The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Samak.ku.60, 2022-01-20 05:10:57

portfolio finally..

portfolio finally..

PORTFOLIO

CHUTIMA HOMSRI

Environmental Science

TABLE OF
CONTENT

PROFILE CERTIFICATE

ขอ มูลสวนตวั ใบรับรอง

EDUCATION ACTIVITY
ประวตั ิการศกึ ษา
กจิ กรรมทเี่ ขา รว ม
WORKING EXPERINCE
ประสบการณในกSารKทIำLงLาSน

ทกั ษะตาง ๆ

Portfolio CHUHTIOMMASAI

PROFILE ABOUT ME

Name: นางสาวชตุ ิมา หอมศร� สวสั ดีคะ ดฉิ นั ชอ่� เลนบิวนะคะ ดฉิ ันเรย� นจบจาก
มหาว�ทยาลยั ราชภฏั อบุ ลราชธานคี ณะว�ทยาศาสตร
Nickname: บิว สาขาวท� ยาศาสตรส ิง่ แวดลอ ม นิสยั สวนตัวเปน คนข้�เลน ชอบคยุ
Birthday: 18 พฤศจ�กายน พ.ศ. 2540 เขา กบั คนงา ย และเปน คนท่ีชอบเร�ยนรูส ิง่ ใหม ๆ แตด ิฉนั เปนคน
Age: 24 ป ทไ่ี มหยดุ นงิ่ แนนอนดวยโลกในปจจ�บันเขาสูยคุ เทคโนโลยีสิง่ ตาง ๆ
เร�่มเขา มาใหมเราตองมีการพฒั นาตวั เองอยตู ลอดเวลา
CONTACT ทำใหเรารูวามันมอี ะไรทดี่ ิฉนั ตอ งเรย� นรอู ีกเยอะมาก

Phone: 087-4588-600 แคพดู แคนีก้ ต็ ื่นเตนแลว คะ
Facebook: Biw Chutima
Email: [email protected]
Address:

EDUCATION

2547 - 2552 2553 - 2558 2559 - 2563

âçàÃÂÕ ¹ºŒÒ¹¿‡Òˋǹ âçàÃÕ¹¹ÒÃ¹Õ ¡Ø ÙÅ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÅÂÑ

ÊÒÂÇ·Ô Â - ¤³Ôµ ÃÒªÀÑ¯ÍºØ ÅÃÒª¸Ò¹Õ

¤³ÐÇ·Ô ÂÒÈÒʵÏ ÊÒ¢ÒÇ·Ô ÂÒÈÒʵÃʏ Ôè§áÇ´ÅÍŒ Á

Working Experience

½ƒ¡»ÃÐʺ¡ÒóÇªÔ Òª¾Õ ÍÒªÕÇ͹ÒÁÑ ³ âç¾ÂÒºÒÅÊÃþÊÔ·¸Ô»ÃÐʧ¤ Í.àÁÍ× § ¨.ÍغÅÏ

¡Å‹ÁØ §Ò¹ÍÒªÕÇàǪ¡ÃÃÁ 1.ÈÖ¡ÉÒÊØ¢ÒÀºÔ ÒŠઋ¹ º‹ÍºÓº´Ñ ¹éÓàÊÕ , ¡ÒèѴ¡ÒâÂÐã¹âç¾ÂÒºÒÅ
2.»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕè§·Ò§Ê¢Ø ÀÒ¾áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

µÓá˹‹§¨ŒÒ§àËÁÒºÃ¡Ô ÒÃͧ¤¡ÒúÃËÔ ÒÃʋǹµÓºÅ¹Ò¤Ó Í.ÈÃÕàÁÍ× §ãËÁ‹ ¨.ÍغÅÏ

¨ÒŒ §àËÁÒºÃÔ¡Òà ¼ŒÙª‹Ç¨Ѵà¡çºÃÒÂä´Œ ÍÒ·Ô ¨´Ñ ࡺç ÀÒÉÍÕ Ò¡Ã , ¤Ò‹ ¸ÃÃÁà¹ÂÕ Á , ÃÒÂä´ÍŒ è¹× æ , ¹ÓÊ‹§à§¹Ô ໚¹µŒ¹

Mircosoft Word
Mircosoft Powerpoint
Mircosoft Excel

เขารว มกจิ กรรม
ปลกู ปาสรา งฝายและ
ทำโปรงเทียมอาหารสัตว

13-15 สงิ หาคม 2561

รว มทำบุญแจกขนม ทวี่ ัดหนองปา พง
อ. วารน� ชำราบ จ.อบุ ลราชธานี

15 มกราคม 2562

เขารว มโครงการ
เฝา ระวงั ฝุนละอองในอากาศ
พ้นื ท่จี งั หวัดอุบลราชธานี

18 กมุ ภาพนั ธ 2562

การฝกประสบการณว �ชาชพ� ศึกษาการสุขภบิ าล

การจัดการขยะในโรงพยาบาล บอบำบัดน้ำเสีย
22 เมษายน - 28 มถิ ุนายน 2562

เขา รวมโครงการ
อบต. เคลื่อนท่ีพบประชาชน

15 - 18 มีนาคม 2564

เขารว มโครงการจ�ตอาสา
พระราชทาน

23 มถิ นุ ายน 2564

Chutima homsri Chutima homsri

ปฎิบตั หิ นาท่ีผูชว ย
กรรมการเลอื กตั้ง

11 - 15 ตุลาคม 2564

Chutima homsri

ออกสำรวจภาษปี า ย

3 - 5 พฤศจก� ายน 2564

ออกสำรวจมเิ ตอรน้ำประปา

3 ธนั าวาคม 2564

CERTIFICATE

ช่ือกิจกรรม “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และมาตรฐานอตุ สาหกรรม ISO”

วนั ที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561

ช่อื กจิ กรรม “การใชคอมพวิ เตอรเ บ้ืองตน
(word,excel,power point)”
วันท่ี 15 - 16 กุมพาพันธ 2562

ชอ่ื กจิ กรรม “การสรา ง Infographic
by Power point”

วนั ท่ี 21 กมุ ภาพนั ธ 2562
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Module IC คู่มือการบันทึก Inventory Control (IC) Web
Next Book
[*] Read/Download The 9 Steps to Financial Freedom: Practical and Spiritual Steps So You Can Stop Worrying Full Epub