The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นวัตกรรมชุดที่1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูปิ๊ก, 2022-03-10 09:11:09

นวัตกรรมชุดที่1

นวัตกรรมชุดที่1

- ก1 -

คำช้แี จงกำรใชแ้ บบฝึกทกั ษะสำหรับครู

1. ครคู วรศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกบั เนือ้ หาเรื่องท่เี รียน คู่มือการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจดั การเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะ

2. เตรียมการสอนตามคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรแู้ ละใช้แบบฝึกทักษะโดยใช้เวลาสอนและทาแบบ
ฝึกทักษะเลม่ ละ 1 ชั่วโมง
4. ให้นักเรียนศึกษาเน้อื หาและตวั อย่างในแบบฝึกทักษะ โดยครูคอยชีแ้ นะ
ให้ความช่วยเหลอื ในการปฏิบัตกิ ิจกรรมตา่ งๆ เพ่ือผู้เรียนจะได้ขอคาแนะนาได้ทันที
5. หลงั จากนกั เรียนทาแบบฝึกทักษะเสร็จเรียบรอ้ ยแล้ว ครตู ้องสอบความ
ถูกตอ้ งของการประเมินคะแนนของนักเรียนอกี คร้ัง จากเฉลยคาตอบแลว้ บันทกึ
คะแนนเอาไว้และแจ้งให้นักเรยี นทราบความก้าวหน้าดว้ ย
6. สาหรบั เวลาในการใช้แบบฝึกทกั ษะสามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
เหมาะสม

- 2ก -

คำชแ้ี จงกำรใชแ้ บบฝึกทักษะสำหรับนกั เรียน

1. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูคาตอบกอ่ นตอบคาถาม
2. อา่ นหรือฟังคาแนะนาในการใช้แบบฝึกทกั ษะให้เขา้ ใจและปฏิบัติตามทกุ
ขนั้ ตอน
3. ให้นกั เรียนทกุ คนทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน
4. เมือ่ นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเสรจ็ เรียบร้อยแล้วให้ตรวจ
แบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกคะแนนไว้
5. ให้นกั เรียนศึกษาแบบฝึกทักษะจากเนือ้ หาและตัวอย่างโจทย์ทก่ี าหนดจน
เกดิ ความเข้าใจแลว้ จึงลงมือทาแบบฝึกทักษะ
6. เมื่อทาแบบฝึกทกั ษะเสร็จแล้วให้นักเรยี นตรวจคาตอบด้วยตนเองจาก
เฉลยแบบฝึกทกั ษะและบนั ทกึ คะแนนไว้
7. หลงั การทาแบบฝึกทักษะแลว้ ถ้านกั เรียนทาผิดให้นกั เรียนย้อนกลับไป
ศึกษาเน้อื หาเร่ืองนนั้ อีกครง้ั ให้เขา้ ใจและกลับไปทาแบบฝึกทักษะให้ถูกต้องทุกขอ้
แล้วจงึ จะไปศึกษาแบบฝึกทักษะชุดตอ่ ไป

- 3ก -

มำตรฐำนกำรเรียนร/ู้ ตัวชี้วดั

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลท่เี กดิ ขึน้ จากการดาเนนิ การของจานวนและ
ความสมั พันธ์ระหว่างการดาเนินการต่างๆ และสามารถใช้
การดาเนินการในการแก้ปญั หา

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญั หา การให้เหตผุ ล
การสือ่ สาร การสอ่ื ความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การนาเสนอ การเชอ่ื มโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ และมีความคิด
ริเริม่ สรา้ งสรรค์

- ก4 -

สำระสำคญั

การคูณ คือ การรวมจานวนท่เี ท่าๆ กนั ตง้ั แตส่ องจานวนขึ้นไปโดยสามารถ
เขียนอยู่ในรูปการบวก ซึ่งการคูณนั้นเกดิ จากจานวนสองจานวน คือ จานวนที่เป็นตวั
คณู ขา้ งหลงั บวกกนั ให้ไดเ้ ท่ากับจานวนท่ีเป็นตวั ต้ัง

จดุ ประสงคก์ ำรเรียนรู้

1. เมื่อกาหนดการบวกจานวนท่เี ท่ากันหลายๆ จานวนให้ นักเรียนสามารถ
เขียนในรปู ของการคณู จานวนสองจานวนและหาคาตอบได้ได้

2. เมือ่ กาหนดจานวนสองจานวนคณู กนั ให้ นกั เรียนสามารถเขียนในรปู การ
บวกจานวนที่เท่ากันและหาคาตอบได้

3. นักเรียนต้ังใจเรยี น มีความรบั ผิดชอบ มีระเบยี บวินัย และมีความซื่อสัตย์

- ก5 -
แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

คำชีแ้ จง ให้นักเรียนทาเคร่อื งหมาย  บนตัวอกั ษร ก ข ค หรอื ง ทีถ่ กู ต้อง
ท่สี ดุ เพียงข้อเดียวลงในกระดาษคาตอบ

1. 7 + 7 + 7 + 7 เขียนอยู่ในรูปการคณู ได้ตรงกับข้อใด

ก. 4 + 7 ข. 4 × 7

ค. 7 + 4 ง. 7 × 7

2. 9 + 9 + 9 =  × 9 ต้องใส่เลขใด ลงในชอ่ งว่าง
ก. 3 ข. 5
ค. 7 ง. 9

3. ขอ้ ใดคือความหมายของการคณู
ก. การทาให้เพิ่มข้ึนครั้งเดียว
ข. การทาให้เพิม่ ข้ึนหลายๆ ครงั้
ค. การบวกจานวนทีเ่ ท่าๆ กนั หลายๆ ครง้ั
ง. การบวกจานวนหลายๆ จานวน

4. ขอ้ ใดเป็นการเขยี น 5 × 3 ให้อยู่ในรูปการบวก
ก. 3 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 + 5 + 5
ข. 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5
ค. 3 + 3 + 3 + 3 + 3
ง. 5 + 5 + 5

- ก6 -

5. ขอ้ ใดถกู ตอ้ ง ข. 5 + 5 + 5 = 5 × 5
ก. 4 + 4 + 4 = 3 × 4 ง. 7 + 7 + 7 = 3 + 7
ค. 6 + 6 + 6 = 6 × 6

6. 5 × 4 มีความหมายตรงกบั ข้อใด ข. 4 + 4 + 4 + 4 + 4
ก. 5 ÷ 4 ÷ 4 ง. 5 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 5
ค. 4 × 4 × 4 × 4 × 4

7. 45 + 45 + 45 + 45 = 4 ×  ตอ้ งใส่เลขใด ลงในชอ่ งว่าง
ก. 4 ข. 45
ค. 90 ง. 225

8. 9 + 9 + 9 + 9 เขียนอยู่ในรูปการคณู ได้ตรงกับข้อใด

ก. 9 × 4 ข. 4 × 9

ค. 9 × 9 ง. 9 × 2

9. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 เขียนอยู่ในรูปการคณู ไดต้ รงกับขอ้ ใด

ก. 6 × 6 ข. 5 × 6

ค. 6 × 5 ง. 6 × 5 × 6

10. การคณู มีความสมั พันธ์กบั ข้อใดมากทส่ี ุด

ก. การบวก ข. การลบ

ค. การคูณ ง. การหาร

- 7ก -

ใบควำมรู้ เรือ่ ง
ทบทวนควำมหมำยของกำรคูณ

มีส้ม 3 กอง กองละ 4 ผล รวมมีส้มท้ังหมดกีผ่ ล

4+4+4 = 12

3 ครงั้ คร้ังละ 4 ผล

เขียนในรูปการคณู 4 × 3 = 12

สรุป เขียนในรูปการบวก 4 + 4 + 4 = 12

เขียนในรูปการคูณ 4 × 3 = 12

× เครือ่ งหมำย คณู นะจ๊ะ

- ก8 -

มีรองเทา้ 7 คู่ คู่ละ 2 ข้าง มีรองเทา้ ท้ังหมดกี่ข้าง

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14
7 ครง้ั ครั้งละ 2 ขา้ ง

เขียนในรูปการคูณ 2 × 7 = 14

สรุป เขียนในรปู การบวก

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

เขียนในรูปการคณู 2 × 7 = 14

× เครื่องหมำย คูณ นะจ๊ะ

- ก9 -

กำรคณู คอื การบวกครั้งละเท่าๆ กนั
หลายๆ คร้ัง โดยวิธลี ดั

สญั ลักษณ์หรือเครอ่ื งหมายของการคูณ คือ ×

การเขยี นประโยคสัญลกั ษณ์การคณู มีหลกั วา่

- ตัวตั้งคอื กลมุ่
- ตัวคูณ คือ จานวนสมาชิกของแตล่ ะกลุ่ม

กลมุ่ 1 2 3 4

สมาชิกในแต่ละกลมุ่
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ดังนี้ 4 × 3 = 12

-1ก0-

คำชีแ้ จง จงเขียนการบวกและการคณู จากรูปทีก่ าหนดให้ต่อไปน้ี (8 คะแนน)

รูป เขียนได้
3 กลุ่ม กลุ่มละ 2
ตัวอย่ำง =2+2+2
1 =3×2
=6

2

3

- 1ก1 -

เขียนได้
4
5
6

7

8

-1ก2-

คำชี้แจง จงเขียนการคณู ตอ่ ไปนีใ้ ห้อยู่ในรปู ของการบวก (10 คะแนน)
1. 4 × 3 =
2. 2 × 9 =
3. 3 × 5 =
4. 6 × 4 =
5. 5 × 11 =
6. 7 × 8 =
7. 6 × 5 =
8. 5 × 7 =
9. 4 × 2 =
10. 2 × 5 =

-1ก3-

คำชีแ้ จง จงจบั คโู่ ดยการโยงเสน้ โจทย์ปัญหากับคาตอบให้สัมพันธก์ ัน (10 คะแนน)

1. 9 + 9 6×4

2. 7 + 7 + 7 3×7

3. 4+4+4+4+4+4+4+4 4×6
4 × 10
4. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

5. 10 + 10 + 10 + 10 2×9

6. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8×4

7. 2+2+2+2+2+2+2+2+2 7×3
8. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 9×2
9. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6×5
10. 6 + 6 + 6 + 6 6×8

-1ก4-
แบบทดสอบหลงั เรยี น

คำชีแ้ จง ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย  บนตัวอักษร ก ข ค หรอื ง ทีถ่ กู ต้อง
ทส่ี ดุ เพียงข้อเดียวลงในกระดาษคาตอบ

1. ขอ้ ใดคือความหมายของการคูณ
ก. การทาให้เพิ่มข้ึนคร้ังเดียว
ข. การทาให้เพิม่ ข้นึ หลายๆ ครง้ั
ค. การบวกจานวนทีเ่ ท่าๆ กัน หลายๆ ครง้ั
ง. การบวกจานวนหลายๆ จานวน

2. การคณู มีความสัมพันธก์ ับข้อใดมากท่สี ุด

ก. การบวก ข. การลบ

ค. การคูณ ง. การหาร

3. 7 + 7 + 7 + 7 เขียนอยู่ในรปู การคณู ได้ตรงกบั ข้อใด

ก. 4 + 7 ข. 4 × 7

ค. 7 + 4 ง. 7 × 7

4. 9 + 9 + 9 + 9 เขียนอยู่ในรปู การคณู ได้ตรงกบั ข้อใด

ก. 9 × 4 ข. 4 × 9

ค. 9 × 9 ง. 9 × 2

-1ก5-

5. 5 × 4 มีความหมายตรงกับข้อใด ข. 4 + 4 + 4 + 4 + 4
ก. 5 ÷ 4 ÷ 4 ง. 5 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 5
ค. 4 × 4 × 4 × 4 × 4

6. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 เขียนอยู่ในรปู การคณู ไดต้ รงกับขอ้ ใด

ก. 6 × 6 ข. 5 × 6

ค. 6 × 5 ง. 6 × 5 × 6

7. 9 + 9 + 9 =  × 9 ต้องใส่เลขใด ลงในชอ่ งว่าง
ก. 3 ข. 5
ค. 7 ง. 9

8. 45 + 45 + 45 + 45 = 4 ×  ตอ้ งใส่เลขใด ลงในชอ่ งว่าง
ก. 4 ข. 45
ค. 90 ง. 225

9. ขอ้ ใดถูกตอ้ ง ข. 5 + 5 + 5 = 5 × 5
ก. 4 + 4 + 4 = 3 × 4 ง. 7 + 7 + 7 = 3 + 7
ค. 6 + 6 + 6 = 6 × 6

10. ขอ้ ใดเป็นการเขยี น 5 × 3 ให้อยู่ในรปู การบวก

ก. 3 + 3 + 3 + 3 + 5 + 5 + 5 + 5 ข. 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5

ค. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ง. 5 + 5 + 5

-1ก6-

เฉลย

-1ก7-

คำชีแ้ จง จงเขียนการบวกและการคณู จากรูปทีก่ าหนดให้ต่อไปนี้ (8 คะแนน)

รูป เขียนได้
3 กลมุ่ กลุม่ ละ 2
ตัวอย่ำง =2+2+2
1 =3×2
2 =6
4 กลุ่ม กลุ่มละ 3
= 3+3+3+3
= 4×3
= 12

2 กลุ่ม กลุ่มละ 5
= 5+5
= 2×5
= 10

3 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6
= 6+6+6
= 3×6
= 18

-1ก8-

รูป เขียนได้
4 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5
5 = 5+5+5+5
6 = 4×5
= 20
7 6 กลุ่ม กลุ่มละ 4
= 4+4+4+4+4+4
= 6×4
= 24

9 กลุ่ม กลุ่มละ 2
= 2+2+2+2+2

2+2+2+2
= 9×2
= 18

3 กลุ่ม กลุ่มละ 7
= 7+7+7
= 3×7
= 21

8 4 กลุ่ม กลุ่มละ 9
= 9+9+9+9
= 4×9
= 36

-1ก9-

คำชีแ้ จง จงเขียนการคณู ตอ่ ไปนใี้ ห้อยู่ในรปู ของการบวก (10 คะแนน)

1. 4 × 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

2. 2 × 9 = 9 + 9 = 18
3. 3 × 5 = 5 + 5 + 5 = 15
4. 6 × 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24
5. 5 × 11 = 11 + 11 + 11 + 11 + 11 = 55
6. 7 × 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56
7. 6 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
8. 5 × 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35

9. 4 × 2 = 2+2+2+2 = 8

10. 2 × 5 = 5 + 5 = 10

-2ก0-

คำชีแ้ จง จงจบั คโู่ ดยการโยงเส้นโจทย์ปัญหากับคาตอบให้สัมพันธก์ ัน (10 คะแนน)

1. 9 + 9 6×4

2. 7 + 7 + 7 3×7

3. 4+4+4+4+4+4+4+4 4×6
4 × 10
4. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

5. 10 + 10 + 10 + 10 2×9

6. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8×4

7. 2+2+2+2+2+2+2+2+2 7×3
8. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 9×2
9. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 6×5
10. 6 + 6 + 6 + 6 6×8

-2ก1-
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน – หลงั เรยี น

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 5
ขอ้ 1 2 3 4 ก
เฉลย ข ก ค ค
ขอ้ 6 7 8 9 10
เฉลย ข ข ข ข ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 5
ขอ้ 1 2 3 4 ข
เฉลย ค ก ข ข
ข้อ 6 7 8 9 10
เฉลย ข ก ข ก ค

-2ก2-

บรรณำนกุ รม

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร. (2549). ค่มู ือครูสำระกำรเรียนรูพ้ นื้ ฐำน คณิตศำสตร์
กลุม่ สำระกำรเรียนรคู้ ณิตศำสตร์. กรงุ เทพฯ : สถาบนั ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

___________. (2551). หลักสตู รแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพืน้ ฐำน พทุ ธศักรำช
2551. กรงุ เทพฯ : ชมุ ชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.

ทนิ รตั น์ จันทราภินันท์ และคณะ. (2548). คูม่ ือเตรียมสอบ NT และ O – NET
ป.4. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์.

ธดิ ารตั น์ วัชระไพศาล. (2549). สอ่ื เสริมสำระกำรเรียนร้คู ณิตศำสตร์ ป.3
เล่ม 1. กรุงเทพฯ : เดอะบคุ ส.์

สถาบนั ส่งเสรมิ การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546). คมู่ ือวดั ผล
ประเมินผลคณิตศำสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว.

___________. (2554). คู่มือครู รำยวิชำพื้นฐำนคณิตศำสตร์ ช้ันประถมศกึ ษำปี
ที่ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ตำมหลกั สตู รกำรศกึ ษำขนั้
พื้นฐำน พุทธศกั รำช 2551. กรงุ เทพฯ : สกสค.ลาดพรา้ ว.

สริ ิพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ และคณะ. (2544). หนังสอื เรียน สำระกำรเรียนรู้พื้นฐำน
คณิตศำสตร์ ป.4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

เอกรินทร์ สม่ี หาศาล และคณะ. (2544). แม่บทมำตรฐำน คณิตศำสตร์ ป.4.
กรุงเทพฯ : อกั ษรเจริญทศั น์.


Click to View FlipBook Version