The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมข่าวประจำเดือนมีค.63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by บัณฑิตา อ่อนศรี, 2020-04-08 04:27:25

รวมข่าวประจำเดือนมีค.63

รวมข่าวประจำเดือนมีค.63

ประจาํ วันจนั ทรท่ี 2 มนี าคม 2563

ยะลา : รว@ มงานวันมาตรฐานฝมB ือแรงงานแห@งชาติ

วันท่ี 2 มนี าคม 2563 นายมนชุ าธิป วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวัดยะลา มอบหมายให$ นายชนะ อินนุพัฒน
ผูอ$ าํ นวยการกลุม* สง* เสริมสหกรณ 4 (อาํ เภอเบตง) พร$อมด$วย นายโกศล ชว* ยไธสง หวั หนา$ ฝา5 ยบริหารทั่วไป และนางสาวภัทราพร บญุ ชยั
นกั วิชาการสหกรณปฏบิ ตั ิการ เข$ารว* มกิจกรรมวางพานพ*ุม งานวันมาตรฐานฝม: ือแรงงานแหง* ชาติ ณ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานกั งานสหกรณจังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั อังคารที่ 3 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการบริหารโครงการคลินกิ เกษตรเคล่อื นท่ี

วันท่ี 3 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให$นายชนะ อินนุพัฒน
ผู$อํานวยการกลุ*มส*งเสริมสหกรณ 4 (อําเภอเบตง) เข$าร*วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี จังหวัดยะลา
ระดับอําเภอ ณ ห$องประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีนายสุริยา บุญพันธ ปลัดอาวุโสอําเภอเบตง
เป5นประธานเพ่ือเตรียมความพร$อมในการจัดโครงการคลินิกเกษตรฯ คร้ังที่ 2 ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12
มีนาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค องคการบริหารส*วนตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ในส*วนของกิจกรรมคลินิก
สหกรณ จะเปน5 การให$คําปรึกษา แนะนาํ การจัดตั้งสหกรณ การบริหารงานในสหกรณ และให$ความรู$เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติต*างๆ เกี่ยวกับ
สหกรณ โดยสาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานกั งานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั อังคารท่ี 3 มนี าคม 2563

ยะลา : รว% มโครงการจดั ฝก' อบรมชดุ ปฏบิ ตั กิ ารจติ อาสาภัยพิบัติ

วันที่ 3 มนี าคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวัดยะลา มอบหมายให$นางสาวซมั ซียะห เจะเงาะ
เจ$าพนักงานส'งเสรมิ สหกรณ กลุ'มส'งเสรมิ สหกรณ 5 (อาํ เภอธารโต) และนายชศู ักด์ิ ชมู ณี เข$าร'วมพธิ ีเป4ดโครงการจัดฝก6 อบรมชดุ ปฏบิ ัตกิ าร
จิตอาสาภัยพิบัตปิ ระจาํ องคกรปกครองส'วนทอ$ งถ่นิ องคการบรหิ ารส'วนตําบลแมห' วาดและเทศบาลตาํ บลคอกช$าง ณ องคการบรหิ ารสว' น
ตาํ บลแมห' วาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมือง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั อังคารที่ 3 มีนาคม 2563

ยะลา : รว@ มประชุมโครงการคณะกรรมการ/ผDตู รวจกจิ การ/ทปี่ รึกษาสนั นิบาตสหกรณฯ

วันที่ 3 มนี าคม 2563 นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา เขา# ร$วมประชุมโครงการคณะกรรมการ/
ผ#ูตรวจกิจการ/ท่ีปรึกษาสันนิบาตสหกรณฯ เพื่อหารือและพบปะสมาชิกสหกรณ 4 ภาค รับทราบความคืบหน#า ป4ญหาอุปสรรคท่ีมีต$อ
ขบวนการสหกรณ และนโยบายของสนั นบิ าตสหกรณฯ ให#เปน6 ไปตามแผนยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณจังหวัด
ให#ครบทกุ จังหวัด ณ โรงแรมทวินโลตสั อาํ เภอเมอื ง จังหวัดนครศรธี รรมราช

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานักงานสหกรณจังหวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ยะลา : แนวทางการบริหารจดั การกลมDุ แปลงใหญDปศสุ ตั วอําเภอรามัน (โคเนื้อ)

วันท่ี 5 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให$ นายมะเย็ง ดะเซ็ง
ผู$อํานวยการกลุ+มส+งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ พร$อมด$วยนางสาวอัญชนา แว+นแก$ว ผู$อํานวยการกลุ+มส+งเสริม
สหกรณ 7 (อาํ เภอรามนั ) และนางกลั ยา รตั นศิริ นักวชิ าการสหกรณชํานาญการ ให$การตอ$ นรบั คณะกรรมการกลุ+มแปลงใหญ+ปศุสัตวอําเภอ
รามัน (โคเน้ือ) ในโอกาสเข$าพบเพื่อร+วมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการกลุ+มอย+างมีคุณภาพ และให$เกิดความเข$มแข็ง นําโดย
นายประสงค เพชรทอง นักวิชาการสตั วบาลชํานาญการ และนายโฆษิต ลูกอินทร ปศุสัตวอําเภอรามัน โดยกล+ุมมีเป<าหมายจะพัฒนาให$เกิดความ
เขม$ แข็งและสามารถผลิตโคเนือ้ ท่ีมคี ณุ ภาพเป>นที่ยอมรบั ของตลาดใน 3 จชต. และพ้ืนทใี่ กล$เคียง ตลอดจนตลาดประเทศเพอื่ นบา$ นตอ+ ไป

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั พฤหัสบดีท่ี 5 มีนาคม 2563

ยะลา : พิธีลงนามบันทึกความรวC มมอื การจดั ตั้งศนู ยเทคโนโลยกี ารเกษตรและนวตั กรรม

วันท่ี 5 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา เข#าร$วมรับฟ'ง VDO Conference
เร่ือง พิธีลงนามบันทึกความร$วมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation center : AIC)
ณ หอ# งประชุมพระพริ ุณ สํานกั งานเกษตรและสหกรณจังหวัดยะลา เพ่ือเปJนแหล$งรวบรวมองคความร#ูทางด#านเทคโนโลยีการเกษตรแหล$ง
อบรมบ$มเพาะ ภูมิป'ญญาท#องถ่ินและนวัตกรรม และเปJนข#อมูลที่เกษตรกรสามารถนําไปใช#ประกอบการตัดสินใจดําเนินการส$งเสริม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด โดยมีแผนจะจัดตัวศูนยเทคโนโลยีเกษตรกรและนวัตกรรม ให#ครบ 77 จังหวัดในปQ
2563 ในจงั หวดั ยะลา จะมศี ูนยอย$ูทม่ี หาวทิ ยาลยั ราชภัฎยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวันศกุ รที่ 6 มีนาคม 2563

ยะลา : แนะนําสCงเสรมิ ดEานบญั ชี สหกรณเดนิ รถยะลา จํากดั

วันท่ี 6 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให$ นายรุสลัน บารมีดิง
เจ$าพนักงานส'งเสริมสหกรณ กล'ุมส'งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ลงพื้นท่ีตรวจนับเงินสด แนะนําส'งเสริมด$านบัญชีของสหกรณ
เดินรถยะลา จํากัด ณ สหกรณเดินรถยะลา จาํ กดั อําเภอเมือง จงั หวดั ยะลา เพอื่ สร$างความโปรง' ใสในการบรหิ ารการจดั การสหกรณต'อไป

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั ศกุ รที่ 6 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชุมคณะกรรมการดาํ เนินการ สอ.องคกรปกครองสวC นทอD งถิน่ จงั หวดั ยะลา จาํ กดั

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให$นางราตรี กาเจ
ผ$ูอํานวยการกลุ*มส*งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) พร$อมด$วย นายรุสลัน บารมีดิง เจ$าพนักงานส*งเสริมสหกรณ ลงพื้นท่ีร*วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 15 ครั้งที่ 4/2563 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองส*วนท$องถิ่นจังหวัดยะลา
อาํ เภอเมอื งยะลา จงั หวดั ยะลา

นางราตรี กาเจ ช้ีแจงระเบียบสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองส*วนท$องถิ่นจังหวัดยะลา จํากัด ว*าด$วยการให$เงินกู$แก*
สมาชิกและดอกเบ้ียเงินก$ู พ.ศ. 2562 ซึ่งอาศัยอํานาจตามข$อบังคับสหกรณออมทรัพยองคกรปกครองส*วนท$องถ่ินจังหวัดยะลา จํากัด
พ.ศ. 2553 ไดก$ าํ หนดใหส$ มาชกิ ผกู$ สู$ ง* เงินงวดชําระหนี้เงินก$ูโดยวิธีหักเงินได$รายเดือน ณ ท่ีจ*าย เพ่ือให$การบริหารจัดการธุรกิจสินเช่ือของ
สหกรณมีประสิทธิภาพ ลดป>ญหาการค$างชําระหน้เี งนิ กูข$ องสมาชิก และป?องกันการทจุ รติ ในสหกรณ

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจังหวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั ศกุ รท่ี 6 มนี าคม 2563

ยะลา : บูรณาการและขับเคลื่อนการดําเนนิ งานสงF เสรมิ การเกษตรแบบแปลงใหญF

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให$นายชนะ อินนุพัฒน
ผอ$ู าํ นวยการกล*ุมสง* เสรมิ สหกรณ 4 (อาํ เภอเบตง) พร$อมด$วย นางสาวภัทราพร บุญชัย นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ร*วมบูรณาการและ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานส*งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ*ร*วมกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา ณ ห$องประชุมการยางแห*ง
ประเทศไทยสาขาเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อให$เกษตรกรเป8าหมายมีความร$ู ความเข$าใจในการจัดทําบัญชีต$นทุนอาชีพได$อย*าง
ถูกตอ$ ง สําหรับเกษตรกรแปลงใหญ*ยางพารา ซึ่งเป<นสมาชิกของสหกรณกองทุนสวนยางมงคลยะรม จํากัด จํานวน 50 คน และเกษตรกร
แปลงใหญ*ไกเ* บตง จาํ นวน 50 คน ในส*วนของสํานักงานสหกรณจังหวัดยะลาร*วมให$ความรู$ในการจัดทําแผนการตลาด การซื้อขาย ในการ
เช่อื มโยงตลาดระหวา* งผู$ผลติ แปลงใหญก* ับผูซ$ อ้ื เพ่อื ให$การดาํ เนนิ งานระบบสง* เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ*เกดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นกั งานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั ศุกรท่ี 6 มนี าคม 2563

ยะลา : อบรมทางไกล (Conference) เรอื่ ง “การปอJ งกันผลประโยชนทับซอM น”

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา พร"อมด"วยบุคลากรของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดยะลา เข"าร(วมรับฟ*งการอบรมทางไกล (Conference) เร่ือง “การป7องกันผลประโยชนทับซ"อน” ณ ห"องประชุม
สํานกั งานสหกรณจงั หวัดยะลา โดยมีนายพเิ ชษฐ วสิริยะพาหะ อธิบดีกรมส(งเสริมสหกรณ เป>นประธานในพิธีเป@ด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้
เพือ่ ให"ความร"ู ความเขา" ใจ และสร"างความตระหนัก ค(านยิ ม จิตสํานกึ และเสริมสร"างจรยิ ธรรม แก(ขา" ราชการ ลกู จ"างประจํา และพนักงาน
ราชการ และนําไปปฏบิ ตั ิราชการและป7องกันการทุจรติ ทีจ่ ะเกิดขน้ึ ตอ( ไป

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั เสารที่ 7 มีนาคม 2563

ยะลา : แลกเปล่ยี นเรยี นรBูเครือขDายเกษตรกรรุDนใหมD young Smart Farmer

วันที่ 7 มีนาคม 2563 นายมนชุ าธปิ วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวดั ยะลา มอบหมายให% นางสาวชนินทรสุดา ดวงดี
เจ%าพนักงานส(งเสริมสหกรณ กลุ(มส(งเสริมสหกรณ 4 (อําเภอเบตง) ร(วมต%อนรับเครือข(ายเกษตรกรรุ(นใหม( young Smart Farmer สัญจร
14 จังหวดั ภาคใต%มาเยี่ยมชมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนร%ูในพนื้ ทจ่ี ังหวดั ยะลา โดยมีเครือข(าย young Smart Farmer อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
และเจ%าหน%าที่มาต%อนรับคณะ โดยในเวลา 14.30 น. ศึกษาดูงานท่ีสวนดาวทอง กม.16 อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ของนายสมชาย
เชี่ยวชาญศิลปG และเวลา 16.00 น. ศึกษาดูงาน ณ สวนนานวิทยา ตาพ(วง โดยในปH 2563 Young Smart Farmer ของเบตง คือ
นายสมชาย เชีย่ วชาญศิลปG มีสมาชิกจาํ นวน 21 คน

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั จันทรที่ 9 มีนาคม 2563

ยะลา : เชือ่ มโยงเครอื ขาA ยการผลิตและการตลาดผลไมFคณุ ภาพของสถาบนั เกษตรกรปJงบประมาณ 2563

วันท่ี 9 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นางอรทัย โอชาอัมพวัน
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กลุ)มส)งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ เข%าร)วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเช่ือมโยงเครือข)ายการผลิต
และการตลาดผลไม%คุณภาพของสถาบันเกษตรกรป6งบประมาณ 2563 ระหว)างวันท่ี 8 – 9 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ
จังหวดั จนั ทบุรี พร%อมด%วยนายประเสริฐ เร:ะน%ุย ผู%จัดการชุมนุมสหกรณการเกษตรยะลา จํากัด และนายอภิชาติ ดามะ ประธานกรรมการ
สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค%า ธ.ก.ส. ยะลา จํากัด โดยมี ท)านมนัญญา ศรีเศรษฐ รัฐมนตรีช)วยว)าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เป>นประธานในพิธีเป?ด ซ่ึงทางโครงการได%จัดให%มีการลงนามข%อตกลงทางการค%าร)วมกันระหว)างสหกรณผู%ผลิตกับเครือข)าย
สหกรณ ผ%ูประกอบการภาคเอกชน , บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด , Makro , Tesco Lotus , Big C , Topmarket และชุมนุมสหกรณ
การเกษตรยะลา จาํ กัด ได%ลงนามขอ% ตกลงทางการค%าร)วมกับสหกรณการเกษตรวัดจนั ทร จาํ กัด อกี ด%วย

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั จนั ทรท่ี 9 มีนาคม 2563

ยะลา : ตดิ ตามการกระจายสินคาA เกลือทะเลของศูนยกระจายสินคAาสหกรณ CDC

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นางราตรี กาเจ
ผู%อํานวยการกล+ุมส+งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) พร%อมด%วย นายนัจมุดดีน หะมะ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ และนายรุสลัน
บารมีดิง เจ%าพนักงานส+งเสริมสหกรณ ลงพ้ืนที่ติดตามการกระจายสินค%าเกลือทะเลของศูนยกระจายสินค%าสหกรณ CDC ระดับภาค
ของชุมนุมสหกรณการเกษตรยะลา จํากัด เพ่ือแจกจ+ายให%สมาชิกสหกรณในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และช+วยเหลือสหกรณผู%ผลิตเกลือทะเล
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได%แก+ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และให%คําแนะนําด%านการบันทึกบัญชีและการเงิน ณ ชุมนุม
สหกรณการเกษตรยะลา จํากัด อาํ เภอเมอื งยะลา จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นกั งานสหกรณจังหวดั ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั จันทรที่ 9 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชุมประจําเดือนมนี าคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา เป#นประธานการประชุมข%าราชการ
ลูกจ%างและพนักงานราชการสํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา คร้ังที่ 3/2563 ประจําเดือนมีนาคม 2563 เพ่ือรับทราบนโยบายการ
ดําเนนิ งานของจังหวดั ยะลา , กรมสง1 เสรมิ สหกรณ และตดิ ตามผลการปฏบิ ัตงิ านของกลุ1มงานตา1 งๆ ให%เป#นไปตามแผนงานและนโยบายของ
กรมสง1 เสริมสหกรณ ณ หอ% งประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นกั งานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวันจันทรท่ี 9 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ อนุกรรมการดําเนนิ งานตามยุทธศาสตรชาติวCาดวD ยปอE งกันและปราบปรามการทุจริต

วันท่ี 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให)
นายโกศล ช,วยไธสง หวั หนา) ฝ/ายบรหิ ารทัว่ ไป เข)าร,วมประชุมอนุกรรมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติว,าด)วยป3องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดยะลา คร้ังท่ี 2/2563 ณ ห)องประชุมศรียะลา ช้ัน 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายนิมะ มะกาเจ
รองผู)ว,าราชการจงั หวัดยะลา เป9นประธานการประชุม ………………………………………………………………………………………………………………….

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมือง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั อังคารท่ี 10 มนี าคม 2563

ยะลา : ร@วมประชมุ ใหญส@ ามัญประจาํ ปD 2562 ของสหกรณอนิ ตนั จาํ กัด

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นางอาฟ(ฟะ ซามะ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พร&อมด&วย นางสาวนภสร วัชรวิวรรธน เจ&าพนักงานส.งเสริมสหกรณ กลุ.มจัดต้ังและส.งเสริมสหกรณ
เข&าร.วมประชุมใหญ.สามัญประจําป( 2562 (ครั้งที่ 2) ของสหกรณอินตัน จํากัด ณ บ&านสมาชิกสหกรณ (ซอยกุโบร) อําเภอกรงป6นัง
จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจังหวดั ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั อังคารที่ 10 มนี าคม 2563

ยะลา : ติดตามหนก้ี องทุนพัฒนาสหกรณ รDวมกบั ตวั แทนสหกรณของ สกย.สาเมาะสามัคคี จาํ กดั

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นายมะเย็ง ดะเซ็ง
ผู&อํานวยการกล-ุมส-งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ พร&อมด&วย นางสาวอัญชนา แว-นแก&ว นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
(ผู&ชําระบัญชี) และนางสาวซัลวาณี สาเมาะ นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ ประชุมหารือติดตามหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ ร-วมกับตัวแทน
สหกรณของสหกรณกองทุนสวนยางสาเมาะสามคั คี จํากัด ได&ข&อสรุปลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยี่ยนและติดตามหนี้สมาชิกร-วมกัน ในวันที่ 11 มีนาคม
2563 ณ หม-ู 4 บา& นสาเมาะ ตําบลวงั พญา อาํ เภอรามนั จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจังหวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันอังคารที่ 10 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ หนAวยงานภาคีรAวมกบั ผDูนํากลมAุ นาแปลงใหญรA ะดบั จังหวัดยะลา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา พร$อมด$วย นายวิภาส อาบา
นักวชิ าการมาตรฐานสนิ ค$า กลม*ุ สง* เสรมิ และพัฒนาธุรกิจสหกรณ เข$าร*วมประชุมหน*วยงานภาคีร*วมกับผู$นํากล*ุมนาแปลงใหญ*ระดับจังหวัด
ยะลา ครั้งท่ี 1 ภายใต$โครงการระบบส*งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ* ป6 2563 เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการกล*ุมและแผนงาน
การดําเนินงานของหน*วยงานภาคีเครือข*าย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการดําเนินงาน การหาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข$าว
ในแต*ละชุมชน ซ่ึงมีศูนยเม็ดพันธุข$าวป<ตตานีจากกรมการข$าว เป=นเจ$าภาพในการจัดประชุม ณ ห$องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา
อําเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นกั งานสหกรณจังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมือง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั อังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการดาํ เนินการของสหกรณกองทนุ สวนยางตาเนาะ จํากดั

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นายชนะ อินนุพัฒน
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ เข&าร,วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ ณ ห&องประชุมสหกรณกองทุนสวนยางตาเนาะ
จาํ กดั โดยคณะกรรมการสอบถามเกย่ี วกับรายละเอยี ดในการขอยืมใชเ& ครอื่ งจักรกลการเกษตร (งบมหาดไทย) ซงึ่ สามารถดําเนนิ การ
ยืมใช&ได&ตามระเบียบการใช&ประโยชนฯ ที่สหกรณผ&ูได&รับงบประมาณได&จัดทําไว& ซึ่งสหกรณมีความประสงคจะขอยืมใช&จักรรีดยาง 7 ขอน
และรถโฟคกลฟิ ท เนอ่ื งจากเคร่ืองจักรที่มีอยู,เริ่มชํารุดมาก และไม,เพียงพอต,อกําลังการผลิตของสหกรณ ทางกลุ,มส,งเสริมสหกรณ 4 จะได&
ประสานสหกรณทีส่ ามารถให&ยืมใช&เคร่อื งจกั รดังกลา, วตอ, ไป

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานกั งานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวันอังคารที่ 10 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชุมคณะกรรมการสหกรณกองทนุ สวนยางมงคลยะรม จํากัด

วันที่ 10 มนี าคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวัดยะลา มอบหมายให& นางสาวภัทราพร บุญชัย
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กล*ุมส*งเสริมสหกรณ 4 (อําเภอเบตง) เข&าแนะนําส*งเสริมการลงทุนท่ีไม*ถูกต&องตาม พรบ. สหกรณฉบับ
ปจ7 จุบนั ในท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณกองทุนสวนยางมงคลยะรม จาํ กดั และแจ&งให&ดําเนินการไถ*ถอนท่ีดินที่มีการจดจํานองไว&ในการ
ก&ูยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ โดยให&สหกรณดําเนินการแจ&งขอดําเนินการจัดประชุมใหญ*แก*นายทะเบียนเพื่อให&ทันกําหนด 150 วัน
นับแต*วนั สิน้ ป<บัญชี ณ หอ& งประชมุ สหกรณกองทุนสวนยางมงคลยะรม อําเภอเบตง จังหวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั อังคารท่ี 10 มนี าคม 2563

ยะลา : ร@วมกิจกรรมพบปะยามเชาB หัวหนาB สว@ นราชการอําเภอธารโต

วนั ที่ 10 มนี าคม 2563 นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวัดยะลา มอบหมายให& นางสาวซัมซียะห เจะเงาะ
เจ&าพนักงานส*งเสริมสหกรณ กลุ*มส*งเสริมสหกรณ 5 (อําเภอธารโต) เข&าร*วมกิจกรรมพบปะยามเช&าหัวหน&าส*วนราชการอําเภอธารโต
ประจําเดือนมีนาคม 2563 ณ โรงเรยี นธารโตวฑั ฒนวทิ ย อาํ เภอธารโต จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมือง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/ประจําวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเดนิ รถยะลา จาํ กดั

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นายนัจมุดดีน หะมะ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ พร&อมด&วยนายรุสลัน บารมีดิง เจ&าพนักงานส*งเสริมสหกรณ กล*ุมส*งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา)
ลงพ้ืนท่ีแนะนําส*งเสริม พร&อมร*วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 19 คร้ังท่ี 3/2563 ณ สหกรณเดินรถยะลา จํากัด
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา..........................................................................................................................................................

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั อังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ยะลา : ร@วมกิจกรรมพบปะยามเชาB ประจําเดอื นมนี าคม 2563

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา พร$อมด$วยบุคลากรสํานักงานสหกรณ
จังหวัดยะลา ร(วมกิจกรรมพบปะยามเช$า ประจําเดือนมีนาคม 2563 เพื่อแลกเปล่ียนข$อคิดเห็นและปรึกษาหารือ ข$อราชการต(างๆ ใน
การปฏิบัติงานของส(วนราชการและสร$างความสัมพันธอันดีต(อกันระหว(างหน(วยงาน ณ อาคารศรีนิบง ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา
ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสทิ ธิ์ พานชิ พงศ ผูว$ า( ราชการจังหวัดยะลา เปน: ประธานในครัง้ นี้

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานกั งานสหกรณจังหวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั พธุ ที่ 11 มนี าคม 2563

ยะลา : แนวทางปฏิบัตโิ ครงการนาํ ลกู หลานเกษตรกรกลบั บFานสานตGออาชพี การเกษตร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา พร'อมด'วยบุคลากร
สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา เข'าร,วมประชุมทางไกล (Conference) เพ่ือช้ีแจงแนวทางปฏิบัติโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ'าน
สานต,ออาชีพการเกษตร โดยมีนายวิศษิ ฐ ศรีสวุ รรณ รองอธบิ ดีกรมสง, เสริมสหกรณ เปนA ประธานในทปี่ ระชุม ดาํ เนินการถ,ายทอดผ,านระบบ
ประชุมทางไกล Web conference ไปยังหน,วยงานของกรมส,งเสริมสหกรณทั้งส,วนกลางและภูมิภาค ณ ห'องประชุมสํานักงานสหกรณ
จังหวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั อังคารที่ 10 มนี าคม 2563

ยะลา : ติดตามการเบกิ จาA ยเงินอุดหนุนตามมาตรา 49 (3)

วันท่ี 10 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นายชนะ อินนุพัฒน
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ เข&าติดตามการเบิกจ-ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 49 (3) ท่ีได&รับสนับสนุนจากการยางแห-งประเทศไทย
จังหวัดยะลา ในการปรับปรุงโรงรมยางเพื่อผลิตยางแผ-นรมควันมาตรฐาน GMP เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการผลิต ให&เป=นไปตามระเบียบการ
จดั ซือ้ จดั จ&างของสหกรณฯ ทีไ่ ดก& าํ หนดไว& ณ หอ& งประชมุ สหกรณกองทนุ สวนยางบา& นบ-อนํ้ารอ& น จาํ กัด อาํ เภอเบตง จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจังหวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั พฤหัสบดีที่ 12 มนี าคม 2563

ยะลา : ออกใหบB ริการตามโครงการ “หนEวยบําบัดทุกข บํารงุ สขุ สรBางรอยยิม้ ใหปB ระชาชน”

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นายนัจมุดดีน หะมะ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กล'ุมส'งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ลงพ้ืนที่เข%าร'วมการออกให%บริการตามโครงการ “หน'วย
บาํ บัดทุกข บาํ รงุ สุข สรา% งรอยย้มิ ให%ประชาชน” อําเภอย้ิมเคลื่อนท่ี คร้ังท่ี 6/2563 ณ องคการบริหารส'วนตําบลลิดล หมู'ท่ี 4 ตําบลลิดล
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร%อมมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค ให%แก'ประชาชนยากจน ทั้งน้ีทางสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค%า
ธ.ก.ส.ยะลา จํากัด นําสินค%ามาจําหน'ายในราคายุติธรรม อาทิ นํ้ามัน ผงซักฟอก ข%าวสาร น้ํายาล%างจาน นํ้าตาล ฯลฯ เพ่ือลดค'าครองชีพ
ของประชาชนในพน้ื ทอ่ี ีกดว% ย

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานกั งานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั พฤหัสบดีท่ี 12 มนี าคม 2563

ยะลา : รวA มประชุมคณะกรรมการดาํ เนินการ สกต.ธ.ก.ส. จํากดั

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นางราตรี กาเจ
ผู%อํานวยการกลม+ุ ส+งเสรมิ สหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ลงพ้ืนท่ีแนะนําส+งเสริมและร+วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังท่ี 8/2562
สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค%า ธ.ก.ส. ยะลา จํากัด (สกต.ธ.ก.ส.ยะลา จก.) ณ ห%องประชุมสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั พฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563

ยะลา : รAวมประชมุ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรเมอื งยะลา จํากัด

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นายนัจมุดดีน หะมะ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กลุ'มส'งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ลงพ้ืนท่ีแนะนําส'งเสริมและเข%าร'วมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณการเกษตรเมืองยะลา จํากัด ชุดท่ี 46 คร้ังที่ 9/2563 ณ สหกรณการเกษตรเมืองยะลา จํากัด อําเภอเมืองยะลา
จังหวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจังหวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

ยะลา : จดั เวทีรบั ฟBงและกําหนดแผนพัฒนาสหกรณการเกษตรเพอ่ื การตลาดลกู คาH ธกส.ยะลา จํากดั

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายมนชุ าธิป วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวัดยะลา พร#อมดว# ยนางราตรี กาเจ ผ#ูอํานวยการ
กล*ุมส*งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) จัดเวทีรับฟ1งและกําหนดแผนพัฒนาสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค#า ธกส.ยะลา จํากัด
โดยมีคณะกรรมการดาํ เนนิ การ เจ#าหน#าทส่ี หกรณและผแ#ู ทน ธกส.จงั หวัดยะลา ร*วมเวที จํานวน 20 คน ณ หอ# งประชุม ธกส.จงั หวัดยะลา

สหกรณแห*งน้ีดําเนินธุรกิจด#านการตลาดครบวงจร รวมซ้ือ รวมขาย ครบวงจร วิเคราะหศักยภาพ จุดอ*อน จุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรค แล#วต#องการเดินไปอย*างมั่นคงส*ูวิสัยทัศน “เป?นศูนยกลางการผลิตและการตลาดของเกษตรกรอย*างยั่งยืน” ร*วมคิด
ร*วมทาํ อย*างซื่อสัตยโปร*งใส มธี รรมาภบิ าล สค*ู วามสาํ เรจ็ ไดอ# ยา* งยั่งยนื

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมือง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

ยะลา : รAวมประชุมคณะกรรมการดําเนนิ การสหกรณออมทรพั ยสาธารณสขุ จงั หวัดยะลา จํากดั

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให%นายรุสลัน บารมีดิง
เจา% พนักงานส(งเสริมสหกรณ กลุ(มส(งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ลงพ้ืนที่แนะนําส(งเสริมและร(วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรพั ยสาธารณสุขจังหวัดยะลา จํากัด ชุดท่ี 33 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห%องประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดยะลา
จํากดั อาํ เภอเมอื งยะลา จังหวดั ยะลา ชแ้ี จงแนวทางปฏิบัติในการกําหนดหลกั ประกันเงนิ กแ%ู ละการจัดสวัสดกิ ารของสหกรณ

ฝายประชาสมั พันธ สํานกั งานสหกรณจงั หวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วนั พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

ยะลา : ประชุมประจาํ เดอื นหวั หนา) ส*วนราชการระดับอาํ เภอเมืองยะลาสญั จร

วันท่ี 12 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให3นายนัจมุดดีน หะมะ
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ กลุ#มส#งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ลงพ้ืนที่เข3าร#วมประชุมประจําเดือนหัวหน3าส#วนราชการระดับ
อําเภอเมืองยะลาสัญจร คร้ังท่ี 5/2563 ณ องคการบริหารส#วนตําบลลิดล หม#ูที่ 4 ตําบลลิดล อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี
นายอมร ชุมชว# ย ปลดั อาํ เภอ (จพง.ปค.ชาํ นาญการพิเศษ) รักษาราชการการนายอําเภอเมอื งยะลา เป6นประธานในทป่ี ระชุมฯ

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นกั งานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันพฤหัสบดีที่ 12 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการดาํ เนินงานสหกรณการเกษตรธารโต จาํ กัด

วนั ที่ 12 มนี าคม 2563 นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวดั ยะลา มอบหมายใหน% างสาวซัมซยี ะห เจะเงาะ
เจ%าพนักงานสง) เสรมิ สหกรณ กล)ุมสง) เสริมสหกรณ 5 (อาํ เภอธารโต) เขา% ร)วมประชมุ คณะกรรมการดาํ เนินงานสหกรณการเกษตรธารโต
จาํ กดั ประจําเดือนมีนาคม 2563 ณ สหกรณการเกษตรธารโต จํากัด อาํ เภอธารโต จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานกั งานสหกรณจงั หวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั อังคารที่ 17 มีนาคม 2563

ยะลา : ส@งเสรมิ และแนะนําการดาํ เนนิ งานรวบรวมผลผลติ และยางพาราของสมาชิก

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให&นางราตรี กาเจ
ผูอ& ํานวยการกลมุ, ส,งเสรมิ สหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) พร&อมด&วยนายรุสลัน บารมีดิง เจ&าพนักงานส,งเสริมสหกรณ ลงพื้นที่ให&คําแนะนํา
การดําเนินงานรวบรวมผลผลิตและยางพาราของสมาชิก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 19 ได&กําหนดให&ผู&ตรวจการ
สหกรณมีอาํ นาจหน&าท่ตี รวจสอบกจิ การและฐานะทางการเงินของสหกรณตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ณ ชุมนุมสหกรณการเกษตร
ยะลา จาํ กัด อําเภอเมือง จงั หวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานกั งานสหกรณจังหวัดยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันจนั ทรที่ 16 มนี าคม 2563

ยะลา : แนะนําการแกAไขระเบียบสหกรณฯ วาE ดวA ยการใหAกยูA มื เงนิ แกEสมาชิก พ.ศ.2562

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให%นางราตรี กาเจ
ผ%ูอํานวยการกลุ+มส+งเสริมสหกรณ 1 (อําเภอเมืองยะลา) และนายรุสลัน บารมีดิง เจ%าพนักงานส+งเสริมสหกรณ ลงพ้ืนที่แนะนําส+งเสริมการ
แก%ไขระเบียบสหกรณฯ ว+าด%วยการให%กู%ยืมเงินแก+สมาชิก พ.ศ. 2562 ให%เป8นไปตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือมิให%ขัดกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ข%อบังคับสหกรณ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข%อง ณ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดยะลา จาํ กดั อําเภอเมืองยะลา จงั หวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานกั งานสหกรณจังหวดั ยะลา ตําบลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันจนั ทรท่ี 16 มนี าคม 2563

ยะลา : ร@วมแสดงความยนิ ดใี นโอกาสเดินทางมารบั ตําแหน@งใหม@ของปศุสัตวจังหวัดยะลา

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นางสุธาสินี แสงอรุณ
ผอู% ํานวยการกล*มุ จดั ตัง้ และส*งเสรมิ สหกรณ และนางสาวอัญชนา แว*นแก%ว ผ%ูอํานวยการกลุ*มส*งเสริมสหกรณ 7 (อําเภอรามัน) ร*วมแสดง
ความยินดีในโอกาสเดนิ ทางมารับตําแหนง* ใหมข* องปศสุ ตั วจังหวดั ยะลา (นายอรรถพล แสนพนั ทา) ณ สาํ นกั งานปศสุ ตั วจงั หวัดยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจังหวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันจนั ทรท่ี 16 มีนาคม 2563

ยะลา : โครงการสง@ เสริมคุณธรรมจรยิ ธรรมขาD ราชการในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให% นางสุธาสินี แสงอรุณ
ผอู% าํ นวยการกลุม* จัดตงั้ และสง* เสริมสหกรณ พรอ% มดว% ยบคุ ลากรสํานกั งานสหกรณจังหวัดยะลา เข%าร*วมโครงการส*งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ขา% ราชการในวันธรรมสวนะ (วนั พระ) ประจาํ เดือนมนี าคม 2563 ณ วดั เมืองยะลา พระอารามหลวง ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวันพธุ ท่ี 18 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชุมเพอ่ื พจิ ารณาคําขอเงินอดุ หนุน ตามมาตรา 49(3)

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา พร$อมด$วย นางอรทัย โอชาอัมพวัน
นักวชิ าการสหกรณชาํ นาญการ เข$าร*วมประชุมเพื่อพิจารณาคําขอเงินอุดหนุน ตามมาตรา 49(3) ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งสิ้น 7
สถาบัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หอ$ งประชมุ การยางแห*งประเทศไทยจังหวดั ยะลา อาํ เภอเมือง จังหวัดยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมอื ง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวนั พุธท่ี 18 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ โครงการช้แี จงใหEความรูงE านประกนั สังคม ประจาํ ปG 2563

วนั ที่ 18 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นางสาวมนสิกานต ตอ
แลมา เจ&าพนักงานการเงินและบัญชี เข&าร,วมประชุมโครงการช้ีแจงให&ความร&ูงานประกันสังคม ประจําป1 2563 ณ ห&องประชุมช้ัน 2
สํานักงานประกนั สงั คมจงั หวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พนั ธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจําวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

ยะลา : รBวมพิธีถวายราชสดุดพี ระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกลาF

วันท่ี 18 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา มอบหมายให& นางวิชชุดา กาญจนศิริ
ผู&อํานวยการกล+ุมส+งเสริมสหกรณ 5 (อําเภอธารโต) พร&อมด&วยบุคลากรสํานักงานสหกรณจังหวัดยะลา เข&าร+วมพิธีถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู+หัว (ร.5) เนื่องในวันท&องถ่ินไทย ประจําป9 2563 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช&างเผือก เทศบาลนคร
ยะลา อําเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สํานกั งานสหกรณจงั หวดั ยะลา ตาํ บลสะเตง อาํ เภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันศุกรที่ 20 มีนาคม 2563

ยะลา : รวB มพิธสี งB มอบโครงการสานไทยใจหน่ึงเดียวสรGางความสามคั คปี รองดอง

วนั ท่ี 20 มนี าคม 2563 นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท สหกรณจงั หวัดยะลา มอบหมายให% นางสุธาสินี แสงอรณุ
ผู%อาํ นวยการกลุม* จดั ต้งั และส*งเสริมสหกรณ พร%อมด%วย นางสาวอญั ชนา แว*นแก%ว ผู%อํานวยการกลมุ* สง* เสรมิ สหกรณ 7 (อําเภอรามัน) เข%า
รว* มพิธีสง* มอบโครงการสานไทยใจหน่งึ เดียวสร%างความสามคั คปี รองดอง ชมุ ชนรว* มใจเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันแกโ* รงเรยี นบ%านโกตาบารู
หมทู* ่ี 1 ตาํ บลโกตาบารู อําเภอรามนั จังหวดั ยะลา ซงึ่ ดําเนินการโดย ศูนยประสานการปฏิบตั ิท่ี 1 กองอํานวยการรกั ษาความม่นั คงภายใน
ราชอาณาจกั ร โดย กองอํานวยการรกั ษาความมั่นคงภายในจงั หวดั ยะลา โดยมี พันเอกทิม เรอื นโต รองผ%อู ํานวยการรักษาความม่นั คง
ภายในจงั หวดั ยะลา (ฝา> ยทหาร) เปน? ประธานสง* มอบ

ฝายประชาสมั พนั ธ สํานักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจาํ วันจันทรที่ 23 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ จดั ทาํ แผนสมรถนะรายบุคคล (IDP) และการจดั ทาํ คาํ รับรองการปฏิบัติราชการรายบคุ คล

วันท่ี 23 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท สหกรณจังหวัดยะลา ร!วมกับข$าราชการสํานักงานสหกรณ
จังหวัดยะลา ประชุมจัดทําแผนสมรถนะรายบุคคล (IDP) และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยสหกรณจังหวัดยะลา
ไดก$ ําชบั และห!วงใยบุคลากรในสังกัดในการปอ4 งกนั การแพร!ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โควิด – 19 ณ หอ$ งประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด
ยะลา อาํ เภอเมอื ง จงั หวดั ยะลา

ฝายประชาสมั พันธ สาํ นักงานสหกรณจงั หวัดยะลา ตาํ บลสะเตง อําเภอเมือง จงั หวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวันพธุ ท่ี 25 มีนาคม 2563

ชว่ งวกิ ฤต Covid – 19 สหกรณ์ยะลา ขอรว่ มสเู้ ปิดศนู ย์กระจายสนิ ค้าอปุ โภคบรโิ ภคใหก้ บั พีน่ อ้ งชาวจังหวดั ยะลา
“สหกรณ์คือแหลง่ ผลติ อาหารคุณภาพบรกิ ารประชาชน”

วันท่ี 25 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางราตรี กาเจ
ผอู้ ำนวยการกลุ่มส่งเสรมิ สหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยะลา) ติดตามงานโครงการกระจายสนิ ค้า ตามท่ีสำนกั งานสหกรณ์จังหวดั ยะลา ร่วมกับ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จัดบริการสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาท่ีเป็นธรรม
ราคาเดิม มีเพียงพอไม่ต้องตุน เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด
เลขที่ 97/482 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จงั หวดั ยะลา

ฝ่ายประชาสัมพนั ธ์ สำนกั งานสหกรณ์จงั หวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวันจันทร์ท่ี 30 มนี าคม 2563

ยะลา : ทดสอบการประชุมผ่านช่องทาง APPLication Zoom meeting

วนั ท่ี 30 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จงั หวดั ยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์
จงั หวัดยะลา ทดสอบการประชมุ ผา่ นช่องทาง APPLication Zoom meeting เพอื่ ดำเนินการจัดประชมุ ภายในองค์กรโดยใหช้ ่องทาง
การส่อื สารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และโทรศพั ทม์ ือถือ เพ่อื รับฟงั การประชมุ โดยไม่ต้องเดินทางเข้าห้องประชมุ และยงั สามารถโต้ตอบ
สนทนากับผเู้ ขา้ ประชุมเสมือนอยใู่ นหอ้ งประชุม เป็นมาตรการป้องกนั การระบาดของไวรัส COVID-19 ของสำนกั งานสหกรณจ์ งั หวดั ยะลา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนกั งานสหกรณ์จงั หวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ยะลา : แนะนำ ส่งเสรมิ และติดตามการดำเนินงานของกลมุ่ เกษตรกรทำสวนยางพารายะรม

วนั ท่ี 31 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณจ์ ังหวดั ยะลา มอบหมายให้ นายชนะ อินนุพฒั น์
ผูอ้ ำนวยการกลมุ่ ส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าแนะนำ ส่งเสรมิ และติดตามการดำเนนิ งานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารายะรม
เพ่อื กำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 ณ สำนกั งานกลมุ่ เกษตรกรทำสวนยางพารา
ยะรม อำเภอเบตง จังหวดั ยะลา

ฝา่ ยประชาสมั พนั ธ์ สำนกั งานสหกรณจ์ ังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวันอังคารที่ 31 มนี าคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชาวบา้ นจุฬาภรณ์พฒั นา 10 จำกัด

วันท่ี 31 มนี าคม 2563 นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายชนะ อินนุพฒั น์
ผู้อำนวยการกลมุ่ ส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้ารว่ มประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณช์ าวบา้ นจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จำกัด
ณ อาคารอเนกประสงค์หมบู่ ้านจฬุ าภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จังหวดั ยะลา เพื่อติดตามการแกไ้ ขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ
บญั ชรี ะหว่างปี สำหรบั ปีบัญชีสนิ้ สดุ วนั ที่ 30 มถิ นุ ายน 2563 จากการติดตามคณะกรรมการไดด้ ำเนนิ การแก้ไขข้อสงั เกตท้ังหมดเรียบรอ้ ย
แล้ว ซงึ่ อย่รู ะหวา่ งการรายงานผลการแกไ้ ขใหน้ านทะเบียนทราบต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนกั งานสหกรณจ์ งั หวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมอื ง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวนั อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณช์ าวบา้ นจุฬาภรณพ์ ฒั นา 10 จำกดั

วนั ท่ี 31 มนี าคม 2563 นายมนชุ าธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวดั ยะลา มอบหมายให้ นายชนะ อินนุพฒั น์
ผอู้ ำนวยการกลุ่มส่งเสรมิ สหกรณ์ 4 (อำเภอเบตง) เข้าติดตามการดำเนนิ งานของสหกรณ์ผู้เลีย้ งสุกรเบตง จำกัด ซึ่งมลี ูกหน้ีการค้าผิดนัดชำระ
จำนวน 1 ราย ซ่งึ ไดใ้ หค้ ำแนะนำแนวทางในการติดตามหน้ี จากการติดตามลูกหนี้ได้มีการเข้ามาจา่ ยชำระหน้ีตามที่ไดต้ กลงกันไว้ สหกรณฯ์
สามารถเกบ็ หนี้ได้ และลูกหนี้การคา้ มยี อดคา้ งชำระลดลง ณ สำนกั งานสหกรณ์ผ้เู ล้ยี งสุกรเบตง จำกดั อำเภอเบตง จังหวดั ยะลา

ฝ่ายประชาสมั พนั ธ์ สำนกั งานสหกรณ์จังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวันอังคารท่ี 31 มีนาคม 2563

ยะลา : ประชมุ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์ อมทรัพย์ครูยะลา จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา มอบหมายให้นางราตรี กาเจ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองยะลา) ลงพื้นที่ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ชุดที่ 57 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสุขเกื้อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อแนะนำส่งเสริม
สหกรณ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2562 และกฎหมายอ่นื ที่เกย่ี วข้องอยา่ งเคร่งครดั

ฝา่ ยประชาสมั พนั ธ์ สำนกั งานสหกรณ์จังหวดั ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/

ประจำวนั อังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ยะลา : ตรวจเย่ียมและใหก้ ำลังใจแกเ่ จ้าหน้าที่ชุมนมุ สหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด

วันที่ 31 มนี าคม 2563 นายมนุชาธปิ วรกาญจนานนท์ สหกรณ์จังหวัดยะลา มอบหมายใหน้ างสุธาสนิ ี แสงอรุณ
ผอู้ ำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา แว่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 (อำเภอรามนั )
เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา ในการเปิดให้บริการจำหน่ายสนิ ค้าอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเป็นต่อการดำรงชีพแก่สหกรณ์และประชาชนทวั่ ไปอย่างต่อเนื่อง แมใ้ น
ชว่ งภาวะวิกฤตของการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าในจังหวัดยะลา ทำให้ประชาชนบริเวณในพ้ืนที่ไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร สามารถ
ซ้ือสินค้าได้ตามความต้องการ โดยชุมนุมจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเหมาะสม ได้แก่ อ่างล้างมือ เจล
แอลกอฮอล์ทำความสะอาดก่อนเขา้ ร้าน หน้ากาก เฟสชิลด์ และกำหนดระยะปลอดภัยในการซื้อสินค้าภายใต้การนำของ นายประเสริฐ
เร๊ะน้ยุ ผูจ้ ัดการชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกดั

ฝา่ ยประชาสมั พันธ์ สำนกั งานสหกรณ์จงั หวดั ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมอื ง จังหวดั ยะลา 95000
โทร. 0 7321 2539 [email protected] http://webhost.cpd.go.th/yala/


Click to View FlipBook Version