The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทำQR code ใช้ในการสอนประเภทและพันธุ์สุกร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mook_miik, 2022-03-24 02:08:51

ทำQR code ใช้ในการสอนประเภทและพันธุ์สุกร

ทำQR code ใช้ในการสอนประเภทและพันธุ์สุกร

วชิ าการเลย้ี งสุกรพันธุ์ Breeding Swine Raising

รหัสวิชา 20501-2308
หนว่ ยที่ 2

ประเภทและพันธ์สุ ุกร

ครผู ู้สอน ธาณียา เหล่าวนาสวสั ดิ์

Line:ครูมกุ

จุดประสงค์การเรยี นรู้

เพอื่ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจเกยี่ วกับประเภทและ
1 พันธสุ์ ุกร
2 อธบิ ายลกั ษณะเด่นของพนั ธุ์สุกรท่ีนิยมเล้ยี งในประเทศ
3 เพ่อื ใหม้ ีทักษะในการจาแนกพันธสุ์ กุ ร

History of pig Domestication

Sus domesticus

สุกรยุโรป Sus scrofa สุกรเอเชยี

ช่ือวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์
Sus scrofa Sus vittatus

ลกั ษณะ : แข็งแรง ว่องไว Sus vittatus

คล้ายสุนัข มีไขมันต่า เป็นหนุ่ม ลกั ษณะ : อ้วน เต้ีย
เป็นสาวช้า
กลม ไขมันมาก เป็นหนุ่ม
เป็นสาวเร็ว

การจาแนกสุกรตามคณุ ภาพซาก

1 ประเภทมัน (.L..a..r.d...t..y.p..e..)
ลักษณะ : ลาตัวสั้น อว้ นเตย้ี ไขมันมาก สะโพกเลก็
2ประเภทเนอ้ื (.M...e..a.t...T..y..p.e..)
ลักษณะ : ไหลโ่ ตกว้าง สะโพกใหญห่ นา ลาตวั ส้ันหนา หลังโค้ง

3 ประเภทเบคอน (.B..a..c.o..n...t.y..p..e..)
ลักษณะ : ลาตวั ยาว มไี ขมนั น้อย เนอื้ สามชั้นมีช้ันของเนอ้ื หนาหลายชั้นสลับกับมนั

How to differentiate?

Lard type pig
Meat type pig
Bacon type pig

พนั ธส์ุ ุกร
พันธุ์...พ...นื้ ..เ.ม..ือ...ง.... (Native breeds)

ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อโรค ให้ลูกดก
เลีย้ งลูกเก่ง สามารถใชอ้ าหารคุณภาพต่าได้

พนั ธ.์ุ ต...่า..ง.ป...ร..ะ.เ.ท...ศ.. (Exotic breeds)

คณุ ภาพซากดี เติบโตเร็ว
อัตราการแลกนา้ หนกั ดี ให้ลูกดก เลีย้ งลูกเกง่

พันธ์ุพ้ืนเมือง
(Native breeds)

ลกั ษณะโดยท่ัวไปของสกุ รพนั ธุพ์ ้นื เมือง

มีขนสีดา ทอ้ งยาน หลังแอ่น คางยอ้ ย
การเจรญิ เตบิ โตชา้ ให้ลกู ดก เล้ยี งลกู เกง่

พันธ์คุ วาย พนั ธพุ์ วง
พันธเุ์ หมยซาน
พนั ธร์ุ าด หรอื
กระโดน

พนั ธไุ์ หหลา

พนั ธ์ตุ า่ งประเทศ
(Exotic breeds)

การนาพนั ธ์เุ ขา้ ประเทศ

เพื่อผลทางการค้าปรับปรุงพันธุ์ให้ตรง
กับความต้องการของตลาด

เพื่อการปรบั ปรงุ พันธ์ุสุกรในประเทศให้
มคี ณุ ภาพ

สายพนั ธ์สุ กุ รท่นี ยิ มเลย้ี ง

.ด...ูร.็อ...ค...D...u..r..o..c...

.แ..ล..น..ด..เ์.ร..ซ....L..a...n..d..r.a..c..e...
.ล..า.ร..จ์..ไ.ว..ท..์..L..a..r..g..e....W....h..i.t..e.

หูตั้ง หวั โต ลาตวั ยาว , แคบลึก

จมูก ยาว ขน,หนัง

พนั ธุ์ลาร์จไวท์ สีขาว

LargeWhite สะโพก ไม่โต

ถ่ินกาเนดิ ประเทศองั กฤษ ไหล่ โต เลย้ี งลูก

เกง่ , นมมาก

ไหล่ กวา้ งหนา ลาตวั ยาว ซโี่ ครง 16 - 17 คู่

หูปรกใหญ่ หวั เรียวเลก็ ขน,หนัง สขี าว
สะโพก ไมโ่ ต
จมูก ยาว
ขา สั้น เลี้ยงลกู
พนั ธ์แุ ลนด์เรซ กระดูก บาง
เก่ง , ลกู ดก
Landrace นมมาก

ถนิ่ กาเนิด ประเทศเดนมาร์ค

เนื้อ ดี พนั ธดุ์ ูรอ็ ค
Duroc or Duroc jersey
หู ใหญ่ปานกลาง ลาตัว ยาว , แคบลกึ
ถน่ิ กาเนิด ประเทศสหรฐั อเมรกิ า
โคนตง้ั ปลายปรก
ขน
หน้า หกั
นา้ ตาลแดง , เหลอื งทอง

รา่ งกาย

แขง็ แรง , บึกบนึ

เลย้ี งลูก

ไมเ่ กง่ (เหมาะเป็นพอ่ พันธ์ุ)

ลาตัว ยาว , มกี ลา้ มเป็นมัดชัดเจน ขน,ผิว

หตู ัง้ หวั เรียวเลก็ สขี าว ลาตวั มจี ุดดาขอบ
รอบจุดสีดาเป็นขนสีขาว

(เหมอื นมีวงแหวนล้อมรอบ)

(Black-White spotted)

สะโพก โต

เลี้ยงลูก ไมเ่ ก่ง

จมกู ยาว ไหล่ กว้างหนา พนั ธ์เุ ปียแตรง

Pietrain

ถิน่ กาเนิด ประเทศเบลเยี่ยม

ไหล่ มีสีขาวพาดบรเิ วณ ลาตวั ยาว , หลัง คอ่ นขา้ งโค้ง
หัวไหล่และขาหน้า ขน สขี าว , สีดา
สะโพก โต
หูต้ัง หัวเล็ก

รา่ งกาย แขง็ แรง

จมูก ยาว พันธุ์แฮมเชยี ร์

Hampshire

ถน่ิ กาเนิด ประเทศองั กฤษ

ใบงานท่ี 2 เรอ่ื งประเภทและพันธ์สุ กุ ร

ใหน้ กั ศกึ ษาแบง่ กลมุ่ กลมุ่ ละเท่า ๆกนั 5 กลุม่ ตามทคี่ รไู ด้จดั ให้

สรุปลักษณะเด่นของสุกร ดังนี้

กลมุ่ ท1ี่ สรปุ ลกั ษณะเดน่ ของสุกรพันธล์ุ ารจ์ ไวท์
กลุ่มท2่ี สรุปลักษณะเด่นของสุกรพันธ์แุ ลนด์เรซ
กลมุ่ ท3่ี สรุปลักษณะเดน่ ของสุกรพนั ธุ์ดูรอ็ ค
กลมุ่ ท4่ี สรปุ ลกั ษณะเด่นของสกุ รพนั ธุ์แฮมเชียร์
กลุม่ ท5่ี สรปุ ลกั ษณะเดน่ ของสุกรพนั ธุ์เปยี แตรง

ลาร์จไวท์

Q&A

การเรยี นรู้ทดี่ ีเกดิ จากการตงั้ คาถาม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เล่มประเมินครูผู้ช่วยแนน ครั้งที่ 3
Next Book
กลุ่ม 6 ปรัชญาของราธกฤษณัน