The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Gather.Town คือ โปรแกรมประชุมออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบเกม Simulation หรือเกมแนวจำลองเสมือนจริง สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ให้ผู้เล่นได้เข้าสวมบทบาทเป็น Avatar อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ และสร้างเหตุการณ์สมมติได้ ภายในเกมจะดีไซน์ตัวละคร ฉาก ให้มีลักษณะคลาสสิกด้วยความละเอียดแบบ 8-bit เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย และเพลิดเพลินเหมือนเล่นเกมทั่วไป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chanon021, 2021-10-28 04:07:38

Gather - Chanon

Gather.Town คือ โปรแกรมประชุมออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบเกม Simulation หรือเกมแนวจำลองเสมือนจริง สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ให้ผู้เล่นได้เข้าสวมบทบาทเป็น Avatar อยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ และสร้างเหตุการณ์สมมติได้ ภายในเกมจะดีไซน์ตัวละคร ฉาก ให้มีลักษณะคลาสสิกด้วยความละเอียดแบบ 8-bit เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย และเพลิดเพลินเหมือนเล่นเกมทั่วไป

Keywords: gather

ECE303 การออกแบบและพฒั นานวตั กรรม การสรา้ งนวตั กรรมการเรยี นรู้ในรูปแบบเกมมิฟิเคชน่ั RajabhatRajanagarindra University
บนสภาพแวดลอ้ มการเรยี นรเู้ สมือนผา่ นสือ่ สังคมออนไลน์

Chanon
Suksawai

Computer Education Program / Faculty of Education

สารบญั 2 Gather.town
3
Gather.Town 4

Gather คอื อะไร? 6
Gather ทาอะไรได้บา้ ง? 7
ข้อดี-ขอ้ เสยี ของGather 10
13
ห้องเรียนออนไลน์ Gather
15
Classroom min 16
การออกแบบ ห้องเรยี นออนไลน์ 18
เนอื้ หาที่ใช้ในการเรยี น 21
ประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอน 23

ค่มู ือการใช้ Gather เบอ้ื งตน้

Video Gather
#01 การเข้าใช้งาน
#02 การสร้าง Space
#03 สว่ นประกอบบนหนา้ จอ
#04 การสรา้ งวตั ถุ(Object)

สารบญั

ค่มู ือการใช้ Gather เบื้องต้น 28 Gather.town
29
#05 การใช้ Screen Sharing
#06 การใช้ Emotes 30
#07 การใช้งานกระดานไวท์บอรด์ สาหรบั 31
32
การทางานร่วมกัน 34
#08 พืน้ ทส่ี ่วนตวั
#09 การเพิ่มผใู้ ช้งาน 38
#10 การแก้ไข Mapmaker

ผู้จัดทา

Gather.Town

เว็บไซต์สาหรบั การเรยี นออนไลน์ / ประชุมออนไลน์ Gather.town

Gather คอื อะไร?

Gather.Town คือ โปรแกรมประชุมออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบเกม
Simulation หรอื เกมแนวจาลองเสมอื นจริง สร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
ให้ผู้เล่นได้เข้าสวมบทบาทเป็น Avatar อยู่ในสถานการณ์น้ัน ๆ และ
สร้างเหตุการณ์สมมติได้ ภายในเกมจะดีไซน์ตัวละคร ฉาก ให้มีลักษณะ
คลาสสิกด้วยความละเอียดแบบ 8-bit เพ่ือให้ผู้เล่นรู้สึกเข้าถึงได้ง่าย
และเพลดิ เพลินเหมือนเลน่ เกมทว่ั ไป

ผู้เล่นใน Gather.Town จะสร้างตัวละครใหม่และเลือกชุดทางาน
ของตนเองได้ตามใจชอบ อีกทั้งสามารถต้ังห้องทางานได้หลายประเภท
ไม่วา่ จะเป็นห้องประชุมรวม หอ้ งอา่ นหนงั สอื ห้องพักผอ่ น รวมไปถึงพื้นที่
ทางานส่วนตัวได้ ในส่วนน้ีเรากับเพ่ือนก็สามารถออกแบบห้องให้
ใกล้เคียงกับห้องเรียนของตนเอง และใส่เสียงประกอบฉากเป็นเหมือน
Co-Working Space ได้เลย

2

Gather ทาอะไรได้บ้าง? Gather.town

หากดูหนา้ ตาแพลตฟอร์ม Gather.Town เบื้องต้นแล้ว ฟีเจอร์ที่
Gather.Town ทาได้มีลักษณะไม่ต่างจากโปรแกรม Virtual Meeting
ท่วั ไป คอื การประชมุ ทางวิดีโอท่ีสามารถส่ือสารแบบมีปฏิสัมพันธ์กันได้
สามารถนาเสนองาน แบ่งปันความคิดเห็นผ่านกระดาน Whiteboard
ไดพ้ รอ้ ม ๆ กัน หรือแบง่ ปันเอกสารจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้

แต่สิ่งท่ีเป็นจุดแข็งของ Gather.Town และดึงดูดผู้ใช้งานก็คือ
ฉากของเกม ที่ผู้ใช้งานพ้ืนที่สร้างห้องขนาดเล็กส่วนตัว เพ่ือพูดคุย
จิปาถะกับเพ่ือนเรื่องอ่ืน ๆ ได้ในขณะที่ พ้ืนท่ีส่วนตัวอื่นจัดงานประชุม
หรอื แคเ่ ดินไปหาเพื่อนคนอื่นเพียงเพ่ือทักทายกไ็ ด้เชน่ กัน

อีกทงั้ ยงั สามารถแตง่ สถานท่ไี ด้ตัง้ แต่พ้ืนที่เล็ก ๆ รองรับคนต้ังแต่
2-25 คน จนไปถงึ สถานทท่ี ่ีรองรับได้สงู สุดถงึ 500 คน ไดด้ ้วย

3

ข้อด-ี ข้อเสยี ของGather

ขอ้ ดี

1. ออฟฟิศ/ห้องเรยี น/สถานที่จาลองในสไตลภ์ าพเกม 8bit

สรา้ งตวั ละครเขา้ ไปพบปะ
2. มีแบบจาลองสาเร็จใหเ้ ลอื กมากมาย ตั้งแต่ออฟฟศิ คาเฟ่

ห้องเรียน ไปจนถึงบนยานอวกาศ
3. ตกแตง่ ห้องเรียนได้ตามใจ มีฟงั กช์ นั การประชมุ ครบครัน
4. มรี ะบบจากัดระยะการพดู คุย จึงสามารถประชุมกนั ได้มาก

กวา่ 1 วงประชมุ เพยี งแคแ่ ยกไปอยู่คนละจุดของแมป

ข้อเสีย

1. สาหรบั การใช้งานบนระบบ Mac ยังเป็นเวอรช์ นั เบตา้ 4
โปรแกรมยังไม่เสถยี ร โหลดไม่ขน้ึ กดล้ิงคไ์ มไ่ ป

2. บางเว็บไซต์ยังไม่สามารถเขา้ ถงึ ได้
3. ข้อจากดั จานวนคน เขา้ ฟรไี ด้สงู สุด25คน มากกว่านน้ั มี

คา่ ใช้จ่าย
4. เปิดทดลองใช้ ‘ฟรี’ 30 วัน

Gather.town

หอ้ งเรียนออนไลน์
Gather

ห้องเรียนออนไลน์ Gather

( Classroom min )

การสร้างนวัตกรรมการเรยี นรู้ในรปู แบบเกมมิฟเิ คชน่ั
บนสภาพแวดล้อมการเรยี นรู้เสมอื นผา่ นส่ือสงั คมออนไลน์

วิชา ECE303 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
อาจารยผ์ ูส้ อน ดร.พงศธร ปาลี

จัดทาโดย
นายชานนท์ สขุ ไสว รหสั นักศกึ ษา 62003126019
สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ศกึ ษา คณะครศุ าสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั ราชนครินทร์

Gather.town 6

การสร้างนวัตกรรมการเรียนร้ใู นรูปแบบเกมมิฟเิ คชั่น
บนสภาพแวดลอ้ มการเรียนรู้เสมอื นผา่ นสอื่ สงั คมออนไลน์

ในช่วงสถานณก์ ารณโ์ รคระบาดโควดิ -19 ซง่ึ มีการแพร่ระบาดในหลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทย และส่งผลกระทบในหลายๆด้าน รวมถึงด้าน
การศึกษา โรงเรียนมีการสั่งปิดแต่การเรียนไม่สามารถหยุดได้ จึงมีการเปล่ียน
รูปแบบการเรียนในหลายๆดา้ น รวมถงึ การเรียนออนไลน์ที่เป็นการเรียนในช่วงนี้
เป็นการสงั เกตสถานณ์การณป์ จั จุบนั และเห็นปญั หาในการาเรียนออนไลน์
01 ได้สร้างนวัตกรรมการเรียนร้ใู นรปู แบบเกมมิฟิเคชน่ั บนสภาพแวดลอ้ มการ
เรยี นรเู้ สมอื นผา่ นส่อื สังคมออนไลน์
02 เครอ่ื งมือทใ่ี ช้ gather.town / Website : https://gather.town
03 ไดอ้ อกแบบห้องเรยี นออนไลน์ดว้ ย Gather ช่ือห้องเรียน Classroom min
04 เนอ้ื ที่ใช้

วชิ าเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ) มธั ยมศึกษาปีท่ี 1
เรื่อง แนวคดิ เชิงนามธรรม
05 สื่อการเรยี นการสอน
บทเรยี น เรอ่ื ง แนวคดิ เชงิ นามธรรม
คลปิ วดิ ิโอ เรอื่ ง แนวคิดเชิงนามธรรม
ใบกจิ กรรมที่ 1.1 เรือ่ ง แนวคิดเชิงนามธรรม

7 Gather.town

การออกแบบ หอ้ งเรยี นออนไลน์

Link Gather : https://gather.town/invite?token=1T
vOWyvR-lQAdMRXaio5QmHv_8Mj7Sjy

# ห้องเรียนโถง = นักเรยี นสามารถใชง้ านร่วมกนั ได้

# ห้องเรียนแบง่ กลุ่ม = แบง่ กล่มุ ทางานและใชก้ ระดานไวทบ์ อร์ดได้

Gather.town 8

# หอ้ งเรียนคอมพิวเตอร์ = สามารถเรียนเนอ้ื หาทีค่ รกู าหนดไว้ได้
# หอ้ งสมดุ = นักเรยี นสามารถเขา้ มาพดู คุยแลกเปลยี่ นความรไู้ ด้

9 Gather.town

เน้ือหาท่ใี ชใ้ นการเรยี น

เร่ือง แนวคดิ เชงิ นามธรรม ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1

01 การอา่ นบทเรยี น นกั เรียนเดินเขา้ ไปท่หี ้องเรยี นคอมพิวเตอร์ แลว้ ไปท่ี
กระดานขา่ วสารสเี ขยี ว ซง่ึ ไดใ้ สต่ ัวเนื้อหาบทเรยี น เร่ือง แนวคิดเชงิ นามธรรม
เป็นในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถข้าไปอา่ น ตวั เนื้อหาบทเรียนได้เลย ดังภาพ

Gather.town 10

02 วดิ โิ อการสอน นักเรยี นเดินเข้าไปทหี่ ้องเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วไป
ท่ีเครื่องโปรเจคเตอร์สขี าว กลางห้องเรียน ซง่ึ ไดใ้ สส่ อื่ วิดโิ อการสอน เร่อื ง
แนวคิดเชงิ นามธรรม สามารถเข้าไปดูได้เลย ดงั ภาพ

11 Gather.town

03 การทาใบกจิ กรรม นักเรียนเดินเขา้ ไปท่ีห้องเรยี นคอมพิวเตอร์
แล้วไปท่ีกระดานข่าวสารสแี ดง หลงั หอ้ งเรยี น ซ่ึงได้ใส่ใบกจิ กรรมออนไลน์
เรอ่ื ง แนวคดิ เชงิ นามธรรม สามารถเขา้ ไปทาใบกจิ กรรมได้เลย ดงั ภาพ

Gather.town 12

ประยกุ ตใ์ ชก้ บั การเรยี นการสอน

Gather.Town เป็นโปรแกรมท่เี ป็นการประชมุ ออนไลน์ นามาประยุกต์ใช้
โดย Gather.Town เปน็ ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ จดั การเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์กบั นกั เรยี น ซึง่ จะสามารถเขา้ มาเรยี นเหมือนโปรแกรมอืน่ ๆ แต่
จะอย่ใู นรปู แบบเกมและสร้างความสนุกใหก้ ับหอ้ งเรียน

13 Gather.town

คู่มือการใช้
Gather เบ้ืองตน้

Video Gather

วดิ ิโอ : Gather ห้องเรยี นออนไลน์ในรปู แบบเกม
| สอนการใช้งาน | EP1 | AMINSSW

URL : https://youtu.be/Y4LLEJm_YJg

วดิ โิ อ : Gather ห้องเรยี นออนไลน์ในรูปแบบเกม
| การใชง้ านร่วมกัน | EP2 | AMINSSW

URL : https://youtu.be/vpqUDV-dtMw

15 Gather.town

#01 การเข้าใชง้ าน

การสมัครใช้งานเป็นสง่ิ ทีส่ าคัญเพราะเป็นจดุ เรมิ่ ต้นในการใช้งาน
โปรแกรมต่าง ๆ โดย Gather.Town การสมคั รใชง้ านจงึ ไม่ยากมากนัก
การสมัครใชง้ าน Gather.Town จะเปน็ อย่างไร ง่ายจริงหรือไม่ อ่านได้
ที่ดา้ นลา่ งเลย

1. ท่ี https://www.gather.town/ เขา้ สู่หน้าหลักเวบ็ ไซต์ เลอื ก Sign up

2. เลอื ก Sign in เพ่ือลงช่ือใช้งาน

Gather.town 16

3. การใชโ้ ปรแกรม Gather.town ผู้ใช้สามารถใช้ email หรือ Account gmail ได้

4. เมือ่ เขา้ ใชง้ านเรยี บร้อยแลว้ จะขึ้นหน้าจอสรา้ งตัวละคร(Avatar)ขนึ้ มา เพ่ือ
จาลองผู้ใชง้ านเปน็ ตวั ละคร สามารถถตง้ั ช่ือ(Name) , เปลย่ี นตัวละคร(Avatar) ,
เปลีย่ นเส้อื ผา้ (Cloyhing) เมือ่ ปรบั เปล่ียนเรยี บรอ้ ยแล้ว เลอื ก Finish เพือ่ บันทกึ ตวั
ละครทใี่ ชง้ าน

17 Gather.town

#02 การสร้าง Space

การสร้าง Space เป็นการสร้างพื้นท่ีจาลองเสมือนจริง ซึ่งมี
Templates ใหเ้ ลอื กใชง้ านมากมาย และเราสามารถออกแบบ Space ไดเ้ อง

1. เลือก Create Space เพื่อสรา้ งพ้นื ทจี่ าลองเมอื งหรอื หอ้ งตา่ งๆ ในการใช้งาน

2. จะเข้าสู่หน้า Templates ซ่ึงมีรูปแบบมากมายให้เลือก เช่น Office , Seasonal ,
Education ฯลฯ และสมารถสรา้ งหรอื ออกแบบเองได้ให้เลอื กที่ Blank

ในที่น้จี ะเลือกTemplatesEducation เมอ่ื เลอื กแล้ว จะขึ้นหน้าต่างด้านขวามา
เพ่ือบอก รายละเอียดพื้นที่,ห้องเรียนแบบไหน จากน้ันต้ังช่ือพ้ืนที่จาลอง และเลือกว่า
พน้ื ที่เพอื่ อะไร ในที่นี้เลอื ก Educators and students จากน้ันเลอื ก Create space

Gather.town 18

3. จะขน้ึ เช็คอุปกรณ์ใชง้ าน กลอ้ งวดิ โิ อ,ไมโครโฟนและเสยี ง สามารถแกไ้ ขตัวละครได้
เม่อื เรียบรอ้ ยแลว้ เลอื ก Join the Gathering ตอ่ ไป

4. จะเขา้ สูห่ นา้ ของการเรยี นรู้พนื้ ฐานก่อนเข้าหอ้ งใชง้ านจรงิ (ในหน้านจี้ ะบอกถึงการ
เคล่อื นที่ไปรอบๆ Moving around)

เดินเป็นแลว้ ใช่ไหม?

19 Gather.town

5. จะเขา้ สู่หนา้ ของการเรยี นรูพ้ นื้ ฐานกอ่ นเข้าหอ้ งใช้งานจรงิ (ในหน้านีจ้ ะบอกถงึ การ
ปดิ เสยี งหรอื เปดิ เสียงMuting and unmuting)

6. จะเข้าสหู่ นา้ ของการเรียนรพู้ ้นื ฐานกอ่ นเขา้ หอ้ งใชง้ านจรงิ (ในหน้านี้จะบอกถึงการ
โต้ตอบกบั วัตถตุ า่ งๆ Interacting with objects)

เกง่ มากเลยค่ะ 20

Gather.town

#03 ส่วนประกอบบนหน้าจอ

เมือ่ เขา้ สู่ Spacec ท่ีเราได้สร้างขึน้ มาแล้ว ก็มาดูสว่ นประกอบต่างๆ ท่ีอยู่
บนหน้าจอ ทาความเข้าใจและเรียนรู้ เพ่ือที่จะได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังตอ่ ไปนี้

5

1 3
4
Gather.town
2
(1) เมนูควบคุม

Settings = การตั้งคา่ ต่างๆ
Build = การสรา้ งวตั ถุ(object) ของตกแต่ง

และการแก้ไข้map
Calendar = การกาหนดกิจกรรมผา่ นปฏิทิน
Chat = การสนทนากันระหว่างผ้ใู ช้งาน
Participants = แสดงผู้เข้ารว่ มใช้งาน

21

5 Gather.town

1
4
3

2

(2) เมนเู ลอื กแสดงรูปแบบบนหน้าจอ

Change Character = ปรับเปล่ยี นตัวละคร

Minimap = แสดงแผนทขี่ นาดของห้อง
Screenshare = การแชร์หนา้ จอ
Emotes = อีโมจแิ สดงอารมณ์ของผใู้ ช้งาน

(3) ภาพเคล่ือนไหวจากกล้องเว็บแคมและแสดงสถานะOnline
ด้านลา่ งมุมขวาของหน้าจอ

(4) ตัวละคร(Avatar) สามารถเคลอ่ื นที่ดว้ ยการควบคุมของผู้ใช้

(5) พนื้ ทจี่ าลองหอ้ ง ซ่ึงจะมีวัตถุต่างๆเพ่ือเป็นสีสันในการใช้งาน
และสามารถสรา้ งการโต้ตอบกับผู้ใช้กบั วตั ถุ

22

#04 การสรา้ งวตั ถุ(Object)

การสร้าง Object เป็นการสรา้ งสสี ันและความสนุกสนานใหก้ บั ผใู้ ช้งาน
ซึ่ง Object มีให้เลือกใช้งานมากมายหลายหมวดหมู่ และ Object สามารถการ
ปฏสิ ัมพนั ธ์ กับผู้ใช้งาน โดยการเช่ือม Object ต่าง ๆ ไปยงั เวบ็ ไซต์อื่น ๆ ได้ มา
ดกู ันว่ามวี ิธีอย่างไร จะยากหรอื ง่าย อา่ นได้ท่ีดา้ นล่างเลย

1. เลอื ก Build จะขึน้ แทบให้เลือก เลอื ก Open Object picker

2. จะเขา้ สหู่ นา้ Objects ซึ่งจะเหน็ วัตถหุ รอื ของตกแต่งมากมายให้เลือกใช้

23 Gather.town

3. ในท่ีน้ีจะเลือก Projector Screen เม่ือเลือกวัตถุแล้ว จะมีแทบด้านขวาขึ้นมา
จะบอกถงึ รายละเอียดวตั ถุ และสามารถตั้งการโตต้ อบระหว่างผู้ใช้และวัตถุ เช่น ไม่
มีการโตต้ อบ,การฝงั เวบ็ ไซต์,การฝงั รปู ภาพ,การฝงั วิดโิ อ,การโทรภายนอก,การโน้ต
ขอ้ ความ เปน็ ต้น

4. ในทีน่ ้ีจะเลือกการฝังวิดิโอ ให้เลือก Embedded video จากนั้นนา URL วิดิโอท่ี
เราตอ้ งการมาใสใ่ นชอ่ ง

Gather.town 24

ประเภท Object Interaction

Embedded Website : ลงิ กไ์ ปยังเว็บไซตท์ ฝ่ี งั ได้โดยตรงภายในกรอบการรวบรวม
Embedded Image : อัปโหลดรูปภาพ (.png, .jpeg, .gif) เพือ่ แสดงภายในกรอบ Gather
Embedded Video : ลิงกไ์ ปยงั วดิ ีโอที่ฝงั ไดจ้ าก YouTube, Twitch หรอื Vimeo ใช้งานได้กับ

เพลย์ลิสต์และการถา่ ยทอดสดลาธารเช่นกัน
External Call : ลิงก์ไปยังการโทรภายนอก (Zoom, Webex, Teams, etc.) การโทรจะเปิด

ในหน้าตา่ งใหม่และปดิ เสยี งอตั โนมตั ใิ นรวมตวั
Note Object : แสดงบรรทดั ขอ้ ความหรือระบุลงิ กใ์ ห้ผใู้ ช้เปิดในหน้าต่างใหม่

25 Gather.town

5. เม่อื เรียบรอ้ ยแล้ว ให้เลอื ก Select เพอ่ื สรา้ งวัตถแุ ละนาไปวางในพื้นทที่ ีต่ ้องการ

6. เม่ือเลอื กแลว้ จะข้ึนรูปวัตถุเป็นเงา เลือกสถานที่ท่ีจะให้วางวัตถุ เม่ือเลือกแล้วให้
กดดบั เบลิ คลิกเพือ่ วา่ งวตั ถุ

Gather.town 26

7. เมอ่ื ตัวละครเดินเขา้ ไปใกล้วัถตุ จะขึ้นแสงสีเหลืองที่วัตถุ และขึ้นข้อความ Press
X to interact (กด X เพือ่ ตอบโต้)

8. เม่ือกด X แล้ว จะเขา้ สู่หนา้ จอวดิ ิโอทเ่ี ราได้สร้างไว้

27 Gather.town

#05 การใช้ Screen Sharing

สามารถการแชร์หนา้ จอของตัวเองกับทกุ คนทใ่ี ช้งาน Gather ร่วมกับเรา
ได้ ซงึ่ มีวิธีงา่ ยๆดงั น้ี

1. เลือกท่ีไอคอน การแชร์หน้าจอ ในแถบควบคมุ ตรงกลางด้านลา่ งหนา้ จอ

2. จากนน้ั จะขนึ้ หน้าต่างใหเ้ ลอื ก ในส่วนท่ีเราจะแชร์ เมือ่ เลอื กแลว้ กดแชร์ได้เลย

Gather.town 28

#06 การใช้ Emotes

ผูใ้ ชง้ านสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สกึ ผา่ นการใช้อีโมจิแสดงอารมณ์

1. ผ้ใู ชง้ านสามารถแสดงอารมณ์ตอบสนองต่อสถานณไ์ ด้ เพอื่ ใให้คนอนื่ รูว้ า่ คุณรสู้ ึก
อยา่ งไรโดยใช้อารมณ์

2. เลอื กเมนดู า้ นลา่ ง ทเี่ ปน็ แลว้ จะมีอโี มจิแสดงอารมรข์ น้ึ มา ให้เลอื กตามทีเ่ รา
จะแสดงอารมณไ์ ด้เลย เมือ่ เลือกจะข้ึนอีโมจทิ ่ีตวั ละครของเรา

29 Gather.town

#07 การใชง้ านกระดานไวท์บอร์ด

สาหรับการทางานรว่ มกัน

เปน็ การใชง้ านกระดานไวท์บอร์ดร่วมกัน มีปากกาม,ยางลบ อื่นๆ และใช้
การปอ้ นสีตา่ งๆได้ เพือ่ สร้างการประสานการทางานร่วมกันของผู้ใช้งาน

1. นา URL : https://app.tryeraser.com ไปฝังไว้กบั วตั ถทุ เ่ี ปน็ กระดาษไวทบ์ อร์ด

2. เม่อื สร้างวัตถแุ ลว้ ใหก้ ด X เพ่อื เข้าส่หู นา้ กระดาษไวทบ์ อรด์ เพ่ือใช้งานรว่ มกนั

Gather.town 30

#08 พน้ื ทสี่ ว่ นตัว

เป็นพื้นท่ีบริเวณที่เราสามารถออกแบบ และสร้างพื้นท่ีส่วนตัว เพื่อการ
ทางานที่เป็นส่วนตัว ในพื้นท่ีส่วนตัวเม่ือผู้ใช้งานเข้าไปแล้วจะถูกตัดการรับผู้
บรเิ วณอน่ื แตจ่ ะสามารถสนทนาเฉพาะบริเวณส่วนตัวได้เท่านน้ั

1. ดังภาพดา้ นล่าง เปน็ บรเิ วณทั่วไป สามารถพูดคยุ กบั อน่ื ๆ ได้

2. ดังภาพดา้ นลา่ ง เป็นบรเิ วณพนื้ ทีส่ ว่ นตัว ขอ้ สงั เกตคือจะข้ึนแจ้งเตือน ว่าเป็นพนื้ ท่ี
สว่ นตวั ผู้ใชส้ ามารถพดู คยุ กบั อนื่ ทีอ่ ยู่ในพนื้ ทส่ี ว่ นตวั ไดเ้ ท่านัน้ และจะถกู ตดั การรบั รู้
จะบริเวณพืน้ ทอ่ี นื่ ๆ

31 Gather.town

#09 การเพ่ิมผู้ใชง้ าน

เป็นการเชิญเพ่ือนหรือผู้ร่วมประชุม มาร่วมใช้งาน โดยการเชิญผ่าน
E-mail ผู้รว่ มประชมุ หรอื การเชญิ ผา่ นการคัดลอกลลิงก์

11.1 การเพม่ิ ผใู้ ชผ้ ่าน E-mail

1. เลือก Participants จะมตี ัวเลอื ก Invite อยู่ด้านล่าง

2. เม่ือกดเลอื ก Invite จะข้ึนหน้าตา่ งการเชิญ ซึง่ มี 2 แบบ คอื การเชญิ ด้วย อีเมล
และคัดลอกลงิ ก์ ใหเ้ ลอื กที่ช่องอีเมล และใสอ่ ีเมลของเพอ่ื นทตี่ อ้ งการเชญิ จากน้ัน
เลือก Send Invite

Gather.town 32

11.2 การเพ่ิมผใู้ ชผ้ า่ น Copy Link

1. เลอื ก Participants จะมีตวั เลอื ก Invite อยดู่ ้านล่าง

2. เมอ่ื กดเลอื ก Invite จะขนึ้ หนา้ ต่างการเชิญ ซึ่งมี 2 แบบ คอื การเชิญดว้ ย อเี มล
และคัดลอกลิงก์ ใหเ้ ลือก Copy Invite Link จะได้เป็นลงิ ก์และนาลงิ ก์นัน้ ไปสง่ ให้
เพื่อนหรือผูร้ ว่ มประชุม ตามช่องทางการสือ่ สารออนไลนต์ า่ งๆ

ลงิ ก์สามารถกาหนดระยะเวลาได้ เมือ่ ครบกาหนดลิงก์จะหมดอายุ

33 Gather.town

#10 การแก้ไข Mapmaker

เป็นการแก้ไขพื้นที่Spacec ออกแบบเส้นทาง ปรับเปล่ียนตามท่ีเรา
ต้องการ เพ่ิม/ลดพืน้ ท่ีสว่ นตวั ฯลฯ

1. เลือกเมนู Build จะขนึ้ แทบ ให้เลือก Edit in Mapmaker

2. จะเขา้ สหู่ นา้ เว็บใหม่ เป็นหนา้ เว็บของ Mapmaker

Gather.town 34

3. มเี ครือ่ งมือในการแกไ้ ข ดังน้ี
การตกแต่งวตั ถุตา่ งๆ
การทาเอฟเฟกตใ์ ห้กบั พ้นื ที่ เช่น ระบุตาแหน่งเริม่ ตน้ , พืน้ ท่สี ว่ นตัว ฯลฯ
การสร้าง ผนงั และกระเบ้อื ง

4. Objects สามารถเลอื กวัตถุมาตกแตง่ พืน้ ทต่ี ามทเี่ ราต้องการ

35 Gather.town

5. Tile Effects การเป็นสร้างเอฟเฟกตใ์ หก้ ับพื้นทส่ี ่วนนน้ั ๆ ดงั นี้

Impassable = ผู้ใช้งานไมส่ ามารถเดินผ่านได้
Spawn = ระบุตาแหนง่ เร่ิมต้นการผใู้ ชง้ าน
Portal = ช่องทางการเช่ือมหอ้ งอ่นื ๆ
Private Area = กาหนดพน้ื ส่วนตัว
Spotlight = เปน็ พื้นที่ทสี่ ามารถประกาศทั้งห้อง

มาออกแบบกนั
ดีกว่าค่ะ

Gather.town 36

6. Walls and Floors การเป็นตกแตง่ ผนังห้องและกระเบ้ือง ซง่ึ มใี หเ้ ลอื กอยา่ ง
จากัด เมอ่ื เลอื ก Walls and Floors จะมใี หเ้ ลือกทางขวามอื ดังน้ี

Walls = การตกแต่งผนงั ห้อง Floor tiles = การตกแต่งกระเบ้อื ง

ตกแตง่ ให้
สวยงามนะครับ

37 Gather.town

ผจู้ ดั ทา

จัดทาโดย
นายชานนท์ สขุ ไสว รหัสนกั ศึกษา 62003126019

สาขาวชิ าคอมพวิ เตอรศ์ กึ ษา คณะครศุ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิ ทร์

Gather.town 38


Click to View FlipBook Version