The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vbitsit, 2018-03-30 11:33:55

6

6

Διa βίου εκπαίδευση Τεύχος 6

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

«Κάθε μαθησια- ντελούμενες αλλαγές. για την εξέλιξη στο Περιεχόμενα
κή δραστηριότητα η Για να μπορέσει κα- αντικείμενό τους. τεύχους:
νείς να ανταπεξέλθει Υπάρχουν πάρα πολ-
οποία συνεχίζεται στις απαιτήσεις της λά σεμινάρια, τα ο- Διa βίου εκπαίδευση 1
εποχής μας, χρειάζε- ποία μπορεί ο επαγ-
καθ΄ όλη τη διάρκεια ται να έχει ποικίλα γελματίας να παρα- H γλωσσική πενία 2&
της ζωής με σκοπό προσόντα, που πρέπει κολουθήσει και να και η γλώσσα των 3
να ανανεώνονται κάθε διευρύνει τις γνώσεις
τη βελτίωση των τόσο. Αυτό σημαίνει, του, να αποκτήσει νέων 3&
γνώσεων, των δεξιο- ότι υπάρχει ανάγκη για νέες ιδέες αλλά και 4
συνεχιζόμενη εκπαί- να αναπτυχθεί ως Μαθητικές
τήτων και των ικα- δευση, η οποία βοη- προσωπικότητα, ακο- Κοινότητες
νοτήτων, στο πλαίσιο θάει στην απόκτηση λουθώντας το ρεύμα
γνώσεων και στην α- της εποχής και ανα- Κάποιοι ζουν για να 5
μιας προσωπικής και νάπτυξη δεξιοτήτων. μένοντας αντίστοιχα
οφέλη. Τα σεμινάρια καταναλώνουν
κοινωνικής θεώρη- H aξία των σεμινα- μπορούν να ωφελή-
σης μιας οπτικής ρίων: ένας τρόπος σουν σε όλους τους &
μέσα από τον οποίο οι τομείς. Ενδέχεται να
που σχετίζεται με επαγγελματίες μπο- ωφελήσουν στις νέες Εικονική
την απασχόληση», ρούν να ενημερώνο- τεχνολογίες αλλά και πραγματικότητα και
νται για την εξέλιξη στις θετικές επιστή- παραπληροφόρηση
αποτελεί διa βίου του αντικειμένου τους, μες, ακόμα και σε
είναι τα σεμινάρια. Ο θέματα εκπαίδευσης. Συμπληρώματα 6
εκπαίδευση. σύγχρονος τρόπος διατροφής
ζωής και οι απαιτήσεις Τέλος:
Στις μέρες μας, μια του έχουν αυξηθεί. Σε Διατροφή και πρό- 7
σειρά από διεθνείς πάρα πολλά επαγγέλ- ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ληψη ασθενειών
εξελίξεις στον οικο- ματα οι εξελίξεις τρέ-
νομικό, τεχνολογικό, χουν, ενώ οι επαγγελ- ΟΤΙ
κοινωνικό και πολι- ματίες πρέπει συνε-
τιστικό τομέα καθι- χώς να ενημερώνονται « ΟΣΟ ΖΕΙΣ
στά αναγκαία για
ολοένα και περισσό-
τερους ενηλίκους
την απόκτηση ποικί-
λων γνώσεων και
δεξιοτήτων, προσαρ-
μοσμένων στις συ-

ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ » Τα κατοικίδια 8
θεραπεύουν

Διαχείριση θυμού 9

Κύτρου Ελευθερία Η Γη στο Σύμπαν : 10
πόσο μικροί είμαστε;

Μαθήτρια Β2 H Κιβωτός του 11
Κόσμου

Tρίπλες και Τριπλέ- 12
τες: μια διαφορετική

προσέγγιση

&

Δον Κιχώτης:
μια παράσταση για

μικρούς και
μεγάλους

Σελίδα 2

H γλωσσική πενία και η γλώσσα των νέων

Η ελληνική γλώσσα με χνολογίας και του διαδι- σης) και η ξενομανία μας
το λεξιλογικό πλούτο και κτύου, τα διαφημιστικά οδηγούν στο να χρησιμο-
με την εκφραστική δύναμή κόλπα και η έγχρωμη ει- ποιούμε ξένες λέξεις και
της δημιούργησε αξιόλογα κόνα ωθούν τον άνθρωπο εκφράσεις, ενώ έχουμε
μνημεία λόγου και πολιτι- στον μιμητισμό, στην αντι- τις αντίστοιχες ελληνικές.
σμού. Παράλληλα, πρό- γραφή ξένων προτύπων Πολλοί επαγγελματίες
σφερε σε όλες τις γλώσ- και γλωσσικών στοιχείων. επίσης, και έμποροι τουρι-
σες του κόσμου βασικούς στικών ειδών πιστεύουν
όρους για την επιστήμη, Το αποτέλεσμα όλων αυ- ότι το αγοραστικό κοινό
για την τέχνη και το φιλο- τών είναι να αλλοιώνεται βλέποντας ξενόγλωσσες
σοφικό στοχασμό. Στην το γλωσσικό αίσθημα που επιγραφές εντυπωσιάζε-
πορεία του χρόνου, βέ- διαμόρφωσε ο Νεοέλλη- ται και προτιμά τα προϊό-
βαια, και η ελληνική νας μιλώντας και ακούγο- ντα των καταστημάτων
γλώσσα δανείστηκε λέ- ντας τη μητρική του τους.
ξεις από άλλες γλώσσες, γλώσσα. Δεχτήκαμε, για
χωρίς όμως να χάσει τη παράδειγμα, πλήθος λέξε- Όλα αυτά σημαίνουν,
γνησιότητά της. ων που συνδέονται με τη όπως γίνεται αντιληπτό,
χρήση του υπολογιστή, ότι υπάρχουν προβλήματα
Οι κοινωνικές συνθήκες τον οποίο εντάξαμε στο που πρέπει να αντιμετω-
και τα μέσα επικοινωνίας λεξιλόγιό μας ως comput- πίσουμε. Ωστόσο, δεν
είναι, όμως, σήμερα δια- er. Επίσης, εκατοντάδες είναι ανάγκη να χάσουμε
φορετικά από άλλοτε. λέξεις που συνδέονται με την επικοινωνία μας με
Στην εποχή μας, η επαφή το φαγητό, όπως φαστ τους άλλους λαούς, γιατί η
μεταξύ των λαών είναι φουντ, σπαγγέτι, χά- επαφή με άλλους πολιτι-
πολύ εύκολη. Η παγκο- μπουργκερ, τοστ, ή στο σμούς είναι ευλογία. Πρέ-
σμιοποίηση έχει κάνει όλη ντύσιμο, όπως τζιν, μίνι πει κυρίως να αποκτήσου-
την υφήλιο μια γειτονιά. και άλλες, εντάχθηκαν με πιο στέρεη γλωσσική
Με το διαδίκτυο, την τη- στο λεξιλόγιό μας. Ακόμα, παιδεία. Να επιδιώκουμε,
λεόραση και το ραδιόφωνο πλήθος πινακίδων ελληνι- δηλαδή, να σπουδάζουμε
ενημερωνόμαστε πολύ κών καταστημάτων και συστηματικά την προφορι-
γρήγορα για ό,τι συμβαίνει εμπορικών κέντρων φέ- κή και τη γραπτή μητρική
σε κάθε σημείο της γης. ρουν ξενόγλωσσες επι- μας γλώσσα. Έτσι, θα
Παράλληλα, η διαφήμιση, γραφές. Το χειρότερο έχουμε τη δυνατότητα να
το εμπόριο και ο οικονομι- μάλιστα είναι ότι κατα- μην αποδεχόμαστε εύκολα
κός ανταγωνισμός οδη- σκευάσαμε λέξεις που ξένους όρους παραμερί-
γούν τους ανθρώπους στο δείχνουν ότι χάσαμε το ζοντας ελληνικές λέξεις
κυνήγι του κέρδους. Αυτή γλωσσικό αισθητήριό μας, ικανές να αποδώσουν τις
η νέα κατάσταση δεν έχει όπως γυράδικο, φαστφου- σύγχρονες επικοινωνια-
μόνο θετικά στοιχεία. Για ντάδικο κ.ά. κές και τεχνολογικές πε-
τη γλώσσα ιδίως των μι- ριστάσεις.
κρών πληθυσμιακά λαών Για ποιους λόγους όμως
αποτελεί δοκιμασία και δανειζόμαστε λέξεις από Από την άλλη μεριά , αιτία
μεγάλο κίνδυνο. άλλες γλώσσες; Πολλοί της έλλειψης ποικιλίας
θα απαντήσουν ότι ως ελληνικών λέξεων στον
Ο κίνδυνος αυτός συνί- λαός έχουμε την ανάγκη προφορικό λόγο (και στον
σταται στο ότι οι συνθή- να συμβαδίζουμε με την γραπτό) αποτελεί η αργκό.
κες της σημερινής ζωής, εποχή μας, να μην θεωρη- Στη σημερινή εποχή, οι
και ιδιαίτερα το εμπορικό θούμε οπισθοδρομικοί, γι νέοι χρησιμοποιούν την
πνεύμα, επηρεάζουν αρ- αυτό και χρησιμοποιούμε αργκό ως γλώσσα επικοι-
νητικά την αφομοιωτική επιδεικτικά το λεξιλόγιο νωνίας. Είναι ένας κωδι-
ικανότητα της γλώσσας άλλων γλωσσών. Η τάση κοποιημένος τρόπος συ-
μας. Η τάση για ευκολία, η μας για μοντερνισμό νεννόησης των νέων με
κυριαρχία όρων της τε- (λέξεις ξενικής προέλευ- σκοπό τις λέξεις και τις

Τεύχος 6 Σελίδα 3

φράσεις που χρησιμοποι- στο γραπτό τους λόγο, που δεν θα μειώνει τη
ούν, να μην μπορούν να πράγμα που σημαίνει ότι γλωσσική μας αντίσταση.
τις καταλάβουν οι δε μαθαίνουν και σωστή Αυτό θα επιτευχθεί, αν
«μεγάλοι». ορθογραφία. Κατά τη δική όλοι οι παράγοντες που
μας άποψη, η αργκό δεν συμβάλλουν στην παιδεία,
Η χρήση αυτής της κωδι- είναι κάτι αρνητικό, αλλά όπως είναι για παράδειγ-
κοποιημένης διαλέκτου αντιθέτως είναι η εξέλιξη μα η οικογένεια, το σχο-
σίγουρα κρύβει πολλούς της καθομιλουμένης λείο και τα Μέσα Μαζικής
κινδύνους. Ένας από τους γλώσσας, της γλώσσας Ενημέρωσης, σέβονται τη
σημαντικότερους κινδύ- δηλαδή που χρησιμοποι- μητρική γλώσσα και παρέ-
νους που προκύπτει από ούν οι νέοι καθημερινά, χουν στους νέους πρότυ-
την αργκό είναι η γλωσσι- απλά πρέπει να χρησιμο- πα προφορικού και γρα-
κή ένδεια. Οι νέοι μιλούν ποιείται με μέτρο. Όπως πτού λόγου, αντιπροσω-
με μια δική τους διάλεκτο, έλεγαν και οι αρχαίοι πευτικά της αξίας της.
πράγμα που σημαίνει ότι «παν μέτρον άριστο».
οι νέοι δεν ξέρουν να μι- Σίμου Σπυριδούλα
λούν σωστά τη μητρική Τελειώνοντας, μπορούμε
τους γλώσσα, διαστρε- να επισημάνουμε ότι είναι Mαθήτρια Γ2
βλώνοντας έτσι τον ελλη- ανάγκη να εργαστούμε για
νικό πολιτισμό. Άλλος την ουσιαστικότερη επι-
ένας κίνδυνος είναι ότι οι κοινωνία μεταξύ των λα-
νέοι πολλές φορές χρησι- ών και την εκμάθηση ξέ-
μοποιούν την αργκό και νων γλωσσών με τρόπο

Μαθητικές Κοινότητες

Οι σημαντικότεροι σταθ- της μεγάλης αντίδρασης διαδοχικοί κανονισμοί μα-
μοί για τη θεσμοθέτηση
των μαθητικών κοινοτή- που συνάντησαν. θητικών κοινοτήτων οι
των στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα μπορούν 1965 : Θεσπίζεται η λει- οποίοι ρυθμίζουν τον τρό-
με συντομία να καταγρα-
φούν ως εξής: τουργία των μαθητικών πο οργάνωσης του θεσμού
1923-1925 : Οργάνωση
της πρώτης σχολικής κοι- κοινοτήτων στα σχολεία, στα σχολεία. Βασικός στό-
νότητας στην Ελλάδα, στο
Μαράσλειο Διδασκαλείο, η οποία όμως, όπως και χος αυτών των πρωτο-
με πρωτεργάτες τους δη-
μοτικιστές Αλέξανδρο τα υπόλοιπα μέτρα της βουλιών είναι η προετοι-
Δελμούζο και Μιχαήλ
Παπαμαύρο. Κύριος σκο- μεταρρύθμισης, δεν πρό- μασία ελεύθερων, υπεύ-
πός τους, να οργανώσουν
την πρώτη «Σχολική Κοι- λαβε να ολοκληρωθεί λό- θυνων μαθητών για μια
νότητα» στην Ελλάδα,
τονίζοντας τη σημασία γω της δικτατορίας. δημοκρατική κοινωνία,
που έχει για τη σχολική
ζωή το κοινοτικό σύστη- 1971 :Το Υπουργείο Παι- μυώντας τους στις δημο-
μα, το οποίο διαμορφώνει
κοινωνικές αρετές. δείας της δικτατορίας κρατικές διαδικασίες συμ-
1928-1933 : Επιχειρεί-
ται οργάνωση μαθητικής εισάγει στα σχολεία ένα μετοχής, λήψης αποφάσε-
κοινότητας στο Πειραμα-
τικό Σχολείο του Πανεπι- θεσμό μαθητικών κοινο- ων και στους κανόνες
στημίου Αθηνών
(Π.Σ.Π.Α). Δυστυχώς, τήτων με απόλυτα ανε- συλλογικής ζωής.
όμως, οι πρωτοποριακές
πρωτοβουλίες και οι από- λεύθερο χαρακτήρα, ανά- Το 1986, θεσπίστηκε ο
ψεις των παιδαγωγών δεν
καρποφόρησαν, εξαιτίας λογο του καθεστώτος που κανονισμός λειτουργίας

υπηρετούσε, αποσκοπώ- των μαθητικών κοινοτή-

ντας στη διαπαιδαγώγηση των που ισχύει μέχρι σή-

των νέων. μερα. Τροποποιήθηκε

Από το 1974 και μετά : οριακά το 1991 . Επηρεα-

Μετά τη Μεταπολίτευση σμένος από το πνεύμα

του 1974 καταβάλλεται της «νέας αγωγής», ο

για πρώτη φορά συστημα- κανονισμός αυτός δίνει

τική προσπάθεια με σκο- έμφαση στην ενεργή συμ-

πό την καθιέρωση μαθητι- μετοχή των μαθητών στη

κών κοινοτήτων σε όλα τα σχολική ζωή και στην

σχολεία, που θα εξυπηρε- ανάπτυξη της μαθητικής

τούν τη δημοκρατική δια- πρωτοβουλίας. επίσης

παιδαγώγηση των μαθη- και προτρέπει στη συνερ-

τών. γασία και στο διάλογο

Το 1975, 1976 και 1982 μεταξύ των μελών της

θεσπίζονται τρεις σχολικής κοινότητας.

Σελίδα 4

Μαθητικές Κοινότητες

ΕΝΝΟΙΑ- ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σχολική μαθητική κοινό- θητικό συμβούλιο τμήμα-  Είναι σημαντικό, οι
τητα ονομάζεται το σύνο- τος. διευθύνσεις των σχο-
λο των μαθητών που απο- Επιπλέον, λειτουργεί το λείων να καλούν τακτι-
βλέπει στην ενίσχυση της δεκαπενταμελές συμβού- κά τα πενταμελή συμ-
συμμετοχής των μαθητών λιο του σχολείο που απο- βούλια των τάξεων και
στη σχολική ζωή, στην τελείται από μαθητές τα δεκαπενταμελή
προώθηση του διαλόγου όλων των τμημάτων. των μαθητών για να
και της συνεργασίας ανά- Παρόλα αυτά, «οι μαθη- ακούν τις απόψεις τους
μεσα σε μαθητές και εκ- τές εμφανίζονται σε μεγά- και να ζητούν τη συμ-
παιδευτικούς, στην επίλυ- λο ποσοστό απογοητευμέ- βολή τους στην καλύ-
ση προβλημάτων και, γε- νοι από τον υφιστάμενο τερη λειτουργία του
νικότερα, στη βελτίωση τρόπο λειτουργίας των σχολείου.
της ποιότητας της σχολι- μαθητικών συμβουλίων
κής ζωής. Μέσα από αυ- και την έλλειψη στενής  Θα ήταν σωστότερο,
τές επιδιώκεται η δημο- τα δεκαπενταμελή συμ-
κρατική λειτουργία του συνεργασίας με τους βούλια να αποτελού-
σχολείου, σύμφωνα με την νται από μαθητές όλων
ισχύουσα νομοθεσία, η καθηγητές τους σε ζητή- των τάξεων.
ελεύθερη διακίνηση ιδε- ματα που αφορούν τη
ών, ο σεβασμός στη δια- προσπάθεια αντιμετώπι- Αργυρίου Μίρκα
φορετικότητα και στις σης ζητημάτων που προ-
ανάγκες των μαθητών, η κύπτουν στη σχολική κα- Μαθήτρια Γ1
ισότητα, η συμφιλίωση, η θημερινότητα».
εμπέδωση και η προστασί- Το συμπέρασμα αυτό προ-
α των δικαιωμάτων όλων έκυψε από τα αποτελέ-
των μελών της σχολικής σματα έρευνας του Συνη-
κοινότητας. γόρου του Πολίτη στην
Οι μαθητικές κοινότητες οποία συμμετείχαν, συ-
συναντώνται τακτικά για μπληρώνοντας σχετικό
να ανταλλάξουν απόψεις ερωτηματολόγιο ανώνυμα,
σχετικά με διάφορα ζητή- 37.488 μαθητές και μα-
ματα της σχολικής ζωής θήτριες από 377 Γυμνά-
και εκλέγουν τους εκπρο- σια και Λύκεια όλης της
σώπους τους, που ανα- χώρας.
λαμβάνουν συγκεκριμένες
ευθύνες, όπως προβλέ- Γενικά, θα λέγαμε πως:
πονται από τους κανονι-
σμούς. Οι εκπρόσωποι  ο ρόλος των μαθητι-
των μαθητών μεταφέρουν κών κοινοτήτων έχει
τις αποφάσεις των μαθη- απαξιωθεί στη συνεί-
τικών κοινοτήτων στους δηση των εκπαιδευτι-
εκπαιδευτικούς και τους κών και των μαθητών.
αρμόδιους φορείς και συμ-
μετέχουν τακτικά σε συ-  Η εκλογή εκπροσώπων
ναντήσεις μεταξύ τους. γίνεται χωρίς την ακρι-
Όργανα κάθε μαθητικής βή επίγνωση της απο-
κοινότητας είναι: στολής τους. Οι μαθη-
τές θα πρέπει να εκλέ-
α) η γενική συνέλευση γουν τους εκπροσώ-
πους που θέλουν με
τμήματος, στην οποία αντικειμενικά κριτήρια.
συμμετέχουν ισότιμα όλοι
οι μαθητές και οι μαθή-  Οι συνελεύσεις των
τριες του κάθε τμήματος μαθητικών συμβουλίων
και πολλές φορές δεν γί-
νονται τακτικά ή με την
β) το πενταμελές μα- υπευθυνότητα που α-
παιτείται από τα μέλη
της.

Τεύχος 6 Σελίδα 5

Κάποιοι ζουν για να καταναλώνουν

Ο καταναλωτισμός είναι περιβάλλοντος του ανθρώπου απέναντι στο
όρος που χρησιμοποιείται για υλιστικό πρότυπο ζωής α-
να περιγράψουμε την τάση  αγωνία και άγχος κυρι- φορούν και βαραίνουν τον
εξίσωσης της προσωπικής εύουν τη ζωή του αν- ίδιο προσωπικά.
ευτυχίας με την απόκτηση θρώπου για να ανταπο- Τα Μ.Μ.Ε θα µπορούσαν να
υλικών αγαθών και την κατα- κριθεί στις συνεχώς δώσουν µια λύση στο πρό-
νάλωση. Σίγουρα, για έναν αυξανόµενες βληµα προβάλλοντας θετικά
άνθρωπο η κατανάλωση αγα- πλασµατικές, υπερκατα- πρότυπα, άτοµα µε υγιείς
θών είναι χρήσιμη γιατί μπο- ναλωτικές του ανάγκες αξίες και ιδανικά.
ρεί να του καλύψει ανάγκες Παράλληλα, οι νέοι στο
και να τον κάνει πιο αλλοτρίωση του ανθρώ- πλαίσιο της ανθρωπιστικής
«ευτυχισμένο». Μερικές φο- που, αφού περιορίζεται παιδείας να λάβουν κοινω-
ρές όμως, φτάνει σε ακραίο αποκλειστικά στην από- νικοπολιτική αγωγή. Αυτό
σημείο με αποτέλεσμα να κτηση υλικών αγαθών σηµαίνει, να αναπτύξουν
κάνει αλόγιστες επιλογές και συλλογικό πνεύµα και αί-
να αγοράζει πράγματα που έλλειψη αξιολογικών σθηµα ευθύνης απέναντι
δεν χρειάζεται πραγματικά. κριτηρίων και µέτρου στην κοινωνία.
Αυτό όμως έχει διάφορες στη ζωή Τέλος, η πολιτεία να επι-
επιπτώσεις, όπως: βάλλει δεοντολογικές αρχές
έλλειψη ελεύθερου χρό- στην αθέµιτη και παραπλα-
 υπερεκμετάλλευση των φυ- νου για κοινωνικές δρα- νητική διαφήµιση, ώστε να
σικών πόρων από τα μέλη στηριότητες. µην λειτουργεί ως παράγο-
ενός οικοσυστήματος, η ο- ντας παραπληροφόρησης και
ποία ξεπερνάει την ικανότη- ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩ- υπερκαταναλωτισμού.
τα του ίδιου του οικοσυστή- ΠΙΣΗΣ:
ματος να παραμείνει ζωντα- Επειδή οι ανάγκες των Κύτρου Αρετή
νό και η αναπόφευκτη κατά παραγωγών και των εθνι- Μαθήτρια Β2
συνέπεια υποβάθμιση του κών εταιριών ούτε να
αντιστραφούν ούτε να
περιοριστούν είναι δυνα-
τό, η στάση και οι άµυνες

Εικονική πραγματικότητα και παραπληροφόρηση

Την εικονική πραγματικότητα νός, όπου υπάρχει ένα θύμα και Τέλος, η διαφήμιση λειτουργεί
μπορούμε να την αναλύσουμε σε ένας θύτης μπορεί να παρουσιά- παραπλανητικά, αφού δημιουργεί
διάφορα επίπεδα , αλλά σε αυτό το ζεται σε ένα δελτίο ειδήσεων με πλαστές ανάγκες και οδηγεί στην
άρθρο θα ασχοληθούμε με την αντεστραμμένους ρόλους ή να υπερκατανάλωση.
‘’αλήθεια’ που υπάρχει στα τηλεοπτι- δίνεται έμφαση σε πολύ προσωπι- Για όλους τους παραπάνω λό-
κά δίκτυα μαζικής ενημέρωσης. κές, τραγικές στιγμές με στόχο γους, οι χρήστες των μέσων μαζι-
Ένα καθημερινό ηλεκτρονικό αντι- την αύξηση της τηλεθέασης. Με κής ενημέρωσης πρέπει να δια-
κείμενο στην ζωή του ανθρώπου αυτόν τον τρόπο υπάρχει περισ- σταυρώνουν πληροφορίες από
είναι η τηλεόραση, που αποτελεί μέσο σότερη επικαιρότητα και προσεγ- διάφορες πηγές και να τις αντιμε-
πληροφόρησης, ενημέρωσης, ψυχα- γίζονται πιο εύκολα οι τηλεθεα- τωπίζουν με κριτική σκέψη, γεγο-
γωγίας και διασκέδασης. Η τηλεόρα- τές. Άλλοτε πάλι, πολιτικά και νός που προϋποθέτει ανάλογο
ση μεταδίδει πληροφορίες και γεγο- οικονομικά συμφέροντα κρύβονται μορφωτικό επίπεδο.
νότα που συμβαίνουν στον κόσμο σε πίσω από τον τρόπο που παρου-
καθημερινή βάση και επηρεάζει σε σιάζονται τρέχοντα θέματα, προ- Α. Μ
μεγάλο βαθμό τον τηλεθεατή. Αλλά κειμένου να επηρεαστεί η κοινή Μαθήτρια Γ΄ τάξης
πολλές φορές, χωρίς αυτό να γίνεται γνώμη και να διαμορφωθεί η συ-
αντιληπτό, υπάρχει παραπληροφόρη- νείδηση τωνψηφοφόρων.
ση. Για παράδειγμα, ένα σοβαρό γεγο-

Σελίδα 6

Συμπληρώματα διατροφής

Τα συμπληρώματα διατροφής σκοπό να δώσουν ενέργεια ες υποτίθεται ότι μπορούν
είναι σκευάσματα , τα οποία στον αθλητή κατά τη διάρ- να βοηθήσουν στην αύξηση
περιέχουν θρεπτικά συστατι- κεια της και να αναπληρώ- της ενέργειας και του μετα-
κά σε διάφορες μορφές. Είναι σουν την ανάγκη του σε βολισμού και να κόψουν την
προϊόντα τα οποία λαμβάνο- άλατα που χάνονται με τον όρεξη. Τα συμπληρώματα
νται παράλληλα με το καθη- ιδρώτα. Είναι ευρέως διαδε- αυτά περιέχουν ουσίες που
μερινό γεύμα. δομένα και η χρήση τους δεν διεγείρουν το κεντρικό νευ-
Αρκετοί άνθρωποι παίρνουν εγκυμονεί κινδύνους αρκεί να ρικό σύστημα - άλλωστε,
συμπληρώματα διατροφής για καταναλώνονται με μέτρο, αυτός είναι ο κύριος τρόπος
τη “διασφάλιση” της υγείας κυρίως όσων περιέχουν κα- με τον οποίο λειτουργούν και
τους, εξασφαλίζοντας ότι φεΐνη. είναι γνωστά και ως θερμο-
καταναλώνουν μια επαρκή Γλουταμίνη: είναι ένα από τα γενετικά.
ποσότητα θρεπτικών συστα- 20 αμινοξέα του οργανισμού.
τικών. Ο συνεχώς αυξανόμε- Βρίσκεται στα πρωτεϊνούχα Τα περισσότερα, αν όχι όλα
νος όγκος επιστημονικών τρόφιμα (κρέας, ψάρι, γαλα- τα συμπληρώματα που πω-
στοιχείων που υποστηρίζουν κτοκομικά προϊόντα, όσπρια), λούνται στην χώρα μας δεν
τα πιθανά οφέλη από τη λήψη καθώς και σε ορισμένα λαχα- έχουν έγκριση του Ε-
συγκεκριμένων θρεπτικών νικά, όπως στο φρέσκο μαϊ- ΟΦ. Αρχικά, γιατί δεν πρό-
συστατικών, έχει οδηγήσει ντανό και στο σπανάκι. κειται για φάρμακα, εν συνε-
πολλά άτομα στο να λαμβά- Έρευνες έχουν αποδείξει ότι χεία γιατί ο Οργανισμός είναι
νουν συμπληρώματα διατρο- αυξάνει την νοητική λειτουρ- προφανώς ανήμπορος να
φής για την πρόληψη ανάπτυ- γία, μειώνοντας το στρες. ελέγξει τον αριθμό των συ-
ξης ορισμένων ασθενειών, Eνεργειακές μπάρες: όπως μπληρωμάτων που κατακλύ-
όπως ο καρκίνος και τα καρ- υποδηλώνει και το όνομά ζουν κατά δεκάδες την αγο-
διακά νοσήματα. Ο κόσμος τους είναι μια πηγή ενέρ- ρά. Το μόνο που κάνει είναι
του αθλητισμού είναι γεμάτος γειας, κυρίως σύνθετων υδα- να δίνει έναν αριθμό γνωστο-
από προϊόντα τα οποία ισχυ- τανθράκων. Μερικές μπορεί ποίησης σε ορισμένα προϊό-
ρίζονται ότι μπορούν να βελ- να περιέχουν και πρωτεΐνη ντα (συνήθως μεγάλων εται-
τιώσουν την αντοχή, να πε- καθώς και μία επιλογή από ρειών), ο οποίος ουσιαστικά
ριορίσουν την καταβολή του βιταμίνες και μέταλλα. Κυ- διαβεβαιώνει τον καταναλω-
σώματος μετά από έντονη κλοφορούν σε διάφορες γεύ- τή ότι αυτά που αναγράφο-
προπόνηση, να μειώσουν το σεις για να γίνονται περισσό- νται στην ετικέτα του σκευά-
σωματικό λίπος και να αυξή- τερο ελκυστικές. Η κατανά- σματος είναι όντως αυτά που
σουν τη μυϊκή μάζα. Τα πιο λωσή τους δεν περιορίζεται περιέχονται μέσα στο σκεύα-
δημοφιλή συμπληρώματα μόνο στον αθλητισμό. Αρκε- σμα.
διατροφής είναι τα πολυβιτα- τός κόσμος τις βρίσκει βολι-
μινούχα σκευάσματα και τα κές και πρακτικές μιας και Πολλές φορές βέβαια, η
σκευάσματα που περιέχουν μπορούν να καταναλωθούν χρήση συμπληρωμάτων δια-
πλήθος βιταμινών και μετάλ- ανά πάσα ώρα και στιγμή τροφής παρεξηγείται συνδεό-
λων. Αυτού του είδους τα δίνοντας ενέργεια και θρε- μενη με την χρήση αναβολι-
προϊόντα επιτρέπουν στους πτικά στοιχεία στον οργανι- κών στεροειδών. Κάτι τέτοιο
καταναλωτές να συμπληρώ- σμό. δεν είναι βάσιμο μιας και τα
νουν την διατροφή τους με Κρεατίνη: Η χρήση της έχει συμπληρώματα διατροφής
τα περισσότερα από τα πιο γίνει αντικείμενο συζήτησης δεν αυξάνουν τα φυσιολογικά
ωφέλιμα θρεπτικά συστατι- ανάμεσα σε πολλούς επιστή- επίπεδα ορμονών στον οργα-
κά. Ακολουθούν οι κατηγορί- μονες.. Αυτό που τη διαφο- νισμό, κάτι που κάνουν τα
ες προϊόντων με μεμονωμέ- ροποιεί από τα περισσότερα αναβολικά στεροειδή. Η αγο-
νες βιταμίνες (όπως βιταμί- συμπληρώματα είναι ότι είναι ρά των συμπληρωμάτων έχει
νες C και Ε) και μέταλ- αποτελεσματική στην βελτί- ανέβει κατακόρυφα τα τελευ-
λα (όπως το ασβέστιο). ωση της αθλητικής απόδο- ταία χρόνια με ολοένα και
σης. Η χρήση της δεν απαγο- περισσότερες νέες εταιρείες
Η αγορά των συμπληρωμά- ρεύεται προς το παρόν, παρά να κάνουν την εμφάνισή
των έχει ανέβει κατακόρυφα μόνο από ελάχιστους οργανι- τους, χωρίς ωστόσο να μπο-
τα τελευταία χρόνια. Οι πιο σμούς. Οι ανάγκες του οργα- ρούν πάντα να αναπληρώ-
διαδεδομένες κατηγορίες νισμού για κρεατίνη ποικίλ- σουν τα ευεργετικά οφέλη
συμπληρωμάτων είναι οι λουν ανάλογα με την εκάστο- των θρεπτικών συστατικών
εξής: τε αθλητική δραστηριότη- που εμπεριέχονται στις τρο-
Συμπληρώματα πρωτεϊνης: τα. Αθλητές με έντονο πρό- φές, αφού ενδέχεται να μην
Περιέχουν μεγάλη περιεκτι- γραμμα προπονήσεων, δεί- τα απορροφήσει ο οργανι-
κότητα σε πρωτεϊνη ορού χνουν να έχουν μεγαλύτερη σμός.
γάλακτος καθώς και μια πλη- ανάγκη σε πρόσληψη κρεατί-
θώρα αμινοξέων. Η πρωτεΐ- νης. Πολλά έχουν ακουστεί Καλό είναι λοιπόν, να κατα-
νη σύμφωνα με μελέτες απο- όμως για τις παρενέργειες ναλώνουμε τρόφιμα από όλες
τελεί την βασική «τροφή» των συμπληρωμάτων κρεατί- τις ομάδες τροφίμων στην
των μυών. νης στον οργανισμό. κατάλληλη ποσότητα, ώστε
Eνεργειακά ποτά: πρόκειται Λιποδιαλύτες: είναι συμπλη- να λάβουμε άμεσα τα θρεπτι-
για ποτά που καταναλώνο- ρώματα διατροφής που πε- κά συστατικά που χρειάζεται
νται πριν μετά ή και κατά την ριέχουν διάφορες φυτικές ο οργανισμός μας.
διάρκεια της προπόνησης, με και χημικές ουσίες, οι οποί-
Κυπραίος Σπύρος

Μαθητής Β2

Τεύχος 6 Σελίδα 7

Διατροφή και πρόληψη ασθενειών

Η διατροφή μπορεί να καρύδια, οι σαλάτες κ.α. της όρασης είναι η βιταμί-

αποτελέσει σύμμαχο στην Για την πρόληψη της νη Α (ή αλλιώς ρετινόλη).

προστασία της υγείας μας. οστεοπόρωσης συστήνε- Πηγές αυτής είναι τα τρό-

Όταν η διατροφή μας είναι ται η μεσογειακή διατρο- φιμα ζωικής προέλευσης,

σωστή και ισορροπημένη, φή. Μερικές από τις τρο- όπως το συκώτι, τα γαλα-

τότε συμβάλει στην καλή φές που συστήνονται εί- κτοκομικά και τα ψάρια.

λειτουργία του ανοσοποιη- ναι: σκληρό τυρί (έμενταλ, Επίσης, τα αντιοξειδωτικά

τικού μας συστήματος παρμεζάνα, τσένταρ, γρα- και η βιταμίνη C τα οποία

καθώς και στην πρόληψη βιέρα κ.λπ.), αποβουτυ- βρίσκουμε σε τροφές,

και θεραπεία ασθενειών. ρωμένο γάλα ή γιαούρτι, όπως φράουλες, σπανάκι,

Μια ισορροπημένη διατρο- σαρδέλες (με κόκκαλο), λεμόνια, πορτοκάλια,

φή θα πρέπει οπωσδήπο- άγριος σολομός, αμύγδα- γκρέιπφρουτ κ.α.

τε να περιλαμβάνει επαρ- λα, αποξηραμένα σύκα, Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Ο

κείς ποσότητες βιταμι- πράσινα λαχανικά ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙ-

νών, πρωτεϊνών, αμινοξέ- (λάχανο, πράσο, σπανάκι, ΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙ-

ων, αντιοξειδωτικών και μπρόκολο), γαρίδες, ελαι- ΠΕ:

προβιοτικών. όλαδο. «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΡΟ-

Τρόφιμα «ασπίδες» κατά Διατροφή κατά του ΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΗΝ Ι-

των ιώσεων είναι μεταξύ άγχους και της κατάθλι- ΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ Υ-

άλλων τα φρούτα, τα λα- ψης είναι μια διατροφή ΓΕΙΑΣ ΣΟΥ, ΠΑΡΑ ΝΑ

χανικά, τα άπαχα κρέατα, χαμηλή σε κορεσμένα λι- ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΣ ΤΗΝ

το μέλι, το γιαούρτι, τα παρά και ζάχαρη και ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΣΟΥ».

μανιτάρια αλλά και η κο- πλούσια σε αντιοξειδωτι- Ενισχύοντας επομένως τη

τόσουπα, η οποία έχει κές ουσίες (καροτονοειδή, φυσική άμυνα του οργανι-

χαρακτηριστεί ως βιταμίνες E, C, σελήνιο, σμού μας μέσω σωστών

«πενικιλίνη στο πιάτο». φλαβονοειδή). Η κατανά- διατροφικών επιλογών,

Υπάρχουν ορισμένες ομά- λωση ψαριού έχει ιδιαίτε- μπορούμε να ανταπεξέλ-

δες τροφών που προ- ρη σημασία, καθώς και θουμε καλύτερα σε τυχόν

στατεύουν την καρδιά των φρούτων, των λαχα- ασθένειες.

μας από διάφορες παθή- νικών (καρότα κ.α.) και

σεις. Αυτές είναι τα λιπα- του ελαιόλαδου.

ρά οξέα ω3, οι ξηροί καρ- Ο ρόλος της διατροφής Βυτινιώτης Γιάννης
Mαθητής Α3
ποί, τα δημητριακά ολικής στην όραση είναι σημαντι-

άλεσης, τα φασόλια, τα κός, καθώς ανεπαρκής

φρούτα και τα λαχανικά. πρόσληψη συγκεκριμένων

Τροφές για την πρόληψη συστατικών μπορεί να

του σακχαρώδη διαβήτη οδηγήσει σε οφθαλμολογι-

είναι η βρόμη, το φυστικο- κές παθήσεις. Το κυριό-

βούτυρο, η σόγια, τα α- τερο ίσως θρεπτικό συ-

χλάδια, τα αμύγδαλα, τα στατικό για την αίσθηση

Σελίδα 8

Τα κατοικίδια θεραπεύουν

Εκτός από τη συντροφιά που ατόμου. Ως εκ τούτου , οι ιδιο- ακοής για να εντοπίσει όποιον
προσφέρουν τα κατοικίδια, κτήτες σκύλων είναι πιο πιθα- περιφέρεται γύρω από το σπίτι,
προάγουν την υγεία του ιδιο- νό να έχουν μια υγιή καρδιά. μπορεί να αυξηθεί η αίσθηση
κτήτη τους και βοηθούν σημα- Επίσης, έρευνες έχουν δείξει της ασφάλειας, στοιχείο θετικό
ντικά σε συναισθηματικές ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων είναι τόσο για την ψυχική όσο και για
«επιπλοκές». πολύ πιο πιθανό να επιβιώσουν την σωματική σας υγεία.
1. Γυμνάζεστε περισσότερο από καρδιακή προσβολή σε Τα σκυλιά δεν βοηθούν μόνο
Το να έχετε σκύλο, σας ανα- σύγκριση με όσους δεν έχουν στην πρόληψη, αλλά και σε αρ-
γκάζει να ασκείστε κάθε μέρα. σκυλιά, αφού ειδοποιούν κετές περιπτώσεις στη θερα-
Όταν βαριέστε να πάτε στο έγκαιρα για βοήθεια. πεία διάφορων νόσων. Κάποια
γυμναστήριο, το σκυλί που σας 7. Καταπολεμούν την κατά- εκπαιδευμένα, κάποια άλλα όχι,
περιμένει να το πάτε βόλτα θλιψη απλώς και μόνο με την παρου-
είναι η λύση. Μία βόλτα 30 Τα οφέλη της ιδιοκτησίας σκύ- σία τους κάνουν καλό.
λεπτών κάθε μέρα έχει σημα- λου επεκτείνονται και στον α. Σκυλιά με «ειδικότητα»
ντικά οφέλη για τον οργανισμό. τομέα της ψυχικής υγείας. Οι στην επιληψία
2. Λιγότερη ένταση ιδιοκτήτες σκύλων είναι λιγό- Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά
Μελέτες έχουν δείξει, πώς τα τερο πιθανό να εμφανίσουν έχουν την ιδιότητα να προσέ-
σκυλιά μειώνουν τα επίπεδα κατάθλιψη. Επίσης, οι ιδιοκτή- χουν άτομα με επιληψία. Κάποια
του άγχους. Χαϊδεύοντας το τες σκυλιών που έχουν δια- έχουν εκπαιδευτεί να γαβγί-
σκυλί σας, παίζοντας με το γνωστεί με κλινική κατάθλιψη ζουν και να ειδοποιούν τους
σκυλί σας, ή απλά μιλώντας αναρρώνουν πιο εύκολα, αφού γονείς, όταν το παιδί τους πά-
του, σας βοηθάει να αποβάλλε- η φροντίδα του σκύλου βοηθά θει επιληπτική κρίση. Κάποια
τε το άγχος. Η aπόκτηση σκύ- στην ανακούφιση των συμπτω- άλλα βρίσκονται «παρά πόδας»
λου μειώνει τις ορμόνες του μάτων της κατάθλιψης και εν- του επιληπτικού, προκειμένου
στρες και οι επιπτώσεις αυτές θαρρύνει τους ανθρώπους να να προλάβουν κάποιο ατύχημα.
αντισταθμίζουν συνήθως το είναι πιο θετικοί. β. Βοηθοί… ανεξαρτησίας σε
άγχος που προκαλείται από τη 8. Τα γηρατειά έρχονται πιο άτομα με νόσο του Πάρκινσον
φροντίδα του. ανώδυνα Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι
3. Βελτιώνεται η κοινωνική Ένας σκύλος στο σπίτι ωφελεί μπορούν να εκτελέσουν ενέρ-
ζωή τους ηλικιωμένους ανθρώπους γειες που βοηθούν άτομα με
Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό με πολλούς τρόπους. Ασθενείς νόσο του Πάρκινσον, τα οποία
να σταματήσουν και να μιλήσουν με Αλτσχάιμερ έχουν λιγότερες έχουν τρέμουλο, να είναι ανε-
μαζί σας, όταν περπατάτε με «κρίσεις» όταν υπάρχει ένα ξάρτητα σε καθημερινές δρα-
έναν σκύλο. Mια βόλτα στο σκυλί στο σπίτι και όσοι φρο- στηριότητες. Μπορούν να ση-
πάρκο με το σκυλί μπορεί να ντίζουν τους ηλικιωμένους, κώσουν για παράδειγμα, ό,τι
αποτελέσει αφορμή για γνωρι- αναφέρουν ότι αισθάνονται πέφτει από τα χέρια του αφε-
μία με άλλους ζωόφιλους. λιγότερο άγχος όταν είναι στο ντικού τους και να του το δώ-
4. Έγκαιρη διάγνωση ασθε- σπίτι και ένα σκυλί. Μάλιστα τα σουν πίσω. Μπορούν να ανοί-
νειών σκυλιά είναι σε θέση να ειδο- ξουν πόρτες, διακόπτες για
Η μοναδική αίσθηση όσφρησης ποιήσουν τους γείτονες, αν φώτα κ.λπ. Ακόμη, αντιλαμβά-
ενός σκύλου μπορεί να σας κάτι συμβεί στο αφεντικό τους. νονται τις στιγμές που κάποιος
ειδοποιήσει, όταν κάτι δεν πάει 9.Ο κίνδυνος για γενική α- κρυώνει, και φροντίζουν να
καλά. Πολλοί ιδιοκτήτες σκυ- σθένεια μειώνεται ξαπλώσουν πάνω του και να
λιών έχουν αναφέρει ότι το του ζεστάνουν τα πόδια.
σκυλί τους μύριζε, έγλειφε ή Οι ιδιοκτήτες σκύλων αντιμε- γ. Θεραπείες υποβοηθούμενες
σκούνταγε σημάδια στο δέρμα τωπίζουν λιγότερα προβλήματα από ζώα
τους, τα οποία αποδείχθηκαν υγείας. Τείνουν να έχουν χαμη- Σε επιστημονικές μελέτες έχει
αργότερα καρκινικά, ενώ από λότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων φανεί, πως ειδικά εκπαιδευμένα
τα απροσδόκητα οφέλη του να και χοληστερόλης σε σύγκριση ζώα μπορούν να βοηθήσουν
έχει κανείς σκύλο, είναι ότι με όσους δεν έχουν σκυλιά. Τα χρονίως πάσχοντες, που νοση-
μπορεί να σώσει ακόμη και τη σκυλιά εκθέτουν τους ιδιοκτή- λεύονται σε ιδρύματα. Ένα από
ζωή σας, βοηθώντας σας να τες τους σε πολλά μικρόβια και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα
ανιχνεύσετε έγκαιρα ασθένειες. βοηθούν στο να χτιστεί ένα της μεθόδου αλληλεπίδρασης
5. Τα παιδιά είναι λιγότερο γερό ανοσοποιητικό. Ως απο- του ασθενή με το ζώο, είναι η
πιθανό να έχουν αλλεργίες τέλεσμα , οι ιδιοκτήτες σκύλων βελτίωση της διάθεσής του και
αρρωσταίνουν λιγότερο συχνά η μείωση του στρες. Τα σκυλιά
Τα παιδιά που μεγαλώνουν με και λιγότερο σοβαρά από όσους που κάνουν αυτή τη δουλειά
ένα σκυλί είναι λιγότερο πιθανό δεν έχουν σκύλο. έχει παρατηρηθεί ότι όσο υγιή
να έχουν αλλεργίες. Στην 10. Προσφέρουν ασφάλεια και να είναι, ζουν περίπου τα
πραγματικότητα, ένα σκυλί στο Τα σκυλιά μπορεί να είναι ένα μισά χρόνια από τα υπόλοιπα.
σπίτι μπορεί να βοηθήσει τα αποτελεσματικό σύστημα ασφα- Επίσης, τα άλογα και η θερα-
παιδιά να μεγαλώσουν έχοντας λείας στο σπίτι . Οι μελέτες πευτική ιππασία χρησιμοποιού-
πιο ισχυρό ανοσοποιητικό. δείχνουν, ότι τα σκυλιά απο- νται για άτομα με αναπηρία.
6. Η καρδιά θα είναι πιο τρέπουν γενικά τους διαρρή-
υγιής κτες . Παπαγεωργίου Βασιλική
Γνωρίζοντας ότι έχετε ένα
Μελέτες έχουν δείξει, ότι το σκυλί που μπορεί να χρησιμο- Μαθήτρια Α2
χάιδεμα ενός σκύλου μειώνει ποιήσει την έντονη αίσθηση της
τον καρδιακό ρυθμό του

Τεύχος 6 Σελίδα 9

Διαχείριση θυμού

Ο θυμός είναι ένα βρασμώ», είναι εύκολο να ποιείτε όμως σαρκασμό,
δυνατό συναίσθημα και πείτε κάτι που θα μετα- καθώς μπορεί να πληγώ-
απολύτως φυσιολογικό για νιώσετε αργότερα. Αφή- σει τον άλλο και να κάνει
τον κάθε άνθρωπο. Ο στε λίγη ώρα για να σκε- τα πράγματα χειρότερα.
θυμός μπορεί να επηρεά- φτείτε, πριν πείτε οτιδή- Η συγχώρεση είναι ένα
σει την ψυχική μας υγεία ποτε και επιτρέψτε και ισχυρό «όπλο». Αν επι-
αλλά και τις σχέσεις μας στους άλλους που εμπλέ- τρέψετε στο θυμό και σε
με τους γύρω μας. Για το κονται στο «πρόβλημα» άλλα αρνητικά συναισθή-
λόγο αυτό πρέπει να βρί- να κάνουν το ίδιο. ματα να παραγκωνίσει τα
σκουμε τρόπους να τον θετικά σας συναισθήματα,
διαχειριζόμαστε σωστά.  Είναι σημαντικό να μπορεί να καταλήξετε
Το να ελέγχουμε το θυμό πικραμένοι και να νιώθετε
μας είναι πολλές φορές κατανοήσετε όχι μόνο τι αδικημένοι, χωρίς να ι-
δύσκολο. Μπορούμε όμως συμβαίνει όταν θυμώνετε, σχύει πάντα αυτό. Αλλά,
να ακολουθήσουμε κά- αλλά και για πιο λόγο συμ- αν μπορείτε να συγχωρεί-
ποιες από τις συμβουλές βαίνει. Συχνά, είμαστε τε κάποιον που σας εξόρ-
που δίνουν οι ειδικοί: θυμωμένοι για μέρες, γισε, μπορείτε να μαθαί-
βδομάδες ακόμα και για νετε από την κατάσταση.
 Πριν αντιδράσετε σε χρόνια - δίχως να το εκ- Δεν είναι ρεαλιστικό να
δηλώνουμε – ξεχνώντας, αναμένουμε από τον κα-
μια τεταμένη κατάσταση, έτσι, την αιτία του θυμού θένα να συμπεριφέρεται
αφιερώστε λίγα λεπτά για μας. ακριβώς όπως θέλουμε
να αναπνεύσετε βαθιά και ανά πάσα στιγμή.
μετρήστε μέχρι το 10,  Είναι καλό να επιλέ-
καθώς αυτό μπορεί να Βυτινιώτης Νίκος
βοηθήσει στην εκτόνωση ξετε να κάνετε σωματική
του θυμού σας. Εάν είναι άσκηση, κάτι που οδηγεί Μαθητής Β1
απαραίτητο, σε χαλάρωση των μυών
«απομακρυνθείτε» για και ενισχύει την αυτοσυ-
λίγο από το πρόσωπο ή γκέντρωσή σας.
την κατάσταση που σας
εξοργίζει, μέχρι τα συναι-  Χρησιμοποιήστε το
σθήματά σας να υποχωρή-
σουν. χιούμορ σας για να εκτο-
νώσετε την ένταση. Το να
 Όταν βρίσκεστε «εν τα δείτε όλα πιο
«χαλαρά» μπορεί να βοη-
θήσει να διώξετε την
ένταση. Μην χρησιμο-

ΟΤΑΝ ΘΥΜΩΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΙΝΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ
ΠΕΘΑΝΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ. - '' ΒΟΥΔΑΣ ''

Σελίδα 10

Η Γη στο Σύμπαν : πόσο μικροί είμαστε;

Aκόμα κι ένα μικρό παραπάνω. ντος. Του κομματιού του
παιδάκι να ρωτήσεις πόσο Και αυτό εδώ είναι το σύμπαντος που έχουμε
μεγάλο είναι το σύμπαν, “τοπικό” γκρουπ γαλα- μπορέσει έως τώρα να
θα ανοίξει τα χέρια του παρατηρήσουμε, έστω και
διάπλατα σε μια προσπά- ξιών. λίγο.
θεια να σου δείξει. Όλοι
έχουμε μια ιδέα, μια Το υπερσμήνος Γαλαξιών Ακριβής αναγωγή λοιπόν,
άποψη ή έστω μια σκέψη της Παρθένου εμπεριέχει δεν μπορεί να γίνει. Αρκεί
για την απεραντοσύνη του και τη δική μας τοπική να πούμε, ότι υπάρχουν
σύμπαντος, που μας περι- ομάδα γαλαξιών. τουλάχιστον 10 τρισεκα-
κλείει. Άλλοι επηρεασμέ- τομμύρια πλανητικά συ-
νοι από θρησκευτικά στε- στήματα στο ορατό σύ-
γανά κι άλλοι από αδιαφο- μπαν. Οπότε ποια γη;
ρία για κάθε τι που δεν
βλέπει το μάτι από την
κουνιστή πολυθρόνα του
μπαλκονιού τους. Το θέμα
είναι πόσοι έχουν πραγμα-
τικά αναρωτηθεί για το
μέγεθος του σύμπαντος.

Αυτή λοιπόν είναι η Γη.

Και αυτό είναι το ηλιακό Περνάμε στα τοπικά υ- Το σύμπαν αδιαφορεί για
μας σύστημα. Βλέπεις ήδη περσμήνη Γαλαξιών. τις καθημερινές μας ενέρ-
πόσο μικρή είναι η γη μέ- γειες, για τα μεγαλεπίβο-
σα στο ηλιακό σύστημα ε; λα σχέδιά μας, για τις βα-
Ωραία. Συνεχίζουμε……… ρύγδουπες δηλώσεις και
τις βαρυσήμαντες πράξεις
μας, για την υστεροφημία
και τη ματαιοδοξία μας.
Το σύμπαν πράττει χωρίς
εμάς.

Η συνειδητοποίηση του
πόσο ασήμαντα μικροί και
αδύναμοι είμαστε, μπορεί
να οδηγήσει σε δύο δρό-
μους. Είτε να τρελαθείς
πνιγόμενος μέσα στην μα-
ταιότητα της ζωής, είτε
να αποφασίσεις ότι η ζωή
είναι μικρή, αλλά ωραία.

Αυτή εδώ είναι η γειτονιά Πριν περάσουμε στο Να απλώσεις τα πόδια, να
μας. Η γειτονιά με τα η- “ορατό” σύμπαν. νιώσεις μικρός και ασήμα-
λιακά συστήματα που βρί- ντος για το σύμπαν αλλά
σκονται “κοντά” στο δικό Κι εκεί που λέμε “ορατό” μεγάλος και ισχυρός για
μας. Ένα από αυτά τα 45 είναι που σε πιάνουν και το δικό σου κοινωνικό
ηλιακά συστήματα είμαστε τα γέλια (ή τα κλάματα). σύμπαν, για τη δική σου
κι εμείς. Αυτός είναι ο Γιατί ναι, αυτό το αχανές μικρή ζωή. Όχι για να
γαλαξίας μας. Milky way ο που βλέπεις να παρουσιά- αφήσεις το στίγμα σου στο
λεγόμενος. Βλέπεις ένα ζεται μπροστά σου σε ει- σύμπαν, αλλά για να αφή-
μικρό κόκκινο σημαδάκι κόνες τόση ώρα είναι μέ- σεις το στίγμα σου στους
στην φωτογραφία; Ε, αυ- ρος του ορατού σύμπα- άλλους ασήμαντους αν-
τοί είμαστε εμείς. Όχι, η θρώπους γύρω σου.
γη. Η γειτονιά που λέγαμε
Κεκιάι Αντζελίνα

Μαθήτρια Γ1

Τεύχος 6 Σελίδα 11

H Κιβωτός του Κόσμου

Η Κιβωτός του Κόσμου ιδρύθηκε Κύριο μέλημα της Κιβωτού είναι, όταν
το 1998 στην Αθήνα από τον εικοσιε- υπάρχει γονέας που ενδιαφέρεται για
ξάχρονο τότε ιερέα, πατέρα Αντώνιο το παιδί και έχει την ικανότητα να το
Παπανικολάου, με όπλα την αγάπη του φροντίσει, να μη γίνεται απομάκρυνση
για τα παιδιά, την ανιδιοτελή προσφορά από την οικογένεια. Ακόμα και στις
και την επιθυμία του για τη δημιουργία περιπτώσεις που πρόκειται για μονο-
μιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για γονεϊκές οικογένειες με σοβαρά οικο-
το παιδί. Είναι Εθελοντικός Μη Κερδο- νομικά και κοινωνικά προβλήματα, εφό-
σκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέρι- σον απευθυνθούν στις υπηρεσίες της,
μνας και Προστασίας Μητέρας και θα μπορέσουν να έχουν στήριξη σε πο-
Παιδιού. Δραστηριοποιείται και απευ- λύ βασικές τους ανάγκες, όπως τα τρό-
θύνεται πρώτα και κύρια στα μικρά φιμα, ο ρουχισμός, η ιατρική περίθαλψη
απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα και όλα όσα χρειάζονται για να ζήσουν
από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά με αξιοπρέπεια. Οι οικογένειες λαμβά-
και πολλά χωρίς γονείς, που βιώνουν νουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υπο-
δύσκολες συνθήκες, παραμέληση, ε- στήριξης, συμμετέχουν σε ομάδες γονέ-
γκατάλειψη, χωρίς ιατρική φροντίδα με ων με ειδικούς σε θέματα οικογενεια-
αβέβαιο μέλλον. Η Κιβωτός καλύπτει κών σχέσεων και ενημερώνονται για
εξ ολοκλήρου και φροντίζει τα απρο- προγράμματα κατάρτισης, ώστε να εν-
στάτευτα παιδιά. Σε συνεργασία με δυναμωθούν και να αναλάβουν την ευ-
Εισαγγελίες Ανηλίκων, φορείς προστα- θύνη των παιδιών τους.
σίας και υπηρεσίες για τα δικαιώματα
των παιδιών αναλαμβάνει το μεγάλωμα Το σχολείο μας επιθυμώντας να συμβά-
των ανηλίκων στα τέσσερα, μέχρι σή- λει στο έργο της Κιβωτού πραγματο-
μερα, σπίτια φιλοξενίας. Πρόκειται για ποίησε επίσκεψη με ομάδα μαθητών/
παιδιά από τη βρεφική ηλικία μέχρι την τριών και συνοδών καθηγητριών στις
ενηλικίωσή τους, τα οποία έχουν υπο- 22/12/17, προσφέροντας αγαθά που
στεί κακοποίηση, παραμέληση και πολύ συνέλεξε όλη η σχολική κοινότητα.
άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Τα παι-
διά ζουν σε μεγάλα σπίτια με παιδαγω- Χριστίνα Βλάχου
γούς, φροντιστές για την καθημερινό-
τητά τους και είναι σαν μια μεγάλη οι- Μαθήτρια Β1
κογένεια, μη θυμίζοντας σε τίποτα την
ιδρυματικού τύπου φροντίδα.

Σελίδα 12

Tρίπλες και Τριπλέτες: μια διαφορετική προσέγγιση

Η παράσταση Τρίπλες και Τρι- αξιοθαύμαστες δεξιότητες.
πλέτες παρουσιάζεται σε γυμναστή- Η παράσταση αυτή έχει ως σκοπό
ρια σχολείων, δήμων ή σε γήπεδα να περάσει το μήνυμα της ευγενούς
μπάσκετ. Η θεατρική ομάδα αποτε- άμιλλας και της συνεργασίας, αλλά
λείται από δύο γυναίκες, μεταξύ και της αποδοχής της διαφορετικό-
των οποίων μία με κινητική αναπη- τητας. Μας διδάσκει μέσα από ένα
ρία, και πέντε άνδρες. Ανήκει στην απλό δρώμενο να βοηθάμε τους συ-
στέγη ΩNAΣΗ και είναι σκηνοθε- νανθρώπους μας, να σεβόμαστε αυ-
τημένη από τη Μέντη Μέγα. τούς που έχουν κινητικά προβλήμα-
Το θεατρικό έργο είναι ουσιαστικά τα και να μην τους υποτιμάμε.

ένας αγώνας, ο οποίος αποτελείται Μαγδαληνού Κατερίνα

από δύο ημίχρονα. Στο πρώτο ημί- Μαθήτρια Β2

χρονο, βλέπουμε τις δύο ομάδες να

προσπαθούν να νικήσουν η μία την

άλλη με κάθε τρόπο. Το μόνο που

τους ενδιαφέρει είναι το σκορ και η

πρωτιά. Στο δεύτερο ημίχρονο

όμως, όλα αλλάζουν. Οι παίκτες

συνεργάζονται και δεν ενδιαφέρο-

νται καθόλου για τη νίκη. Αφήνουν

τις φανέλες και τα χρώματα και

γίνονται όλοι ένα.

Παράλληλα, οι θεατές αντιλαμβάνο-

νται πως και τα άτομα με κινητικές

αναπηρίες μπορούν να αναπτύξουν

Δον Κιχώτης: μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους

Η παράσταση άρχισε, τα φώτα απλοϊκό υπηρέτη του, τον Σάντσο -
έσβησαν με χαμηλό ρυθμό….. είναι να μπορείς να ζεις, να ονει-
Με έντονο το συναίσθημα του ενθου- ρεύεσαι και να βάζεις στόχους χω-
σιασμού παρακολουθώ το ευρηματικό ρίς να εγκαταλείπεις , προσπερνώ-
σκηνικό, που εκτυλίσσεται μπροστά ντας τα διάφορα εμπόδια.
μου. Τα κοστούμια και η μουσική με Αξίζει να παρακολουθήσετε αυτή
παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή, ενώ την παράσταση, που βασίζεται στο
ο χώρος εκπέμπει μια ονειρεμένη λογοτέχνημα του Μιχαήλ Θερβά-
λάμψη. Όσο για τους ηθοποιούς- χο- ντες και που υπερασπίζεται το δι-
ρευτές υποδύονται τους ρόλους τους, καίωμα στο όνειρο……
δίνοντας την ψυχή τους και προσπα-
θώντας να περάσουν τα μηνύματα του Παπαδοπούλου Παρασκευή
έργου στους μικρούς θεατές.
Πραγματικά, αυτό που με εντυπωσία- Μαθήτρια Α2

σε και με συγκίνησε- παρακολουθώ-

ντας τις περιπέτειες ενός ονειροπό-

λου, μεσήλικα Ισπανού ο οποίος υπο-

δύεται έναν περιπλανώμενο ιππότη,

που μάταια προσπαθεί να υπερασπι-

στεί το δίκαιο και να συναντήσει τη

Δουλτσινέα , τη γυναίκα των ονείρων

του και συνοδευόμενος από τον


Click to View FlipBook Version