The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

τελικο ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΑΙΩΜΑΤΑ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vbitsit, 2019-05-07 11:13:32

τελικο ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΑΙΩΜΑΤΑ

τελικο ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΑΙΩΜΑΤΑ

Διεκδικώντας δικαιώματα «Σεβασμός στο
ΟΛΛΑ

Δικαίωμα»

Το θέμα αυτό είναι το εθνικό και διεθνές Κατηγορίες δικαιω- Περιεχόμενα τεύχους:
ίσως από τα πιο πολυ- δίκαιο. μάτων
συζητημένα ζητήματα Αρνητικά και θετικά Μια ενδεικτική αλλά Δικαιώματα του παιδιού 2
……. δικαιώματα όχι κοινώς αποδεκτή
ΚΑΙ ΟΜΩΣ… Σύμφωνα με τη διά- ή πλήρης κατηγοριο- Συνήγορος του παιδιού
-Πιστεύετε ότι τα δι- κριση σε αρνητικά και ποίηση των βασικών
καιώματα προστατεύο- θετικά δικαιώματα, δικαιωμάτων είναι η & Unicef 3
νται σήμερα παντού και θετικά είναι αυτά που εξής: θεμελιώδη αν-
πάντοτε; επιτρέπουν ή κάνουν θρώπινα δικαιώματα Εκφοβισμός 4
-Έχουμε όλοι ίσα δι- υποχρεωτική κάποια (όπως το δικαίωμα
καιώματα; πράξη, ενώ αρνητικά στη ζωή και την προ- Ρατσισμός 5
-Μήπως υπερτερούν είναι αυτά που επιτρέ- σωπική ασφάλεια),
κάποιοι; πουν ή κάνουν υπο- ατομικά ή αστικού Δικαιώματα 6
Ο όρος δικαίωμα ανα- χρεωτική την αποχή χαρακτήρα δικαιώμα- Εργαζόμενων & 7
φέρεται γενικά είτε σε από κάποια πράξη. Για τα (όπως το δικαίω- Καταναλωτών
ηθικό δικαίωμα, το ο- παράδειγμα, το αρνη- μα στην ιδιοκτησία),
ποίο θεμελιώνεται σε τικό δικαίωμα στη ζωή πολιτικά δικαιώματα Οι πρόσφυγες 8
ηθικές αρχές, είτε σε αναφέρεται σε απαγό- (όπως το δικαίωμα Αναπηρία 9
νομικό δικαίωμα, το ρευση αφαίρεσης της εκλέγειν και εκλέγε-
οποίο κατοχυρώνεται ζωής οποιουδήποτε σθαι) και κοινωνικά Δικαιώματα γυναικών 10
από το νόμο. προσώπου (π.χ ως δικαιώματα (όπως το 11
Τα ανθρώπινα δικαιώ- προς το κράτος, απα- δικαίωμα στην εργα- Αρχή προστασίας
ματα αποτελούν ηθικές γορεύεται η θανατική σία, το δικαίωμα στην 12
αρχές που θέτουν συ- ποινή). Ενώ το θετικό εκπαίδευση και το έως
γκεκριμένα πρότυπα δικαίωμα στη ζωή α- δικαίωμα πρόσβασης 15
ανθρώπινης συμπερι- ναφέρεται σε ενέρ- σε υπηρεσίες υγεί-
φοράς και συνήθως γειες παροχής προ- ας). Όλες οι κατηγο- 15
προστατεύονται ως στασίας της ζωής κά- ρίες είναι εξίσου ση-
νόμιμα δικαιώματα κατά ποιου προσώπου. μαντικές αφού η μια
προϋποθέτει και συ-
μπληρώνει την άλλη. Συνήγορος του πολίτη 15
Τέλος, κάθε άτομο 16
έχει όχι μόνο δικαιώ-
ματα αλλά και αντί- Δικαιώματα των ζώων 16
στοιχες υποχρεώ- Αθλητισμός 17
σεις, αφού τα δικαιώ-
ματα του καθενός Εθελοντισμός 17
σταματούν εκεί που
αρχίζουν τα δικαιώ- Ένας αληθινός φίλος 18
ματα του άλλου.
Ζωγραφιές-κολάζ 19
& ποίημα 20

Κύτρου Ελευθερία Σταυρόλεξο &
κρυπτόλεξο

Μαθήτρια Γ2

Σελίδα 2

Δικαιώματα του παιδιού

Από το 1989, ων του ή της εθνικής, ριληπτικά, τα άρθρα
έχει υπογραφεί μία διε- ή κοινωνικής καταγω- της σύμβασης μπορούν
θνής σύμβαση για τα γής τους, της περιου- να ομαδοποιηθούν σε
δικαιώματα του παιδιού σιακής τους κατάστα- τέσσερις κατηγορίες:
από 191 χώρες, συμπε- σης, της ανικανότητάς
ριλαμβανομένης και της τους, της γέννησής • Δικαιώματα επιβίω-
Ελλάδας, και αποτελεί τους ή οποιασδήποτε σης: όπως δικαιώματα
νόμο στη χώρα μας. άλλης κατάστασης. Τα για επαρκές επίπεδο
Γνωρίζετε ότι στις υ- παιδιά δεν είναι απλώς διαβίωσης, στέγης, δια-
πανάπτυκτες χώρες μικρογραφίες των αν- τροφής, πρόσβασης σε
καθημερινά καταπατού- θρώπων, με μικρότερα ιατροφαρμακευτικές
νται τα δικαιώματα των ανθρώπινα δικαιώματα. υπηρεσίες .
παιδιών λόγο αυταρχι- Είναι ολοκληρωμένες
κών καθεστώτων, χα- οντότητες με δικαιώμα- • Δικαιώματα προ-
μηλού επιπέδου μόρφω- τα ισάξια με αυτά των στασίας: όπως δικαιώ-
σης, φανατισμού και ενηλίκων. Σύμφωνα με ματα προστασίας από
άλλων αιτιών; Γνωρίζε- την παγκόσμια διακήρυ- κάθε είδους εκμετάλ-
τε ότι και στις αναπτυγ- ξη των ανθρωπίνων λευση, εργασία ανηλί-
μένες χώρες υπάρχει δικαιωμάτων, μάλιστα, κων, συμμετοχή σε ε-
καθημερινή καταπάτηση τα Eνωμένα Έθνη συμ- μπόλεμες διαμάχες .
των δικαιωμάτων του φώνησαν ότι τα παιδιά
παιδιού όπως διακρί- δικαιούνται ειδική βοή- • Δικαιώματα ανάπτυ-
σεις σε βάρος προσφυ- θεια και υποστήριξη. ξης: όπως δικαιώματα
γόπουλων, εξάρτηση στην εκπαίδευση, στο
από τα ναρκωτικά, κα- Με δεδομένα λοιπόν παιχνίδι, στις πολιτιστι-
κοποίηση παιδιών κ.a; όλα τα παραπάνω, ο κές δραστηριότητες,
Συνήγορος του Παι- στην ελευθερία της
Όλα τα παιδιά έχουν διού, μια ανεξάρτητη σκέψης και της θρη-
δικαιώματα ανεξαρτή- αρχή, δημιούργησε μια σκείας .
του φυλής, χρώματος, ειδική έκδοση των δι-
φύλου, γλώσσας, θρη- καιωμάτων του παιδιού • Δικαιώματα συμμε-
σκείας, πολιτικών ή διατυπωμένη με απλά τοχής: όπως δικαιώ-
άλλων πεποιθήσεων λόγια, κατάλληλη ακρι- ματα συμμετοχής σε
του παιδιού ή των γονέ- βώς για τα παιδιά. Πε- οργανώσεις, ελευθερία
έκφρασης .

Σίμου Σπυριδούλα
Μαθήτρια Γ2

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 3

Συνήγορος του παιδιού

O Συνήγορος του των δικαιωμάτων του το παιδί.
Παιδιού είναι μια ανε- παιδιού την προστασία -Οργανώνει συναντή-
ξάρτητη αρχή προάσπι- και την αποκατάσταση σεις με ομάδες παιδιών
σης των δικαιωμάτων τους. σε χώρους που ζουν
των παιδιών, ένας θε- -Αναλαμβάνει πρωτο- και ακούει τις
σμός που υπάρχει στην βουλίες για την παρα- απόψεις τους, τα προ-
παγκόσμια κοινότητα. κολούθηση και προώ- βλήματά τους ακόμα και
Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο θηση της εφαρμογής τις προτάσεις τους.
Συνήγορων του Παι- των διεθνών συμβάσε- -Συνεργάζεται και επι-
διού υπάρχουν περισ- ων και της λοιπής εθνι- κοινωνεί με υπηρεσίες
σότερα από 40 μέλη. Το κής νομοθεσίας για τα και μη κυβερνητικές
Συνήγορο του Παιδιού δικαιώματα του οργανώσεις που
ως ρόλο στην Ελλάδα παιδιού, την ενημέρωση ασχολούνται με το παι-
τον ασκεί ο Συνήγορος του κοινού, την ανταλ- δί.
του Πολίτη και με βάση λαγή απόψεων με εκ- Κάθε παιδί σε αυτόν
την νομοθετική ρύθμιση προσώπους τον κόσμο έχει τα δι-
λειτουργεί ένας κύκλος φορέων και την πολι- καιώματά του και ο Συ-
δραστηριότητας που τεία. νήγορος του Παιδιού
ασχολείται με την προ- -Αναλαμβάνει πρωτο- προσπαθεί να εξασφα-
άσπιση και προαγωγή βουλίες ενημέρωσης λίσει όλα αυτά να τη-
των δικαιωμάτων του και ευαισθητοποιήσης ρούνται.
παιδιού. και εκπαίδευση
γονέων και επαγγελμα- Α. Μ
Οι αρμοδιότητες του τιών που εργάζονται με
Συνήγορου του Παι- Μαθήτρια Γ΄ τάξης
διού είναι:

Επιδιώκει ύστερα από
αναφορές πολιτών σε
συγκεκριμένες περι-
πτώσεις παραβίασης

UNICEF

Η UNICEF δημιουργήθη UNICEF προέρχονται μη κυβερνητικές ορ- Παπαγεωργίου
κε από τη γενική συνέ- από κυβερνήσεις κρα- γανώσεις ανάλογου Βασιλική
λευση του Οργανισμού τών, καθώς και ιδιώ- ανθρωπιστικού χαρα-
Ηνωμένων Εθνών, στις τες και ανέρχονταν για κτήρα, η UNICEF εί- Μαθήτρια Α2
11 Δεκεμβρίου 1946. το 2006 στα ναι διακυβερνητικός
Γενικός στόχος της εί- 2.781.000.000 δολάρι οργανισμός και έτσι
ναι η παροχή μακροπρό- α Η.Π.Α. Το 1965, η υπολογίσιμος για τις
θεσμης ανθρωπιστικής UNICEF τιμήθηκε με κυβερνήσεις των κρα-
βοήθειας σε παιδιά, μη- το Βραβείο Νόμπελ τών. Αυτό το χαρα-
τέρες και άντρες που Ειρήνης για την προ- κτηριστικό προσφέρει
ζουν σε αναπτυσσόμενες στασία των παιδιών επιπλέον δυνατότητες
χώρες, καθώς και η του Τρίτου Κόσμου. και ευελιξία για δρα-
στήριξη σχετικών ανα- Η UNICEF διαθέτει στηριοποίηση σε κάθε
πτυξιακών προγραμμά- αντιπροσωπείες σε χώρα, αλλά μπορεί σε
των. Το 1953, η πάνω από 200 χώρες, μεμονωμένες περι-
UNICEF έγινε μόνιμη οι οποίες υπάγονται πτώσεις να αποτελέ-
οργάνωση του συστήμα- οργανικά σε 7 επί μέ- σει και εμπόδιο σε
τος του Οργανισμού Η- ρους γεωγραφικούς χώρες με ολοκληρωτι-
νωμένων Εθνών και τομείς. κό καθεστώς.
έχει την έδρα της Η διοίκηση ασκείται
στην Νέα Υόρκη. από την έδρα στην Νέα
Τα κύρια έσοδα της Υόρκη. Σε αντίθεση με

Σελίδα 4

Εκφοβισμός (bulling)

Ο εκφοβισμός είναι ένα εξίσου τραυματική με τη διανοείται τις συνέπειες
σοβαρό πρόβλημα, που σωματική κακοποίηση. των πράξεών του.
απασχολεί σε μεγάλο βαθ- 2.Λεκτική κακοποίηση: Το θύμα νιώθει απομονω-
μό διάφορα κοινωνικά σύ- είναι οι απειλές, έντονα μένο από τους άλλους,
νολα. Αναφέρεται δε στη πειράγματα, προσβολές, φοβάται να μιλήσει σε κά-
σωματική και ψυχολογική συνεχή επικριτικά σχόλια ποιον κοντινό του
επίθεση και μείωση ατό- 3.Σωματική κακοποίηση: άνθρωπο για ό,τι βιώνει
μων σε μια κοινωνική ο- συνήθως, αφορά τον εκ- και νιώθει ένοχος για ό,τι
μάδα και εμφανίζεται σε φοβισμό, τις απειλές και του συμβαίνει, κάτι που
όλες τις ηλικίες. Μπορεί την παρενόχληση. Στη δεν ισχύει. Στην πραγματι-
να συμβεί σε οποιοδήποτε σωματική κακοποίηση κότητα, τις περισσότερες
χώρο όπως το σχολείο, υπάρχει επίθεση και βία. φορές ο θύτης είναι εκεί-
σε αθλητικά σωματεία, Ένα τελευταίο είδος εκ- νος που ζητάει την προσο-
στη φυλακή, στην εργασία φοβισμού είναι ο διαδι- χή των άλλων μέσω του
ακόμα και στην οικογέ- κτυακός, που αφορά την σχολικού εκφοβισμού, διό-
νεια. ταπείνωση και την παρε- τι ο ίδιος νιώθει μόνος
Συνήθως, υπάρχει το θύ- νόχληση παιδιών και εφή- εσωτερικά, αλλά δεν το
μα και ο θύτης, αλλά τις βων, που πραγματοποιεί- δείχνει.
περισσότερες φορές ο ται μέσω της χρήσης δια- Ο πιο απλός τρόπος αντι-
θύτης είναι ο πιο αδύνα- δικτύου. μετώπισης του εκφοβισμού
μος κρίκος της υπόθεσης. Όμως, το πιο συχνό είδος είναι το θύμα να σταματή-
Το θύμα σε κάθε μορφή bullying και σημαντικότε- σει να νιώθει φόβο και να
εκφοβισμού είναι το άτομο ρο είναι ο σχολικός εκφο- μπορέσει να μιλήσει στους
που θα βιώσει με το χει- βισμός που εμφανίζεται δικούς του για όσα βιώνει.
ρότερο τρόπο την επίθεση σε πολλές χώρες του κό- Στη συνεχεία, με την κα-
από το θύτη. σμου. Στο σχολικό εκφο- τάλληλη υποστήριξη ειδι-
Ο εκφοβισμός αποτελείται βισμό υπάρχει ο θύτης κών να αντιμετωπίσει το
από τρία βασικά είδη κα- που είναι «υπεράνω» από θύτη, ο οποίος χρειάζεται
κοποίησης: τους άλλους ή οι θύτες, επίσης βοήθεια για να
1. Συναισθηματική που είναι ομάδες ατόμων εντοπίσει και να ξεπεράσει
2. Λεκτική και το θύμα που δέχεται τα δικά του προβλήματα .
3. Σωματική την κάθε μορφή εκφοβι-
1. Συναισθηματική κακο- σμού. Ο θύτης στο σχολι- Α. Μ
ποίηση: είναι η ψυχολογι- κό περιβάλλον ασκεί bul-
κή βία , η οποία παρότι οι lying σε παιδιά και εφή- Μαθήτρια Γ΄ τάξης
πληγές που αφήνει δεν βους που θεωρεί κατώτε-
είναι ορατές, είναι σε ρους και αδύναμους εξω-
πολλές περιπτώσεις τερικά, χωρίς να

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 5

Ρaτσισμός -ξενοφοβία

Ρατσισμός είναι η αντί- Οι ψυχολογικές συνέπειες Eπίσης, είναι χρέος του

ληψη ότι οι άνθρωποι δεν σε άτομα που αντιμετωπί- σχολείου μέσα από την

είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, ζονται εκπαιδευτική διαδικασία να

αλλά διαχωρίζονται σε α- ρατσιστικά είναι πολύ σο- προβάλλει τις ιδέες της

νώτερους και κατώτερους, βαρές. Οι μαθητές που ισότητας ,του αλληλοσεβα-

διακρινόμενοι είτε από το υφίστανται τέτοιου είδους σμού, του σεβασμού στη

χρώμα του δέρματος, είτε συμπεριφορές απομονώνο- διαφορετικότητα καθώς

από την εθνικότητα, είτε νται και οδηγούνται σε κοι- και εκείνη της συνεργασί-

από τη θρησκεία, το σωμα- νωνικό αποκλεισμό. ας.

τότυπο κλπ. Επίσης, παρουσιάζεται Σ΄ αυτό μπορούν να συμ-

Ξενοφοβία είναι «ο νοση- μείωση ενδιαφέροντος του βάλλουν η συμμετοχή σε

ρός φόβος προς τους αλ- μαθητή για τα σχολικά διάφορες δραστηριότητες

λοδαπούς ή τις ξένες χώ- μαθήματα.. και ερευνητικές

ρες». Με άλλα λόγια, αυτό Ο ρατσισμός εμποδίζει εργασίες με θέμα το ρα-
τσισμό .
σημαίνει μια αποστροφή σε τη συνεργασία και την

ξένους ή αλλοδαπούς. ανάπτυξη φιλικών Η πρόσκληση «ειδικών

σχέσεων, γιατί προάγεται επιστημόνων» πάνω στο
Οι δύο αυτές έννοιες μας το μίσος και η
θέμα του ρατσισμού και
απασχολούν ιδιαίτερα τα αντιπάθεια ανάμεσα
ίσως κάποια επιβολή κυ-
τελευταία χρόνια, λόγω στους μαθητές και οδηγεί ρώσεων στους θύτες από
της μαζικής εισροής οικο- στην αντίδραση των αδι- το σχολείο μπορεί να
νομικών μεταναστών, λα- κούμενων με αποτέλεσμα μειώσει το φαινόμενο.
θρομεταναστών και προ- τη βία !
Τέλος συζητή-
σφύγων στη χώρα μας. Θα πρέπει να ληφθούν
σεις, εκπαιδευτικού και
άμεσα μέτρα, έτσι ώστε κατά κύριο λόγο
Το φαινόμενο του ρατσι- να ελαττωθούν οι
αντιρατσιστι-
σμού γίνεται αισθητό και περιπτώσεις ρατσι- κού περιεχομένου είναι

στα σχολεία. σμού, άρα και οι επιβλα- καλό να πραγματοποιούνται

Στη συντριπτική πλειοψη- βείς συνέπειές του. ώστε να ευαισθητοποιή-

φία τους οι μαθητές τη- Αρχικά, οι γονείς είναι σουν τους μαθητές.
ρούν φιλικές σχέσεις με αυτοί που θα πρέπει να

τους αλλοδαπούς συμμαθη- πάρουν θέση προβάλλο-

τές τους, παρ’ όλα αυτά ντας στα παιδιά τους

όμως διαφαίνεται μια ξενο- σωστά πρότυπα και αξίες

φοβική συμπεριφορά. Συζητήσεις με τους

Και ενώ η συμπεριφορά γονείς σχετικά με το ρα- Βυτινιώτης Νίκος

ορισμένων προς τους αλ- τσισμό και η παρακολού-

λοδαπούς συμμαθητές τους θηση εκπομπών αντιρα- Μαθητής Γ1

είναι προβληματική τσιστικού περιεχομέ-

(κοροϊδία, απομόνωση, α- νου καλλιεργούν την

νταγωνισμός κλπ.), αρνού- πνευματική και ηθική

νται την ταμπέλα του ρα- υπόσταση του παιδιού

τσιστή.

Σελίδα 6

Δικαιώματα καταναλωτών

Κάθε άνθρωπος σαν κα- ώστε να μπορεί να επιλέ- διασφαλίσουν τα δικαιώ-
ταναλωτής πρέπει να λαμ- γει και να αγοράζει με ματα των καταναλωτών,
βάνει υπόψη του τα δι- βάση τη λογική. καθώς και τις δίκαιες
καιώματά του, τα οποία - Δικαίωμα για αποζημί- εμπορικές συναλλαγές,
πρέπει να τηρούνται από ωση και πρόσβαση στη την ανταγωνιστικότητα,
κάθε βιομηχανία, κατά- δικαιοσύνη: ο καταναλω- και την αξιοπιστία των
στημα και πωλητές. Βέ- τής πρέπει να έχει τη δυ- πληροφοριών στο χώρο
βαια, και ο ίδιος ο κατα- νατότητα λήψης συμβου- της αγοράς. Οι νόμοι είναι
ναλωτής πρέπει να τα λών και βοήθειας, όταν σχεδιασμένοι ώστε να
διεκδικεί και να μάχεται γι θέλει να διατυπώσει πα- καταπολεμήσουν τις απά-
αυτά. ράπονα ή όταν έχει υπο- τες στις εμπορικές συναλ-
Τα δικαιώματα αυτά είναι στεί βλάβη ή ζημιά από λαγές και τις άδικες πρα-
τα εξής: προϊόντα και υπηρεσίες. κτικές για την απόκτηση
- Δικαίωμα ικανοποίησης Συγχρόνως, όμως, πρέπει πλεονεκτημάτων στην
βασικών αγαθών: ο κα- να έχει και τη δυνατότητα ανταγωνιστικότητα. Η
ταναλωτής πρέπει να έχει εφαρμογής απλών, μη δα- νομοθεσία της προστασίας
πρόσβαση στα βασικά και πανηρών και σύντομων του καταναλωτή συνήθως
απαραίτητα αγαθά και διαδικασιών διακανονι- προσφέρει επιπλέον προ-
υπηρεσίες, κατάλληλη και σμού, προκειμένου να στασία για τις ευπαθείς
θρεπτική τροφή, ένδυση, αποκατασταθεί η βλάβη ή ομάδες της κοινωνίας. Οι
καταφύγιο, ιατρική φρο- η ζημιά, που έχει υποστεί. νόμοι προστασίας κατανα-
ντίδα, εκπαίδευση και πε- Πρέπει, επίσης, να έχει λωτή είναι ένα είδος κρα-
ρίθαλψη. πρόσβαση στη δικαιοσύνη. τικών κανόνων που στο-
- Δικαίωμα προστασίας - Δικαίωμα εκπαίδευ- χεύουν στην προστασία
της ασφάλειας και της σης: ο καταναλωτής για των δικαιωμάτων και των
υγείας: στην αγορά πρέ- να είναι σε θέση να ανα- συμφερόντων του κατανα-
πει να κυκλοφορούν μόνο ζητά, να κατανοεί και να λωτή (π.χ ένα κράτος
προϊόντα και υπηρεσίες, αφομοιώνει τις διαθέσιμες μπορεί να απαιτήσει να
που δε θέτουν σε κίνδυνο πληροφορίες, πριν αποφα- εμπεριέχονται λεπτομε-
την υγεία και την ασφά- σίσει σχετικά με τις αγο- ρείς πληροφορίες του
λεια του καταναλωτή. ρές του πρέπει να έχει προϊόντος- ιδιαίτερα σε
Αυτό πρακτικά σημαίνει λάβει την κατάλληλη εκ- τομείς στους οποίους τί-
καθορισμό αυστηρών προ- παίδευση και αγωγή, που θεται θέμα δημόσιας α-
τύπων και απαιτήσεων οφείλει να του παρέχει σφάλειας ή δημόσιας υγεί-
ασφάλειας για κάθε προϊ- στη νεαρή του ηλικία το ας, όπως τρόφιμα).
όν και κάθε υπηρεσία. Ο σχολείο με μέριμνα του
καταναλωτής πρέπει να κράτους. Κυπραίος Σπύρος
παίρνει κατάλληλη ενημέ- Μαθητής Γ2
ρωση για τυχόν κινδύνους Αρχή προστασίας
που ενέχει η χρήση αυτών καταναλωτών
των προϊόντων και των
υπηρεσιών και να έχει Ως προστασία του κατα-
προστασία από φυσικές
βλάβες, που μπορούν να ναλωτή ορίζουμε το σύνο-
του προκαλέσουν.
- Δικαίωμα επιλογής και λο των νόμων και οργανι-
πρόσβασης στην πληρο-
φόρηση: ο καταναλωτής σμών που σκοπό έχουν να
πρέπει να έχει την ικανό-
τητα να κάνει σωστές α-
γορές αφού όμως, προη-
γηθεί η αξιόπιστη και επι-
στημονική ενημέρωσή του.
Αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί με την κατάλληλη
πληροφόρηση σχετικά με
τα χαρακτηριστικά, τις
τιμές και την ποιότητα
προϊόντων και υπηρεσιών,

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 7

Δικαιώματα εργαζόμενων

Οι εξελίξεις που συμ- μεταχείριση στην εργασία, Ο εργαζόμενος, στο πλαίσιο
βαίνουν σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο δρομολο- έγκυες εργαζόμενες, της εργασιακής σχέσης δι-
γούν αλλαγές ποιοτικού κυρί-
ως χαρακτήρα, οι οποίες ε- άδεια μητρότητας, γονική καιούται:
πηρεάζουν καταλυτικά ολό-
κληρη την κοινωνία και την άδεια - Τη λήψη του ανταλλάγμα-
οικονομία. Η αλματώδης τε-
χνολογική εξέλιξη και η - προστασία κατά των τος (αμοιβή/μισθός) για τις
πρόοδος της επιστήμης αλλά-
ζουν την παραγωγική διαδι- διακρίσεων: λόγω φύ- υπηρεσίες του προς τον
κασία, μεταβάλλουν τη φύση
της εργασίας και επιδρούν με λου, φυλετικής καταγω- εργοδότη εντός των συμφω-
τη σειρά τους στο παραδοσια-
κό σύστημα των εργασιακών γής, θρησκείας, ηλικίας, νηθέντων ημερομηνιών,
σχέσεων. Οι αλλαγές των
εργασιακών σχέσεων που αναπηρίας και σεξουαλι- όπως έχουν οριστεί από τη
ενθαρρύνονται και προωθού-
νται σχετίζονται με την ανα- κού προσανατολισμού μεταξύ τους σύμβαση.
διοργάνωση του χώρου και
του χρόνου εργασίας, καθώς - εργατικό δίκαιο: μερι- - Η απασχόλησή του να εί-
επίσης και με την εκτεταμένη
εφαρμογή «άτυπων» ή κή απασχόληση, συμβά- ναι βάσει του αντικειμένου
«ευέλικτων» μορφών απα-
σχόλησης, που, σήμερα τεί- σεις ορισμένου χρόνου, στο οποίο έχει εξειδικευθεί
νουν να αποτελέσουν κυρίαρ-
χο φαινόμενο. χρόνος εργασίας, απα- και με βάση την ειδικότητα
Εργασιακά δικαιώματα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σχόληση των νέων, ενη- της οποίας προσλήφθηκε.
Η ΕΕ συμβάλλει στον κοινω-
νικό τομέα, στοχεύοντας μέρωση και διαβούλευση - Να απουσιάζει από την
στην αύξηση της απασχόλη-
σης, της ποιότητας των θέ- με τους εργαζόμενους. εργασία του, λαμβάνοντας
σεων απασχόλησης και των
συνθηκών εργασίας, της κι- Υποχρεώσεις και τις άδειες που δικαιούται,
νητικότητας των εργαζόμε-
νων, στη διαρκή ενημέρωση δικαιώματα είτε άνευ είτε μετά αποδο-
των εργαζόμενων και το διά-
λογο μαζί τους, την καταπο- των εργαζόμενων χών, βάσει του νομοθετικού
λέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, την Το Κέντρο Πληροφόρη- ή κανονιστικού πλαισίου, το
προώθηση ίσων ευκαιριών
και την καταπολέμηση των σης Εργαζόμενων & οποίο ορίζεται από τις εκά-
διακρίσεων, καθώς και τον
εκσυγχρονισμό των συστημά- Άνεργων της ΓΣΕΕ στοτε Συλλογικές Συμβά-
των κοινωνικής ασφάλισης.
Κάθε εργαζόμενος στην ΕΕ προχώρησε σε νέα ανανε- σεις Εργασίας .
πρέπει να έχει ορισμένα βα-
σικά δικαιώματα στους εξής ωμένη ηλεκτρονική Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
τομείς:
- υγεία και ασφάλεια στον έκδοση του Οδηγού Ερ- γασίας
χώρο εργασίας: γενικά δι-
καιώματα και υποχρεώσεις, γασιακών Δικαιωμάτων Οι συλλογικές συμβάσεις
χώροι και εξοπλισμός εργα-
σίας, συγκεκριμένοι κίνδυνοι με τίτλο «Γνωρίζω & εργασίας υπογράφονται από
και ευάλωτες ομάδες εργαζό-
μενων Διεκδικώ τα Δικαιώματά τις εργοδοτικές οργανώσεις
- ισότητα ευκαιριών για
άνδρες και γυναίκες: ίση μου – Συμμετέχω στο και τις συνδικαλιστικές ορ-

Συνδικάτο μου». γανώσεις των εργαζόμενων.

Στόχος αυτής της επα- Η βασικότερη συλλογική

νέκδοσης είναι να φθάσει σύμβαση εργασίας είναι

αυτός ο Οδηγός, αν είναι η Εθνική Γενική Συλλογική

δυνατόν, σε όλους τους Σύμβαση Εργασί-

εργαζόμενους, στους συν- ας (ΕΓΣΣΕ) , η οποία υπο-

δικαλιστικούς φορείς, γράφεται μεταξύ της ΓΣΕΕ

αλλά και στους εργοδό- και των εργοδοτικών οργα-

τες, έτσι ώστε να είναι νώσεων και καθορίζει τους

γνωστά σε όλους τα δι- ελάχιστους όρους εργασίας,

καιώματα αλλά και οι υ- μισθών και ημερομισθίων Βυτινιώτης
Νίκος
ποχρεώσεις της κάθε στον ιδιωτικό τομέα. Σε Μαθητής Γ1
και
πλευράς. καμία περίπτωση οι αποδο- Βυτινιώτης
Γιάννης
Υποχρεώσεις εργαζόμενου χές ενός εργαζόμενου δεν Μαθητής Α3
- Η υποχρεωτική του
παρουσία στην επιχείρηση μπορούν να είναι κατώτερες
εντός του προσυμφωνη-
θέντος ωραρίου της ΕΓΣΣΕ.
- Η ανάληψη καθηκόντων
του στο πλαίσιο της εργα-
σιακής σχέσης
-Η ευπρεπής παρουσία
του

-Η ευπρεπής συμπεριφο-
ρά του προς οποιονδήπο-
τε σχετίζεται με την επι-

χείρηση .

Δικαιώματα εργαζόμενου

Σελίδα 8

Οι πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους

Πρόσφυγας ονομάζεται ντες δικαιούνται διεθνή -Μπορεί να κάνει αίτηση
προστασία και επομένως,
κάθε άνθρωπος που έχει αν θα τους χορηγηθεί για ταξιδιωτικό έγγραφο
καταφύγει σε ένα άλλο άσυλο. Η Ύπατη Αρμο-
κράτος από το δικό του, στεία του ΟΗΕ για τους που του επιτρέπει να επι-
συνήθως χωρίς τη θέ- Πρόσφυγες συνεργάζεται
λησή του, εξαιτίας διωγ- με τις αρμόδιες ελληνικές σκεφθεί άλλες χώρες ως
μών της φυλής του, της αρχές και παρέχει τη συν-
θρησκείας ή της εθνικό- δρομή της, συμβάλλοντας τουρίστας. Δεν μπορεί να
τητάς του, ή ακόμα εξαιτί- έτσι στη διαμόρφωση και
ας των πολιτικών του λειτουργία του συστήμα- μείνει σε άλλη ευρωπαϊκή
απόψεων. τος ασύλου της χώρας.
Οι κυβερνήσεις είναι συ- Οι μη κερδοσκοπικές και χώρα για περισσότερο
νήθως αυτές που εγγυώ- οι εθελοντικές οργανώ-
νται τα βασικά ανθρώπινα σεις που ασχολούνται με από 90 ημέρες.
δικαιώματα και την ασφά- τα δικαιώματα και την
λεια των πολιτών τους. προστασία των προσφύ- -Μπορεί να υποβάλει αί-
Όταν όμως οι άνθρωποι γων συμβάλλει ενεργά και
γίνονται πρόσφυγες, αυτό σε μεγάλο βαθμό για να τηση για μακροπρόθεσμη
το «δίχτυ ασφαλείας» πετύχουν τους σκοπούς
εξαφανίζεται. Οι πρόσφυ- τους. Καθοριστικό ρόλο άδεια διαμονής, εφόσον
γες που ξεριζώνονται παίζει επίσης και η συμ-
λόγω πολέμου ή διώξεων βολή ων εθελοντών, βοη- συμπληρώσει 5 χρόνια
βρίσκονται συχνά σε πολύ θώντας απευθείας ή μέσα
ευάλωτη θέση. Δεν μπο- από δωρεές μικρών πο- νόμιμης και διαρκούς πα-
ρούν να βασίζονται στην σών , αφού χωρίς τη βοή-
προστασία της χώρας θειά τους , τίποτα δεν θα ραμονής στη χώρα και
τους ενώ, πολύ συ- ήταν όπως είναι.
χνά, είναι οι ίδιες οι αρ- Η Διεθνής Αμνηστία εί- πληροί όλες τις προϋπο-
χές των χωρών αυτών ναι η πιο διαδεδομένη μη
που τους απειλούν με κυβερνητική οργάνωση θέσεις.
διώξεις. Εάν οι άλλες χώ- που ασχολείται με αυτά τα
ρες δεν τους επιτρέπουν θέματα σε παγκόσμιο επί- -Θα έχει πρόσβαση σε
την πρόσβαση στο έδαφός πεδο. Η Διεθνής Αμνη-
τους, και εάν δεν τους στία διεξάγει παγκοσμίως πολύ ευρύ φάσμα εκπαι-
προσφέρουν προστασία έρευνα και δράση για τα
και βοήθεια, μπορεί να δικαιώματα των προσφύ- δευτικών υπηρεσιών,
τους καταδικάζουν με τον γων και των αιτούντων
τρόπο αυτό σε μία ανυπό- άσυλο. Εργάζεται ώστε να όπως σχολεία, πανεπιστή-
φορη κατάσταση, όπου τα εξαλειφθούν οι παραβιά-
βασικά τους δικαιώματα, η σεις που εξαναγκάζουν μια και προγράμματα κα-
ασφάλεια, ακόμα και η τους ανθρώπους να εγκα-
ζωή τους, βρίσκονται σε ταλείψουν τα σπίτια τους τάρτισης.
κίνδυνο. και εναντίον όσων απο-
Η Ελλάδα είναι συμβαλλό- τυγχάνουν να προστατέ- -Έχει το δικαίωμα να α-
μενο μέρος στη Σύμβαση ψουν τα δικαιώματά τους,
της Γενεύης του 1951 για όταν βρίσκονται ήδη σε σκήσει ελεύθερο επάγγελ-
το καθεστώς των προ- μετακίνηση. Επίσης, φέρ-
σφύγων, καθώς και στο νει στο φως παραβιάσεις μα, να εργασθεί ως ελεύ-
σχετικό πρωτόκολλο της των δικαιωμάτων των
Νέας Υόρκης του 1967 προσφύγων, καθώς και θερος επαγγελματίας, ή
και έχει αναπτύξει το ε- τυχόν αποτυχία στην προ-
θνικό της σύστημα ασύ- στασία τους. να ανοίξει τη δική του
λου, το οποίο διέπεται και Αν χορηγηθεί το καθε-
από την ευρωπαϊκή και στώς του πρόσφυγα ή του επιχείρηση.
την ελληνική νομοθεσία. δικαιούχου επικουρικής
Οι ελληνικές αρχές είναι προστασίας στην Ελλάδα: -Έχει πρόσβαση σε παρο-
οι μοναδικές αρμόδιες για -Διατηρεί όλα τα δικαιώ-
να αποφασίσουν, σύμφωνα ματα και τα καθήκοντα χές κοινωνικής πρόνοιας
με τις διεθνείς συμβάσεις, που είχε ως αιτών άσυλο.
την ευρωπαϊκή και την -Θα λάβει άδεια διαμο- με τους όρους που ισχύ-
εθνική νομοθεσία, έπειτα νής, η οποία θα ισχύει για
από εξέταση της κάθε τρία χρόνια. ουν για τους Έλληνες πο-
περίπτωσης, αν οι αιτού-
λίτες.

-Αν είναι αναγνωρισμένος

πρόσφυγας, έχει το δικαί-

ωμα να επανενωθεί με τα

μέλη της οικογένειάς του

που είναι στη χώρα κατα-

γωγής του ή σε άλλη τρίτη

χώρα (αν είναι δικαιούχος

επικουρικής προστασίας

δεν έχει αυτό το δικαίω-

μα).

-Μπορεί να υποβάλει αί-

τηση για ελληνική υπηκο-

ότητα, αφού έχει ζήσει

νόμιμα τουλάχιστον για 3

Αργυρίου συνεχόμενα χρόνια στη
Δήμητρα
χώρα, αν είναι αναγνωρι-
και
Κεκιάι σμένος πρόσφυγας και 7
Αντζελίνα
χρόνια αν είναι δικαιού-
Μαθήτριες
Γ1 χος επικουρικής προστα-

σίας, εφόσον πληροί τις

σχετικές προϋποθέσεις

κοινωνικής ένταξης, που

προβλέπονται από το νό-

μο.

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 9

Ασυνόδευτα προσφυγόπουλα

Το προσφυγικό είναι ένα οργανώσεις που δραστη-  τις αδυναμίες κατα-
ζήτημα που συζητείται ριοποιούνται για την υπο-
στις μέρες μας πάρα πο- στήριξη των παιδιών και γραφής και εντοπισμού
λύ, εξ αιτίας της αθρόας των νέων και την προά- των ευάλωτων ομάδων
προσέλευσης μεταναστών σπιση των δικαιωμάτων και των παιδιών
τόσο στην Ελλάδα όσο και τους. Στο πλαίσιο του
σε άλλες ευρωπαϊκές χώ- μηχανισμού για την παρα-  την πρόσβαση σε διε-
ρες. Ένα ειδικότερο ζήτη- κολούθηση της κατάστα-
μα, το οποίο χρειάζεται σης των παιδιών που με- θνή προστασία, τις δια-
ιδιαίτερη αντιμετώπιση τακινούνται, με πρωτο- δικασίες της οικογενεια-
είναι το θέμα των ασυνό- βουλία του Συνηγόρου του κής επανένωσης και με-
δευτων παιδιών. Πολίτη ( ο οποίος έχει τεγκατάστασης (ιδίως
Στην Ελλάδα υπολογίζε- αναλάβει το ρόλο του Συ- για τα ασυνόδευτα παι-
ται, ότι κάθε χρόνο εισέρ- νηγόρου του Παιδιού στην διά),
χονται περίπου 3500 α- Ελλάδα), δημιουργήθηκε
συνόδευτοι ανήλικοι μετα- Δίκτυο για τα Δικαιώματα  τις ελλείψεις επαρ-
νάστες, που χρήζουν ειδι- των Παιδιών που μετακι-
κής βοήθειας, φροντίδας νούνται, στο οποίο συμμε- κών υπηρεσιών διερμηνεί-
και προστασίας. Οι περισ- τέχουν τρεις διεθνείς ας και νομικής υποστήρι-
σότεροι από αυτούς κατά- διακυβερνητικές οργανώ- ξης,
γονται από το Αφγανι- σεις (Ύπατη Αρμοστεία
στάν, όμως πιο συχνά το του ΟΗΕ για τους Πρό-  τη πρόσβαση των παι-
ταξίδι τους για την Ελλά- σφυγες, UNICEF, Διε-
δα ξεκινά από το Ιράν, θνής Οργανισμός Μετα- διών στην εκπαίδευση
όπου είχαν βρεθεί είτε νάστευσης) και 15 μη κυ- και σε υπηρεσίες υγείας,
μόνοι τους είτε με τις οι- βερνητικές οργανώσεις
κογένειές τους κατά την που παρέχουν σε πανελ-  τα ασυνόδευτα παιδιά
τελευταία δεκαετία (μετά λήνιο επίπεδο υπηρεσίες
τον πόλεμο στον Κόλπο, για παιδιά πρόσφυγες και (επιτροπεία, ξενώνες φι-
το καθεστώς Ταλιμπάν μετανάστες. Η έναρξη
κ.λπ.). εργασιών του Δικτύου λοξενίας, διαπίστωσης
Το ταξίδι για τα λεγόμενα στις αρχές του 2017,
«παιδιά σε κίνηση», τους έρχεται να συμπληρώσει της ανηλικότητας κλπ).
ασυνόδευτους ανήλικους τις πρωτοβουλίες του
μετανάστες, που είτε οι- Συνηγόρου σε συνεργασία Προς αυτή την κατεύθυν-
κειοθελώς είτε με εξανα- με τα συναρμόδια υπουρ-
γκασμό βρέθηκαν μακριά γεία, φορείς, διακυβερνη- ση και για την επίλυση
από την οικογένειά τους τικούς και μη κυβερνητι-
και τον τόπο καταγωγής κούς οργανισμούς, με στό- των σοβαρών προβλημά-
τους, ποτέ δεν είναι εύκο- χο την προάσπιση και
λο. Οι τραυματικές και προαγωγή των δικαιωμά- των που προκύπτουν,
επικίνδυνες συνθήκες των των παιδιών που με-
μετακίνησής τους από τον τακινούνται. οφείλουν να εντείνουν τις
έναν τόπο στον άλλο, συ- Μετά από επισκέψεις κλι-
χνά ο εξαναγκασμός τους μακίων του Συνηγόρου προσπάθειες όλοι οι αρ-
σε σεξουαλική και κατανα- του Πολίτη σε χώρους
γκαστική εργασία, η στέ- πρώτης υποδοχής, διαμο- μόδιοι φορείς, προκειμέ-
ρηση κάθε δικαιώματος νής, φιλοξενίας και κρά-
για προστασία και φροντί- τησης ανηλίκων προσφύ- νου να διαφυλαχθούν τα
δα ώστε να αναπτυχθούν γων και μεταναστών στην
σωματικά, πνευματικά, ηπειρωτική χώρα και τα δικαιώματα των παιδιών.
ηθικά και ψυχικά, καταρ- νησιά καθώς και σειρά
γούν ουσιαστικά για τα συναντήσεων με υπηρεσί- Ένας 16χρονος από τη
παιδιά αυτά την παιδική ες και οργανώσεις, ορι-
ηλικία, όπως περιγράφε- σμένες από τις κυριότε- Συρία που εγκατέλειψε
ται στη Σύμβαση για τα ρες διαπιστώσεις του α-
Δικαιώματα του Παιδιού. φορούν: τη χώρα του για να γλυ-
Στην Ελλάδα και τις υπό-
λοιπες ευρωπαϊκές χώρες  τις σοβαρές αδυναμί- τώσει από τον πόλεμο και
έχουν δημιουργηθεί δομές
υποδοχής και φιλοξενίας ες ως προς τη φιλοξενία τιμήθηκε με το Διεθνές
ανήλικων προσφύγων κα- των παιδιών, τόσο στα
θώς και μη κυβερνητικές νησιά όσο και στην ενδο- Βραβείο Ειρήνης για τα
χώρα
Παιδιά απηύθυνε

έκκληση προκειμένου ο

υπόλοιπος κόσμος να α-

ντιμετωπίζει τους πρό-

σφυγες συμπολίτες του

ως «κανονικούς ανθρώ-

πους», λέγοντας μεταξύ

άλλων :

«Μπορώ να σας Γιάννης
υποσχεθώ ότι είμαστε Βυτινιώτης
άνθρωποι όπως όλοι,
ζούμε στον ίδιο πλανή- Μαθητής
τη» ……… Α3

Σελίδα 10

Δικαιώματα ανάπηρων

Εκτός από τις υγιείς ομά- τίου Μετακίνησης ΑΜΕ- έχει συμπληρωθεί ένας συ-
δες πληθυσμού, στην κοι- Α (που δίνει τη δυνατό- γκεκριμένος αριθμός ενσήμων
νωνία μας υπάρχουν τητα –εφόσον το εισόδημά από τον ασφαλιστικό φορέα
άτομα που πάσχουν από δεν ξεπερνά το ποσό που ή υπάρχει ποσοστό αναπηρίας
σοβαρές ή ανίατες ασθέ- ορίζεται με εγκύκλιο κάθε άνω του 67%).
νειες ή κινητικά προβλή- χρόνο- δωρεάν μετακίνη- -Παράταση της Ιατροφαρ-
ματα. Δεδομένου ότι οι σης με όλα τα Μέσα Μα- μακευτικής και Νοσοκομεια-
άνθρωποι αυτοί αντιμετω- ζικής Μεταφοράς της Α- κής Κάλυψης από το ανάλογο
πίζουν δυσκολίες, το κρά- θήνας και έκπτωση 50% ασφαλιστικό ταμείο (σε περί-
τος έχει θεσπίσει συγκε- σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλά- πτωση που λήγει η ισχύς
κριμένους νόμους για τη δας καθώς και σε όλα τα της).
διευκόλυνσή τους. Οι το- δρομολόγια του ΟΣΕ). -Συμμετοχή σε διαγωνι-
μείς αυτοί αφορούν την -Επίδομα από την Πρό- σμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις
εκπαίδευση, την εργασία, νοια (το οποίο δίνεται αν στο Δημόσιο Τομέα που αφο-
την υγεία και την ασφάλι- οι ΑΜΕΑ δεν εργάζονται ρούν ΑΜΕΑ.
ση , τις μεταφορές και τις και αν έχουν εισοδήματα -Συμμετοχή σε επιδοτούμενα
επικοινωνίες. που δεν ξεπερνούν το προγράμματα επιμόρφωσης
Πολλές φορές, οι ποσό που ορίζεται ανά του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
άνθρωποι πιστεύουν ότι διαστήματα από το αρμό- -Εύρεση επιδοτούμενης ερ-
ΑΜΕΑ είναι τα άτομα που διο υπουργείο). γασίας στον Ιδιωτικό Τομέα
χρησιμοποιούν αμαξίδιο ή -Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
είναι τυφλά ή είναι κωφά Ιατροφαρμακευτική και -Απαλλαγή από την υπο-
ή έχουν νοητική στέρηση. Νοσοκομειακή Κάλυψη χρέωση Στράτευσης (Ι5)
Η πραγματική έννοια της από την Πρόνοια (η οποί- ύστερα από αίτηση στο αρμό-
αναπηρίας περιλαμβάνει α παρέχεται αν δεν υπάρ- διο στρατολογικό γραφείο.
πάρα πολλούς ανθρώ- χει δυνατότητα εργασίας -Είσοδος στην Τριτοβάθμια
πους που έχουν κάποια και αν το εισόδημα δεν Εκπαίδευση χωρίς την υπο-
ασθένεια, που ενώ δεν ξεπερνά το ποσό που ορί- χρέωση συμμετοχής στις
είναι προφανής παρόλα ζεται ανά διαστήματα από Γενικές Εξετάσεις.
αυτά αναγκάζει τα άτομα το αρμόδιο υπουργείο και
αυτά να μην μπορούν να δεν υπάρχει κάλυψη από Μαγδαληνού
λειτουργήσουν φυσιολο- κάποιον άλλο ασφαλιστικό
γικά. φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ Κατερίνα
κλπ).
Τα κύρια δικαιώματα -Αναπηρική Σύνταξη (η Μαθήτρια Γ2
είναι τα ακόλουθα: οποία παρέχεται εφόσον
-Απόκτηση Δωρεάν Δελ-

Tρίπλες και Τριπλέτες: μια διαφορετική προσέγγιση

Η παράσταση Τρίπλες και Τρι- όλα αλλάζουν. Οι παίκτες Μας διδάσκει μέσα από ένα
πλέτες παρουσιάζεται σε γυ- απλό δρώμενο να βοηθάμε
μναστήρια σχολείων, δήμων ή συνεργάζονται και δεν τους συνανθρώπους μας, να
σε γήπεδα μπάσκετ. Η θεατρι- σεβόμαστε αυτούς που έχουν
κή ομάδα αποτελείται από δύο ενδιαφέρονται καθόλου κινητικά προβλήματα και να
γυναίκες, μεταξύ των οποίων μην τους υποτιμάμε.
μία με κινητική αναπηρία, και για τη νίκη. Αφήνουν τις
πέντε άνδρες. Ανήκει στην Μαγδαληνού Κατερίνα
στέγη ΩNAΣΗ και είναι σκη- φανέλες και τα χρώματα
νοθετημένη από τη Μέντη Μέ- Μαθήτρια Γ2
γα. και γίνονται όλοι ένα.
Το θεατρικό έργο είναι ουσια-
στικά ένας αγώνας, ο οποίος Παράλληλα, οι θεατές
αποτελείται από δύο ημίχρονα. αντιλαμβάνονται πως και
Στο πρώτο ημίχρονο, βλέπου- τα άτομα με κινητικές α-
με τις δύο ομάδες να προσπα- ναπηρίες μπορούν να ανα-
θούν να νικήσουν η μία την πτύξουν αξιοθαύμαστες
άλλη με κάθε τρόπο. Το μόνο δεξιότητες.
που τους ενδιαφέρει είναι το
σκορ και η πρωτιά. Στο δεύτε- Η παράσταση αυτή έχει
ρο ημίχρονο όμως,
ως σκοπό να περάσει το
μήνυμα της ευγενούς
άμιλλας και της συνεργα-
σίας, αλλά και της
αποδοχής της διαφορετι-
κότητας.

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 11

Αναπηρία μια μορφή διαφορετικότητας

Επίσκεψη εκπροσώπου του Σ.Κ.Ε.Π. στο σχολείο μας

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρί- έθεσε επίσης και κάποια Ένιωθα πολύ άβολα στο
σχετικά θέματα , που α- να κινηθώ, αλλά δεν με
ου 2016, οι τάξεις Α1 και φορούσαν την καθημερι- πείραζε καθόλου το γεγο-
νότητά του, την προσβα- νός ότι ο κόσμος γύρω μου
Β1 του σχολείου μας, εί- σιμότητα, την επαγγελμα- με κοιτούσε περίεργα.
τική του αποκατάσταση,
χαν την ευκαιρία να συζη- την ενασχόληση με τα Είναι δύσκολη η καθημε-
κοινά καθώς και τα προ- ρινότητά σας;
τήσουν με εκπρόσωπο του βλήματα που αντιμετωπί-
ζει. Στο δεύτερο μέρος, Ήταν πολύ δύσκολο να
συλλόγου Σ.Κ.Ε.Π. ακολούθησαν ερωτήσεις προσαρμοστώ στην αρχή και
των μαθητών προς τον χρειαζόμουν βοήθεια από
(Σύνδεσμο Κοινωνικής ομιλητή και αντίστροφα. κάποιον άλλον, για να κάνω
Οι ερωτήσεις των μαθη- οτιδήποτε. Πρέπει επίσης,
Ευθύνης για παιδιά και τών και οι απαντήσεις κάποια πράγματα να τα τα-
από τον ομιλητή ήταν: κτοποιείς περισσότερο, για
νέους με κινητική αναπη- παράδειγμα πρέπει να προ-
Πώς νιώσατε, όταν μά- σέχεις πού θα παρκάρεις το
ρία, σωματείο μη κερδο- θατε ότι μείνατε ανάπη- αυτοκίνητό σου, ώστε να
ρος; μπορείς να βγεις εύκολα
σκοπικού χαρακτήρα, που έξω με το αμαξίδιο.
Ήταν ένα πολύ μεγάλο
ιδρύθηκε στην Αθήνα το σοκ. Η κατάστασή μου Είχατε σκεφτεί ότι θα
ήταν πολύ κρίσιμη. Δεν μένατε ποτέ ανάπηρος;
2008), σχετικά με τη συ- μου ανακοίνωσε κανείς
ξεκάθαρα πως είμαι πλέ- Όχι. Είναι από τα πράγματα
νύπαρξη ατόμων με ανα- ον ανάπηρος, αλλά το κα- που δεν μπορείς να προ-
τάλαβα μόνος μου με τον βλέψεις ότι θα συμβούν.
πηρία με εκείνους που δεν καιρό.
Αργυρίου Δήμητρα
έχουν. Οι στόχοι αυτής Πώς νιώσατε, όταν
βγήκατε για πρώτη φο- Μαθήτρια Γ1
της συζήτησης ήταν : ρά έξω με το αμαξίδιο;

. να κατανοήσουμε τα

καθημερινά εμπόδια που

αντιμετωπίζουν τα άτομα

με αναπηρία

. να ενισχυθούν προ-

γράμματα ευαισθητοποίη-

σης στο σχολικό πλαίσιο

. να ενισχυθεί η ισότιμη

πρόσβαση στην εκπαίδευ-

ση (σχολείο - πανεπιστή-

μιο).

Η διάρκεια της ομιλίας

ορίστηκε σε μια διδακτική

ώρα, η οποία χωρίστηκε

σε δύο μέρη: στο πρώτο

μέρος, ο ομιλητής παρου-

σιάστηκε και μας εξήγησε

την αναπηρία του. Μας

Σελίδα 12

Δικαιώματα γυναικών

Δικαιώματα των γυναικών φώνονται. πόλεις της Ελλάδος, ακόμα
και στην Σπάρτη, όπου οι
είναι τα δικαιώματα και οι Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡ- γυναίκες βρίσκονταν σε καλύ-
ΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ τερη μοίρα από ότι στις Ιωνι-
απαιτήσεις που αξιώνο- Το εύρος της υποβάθμι- κές πόλεις, οι παντρεμένες
σης του γυναικείου ρόλου γυναίκες αποκλείονταν από
νται για τις γυναίκες και ήταν πολύ μεγάλο στην τα γυμνάσια και την παρακο-
αρχαϊκή και κλασική Αθή- λούθηση αγώνων. Είναι γνω-
τα κορίτσια πολλών κοι- να, όπου τα κορίτσια δεν στό, ότι τους Ολυμπιακούς
ελάμβαναν εκπαίδευση, αγώνες τους παρακολουθού-
νωνιών ανά τον κόσμο. αφού το σχολείο ήταν σαν μόνο άνδρες, φυσικά
μόνο για τα αγόρια, ενώ άνδρες ήταν και όλοι οι αθλη-
Μπορεί σήμερα να έχουν τα κορίτσια αρκούνταν σε τές.
αυτά που θα τους μάθαι-
κατακτηθεί αρκετά , αυτό ναν οι μητέρες τους στο Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓ-
σπίτι. ΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
δε σημαίνει όμως, πως Μάθαιναν δηλαδή να μα- Τα τελευταία χρόνια, τα
γειρεύουν, να κεντούν, να πράγματα έχουν μεταβληθεί
πρόκειται για μια κατά- επεξεργάζονται τo μαλλί, και η θέση της γυναίκας έχει
να υφαίνουν, να κατα- αλλάξει. Η γυναίκα πλέον
σταση που κυριαρχεί πα- σκευάζουν ενδύματα. Πα- εργάζεται, βγάζει τα δικά της
ράλληλα, οι κοπέλες πα- χρήματα και δεν διστάζει να
ντού. Είναι αλήθεια, πως ντρεύονταν νωρίς. διεκδικήσει, όλα όσα θέλει.
Επίσης, για τις γυναίκες Οι αλλαγές αυτές αποτυπώ-
σε διάφορα μέρη του κό- δεν έπρεπε να γίνεται νονται καλύτερα στο θέμα
λόγος και όσο πιο λίγο του γάμου, και πιο συγκεκρι-
σμου η γυναίκα αποτελεί ακούγονταν το όνομά τους μένα στο γεγονός, ότι οι γυ-
στις διάφορες συζητήσεις ναίκες τα τελευταία χρόνια
ακόμα κατώτερο άτομο, τόσο πιο αξιοπρεπείς θε- παντρεύονται σε όλο και με-
ωρούνταν. Δεν υπήρχαν γαλύτερη ηλικία. Προτεραιό-
άλλοτε με παντελώς πα- θεσμοί που να ενώνουν τητα γι’ αυτές δεν αποτελεί
τις γυναίκες με τον δημό- πάντα η οικογένεια , αλλά η
ραλόγους ή και γελοίους σιο βίο, οι γυναίκες απο- επαγγελματική καταξίωση και
κλείονταν από κάθε δημο- η οικονομική ανεξαρτησία.
κανόνες και άλλοτε με σιότητα και από κάθε πο- Εντούτοις, μέσα σ’ αυτό το
λιτική. Ο γάμος δεν ήταν γενικό κλίμα ευφορίας ακού-
νόμους που καταπατούν ποτέ μια ελεύθερη επιλο- γονται φωνές που διατείνο-
γή εκ μέρους της νέας νται ότι οι γυναίκες εξακο-
τα ανθρώπινα δικαιώματά γυναίκας, αφού ο πατέρας λουθούν να είναι αντικείμενο
της ή ο νόμιμος κηδεμό- εκμετάλλευσης και ως μητέ-
τους. Δεν είναι μόνο το νας της ήταν αυτός που ρες – νοικοκυρές αλλά και ως
επέλεγε τον οίκο στον εργαζόμενες, ότι η κοινωνία
νομοθετικό σύστημα, οποίον θα την οδηγούσε εξακολουθεί να είναι ανδρο-
και η τύχη της αποφασι- κρατούμενη και, επομένως, η
όμως, που φαντάζει απάν- ζόταν από δύο άνδρες.
Στα θεατρικά έργα, στην ισότητα έμεινε στα χαρτιά
θρωπο σε ορισμένες περι- αρχή, όλα τα πρόσωπα και πράξη δεν έγινε ποτέ.
ήταν άνδρες, δεν υπήρχαν
πτώσεις, αλλά η ίδια η γυναικείοι ρόλοι αλλά και Κύτρου Αρετή
όταν αυτοί εμφανίστηκαν
κουλτούρα χωρών που δεν παίζονταν από γυναί- Μαθήτρια Γ2
κες αλλά από άνδρες ηθο-
δεν υπολογίζουν τη γυναί- ποιούς με γυναικεία προ-
σωπεία. Εκτός αυτού, οι
κα ως αυτόνομο ον, άξιο γυναίκες δεν επιτρέπο-
νταν να παρακολουθούν
σεβασμού.
θεατρικές παραστάσεις.
Αυτό βεβαία συμβαίνει
Οι γυναίκες δεν είχαν
από παλιά , όταν ξεκίνη- δικαίωμα να λάβουν μέρος
στους διάφορους αγώνες
σε η πατριαρχία. Και βέ- που διοργανώνονταν κατά
διαστήματα σε διάφορες
βαια θα συνεχίσει να συμ-

βαίνει, αν το κράτος ή ο

κοινωνικός περίγυρος δε

λάβει τα απαραίτητα μέ-

τρα.

Ζητήματα που συνδέονται

συνήθως με τις έννοιες

των δικαιωμάτων των

γυναικών περιλαμβάνουν,

αν και δεν περιορίζονται

σε αυτά, τa δικαίωματα:

να έχουν σωματική ακε-

ραιότητα και αυτονομία,

να μη δέχονται σεξουαλι-

κή βία, να ψηφίζουν, να

κατέχουν δημόσια αξιώ-

ματα, να συνάπτουν νομι-

κές συμβάσεις, να έχουν

ίσα δικαιώματα στο οικο-

γενειακό δίκαιο, να εργά-

ζονται, να αμείβονται με

δίκαιους μισθούς ή ίση

αμοιβή, να έχουν αναπα-

ραγωγικά δικαιώματα, να

έχουν ιδιοκτησία, να μορ-

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 13

Human Trafficking – Σύγχρονο δουλεμπόριο γυναικών

Κάποτε, ως τα μισά του λάχιστον 7 δις δολάρια δολάρια. Οι κοπέλες,
20ου αιώνα, αναφέρονταν τον χρόνο, εξετάζοντας μόλις συμπληρώσουν τον
τις τεχνικές στρατολό- κύκλο εργασίας σε ένα
σε αυτό ως εμπόριο λευ- γησης των γυναικών, μέρος, μπορούν να
την οργάνωση μεταφο- «μεταπουληθούν». Έτσι,
κής σαρκός. Σήμερα, ο ράς τους, καθώς και τις το ποσό που η καθεμία
μορφές εκμετάλλευσής τους αποφέρει στον μα-
όρος που έχει υιοθετηθεί τους στο εξωτερικό. στροπό ανέρχεται σε
Σύμφωνα με επίσημα πολλές χιλιάδες ευρώ.
για την οικονομική εκμε- στοιχεία, το 1997 του- Μάλιστα, σε αντίθεση με
λάχιστον 175.000 νεα- ότι ισχύει με άλλα
τάλλευση αλλοδαπών γυ- ρές γυναίκες και ανήλι- «προϊόντα», η αξία της
κα κορίτσια έπεσαν θύ- γυναίκας αυξάνεται, κα-
ναικών, οι οποίες ανα- ματα δουλεμπόρων που θώς αλλάζει χέρια και
τις μετέφεραν στην Κε- χώρα προορισμού. Οι
γκάζονται να ξενιτευτούν ντρική και Δυτική Ευ- καλύτερες εισάγονται στη
ρώπη με σκοπό την εκ- λεγόμενη περιοχή «Α»,
και να εκπορνευτούν για μετάλλευσή τους στην δηλαδή στις Ευρωπαϊκές
αγορά της πορνείας. χώρες που έχουν υπο-
να γλυτώσουν από τη Μόνο από τη Μολδαβία, γράψει τη Συνθήκη Σέν-
κάθε χρόνο αναχωρούν γκεν, και γίνονται
μίζερη καθημερινότητα 10.000 γυναίκες, ενώ «εμπόρευμα» πολυτελεί-
αυξητικές τάσεις σε αυ- ας.
της πατρίδας τους, είναι τού του είδους τις Δυστυχώς, πολλές γυ-
«αναχωρήσεις» εμφανί-
παράνομη διακίνηση γυ- ζονται στη Λευκορωσία, ναίκες καταλήγουν στα
τη Βουλγαρία, τη Ρουμα-
ναικών. Κορίτσια από τη νία και την Αλβανία, και αζήτητα του νεκροτομεί-
πρόσφατα σε πολλές
Ρουμανία, την Ουκρανία, πρώην Σοβιετικές δη- ου, δολοφονημένες από
μοκρατίες της κεντρικής
τη Λευκορωσία με ψηλές Ασίας. Σύμφωνα με τους προστάτες τους σε
τους διεθνείς οργανι-
μπότες και κοντές φού- σμούς, το 1999 βγήκαν κάποια ξαφνική κρίση
από το Κιργιστάν πάνω
στες, Αφρικανές με από 4.000 γυναίκες. θυμού. Μόνο το 1999, οι
Κάθε κοπέλα πρέπει να
έξωμα φορέματα στην πληρώσει τους δουλε- γυναίκες που δολοφονή-
μπόρους που αναλαμβά-
παγωνιά της χειμωνιάτι- νουν να της βγάλουν θηκαν στην Ιταλία, στην
βίζα και να την προω-
κης νύχτας, νεαρές Αλ- θήσουν στη χώρα υπο- πλειονότητά τους εκδιδό-
δοχής, 1.500 δολάρια. Η
βανίδες με θλιμμένο τιμή ανεβαίνει στην πε- μενες αλλοδαπές, ήταν
ρίπτωση που οι λαθρέ-
βλέμμα: πρόσωπα που μποροι δεν έχουν επα- 190.
φές με πρεσβείες για να
συναντάς συχνά στην πό- βγάλουν νόμιμα ταξιδιω- Μαγδαληνού
τικά έγγραφα και πρέπει
λη, σε κατάφωτες λεωφό- να οργανώσουν το ταξίδι Κατερίνα
παράνομα. Όταν το
ρους και απόμερα στενά, «εμπόρευμα» παραδοθεί Μαθήτρια Γ2
στους μαστροπούς της
σε night clubs και εξα- Ευρώπης, η τιμή την
οποία θα πληρώσουν οι
θλιωμένα μικρά διαμερί- τελευταίοι για να έχουν
πλήρη έλεγχο πάνω σε
σματα, πρόσωπα παγι- μία από αυτές μπορεί να
φτάσει και τα 5.000
δευμένα σε ένα κύκλο

στυγνής εκμετάλλευσης,

ωμού εκβιασμού, απει-

λών, ψυχολογικής και

σωματικής βίας. Τα στοι-

χεία είναι συντριπτικά: οι

μισές από τις εκδιδόμε-

νες γυναίκες στην Ευρώ-

πη είναι αλλοδαπές. Το

υψηλότερο ποσοστό

(60%) συναντάται στην

Ολλανδία και το χαμηλό-

τερο (30%) στην Ιρλαν-

δία. Στη Γερμανία, οι ξέ-

νες που βιοπορίζονται

από την πορνεία είναι

περίπου 150.000, το

50% του συνόλου. Στο

Λονδίνο, το ποσοστό των

ξένων φθάνει το 50%,

ενώ στη Βιέννη, ανάμεσα

σε 6.000 πόρνες, το 90%

προέρχεται από άλλες

χώρες. Αναδεικνύονται

επίσης , οι μηχανισμοί

του ιδιότυπου αυτού

«εμπορίου» που αποφέ-

ρει με τους πιο μετριοπα-

θείς υπολογισμούς του-

Σελίδα 14

Φύλο και Μαθηματικά

Oι στερεοτυπικές αντιλήψεις φοράς, οι ικανότητες και οι επιμελή με αποτέλεσμα μερικές
εμφανίζονται συχνά και στις φορές να έχουν καλύτερες επι-
επιστήμες με έμφαση, όπως δεξιότητες που απαιτούνται δόσεις από τα αγόρια, χωρίς να
εκείνη των Μαθηματικών. σημαίνει ότι είναι πιο έξυπνα.
Κάποιοι αμφισβητούν τις για την επιτυχή και αποτελε- 3.Θεωρείτε πώς η γυναίκα έχει
ικανότητες των κοριτσιών σε συνεισφέρει στην εξέλιξη της
αυτά, και όχι μόνο. σματική άσκηση του επαγγέλ- επιστήμης των Μαθηματικών;
Από τα παλαιότερα χρόνια, -Βέβαια. Αρκετές γυναίκες από
τα δικαιώματα της γυναίκας ματος καθώς και οι συνθή- την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα
ήταν περιορισμένα έως και έχουν ενδιαφερθεί για τα Μαθη-
ανύπαρκτα με αποτέλεσμα κες εφαρμογής αυτού, παί- ματικά και έχουν συμβάλλει στην
την κυριαρχία του αρσενικού ανάπτυξή τους.
φύλου. Επιπροσθέτως, οι ζουν σημαντικό ρόλο για το 4.Ποιες γυναίκες κατά την δική
γυναίκες έχουν μεγαλώσει με σας άποψη έχουν <<σημαδέψει>> -
τέτοιον τρόπο [έμεναν πε- ποιο φύλο θα τις εξασκήσει. βοηθήσει τα Μαθηματικά;
ρισσότερες ώρες στο σπίτι, -Μία από τις γυναίκες που βοή-
βοηθούσαν στις δουλειές του Έτσι, τα επαγγέλματα που θησαν σημαντικά στον τομέα των
σπιτιού καθώς και διάβαζαν Μαθηματικών αποτελεί η Υπατία
συστηματικότερα], με αποτέ- συνήθως θεωρούνται η Αλεξανδρινή, η οποία δίδαξε
λεσμα να γίνουν πιο επιμε- στη μεγάλη σχολή της Αλεξάν-
λείς και να έχουν κλίση προς <<γυναικεία>> είναι αυτά τα δρειας και έγραψε τρεις πραγμα-
τα θεωρητικά μαθήματα που τείες για την άλγεβρα και τη
απαιτούν επιμελές διάβασμα. οποία απαιτούν τις δεξιότη- γεωμετρία. Έπειτα, η Marie
Αντιθέτως, τα αγόρια από Sophie Germain , η οποία βρα-
μικρή ηλικία έπαιζαν περισ- τες της νοικοκυράς ,συζύγου βεύτηκε από τη Γαλλική Ακαδη-
σότερο εκτός σπιτιού παρα- μία και τέλος η Maria Curie η
μελώντας τα θεωρητικά μα- και μητέρας αλλά και τα ε- οποία βραβεύτηκε με Νόμπελ
θήματα που απαιτούν διάβα- για την ανακάλυψη του πολωνίου
σμα και ασχολούνταν με τα παγγέλματα που προϋποθέ- και την απομόνωση του ραδίου.
θετικά. Η βοήθεια των γυναικών φυσικά
Εξάλλου, για χρόνια κυριαρ- τουν στοργικότητα, ανεκτι- και δεν σταματάει εκεί, καθώς
χούσε η αντίληψη ότι τα Μα- υπάρχουν και άλλες με εξίσου
θηματικά είναι δύσκολα και κότητα, δοτικότητα, εξυπη- μεγάλη προσφορά.
γι’ αυτό αντρική υπόθεση. 5.Πιστεύετε, πως ο τρόπος ανα-
Επομένως, λειτουργούσε σαν ρετικότητα και ευαισθησία τροφής ενός ατόμου επηρεάζει
παράγοντας αποκλεισμού τις ικανότητές του στα Μαθημα-
των κοριτσιών από τις θετι- για τις ανάγκες άλλων. τικά;
κές σπουδές και σταδιοδρο- -Ασφαλώς, ο τρόπος ανατροφής
μίες. Αυτές οι απόψεις ενι- Από την άλλη μεριά, επηρεάζει τον τρόπο αντιμετώ-
σχύονταν δε από την οικογέ- πισης ενός προβλήματος, τις
νεια, που είχε μικρότερες <<αντρικά>> επαγγέλματα ικανότητές του, τη συμπερι-
προσδοκίες από τα κορίτσια φορά του και κατ’ επέκταση
για σπουδές, από το εκπαι- θεωρούνται εκείνα που σου τις επιδόσεις του στα Μαθη-
δευτικό σύστημα που στα ματικά αλλά και σε οποιοδή-
κορίτσια επιβράβευε περισ- δίνουν την αίσθηση της κυ- ποτε μάθημα.
σότερο την επιμονή ενώ στα
αγόρια την εξυπνάδα, αλλά ριαρχίας, ή συνήθως τα ε- Σίμου Σπυριδούλα
και από τα μέσα μαζικής ενη- Μαθήτρια Γ2
μέρωσης που εμφανίζουν τις παγγέλματα τα οποία για να
γυναίκες να αγωνίζονται για
να αποδείξουν την αξία τους τα ασκήσει κάποιος χρειάζε-
και τις ικανότητές τους σαν
επιστήμονες και σαν εργαζό- ται σωματική δύναμη.
μενες.
Όμως, σημαντικό ρόλο σε Αυτό βέβαια έχει αλλάξει
όλα τα επιστημονικά επαγ-
γέλματα αποτελεί η προσω- σήμερα, καθώς υπάρχει με-
πικότητα ή ακόμα και η ψυ-
χολογία που διαθέτει το κά- γαλύτερη ισότητα μεταξύ των
θε φύλο. Οι τρόποι συμπερι-
δύο φύλων, αφού έχει απο-

δειχθεί πως και τα δύο φύλα

μπορούν να ασκήσουν όλα τα

επαγγέλματα χωρίς καμία

διαφορά στο αποτέλεσμά

τους, αν διαθέτουν τις αντί-

στοιχες ικανότητες και

έχουν εκπαιδευτεί κατάλλη-

λα.

Ακολουθεί συνέντευξη με
έναν εκπαιδευτικό, Μαθημα-
τικό.

1.Πιστεύετε, πως υπάρχει
διάκριση μεταξύ των δύο
φύλων
στα Μαθηματικά; Το θεωρεί-
τε σωστό;
-Θεωρώ λανθασμένη αυτή
την άποψη, διότι λόγω της
διάκρισης επηρεάζουμε τη
ψυχολογία και περιορίζουμε
τις δυνατότητες του κάθε
φύλου.
2.Ποιο από τα δύο φύλα κα-
τέχει περισσότερες ικανότη-
τες στα
Μαθηματικά;
-Τα κορίτσια γενικά είναι πιο

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 15

Χωρίς πρόσβαση στο σχολείο 61 εκατ. κορίτσια!

Από τα 115 εκατομμύρια Η σεξουαλική σωματική λόγος που στερεί από τα
κορίτσια το δικαίωμα στην
παιδιά που δεν πάνε σχο- και ψυχολογική βία κατά εκπαίδευση.

λείο , τα 61,3 είναι κορί- των γυναικών προκαλεί Ζάχου Άννα
Γιαννοπούλου Χριστίνα
τσια , ποσοστό 53%. Αυτό τόσα προβλήματα υγείας
Μαθήτριες Γ1
σημαίνει, πως για κάθε και θανάτους όσους και ο Αλεξάνδρα-Καλομοίρα

100 που είναι εκτός εκ- καρκίνος μεταξύ των γυ- Κηπουρού
Μαθήτρια Γ2
παιδευτικού συστήματος , ναικών 15-44 ετών . Η

115 κορίτσια είναι στην σεξουαλική βία στα σχο-

ίδια θέση . Αποκλεισμένα λεία , που έχει στο στόχα-

όμως απ’ το σχολείο ,τα στρο κυρίως τα παιδιά

κορίτσια στερούνται και τις γένους θηλυκού , μόλις

μελλοντικές επιλογές που τώρα αρχίζει να αποτελεί

θα τις βοηθούσαν να σπά- αντικείμενο ερευνών .

σουν τον φαύλο κύκλο της Στις ΗΠΑ, αποκαλύφθη-

βίας στην οποία είναι ε- κε ότι το 83,590 των μα-

γκλωβισμένα. Έχει υπολο- θητριών ηλικίας 13-17

γιστεί πως η παγκόσμια χρονών ανέφεραν συχνή

πρωτοβάθμια εκπαίδευση σεξουαλική παρενόχληση

θα απέτρεπε ετησίως μέσα στο σχολείο , έναντι

700.000 νέα κρούσματα του 79% των αγοριών που

μόλυνσης από τον ιό του είχαν αντιμετωπίσει πα-

AIDS. Δεν είναι μόνο η ρόμοια εμπειρία

φτώχεια, η αδυναμία αντα- <<τουλάχιστον μια φορά >>.

πόκρισης στα δίδακτρα Μερικές φορές, είναι πο-

που κρατούν τα κορίτσια λύ λεπτή η γραμμή μεταξύ

μακριά από το σχολείο ή οι πειράγματος και επίθε-

πρόωροι γάμοι , αλλά και η σης . Σε κάθε περίπτωση

φυλετική βία . όμως, η βία είναι ο κύριος

Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η αρχή προστασίας προ- κανόνες για την προστασία δημοκρατικής κοινωνίας. Κουτελάκη
σωπικών δεδομένων είναι των προσωπικών δεδομέ- Έτσι, δεν μπορεί κανείς να Αγγελική
συνταγματικά κατοχυρω- νων σε όλες τις χώρες έχει πρόσβαση σε προσω- Μαθήτρια
μένη ανεξάρτητη διοικητι- μέλη της Ευρωπαϊκής πικά μας δεδομένα, π.χ
κή αρχή. Ιδρύθηκε με το Ένωσης. Η λειτουργία της στοιχεία ταυτότητας, φω- Α3
τογραφίες, διεύθυνση, στοι-
νόμο 2472/1997 με σκοπό αρχής ξεκίνησε στις 10 χεία τηλεφωνικής και ηλε-
«την προστασία του ατό- Νοεμβρίου 1997. Ο σεβα-
μου από την επεξεργασία σμός και η προστασία της κτρονικής επικοινωνίας,
δεδομένων προσωπικού αξιοπρέπειας, της ιδιωτι- τραπεζικούς λογαριασμούς,
χαρακτήρα», ο οποίος εν- κής ζωής και της ελεύθε- ιατρικό απόρρητο χωρίς
σωματώνει στο ελληνικό ρης ανάπτυξης της προ- την άδεια μας ή εντολή του
δίκαιο την ευρωπαϊκή οδη- σωπικότητας αποτελούν εισαγγελέα και προκειμέ-
γία. θεμελιώδη και πρωταρχι- νου να εξιχνιαστεί ένα
έγκλημα.
Η οδηγία αυτή θέτει κή επιδίωξη κάθε

Συνήγορος του πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη Eπιχειρήσεων Κοινής Ω- του πολίτη, αφού πρώτα
είναι ανεξάρτητη διοικητι- φέλειας. Η διαμεσολάβηση έχει γίνει προσπάθεια να
κή αρχή, που έχει ως δη- αποσκοπεί στην προστασί- επιλυθεί το ζήτημα με
λωμένο σκοπό τη διαμεσο- α των δικαιωμάτων των τον ίδιο τον φορέα και
λάβηση μεταξύ των πολι- πολιτών, την υπεράσπιση εφόσον η προσπάθεια
τών και της Διοίκησης, του πολίτη έναντι διακρί- απέβη άκαρπη ή προβλη-
δηλαδή των δημοσίων υ- σεων σε βάρος του, την ματική. Ο Συνήγορος του
πηρεσιών, των Οργανι- καταπολέμηση της κακο- Πολίτη ερευνά ατομικές
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκη- διοίκησης και την τήρηση διοικητικές πράξεις, πα-
ραλείψεις ή υλικές ενέρ-
σης, των Νομικών Προ- της νομιμότητας. Η διε- γειες οργάνων των

σώπων Δημοσίου Δικαίου ρεύνηση ξεκινάει κατό-
και ορισμένων
πιν έγκαιρης αναφοράς

Σελίδα 16

δημοσίων υπηρεσιών που υποχρέωση που επιβάλλε- α) τη διύλιση και διανομή
παραβιάζουν δικαιώματα ή ται από διάταξη νόμου ή ύδατος, την αποχέτευση
προσβάλλουν νόμιμα συμ- από ατομική διοικητική και απαγωγή ακάθαρτων
φέροντα φυσικών ή νομι- πράξη και δ) ενεργεί ή υδάτων και λυμάτων, β) τη
κών προσώπων. Ερευνά παραλείπει νόμιμη οφειλό- διανομή ηλεκτρικού ρεύμα-
ιδίως περιπτώσεις κατά τις μενη ενέργεια κατά παρά- τος και καυσίμου αερίου,
οποίες ένα ατομικό ή συλ- βαση των αρχών της διοί- γ) τη μεταφορά προσώπων
λογικό όργανο κάποιας από κησης και της διαφάνειας . και αγαθών από την ξηρά,
τις αναφερόμενες υπηρεσί- τη θάλασσα και τον αέρα,
ες: Επίσης, ο Συνήγορος του δ) τις τηλεπικοινωνίες και
Πολίτη διαμεσολαβεί σε τα ταχυδρομεία, ε) την
α) προσβάλλει με πράξη ή υποθέσεις που ανακύ- αυθαίρετη δόμηση ή κατα-
παράλειψη δικαίωμα ή συμ- σκευή έργων υποδομής,
φέρον που προστατεύεται πτουν μεταξύ των πολι- στ) την παράνομη λειτουρ-
από το Σύνταγμα και το γία βιομηχανικών εγκατα-
νόμο, β) αρνείται να εκπλη- τών και των δημοσίων στάσεων, ζ) την προστασία
ρώσει συγκεκριμένη υπο- υπηρεσιών και των επι- των δασών των ακτών και
χρέωση που επιβάλλεται χειρήσεων κοινής ωφέ- των περιοχών φυσικής
από τελεσίδικη δικαστική λειας και αφορούν την προστασίας κλπ.
απόφαση, γ) αρνείται να ποιότητα της ζωής των
εκπληρώσει συγκεκριμένη πολιτών αλλά και την προ- Βλάχου Χριστίνα
στασία του περιβάλλοντος
όπως: Μαθήτρια Γ1

Δικαιώματα των ζώων

Με τη φράση δικαιώματα δικαιώματα των ζώων. Ο μελών των άλλων ειδών. Ο
των ζώων εννοούμε την Ρέιγκαν υποστηρίζει ότι τα Σίνγκερ, αν και παραδέχε-
ιδέα ότι μερικά ή όλα τα μη ζώα έχουν εγγενή αξία, και ται ότι δεν είναι πολύ κα-
ανθρώπινα όντα έχουν το άρα έχουν δικαιώματα τα λός ο όρος, τον χρησιμο-
δικαίωμα στη ζωή και άλλα οποία και πρέπει να σεβα- ποιεί για να δείξει ότι αυτή
βασικά δικαιώματα. Αυτό στούμε. Σύμφωνα με τον η στάση είναι αντίστοιχη με
οδηγεί στην απαγόρευση Ρέιγκαν, ένα μεγάλο μέρος τον
της χρησιμοποίησης ζώων των ζώων έχουν αυτοσυ- ρατσισμό. Ένα από τα πιο
σε πειραματισμό, τσίρκο, νειδησία, πεποιθήσεις και σημαντικά ζητήματα που
κτηνοτροφία, καθώς και επιθυμίες, και άρα πρέπει σχετίζεται με το ζήτημα
οποιαδήποτε άλλη χρήση να τους αποδώσουμε ηθικά των δικαιωμάτων των ζώ-
προς όφελος του ανθρώ- δικαιώματα. Άμεση συνέ- ων είναι αυτό της χρήσης
που. Η ιδέα των δικαιωμά- πεια της θεωρίας του είναι πειραματόζωων σε πειρά-
των των ζώων προέκυψε ο τερματισμός των πειρα- ματα διαφόρων επιστημών,
κυρίως από τη φιλοσοφική μάτων και η χρήση ζώων όπως της ψυχολογίας, της
παράδοση που γεννήθηκε για λόγους ψυχαγωγίας του ιατρικής, αλλά και σε
μέσα από την περιβαλλο- ανθρώπου. Ενώ Ο Πίτερ άλλους τομείς, όπως είναι
ντική ηθική. Κάποιοι φιλό- Σίνγκερ με το βιβλίο του η πολεμική βιομηχανία, και
σοφοι, με πιο σημαντικούς “ Η Απελευθέρωση των οι δοκιμές προϊόντων. Αυ-
τον Πίτερ Σίγνκερ και τον Ζώων”, που κυκλοφόρησε τό το ζήτημα έχει απασχο-
Τομ Ρέιγκαν, υποστήριξαν το 1975, άνοιξε το ζήτημα λήσει όχι μόνο τους ηθι-
ότι πρέπει να αντιμετωπί- της ηθικής αντιμετώπισης κούς φιλοσόφους αλλά και
σουμε ηθικά τα μη ανθρώ- των ζώων από τη σκοπιά τους επιστήμονες με επι-
πινα όντα. Βεβαίως, κάθε της φιλοσοφίας. Επιπλέον, χειρήματα τόσο υπέρ όσο
ένας απ' αυτούς υποστηρί- ο Σίνγκερ χρησιμοποίησε και κατά της χρήσης πει-
ζει αυτή τη θέση από τη τον όρο «ειδισμός» που ραματόζωων.
δική του φιλοσοφική σκο- είναι μια μορφή προκατά-
πιά. Ο φιλόσοφος Τομ Ρέι- ληψης υπέρ των συμφερό- Πετρόπουλος
γκαν είναι αυτός που μίλη- ντων των μελών του ιδίου Αντώνιος
σε πρώτος για τα είδους και εναντίον των
Μαθητής Α3

«Σεβασμός στο ΟΛΛΑ Δικαίωμα» Σελίδα 17

Ο Αθλητισμός στη ζωή μας

Ο αθλητισμός και σταματούν. Άλλα κά. Τα θετικά είναι πως
όμως, το «παλεύουν» οι αθλητές επικοινωνούν
είναι ένας κρίκος που και συνεχίζουν. Αυτά τα μέσω του αθλητισμού και
παιδιά μπορεί να είναι οι προσπαθούν να βελτιώ-
ενώνει όλους τους αν- αυριανοί πανελλήνιοι, σουν τις επιδόσεις τους.
πανευρωπαϊκοί ακόμα Το αρνητικό είναι πως
θρώπους, μικρούς και και παγκόσμιοι πρωτα- πολλές φορές για τη βελ-
θλητές. τίωση αυτή παίρνουν
μεγάλους. Τα μικρά παι- Οι μεγάλοι άνθρωποι βλαβερές ουσίες, προκει-
συνήθως δεν αθλούνται μένου να πετύχουν καλύ-
διά πρέπει να κάνουν σε αγωνιστικό επίπεδο. τερες επιδόσεις, κι έτσι
Κάνουν κάποιο άθλημα καταστρέφουν την καριέ-
κάποιο άθλημα και για να απλώς για να διατηρούν ρα τους αλλά και τον ορ-
μια καλή φυσική κατά- γανισμό τους. Αυτό παί-
γυμνάζονται και για να σταση. ζει ρόλο και στην εκτίμη-
Ως προς τους αθλητές ση του κόσμου για τον
γνωρίζουν νέους φίλους. με ειδικές ανάγκες, πι- αθλητή και για τον αθλη-
στεύω πως αυτοί δίνουν τισμό.
Καλό είναι να το καλύτερο παράδειγ- Αυτό στο οποίο θα ήθελα
μα. Παρά τα προβλήμα- να καταλήξω είναι πως οι
«γνωρίσουμε» διάφορα τά τους και τις δυσκολί- άνθρωποι πρέπει να α-
ες που αντιμετωπίζουν, θλούνται με όρια και χω-
αθλήματα στα πρώτα συνεχίζουν να κάνουν ρίς υπερβολές.
αυτό που θέλουν κι αγα-
χρόνια της ζωής μας, πούν. Προσπαθούν για Κατερίνα
το καλύτερο και γι΄ αυ- Μαγδαληνού
έτσι ώστε να επιλέξουμε τό κερδίζουν το θαυμα-
σμό όλων μας. Μαθήτρια Γ2
αυτό που μας ταιριάζει Το αγωνιστικό επίπεδο
έχει αρνητικά και θετι-
και να το ακολουθήσουμε

είτε ερασιτεχνικά, είτε

επαγγελματικά.

Αν ασχοληθούμε

επαγγελματικά μπορούμε

να ανεβούμε επίπεδο. Με

την αναβάθμιση αυτή αλ-

λάζουν πολλά πράγματα,

όπως οι παρέες μας στη

γυμναστική, ο χρόνος της

προπόνησης, οι απαιτή-

σεις του προπονητή κι ο

ελεύθερος χρόνος μας.

Υπάρχουν παιδιά που δεν

αντέχουν αυτή την πίεση

Εθελοντισμός: Μια θετική στάση ζωής

Η έννοια του εθελοντι- λύσει αυτά τα προβλήμα- κοινωνική αλληλεγγύη και
σμού συνδέεται με την τα. συνοχή.
αλληλεγγύη και την ανι- Στο πλαίσιο αυτό στη Ο εθελοντισμός μπορεί
διοτελή προσφορά. Ο χώρα μας τα τελευταία θεωρηθεί ως συνδυασμός
εθελοντισμός εκφράζε- χρόνια έχουν κάνει την ακτιβισμού και άμισθης
ται με πολλούς τρόπους, εμφάνισή τους πολλές Μη εργασίας.
ο καθένας από αυτούς Κυβερνητικές Οργανώ- Ο εθελοντισμός μπορεί να
με τη δική του φυσιο- σεις με πληθώρα εθελο- θεωρηθεί ως ακτιβισμός
γνωμία και μέθοδο δρά- ντικών. Ο εθελοντισμός και αξιοποίηση του ελεύ-
σης. δεν είναι απλά ένας όρος, θερου χρόνου.
Στη σύγχρονη εποχή ο είναι στάση ζωής και δρα Ο εθελοντισμός μπορεί να
εθελοντισμός έχει κα- εποικοδομητικά στο κοι- θεωρηθεί ως αξιοποίηση
θιερωθεί ως ο θεσμός νωνικό στερέωμα καθώς του ελεύθερου χρόνου και
εκείνος, που συμβάλει αφορά όλους ανεξάρτητα της ανιδιοτελούς προσφο-
στην αντιμετώπιση των από κοινωνικές και οικο- ράς.
κοινωνικών, οικονομι- νομικές διακρίσεις, προά- Τέλος, ο εθελοντισμός
κών και περιβαλλοντι- γει την ενεργή συμμετοχή
κών προβλημάτων και των πολιτών στην προά- είναι ο συνδυασμός και
καλείται να αναπληρώσει σπιση των θεμελιωδών
τα κενά που δημιουργεί η τους δικαιωμάτων και των τριών διακριτών
αδυναμία του κράτους να ενδυναμώνει την
στοιχείων.

Καπουράνη Χριστίνα
Μαθήτρια Γ1

Βλέποντας τον κόσμο με διαφορετικά μάτια

" Ένας αληθινός φίλος "
της Αυγουστίνης Παπανικολάου

Το βιβλίο πραγματεύεται την ενός από τα παιδιά της πα- Αυγουστίνη Παπανικολάου και
ιστορία μιας παρέας παιδιών, ρέας απομακρύνεται , ο Θε- η ψυχολόγος
που κατά τη διάρκεια των όφιλος την οδηγεί πίσω Ειρήνη Λαγουβάρδου.
καλοκαιρινών τους διακοπών στην παρέα, που την ψά- Συμμετείχαν
συναντούν στην παραλία, την χνουν, και από αυτή τη οι μαθητές/τριες της
ώρα του παιχνιδιού τους, στιγμή τα παιδιά γνωρίζουν Α΄τάξης:
τον Θεόφιλο, ένα παιδί που στο πρόσωπο του μικρού Αναστασοπούλου Βασιλική
παίζει μόνο του και δεν μπο- αγοριού, έναν αληθινό φίλο, Γεωργουλογιάννη Δήμητρα
ρεί να μιλήσει (δεδομένου ότι που δεν μπορεί μεν να μιλή- Δαμηλάκης Αντώνιος
πάσχει από σύνδρομο αυτι- σει και να τους ακολουθήσει Κουκλοτίδης Βασίλειος
σμού). Ασυνήθιστοι σε τέ- σε όλα τους τα παιχνίδια, Μπουρνάκης Ελευθέριος
τοιου είδους καταστάσεις ξέρει όμως να βοηθά, να Πανταζοπούλου Κωνσταντίνα
αρχίζουν να το κοροϊδεύ- μοιράζεται πράγματα μαζί Παπαδοπούλου Παρασκευή
ουν , μέχρι που η μεγαλύτε- τους και να λειτουργεί με τη Πετράκη Εμμανουέλα
ρη αδελφή του στην προσπά- δύναμη της καρδιάς. Πετράκη Σταυρούλα
θειά της να υπερασπιστεί Τα παιδιά του του τμήμα- Πολίτη Γαβριέλα
τον αδερφό της, αναλαμβάνει τος Α2 παρουσίασαν Προμπονά Νικολέττα
να τους εξηγήσει ότι η δια- με δραματοποιημένη αφήγη- Τσίκα Κων/να
φορετικότητα υπάρχει πα- ση το παιδικό διήγη- Τσιτσίκου Ευαγγελία
ντού γύρω μας στη φύση και μα «Ένας αληθινός φίλος»,
το να είσαι διαφορετικός Μια εκδήλωση- αφιέρωμα Μπορείτε να δείτε τα βίντεο
σημαίνει ότι είσαι ιδιαίτερος στην αποδοχή της διαφορε- της εκδήλωσης στο link:
και ξεχωριστός. τικότητας και στη φιλία. https://youtu.be/
Όταν δε την επόμενη μέρα η Συμμετείχαν η συγγραφέας lF0H05o39AI και
Φιλιώ, η μικρότερη αδελφή του βιβλίου https://
youtu.beROELVfYa52g

Δικαίωμα όλων για μια ¨ θέση στον ήλιο¨

Ήλιε μου, φίλε ακριβέ Δημήτρης Διδασκάλου
και άρχοντα της γης μας Κώστας Κατσακούλας
ήλιε, της πλάσης μας θεέ. Παναγιώτης Κατσακούλας
Η άχνα σου η καυτερή Χέργκι Λαμάι
μια καίει μια απαλύνει Χρήστος Γράβαλος
στα κύτταρα κυκλοφορεί
και τη ζωή μας δίνει. Μαθητές της Α τάξης
Στον άνθρωπο δίνεις χαρά
υγεία κι ευεξία
σε ζώα δέντρα και φυτά
είσαι η πρώτη αξία.
Τη χώρα μου σ’ ευχαριστώ
που τόσο τη φροντίζεις
και το χρυσό-θερμό σου φως
πλούσια της χαρίζεις.

Ζωγραφιές-κολάζ

Σελίδα 20

ΒΑΚ Λ Υ ΧΦΝΑΚ

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δ Ζ Ε Α Γ Α Θ Ο Π Ρ

Μπορείς να βρεις τις λέξεις: Ο Ρ Σ Ν Ε Ρ ΟΜΚ Λ
Δ Ι Κ Α Ι ΟΨΟ ΞΜ
ΑΓΑΘΟ, ΔΙΚΑΙΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ,
ΥΓΕΙΑ, ΝΟΜΟΙ και ΝΕΡΟ

ΝΑΣΦΑ ΛΕ Ι ΑΣ

Α Σ ΧΨΒΜΛ Σ Ρ Τ

Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο

1. Μπορώ να μιλώ ελεύθερα, επειδή υπάρχει το δικαίωμα
ελεύθερης…

2. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στη…
3. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε…
4. Μια κατηγορία δικαιωμάτων…
5. Κάθε δικαίωμα είναι η ελευθερία ικανοποίησης μιας…
6. Και μια άλλη κατηγορία δικαιωμάτων…
7. Έχω δικαίωμα να ακούν τη … μου.
8. Ένα κοινωνικό δικαίωμα.


Click to View FlipBook Version