paintbrush Tool วาดเสน้ ที่ผม (เมื่อเสรจ็ แลว้ ให้ Group Layer เส้นผมด้วย)

32

ทารายละเอียดบริเวณใบหนา้
15. วาดค้ิว

15.1 โดยใช้เครื่องมือ Pen Tool วาดโครงร่างขอ
คิวก่อน

15.2 ใสสพี ้นื อ่อน ๆ ที่คว้ิ
15.3 ใส่รายละเอยี ดเพม่ิ เตมิ โดยใช้ Paintbrush
Tool วาดคิว้ ที่ละเสน้ โดยเลือก Brush Definition เปน็ เสน้ ท่เี ราทาไว้ตอนทาเสน้ ผม และปรบั ตรง Stroke
ให้หนาประมาณ 0.1-0.3 pt

16. ดวงตา
16.1 ใช้ Pen Tool วางโครงร่างของดวงตากอ่ น
16.2 Copy โครงร่างดวงตาที่วาด ไว้อีก 1 อนั (เพื่อเอาไว้ทาขอบดวงตาในภายหลัง)
16.3 ใช้ Ellipse Tool วาดวงกลมเปน็ แกว้ ตา
16.4 ลบแก้วตาสว่ นเกินออก โดยการใชล้ กู ศรดาเลือกท้งั สองวัตถุ แล้วไปทเ่ี มนู

Window>>Pathfinders>>Divide เพ่ือแยกวัตถุ
16.5 ทาการดับเบิ้ลคลิกเขา้ ไปใน Group ของดวงตากอ่ น แล้วลบแกว้ ตาทเ่ี กินออก

1. Copy 2. ใช้ลูกศรดาเลอื กทัง้ สองวัตถุ 4. ดับเบ้ลิ คลิกเขา้
ดวงตาไว้ ไปใน Group ของ
สาหรับทา 3. Windows>>Pathfinders>>Divide ดวงตาก่อน แล้วจงึ
ขอบตา (เพอื่ แตกวัตถุ) ลบแกว้ ตาส่วนท่ี

เกินออก

33

16.6 ใสส่ ี และตกแต่งดวงตาใหส้ วยงาม
16.7 ออกจาก Group นาโครงรา่ งดวงตาที่ Copy มาทาขอบตา โดยใช้เครื่องมือ Width Tool ตกแตง่
ขอบตาให้มีความหนา-บางไมเ่ ทา่ กนั ดงั ภาพ
16.8 ขนตา ใช้เคร่ืองมือ Ark Tool วาดเสน้ โค้งเลก็ ๆ 1 เส้น แล้วใช้ Width Tool ทาใหป้ ลาย
ดา้ นหน่ึงแหลม แล้วนาไปวางในตาแหน่งท่ีเปน็ ขนตา ตามภาพ

18. จมกู ใช้ Pen Tool ในการวาดเปน็ เงาของจมูก ตามภาพ

34

19. ปาก ใช้ Pen Tool วาดโครงร่างปาก ตามภาพ

35

การทา Pattern
1. วาดลวดลาย Pattern ตามต้องการ จากนั้นเลอื กวตั ถทุ ้งั หมด
2. ไปทเี่ มนู Object>>Pattern>>make
3. จะปรากฏหน้าต่าง Pattern Option ให้ลองตงั้ ค่าต่างๆ ดู

4. เมอื่ ตงั้ ค่าต่าง ๆ ตามต้องการแล้ว ใหค้ ลกิ ที่ Done เปน็ อันเสร็จการสรา้ ง Pattern
Pattern ที่สร้างน้ีจะเขา้ ไปอย่ใู นพาเลท Swatches พรอ้ มท่ีจะให้เรยี กใชง้ านได้ โดยการใส่เหมือนกับการใส่

สี Fill ทั้งนี้เราสามารถแก้ไข Pattern ทส่ี รา้ งไดท้ ุกเม่ือ โดยเขา้ ไปที่พาเลท Swatches แล้วเลือก Pattern ท่ี
ต้องการจะแก้ไข
5. การใชง้ าน โดยการสรา้ งวัตถสุ ่เี หลี่ยม/วงกลม/ดาว ฯลฯ จากนัน้ ลองใส่สี Fill โดยเลอื ก Pattern ท่เี ราสรา้ งใน
พาเลท Swatches


Click to View FlipBook Version