The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by puttachat.siriwat, 2022-09-02 00:43:52

งานปิดกิจการ

งานปิดกิจการ

นางสาวเบญจมาศ ทิพย์บรรพต เลขที่ 10

นางสาวนิราวรรณ ศรจี นั ทร์ เลขที่ 8 นางสาวพทุ ธชาติ ศริ วิ ฒั น์ เลขที่ 16
ระดบั ช้นั ปวส.2/3 แผนกการบญั ชี วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษสรุ าษฎร์ธานี

นางสาวศริ พิ ร วชิ ยั ดษิ ฐ เลขที่ 21 นางสาวอรวรรยา เดชมณี เลขที่ 28

ระดบั ช้นั ปวส.2/3 แผนกการบญั ชี วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ลกั ขณาภรณ์ รอดบน
แผนกการบญั ชี วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาสุราษฎร์ธานี

การตดั สนิ ใจปิดโรงงานชว่ั คราว (Temporary Shutdown Decisions)

หมายถงึ กจิ การควรปิดโรงงานชว่ั คราว หากจากรายไดข้ องกจิ การตกตา อยา่ งมาก
หลกั เกณฑก์ ารตดั สนิ ใจคนื กจิ การควรปิดโรงงานชว่ั คราว ถา้ ในบางชว่ งเดอื นหรอื ฤดูกาล
กจิ การไมส่ ามารถสรา้ งรายไดม้ ากกวา่ ตน้ ทุนผนั แปรซงึ่ เปน็ ไปตามแนวคดิ ของนกั เศรษฐศาสตร์
และหากรายไดส้ ว่ นเกนิ มากกวา่ ตน้ ทุนสว่ นเกนิ กจิ การควรดาํ เนินกจิ การตอ่ ไป

กระบวนการตดั สนิ ใจ

กระบวนการตดั สนิ ใจ 6 ขน้ ั คอื
1. ค้นหาและระบถุ งึ ปญั หาทจี่ ะตอ้ งทําการตดั สนิ ใจ
2. กาํ หนดทางเลอื กหรอื แนวทางปฏบิ ตั ทิ จี่ ะแก้ไขปญั หาทีเ่ กดิ ขน้ึ
3. เกบ็ และรวบรวมขอ้ มลู ทจี่ ะใช้และมปี ระโยชน์ ตอ่ การตดั สนิ ใจ
4. ทาํ การประเมนิ ทางเลอื กในแตล่ ะทางเลอื ก ดว้ ยเทคนิคและวธิ กี ารตา่ งๆ
5. ทาํ การตดั สนิ ใจเลอื กทางเลอื กทเี่ หมาะสมในการแก้ไข ปญั หาน้นั
6. ตดิ ตามและพจิ ารณาถงึ ผลกระทบ เพอื ่ ทําการประเมนิ ผลและแก้ไขปญั หาตา่ ง ๆ

รปู แบบของการวเิ คราะห์

รูปแบบของการวเิ คราะห์ มี 3 รูปแบบ คอื
1. การวเิ คราะห์ ในรปู แบบของตน้ ทุนรวม
2. การวเิ คราะห์ ในรปู แบบของตน้ ทนุ สว่ นตา่ งหรอื ตน้ ทนุ สว่ นเพมิ่
3. การวเิ คราะห์ ในรูปแบบของตน้ ทุนเสยี โอกาส

ประเภทของปญั หาเพอื ่ การตดั สนิ ใจโดยทว่ั ไป

ในการตดั สนิ ใจของผูบ้ รหิ าร 6 ปญั หา คอื
1. การยอมรบั ใบสง่ั ซอื้ พเิ ศษ
2. การตดั สนิ ใจผลติ เองหรอื ซอื้ จากบคุ คลภายนอก
3. การยกเลกิ การผลติ หรอื จําหน่ายผลติ ภณั ฑบ์ างชนิด
4. การกําหนดสดั สว่ นของผลติ ภณั ฑห์ รอื บรกิ าร กรณีทีม่ ขี อ้ จํากดั เพยี งขอ้ เดยี ว
5. การตดั สนิ ใจจําหน่ายหรอื ผลติ ตอ่ ของผลติ ภณั ฑร์ ว่ ม
6. การตดั สนิ ใจปิดโรงงานชว่ั คราว

ขอ้ มลู ทีน่ ํามาใช้ในการพจิ ารณาตดั สนิ ใจการปรบั แผนการดําเนินงานหรอื ปิดโรงงานชว่ั คราว

1. ตน้ ทุนทีห่ ลกี เลยี่ งไมไ่ ดแ้ ละตน้ ทุนทีจ่ ะเกดิ ขน้ึ เมอื ่ มกี ารหยุดการดําเนินงานการโรงงาน
ชว่ั คราว

2. ผลขาดทุนทีก่ จิ การจะไดร้ บั ถา้ ยงั คงดําเนินการตอ่ ไป

ตน้ ทุนทีก่ จิ การสามารถหลกี เลยี่ งไดเ้ มอื ่ ปิดกจิ การโรงงานงชว่ั คราว เชน่ คา่ แรงงานคนงาน
คา่ สาธารณูปโภค เปน็ ตน้

สว่ นตน้ ทนุ ทีไ่ มอ่ าจหลกี เลยี่ งได้ เชน่ คา่ เสอื ่ มราคาอาคาร คา่ เสอื ่ มราคาเครอื ่ งจกั ร คา่ ภาษี
ทรพั ย์สนิ คา่ เบย้ี ประกนั ภยั ทรพั ย์สนิ ตา่ งๆ คา่ เชา่ อาคารโรงงาน เปน็ ตน้

การพจิ ารณาปญั หาทเี่ กยี่ วกบั การดาํ เนินการตอ่ ไปหรอื ปิดกจิ การชว่ั คราวน้นั ฝ่ายบรหิ ารจําเปน็ ตอ้ ง
พจิ ารณาอยา่ งรอบคอบ เพราะการปิดโรงงานจะไมเ่ กดิ รายไดเ้ ลย แตย่ งั คงมคี า่ ใช้จา่ ยเกดิ ขน้ึ แมว้ า่ จะหยดุ
การดาํ เนินงานชว่ั คราวแลว้ กต็ าม การพจิ ารณาเรอื ่ งนฝ้ี ่ายบรหิ ารสามารถนําเทคนิคการวเิ คราะห์ จดุ ค้มุ ทุนมา
ประยุกต์ใช้ในการตดั สนิ ใจได้ กลา่ วคอื ณ จดุ ทกี่ จิ การมตี น้ ทนุ ทหี่ ลกี เลยี่ งไมไ่ ด้ และตน้ ทนุ ทีจ่ ะเกดิ ขน้ึ
เมอื ่ มกี ารหยดุ การดาํ เนินงานชว่ั คราวเทา่ กบั ผลขาดทุนทีจ่ ะไดร้ บั ถา้ ยงั ดาํ เนินการตอ่ ไป

จะเปน็ จดุ ทกี่ จิ การตอ้ งทําการตดั สนิ ใจวา่ จะยงั คงดาํ เนินการตอ่ ไปหรอื การปิดกจิ การชว่ั คราว
เกณฑใ์ นการตดั สนิ ใจ เปน็ ดงั น้ี

1. กรณีทีก่ ารปิดกจิ การชว่ั คราว มตี น้ ทุนทีห่ ลกี เลยี่ งไมไ่ ดแ้ ละตน้ ทนุ ทีจ่ ะเกดิ เนอื ่ งจากการปิด
กจิ การชว่ั คราว
รวมท้งั คา่ ใช้จา่ ยตา่ งๆ ทีต่ อ้ งจา่ ยเมอื ่ กลบั มาดําเนินงานใหม ่

2. กรณีทีก่ ารปิดกจิ การชว่ั คราว มตี น้ ทุนทีห่ ลกี เลยี่ งไมไ่ ดแ้ ละตน้ ทุนทีจ่ ะเกดิ เนอื ่ งจากการปิด
กจิ การชว่ั คราว
มนี ้ อยกวา่ ผลขาดทุนทจี่ ะไดร้ บั ถา้ ยงั ดาํ เนินการแลว้ กจิ การควรปิดกจิ การชว่ั คราว

เพราะถา้ ดําเนินการตอ่ จะขาดทนุ มากกวา่

ตวั อยา่ ง บรษิ ทั ปรดี าการกอ่ สรา้ ง จาํ กดั ทาํ การผลติ และจําหน่ายแผน่ พนื้ สาํ เรจ็ รูป
โดยมยี อดขายเดอื นละ 3,000 แผน่
รตาน้ คทาขุนากยาแรผผน่ลลติ ะแล1ะ,ค0า0่ ใ0ช้จบา่ ยาทดาํ เตนน้ ินทงนุ านกคารงผทลเี่ ตดิ อแื ลนะลคะา่ ใ5ช0้จ0า่ ย,0ด0าํ 0เนินบงาทานผเนนั อื ่แงปจราแกผภน่าวละะเศ7รษ0ฐ0กจิบตาทกตา
และแผน่ พนื้ ดงั กลา่ วมคี แู่ ขง่ มาขน้ึ ฝ่ายการตลาดประมาณวา่ ยอดขายจะลดลงจากเดอื นละ 3,000 แผน่
เหลอื เพยี งเดอื นละ 600 แผน่ ผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั กาํ ลงั พจิ ารณาเพอื ่ ตดั สนิ ใจเลอื กทางเลอื กดงั น้ี

ทางเลอื กที่ 1 ดาํ เนินงานการตอ่ ไปตามปกติ ตน้ ทนุ การกอ่ สรา้ งและคา่ ใช้จา่ ยดาํ เนินงานคงที่ (ไมป่ ิดกจิ การ
กอ่ สรา้ งชว่ั คราว)

เทา่ กบั 500,000 บาท หรอื

ทางเลอื กที่ 2 ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว ตน้ ทุนคงทีใ่ นการปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว
เทา่ กบั 260,000 บาท ( คํานวณจาก 210,000 + 50,000 )

ในการปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว ตน้ ทนุ คงทีบ่ างรายการไดล้ ดลงทาํ ให้ตน้ ทุนคงทีเ่ หลอื 210,000 บาท

แตใ่ นขณะเดยี วกนั มตี น้ ทุนคงทเี่ พมิ่ ขน้ึ ไดแ้ ก่ ตน้ ทนุ ในการเดนิ เครอื ่ งจกั รใหมเ่ ปน็ จาํ นวนเงนิ 50,000 บาท

เนอื ่ งจากตอ้ งเผอื ่ ไวใ้ นการเดนิ เครอื ่ งใหม ่ นน่ั คอื ตน้ ทุนคงทีใ่ นการปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว

เทา่ กบั 260,000 บาท

จากการวเิ คราะห์ ของบรษิ ทั ปรดี าการกอ่ สรา้ ง จาํ กดั พบวา่ จุดหยดุ การดาํ เนินงานชว่ั คราว
หรอื จุดทกี่ จิ การตดั สนิ ใจจะดําเนินงานตอ่ ไป คอื ณ ระดบั การผลติ และจาํ หน่ายที่ 800 แผน่
กลา่ วคอื หากบรษิ ทั สามารถดาํ เนินการและจําหน่ายมากกวา่ 800 แผน่ ตอ่ เดอื น
กค็ วรดาํ เนินการตอ่ ไป แตถ่ า้ กจิ การดาํ เนินการและจาํ หน่ายไดน้ ้ อยกวา่ 800 แผน่
บรษิ ทั กค็ วรจะหยดุ การดําเนินงานชว่ั คราว เพราะจะเกดิ ผลขาดทุนซงึ่ ในปจั จบุ นั
บรษิ ทั มยี อดขายเพยี ง 600 แผน่ การคํานวณผลขาดทุนแสดงไดด้ งั น้ี

ทางเลอื กที่ 1 ดาํ เนินการตอ่ ไป ทางเลอื กที่ 2 ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว

รายได้ (600x1,000) 600,000 ตน้ ทุนทีห่ ลกี เลยี่ งไมไ่ ด้ 210,000
หกั ตน้ ทนุ ผนั แปร (600×700) 420,000 ตน้ ทุนการเดนิ เครอื ่ งจกั รใหม ่ 50,000
กําไรสว่ นเกนิ 180,000 ตน้ ทนุ คงที่ 260,000
หกั ตน้ ทนุ คงที่ 500,000
ขาดทนุ สทุ ธิ (320,000)

สรปุ
บรษิ ทั ควรปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว เพราะตน้ ทุนทหี่ ลกี เลยี่ งไมไ่ ด้ และตน้ ทนุ ทจี่ ะเกดิ เมอื ่ มกี ารปิด

กจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว น้ อยกวา่ ผลขาดทุนทีบ่ รษิ ทั จะไดร้ บั ถา้ ยงั ดาํ เนินงานตอ่ ไป
= 320,000 – 260,000

= 60,000 บาท

การวเิ คราะห์ ขอ้ มลู จะเปน็ ดงั น้ี = ผลตา่ งของตน้ ทุนคงทรี่ ะหวา่ ง 2 ทางเลอื ก .
กาํ ไรสว่ นเกนิ ตอ่ หน่วย
ปรมิ าณ ณ จดุ ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว
(หน่ วย) = ตน้ ทนุ คงทีท่ างเลอื กที่ 1 – ตน้ ทนุ คงทที่ างเลอื กท2ี่ .
ปรมิ าณ ณ จุดปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว รายไดต้ อ่ หน่วย – ตน้ ทุนผนั แปรตอ่ หน่วย
(หน่ วย)
= 500,000 – (210,000 + 50,000) .
1,000 – 700

= 240,000 .
300

ปรมิ าณ ณ จุดปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว = 800 แผน่

จากการวเิ คราะห์ ของบรษิ ทั ปรดี าการกอ่ สรา้ ง จํากดั พบวา่ ถา้ บรษิ ทั ยงั ดาํ เนินการตอ่ ไป จะเกดิ การขาดทุนสทุ ธิ
320,000 บาท แตถ่ า้ ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว จะเสยี ตน้ ทุน 260,000 บาท ดงั น้นั
บรษิ ทั ควรเลอื กทีจ่ ะปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว

กลา่ วโดยสรุป เกณฑก์ ารตดั สนิ ใจเกยี่ วกบั การพจิ ารณาในการปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว ไดแ้ ก่

* การวเิ คราะห์ ถงึ จุดปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว ทีท่ าํ ให้กจิ การเกดิ ผลขาดทนุ ทตี่ าทีส่ ุด ดงั สตู รทีใ่ ช้ในการคาํ นวณดงั น้ี
ปรมิ าณ ณ จดุ ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว = ผลตา่ งของตน้ ทุนคงทรี่ ะหวา่ ง 2 ทางเลอื ก
กาํ ไรสว่ นเกนิ ตอ่ หน่วย

การวเิ คราะห์ ขอ้ มลู จะเปน็ ดงั น้ี

นน่ั คอื จดุ ทกี่ จิ การตดั สนิ ใจดาํ เนินการตอ่ หรอื ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว ไดแ้ ก่ จุดทตี่ น้ ทนุ ที่
หลกี เลยี่ งไมไ่ ดแ้ ละตน้ ทุนทเี่ กดิ เมอื ่ ปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว เทา่ กบั ผลขาดทนุ ทีก่ จิ การจะไดร้ บั หาก
ยงั คงดาํ เนินการตอ่ ไป

• กจิ การควรดาํ เนินการตอ่ ไป ถา้ ตน้ ทนุ หลกี เลยี่ งไมไ่ ดแ้ ละตน้ ทนุ ทีเ่ กดิ เมอื ่ ปิดกจิ การกอ่ สรา้ ง
ชว่ั คราว มากกวา่ (หรอื เทา่ กบั ) ผลขาดทุนทกี่ จิ การจะไดร้ บั หากยงั คงดําเนินงานตอ่ ไป

• กจิ การควรปิดกจิ การกอ่ สรา้ งชว่ั คราว ถา้ ตน้ ทนุ หลกี เลยี่ งไมไ่ ดแ้ ละตน้ ทนุ ทเี่ กดิ เมอื ่ ปิดกจิ การ
กอ่ สรา้ งชว่ั คราว น้ อยกวา่ ผลขาดทุนทกี่ จิ การจะไดร้ บั หากยงั คงดําเนินงานตอ่ ไป

ท้งั นก้ี อ่ นทําการตดั สนิ ใจฝ่ายบรหิ ารควรพจิ ารณาถงึ ขอ้ มูลเชงิ คณุ ภาพดว้ ย เชน่ ขวญั และกาํ ลงั ใจ
ของพนกั งานทใี่ ห้ออกจากงาน ผลกระทบตอ่ ปญั หาเศรษฐกจิ และสงั คมทีต่ ามมา ความรบั ผดิ ชอบตอ่
สงั คม การสูญเสยี ลกู ค้าประจําให้คูแ่ ขง่ ขนั เปน็ ตน้

โดยทว่ั ไปการยอมรบั ใบสง่ั ซอื้ พเิ ศษกจ็ ะขน้ึ อยกู ่ บั

1. รายไดส้ ว่ นเพมิ่ มมี ากกวา่ ตน้ ทุนสว่ นเพมิ่ ของใบสง่ั ซอื้ พเิ ศษน้นั
2. การมเี ครอื ่ งมอื อุปกรณ์ และกําลงั การผลติ วา่ งเปลา่ จากกําลงั การผลติ ปกติ และไมส่ ามารถนําไปหา

ผลประโยชน์ ในทางอนื ่ ไดม้ ากกวา่ การยอมรบั ใบสง่ั ซอื้ พเิ ศษน้นั
3. การผลติ และจําหน่ายให้ตามใบสง่ั ซอื้ พเิ ศษน้นั จะตอ้ งไมม่ ผี ลกระทบตอ่ สว่ นแบง่ ตลาดในสนิ ค้าปกติ

ของกจิ การ

การตดั สนิ ใจผลติ เองหรอื ซอื้ จากบคุ คลภายนอก

การพจิ ารณาขอ้ มูลเพอื ่ การตดั สนิ ใจในปญั หาเกยี่ วกบั การผลติ เองหรอื ซอื้ จาก บุคคลภายนอก นอกจากจะ
พจิ ารณาถงึ ตน้ ทนุ สว่ นเพมิ่ ทสี่ งู กวา่ หรอื ตากวา่ คา่ ซอื้ ทจี่ า่ ยให้แกผ่ ู้ จาํ หน่ายภายนอกแลว้ กย็ งั จะตอ้ งพจิ ารณาถงึ
ปจั จยั ทสี่ ําคญั อนื ่ ๆ ประกอบดว้ ย เชน่ การตดั สนิ ใจที่ จะทาํ การผลติ เองกค็ วรทีจ่ ะพจิ ารณาถงึ ปจั จยั อนื ่ ๆ
ประกอบดว้ ย อยา่ งเชน่ ความชาํ นาญและ ประสบการณ์ ในการผลติ ตลอดจนคณุ ภาพของช้นิ สว่ นทที่ าํ การผลติ
ดว้ ยวา่ จะมคี วามทดั เทยี มกบั การสง่ั ซอื้ จากผผู้ ลติ และผจู้ าํ หน่ายภายนอกหรอื ไม ่ ถา้ กจิ การจะทําการตดั สนิ ใจซอื้
จากผูจ้ ําหน่าย ภายนอกแทนการผลติ ขน้ึ ใช้เอง ท้งั นเ้ี นอื ่ งจาก งจากเงนิ ทจี่ า่ ยเปน็ คา่ ซอื้ จากผูจ้ าํ หน่ายภายนอก
ตา กวา่


Click to View FlipBook Version