The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mahyuddin09, 2021-10-26 04:13:15

MODUL KURSUS A.P.I

MODUL KURSUS A.P.I

‫‪AL-FATIHAH SEBAGAI IBU JAMPI‬‬ ‫ََََِأأأِلََب‪َ:‬ففرََ‪:‬لغعَََّوتفَنّلصنقنحَِاسبَ‪A‬ايِيخُلتَ‪.‬لَممِّّانوَِهَتىَّاذسّءَََو‪َR‬حّاَّلًَََِواصفَمّ‪ّI‬اَّةس‪-‬اَالَلأاوّْالََِل‪ّR‬اهََموْهَلعسلََِبّصِنّبََقَِ‪D‬لممّلّا‪.‬لكرهََعِأَتمََ‪U‬ىّنََلََلّاَومّه‪-‬فَبّاينََّ‪ِH‬أَّقاََلّهَو«ََالّبل‪َK‬اكِفيَِل‪-‬لّااََصَفَلّهوقنوف‪ََL‬يَََب َسممَُِحََََوَلكسَّّّّ‪َA‬اااضاترََبّبألَعهَََّأِمَّلجااَورَّم‪َD‬اَََلي‪َ.‬دّضَّبّّقَ‪ّ-ََّI‬فِالّرايهرراَفَ‪ََِّA‬لَفرَوجّقَمََ‪َS‬وَّكَقَِتّوبنّذسّسَاَلَََّهِأفَِإهكفَ‪U‬ونإسََسَّلََََِّمََّلفّرَّرلّمهَُ‪ّB‬لَأهّنّا َمَََِبَذَّنَ‪َA‬فعِاّمَ‪-‬فََّلحَلرفِّ‪Iَ.‬عسَّقَامَِّلَََمِيُِّيمّّتََََ‪R‬مّكَّتّلَََّرَََعفطَّّةّدَََوألُي‪A‬حَّكاَّأَف‪-‬اََََِِْقأّهلّةََ‪ََ»D‬ذّمّبَتِّ‪.‬بِضّ‪ََُ.‬ااكّصطْيَ‪ََS‬لَاَّهِّفثيّ‪I‬لَِرلحّفًَىكََقنىعحََِّّمََ‪D‬تفّالواََاذَََِِاَِِرقل‪A‬هدَتِّّلَقّمماليَََاَلّبمّ‪H‬يََََََََ‪ّ.‬نّن‪.‬كههّّّغّلّ‪-‬ا‬
‫)‪Riwayat Muslim (5863‬‬

‫ََِااََََََي َََْقققملروووْعععَبَااالآَثَلِدلًَََُيكََوَََنَََّيَجَّندلّلّّلَعّتَعلَِّاذََِّّمّهَََآأِنّرَِِّها ََِمَِاََِفَّيمِّّثَاََُّخََّّشبَِوَبّبَذِوَِِلَعّ ََّآرهََمََوَفَّللَيعسَهقاََوَاايَاّلِدْأَتَالجّنَ ََنَّّدللََا ََمََِّلََََِعَّّبِهَّّّىّتّحبحَشَذّلَوِِلََإأَِةَََّرّأَََلَّمِِآقتفّذإيسََََِايلََخلأّاََشعاًِْنّينيلَجَاَهطَلََََِّاَّاَخّهجوكََََهَََََّءلَاتّ َّكّخلّتقَاُ َّسكااءََآ َِّلِتََََِنقَّبِِلّّبهّقَمِ َوَِإِِاَخإمََََّه َهّّلبّجَََِلأَتَّنَاَََُّّرّتَهَلََّهّبَّهّدَهَََعََََّْفأُِّّألََّّاوِإوَكَبَأيأَرََِاَوََََِّلاَّجََّهِّّّرمّلِةَّرَوِبَابّجَِّسّيَآََلَََّلََبنّلِّللَِبّيَإََّاًََّعهلّوَلَامةّآرََسََلَسََفَّيهّأوّاََهَِمَّآمَهََّاقمََةّّايَاِوحصََاَوآقَعَِّنااّنَََبَياّمدنالّ ِف ََتَََآةََّاَحتّلََِّّلدَّنإَِّيوَََِِاّهّخدلّْاماَِالََنّْتَّلمَليذِّذَِمنَبّنِعََِمَََِدّنَِه ِعّهاوويَِّمََِّلّؤثآََّْتََََِِأَوَيهَّلرمّاصَََََِِبّأَّذّلناوةََّعَََتًَِِّنَََِفَوّلخّفصََاحرآَََاََِْأّْاّثَأََّيََّلَيّبِّليّتسِاَََُِْ َىّكحةِّةّلَِآ َّفَومََبفَِي ِّترواََِاَِسعَِققجّممإََِوبباتًَِل َِّرِعَََََََََََََِةّّّههّننّّّنسملّّّهتّّّلا‬

‫‪LAZIMKAN MEMBACA AYAT 33/‬‬
‫‪AYAT MANZIL/ AYAT HARB‬‬

‫فقدَّذكرَّالسيو ِطَّ ِفَّالد ِّرَّالمنثورَّ ِفَّالتفسبَّبالمأثورَّحديث ًاَّضعيف ًا‪َّ،‬‬
‫فتعيلوذعي َمكاهنَلَضّّرهَّهوَمّ ِتعَّفحَحلّمّتمىاََلّّتَدَآّرّليبكوَّهَاّنلصَيَّلّوبيسعلحص)ةنَبَ‪ّ.‬يّحاببفسنَلّهبَأنَّمنّعاَوَّّهعَأّسبممضلاارَيّمسَرّتي‪،‬رََّقّنااَِّوِفللَلّضاََ‪ّّ:‬ممَلاّ(أكلانلمهَمنّصَََنَّّّّيعقحنط ّطاهريأَلّرتَم‪ِّ،‬عَاَّّف‪،‬رأََّّوفيليتيععلههَوّنةََِمّقََّّّفثرقلط ِساادَثفًََّوّعّاَّناجلَولفّاثاؤللطساَلوّاثرَههَّّأ‪َ،‬قّكي‪ََّّ،‬وصأَآّقبلياهىَلمةَّلّاهل‪:‬نلَ‪َّ،‬لّمَهَّّ‬

‫ثلاثيَّمرةَّمخ ّبطيَّسيوفهمَّفماَّيصلونَّإ ِل‪َّ،‬فلماَّأصبحتَّرحلت‪َّ،‬‬
‫ففلمقاَّيب ِالتَّكش!ي لخَقّمدَّنأتهيمنَّافكقَّاأكل‪:‬بَيّاَّمهنَّذاَّسإبنع ِيسََّّأممَّرةَّجك ِ ُّلتَّ؟َذّلقلكَّيت‪:‬حباللََّّإبنينن ِاََّسّ!وبيقنالك‪َّ:‬‬
‫بسورَّمنَّحديد‪َّ،‬فذكرتَّلهَّالحديث‪َّ،‬والثلاثَّوثلاثيَّآية‪ ...‬فذكرتَّ‬
‫هذاَّالحديثَّلشعيبَّبنَّحربَّفقالَّ ِ َّل‪ :‬كناَّنسميهاَّآياتَّالحرب‪َّ،‬‬

‫ويقال‪ :‬إنَّفيهاَّشفاءَّمنَّكلَّداء‬

• Surah Al-Fatihah, ayat 1 - 7 • Surah Ar-Rahman, ayat 33 - 36
• Surah Al-Baqarah, ayat 1 - 6 • Surah Al-Hasyr, ayat 21 - 24
• Surah Al-Baqarah, ayat 102 • Surah Al-Jin ayat 1 - 9
• Surah Al-Baqarah, ayat 163 - 164 • Surah Al-Ikhlas, ayat 1 - 4
• Surah Al-Baqarah, ayat 255 (ayat Kursi) • Surah Al-Falaq, ayat 1 - 5
• Surah Al-Baqarah, ayat 285 - 286 • Surah An Nas, ayat 1 – 6
• Surah Ali Imran, ayat 18 - 19
• Surah Al-A’raf, ayat 54 - 56
• Surah Al-A’raf, ayat 117 - 122
• Surah Yunus, ayat 81 - 82
• Surah Taha, ayat 69
• Surah Al-Mukminun, ayat 115 - 118
• Surah As-Saffat, ayat 1 - 10
• Surah Al-Ahqaf, ayat 29 - 32‫‪1‬‬ ‫‪PENGAMAL PERLU MENJAGA & MENAMBAH‬‬
‫‪KEIMANAN‬‬

‫ِل ْلمَوؤنَِمِّ ِنب‪:‬لَ‪َّ2‬يَِ‪ّ8‬م َ َوَ‪T‬نَّلَ‪A‬اَّْلي‪ِ Y‬قز‪A‬ي َرآ’دَِّن‪A‬اَّل َ‪َR‬مَاظّ‪َّS‬ا‪ِI‬ل‪َِ-‬هّمَ‪L‬وَّ َ‪ِ A‬يَّشِإَ‪H‬فال‪َّA‬ءَ َّ‪َ R‬خوَ‪َU‬رس‪S‬احً َرامةَّ۝‬

‫‪PERBEZAAN KESAN BACAAN AYAT AL-QURAN OLEH‬‬
‫‪ORANG BERIMAN DAN ORANG YANG TIDAK BERIMAN‬‬

‫ِإ َيوَِإم َاذ ًانَّا۝َََّّمََفاَوَّأَأُأمنماِاَََّزّلِااََرلل ِِجذتذَيِّي َسَنِنسََهَِّّآوَِمََمّرفََةّنَوّقََُومفلاَاِّمتوَفِبنَوِازهاَهّ ََدمَموَتَّّّ ََهَهمّم َممَرَنََِّّّإكَييا ََِضّقفَمّاًَروفن َاوَلزّاََََّنَأَودُّّيتهُكهممَمَََّّّ۝َي ِزار َسدجََتّت ًبَّهسِاََِّإه َش ِذوَلِّ َهَنَّّ‬

‫‪Surah At-Taubah, ayat 124-125:‬‬

‫‪2 AMALAN RUQYAH YANG BETUL DIPELAJARI‬‬

‫‪DARI GURU YANG BETUL‬‬

‫ِ َضا َطَّا َل ِذي َنَّ َأن َعم َاتَّه َِعدََلنايَِّاهلمَِّّ ََغضا َِبَّطاَّْلا ََْلمّمغس َضت ِوق ِي َبمََّّ َع َلي ِ۝هَّمَّ َوَلَّالضا ِّل ََّيََّّ۝‬

ILMU TIDAK BOLEH DIPELAJARI MELALUI
BERTAPA, MIMPI, MENURUN, DARI MAKHLUK

GHAIB ATAU APA-APA CARA YANG PELIK

3 PENGAMAL WAJIB BERGANTUNG KEPADA KUDRAT
& IRADAT ALLAH

ّ‫َوَلوَّ َأ َأنَّوَّقُك ِّلَرآًَنمَاَِّّب ِهسَِّّاَْلب َمتَوّ َِّب ِبهَََّّاب ْل ِلَّجِ َّبَال ِلَلَّاّ َأْ َلوَّمقرََِّّطَّ َجعِميتًَعّ ِاب ِهَّاْ۝َلر َض‬

Surah al-Ra’d ayat 31:

‫‪4‬‬ ‫‪PENGAMAL PERLU‬‬
‫‪MENGHIDUPKAN HATI‬‬

‫َع َ َصواَماََّيَِّت َْألَت ََو َككَُِّأفَِبّيَيََعِهَملاَّيي ََِنمهآاََِّرَكَوََّّأَيباََّهُّأم ُّخوشَََّرِب َىهََسّّاَّ َع َل۝۝َّىَ َّق َاغ ََنلَِّ ِِ َّمََِّهََّو ِ ِ َلَّ‬

‫‪Surah Ta-Ha, ayat 17-22:‬‬APA ITU SAKA?

Kamus Dewan mentakrifkan saka sebagai
leluhur (keturunan) daripada sebelah
emak; manakala saka baka pula ialah
leluhur daripada kedua-dua belah pihak
iaitu ibu dan bapa.

Dalam kalangan pengamal perubatan
tradisional dan komplementari, saka
merupakan istilah yang digunakan untuk
makhluk halus (jin dan syaitan) yang
diwarisi dari keturunan.

ADAKAH SAKA HANYA ADA
DALAM MASYARAKAT MELAYU?

ILMU

Di Sudan, ia dikenali sebagai mangu, iaitu semangat atau roh yang diwarisi dari ibu dan
bapa. Di Sri Lanka, ia dikenali sebagai mala yakā (the inferior spirit of a dead ancestor).
Dalam masyarakat Cina, India dan masyarakat Orang Asli pula, mereka percaya bahawa
roh nenek moyang yang tidak disemadikan dengan sempurna akan kembali mengganggu
anak cucu. Dalam perubatan moden pula, boleh jadi istilah genetic boleh jadi adalah
istilah yang sesuai utk menggambarkan keadaan gangguan ini.

‫‪ADAKAH SAKA ITU ROH‬‬
‫?‪NENEK MOYANG‬‬

‫َتَا َح َررِّْوكَٰجتراَِِّئعإ ِتََهّۚوذَِّاََّمكنََََّبجلَاّۚرَََِّءإزَ۝َّنَألَخَََهِّعإاّحَََِّلَِٰكدَِلىلَََََّّّهأيم َعمّةوَََِّّاممَْلّهيَََلمَّبّوََّوَعَقَثاّص ِائتُِوَللّ ََ ًَنقهَحّااَ ّۖاَََّّلََِفّوَِيَرمّ۝َ ِّمانَبََّّّ‬
‫)‪(Al-Mu’minun: 99-100‬‬

APA CIRI-CIRI GANGGUAN SAKA?

1. Penyakit yang sama dalam keturunan.
2. Ada pewarisan barang.
3. Ada sejarah amalan nenek moyang.
4. Gangguan berlaku selepas kematian

keluarga atas.
5. Biasanya melibatkan ifrit
6. Mimpi menerima sesuatu (bayi/senjata)
7. Punyai kebolehan istimewa sejak kecil
8. Ada penjaga keluarga
9. Mudah terkesan jika masuk kawasan

baharu seperti kerasukan/ histeriaPENGAMAL PERLU BERTAUBAT

‫َأَََففنوِإاتفَاقّذ َتَلسَبّقُكاَوّا َََعملََّألنيِب ُامفكِّت َومَسّۚخُكِاإ َِٰنذّسمَُكّه ِلَّمذَٰقِهل َاَُّوولكِ ِمَاّعمِلَهّتجّ َوَيَاّخََّاّل َّبََََبّقّف َلتاوِلُكَومّبرمِإَوحّانيِ ُِكعإَمّن ٰمَََلّّد َببظااَلََِِّّرِِرئئم ُُتككممم‬
Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "

Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu

sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu,

maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu;

iaitu bunuhlah diri kamu. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di

sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat

kamu itu. Sesungguhnya Dia lah Yang Maha Pengampun (Penerima

taubat), lagi Maha Mengasihani". [Al-Baqarah: 54]

IKATAN SAKA PERLU DIHAPUSKAN

َّ‫َوان ُظرَِّإ ٰلَِّإ ٰل ِثه َمَّكََلّ َانَلن ِذس َيفَّن َهظَّ ِل ِ َفَّتاَّل ََيع ََِّلّمَيََِّّنهَّسعًاف ِاك ًفاََّّۖ َلن َح َِّّرَقنه‬

Dan (sekarang) lihatlah kepada tuhanmu yang engkau
sekian lama menyembahnya, sesungguhnya kami akan
membakarnya kemudian kami akan menghancur dan
menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap.

[Ta-Ha: 97]

BARANG KEMAS
BARANG HIASAN
SENJATA TRADISIONAL
ALAT MUZIK TRADISIONAL
PATUNG/ UKIRAN KHAS
CEBISAN KERTAS/

PAKAIAN

BAHAN PUSAKA

BAHAN BERPUJA Apa-apa sahaja bahan yang ada kaitan dengan
upacara pemujaan yang diwarisi seperti bekas
perasapan kemenyan, lilin, patung, tulisan dan
rajah, bekas dan botol yang menyimpan objek
pemujaan, tempat sembahan khas, simpulan

atau senjata antik perlu dihapuskan

UNTUK PESAKIT YANG
NAZAK DAN TENAT

Ahli keluarga perlu
bergilir membacakan
surah Yasin & surah Ar-
Ra’d secara berselang

seli selama 3 hari.

AMA•LISANU HARIAN
DAN

1. SOLAT TAUBMAT ASALAH

2. SOLAT HAJAT

3. TAHLIL 1000X SEHARI

4. SURAH FATIHAH 41X

5. AYAT MANZIL PAGI & PETANG

6. DOA QUNUT 13X‫‪MUKJIZAT NABI MUSA A.S. MELAWAN SIHIR‬‬

‫َو َم َاَعَّ ِغتََْنل ِص َاِكمَََّّيَِبَََّويأَِِتِ َمَلويََّكِنُِأفَّ َي ََكعهََّلاََيّياََََّمّهآَاَمِّّ َرووَأََّبه ُأس ُّخشََّرِب َ۝َىهَّّاََقّا َع ََللَّ۝َِىّ ِ َهَّ‬

‫‪Surah Ta-Ha, ayat 17-22‬‬

‫‪IKTIBAR PERISTIWA NABI S.A.W DISIHIR‬‬
‫َََتِكَمََيََعأنااَاْ َأَق ِنلطاّصََّوَْعَِلَِلبن ِِّاَدفلّداََّبلََََِّسّعيَّشأَىَراَتصلََّْرَةأَفلّّمَشَّحاَُِّّأِتسَتانميَِلََِّال؟ِّارذرَََلوِيّّ‪ِ -َِ -‬هسركَت‪،‬سَقبَََّاطَلَََِّّافَّجهرّإَرَءِّ‪َ،‬ااعََََِِفَقََّّّذ‪ّ،‬للّجَيلََاَياََّ‪:،‬يّولَوََِّتَّاَ َِ‪.‬؟مِكلللَََّهََلّاَِاََّّ‪:‬وّّّلَََِحكَفقَقَا َيمَََأّاانوْأَخ َصَِّتََََمأََسَننلّلَّتسلكرََيََّتََّّّم‪َِ::‬لبََىِهِاشََذَمفّرَّاعَاَِماَفاتمَاَّنَّنّاتيءَّعلَاَ‪َِّ،‬طََّتلّللَمدطَّ‪ِ ،‬وهَسََّبهزلبّفََََهَاِوّفتََََّنّرّرََق َيقوَِّمنفباةَعاافَّجَََخَّللَ ِيقَقِ َقََللِنشَِايِّلبرََّحَّهّااَِدّ‪:‬فىَََََّّهََّجعَّّ‪،‬قَََِّحّ‪،‬بََِّسَِّ‪ََّ،‬ت"ةَلََّّةََ‪ََّّ،‬شّوسََّّأق ِفَّيََََّاَاَّّايتَبفَيف‪،‬لقااَََسََِااَََِّّاَقِّّللِسََذ ًّلِاقَفَََ‪:‬حتَبنّعشاّاَبرمََِنَّاَ‪َّ:‬لََلِّّاََََئوَوِّخيلّرتّا‪َ َ ،‬اََء‪َّ:َّ:ََ.‬موَلهسّرَََجشّنََِّ َو‪َََِ،‬لَهَأوذّنّجفوَّةَََحَأاََّْدَّكذقيهَِوَََّْاَر‪،‬يَكَّل‪،‬نَََّكطَ‪،‬رََّأََّأّ‪،‬نّاهَّبََِّ‪َ،‬قّ َعَََََََنأ؟ّأاتّهفَّنَشَنحََّّل َ‪ََُّّ:‬فَّنَقعن؟قَدَِدَََامأَّلّقّاَُّتأََََنَََِخفَتّقَّثَممَعَاّْلرَأللّا‪:‬لِكاَََ‪ََِ :‬ف‪ِّ:‬اادهًَََََبَيّلّفِاَّقََتَِأَ؟ِّ‪َُ:‬أناَهَََّكََّّسََّّأّعفََََِرََلََّّي‪َ-‬حِّّ‪ّ-‬ذ ِءّوبَللبَِنَّأهرََيدََىوَّاّنجّقََّاّللاّاَأَىدَِهّليّنََََِِِّّّمََخَََّلبَأسّلبَّمََِِفح ََُّنّلَّ‪:‬ارَّّنتََّب‪:‬ندَّّهَََّّّّ‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬

APA TINDAKAN NABI S.A.W SETELAH MENGETAHUI
BAHAN DAN LOKASI BAHAN SIHIR TERSEBUT?

َّ‫َف َأ َّبَّالنِ ِ ُّتَّ ََحص َّلتىََّّاالسل ََتّهَّ َخعََلر َي ِجهََّهّ َو َس َل ََمَّّال ِب َب‬

“…Maka Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
pergi ke perigi tersebut dan Baginda
mengeluarkan bahan sihir tersebut…”

• DARAH

BAHAN 01 • NAJIS
• BANGKAI

• KAIN KAFAN

KOTOR & • AIR LONGKANG

BUSUK

02 • KATAK PURU BERTANDUK

BAHAN • BISA ULAR TEDUNG

BERBISA & • AIR LIPAN BARA
BERACUN • BISA GETAH IPUH

BAHAN BAHAN • TALI & BENANG
BERSIMPUL KAIN BERWARNA
06 DALAM & BERTALI RAMBUT
TALI SABUT
• SERANGGA TERPERANGKAP KEADAAN 03 •
• DAUN HANYUT BERPUSING KHUSUS •

• SESUATU YANG TERGANTUNG •

BAHAN DARI BAHAN TAJAM

• TUBUH & MELUKAKAN • KACA
• PAKU
KUKU 05 MANGSA 04 • KAWAT BESI
RAMBUT • PISAU & SENJATA

• PAKAIAN MANGSA

• CECAIR DARI TUBUH

1 Dibakar/ Dipanggang
2 Diasap/ Ditiup
3 Ditikam/ Dicincang
4 Ditabur/ Ditanam
5 Digantung/ Diikat/ Disimpul
6 Disimpan/ Dikurung
7 Disapu/ Digosok

‫‪LAZIMKAN MEMBACA AYAT 33/‬‬
‫‪AYAT MANZIL/ AYAT HARB‬‬

‫فقدَّذكرَّالسيو ِطَّ ِفَّالد ِّرَّالمنثورَّ ِفَّالتفسبَّبالمأثورَّحديث ًاَّضعيف ًا‪َّ،‬‬
‫فتعيلوذعي َمكاهنَلَضّّرهَّهوَمّ ِتعَّفحَحلّمّتمىاََلّّتَدَآّرّليبكوَّهَاّنلصَيَّلّوبيسعلحص)ةنَبَ‪ّ.‬يّحاببفسنَلّهبَأنَّمنّعاَوَّّهعَأّسبممضلاارَيّمسَرّتي‪،‬رََّقّنااَِّوِفللَلّضاََ‪ّّ:‬ممَلاّ(أكلانلمهَمنّصَََنَّّّّيعقحنط ّطاهريأَلّرتَم‪ِّ،‬عَاَّّف‪،‬رأََّّوفيليتيععلههَوّنةََِمّقََّّّفثرقلط ِساادَثفًََّوّعّاَّناجلَولفّاثاؤللطساَلوّاثرَههَّّأ‪َ،‬قّكي‪ََّّ،‬وصأَآّقبلياهىَلمةَّلّاهل‪:‬نلَ‪َّ،‬لّمَهَّّ‬

‫ثلاثيَّمرةَّمخ ّبطيَّسيوفهمَّفماَّيصلونَّإ ِل‪َّ،‬فلماَّأصبحتَّرحلت‪َّ،‬‬
‫ففلمقاَّيب ِالتَّكش!ي لخَقّمدَّنأتهيمنَّافكقَّاأكل‪:‬بَيّاَّمهنَّذاَّسإبنع ِيسََّّأممَّرةَّجك ِ ُّلتَّ؟َذّلقلكَّيت‪:‬حباللََّّإبنينن ِاََّسّ!وبيقنالك‪َّ:‬‬
‫بسورَّمنَّحديد‪َّ،‬فذكرتَّلهَّالحديث‪َّ،‬والثلاثَّوثلاثيَّآية‪ ...‬فذكرتَّ‬
‫هذاَّالحديثَّلشعيبَّبنَّحربَّفقالَّ ِ َّل‪ :‬كناَّنسميهاَّآياتَّالحرب‪َّ،‬‬

‫ويقال‪ :‬إنَّفيهاَّشفاءَّمنَّكلَّداء‬

AMA•LISANU HARIAN
DAN

1. SOLAT TAUBMAT ASALAH

2. SOLAT HAJAT

3. TAHLIL 1000X SEHARI

4. SURAH FATIHAH 41X

5. AYAT MANZIL PAGI & PETANG

6. DOA QUNUT 13X

َّ‫ّ َأيام‬Dَ‫َة‬a‫َث‬r‫ َا‬i‫ل‬A‫ََّّنَث‬b‫اه‬u‫نَ َّطو‬S‫يذ‬aِ ‫آش‬iَ‫ف‬dَ َّّ‫اَو‬Aًًَ‫ه‬l‫ي‬-‫َّّش‬Kَ‫ َا‬h‫مََّم‬u‫إن‬dِ‫ َفه‬r‫َّن‬i‫ِمه‬b‫مَّو‬a‫ ُل‬h‫قتت‬a‫َرأاي‬w‫َّّ ََف‬a‫ َذكَا‬Rَ ‫ف ِإ‬a‫ّذَِل‬sََ‫وا‬uَّ‫د‬l‫َم‬u‫لع‬lَ l‫َسب‬aَّ‫م‬h‫ُدكَّ َأ‬S‫ل‬Aَ‫اََّق‬Wّ‫جَبًّنَاَد‬bَِّ‫ن‬eَّ‫ة‬r‫ِِإ‬s‫َنَف‬a‫ي‬b‫ ِد‬d‫َم‬a‫ْل‬:‫ِإنَّ ِبا‬

”Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang Islam. Sekiranya kamu melihat mereka (di
rumah kamu), maka berilah amaran selama 3 hari. Sekiranya dia masih berada selepas

ini (selepas tiga hari), bunuhlah dia kerana itu adalah syaitan.” (Shahih Muslim)

RIWAYAT TENTANG JIN MUSLIM TINGGAL DI KEDIAMAN MUSLIM

َّ‫ ماَّمنَّأهلَّبيتَّمنَّالمسلميَّإلاَّو ِفَّسقفَّبيتهمَّمنَّالجنَّمنَّالمسلميَّإذا‬:‫عنَّيزيدَّبنَّجابرَّقال‬
‫َّيدفعَّاللهَّبهمَّعنهم‬،‫َّوإذاَّوضعواَّعشاءهمَّنزلواَّفتعشواَّمعهم‬،‫وضعَّغدائهمَّنزلواَّفتغدواَّمعهم‬

Dari Yazid bin Jabir beliau berkata: "Tidaklah pada setiap rumah kaum muslimin kecuali ada jin Islam yang
tinggal di atapnya. Setiap kali makan tengahari dihidangkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni
rumah. Setiap kali makan malam dihidangkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni rumah. Allah

melindungi manusia dari gangguan mereka "

(‫)رواهَّابنَّأ ِبَّالدنياَّ ِفَّمكائدَّالشيطان‬

RUMAH YANG DISUKAI OLEH JIN KAFIR

1. Rumah yang lama ditinggalkan
2. Rumah yang ada patung sembahan atau ukiran berbayang
3. Rumah yang ada bahan berpuja seperti azimat, tangkal, simpulan sihir
4. Rumah yang dimasuki tanpa zikir kepada Allah
5. Rumah yang didendangkan muzik dan hiburan yang melalaikan

BUANG/ BERSIH/ KOSONGKAN KEDIAMAN
DARI UNSUR SYIRIK & KHURAFAT

‫مومنَّنتَّتع َلعلَقَّقتَّ َمويدمَعةَّةَّففللاَّاَأّتَوََّمد َاعَّلاللهَّللهَّهلَّه‬

JANGAN SIMPAN PATUNG DAN GAMBAR BERBAYANG

Darّ‫ة‬iَ‫ر‬Aَ‫و‬b‫ص‬i Ta‫ل‬lََّh‫و‬aَ hَّ‫ب‬ba‫ل‬hْ ‫ك‬aَ َّw‫ ِه‬a‫في‬Rِ َّa‫ت ًا‬s‫ي‬u‫ب‬lَ uَّ‫ة‬lla‫ َك‬h‫ا ِئ‬S‫ل‬A‫م‬Wَ ‫ّال‬bَ‫ل‬er‫خ‬sa‫د‬bd‫ّ َت‬aَ‫ َل‬:

“Tidak akan masuk Malaikat ke dalam mana-mana rumah yang ada di dalamnya
anjing dan gambar (berupa makhluk bernyawa).” (Shahih al-Bukhari)

‫‪JANGAN PAKAI TANGKAL, AZIMAT ATAU‬‬
‫‪WAFAK PENDINDING DIRI & KEDIAMAN‬‬

‫وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى يف يده حلقة من صفر‪:‬‬
‫"ما هذا" ؟ فقال ‪ :‬من الواهنة قال ‪":‬انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا‬

‫فإنك لو مت و يه عليك ما أفلحت أبدا‬
‫‪-Hadis riwayat Imam Ahmad-‬‬

TANGKAL NAZAR UNTUK LINDUNGI
DARI EVIL EYE


Click to View FlipBook Version