The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by phattanaporn.16, 2021-12-28 02:16:27

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

ที่พักผ่อนสบายๆ

แหลง่ ทอ่ งเท่ ียวจงั หวดั พะเยา

Phayaoแหลง่ ทอ่ งเท่ยี วจงั หวดั พะเยา

1.กวา๊ นพะเยา 6.น้าตกน้ามิน

2.วดั นนั ตาราม 7.บา้ นทะเลหมอก

3.วดั ศรีโคมคา 8.บา้ นแกะนกั ขนาด

4.อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนงาเมือง 9.บา้ นดนิ คาป้ ูจู้

5.อุทยานแหง่ ชาตดิ อยภูนาง

กวา๊ นพะเยา

กวา๊ นพะเยา (คาเมือง: LN-Kwan Phayao.png) อยู่
ในเขตอาเภอเมืองพะเยา จงั หวดั พะเยา เป็นทะเลสาบน้าจืดใหญ่
ท่สี ุดในภาคเหนือ คาวา่ "กวา๊ น" ตามภาษาพ้ืนเมืองหมายถึง "บึง"
เกดิ ข้ึนจากกรมประมงไดท้ าประตูกนั้ น้าไวเ้ พ่ือใหร้ าษฎรมนี ้าใชใ้ น
ฤดูแลง้ และในฤดูฝนกก็ น้ั ไมใ่ หน้ ้าไหลแรงไปทว่ มเรือกสวนไร่นาท่ี
อยูป่ ลายน้า ตงั้ อยูใ่ จกลางเมืองพะเยา มที วิ เขาเป็นฉากหลงั เกดิ
จากน้าท่ไี หลมาจากหว้ ยตา่ งๆ 18 สาย มปี ริมาณน้าเฉล่ยี ปีละ
29.40 ลา้ นลูกบาศกเ์ มตร

วดั นนั ตาราม

ตงั้ อยูบ่ า้ นดอนไชย ในเขตเทศบาลตาบลเชยี งคา จงั หวดั พะเยา
เป็นวดั ท่อี นุรักษว์ ิหารศิลปะแบบไทยใหญต่ วั วิหาร สรา้ งดว้ ยไมส้ กั
ทง้ั หลกั ตกแตง่ ลวดลาย ฉลุไมอ้ ยา่ งสวยงาม ตามสว่ นประกอบตา่ ง
ๆ เชน่ หนา้ บนั หนา้ ตา่ ง ระเบยี ง เป็นตน้ ทงั้ ลวดลายแกะสลกั
หลงั คาซอ้ นชนั้ มุงแป้ นเกลด็ หรือกระเบ้ืองไมท้ ่ลี ดหลน่ั ลงตวั สว่ น
ภายในวหิ ารกด็ ูขรึมขลงั เป่ียมไปดว้ ยพลงั แหง่ ศรัทธา เม่ือเดนิ เขา้
ไปจะพบกบั องคพ์ ระประธานท่เี ป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั

วดั ศรีโคมคา

วดั ศรีโคมคาเป็นวดั ท่สี รา้ งข้ึนภายหลงั จากการกอ่ สรา้ งพระเจา้ ตน
หลวง ตวั วหิ ารหลงั เดิม ไมป่ รากฏหลกั ฐานแน่ชดั วา่ ผูใ้ ดสรา้ ง
เน่ืองจากเมืองพะเยามกี ารอพยพผูค้ นจากภยั สงคราม ทาใหต้ วั เมือง
ถูกปลอ่ ยรา้ ง จนกระทง่ั มกี ารฟ้ืนฟเู มืองข้ึนมาใหม่ หลงั ยุคท่กี รุง
ธนบุรีและรตั นโกสินทร์ ตเี อาลา้ นนามาจากพมา่ มาจนถึงชว่ งท่ี
พระยาประเทศอุดรทิศ เป็นผูค้ รองเมืองพะเยาคนสุดทา้ ย กอ่ นท่จี ะ
มกี ารเปล่ยี นระบบการปกครองแบบหวั เมือง มาเป็นมณฑล
เทศาภบิ าลในสมยั รัชกาลท่ี 5 ชว่ งสมยั น้ี เร่ิมมกี ารบูรณะวดั ศรีโคม
คาและพระเจา้ ตนหลวงข้ึนมาอกี คร้ัง หลงั ตวั วดั และองคพ์ ระมี
สภาพทรุดโทรมมาเกือบ 60 ปี

อนุสาวรียพ์ อ่ ขุนงาเมือง

พอ่ ขุนงาเมือง กษตั ริยล์ าดบั ท่ี ๙ แหง่ เมืองภูกามยาวหรือพะเยาใน
ปัจจุบนั เป็นพระราชโอรสของพอ่ ขุนม่งิ เมือง ครองราชยใ์ นพ.ศ.
๑๘๐๑ จนถึง ๑๘๔๑ ในสมยั ท่พี อ่ ขุนงาเมืองปกครองอาณาจกั ร
พะเยาเป็นยุคสมยั ท่เี จริญรุ่งเรืองมาก พอ่ ขุนงาเมืองศรัทธาเล่ือมใส
ในพระพุทธศาสนา ไมช่ อบสงคราม ปกครองบา้ นเมืองดว้ ยความ
เท่ยี งธรรม ผูกไมตรีจิตตอ่ ประเทศราชและเพ่ือนบา้ น พอ่ ขุนงาเมือง
ปกครองเมืองภูกามยาว จนเจริญเป็นอาณาจกั รใหญ่ ๑ ใน ๓
อาณาจกั รของชนเผา่ ไทยแถบน้ี น่ันคือ อาณาจกั รลา้ นนา
อาณาจกั รสุโขทยั และอาณาจกั รพะเยา

อุทยานแหง่ ชาตดิ อยภูนาง

อุทยานแหง่ ชาตดิ อยภูนาง มพี ้ืนท่คี รอบคลุมอทอ้ งท่ี อาเภอเชยี ง
มว่ น อาเภอดอกคาใต้ และ อาเภอปง จงั หวดั พะเยา มสี ภาพป่ า
แตกตา่ งกนั ไป ไดแ้ ก่ ป่ าดงดบิ ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเตง็ รัง อกี ทง้ั
ยงั มจี ุดเดน่ ทางธรรมชาติท่สี วยงาม เชน่ น้าตกนาปัง น้าตกธาร
สวรรค์ เป็นแหลง่ ตน้ น้าลาธารท่อี ุดมสมบูรณ์ อุทยานแหง่ ชาตดิ อย
ภูนางมเี น้ือท่ปี ระมาณ 537,604 ไร่ หรือ 860.17 ตารางกโิ ลเมตร

น้าตกน้ามนิ

น้าตกน้ามนิ ” หรือท่ชี าวบา้ นนิยมเรียกกนั วา่ “น้าตกหว้ ยโป่ ง” เป็น
น้าตกท่เี กดิ ข้ึนตามธรรมชาติ และมคี วามสวยงามและน่ามาเยือน
มากแหง่ หน่ึง โดยน้าตก ตง้ั อยูใ่ นเขตพ้ืนท่ขี องวนอุทยานน้าตกน้า
มนิ ตาบลแมล่ าว อาเภอเชยี งคา จงั หวดั พะเยา

น้าตกน้ามิน เป็นน้าตกท่มี นี ้าไหลใสเยน็ อยูต่ ลอดทง้ั ปี มคี วามสูง
ประมาณ 50 เมตร สภาพบริเวณรอบๆน้าตก ลว้ นแวดลอ้ มไปดว้ ย
เหลา่ ตน้ ไมใ้ หญน่ อ้ ย และมพี ืชคลุมดินนานาชนิด ข้ึนอยูอ่ ยา่ ง
หนาแน่น นับวา่ เหมาะแกก่ ารเป็นสถานท่สี าหรับศึกษาธรรมชาติ
ไดอ้ กี ดว้ ย

บา้ นทะเลหมอก

ท่พี กั เดด็ ๆ อยา่ ง 'บา้ นทะเลหมอก' ณ ภูลงั กา
คือท่พี กั ท่แี คล่ ืมตา เรากจ็ ะไดเ้ หน็ ทะเลหมอก
มาลอยไปมาอยูเ่ บ้ืองหนา้ ของเราทุกทศิ ทาง
แคน่ อนกล้งิ ไปมาอยูบ่ นเตยี งอยา่ งข้เี กยี จๆ หรือ
จิบกาแฟน่ังมองววิ อยูใ่ นหอ้ ง.

บา้ นแกะนกั ขนาด

บา้ นแกะนักขนาด ตงั้ อยูท่ ่อี กี ฟากฝ่งั ของ กวา๊ นพะเยา ใกลก้ บั
ทา่ เรือโบราณจงั หวดั พะเยา และท่บี า้ นแกะนักขนาดยงั ไมไ่ ดแ้ คม่ ฝี ูง
แกะเพยี งอยา่ งเดยี วเพราะมที งั้ มา้ นกยูง ฝูงหา่ นท่วี า่ ยน้าอยูก่ ลาง
อา่ งน้าอกี ดว้ ย ทงั้ น้ีท่บี า้ นแกะนกั ขนาดยงั มบี ริการเล้ยี งนมแกะ ให้
อาหารปลา ใหห้ ญา้ แกะ และ มา้ อกี ดว้ ยใครสนใจอยากจะข่มี า้ กม็ ี
บริการเชน่ กนั หรือใครอยากเดนิ เย่ยี มชมฝูงแกะหรืออยากเดิน
รอบๆบริเวรกไ็ ดม้ ุมสวย ๆ ถา่ ยรูปชมววิ ไป บรรยากาศดมี ากอกี ทง้ั
ท่บี า้ นแกะนักขนาดยงั มนี ักทอ่ งเท่ยี วมาเท่ยี วชมแกะกนั เยอะมาก
เหมือนกนั ทง้ั พากนั มาเป็นครอบครวั

บา้ นดินคาป้ ูจู้

“บา้ น” ท่เี ร่ิมจากดิน 1 กอ้ น
ตง้ั แตป่ ี 2551 ครูจุย้ กบั ครูโชะเร่ิมสนใจเร่ืองบา้ นดิน หาขอ้ มูลจาก
การอา่ น และเดนิ ทางไปดูบา้ นดนิ ตามจงั หวดั ตา่ งๆ เจอทงั้ บา้ นดนิ
แบบท่แี ยท่ ่สี ุด ไมน่ ่าอยู่ อยูไ่ มไ่ ด้ เพราะไมม่ คี นดูแล หรือแมก้ ระทง่ั
บา้ นดินท่ดี ที ่สี ุดแบบใชผ้ ูร้ ับเหมาสรา้ งให้ แตเ่ พราะทง้ั สองตอ้ งการมี
สว่ นร่วมในการสรา้ งบา้ นของตวั เอง และดึงศกั ยภาพของตนเอง
ออกมาใชใ้ หม้ ากท่สี ุด 4 ปีถดั มาจึงตดั สินใจซ้ือท่นี า 2 ไร่เพ่ือสรา้ ง
บา้ นดนิ ตามแนวทางของตวั เอง

แหลง่ ท่มี า

https://www.chillpainai.com/src/w
ewakeup/scoop/images/0eb080df7a
cbd00db190c0d1f6c7d2fc490365a0.j
pg


Click to View FlipBook Version