The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

5. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thep-7, 2022-06-08 03:05:10

5. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานผลการดาเนินโครงการ
ตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการรายงานผลการจดั การศึกษาสสู่ าธารณชน

โรงเรียนอนบุ าลทุ่งหว้า
อาเภอทุ่งหวา้ จังหวดั สตลู
สงั กดั สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึ ษาสตลู

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนอนบุ าลทุ่งหว้า อาเภอทงุ่ หวา้ จงั หวดั สตูล
ท่ี .............................................................. วนั ท่ี ๑๔ ตลุ าคม ๒๕๖๔
เรือ่ ง รายงานการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการจดั การศกึ ษาสู่สาธารณชน

เรยี น ผอู้ านวยการโรงเรียนอนบุ าลทงุ่ หว้า
ตามที่ ข้าพเจ้านางพันทิพา เต็มแก้ว และคณะครู ได้ดาเนิน งาน / โครงการ / กิจกรรม รายงานผล

การจัดการศึกษาสู่สาธารณชน เพื่อ ๑) เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ผู้ปกครองนักเรียน
๒) เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ๓) เพื่อมอบเกียรติบัตรให้แก่
นักเรยี นทม่ี ีผลงานดีเด่นดา้ นต่าง ๆ ๔) เพอื่ สรา้ งความสัมพนั ธ์อันดงี าม ระหวา่ งโรงเรียนและชมุ ชน
ผลการดาเนนิ การไดเ้ สร็จสิ้นแล้ว จงึ ขอรายงานผล

จงึ เรยี นมาเพื่อทราบและพิจารณา ลงชอ่ื
ความคดิ เหน็ ผู้รองอานวยการ (นางพนั ทพิ า เตม็ แกว้ )
ผูร้ ายงาน

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงชอื่
( นายธรี วฒุ ิ เพขรวโิ รจน์)

รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลทุง่ หวา้

ความคิดเห็นผอู้ านวยการ

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ
( นายสมบรู ณ์ ทุ่งหว้า )

ผอู้ านวยการโรงเรียนอนุบาลทงุ่ หว้า

คานา

รายงานการดาเนินโครงการรายงานผลการจดั การศกึ ษาสู่สาธารณชน จัดทาขนึ้ เพื่อรวบรวมหลกั ฐาน
เอกสารตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ (กล่าวถึงความสาคัญ /ท่ีไปท่ีมา ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
ขอขอบคณุ ผู้รว่ มงาน

ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการต่าง ๆ ของผู้บริหารใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา
รวมทัง้ เป็นข้อมูลสาหรบั บุคลากรและผ้ทู ี่เก่ียวข้องสาหรับการจดั กจิ กรรมต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคณุ ภาพการศึกษา
ของนักเรียนสร้างความเชอื่ ม่ันต่อชมุ ชนตอ่ ไป

ลงช่ือ ผรู้ ายงาน
วันที่ ๑๔ เดอื นตลุ าคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สารบัญ

หนา้

บันทกึ ขอ้ ความรายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ....................................................................................
แบบรายงานการดาเนนิ งานโครงการ ......................................................................................................
ภาคผนวก ................................................................................................................................................

- ประมวลภาพการดาเนนิ งาน
- คาส่งั แตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ โครงการ
- ทะเบียนคุมเอกสารเกียรตบิ ัตรนักเรยี น ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
- เกยี รตบิ ัตรนกั เรยี น ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๓
- รายงานผลการสารวจความพงึ พอใจของผปู้ กครองนักเรยี นทีม่ ีต่อการดาเนินงานของโรงเรยี น

ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๓
-

แบบรายงานผลการดาเนนิ โครงการ

ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖4

๑. ชือ่ โครงการ/ กจิ กรรม รายงานผลการจัดการศึกษาสสู่ าธารณชน

๒. สนองกลยทุ ธ์องค์กร ข้อท่ี ๒ , ๘ , ๙

๓. สนองมาตรฐานการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน ขอ้ ที่ มฐ. ๒ ตวั บง่ ช้ีที่ ๑ - ๖

๔. ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

ผรู้ บั ผดิ ชอบ นาวพนั ทิพา และคณะครู
กลุ่มบรหิ ารบริหารงาน/ฝ่าย งานวิชาการ

๕. วตั ถปุ ระสงค์
๕.๑ เพือ่ รายงานผลการจดั การศกึ ษาสู่สาธารณชน ผ้ปู กครองนกั เรยี น
๕.๒ เพอ่ื เผยแพรผ่ ลงานของนักเรียนและครูผสู้ อนในกลมุ่ สาระการเรียนรตู้ า่ ง ๆ

๕.๓ เพื่อมอบเกยี รติบตั รให้แกน่ กั เรยี นทม่ี ีผลงานดีเดน่ ดา้ นตา่ ง ๆ

๕.๔ เพอื่ สร้างความสมั พันธอ์ ันดงี าม ระหวา่ งโรงเรียนและชมุ ชน

๖. เป้าหมาย
๖.๑ เปา้ หมายเชงิ ปริมาณ
๑) จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน จานวน ๑ ครัง้ โดยมีนกั เรยี นและครูทุกคนเข้า

รว่ มกิจกรรม

๖.๒ เป้าหมายเชงิ คุณภาพ
๑) ฝึกให้นักเรยี นได้กลา้ แสดงออกในเชงิ สรา้ งสรรค์ มีผลงานออกสสู่ าธารณชน

๒) นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ ที่ไดร้ ับเกยี รติบตั รเกดิ ความภมู ิใจในตนเอง

๓) โรงเรยี นและผูป้ กครองนักเรียน ชมุ ชน มีความสมั พนั ธ์ที่ดตี อ่ กนั
๗. ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน (PDCA)

P – Plan : วางแผนการดาเนินงาน
๗.๑ ประชมุ วางแผนและมอบหมายงานผ้รู ับผิดชอบ
๗.๒ เสนอผ้บู รหิ ารพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ
๗.๓ สารวจกิจกรรม และผลงานท่จี ะนาเสนอ
D – Do : ดาเนินงานโครงการ
๗.๔ ดาเนนิ การตามกิจกรรม

-กิจกรรม บัณฑิตนอ้ ย (นักเรียนชัน้ อนุบาล ๓)
- กจิ กรรมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรยี นชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑ – ๖
- กิจกรรมรายงานผลการจัดการเรียนร้สู ่สู าธารณชน
- กจิ กรรมมอบเกยี รติบัตรนักเรยี นดีเดน่ ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

C – Check : ประเมนิ ผลการดาเนนิ โครงการ
๗.๕ ตดิ ตาม ประเมนิ ผลโครงการ
๗.๖ สรุปรายงานผลโครงการ
A – Act : ปรบั ปรงุ และพฒั นาผลการประเมิน

นาผลการประเมนิ ทีไ่ ด้ปะชมุ ร่วมกบั ผู้บรหิ าร คณะครู และฝา่ ยแผนงาน เพอ่ื รายงานผลและ
ปรบั ปรุงขอ้ มลู รปู แบบกิจกรรมตา่ งๆให้สอดคลอ้ งกบั สถานการณแ์ ละความเหมาะสมทัง้ ดา้ นงบประมาณ ด้าน
เวลา ดานการบริหารจัดการต่างๆ
๘. งบประมาณ

รวมใชง้ บประมาณทัง้ สิ้น จานวนเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท จากแผนงานพัฒนาการศกึ ษา

มีรายละเอียดค่าใชจ้ ่าย ดังนี้

ท่ี รายการ งบประมาณ จาแนกตามหมวดรายจา่ ย

คา่ ตอบแทน ค่าใชส้ อย คา่ วัสดุ

๑. คา่ ใช้จ่ายในโครงการ ๒๐,๐๐๐ - ๔๓,๔๘๕ -

๒.

รวมท้ังสนิ้ ๒๐,๐๐๐ ๔๓,๔๘๕

๙. ผลการดาเนินงานโครงการ
๙.๑ ผลที่เกดิ กบั ครู ไดร้ ายงานผลการจัดการศึกษาของตนเองให้สาธารณชนทราบ
๙.๒ ผลที่เกดิ กบั ผ้เู รยี น ภูมใิ จที่ได้นาผลงานการขัดการเรียนรู้ตลอดปี ๒๕๕๓ นาเสนอตอ่ สาธารณชน
๙.๓ ผลที่เกิดกบั โรงเรยี น โรงเรียนได้รายงานผลการจดั การศึกษาให้สาธารณชนทราบ และมี

ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อโรงเรียนและชุมชน
๙.๔ ผลท่เี กิดกบั ผ้ปู กครองและชมุ ชน ผู้ปกครองและชมุ ชนได้รับทราบถึงผลการจดั การศกึ ษาของ

โรงเรยี น
๑๐. ปญั หาอปุ สรรค -
๑๑. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข -
๑๒. แนวทางในการพัฒนาโครงการในปีตอ่ ไป.หากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ ดีขน้ึ
จะมกี ารจดั กิจกรรมตา่ งๆดังปกี ารศกึ ษาก่อนๆ

ลงชื่อ
(นางพันทิพา เตม็ แกว้ )
ผรู้ ายงาน

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดาเนนิ งาน
โครงการรายงานผลการจัดการศึกษาส่สู าธารณชน


Click to View FlipBook Version