The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vbitsit, 2019-01-11 08:38:58

7ο

7ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ … μια νέα αρχή Τεύχος 7

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τα παιδιά είναι πολύ Επιπρόσθετα, ανα- τους καλούς βαθ-
λαμβάνουν περισσό- μούς έρχονται στην
τρομαγμένα αλλά και τερες ευθύνες και επιφάνεια. Στη συ-
ξεκινούν ακόμα πε- νέχεια όμως, απο-
ενθουσιασμένα όταν ρισσότερες δραστη- δεικνύουν πως
ριότητες. Παράλλη- μπορούν να αντα-
κάνουν το πρώτο λα, συμμετέχουν σε πεξέλθουν στις
προγράμματα και υποχρεώσεις τους
τους βήμα στο Γυ- εκδηλώσεις εντός με επιτυχία.
του σχολείου, που Τις πρώτες μέρες
μνάσιο. Είναι τότε αυξάνουν τις γνώ- προσπαθούν να
σεις τους και ανα- δημιουργήσουν φι-
που μπαίνουν στην πτύσσουν την κριτι- λίες και να βρουν
κή τους ικανότητα. ανθρώπους που θα
εφηβεία και η ζωή Όλα αυτά βέβαια, εμπιστεύονται και
δημιουργούν στους θα μπορούν να εκ-
τους αλλάζει εντε- εφήβους έντονα συ- φράζουν τα συναι-
ναισθήματα, όπως σθήματά τους. Αυ-
λώς. ανασφάλεια, άγχος τό είναι το πρώτο
και πίεση. Στην αρ- στάδιο, το στάδιο
Aρχικά, οι υποχρεώ- χή, δυσκολεύονται προσαρμογής.
πάρα πολύ και ανα- Στη συνέχεια,
σεις τους αυξάνονται ρωτιούνται πως θα έρχεται ένα δεύτε-
καταφέρουν να α- ρο στάδιο, το στά-
ραγδαία. Εντάσσονται νταπεξέλθουν . διο της αποδοχής
Η κούραση των και των πρώτων
σε ένα καινούργιο πρώτων ημερών με- εντυπώσεων. Ο
τά από τις μακρο- έφηβος προσαρμό-
περιβάλλον και χρόνιες διακοπές ζεται σιγά -σιγά
του καλοκαιριού εί- στο διαφορετικό
έρχονται σε επαφή με ναι φανερή. Ο φόβος αυτό περιβάλλον
και η αγωνία για του Γυμνασίου.
πολλούς διαφορετι- Πριν λίγο καιρό,
πέρασα κι εγώ αυ-
κούς ανθρώπους κα- τή την εμπειρία και Περιεχόμενα
ήταν συναρπαστική. τεύχους:
θημερινά. Επίσης, Κατά τη γνώμη μου,
η προσαρμογή στο
αρχίζουν να ανεξαρ- Γυμνάσιο είναι μια
εξέλιξη και η
τητοποιούνται και να ένδειξη πως μεγα- ΓΥΜΝΑΣΙΟ … 1
λώνουμε. Και η ε- μια νέα αρχή
πηγαίνουν μόνοι τους ξέλιξη είναι κομμά-
τι της ζωής.
σχολείο, χωρίς τη

συνοδεία γονέων. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ- 2
&
Τα παιδιά αρχίζουν ΤΗΤΑ TΩΝ

σιγά-σιγά να μεγαλώ- ΕΦΗΒΩΝ 3

νουν και να παίρνουν ΔΙΔΥΜΕΣ,
ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΕΣ & 4
δικές τους αποφά-
ΦΙΛΕΣ
σεις. Ακόμα, προετοι-
FAKE NEWS 5
μάζονται για να γί-

νουν σωστοί aυριανοί ΟΙ ΚΟΥΡΟΙ ΤΗΣ 6
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ &
πολίτες . 7

ΕΛΛΑΔΑ: 8
ΧΤΕΣ &
9
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

AΣΥΝΟΔΕΥΤΑ 10
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ &

11

Σικαλιά Άννα ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 12
Μαθήτρια Α3 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΟΥ 13

ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ 14

Σελίδα 2

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ TΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Ο έφηβος λις που προλαβαίνουν των και τη διαμόρφω-
στην καθημερινή του να πάνε έστω για λίγο ση της ταυτότητάς
ζωή ασχολείται με στο σπίτι τους και να τους. Ο τρόπος ω-
πολλές δραστηριότη- φάνε. Άλλοι μαθητές στόσο με τον οποίο οι
τες εκτός του σχολεί- πηγαίνουν στο σπίτι έφηβοι αξιοποιούν
ου, μαθαίνοντας έτσι και ίσως αργότερα να τον ελεύθερο χρόνο
καινούρια πράγματα, πάνε σε κάποιο εξω- τους, συνδέεται ποι-
ερχόμενος σε επαφή σχολικό μάθημα ή α- κιλοτρόπως με τη ψυ-
με νέες γνώσεις, πλώς μελετούν για χική αλλά και σωματι-
διευρύνοντας τους την επόμενη μέρα. Το κή τους ανάπτυξη και
ορίζοντές του, δοκι- απογευματινό πρό- υγεία.
μάζοντας νέες εμπει- γραμμα των μαθητών Οι έφηβοι στον ελεύ-
ρίες και κάνοντας ένα εξαρτάται σε μεγάλο θερο χρόνο τους α-
βήμα τη φορά, ώστε βαθμό από τα φροντι- σχολούνται κυρίως με
να ολοκληρωθεί σαν στήρια, το διάβασμα τον υπολογιστή, με
άνθρωπος και σαν που έχουν να κάνουν, αθλητικές δραστηριό-
προσωπικότητα. Ας και το χρόνο που δια- τητες ή ακούνε μου-
δούμε λοιπόν πιο συ- θέτουν για να τα κά- σική. Οι μεγαλύτεροι
γκεκριμένα την καθη- νουν όλα αυτά. Συνή- σε ηλικία έφηβοι πε-
μερινή ζωή του εφή- θως, οι ώρες του ριορίζουν τις δραστη-
βου και τη ψυχολογία φροντιστηρίου είναι ριότητές τους και α-
του πάνω σε αυτή την ήδη κανονισμένες , σχολούνται περισσό-
καινούρια φάση της έτσι ώστε ο υπόλοι- τερο με καθιστικές
ζωής του. πος χρόνος που μένει δραστηριότητες (π.χ.
Όλοι οι μαθητές κα- να αφιερώνεται στο Η/Υ) σε σύγκριση με
θημερινά έχουν τη διάβασμα της εβδομά- τους νεότερους.
ρουτίνα του σχολείου. δας. Και αυτός βέβαια Σύμφωνα με έρευνες,
Ξυπνάνε, παίρνουν θα μπορούσε να χα-
πρωινό, ετοιμάζονται ρακτηριστεί ως ένας φαίνεται ότι συγκριτι-
και φεύγουν. Πηγαί- λόγος για τον οποίο
νουν στο σχολείο και δεν έχουν αρκετό ε- κά με τα αγόρια, τα
ακολουθούν το καθη- λεύθερο χρόνο, ώστε
μερινό πρόγραμμά να κάνουν και κάτι κορίτσια έχουν ευρύ-
τους. Αυτό για όλους περισσότερο από διά-
τους μαθητές είναι βασμα, είτε αφορά το τερο φάσμα δραστη-
κοινό, μέχρι να έρθει σχολείο, είτε το φρο-
η ώρα να φύγουν από ντιστήριο, ή και να ριοτήτων, (π.χ. ανά-
το σχολείο για να πά- κάνουν κάτι, που
νε κάπου αλλού ή να πραγματικά τους αρέ- γνωση εξωσχολικών
κάνουν κάτι άλλο. Αρ- σει. Ο ελεύθερος
κετοί μαθητές αμέ- χρόνος των εφήβων βιβλίων, ζωγραφική,
σως μετά το σχολείο αποτελεί ένα από τα
πηγαίνουν στα εξω- σημαντικότερα πεδία χορό, μουσική, βόλεϊ,
σχολικά μαθήματά για την κοινωνικοποί-
τους, κυρίως στα ησή τους, την ανά- ποδόσφαιρο, αθλητι-
φροντιστήρια και μό- πτυξη των δεξιοτή-
σμός, φωτογραφία).

Η τηλεόραση αποτε-

λεί ένα από τα βασικά

μέσα ενημέρωσης και

διασκέδασης στις δυ-

τικές κοινωνίες και

έχει γίνει αντικείμενο

Τεύχος 7 Σελίδα 3

πολλών ερευνών σχε- συχνή παρακολούθη- ραιώσει . Θα μπορού-
τικά με τις επιδρά- ση τηλεόρασης σε να προσπαθήσει να
σεις που έχει στα άλλωστε, σχετίζεται ασχοληθεί με κάτι
παιδιά και τους εφή- και με σειρά προβλη- που θα του έδινε ψυ-
βους. Τα παιδιά και οι μάτων αργότερα στη χική ικανοποίηση και
έφηβοι σήμερα δεν ζωή όπως κάπνισμα, θα τον ενδιέφερε α-
απασχολούνται μόνο κακή φυσική κατάστα- κόμη και επαγγελμα-
με την τηλεόραση, αλ- ση, ανθυγιεινές δια- τικά. Δηλαδή, αν στον
λά αφιερώνουν πολύ τροφικές συνήθειες, ελεύθερο χρόνο του
χρόνο και σε άλλες υψηλά επίπεδα χολη- ασχοληθεί με ένα χό-
ηλεκτρονικές συσκευ- στερόλης στο αίμα και μπι που αγαπάει πο-
ές. Πολλές μελέτες, παχυσαρκία. Ειδικά, η λύ, ίσως να το ακο-
έχουν εστιάσει στις Αμερικανική Παιδια- λουθήσει αργότερα
επιπτώσεις που έχει τρική Ακαδημία συνι- και σαν επάγγελμα.
στην υγεία τους ο στά οι γονείς να μην Το καλύτερο απ’ όλα,
χρόνος που βρίσκο- επιτρέπουν στα παι- είναι ό,τι κάνει, να το
νται συνολικά μπρο- διά τους να βλέπουν κάνει πάντα με θετι-
στά στην οθόνη ηλε- τηλεόραση για περισ- κή σκέψη, ενέργεια
κτρονικών συσκευών σότερο από δύο ώρες και δίψα για οτιδήπο-
και έχουν δείξει ότι ημερησίως. τε καινούριο του προ-
σχετίζεται με αύξηση Συμπερασματικά, κύψει.
βάρους και παχυσαρ-
κία, πρώιμη έναρξη βλέπουμε ότι η καθη-
σεξουαλικής ζωής,
βίαιες ή επιθετικές μερινή ζωή του εφή-
συμπεριφορές, πρώι-
μη έναρξη καπνίσμα- βου είναι γεμάτη με
τος και χρήσης αλκο-
όλ. υποχρεώσεις που
Επιπλέον, ο αυξημέ-
νος χρόνος παρακο- πρέπει να διεκπε-
λούθησης τηλεόρασης
και γενικά ο χρόνος Σπύρος Κυπραίος
μπροστά από μια οθό- Μαθητμ,. ής Γ2
νη επηρεάζει τις κοι-
νωνικές σχέσεις των
εφήβων, καθώς μελέ-
τες έχουν επισημάνει
ότι συνδέεται με τη
μείωση του χρόνου
προσωπικών συνανα-
στροφών και με τη
χαμηλή ποιότητα συ-
ναισθηματικού δεσμού
με τους γονείς και
τους συνομήλικους. Η

Σελίδα 4

«ΔΙΔΥΜΕΣ, ΣΥΜΜΑΘΗΤΡΙΕΣ & ΦΙΛΕΣ»

 Πώς νιώθετε μεταξύ μας, προσπαθώ-  Ποια είναι τα
ντας να γίνει η μία κα- σχέδιά σας για το
που δίνετε συνέ- λύτερη από την άλλη, μέλλον;
ντευξη; Είναι η χωρίς όμως να έχουμε
πρώτη φορά; έχθρα. Ελευθερία: Εγώ, ως
πιο δυναμικός χαρακτή-
Ελευθερία: Όχι, δεν  Εκτός από αδερ- ρας θέλω να σπουδάσω
είναι η πρώτη φορά, στις ένοπλες δυνάμεις
αλλά είμαστε ενθουσια- φές και συμμα- του στρατού και προς το
σμένες που δίνουμε συ- θήτριες, είστε παρόν, όταν μεγαλώσω
νέντευξη γι αυτό το θέ- και φίλες; θέλω να αφοσιωθώ στην
μα. καριέρα μου,. αλλά πι-
Αρετή: Δεν θα στεύω πως η οικογένεια
θα με κερδίσει κάποια
 Ποιά είναι η ε- έβλεπα την Ελευθερία στιγμή.
μπειρία σας από Αρετή: Από μικρό παι-
την κοινή σας σαν φίλη, ωστόσο το δί, ήθελα να γίνω δασκά-
πορεία στη ζωή; λα και να έχω μια ήρεμη
γεγονός ότι είναι αδερ- ζωή με την οικογένειά
μου. Έτσι αποδεικνύεται,
φή μου με κάνει να την ότι είμαστε δύο τελείως
διαφορετικοί χαρακτή-
εμπιστεύομαι. ρες.

Ελευθερία: Η κάθε Ελευθερία: Ενώ λογι- Κατερίνα Μαγδαληνού
Μαθήτρια Γ2
μέρα μαζί με την Αρετή κά, θα έπρεπε να είμα-

είναι μια διαφορετική στε κολλητές φίλες ε-

εμπειρία. Όπως όλα τα πειδή ζούμε στους

αδέλφια, έχουμε καλές ίδιους χώρους, εγώ την

και κακές στιγμές. Αρετή τη βλέπω σαν

Αρετή: Όπως προείπε ένα άτομο για το οποίο

η Ελευθερία, κάθε μέρα έχω ευθύνη, έτσι μου

ζούμε καινούριες ε- βγαίνει η επιθυμία να

μπειρίες. Αυτό συμβαί- την συμβουλεύω και να

νει βέβαια, γιατί βρι- την κριτικάρω ( παρόλο

σκόμαστε συνεχώς που αυτό την εκνευρί-

στους ίδιους χώρους. ζει ), άλλωστε οι φίλοι

Παρά όλα αυτά, έχουμε και τα αδέλφια πρέπει

διαμορφώσει τελείως να είναι ειλικρινείς με-

διαφορετικό χαρακτήρα. ταξύ τους.

 Πώς βιώνετε  Ποιες είναι οι

την συνύπαρξή ασχολίες σας

σας στο σχολείο; εκτός σχολείου;

Ελευθερία: Υπάρχουν Αρετή : Εκτός από το
κάποιοι άνθρωποι οι σχολείο, είμαστε συνε-
οποίοι μας μπερδεύουν, χώς μαζί και στο φρο-
στο σχολείο κανείς , ντιστήριο και στο κο-
γιατί όλοι έχουν κατα- λυμβητήριο και στο χο-
λάβει πως είμαστε δια- ρό. Το ότι είμαστε α-
φορετικές. Επίσης, στο δερφές δεν σημαίνει ότι
σχολείο σχεδόν πάντα έχουμε τα ίδια γούστα,
βοηθάμε η μία την άλλη, ας πούμε εγώ υπερλα-
αλλά κατά βάθος αντα- τρεύω το χορό και η
γωνιζόμαστε , άσχετα Ελευθερία την άσκηση.
αν δεν το λέμε. Ποτέ δεν έχω σκεφτεί
Αρετή: Συμφωνώ με να κάνω κάτι χωρίς την
την Ελευθερία, ότι βοη- αδερφή μου, γιατί πι-
θάει η μία την άλλη. Ως στεύω πως είμαι ανα-
δίδυμα συγκρινόμαστε σφαλής χωρίς αυτήν.
Θα αγαπώ για πάντα
την αδερφή μου.

Τεύχος 7 Σελίδα 5

FAKE NEWS

Τι είναι τα FAKE Mια ψεύτικη είδηση

NEWS; που κυκλοφόρησε τον

Τα fake news είναι 18ο αιώνα ήταν, όταν

ψεύτικες, προπαγανδι- μία εφημερίδα της

στικές ειδήσεις που κυ- εποχής η "New York

κλοφορούν μέσω καθη- Sun" δημοσίευσε

μερινών μέσων άρθρο για κάποιο σε-

(ραδιόφωνο, εφημερί- ληνιακό ζώο ή δαίμο- Πώς μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε
δες, τηλεόραση, περιο- να, που λέγεται ότι τα FAKE NEWS;

δικά). Στην Αγγλία, είχε ανακαλυφθεί στη . Να διασταυρώ-

είναι γνωστά ως Σελήνη, από τον νουμε τα νέα που
αναρτώνται στο
<<κίτρινες ειδήσεις>>. Τζον Χερσχέλ. διαδίκτυο και από
άλλες έγκυρες πη-
Ποιος είναι ο σκοπός Πού συναντάμε τα γές.
των FAKE NEWS; FAKE NEWS;
Σκοπός τους είναι να Fake news μπορεί . Να μην μας ελ-
δημιουργήσουν σύγχυση να υπάρχουν σε
και πανικό. Οι ψεύτικες ιστοσελίδες, σε πε- κύει η απλοϊκότητα
ειδήσεις υπονομεύουν ριοδικά και εφημε- και η υπεραπλού-
τη σοβαρή πληροφόρη- ρίδες, στην τηλεό- στευση.
ση των μέσων ενημέρω- ραση. Tα fake
σης και δυσκολεύουν news αναπτύχθη- . Να αναζητούμε
τους δημοσιογράφους καν και αναπτύσ-
να ανακαλύψουν την α- σονται περισσότε- τι κρύβεται πίσω
λήθεια. ρο στην Αμερική, από κάθε είδηση.
λόγω το μεγέθους
Πως ξεκίνησαν τα του πληθυσμού. . Να αντιμετωπί-
FAKE NEWS; Επίσης, πολλοί
Τα fake news, οι ψεύτι- άνθρωποι θέλουν ζουμε την ενημέ-
κες ειδήσεις τότε, να τραβήξουν την ρωση με κριτική
έκαναν την εμφάνισή προσοχή και να δη- σκέψη.
τους για πρώτη φορά μιουργήσουν ανα-
στην αρχαιότητα, όταν ταραχή. Άλλωστε, Ελευθερία Κύτρου
άνθρωποι διέδιδαν ψέ- fake news συνα-
ματα σε σχέση με πολέ- ντάμε συνήθως σε Μαθήτρια Γ2
μους και άλλα θέματα περιόδους εκλο-
που αφορούσαν την πό- γών.
λη. Επανεμφανίστηκαν
ξανά στην Αγγλία τον
18ο αιώνα, όπου ονομά-
στηκαν κίτρινα νέα,
“Yellow news”.

Σελίδα 6

ΟΙ ΚΟΥΡΟΙ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Η Ελλάδα είναι γκαστικά γυμνά. Κάτι χτύπησε αντικείμενο
μία χώρα που έχει που επέτρεψε φυσικά το οποίο, από την πρό-
δημιουργήσει έναν σε αναλυτές, μελετη- χειρη εκσκαφή που
λαμπρό πολιτισμό. Η τές, ακαδημαϊκούς, έκανε, συνειδητοποίη-
γλυπτική αποτελεί μια ιστορικούς τέχνης και σε πως επρόκειτο για
μορφή τέχνης που κάθε μελλοντικό καλ- άγαλμα.
αναπτύχθηκε ιδιαίτε- λιτέχνη να παρατηρή- Μετά την παράδοση
ρα. Η μορφή ή το εί- σει κάθε πιθανή και και μεταφορά του γλυ-
δος των γλυπτών διέ- απίθανη λεπτομέρεια πτού στο Αρχαιολογικό
φερε ανάλογα με την της δουλειάς των Ελ- Μουσείο Αταλάντης, η
εποχή ή την ιδεολο- λήνων γλυπτών και προϊσταμένη της Εφο-
γία κάθε εποχής. των Ρωμαίων αντι- ρείας Αρχαιοτήτων
Τα αρχαιοελληνικά γραφέων τους. Φθιώτιδας και Ευρυτα-
αγάλματα της κλασι- νίας κ. Ε. Καράτζαλη
κής εποχής, στιγμής- ΣΤΟ ΦΩΣ ΗΡΘΑΝ ανέθεσε στην αρχαιο-
ορόσημο για την εξέ- ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ λόγο κ. Μαρία Παπα-
λιξη της τέχνης, α- ΤΟΥ 2018 ΝΕΑ γεωργίου τη διεξαγωγή
πεικόνιζαν το ανθρώ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ δοκιμαστικών τομών
πινο σώμα με έναν ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ στον αγρό, κατά τη
εξιδανικευμένο μεν, ΑΤΑΛΑΝΤΗ διάρκεια των οποίων
πιστότατο δε τρόπο. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ αποκαλύφθηκαν κατά
Κάθε τμήμα του συ- χώρα άλλα τρία πώ-
μπλέγματος υπάκουε «Επιτύμβια αρχαϊ- ρινα γλυπτά αρχαϊκών
σε μια μαθηματική κά αγάλματα στην χρόνων και τμήμα
αρμονία, χαρίζοντας Φθιώτιδα, οι κούροι τριεδρικής βάσης α-
αισθητικά άρτιες ει- της Αταλάντης» γάλματος.
κόνες που βασίζονταν Στην πρώτη δοκιμα-
σε κανόνες, που μόνο Μπροστά σε μια στική τομή στο βόρειο
αιώνες αργότερα θα σπουδαία αρχαιολογι- τμήμα του αγροτεμαχί-
εξηγούνταν από τον κή ανακάλυψη, βρέ- ου βρέθηκε πώρινο
άνθρωπο. θηκε η Εφορεία Αρ- γλυπτό φυσικού μεγέ-
Και βέβαια, για να χαιοτήτων Φθιώτιδας θους αρχαϊκών χρό-
δείξουν το ιδεώδες - Ευρυτανίας, όταν νων ( σωζ.ύψους
ανδρικό σώμα σε όλη την ειδοποίησε αγρό- 1.22μ.), που σώζεται
του τη μεγαλοπρέ- της της περιοχής, ότι από την κεφαλή ως το
πεια, τα περισσότερα κατά τη διάρκεια ερ- ύψος των μηρών και
αγάλματα ήταν ανα- γασιών στο κτήμα του παριστάνει όρθια,

Τεύχος 7 Σελίδα 7

γενειοφόρο μορφή νεα- ελαφρά προτεταμένο τον 2ο αι. π.Χ.,
ρού άνδρα με προτετα- το αριστερό σκέλος με αξιόλογα ευρή-
μένο το αριστερό σκέ- και διατηρείται σε ματα.
λος. Το παραπάνω γλυ- καλή κατάσταση. Η Η ύπαρξη του αρ-
πτό, βρέθηκε μαζί με τριεδρική πλίνθος χαίου νεκροταφείου
τμήμα κάτω κορμού μι- που βρέθηκε ακρι- σε εγγύτητα με τη
κρότερου πώρινου ανά- βώς δίπλα του, πιθα- σύγχρονη πόλη της
γλυφου που απεικονίζει νόν ανήκει στο ίδιο Αταλάντης, υποδη-
γυμνή ανδρική μορφή γλυπτό. λώνει ότι πιθανότα-
από την οσφυϊκή χώρα Η πρόσφατη ολιγοή- τα έχει εντοπισθεί
ως τις κνήμες (σωζ. μερη ανασκαφική τμήμα του οργανω-
ύψους 0.82μ.), το οποίο έρευνα που έχει διε- μένου νεκροταφείου
επίσης φέρει συμφυή νεργηθεί σε μικρό του αρχαίου Οπού-
πλίνθο στην οπίσθια ε- μόνον τμήμα του α- ντα.
πιφάνεια. γρού, αποκάλυψε σε
Κατά τη διάρκεια της βαθύτερα στρώματα Αρετή Κύτρου
ανασκαφικής έρευνας από αυτό της ανεύρε-
(2/11/18), εντοπίσθηκε σης των αρχαϊκών Μαθήτρια Γ2
ένας ακόμη κούρος σε γλυπτών, οργανωμέ-
φυσικό μέγεθος (σωζ. νο νεκροταφείο στο
ύψους 0.95μ. εικ.6-7) οποίο μέχρι στιγμής
που σώζεται από το διερευνήθηκαν επτά
ύψος του λαιμού ως τάφοι που έχουν
τους μηρούς και που α- χρησιμοποιηθεί από
πεικονίζει γυμνό νέο με τον 5ο αι. π.Χ. ως

Σελίδα 8

ΕΛΛΑΔΑ: ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η πολιτιστική κληρο- πλούσιου πολιτισμού, ο στους ευρωπαϊκούς
νομιά της αρχαίας Ελ-
λάδας έχει σημαντική οποίος αφομοίωνε δη- λαούς. Πέρα από το
επιρροή στον σύγχρονο
πολιτισμό, από τον α- μιουργικά τα σημαντι- κίνημα του ανθρωπι-
θλητισμό (με εκδηλώ-
σεις όπως οι Ολυμπια- κότερα πολιτιστικά επι- σμού, άλλος ένας
κοί Αγώνες) μέχρι τη
δραματουργική δομή τεύγματα των άλλων σταθμός επίδρασης
των ταινιών του Χόλι-
γουντ που έχει τις ρί- λαών με τους οποίους του ελληνικού πνεύμα-
ζες της στο αρχαίο
δράμα. Ακόμη και αν ερχόταν σε επαφή, τος αποτελεί το πνευ-
κάποιος δεν έχει ιδέα
ποιος ήταν ο Πλάτων ή – σημαντικό ρόλο κατέ- ματικό κίνημα
ο Αριστοτέλης, είναι
σίγουρο ότι με τον ένα χει το ήπιο μεσογειακό του Διαφωτισμού κατά
ή τον άλλο τρόπο υ-
πάρχουν στοιχεία από κλίμα της Ελλάδας χω- τον17ο-18ο αιώνα που
τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό στην καθη- ρίς συχνές και μακρο- διακήρυξε την πίστη
μερινότητά του. Η
γνώση της Ελληνικής χρόνιες κλιματικές α- του ανθρώπου στον
Αρχαιότητας δεν μας
είναι απαραίτητη για κρότητες, που ανακό- ορθό λόγο και αξίωσε
να γνωρίσουμε απλώς
και μόνον τις ρίζες του πτουν την πολιτιστική αλλαγές σ’ όλους τους
πολιτισμού μας, αλλά
για να μπορέσουμε να εξέλιξη άλλων λαών, κοινωνικοπολιτικούς
κατανοήσουμε σε βά-
θος τη σύγχρονη καλ- - για πολλούς αιώνες θεσμούς, προετοιμάζο-
λιτεχνική, επιστημονι-
κή και φιλοσοφική δη- και σίγουρα μέχρι τη ντας το έδαφος για την
μιουργία, διότι η πρόσ-
ληψη της αρχαίας ελ- ρωμαϊκή κατάκτηση ο Γαλλική Επανάσταση.
ληνικής κουλτούρας
και η αντιπαράθεση αρχαίος ελληνικός κό- Αυτή η πολιτιστική
μας μ’ αυτήν άσκησε
αποφασιστική επίδραση σμος δεν έπεσε θύμα κληρονομιά είναι αι-
στην ανάπτυξη και δια-
μόρφωση της σύγχρο- τυχαίων αρνητικών συ- σθητή σ’ όλες τις εκ-
νης πολιτισμικής δη-
μιουργίας. γκυριών (κατάκτηση φάνσεις της σύγχρο-
Βασικές συνθήκες που
ευνόησαν την ανάπτυξη από ξένο δυνάστη, κα- νης ελληνικής κοινω-
του σπουδαίου ελληνι-
κού πολιτισμού είναι ταστροφικά γεωφυσικά νίας, που ξεκίνησε τον
μεταξύ άλλων ότι:
- η Ελλάδα αποτελεί φαινόμενα), πολιτικό της βίο το
ένα πολιτισμικό και γε-
ωγραφικό σταυροδρόμι, – η εργασία των δού- 1830.
γεγονός που συνέβαλε
στην άνθηση ενός λων αποτέλεσε τον κοι- Έκτοτε, ακολούθησε

νωνικό εκείνο παράγο- μια πολυκύμαντη ιστο-

ντα που απάλλαξε τους ρική διαδρομή με δει-

ελεύθερους πολί- νά, αλλά και ανατά-

τες από τις εργασίες σεις, όταν ο ελληνικός

βιοπορισμού, ευνοώ- λαός εισέρχονταν στο

ντας την ενασχόλησή προσκήνιο. Έτσι, πα-

τους με πνευματικές ρακολουθούμε την ε-

συζητήσεις και αναζη- δαφική επέκταση του

τήσεις. τότε ελληνικού βασι-

Έτσι, οι Έλληνες προ- λείου κυρίως με τους

ώθησαν την επιστημο- Βαλκανικούς πολέ-

νική έρευνα διατυπώ- μους ,την αποτυχία

νοντας τα πρώτα ερω- της Μικρασιατικής Εκ-

τήματα και προσπάθη- στρατείας και την τρα-

σαν να τα απαντήσουν. γωδία της προσφυ-

Ανύψωσαν όλες τις γιάς ,αλλά και την ανα-

μορφές τέχνης τόσο, νέωση σ’ όλα τα πεδία

ώστε όλα τα σύγχρονα με τη δημιουργική πα-

της ρεύματα να πηγά- ρουσία των προσφύ-

ζουν από την ελληνική γων. Τη Δικτατορία,

τέχνη. Η Ελλάδα ως τον Β’ Παγκόσμιο Πό-

γενέτειρα των επιστη- λεμο, τη Γερμανική

μών ,της ιστορίας, της ναζιστική κατοχή αλλά

φιλοσοφίας μετέδωσε και την εποποιία της

απλόχερα τις πνευμα- Εθνικής Αντίστασης,

τικές της κατακτήσεις τις επεμβάσεις των

Τεύχος 7 Σελίδα 9

κυρίαρχων κρατών, Ωστόσο, στη φυσιογνω- θερίας, της αξιοπρέ-
πειας , της αποδοχής
τον ταραγμένο πολιτι- μία της χώρας μας απο- της διαφορετικότητας,
του σεβασμού στον
κό βίο, τον εμφύλιο τυπώνονται και μελανά άνθρωπο , της εξα-
σφάλισης ποιοτικής
πόλεμο, την επταετή χαρακτηριστικά που παιδείας για όλους
μπορούν και πρέπει να
στρατιωτική δικτατο- απορρέουν και ενισχύο- δώσουν ένα στίγμα,
ένα πρότυπο ζωής.
ρία, αλλά και τον αντι- νται από τους κλυδωνι- Χωρίς διάθεση προγο-
νολατρείας, ούτε απαι-
δικτατορικό αγώνα του σμούς και την αποσύν- σιόδοξες σκέψεις για το
πού βρισκόμαστε οι Νε-
λαού μας, την περίοδο θεση που γεννά η οικο- οέλληνες, οφείλουμε να
μυηθούμε στο παρελ-
της μεταπολίτευσης, νομική κρίση και το κα- θόν ,να το αφομοιώσου-
με δημιουργικά. Η Ελ-
μέχρι σήμερα που η θεστώς εξάρτη- λάδα δεν είναι ένας γε-
ωγραφικός σωρός από
χώρα μας ταλανίζεται σης, οδηγώντάς την αγάλματα και κίονες με
φόντο τον ουρανό και
από μια βαθιά και πα- μέσα σ’ ένα λαβύρινθο τη θάλασσα. Υπήρξε και
πρέπει να παραμείνει
ρατεταμένη κρίση που αντιφάσεων, που προ- κοιτίδα πολιτισμού και
σημείο αναφοράς για
προκαλεί τριγμούς όχι καλούν συγκρίσεις με όλους τους λαούς. Για-
τί :
μόνο οικονομικούς αλ- πικρές διαπιστώσεις σε
«Το σημαντικό παρόν
λά και κοινωνικούς και σχέση με την παρακα- μειώνει την ανάγκη
της επίκλησης του
πολιτισμικούς. ταθήκη του αρχαίου παρελθόντος»

Μέσα σ’ αυτό το ιστο- μας πολιτισμού. Η διά-

ρικό πλαίσιο η Νεοελ- χυση του εφήμε-

ληνική κουλτού- ρου στην τέχνη και την

ρα έχει δομηθεί πά- ενημέρωση, η κρί-

νω σε μια σημαίνουσα ση των κοινωνικών και

αναγνώριση οφειλής διαπροσωπικών σχέσε-

έναντι του πολιτισμού ων, η ξενοφοβία, ο ρα-

της αρχαιότητας. Την τσισμός, η υποβάθμιση

πνευματική έκρηξη των κοινωνικών αγα-

του αρχαίου στοχασμού θών της παιδείας και

ακολουθεί αναπόφευ- της υγείας συνθέτουν

κτα η σύγχρονη το αρνητικό πρότυ-

έκφραση. Ο Νεοελλη- πο της σύγχρονης Ελ-

νικός πολιτισμός είναι λάδας.

πλούσιος από ρεύματα, Όμως οι κληρονομημέ-

διανοητές και καλλιτέ- νες έννοιες της ελευ-

χνες που επέδρασαν

στην ιστορία της χώ-

ρας. Η τέχνη είναι πα-

ρούσα στην Ελλάδα. Ο

σύγχρονος πολιτισμός

και οι τέχνες δίνουν

ραντεβού σε μέγαρα

μουσικής, γκαλερί,

μουσεία, αρχαιολογι-

κούς χώρους, όπου το

νεωτερικό στοιχείο

επικοινωνεί με το αρ-

χαίο, αλλά και στη σύγ-

χρονη δημιουργία της

μουσικής, του κινημα-

τογράφου, του θεά-

τρου, στις χιλιάδες πο- Νίκος Βυτινιώτης
Μαθητής Γ1
λιτιστικές εκδηλώσεις

που οργανώνονται όλο

το χρόνο.

Σελίδα 10

AΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

Το προσφυγικό είναι εύκολο. Οι τραυματι- καιώματα των Παι-
ένα ζήτημα που συζη- κές και επικίνδυνες διών που μετακινού-
τείται στις μέρες μας συνθήκες μετακί- νται, στο οποίο συμ-
πάρα πολύ, εξ αιτίας νησής τους από τον μετέχουν τρεις διε-
της αθρόας προσέ- έναν τόπο στον άλλο, θνείς διακυβερνητι-
λευσης μεταναστών συχνά ο εξαναγκα- κές οργανώσεις
τόσο στην Ελλάδα όσο σμός τους σε σεξουα- (Ύπατη Αρμοστεία
και σε άλλες ευρωπα- λική και καταναγκα- του ΟΗΕ για τους
ϊκές χώρες. Ένα ειδι- στική εργασία, η στέ- Πρόσφυγες,
κότερο ζήτημα, το ρηση κάθε δικαιώμα- UNICEF, Διεθνής
οποίο χρειάζεται ι- τος για προστασία και Οργανισμός Μετανά-
διαίτερη αντιμετώπι- φροντίδα ώστε να α- στευσης) και 15 μη
ση είναι το θέμα των ναπτυχθούν σωματι- κυβερνητικές οργα-
ασυνόδευτων παι- κά, πνευματικά, ηθικά νώσεις που παρέχουν
διών. και ψυχικά, καταρ- σε πανελλήνιο επίπε-
Στην Ελλάδα υπολο- γούν ουσιαστικά για δο υπηρεσίες για παι-
γίζεται, ότι κάθε χρό- τα παιδιά αυτά την διά πρόσφυγες και
νο εισέρχονται περί- παιδική ηλικία, όπως μετανάστες. Η έναρξη
που 3500 ασυνόδευ- περιγράφεται στη εργασιών του Δικτύ-
τοι ανήλικοι μετανά- Σύμβαση για τα Δι- ου στις αρχές του
στες, που χρήζουν καιώματα του Παι- 2017, έρχεται να συ-
ειδικής βοήθειας, διού. μπληρώσει τις πρω-
φροντίδας και προ- Στην Ελλάδα και τις τοβουλίες του Συνη-
στασίας. Οι περισσό- υπόλοιπες ευρωπαϊ- γόρου σε συνεργασία
τεροι από αυτούς κα- κές χώρες έχουν δη- με τα συναρμόδια υ-
τάγονται από το Αφ- μιουργηθεί δομές υ- πουργεία, φορείς,
γανιστάν, όμως πιο ποδοχής και φιλοξε- διακυβερνητικούς και
συχνά το ταξίδι τους νίας ανήλικων προ- μη κυβερνητικούς ορ-
για την Ελλάδα ξεκινά σφύγων καθώς και γανισμούς, με στόχο
από το Ιράν, όπου μη κυβερνητικές ορ- την προάσπιση και
είχαν βρεθεί είτε μό- γανώσεις που δρα- προαγωγή των δι-
νοι τους είτε με τις στηριοποιούνται για καιωμάτων των παι-
οικογένειές τους κα- την υποστήριξη των διών που μετακινού-
τά την τελευταία δε- παιδιών και των νέων νται.
καετία (μετά τον πό- και την προάσπιση Μετά από επισκέψεις
λεμο στον Κόλπο, το των δικαιωμάτων κλιμακίων του Συνη-
καθεστώς Ταλιμπάν τους. Στο πλαίσιο του γόρου του Πολίτη σε
κ.λπ.). μηχανισμού για την χώρους πρώτης υπο-
Το ταξίδι για τα λεγό- παρακολούθηση της δοχής, διαμονής, φι-
μενα «παιδιά σε κίνη- κατάστασης των παι- λοξενίας και κράτη-
ση», τους ασυνόδευ- διών που μετακινού- σης ανηλίκων προ-
τους ανήλικους μετα- νται, με πρωτοβουλία σφύγων και μετανα-
νάστες, που είτε οι- του Συνηγόρου του στών στην ηπειρωτι-
κειοθελώς είτε με Πολίτη ( ο οποίος κή χώρα και τα νησιά
εξαναγκασμό βρέθη- έχει αναλάβει το ρόλο καθώς και σειρά συ-
καν μακριά από την του Συνηγόρου του ναντήσεων με υπηρε-
οικογένειά τους και Παιδιού στην Ελλά- σίες και οργανώσεις,
τον τόπο καταγωγής δα), δημιουργήθηκε ορισμένες από τις κυ-
τους, ποτέ δεν είναι Δίκτυο για τα Δι- ριότερες διαπιστώ-
σεις του αφορούν:

Τεύχος 7 Σελίδα 11

 τις σοβαρές αδυ- παρκών υπηρεσιών κειμένου να διαφυλα-
ναμίες ως προς τη διερμηνείας και νομι- χθούν τα δικαιώματα
φιλοξενία των παι- κής υποστήριξης, των παιδιών.
διών, τόσο στα νησιά Ένας 16χρονος από
όσο και στην ενδοχώ-  τη πρόσβαση των τη Συρία που εγκα-
ρα παιδιών στην εκπαί- τέλειψε τη χώρα του
δευση και σε υπηρε- για να γλυτώσει από
 τις αδυναμίες κα- σίες υγείας, τον πόλεμο και τιμή-
ταγραφής και εντο- θηκε με το Διεθνές
πισμού των ευάλω-  τα ασυνόδευτα Βραβείο Ειρήνης για
των ομάδων και των παιδιά (επιτροπεία, τα Παιδιά απηύθυνε
παιδιών ξενώνες φιλοξενίας, έκκληση προκειμένου
διαπίστωσης της ανη- ο υπόλοιπος κόσμος
 την πρόσβαση σε λικότητας κλπ). να αντιμετωπίζει
διεθνή προστασία, Προς αυτή την κα- τους πρόσφυγες συ-
τις διαδικασίες της τεύθυνση και για την μπολίτες του ως
οικογενειακής επα- επίλυση των σοβαρών «κανονικούς ανθρώ-
νένωσης και μετε- προβλημάτων που πους», λέγοντας με-
γκατάστασης (ιδίως προκύπτουν, οφεί- ταξύ άλλων :
για τα ασυνόδευτα λουν να εντείνουν τις
παιδιά), προσπάθειες όλοι οι
αρμόδιοι φορείς, προ-
 τις ελλείψεις ε-

«Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι είμαστε άνθρωποι όπως
όλοι, ζούμε στον ίδιο πλανήτη» ………

Γιάννης Βυτινιώτης
Μαθητής Β3

Σελίδα 12

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Στο σύγχρονο σχο- ρυνση. Σημαντικό αφού συχνά αντιμε-
λείο, εξακολουθούν είναι το γεγονός, να τωπίζονται υποτιμη-
να υπάρχουν αρκετά λαμβάνονται τα κα- τικά με αποτέλεσμα
παιδιά που αντιμε- τάλληλα μέτρα, ώστε να βιώνουν την απο-
τωπίζουν ειδικές να νιώθουν αυτοί οι μόνωση και την
ανάγκες. μαθητές ασφαλείς έλλειψη αποδοχής.
Πολλές είναι οι φο- και να αναγνωρίζεται Αυτό που χρειάζεται
ρές που η επικοινω- η αξία τους!
νία και η προσέγγιση Δυστυχώς, υπάρχουν είναι η ενίσχυση της
μαθητών που έχουν περιπτώσεις παιδιών
κάποιο πρόβλημα, δεν με μαθησιακές δυσκο- αυτοεκτίμησης αυτών
είναι τόσο σωστές . λίες που εισπράττουν
Πολλές φορές επί- ειρωνεία, αυταρχισμό των παιδιών, δη-
σης, δεν υπάρχει η και διασυρμό στην
απαραίτητη ενθάρ- σχολική κοινότητα, μιουργώντας ευκαιρί-

ες για επιτυχία, επι-

βράβευση, ζεστασιά,

αγάπη και αποδοχή !!!

Πολύκαρπος Τασιούλης
Μαθητής Α3

Τεύχος 7 Σελίδα 13

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΜΟΥ

Η καταγωγή ενός αν- ΄΄μερώνω΄΄, γιατί όμως είμαι και από
θρώπου συμβολίζει εκεί ήταν το μέρος τις παραδόσεις τους.
τη ρίζα του, την αρχή που ΄΄μέρωσε΄΄ η Η γλώσσα, η μουσική,
του. Ορίζει τη συνέ- Παναγία. Η εκκλησία ο χορός, η φορεσιά, η
χεια από γενιά σε γε- της Παναγίας έχει μαγειρική και η φιλο-
νιά και επηρεάζει την συνδεθεί με ένα τοπι- ξενία είναι ο θησαυ-
προσωπικότητά του κό θρύλο. Σύμφωνα ρός κάθε Κρητικού.
και τον τρόπο σκέψης με αυτόν, οι κάτοικοι Στόχος τους είναι να
του. της περιοχής είδαν μην σβήσουν και να
Οι δικές μου ρίζες να βγαίνει μια λάμψη συνεχίσουν να υπάρ-
είναι Κρητικές και από έναν θάμνο, όπου χουν και στις επόμε-
συγκεκριμένα από τον εκεί ανακάλυψαν την νες γενιές. Ευχάριστο
΄΄Μέρωνα΄΄. Ο Μέ- εικόνα της. Έτσι, α- βέβαια, είναι το γεγο-
ρωνας είναι ένα κα- ποφάσισαν να χτίσουν νός ότι πολλοί νέοι
ταπράσινο χωριό στο εκεί την εκκλησία, στρέφονται τα τελευ-
κέντρο της Κρήτης, στη μνήμη της. ταία χρόνια στις κρη-
στο νομό Ρεθύμνου. Από αυτό το μέρος τικές παραδόσεις, με
Είναι χτισμένος στους λοιπόν κατάγομαι και αγάπη, σεβασμό και
πρόποδες του Ψηλο- είμαι υπερήφανη γι’ μεράκι και προσπα-
ρείτη, σε υψόμετρο αυτό. Είμαι υπερήφα- θούν να κρατήσουν
620 μέτρων. Το νερό νη επίσης, γιατί εκεί ζωντανές τις κρητι-
που υπάρχει στο χω- υπάρχουν άνθρωποι κές αξίες.
ριό σε μεγάλη ποσό- που τους χαρακτηρί- Ελπίζω ένα λιθαράκι
τητα, έχει βοηθήσει ζει η αυθεντικότητα,
στο να είναι κυριολε- η σεμνότητα και η λε- γι΄ αυτόν το σκοπό,
κτικά αγκαλιασμένο βεντιά τους, που με
από εκατοντάδες δέ- το πέρασμα των χρό- να έβαλα κι εγώ, γρά-
ντρα. Το όνομα του, νων δεν έχουν χαθεί.
το πήρε από το ρήμα Εντυπωσιασμένη φοντας αυτό το κεί-

μενο.

Διονυσία Δούζα
Μαθήτρια Α1

Σελίδα 14

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ

ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ

Ο Όλιβερ Toυίστ οδήγησε σε ένα μέρος, στο
ήταν ένα αγόρι που γεννή- οποίο ένας ηλικιωμένος
θηκε ορφανό, καθώς ο φιλοξενούσε παιδιά σαν
πατέρας του σκοτώθηκε τον Όλιβερ. Όμως ως α-
και η μητέρα του πέθανε ντάλλαγμα, του έφερναν
στη γέννα. Έτσι, ο μικρός πράγματα που έκλεβαν. Ο
Όλιβερ έζησε τα πρώτα Όλιβερ δεν άντεξε για
χρόνια της ζωής του σε πολύ και το έσκασε για
ένα ορφανοτροφείο. Εκεί, δεύτερη φορά, αλλά τα
ταλαιπωρήθηκε λόγω της αποτελέσματα ήταν διαφο-
ψυχρής και σκληρής μετα- ρετικά, αφού για καλή του
χείρισης. Μετά από κά- τύχη και μετά από διάφο-
ποια χρόνια, αποφάσισε να ρες περιπέτειες, τον υιο-
κάνει την επανάστασή του θέτησε ένας πλούσιος κύ-
και να το σκάσει από το ριος που τον μεγάλωσε με
ορφανοτροφείο, χωρίς να πολύ αγάπη και φροντίδα.
υπολογίσει τις δυσκολίες Μέσα από αυτό το βιβλίο
που είχε να αντιμετωπί- γνωρίζουμε τον αγώνα ε-
σει. νός παιδιού να κατακτήσει
Στη συνέχεια, περιπλανώ- τη ζωή επιλέγοντας όμως,
μενος συνάντησε έναν τον δύσκολο δρόμο του
παλιό του φίλο που τον καλού.

Παναγιώτου Ιωάννα
Μαθήτρια Α2


Click to View FlipBook Version