The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vbitsit, 2018-05-29 12:04:40

ΤΕΥΧΟΣ 6

ΤΕΥΧΟΣ 6

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τεύχος 6

ΜΑΪΟΣ 2018

Το θέμα αυτό είναι το εθνικό και διεθνές Κατηγορίες δικαιω- Περιεχόμενα 1
ίσως από τα πιο πολυ- δίκαιο. μάτων τεύχους: 2
συζητημένα ζητήματα Αρνητικά και θετικά Μια ενδεικτική αλλά
……. δικαιώματα όχι κοινώς αποδεκτή ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ
ΚΑΙ ΟΜΩΣ… Σύμφωνα με τη διά- ή πλήρης κατηγοριο- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
-Πιστεύετε ότι τα δι- κριση σε αρνητικά και ποίηση των βασικών
καιώματα προστατεύο- θετικά δικαιώματα, δικαιωμάτων είναι η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
νται σήμερα παντού και θετικά είναι αυτά που εξής: θεμελιώδη αν- ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
πάντοτε; επιτρέπουν ή κάνουν θρώπινα δικαιώματα
-Έχουμε όλοι ίσα δι- υποχρεωτική κάποια (όπως το δικαίωμα ΣYNHΓΟΡΟΣ ΤΟΥ 3
καιώματα; πράξη, ενώ αρνητικά στη ζωή και την προ- ΠΑΙΔΙΟΥ
-Μήπως υπερτερούν είναι αυτά που επιτρέ- σωπική ασφάλεια), &
κάποιοι; πουν ή κάνουν υπο- ατομικά ή αστικού UNICEF
Ο όρος δικαίωμα ανα- χρεωτική την αποχή χαρακτήρα δικαιώμα-
φέρεται γενικά είτε σε από κάποια πράξη. Για τα (όπως το δικαίω- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ηθικό δικαίωμα, το ο- παράδειγμα, το αρνη- μα στην ιδιοκτησία), ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4
ποίο θεμελιώνεται σε τικό δικαίωμα στη ζωή πολιτικά δικαιώματα
ηθικές αρχές, είτε σε αναφέρεται σε απαγό- (όπως το δικαίωμα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
νομικό δικαίωμα, το ρευση αφαίρεσης της εκλέγειν και εκλέγε- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 5
οποίο κατοχυρώνεται ζωής οποιουδήποτε σθαι) και κοινωνικά
από το νόμο. προσώπου (π.χ ως δικαιώματα (όπως το OΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Τα ανθρώπινα δικαιώ- προς το κράτος, απα- δικαίωμα στην εργα- ΚΑΙ ΤΑ
ματα αποτελούν ηθικές γορεύεται η θανατική σία, το δικαίωμα στην
αρχές που θέτουν συ- ποινή). Ενώ το θετικό εκπαίδευση και το ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
γκεκριμένα πρότυπα δικαίωμα στη ζωή α- δικαίωμα πρόσβασης ΤΟΥΣ
ανθρώπινης συμπερι- ναφέρεται σε ενέρ- σε υπηρεσίες υγεί-
φοράς και συνήθως γειες παροχής προ- ας). Όλες οι κατηγο-
προστατεύονται ως στασίας της ζωής κά- ρίες είναι εξίσου ση-
νόμιμα δικαιώματα κατά ποιου προσώπου. μαντικές αφού η μια
προϋποθέτει και συ-
μπληρώνει την άλλη. 6
Τέλος, κάθε άτομο
έχει όχι μόνο δικαιώ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7
ματα αλλά και αντί- ΤΩΝ
στοιχες υποχρεώ-
σεις, αφού τα δικαιώ- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ματα του καθενός
σταματούν εκεί που ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8
αρχίζουν τα δικαιώ- ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Κύτρου Ελευθερία ματα του άλλου.
&
AΡΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μαθήτρια Β2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9
ΤΩΝ ΖΩΩΝ 10

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Σελίδα 2

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Από το 1989, ων του ή της εθνικής, ριληπτικά, τα άρθρα
έχει υπογραφεί μία διε- ή κοινωνικής καταγω- της σύμβασης μπορούν
θνής σύμβαση για τα γής τους, της περιου- να ομαδοποιηθούν σε
δικαιώματα του παιδιού σιακής τους κατάστα- τέσσερις κατηγορίες:
από 191 χώρες, συμπε- σης, της ανικανότητάς
ριλαμβανομένης και της τους, της γέννησής • Δικαιώματα επιβίω-
Ελλάδας, και αποτελεί τους ή οποιασδήποτε σης: όπως δικαιώματα
νόμο στη χώρα μας. άλλης κατάστασης. Τα για επαρκές επίπεδο
Γνωρίζετε ότι στις υ- παιδιά δεν είναι απλώς διαβίωσης, στέγης, δια-
πανάπτυκτες χώρες μικρογραφίες των αν- τροφής, πρόσβασης σε
καθημερινά καταπατού- θρώπων, με μικρότερα ιατροφαρμακευτικές
νται τα δικαιώματα των ανθρώπινα δικαιώματα. υπηρεσίες .
παιδιών λόγο αυταρχι- Είναι ολοκληρωμένες
κών καθεστώτων, χα- οντότητες με δικαιώμα- • Δικαιώματα προ-
μηλού επιπέδου μόρφω- τα ισάξια με αυτά των στασίας: όπως δικαιώ-
σης, φανατισμού και ενηλίκων. Σύμφωνα με ματα προστασίας από
άλλων αιτιών; Γνωρίζε- την παγκόσμια διακήρυ- κάθε είδους εκμετάλ-
τε ότι και στις αναπτυγ- ξη των ανθρωπίνων λευση, εργασία ανηλί-
μένες χώρες υπάρχει δικαιωμάτων, μάλιστα, κων, συμμετοχή σε ε-
καθημερινή καταπάτηση τα Eνωμένα Έθνη συμ- μπόλεμες διαμάχες .
των δικαιωμάτων του φώνησαν ότι τα παιδιά
παιδιού όπως διακρί- δικαιούνται ειδική βοή- • Δικαιώματα ανάπτυ-
σεις σε βάρος προσφυ- θεια και υποστήριξη. ξης: όπως δικαιώματα
γόπουλων, εξάρτηση στην εκπαίδευση, στο
από τα ναρκωτικά, κα- Με δεδομένα λοιπόν παιχνίδι, στις πολιτιστι-
κοποίηση παιδιών κ.a; όλα τα παραπάνω, ο κές δραστηριότητες,
Συνήγορος του Παι- στην ελευθερία της
Όλα τα παιδιά έχουν διού, μια ανεξάρτητη σκέψης και της θρη-
δικαιώματα ανεξαρτή- αρχή, δημιούργησε μια σκείας .
του φυλής, χρώματος, ειδική έκδοση των δι-
φύλου, γλώσσας, θρη- καιωμάτων του παιδιού • Δικαιώματα συμμε-
σκείας, πολιτικών ή διατυπωμένη με απλά τοχής: όπως δικαιώ-
άλλων πεποιθήσεων λόγια, κατάλληλη ακρι- ματα συμμετοχής σε
του παιδιού ή των γονέ- βώς για τα παιδιά. Πε- οργανώσεις, ελευθερία
έκφρασης .

Σίμου Σπυριδούλα
Μαθήτρια Γ2

Τεύχος 6 Σελίδα 3

ΣYNHΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

O Συνήγορος του των δικαιωμάτων του το παιδί.
Παιδιού είναι μια ανε- παιδιού την προστασία -Οργανώνει συναντή-
ξάρτητη αρχή προάσπι- και την αποκατάσταση σεις με ομάδες παιδιών
σης των δικαιωμάτων τους. σε χώρους που ζουν
των παιδιών, ένας θε- -Αναλαμβάνει πρωτο- και ακούει τις
σμός που υπάρχει στην βουλίες για την παρα- απόψεις τους, τα προ-
παγκόσμια κοινότητα. κολούθηση και προώ- βλήματά τους ακόμα και
Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο θηση της εφαρμογής τις προτάσεις τους.
Συνήγορων του Παι- των διεθνών συμβάσε- -Συνεργάζεται και επι-
διού υπάρχουν περισ- ων και της λοιπής εθνι- κοινωνεί με υπηρεσίες
σότερα από 40 μέλη. Το κής νομοθεσίας για τα και μη κυβερνητικές
Συνήγορο του Παιδιού δικαιώματα του οργανώσεις που
ως ρόλο στην Ελλάδα παιδιού, την ενημέρωση ασχολούνται με το παι-
τον ασκεί ο Συνήγορος του κοινού, την ανταλ- δί.
του Πολίτη και με βάση λαγή απόψεων με εκ- Κάθε παιδί σε αυτόν
την νομοθετική ρύθμιση προσώπους τον κόσμο έχει τα δι-
λειτουργεί ένας κύκλος φορέων και την πολι- καιώματά του και ο Συ-
δραστηριότητας που τεία. νήγορος του Παιδιού
ασχολείται με την προ- -Αναλαμβάνει πρωτο- προσπαθεί να εξασφα-
άσπιση και προαγωγή βουλίες ενημέρωσης λίσει όλα αυτά να τη-
των δικαιωμάτων του και ευαισθητοποιήσης ρούνται.
παιδιού. και εκπαίδευση
γονέων και επαγγελμα- Α. Μ
Οι αρμοδιότητες του τιών που εργάζονται με
Συνήγορου του Παι- Μαθήτρια Γ΄ τάξης
διού είναι:

Επιδιώκει ύστερα από
αναφορές πολιτών σε
συγκεκριμένες περι-
πτώσεις παραβίασης

UNICEF

Η UNICEF δημιουργήθηκε Τα κύρια έσοδα της Νέα Υόρκη. Σε αντίθεση
από τη γενική συνέλευση UNICEF προέρχονται με μη κυβερνητικές οργα-
του Οργανισμού Ηνωμέ- από κυβερνήσεις κρατών, νώσεις ανάλογου ανθρω-
νων Εθνών, στις 11 Δε- καθώς και ιδιώτες και πιστικού χαρακτήρα, η
κεμβρίου 1946. Γενικός ανέρχονταν για το 2006 UNICEF είναι διακυβερ-
στόχος της είναι η παροχή στα νητικός οργανισμός και
μακροπρόθεσμης ανθρωπι- 2.781.000.000 δολάρια Η. έτσι υπολογίσιμος για τις
στικής βοήθειας σε παιδιά, κυβερνήσεις των κρατών.
Π.Α. Το 1965, η UNICEF

μητέρες και άντρες που τιμήθηκε με το Βραβείο Αυτό το χαρακτηριστικό
ζουν σε αναπτυσσόμενες Νόμπελ Ειρήνης για την προσφέρει επιπλέον δυνα-
χώρες, καθώς και η στήρι- προστασία των παιδιών τότητες και ευελιξία για
ξη σχετικών αναπτυξια- του Τρίτου Κόσμου. δραστηριοποίηση σε κάθε
κών προγραμμάτων. Το Η UNICEF διαθέτει αντι- χώρα, αλλά μπορεί σε με-
1953, η UNICEF έγινε προσωπείες σε πάνω από μονωμένες περιπτώσεις
μόνιμη οργάνωση του συ- 200 χώρες, οι οποίες να αποτελέσει και εμπόδιο
στήματος του Οργανισμού υπάγονται οργανικά σε 7 σε χώρες με ολοκληρωτι-
Ηνωμένων Εθνών και έχει επί μέρους γεωγραφικούς κό καθεστώς.
την έδρα της στην Νέα τομείς. Η διοίκηση ασκεί-

Υόρκη. ται από την έδρα στην

Παπαγεωργίου Βασιλική

Μαθήτρια Α2

Σελίδα 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δικαιώματα των γυ- αμοιβή, να έχουν αναπα- δικαίωμα να λάβουν μέρος
ραγωγικά δικαιώματα, να στους διάφορους αγώνες
ναικών είναι τα δικαιώμα- έχουν ιδιοκτησία, να μορ- που διοργανώνονταν κατά
φώνονται. διαστήματα σε διάφορες
τα και οι απαιτήσεις που πόλεις της Ελλάδος, ακό-
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡ- μα και στην Σπάρτη, όπου
αξιώνονται για τις γυναί- ΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ οι γυναίκες βρίσκονταν σε
Το εύρος της υποβάθμι- καλύτερη μοίρα από ότι
κες και τα κορίτσια πολ- σης του γυναικείου ρόλου στις Ιωνικές πόλεις, οι
ήταν πολύ μεγάλο στην παντρεμένες γυναίκες
λών κοινωνιών ανά τον αρχαϊκή και κλασική Αθή- αποκλείονταν από τα γυ-
να, όπου τα κορίτσια δεν μνάσια και την παρακο-
κόσμο. ελάμβαναν εκπαίδευση, λούθηση αγώνων. Είναι
αφού το σχολείο ήταν γνωστό, ότι τους Ολυ-
Μπορεί σήμερα να έχουν μόνο για τα αγόρια, ενώ μπιακούς αγώνες τους
τα κορίτσια αρκούνταν σε παρακολουθούσαν μόνο
κατακτηθεί αρκετά , αυτό αυτά που θα τους μάθαι- άνδρες, φυσικά άνδρες
ναν οι μητέρες τους στο ήταν και όλοι οι αθλητές.
δε σημαίνει όμως, πως σπίτι.
Μάθαιναν δηλαδή να μα- Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ
πρόκειται για μια κατά- γειρεύουν, να κεντούν, να ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
επεξεργάζονται τo μαλλί, Τα τελευταία χρόνια, τα
σταση που κυριαρχεί πα- να υφαίνουν, να κατα- πράγματα έχουν μεταβλη-
σκευάζουν ενδύματα. Πα- θεί και η θέση της γυναί-
ντού. Είναι αλήθεια, πως ράλληλα, οι κοπέλες πα- κας έχει αλλάξει. Η γυ-
ντρεύονταν νωρίς. ναίκα πλέον εργάζεται,
σε διάφορα μέρη του κό- Επίσης, για τις γυναίκες βγάζει τα δικά της χρήμα-
δεν έπρεπε να γίνεται τα και δεν διστάζει να
σμου η γυναίκα αποτελεί λόγος και όσο πιο λίγο διεκδικήσει, όλα όσα θέ-
ακούγονταν το όνομά τους λει. Οι αλλαγές αυτές α-
ακόμα κατώτερο άτομο, στις διάφορες συζητήσεις ποτυπώνονται καλύτερα
τόσο πιο αξιοπρεπείς θε- στο θέμα του γάμου, και
άλλοτε με παντελώς πα- ωρούνταν. Δεν υπήρχαν πιο συγκεκριμένα στο γε-
θεσμοί που να ενώνουν γονός, ότι οι γυναίκες τα
ραλόγους ή και γελοίους τις γυναίκες με τον δημό- τελευταία χρόνια πα-
σιο βίο, οι γυναίκες απο- ντρεύονται σε όλο και με-
κανόνες και άλλοτε με κλείονταν από κάθε δημο- γαλύτερη ηλικία. Προτε-
σιότητα και από κάθε πο- ραιότητα γι’ αυτές δεν
νόμους που καταπατούν λιτική. Ο γάμος δεν ήταν αποτελεί πάντα η οικογέ-
ποτέ μια ελεύθερη επιλο- νεια , αλλά η επαγγελματι-
τα ανθρώπινα δικαιώματά γή εκ μέρους της νέας κή καταξίωση και η οικο-
γυναίκας, αφού ο πατέρας νομική ανεξαρτησία.
τους. Δεν είναι μόνο το της ή ο νόμιμος κηδεμό- Εντούτοις, μέσα σ’ αυτό το
νας της ήταν αυτός που γενικό κλίμα ευφορίας
νομοθετικό σύστημα, επέλεγε τον οίκο στον ακούγονται φωνές που
οποίον θα την οδηγούσε διατείνονται ότι οι γυναί-
όμως, που φαντάζει απάν- και η τύχη της αποφασι- κες εξακολουθούν να εί-
ζόταν από δύο άνδρες. ναι αντικείμενο εκμετάλ-
θρωπο σε ορισμένες περι- Στα θεατρικά έργα, στην λευσης και ως μητέρες –
αρχή, όλα τα πρόσωπα νοικοκυρές αλλά και ως
πτώσεις, αλλά η ίδια η ήταν άνδρες, δεν υπήρχαν εργαζόμενες, ότι η κοινω-
γυναικείοι ρόλοι αλλά και νία εξακολουθεί να είναι
κουλτούρα χωρών που όταν αυτοί εμφανίστηκαν ανδροκρατούμενη και,
δεν παίζονταν από γυναί-
δεν υπολογίζουν τη γυναί- κες αλλά από άνδρες ηθο- επομένως, η ισότητα
ποιούς με γυναικεία προ- έμεινε στα χαρτιά και
κα ως αυτόνομο ον, άξιο σωπεία. Εκτός αυτού, οι πράξη δεν έγινε ποτέ.
γυναίκες δεν επιτρέπο-
σεβασμού. νταν να παρακολουθούν Κύτρου Αρετή

Αυτό βεβαία συμβαίνει θεατρικές παραστάσεις. Μαθήτρια Β2

από παλιά , όταν ξεκίνη- Οι γυναίκες δεν είχαν

σε η πατριαρχία. Και βέ-

βαια θα συνεχίσει να συμ-

βαίνει, αν το κράτος ή ο

κοινωνικός περίγυρος δε

λάβει τα απαραίτητα μέ-

τρα.

Ζητήματα που συνδέονται

συνήθως με τις έννοιες

των δικαιωμάτων των

γυναικών περιλαμβάνουν,

αν και δεν περιορίζονται

σε αυτά, τa δικαίωματα:

να έχουν σωματική ακε-

ραιότητα και αυτονομία,

να μη δέχονται σεξουαλι-

κή βία, να ψηφίζουν, να

κατέχουν δημόσια αξιώ-

ματα, να συνάπτουν νομι-

κές συμβάσεις, να έχουν

ίσα δικαιώματα στο οικο-

γενειακό δίκαιο, να εργά-

ζονται, να αμείβονται με

δίκαιους μισθούς ή ίση

Τεύχος 6 Σελίδα 5

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Κάθε άνθρωπος σαν κατανα- να έχει τη δυνατότητα καθώς και τις δίκαιες εμπο-
λωτής πρέπει να λαμβάνει λήψης συμβουλών και ρικές συναλλαγές, την αντα-
υπόψη του τα δικαιώματά βοήθειας, όταν θέλει να γωνιστικότητα, και την α-
του, τα οποία πρέπει να τη- διατυπώσει παράπονα ή ξιοπιστία των πληροφοριών
ρούνται από κάθε βιομηχανί- όταν έχει υποστεί βλάβη στο χώρο της αγοράς. Οι
α, κατάστημα και πωλητές. ή ζημιά από προϊόντα και νόμοι είναι σχεδιασμένοι
Βέβαια, και ο ίδιος ο κατανα- υπηρεσίες. Συγχρόνως, ώστε να καταπολεμήσουν
λωτής πρέπει να τα διεκδικεί όμως, πρέπει να έχει και τις απάτες στις εμπορικές
και να μάχεται γι αυτά. τη δυνατότητα εφαρμογής συναλλαγές και τις άδικες
Τα δικαιώματα αυτά είναι τα απλών, μη δαπανηρών και πρακτικές για την απόκτηση
εξής: σύντομων διαδικασιών πλεονεκτημάτων στην αντα-
- Δικαίωμα ικανοποίησης διακανονι- γωνιστικότητα. Η νομοθεσία
βασικών αγαθών: ο κατανα- σμού, προκειμένου να της προστασίας του κατανα-
λωτής πρέπει να έχει πρό- αποκατασταθεί η βλάβη ή λωτή συνήθως προσφέρει
σβαση στα βασικά και απα- η ζημιά, που έχει υπο- επιπλέον προστασία για τις
ραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, στεί. Πρέπει, επίσης, να ευπαθείς ομάδες της κοινω-
κατάλληλη και θρεπτική τρο- έχει πρόσβαση στη δικαι- νίας. Οι νόμοι προστασίας
φή, ένδυση, καταφύγιο, ιατρι- οσύνη. καταναλωτή είναι ένα είδος
κή φροντίδα, εκπαίδευση και - Δικαίωμα εκπαίδευ- κρατικών κανόνων που στο-
περίθαλψη. σης: ο καταναλωτής για χεύουν στην προστασία των
- Δικαίωμα προστασίας της να είναι σε θέση να ανα- δικαιωμάτων και των συμ-
ασφάλειας και της υγείας: ζητά, να κατανοεί και να φερόντων του καταναλωτή
στην αγορά πρέπει να κυκλο- αφομοιώνει τις διαθέσι- (π.χ ένα κράτος μπορεί να
φορούν μόνο προϊόντα και μες πληροφορίες, πριν απαιτήσει να εμπεριέχονται
υπηρεσίες, που δε θέτουν σε αποφασίσει σχετικά με τις λεπτομερείς πληροφορίες
κίνδυνο την υγεία και την αγορές του πρέπει να του προϊόντος- ιδιαίτερα σε
ασφάλεια του καταναλωτή. έχει λάβει την κατάλληλη τομείς στους οποίους τίθε-
Αυτό πρακτικά σημαίνει κα- εκπαίδευση και αγωγή, ται θέμα δημόσιας ασφά-
θορισμό αυστηρών προτύπων που οφείλει να του παρέ- λειας ή δημόσιας υγείας,
και απαιτήσεων ασφάλειας χει στη νεαρή του ηλικία όπως τρόφιμα).
για κάθε προϊόν και κάθε το σχολείο με μέριμνα του
υπηρεσία. Ο καταναλωτής κράτους. Κυπραίος Σπύρος
πρέπει να παίρνει κατάλληλη Μαθητής Β2
ενημέρωση για τυχόν κινδύ- Αρχή προστασίας
νους που ενέχει η χρήση αυ- καταναλωτών
τών των προϊόντων και των
υπηρεσιών και να έχει προ- Ως προστασία του κατα-
στασία από φυσικές βλά-
βες, που μπορούν να του ναλωτή ορίζουμε το σύνο-
προκαλέσουν.
- Δικαίωμα επιλογής και λο των νόμων και οργανι-
πρόσβασης στην πληροφό-
ρηση: ο καταναλωτής πρέ- σμών που σκοπό έχουν να
πει να έχει την ικανότητα να
κάνει σωστές αγορές αφού διασφαλίσουν τα δικαιώ-
όμως, προηγηθεί η αξιόπιστη
και επιστημονική ενημέρωσή ματα των καταναλωτών,
του. Αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί με την κατάλληλη πλη-
ροφόρηση σχετικά με τα χα-
ρακτηριστικά, τις τιμές και
την ποιότητα προϊόντων και
υπηρεσιών, ώστε να μπορεί
να επιλέγει και να αγοράζει
με βάση τη λογική.
- Δικαίωμα για αποζημίωση
και πρόσβαση στη δικαιοσύ-
νη: ο καταναλωτής πρέπει

Σελίδα 6

OΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Πρόσφυγας ονομά- ντες δικαιούνται διεθνή -Μπορεί να κάνει αίτηση
προστασία και επομένως,
ζεται κάθε άνθρωπος αν θα τους χορηγηθεί για ταξιδιωτικό έγγραφο
που έχει καταφύγει σε ένα άσυλο. Η Ύπατη Αρμο-
άλλο κράτος από το δικό στεία του ΟΗΕ για τους που του επιτρέπει να επι-
του, συνήθως χωρίς τη Πρόσφυγες συνεργάζεται
θέλησή του, εξαιτίας με τις αρμόδιες ελληνικές σκεφθεί άλλες χώρες ως
διωγμών της φυλής του, αρχές και παρέχει τη συν-
της θρησκείας ή της εθνι- δρομή της, συμβάλλοντας τουρίστας. Δεν μπορεί να
κότητάς του, ή ακόμα ε- έτσι στη διαμόρφωση και
ξαιτίας των πολιτικών του λειτουργία του συστήμα- μείνει σε άλλη ευρωπαϊκή
απόψεων. τος ασύλου της χώρας.
Οι κυβερνήσεις είναι συ- Οι μη κερδοσκοπικές και χώρα για περισσότερο
νήθως αυτές που εγγυώ- οι εθελοντικές οργανώ-
νται τα βασικά ανθρώπινα σεις που ασχολούνται με από 90 ημέρες.
δικαιώματα και την ασφά- τα δικαιώματα και την
λεια των πολιτών τους. προστασία των προσφύ- -Μπορεί να υποβάλει αί-
Όταν όμως οι άνθρωποι γων συμβάλλει ενεργά και
γίνονται πρόσφυγες, αυτό σε μεγάλο βαθμό για να τηση για μακροπρόθεσμη
το «δίχτυ ασφαλείας» πετύχουν τους σκοπούς
εξαφανίζεται. Οι πρόσφυ- τους. Καθοριστικό ρόλο άδεια διαμονής, εφόσον
γες που ξεριζώνονται παίζει επίσης και η συμ-
λόγω πολέμου ή διώξεων βολή ων εθελοντών, βοη- συμπληρώσει 5 χρόνια
βρίσκονται συχνά σε πολύ θώντας απευθείας ή μέσα
ευάλωτη θέση. Δεν μπο- από δωρεές μικρών πο- νόμιμης και διαρκούς πα-
ρούν να βασίζονται στην σών , αφού χωρίς τη βοή-
προστασία της χώρας θειά τους , τίποτα δεν θα ραμονής στη χώρα και
τους ενώ, πολύ συ- ήταν όπως είναι.
χνά, είναι οι ίδιες οι αρ- Η Διεθνής Αμνηστία εί- πληροί όλες τις προϋπο-
χές των χωρών αυτών ναι η πιο διαδεδομένη μη
που τους απειλούν με κυβερνητική οργάνωση θέσεις.
διώξεις. Εάν οι άλλες χώ- που ασχολείται με αυτά τα
ρες δεν τους επιτρέπουν θέματα σε παγκόσμιο επί- -Θα έχει πρόσβαση σε
την πρόσβαση στο έδαφός πεδο. Η Διεθνής Αμνη-
τους, και εάν δεν τους στία διεξάγει παγκοσμίως πολύ ευρύ φάσμα εκπαι-
προσφέρουν προστασία έρευνα και δράση για τα
και βοήθεια, μπορεί να δικαιώματα των προσφύ- δευτικών υπηρεσιών,
τους καταδικάζουν με τον γων και των αιτούντων
τρόπο αυτό σε μία ανυπό- άσυλο. Εργάζεται ώστε να όπως σχολεία, πανεπιστή-
φορη κατάσταση, όπου τα εξαλειφθούν οι παραβιά-
βασικά τους δικαιώματα, η σεις που εξαναγκάζουν μια και προγράμματα κα-
ασφάλεια, ακόμα και η τους ανθρώπους να εγκα-
ζωή τους, βρίσκονται σε ταλείψουν τα σπίτια τους τάρτισης.
κίνδυνο. και εναντίον όσων απο-
Η Ελλάδα είναι συμβαλλό- τυγχάνουν να προστατέ- -Έχει το δικαίωμα να α-
μενο μέρος στη Σύμβαση ψουν τα δικαιώματά τους,
της Γενεύης του 1951 για όταν βρίσκονται ήδη σε σκήσει ελεύθερο επάγγελ-
το καθεστώς των προ- μετακίνηση. Επίσης, φέρ-
σφύγων, καθώς και στο νει στο φως παραβιάσεις μα, να εργασθεί ως ελεύ-
σχετικό πρωτόκολλο της των δικαιωμάτων των
Νέας Υόρκης του 1967 προσφύγων, καθώς και θερος επαγγελματίας, ή
και έχει αναπτύξει το ε- τυχόν αποτυχία στην προ-
θνικό της σύστημα ασύ- στασία τους. να ανοίξει τη δική του
λου, το οποίο διέπεται και Αν χορηγηθεί το καθε-
από την ευρωπαϊκή και στώς του πρόσφυγα ή του επιχείρηση.
την ελληνική νομοθεσία. δικαιούχου επικουρικής
Οι ελληνικές αρχές είναι προστασίας στην Ελλάδα: -Έχει πρόσβαση σε παρο-
οι μοναδικές αρμόδιες για -Διατηρεί όλα τα δικαιώ-
να αποφασίσουν, σύμφωνα ματα και τα καθήκοντα χές κοινωνικής πρόνοιας
με τις διεθνείς συμβάσεις, που είχε ως αιτών άσυλο.
την ευρωπαϊκή και την -Θα λάβει άδεια διαμο- με τους όρους που ισχύ-
εθνική νομοθεσία, έπειτα νής, η οποία θα ισχύει για
από εξέταση της κάθε τρία χρόνια. ουν για τους Έλληνες πο-
περίπτωσης, αν οι αιτού-
λίτες.

-Αν είναι αναγνωρισμένος

πρόσφυγας, έχει το δικαί-

ωμα να επανενωθεί με τα

μέλη της οικογένειάς του

που είναι στη χώρα κατα-

γωγής του ή σε άλλη τρίτη

χώρα (αν είναι δικαιούχος

επικουρικής προστασίας

δεν έχει αυτό το δικαίω-

μα).

-Μπορεί να υποβάλει αί-

τηση για ελληνική υπηκο-

ότητα, αφού έχει ζήσει

νόμιμα τουλάχιστον για 3

συνεχόμενα χρόνια στη

χώρα, αν είναι αναγνωρι-

σμένος πρόσφυγας και 7

χρόνια αν είναι δικαιού-

χος επικουρικής προστα-

σίας, εφόσον πληροί τις

σχετικές προϋποθέσεις

κοινωνικής ένταξης, που

προβλέπονται από το νό-

μο.

Αργυρίου Δήμητρα

και

Κεκιάι Αντζελίνα

Μαθήτριες Γ1

Τεύχος 6 Σελίδα 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι εξελίξεις που ευάλωτες ομάδες εργαζό- Δικαιώματα εργαζόμενου
συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο δρο- μενων Ο εργαζόμενος, στο πλαί-
μολογούν αλλαγές ποιοτι-
κού κυρίως χαρακτήρα, οι - ισότητα ευκαιριών για σιο της εργασιακής σχέ-
οποίες επηρεάζουν κατα-
λυτικά ολόκληρη την κοι- άνδρες και γυναίκες: ίση σης δικαιούται:
νωνία και την οικονομία.
Η αλματώδης τεχνολογική μεταχείριση στην εργασία, - Τη λήψη του ανταλλάγ-
εξέλιξη και η πρόοδος
της επιστήμης αλλάζουν έγκυες εργαζόμενες, ματος (αμοιβή/μισθός) για
την παραγωγική διαδικα-
σία, μεταβάλλουν τη φύση άδεια μητρότητας, γονική τις υπηρεσίες του προς
της εργασίας και επιδρούν
με τη σειρά τους στο πα- άδεια τον εργοδότη εντός των
ραδοσιακό σύστημα των
εργασιακών σχέσεων. Οι - προστασία κατά των συμφωνηθέντων ημερομη-
αλλαγές των εργασιακών
σχέσεων που ενθαρρύνο- διακρίσεων: λόγω φύλου, νιών, όπως έχουν οριστεί
νται και προωθούνται
σχετίζονται με την ανα- φυλετικής καταγωγής, από τη μεταξύ τους σύμ-
διοργάνωση του χώρου
και του χρόνου εργασίας, θρησκείας, ηλικίας, ανα- βαση.
καθώς επίσης και με την
εκτεταμένη εφαρμογή πηρίας και σεξουαλικού - Η απασχόλησή του να
«άτυπων» ή «ευέλικτων»
μορφών απασχόλησης, προσανατολισμού είναι βάσει του αντικειμέ-
που, σήμερα τείνουν να
αποτελέσουν κυρίαρχο - εργατικό δίκαιο: μερι- νου στο οποίο έχει εξειδι-
φαινόμενο.
Εργασιακά δικαιώματα κή απασχόληση, συμβά- κευθεί και με βάση την
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ΕΕ συμβάλλει στον σεις ορισμένου χρόνου, ειδικότητα της οποίας
κοινωνικό τομέα, στοχεύ-
οντας στην αύξηση της χρόνος εργασίας, απασχό- προσλήφθηκε.
απασχόλησης, της ποιότη-
τας των θέσεων απασχό- ληση των νέων, ενημέρω- - Να απουσιάζει από την
λησης και των συνθηκών
εργασίας, της κινητικότη- ση και διαβούλευση με εργασία του, λαμβάνοντας
τας των εργαζόμενων,
στη διαρκή ενημέρωση τους εργαζόμενους. τις άδειες που δικαιούται,
των εργαζόμενων και το
διάλογο μαζί τους, την Υποχρεώσεις και είτε άνευ είτε μετά απο-
καταπολέμηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού δικαιώματα δοχών, βάσει του νομοθε-
αποκλεισμού, την προώ-
θηση ίσων ευκαιριών και των εργαζόμενων τικού ή κανονιστικού
την καταπολέμηση των
διακρίσεων, καθώς και Το Κέντρο Πληροφόρη- πλαισίου, το οποίο ορίζε-
τον εκσυγχρονισμό των
συστημάτων κοινωνικής σης Εργαζόμενων & ται από τις εκάστοτε Συλ-
ασφάλισης.
Κάθε εργαζόμενος στην Άνεργων της ΓΣΕΕ λογικές Συμβάσεις Εργα-
ΕΕ πρέπει να έχει ορι-
σμένα βασικά δικαιώματα προχώρησε σε νέα ανανε- σίας .
στους εξής τομείς:
- υγεία και ασφάλεια ωμένη ηλεκτρονική Συλλογικές Συμβάσεις
στον χώρο εργασίας:
γενικά δικαιώματα και έκδοση του Οδηγού Εργα- Εργασίας
υποχρεώσεις, χώροι και
εξοπλισμός εργασίας, συ- σιακών Δικαιωμάτων με Οι συλλογικές συμβάσεις
γκεκριμένοι κίνδυνοι και
τίτλο «Γνωρίζω & Διεκ- εργασίας υπογράφονται

δικώ τα Δικαιώματά μου από τις εργοδοτικές οργα-

– Συμμετέχω στο Συνδι- νώσεις και τις συνδικαλι-

κάτο μου». στικές οργανώσεις των

Στόχος αυτής της επα- εργαζόμενων. Η βασικό-

νέκδοσης είναι να φθάσει τερη συλλογική σύμβαση

αυτός ο Οδηγός, αν είναι εργασίας είναι η Εθνική

δυνατόν, σε όλους τους Γενική Συλλογική Σύμ-

εργαζόμενους, στους συν- βαση Εργασί-

δικαλιστικούς φορείς, αλ- ας (ΕΓΣΣΕ) , η οποία

λά και στους εργοδότες, υπογράφεται μεταξύ της

έτσι ώστε να είναι γνωστά ΓΣΕΕ και των εργοδοτι-

σε όλους τα δικαιώματα κών οργανώσεων και κα-

αλλά και οι υποχρεώσεις θορίζει τους ελάχιστους

της κάθε πλευράς. όρους εργασίας, μισθών

Υποχρεώσεις εργαζόμενου και ημερομισθίων στον
- Η υποχρεωτική του πα-
ρουσία στην επιχείρηση ιδιωτικό τομέα. Σε καμία
εντός του προσυμφωνη-
θέντος ωραρίου περίπτωση οι αποδοχές
- Η ανάληψη καθηκόντων
του στο πλαίσιο της εργα- ενός εργαζόμενου δεν
σιακής σχέσης
-Η ευπρεπής παρουσία μπορούν να είναι κατώτε-
του
ρες της ΕΓΣΣΕ.
-Η ευπρεπής συμπεριφο-
ρά του προς οποιονδήπο- Βυτινιώτης
τε σχετίζεται με την επι- Νίκος
Μαθητής
χείρηση . Β1

και
Βυτινιώτης
Γιάννης
Μαθητής
Α3

Σελίδα 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Εκτός από τις υγιείς χρόνο- δωρεάν μετακίνη- σφαλιστικό ταμείο (σε περί-
ομάδες πληθυσμού, στην σης με όλα τα Μέσα Μα- πτωση που λήγει η ισχύς
κοινωνία μας υπάρχουν ζικής Μεταφοράς της Α- της).
άτομα που πάσχουν από θήνας και έκπτωση 50% -Συμμετοχή σε διαγωνι-
σοβαρές ή ανίατες ασθέ- σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλά- σμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις
νειες ή κινητικά προβλή- δας καθώς και σε όλα τα στο Δημόσιο Τομέα που αφο-
ματα. Δεδομένου ότι οι δρομολόγια του ΟΣΕ). ρούν ΑΜΕΑ.
άνθρωποι αυτοί αντιμετω- -Επίδομα από την Πρό- -Συμμετοχή σε επιδοτούμενα
πίζουν δυσκολίες, το κρά- νοια (το οποίο δίνεται αν προγράμματα επιμόρφωσης
τος έχει θεσπίσει συγκε- οι ΑΜΕΑ δεν εργάζονται του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
κριμένους νόμους για τη και αν έχουν εισοδήματα -Εύρεση επιδοτούμενης ερ-
διευκόλυνσή τους. Οι το- που δεν ξεπερνούν το γασίας στον Ιδιωτικό Τομέα
μείς αυτοί αφορούν την ποσό που ορίζεται ανά μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
εκπαίδευση, την εργασία, διαστήματα από το αρμό- -Απαλλαγή από την υπο-
την υγεία και την ασφάλι- διο υπουργείο). χρέωση Στράτευσης (Ι5)
ση , τις μεταφορές και τις -Δωρεάν ύστερα από αίτηση στο αρμό-
επικοινωνίες. Ιατροφαρμακευτική και διο στρατολογικό γραφείο.
Πολλές φορές, οι Νοσοκομειακή Κάλυψη -Είσοδος στην Τριτοβάθμια
άνθρωποι πιστεύουν ότι από την Πρόνοια (η οποί- Εκπαίδευση χωρίς την υπο-
ΑΜΕΑ είναι τα άτομα που α παρέχεται αν δεν υπάρ- χρέωση συμμετοχής στις
χρησιμοποιούν αμαξίδιο ή χει δυνατότητα εργασίας Γενικές Εξετάσεις .
είναι τυφλά ή είναι κωφά και αν το εισόδημα δεν
ή έχουν νοητική στέρηση. ξεπερνά το ποσό που ορί- Μαγδαληνού
Η πραγματική έννοια της ζεται ανά διαστήματα από
αναπηρίας περιλαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο και Κατερίνα
πάρα πολλούς ανθρώ- δεν υπάρχει κάλυψη από
πους που έχουν κάποια κάποιον άλλο ασφαλιστικό Μαθήτρια Β2
ασθένεια, που ενώ δεν φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
είναι προφανής παρόλα κλπ).
αυτά αναγκάζει τα άτομα -Αναπηρική Σύνταξη (η
αυτά να μην μπορούν να οποία παρέχεται εφόσον
λειτουργήσουν φυσιολο- έχει συμπληρωθεί ένας
γικά. συγκεκριμένος αριθμός
ενσήμων από τον ασφαλι-
Τα κύρια δικαιώματα στικό φορέα ή υπάρχει
είναι τα ακόλουθα: ποσοστό αναπηρίας άνω
-Απόκτηση Δωρεάν Δελ- του 67%).
τίου Μετακίνησης ΑΜΕ- -Παράταση της Ιατρο-
Α (που δίνει τη δυνατό- φαρμακευτικής και Νο-
τητα –εφόσον το εισόδημά σοκομειακής Κάλυ-
δεν ξεπερνά το ποσό που ψης από το ανάλογο α-
ορίζεται με εγκύκλιο κάθε

AΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κουτελάκη Η αρχή προστασίας κανόνες για την προ- κοινωνίας. Έτσι, δεν
Αγγελική προσωπικών δεδομέ- στασία των προσωπι- μπορεί κανείς να έχει
Μαθήτρια νων είναι συνταγματι- κών δεδομένων σε όλες πρόσβαση σε προσωπι-
κά κατοχυρωμένη ανε- τις χώρες μέλη της Ευ- κά μας δεδομένα, π.χ
Α3 ξάρτητη διοικητική ρωπαϊκής Ένωσης. Η στοιχεία ταυτότητας,
αρχή. Ιδρύθηκε με το λειτουργία της αρχής φωτογραφίες, διεύθυν-
νόμο 2472/1997 με ξεκίνησε στις 10 Νοεμ- ση, στοιχεία τηλεφωνι-
σκοπό «την προστασία βρίου 1997. Ο σεβα- κής και ηλεκτρονικής
του ατόμου από την σμός και η προστασία επικοινωνίας, τραπεζι-
επεξεργασία δεδομέ- της αξιοπρέπειας, της κούς λογαριασμούς, ια-
νων προσωπικού χα- ιδιωτικής ζωής και της τρικό απόρρητο χωρίς
ρακτήρα», ο οποίος ελεύθερης ανάπτυξης την άδεια μας ή εντολή
ενσωματώνει στο ελ- της προσωπικότητας του εισαγγελέα και
ληνικό δίκαιο την ευ- αποτελούν θεμελιώδη προκειμένου να εξι-
ρωπαϊκή οδηγία. και πρωταρχική επιδί- χνιαστεί ένα έγκλημα.
Η οδηγία αυτή θέτει ωξη κάθε δημοκρατικής

Τεύχος 6 Σελίδα 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Με τη φράση δι- οποία και πρέπει να σε- σμό. Ένα από τα πιο
καιώματα των ζώων εν- βαστούμε. Σύμφωνα με σημαντικά ζητήματα που
νοούμε την ιδέα ότι μερι- τον Ρέιγκαν, ένα μεγάλο σχετίζεται με το ζήτημα
κά ή όλα τα μη ανθρώπι- μέρος των ζώων έχουν των δικαιωμάτων των
να όντα έχουν το δικαίω- αυτοσυνειδησία, πεποι- ζώων είναι αυτό της
μα στη ζωή και άλλα βα- θήσεις και επιθυμίες, χρήσης πειραματόζωων
σικά δικαιώματα. Αυτό και άρα πρέπει να τους σε πειράματα διαφόρων
οδηγεί στην απαγόρευση αποδώσουμε ηθικά δι- επιστημών, όπως της
της χρησιμοποίησης ζώ- καιώματα. Άμεση συνέ- ψυχολογίας, της ιατρι-
ων σε πειραματισμό, πεια της θεωρίας του κής, αλλά και σε άλλους
τσίρκο, κτηνοτροφία, κα- είναι ο τερματισμός των τομείς, όπως είναι η πο-
θώς και οποιαδήποτε πειραμάτων και η χρήση λεμική βιομηχανία, και οι
άλλη χρήση προς όφελος ζώων για λόγους ψυχα- δοκιμές προϊόντων. Αυτό
του ανθρώπου. Η ιδέα γωγίας του ανθρώπου. το ζήτημα έχει απασχο-
των δικαιωμάτων των Ενώ Ο Πίτερ Σίνγκερ λήσει όχι μόνο τους ηθι-
ζώων προέκυψε κυρίως με το βιβλίο του “ Η κούς φιλοσόφους αλλά
από τη φιλοσοφική παρά- Απελευθέρωση των και τους επιστήμονες με
δοση που γεννήθηκε μέσα Ζώων”, που κυκλοφόρη- επιχειρήματα τόσο υπέρ
από την περιβαλλοντική σε το 1975, άνοιξε το όσο και κατά της χρήσης
ηθική. Κάποιοι φιλόσοφοι, ζήτημα της ηθικής αντι- πειραματόζωων.
με πιο σημαντικούς τον μετώπισης των ζώων
Πίτερ Σίγνκερ και τον από τη σκοπιά της φιλο- Πετρόπουλος
Τομ Ρέιγκαν, υποστήρι- σοφίας. Επιπλέον, ο
ξαν ότι πρέπει να αντιμε- Σίνγκερ χρησιμοποίησε Αντώνιος
τωπίσουμε ηθικά τα μη τον όρο «ειδισμός» που
ανθρώπινα όντα. Βεβαί- είναι μια μορφή προκα- Μαθητής Α3
ως, κάθε ένας απ' αυ- τάληψης υπέρ των συμ-
τούς υποστηρίζει αυτή τη φερόντων των μελών
θέση από τη δική του του ιδίου είδους και ε-
φιλοσοφική σκοπιά. Ο ναντίον των μελών των
φιλόσοφος Τομ Ρέιγκαν άλλων ειδών. Ο Σίν-
είναι αυτός που μίλησε γκερ, αν και παραδέχε-
πρώτος για τα δικαιώμα- ται ότι δεν είναι πολύ
τα των ζώων. Ο Ρέιγκαν καλός ο όρος, τον χρη-
υποστηρίζει ότι τα ζώα σιμοποιεί για να δείξει
έχουν εγγενή αξία, και ότι αυτή η στάση είναι
άρα έχουν δικαιώματα τα αντίστοιχη με τον ρατσι-

Σελίδα 10

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι το Σύνταγμα και το νόμο, β) αρ-
ανεξάρτητη διοικητική αρχή, νείται να εκπληρώσει συγκεκρι-
που έχει ως δηλωμένο σκοπό τη μένη υποχρέωση που επιβάλλε-
διαμεσολάβηση μεταξύ των πο- ται από τελεσίδικη δικαστική α-
λιτών και της Διοίκησης, δηλαδή πόφαση, γ) αρνείται να εκπληρώ-
των δημοσίων υπηρεσιών, των σει συγκεκριμένη υποχρέωση
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί- που επιβάλλεται από διάταξη
κησης, των Νομικών Προσώ- νόμου ή από ατομική διοικητική
πων Δημοσίου Δικαίου και ορι- πράξη και δ) ενεργεί ή παραλεί-
σμένων Eπιχειρήσεων Κοινής πει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια
Ωφέλειας. Η διαμεσολάβηση α- κατά παράβαση των αρχών της
ποσκοπεί στην προστασία των διοίκησης και της διαφάνειας .
δικαιωμάτων των πολιτών, την
υπεράσπιση του πολίτη έναντι Επίσης, ο Συνήγορος του Πολί-
διακρίσεων σε βάρος του, την τη διαμεσολαβεί σε υποθέσεις
καταπολέμηση της κακοδιοίκη- που ανακύπτουν μεταξύ των πο-
σης και την τήρηση της νομιμό- λιτών και των δημοσίων υπηρε-
τητας. Η διερεύνηση ξεκινάει σιών και των επιχειρήσεων κοι-
κατόπιν έγκαιρης αναφοράς του νής ωφέλειας και αφορούν την
πολίτη, αφού πρώτα έχει γίνει ποιότητα της ζωής των πολιτών
προσπάθεια να επιλυθεί το ζή- αλλά και την προστασία του πε-
τημα με τον ίδιο τον φορέα και ριβάλλοντος όπως: α) τη διύλιση
εφόσον η προσπάθεια απέβη και διανομή ύδατος, την αποχέ-
άκαρπη ή προβληματική. Ο Συ- τευση και απαγωγή ακάθαρτων
νήγορος του Πολίτη ερευνά ατο- υδάτων και λυμάτων, β) τη δια-
μικές διοικητικές πράξεις, πα- νομή ηλεκτρικού ρεύματος και
ραλείψεις ή υλικές ενέργειες καυσίμου αερίου, γ) τη μεταφορά
οργάνων των δημοσίων υπηρε- προσώπων και αγαθών από την
σιών που παραβιάζουν δικαιώ- ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα,
ματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμ- δ) τις τηλεπικοινωνίες και τα
φέροντα φυσικών ή νομικών ταχυδρομεία, ε) την αυθαίρετη
προσώπων. Ερευνά ιδίως περι- δόμηση ή κατασκευή έργων υπο-
πτώσεις κατά τις οποίες ένα δομής, στ) την παράνομη λει-
ατομικό ή συλλογικό όργανο κά- τουργία βιομηχανικών εγκατα-
ποιας από τις αναφερόμενες υ- στάσεων, ζ) την προστασία των
πηρεσίες: α) προσβάλλει με πρά- δασών των ακτών και των πε-
ξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμ- ριοχών φυσικής προστασίας κλπ.
φέρον που προστατεύεται από
Βλάχου Χριστίνα

Μαθήτρια Β1


Click to View FlipBook Version