The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Samak.ku.60, 2021-02-23 23:12:55

24.2.64

24.2.64

BOL

BOL EMPLOYEE
HAND BOOK

BUSINESS ONLINE PCL.

02

ยิินดีีต้้อนรับั
พนัักงานทุุกคนเข้้าสู่�่

“BOL”

เ ร า ยิิ น ดีี ต้้ อ น รัั บ ทุุ ก ท่่ า น เ ข้้ า สู่่�บ้้ า น ที่่� BOL เราพร้้อมพาทุุกคนเปิดิ ประสบการณ์์
Business Online ที่่�ๆ เราอยู่�่ กันั อย่่าง ใหม่่ๆ ในการทำ�ำ งานที่่�มีคี วามท้้าทายอยู่่�ตลอด
เป็น็ มิติ ร และช่่วยเหลือื ซึ่ง�่ กัันและกััน เวลา ด้ว้ ยผู้้�นำ�ำ ทีมี ในแต่่ละแผนกที่่�จะทำำ�ให้ค้ ุุณ
บริษิ ัทั Business Online ตั้้�งอยู่่�ที่� ได้้โชว์์และพััฒนาศัักยภาพอยู่่�ตลอดเวลา
MS Siam Tower อาคารที่่พ� ร้้อม เพราะที่่น� ี่่� เราให้ค้ วามสำ�ำ คััญกัับพนักั งานเป็น็
อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับพนัักงานทุุก สิ่่�งสำ�ำ คััญเราจึึงใส่่ใจในเรื่�่องการพััฒนาทัักษะ
คน ตััวอาคารออกแบบด้้วยวัสั ดุทุ ี่่�เป็็นก การหาความรู้้�ใหม่่ๆ ให้้กับั พนัักงานของเราอยู่�่
ระจกที่่ท� ำำ�ให้้ดููมีคี วามทัันสมัยั และ ทำ�ำ เล เสมอ เราหวังั อย่า่ งยิ่่ง� ว่า่ พนักั งานทุกุ คนของ
ที่่�โดดเด่่นที่่ส� ุดุ บนถนนพระราม 3 เราจะมีคี วามสุุข และพร้อ้ มที่่�จะร่ว่ มก้้าวไปข้้าง
หน้า้ อย่่างมั่่�นคงพร้้อมกับั เรา

03

สำ�ำ หรัับคู่�่ มืือ Employee Handbook เล่ม่ นี้้�

จะเป็็นคู่่�มืือแนะนำำ�แนวทางการทำำ�งานใน

บริษิ ัทั Business Online รวมถึึงข้้อมููล สุุดท้้าย เราหวังั เป็น็ อย่่างยิ่่ง�
ต่่างๆ ที่่�จะช่ว่ ยอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ ว่่าพนัักงานในบริิษััทของเราจะมีีความ
พนัักงานของเรา สุุขในการทำำ�งานและเติิบโตได้้อย่่างมีี

ประสิทิ ธิภิ าพในองค์์กร

04

Introduce important
“Executive”

คุุณชไมพร อภิกิ ุลุ วณิิช

(ประธานกรรมการบริหิ าร)

05

คุุณกัลั ยพััลญ์์ บูรู ณารมย์์ คุณุ ชััยพร เกีียรติินัันทวิมิ ล

(ผู้อ�้ ำ�ำ นวยการฝ่า่ ยบัญั ชีีและการเงินิ ) (ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่า่ ยบริหิ าร)

คุุณอิินทิริ า อินิ ทุรุ ััตนา

(ผู้�อ้ ำ�ำ นวยการฝ่า่ ยข้้อมููล)

06

วิิสััยทััศน์์

เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชัันเพื่่�อการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
อย่า่ งครบวงจร ทั้้�งในประเทศและภููมิภิ าคอาเซีียน

พัันธกิิจ

เป็็นผู้้�ให้้บริิการข้อ้ มููลที่่ม� ีีความ เ ป็็ น อ ง ค์์ ก ร ที่่� มุ่ � ง เ น้้ น ก า ร สร้้ า ง
ถููกต้้องและครบถ้้วนเพื่่�อใช้้ใน มููลค่า่ เพิ่ม่� ให้้กัับสินิ ค้า้ และบริกิ าร

การตัดั สิินใจ

เป็น็ องค์ก์ รที่่�เป็น็ ที่่�รู้้�จักั และนึึกถึึง เป็็นองค์์กรแห่่งนวััตกรรม
เป็็นอัันดับั แรกในเรื่�่องข้้อมููล และ ด้า้ น Big data analytics

การตัดั สินิ ใจทางธุรุ กิิจ

07

วัฒั นธรรม

บริษิ ัทั บิซิ ิเิ นสออนไลน์์มีวี ัฒั นธรรมองค์ก์ รซึ่ง�่ เป็น็ หลักั พื้้น� ฐานสำำ�คัญั
ที่่ใ� ช้เ้ ป็น็ แนวทางในการทำ�ำ งานเราจึงึ ให้ค้ วามสำ�ำ คัญั เป็น็ อย่า่ งยิ่ง� ในการสร้า้ ง
วัฒั นธรรมที่่ม� ีคี วามทันั สมัยั มากขึ้น� เพื่อ�่ ให้พ้ นักั งานของเราสามารถทำ�ำ งาน
ได้อ้ ย่า่ งมีปี ระสิทิ ธิภิ าพโดยวัฒั นธรรมที่่บ� ริษิ ัทั ผลักั ดันั ให้ก้ ับั พนักั งานของ
เราได้้มีีการพััฒนาศัักยภาพประกอบไปด้้วย 3 ส่ว่ น ดัังนี้้�

ผู้�น้ ำ�ำ ในแบบตนเอง ผู้�้สร้้างสรรค์์สิ่�่งใหม่ๆ่ นักั พััฒนาตนเอง
(BE YOUR OWN LEADER) (THINK CREATE DELIVER) (Go ABOVE & BEYOND)
การคิิดนอกกรอบ เพื่�อ่ ให้้ได้้ไอเดีีย การออกจาก Comfort Zone เพื่�อ่ ให้้
ผู้้�นำำ�ที่่พ� ร้้อมจะรัับผิดิ ชอบและลงแรง
ไปกับั ทีีม ใหม่่ ๆ และกล้้าที่�จ่ ะผลักั ดัันให้้ไอเดีีย ตััวพนัักงานได้้พัฒั นาทัักษะและไม่่

เหล่า่ นั้้�นเกิดิ ขึ้�้นจริิง หยุุดพััฒนาตนเอง

PRODUCE10

BBOELNEFLIS

ที่่พ� นัักงานของเราจะได้้รับั

PROBATION PERID WELFARE

พนักั งานทดลอง กองทุนุ ประกัันสัังคม
• ระยะเวลา 119 วััน • ส่่งเงินิ สมทบเข้้ากองทุนุ ฯ ทุุกเดือื น ตั้้�งแต่่วันั เริ่�มงาน
พนัักงานประจำำ� กองทุนุ เงินิ ทดแทน
• พนักั งานที่่�ผ่า่ นการทดลองแล้ว้
• ได้้รับั สวัสั ดิกิ ารรวมทั้้ง� ผลประโยชน์อ์ ื่่�นๆ ตามที่่�บริิษััท • ต้้องเจ็บ็ ป่่วยหรืือประสบอันั ตรายฯ จากการทำ�ำ งานให้้นายจ้้าง
กำ�ำ หนด กองทุนุ สำ�ำ รองเลี้้�ยงชีพี
• นัับอายุุงานจากวันั แรกที่่�เริ่ม� ปฏิบิ ัตั ิิงาน
การประเมิินผลงาน • ขอเข้้ากองทุนุ (หลังั ผ่่านการทดลองงาน)
• พนักั งานทดลองงาน / พนัักงานประจำำ� • พนัักงงานจ่่ายเงินิ สะสม 3%-15% ของเงินิ เดืือน ทุกุ เดือื น
- ประเมินิ ผลการทดลองงาน
- ประเมิินผลประจำ�ำ ปีี (ต.ค.) • ได้้รัับเงิินสะสมเมื่่�อสิ้้�นสุุดสมาชิิกสภาพกองทุนุ
• ผลการปฏิิบััติิงาน ประกัันกลุ่่�ม คุ้้�มครองชีวี ิติ อุบุ ัตั ิิเหตุุ สุขุ ภาพ และทุุพพลภาพ
• สถิิติิการปฏิิบัตั ิิงาน (ขาด/ลา/มาสาย) จะนำ�ำ มาประกอบ
การพิิจารณาปรับั เงิินเดืือน และ การจ่า่ ยโบนััส • ประกัันชีีวิิต • ประกัันอุุบััติเิ หตุุ • ทุุพพลภาพสิ้้น� เชิิงถาวร
• ประกัันสุุขภาพ
BUSINESS ONLINE EMPLOYEE HAND BOOK การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
• ได้ร้ ับั สิิทธิิเมื่่�ออายุงุ านครบ 1 ปีี นับั ถึึงเดือื นที่่ม� ีีการจััดตรวจ
สุขุ ภาพประจำ�ำ ปีี
เงินิ ช่่วยเหลืือพนักั งาน

• สมรส • งานศพ • เยี่่�ยมไข้้/เยี่่�ยมคลอด
การฝึึกอบรม

• บริษิ ัทั จััดอบรมทั้้ง� ในสถานที่่�ทำ�ำ งานและสััมนาออนไลน์์
โบนััสประจำ�ำ ปีี

• พิิจารณาโบนัสั ตามผลประกอบการบริษิ ััทและตามเกณฑ์์ที่่�

เหมาะสม
กิิจกรรมสัันทนาการและงานเลี้้�ยงสังั สรรค์์

11

HOLIDAY TAKE LEAVE

วัันหยุุดและหลักั เกณฑ์ก์ ารหยุดุ ลาป่ว่ ย
• วันั หยุุดประจำำ�สัปั ดาห์์ “วัันอาทิิตย์์” • ลาได้ป้ ีหี นึ่ง�่ ไม่เ่ กิิน 30 วัันทำ�ำ งาน
วันั หยุุดตามประเพณีี • แจ้้งผู้้�บัังคัับบััญชาให้้ทราบของวันั แรกที่่�หยุุดทำำ�งาน
• มีีไม่่น้้อยกว่า่ 13 วัันต่่อปีี • ลาเกิิน 3 วัันต้อ้ งมีใี บรับั รองแพทย์์
ลากิิจ
วันั หยุดุ พัักผ่อ่ นประจำ�ำ ปีี • พนักั งานทดลองงาน ลาได้้ 3 วันั ทำ�ำ งาน ปีีหนึ่่�งไม่เ่ กิิน 15 วันั
• ทำ�ำ การแจ้ง้ ล่่วงหน้า้ ไม่่น้อ้ ยกว่า่ 1 วััน
• มีอี ายุุการทำ�ำ งานครบ 1 ปีี นับั ตั้้�งแต่่วัันที่่�เข้้าฝึกึ งาน • ต้้องได้ร้ ับั อนุุมัตั ิิจากหััวหน้้างาน
- อายุุงาน 1 - 3 ปีี ( 6 วััน ) • ห้้ามลาติิดต่อ่ กันั เกินิ กว่่า 2 วันั ทำ�ำ งาน
- อายุุงาน 3 - 5 ปีี ( 6 วััน +1 วัันหยุดุ พิิเศษ) ลาคลอด
- อายุงุ าน 5 - 8 ปีี ( 6 วััน + 2 วันั หยุดุ พิิเศษ )
- อายุุงาน 8 ปีีขึ้น� ไป ( 6 วััน + 3 วัันหยุุดพิิเศษ ) • ลาคลอดได้้ไม่เ่ กินิ 98 วันั รวมถึึง วัันลาเพื่่อ� ตรวจครรภ์์
• ยื่่น� ใบลาล่ว่ งหน้า้ ไม่่น้อ้ ยกว่า่ 7 วัันทำ�ำ งาน ลาเพื่่�อรับั ราชการทหาร
• ลาพัักผ่่อนในวัันเสาร์์ (สััปดาห์ท์ ำ�ำ งาน) จะนับั เป็น็ การลา
ผัักพ่่อน 1 วันั • มีีสิิทธิิลาในการเรียี กพลเพื่่อ� ตรวจสอบ หรืือฝึกึ วิิชาทหาร
( ยกเว้้นการเกณฑ์์ทหาร )
ลาเพื่อ�่ ทำำ�หมันั

• ทำำ�การลาล่่วงหน้า้ 2 วันั ทำำ�การ
ลาเพื่อ�่ ฝึึกอบรม หรืือพััฒนาความรู้้�

• ทำ�ำ การลาล่ว่ งหน้า้ ไม่น่ ้อ้ ยกว่า่ 7 วััน ( ไม่่ได้ร้ ัับค่า่ จ้้าง )
• ส่่งโครงการและหลักั สููตรอย่่างชัดั เจน
การลาเพื่อ่� ศึึกษาต่่อ
• พนักั งานประจำ�ำ อายุงุ าน 1 ปีีขึ้น� ไป
• ลาได้้ตั้้�งแต่่ 16.30 น.

• ใช้ส้ ิิทธิิการลาพัักร้อ้ น การลากิจิ รวมการลาเพื่อ่� ศึึกษาต่อ่

12

OFFICE TIMING

บันั ทึึกเวลาทำำ�งาน Finger Scan (วัันละ 2 ครั้ง� เข้้า - ออก)

สแกนบััตรเข้้างานก่่อนเวลา 08.35 น. เวลาทำ�ำ งาน วัันเสาร์์ เวลาทานข้้าว
12.00 - 13.00 น.
และสแกนออกเวลา 17.30 น. 08.30 - 12.30 น.
Regulations

ติิดบััตรพนัักงานตลอดเวลา รักั ษา User และ ไม่่ Logon เครื่อ�่ งให้้ผู้�้ คิดิ ก่อ่ น Forward

เมื่อ�่ อยู่�ในอาหาร Password ให้เ้ ป็็น อื่น�่ ใช้้งาน Emial หรืือ Post

Training Scchedule

120 DAY

WORK PLACE 13

โซนต่่างๆ

ภายในออฟฟิิศ บิซิ ิิเนส ออนไลน์์ มีีโซนสำำ�คัญั ทั้้ง� หมด 3 โซนด้ว้ ยกััน เพื่อ�่ ให้้พนัักงานของเรา
ได้ส้ ามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ

Meeting room

พื้้น� ที่่โ� ซนนี้้� เป็็นโซนสำำ�หรัับติดิ ต่อ่ สื่่�อสารในแต่่ละทีมี และ
การทำ�ำ งานร่ว่ มกัันกัับเพื่่�อนร่ว่ มงาน ซึ่่�งจะมีีทั้้ง� หมด 4
ห้้อง ได้้แก่่

Co-working space

พื้้�นที่่�โซนนี้้� เป็็นพื้้�นที่่ไ� ว้้พักั ผ่่อนสำ�ำ หรับั พนัักงาน เพื่่อ� ให้พ้ นัักงานได้้
Relax ในเวลาพัักเที่่ย� ง หรืือ ในเวลางานก็็ตาม ในโซน Co-working
space นี้้� ยังั เป็น็ พื้้น� ที่่ไ� ว้้สำำ�หรับั จัดั Activity ในวันั สำำ�คััญต่่างๆ เช่น่
Happy new year , Valentine และ Moving Forward

The kitchen

พื้้�นที่่โ� ซนนี้้ส� ำ�ำ หรับั การเติมิ พลััง จากการทำำ�งาน พนักั งาน
สามารถ นั่่ง� รับั ประทานอาหารได้้ที่่ห� ้้องนี้้� โดยจะมีี เครื่�่องชง
กาแฟแบบผง และแบบแคปซููล (พนัักงา นซื้�อแคปซููลมาเอง)
ไมโครเวฟ และตู้�เย็็น (*กฎการใช้้ตู้�เย็็น ติิดชื่่�อ , กลิ่่น� ไม่่แรงเกินิ ไป
ต้้องคลีนี นิ่่�ง หากอาหารหมดอายุุแม่่บ้า้ นสามารถนำ�ำ ไปทิ้้ง� ได้้)

14

OFFICE PLAN

การเดิินทาง 19

รถไฟฟ้า้ บีีทีีเอส :

- นั่่ง� BTS มาลงได้้ที่่� BTS ช่่องนนทรีี และ Interchange BRT
สาทร

รถด่่วนพิิเศษ :

- สามารถนั่่ง� ได้้ตั้ง้� แต่่ BRT สาทร จนถึงึ BRT นราราม 3 และนั่่ง�
วินิ มอเตอร์ไ์ ซค์์

- ลงสถานีวี ัดั ด่า่ น ต่่อรถประจำ�ำ ทางสาย 89 หรืือ 205
- ลงสถานีวี ัดั ด่่าน นั่่ง� มอเตอร์ไ์ ซค์ว์ ินิ มาลงที่่อ� าคาร MS Siam

รถไฟฟ้า้ พิิเศษ :

- ลงสถานีคี ลองเตย ต่อ่ รถประจำำ�ทางสาย 205

รถประจำำ�ทาง : 89 , 195 , 205

ที่่�จอดรถ

ตึึก MS Siam Tower มีพี ื้้�นที่่�สำำ�หรับั จอดรถ ทั้้ง� หมด 10 ชั้้น�

22 Business

Town hall ACTIV

กิจิ กรรม M ovi ng f orward เป็็นกิิจกรรมที่เ�่ รียี กว่่า
“ผู้้บ� ริิหารพบพนักั งาน” จััดขึ้น�้ ทุกุ ๆ _ เดืือน จุดุ ประสงค์์
หลักั คืือ การให้พ้ นักั งานทุุกคนได้้เข้้าใจถึึง วัฒั นธรรมหลััก
ขององค์ก์ ร เพื่อ�่ ให้พ้ นัักงานร่ว่ มขับั เคลื่�อ่ นองค์์กรไปใน
ทิศิ ทางเดีียวกััน ตามวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และแนวนโยบายที่�่
กำำ�หนด เพื่�อ่ ให้้ทุุกคนได้้เติบิ โตก้้าวหน้้าไปพร้้อมกััน และมีี
การมอบรางวัลั BOL Award สำำ�หรับั พนัักงานดีีเด่น่ โดย
กิจิ กรรมจะจัดั ขึ้้�นที่ห่� ้อ้ ง Asic ชั้น� 31 อาคาร Ms siam

23

s Online Moving forward

VITY กิิจกรรม Moving forward มีีจุดุ ประสงค์์ขึ้น�้ เพื่อ�่ ให้้พนัักงานใน
บริิษัทั บิิซิเิ นส ออนไลน์์ จำ�ำ กัดั (มหาชน) ได้้ทราบถึึง Value Culture
ที่อ�่ งค์์กรผลักั ดัันให้้กัับพนักั งานทั้้ง� หมด คืือ Be your own leader ,
Think create deliver และ Go Above & Beyond ทั้้�ง 3 สิ่่�งนี้้� จะ
ช่ว่ ยให้พ้ นัักงานได้้พััฒนาศักั ยภาพ และกล้้าออกจากกรอบของตััว
เอง โดยในกิิจกรรมนี้้� จะมีีกิิจกรรมต่่างๆ แต่่ละ Culture ให้้พนัักงาน
ของเราได้้ร่่วมกิจิ รรม XXXXXXXXXXX

24

ESS Application

แอปพลิิเคชั่่น� บริกิ ารตัวั เอง
Employee Self Service Application

ระบบ ESS เป็น็ ระบบที่่ม� ีไี ว้้ใช้้เพื่่�อบัันทึกึ เวลา การต้้องออกงานนอกสถานที่่� , การ
ทำ�ำ งานล่ว่ งหน้้า , การลากิิจ หรือื ลาป่ว่ ย ฯลฯ เป็น็ ต้้น

* พนักั งานใหม่่ : สามารถเข้า้ ระบบเมื่่อ� ได้้รัับ Username & Password จาก HR

HOW TO USE

- ใส่่ URL เพื่่�อทำ�ำ การ Login ระบบ ESS ( https://hress.ar.co.th:4343/main/arg/Default.asp )
- ใส่่ Username & Password และเมื่่อ� เข้า้ ระบบแล้้ว ต้้องทำ�ำ การเปลี่่�ยนรหััสผ่่านเป็น็ ของตนเอง
เครื่่อ� งมืือระบบ > รายการประจำำ�วััน > เปลี่่�ยนรหััสผ่า่ น (รููปกุญุ แจ)
- เมื่่อ� Login เรีียบร้้อย จะมีี Menu ต่่าง ๆของระบบ
รายการประจำำ�วััน > Function > ใบลา และ ใบรัับรองเวลา
สอบถามข้้อมููล ( ใช้้ในกรณีที ี่่ต� ้้องการสอบถามข้้อมููลเกี่่ย� วกัับการทำ�ำ งานและการลา )

25

ONLINE LEARNING แหล่่งรวมความรู้้� การพััฒนาทัักษะ
สกิลิ ต่า่ ง ๆ ที่ท่� างบริิษัทั จัดั เตรียี มไว้้ให้้พนัักงาน โดยจะมีี
คอร์ส์ ต่า่ ง ๆ ให้้ได้้เลืือกเรีียน และนอกจาก คอร์ส์ ต่่าง ๆ แล้้ว
ยังั มีีการเรีียนรู้้� Product ของบริษิ ัทั อีีกด้้วย พนักั งานทุกุ คน
สามาถเข้้าเรียี นได้้ตามQrCodeหรือื https://bit.ly/355to0d
โดยเกณฑ์์ในการประเมินิ การเข้้าเรีียน ต้้องเรีียนให้้ครบ 6
ชั่ว่� โมง

พสถรานะรท

รทน่ีาา� มเทก่ีย3ว

BUSINESS O

ONLINE PCL.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
NILAM-PEREKODAN BACAAN-RINGKAS
Next Book
วันมาฆบูชา