The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นาวิกศาสตร์ ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นาวิกศาสตร์, 2022-05-10 07:59:42

นาวิกศาสตร์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

นาวิกศาสตร์ ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

“...ไม่ว่าจะทำางานใดต้องตั้งใจกระทำาให้จริง ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความอุตสาหะหมั่นขยัน
โดยมุ่งถึงผลอันเป็นประโยชน์ของงานนั้นเป็นสำาคัญ...”

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐


บรรณาธิการ แถลงสวัสดีครับท่านสมาชิกนิตยสารนาวิกศาสตร์ท่เคารพรัก
ทุกท่าน เดือนกรกฎาคมมีวันส�าคัญจ�านวนมาก และที่ส�าคัญ
ท่สุดคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ศกนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกาย
ด้วยสีเหลืองเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสนี้ครับ

ในฉบับน้มีเร่องราวท่น่าสนใจมาฝากท่านสมาชิกเช่นเคยครับเร่มจากคุณครูพลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์ ได้กรุณา
ให้ข้อคิดถึงประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์เพ่อเตรียม

ผู้นาทางทหารไว้ใน “ศึกษาประวัติการยุทธ์ทางเรือ: บทเรียน

และการประยุกต์ใช้” ต่อจากน้น พลเรือโทพัน รักษ์แก้ว

จะให้ข้อสังเกตถึงเหตุผลที่ชาติต่าง ๆ มาร่วมงาน ASEAN International Fleet Review 2017 ที่พัทยาเมื่อปลายปี
๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ว่าแต่ละชาติอาจจะมียุทธศาสตร์หรือแนวคิดอย่างไรในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกองทัพเรือ ได้จัดขึ้น
ในครั้งนี้ ใน “ยุทธศาสตร์ในมหกรรมทางเรือนานาชาติที่พัทยา” ประวัติศาสตร์และอนาคตด้านการบินทหารเรือ
ก็มีความส�าคัญอย่างสูง โดยในฉบับนี้ พลเรือเอกศุภกร บูรณดิลก อดีตผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ จะน�าเสนอ

ต่อจากฉบับท่แล้วถึงขีดความสามารถปัจจุบันของกองการบินทหารเรือ ตลอดจนมุมมองว่าเราควรจะพัฒนาไปใน

แนวทางใดใน “ขีดความสามารถท่หน้า กบร. และแนวทางการพัฒนากาลังในปัจจุบัน (ตอนจบ)” จากน้น


เราจะพาท่านไปทบทวนประวัติศาสตร์การแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ โดย คุณครูพลเรือโท พัน รักษ์แก้ว จะได้ให้
มุมมองท่น่าสนใจว่าผลของการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ของยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กน้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน


อย่างไรใน “เมื่อสหภาพโซเวียต (รัสเซีย) มีปรมาณู และเกาหลีเหนือจะมีอาวุธนิวเคลียร์” และปิดท้ายเช่นเคยด้วย
“จารึกไว้ในสงคราม ตอน ‘เหรียญกล้าหาญจากเกาะนรก (ตอนจบ)’” โดยพันทิวา จะเล่าถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ
ของเหล่าทหารแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการยึดเกาะอิโวจิมาจากเหล่านักรบกล้าแห่งกองทัพญ่ปุ่น ตลอดจนชีวิตจริงย่งกว่านิยายของวีรบุรุษสงครามบางนายภายหลังสงคราม นอกจากน้ยังมีคอลัมน์ประจาอีกคับค่งเช่นเคย ขอเชิญ


ท่านผู้อ่านติดตามสาระต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในฉบับนี้อย่างเต็มเปี่ยม ณ บัดนี้ สวัสดีครับ
น.อ.
(จเร โฉมเฉลา)
บรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์


สารบัญนายกกรรมการราชนาวิกสภา
พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ
รองนายกกรรมการราชนาวิกสภา
พลเรือโท วินัย วิรัชกุล
กรรมการราชนาวิกสภา
พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ
พลเรือตรี บำารุงรัก สรัคคานนท์
พลเรือตรี ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ๒๐
พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม
พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ
พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น
พลเรือตรี อนุชาติ บุญรอด
พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม
พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ
พลเรือตรี อนุชาติ อินทรเสน
พลเรือตรี กิติพงษ์ เรืองเดช
นาวาเอก กำาจร เจริญเกียรติ
กรรมการและเลขานุการราชนาวิกสภา
นาวาเอก จเร โฉมเฉลา
เหรัญญิกราชนาวิกสภา
เรือเอก สุพจน์ บัวดิศ
ที่ปรึกษาราชนาวิกสภา
พลเรือโท คำารณ พิสณฑ์ยุทธการ
พลเรือโท เกรียงไกร อนันตศานต์

พลเรอตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ บทความ


พลเรอตร ธเนศ อินทรัมพรรย์
พลเรอตรี วุฒิชัย สายเสถียร

บรรณาธิการ
นาวาเอก จเร โฉมเฉลา ๙ ศึกษาประวัติการยุทธ์ทางเรือ : บทเรียนและการประยุกต์ใช้
ผู้ช่วยบรรณาธิการ พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์
นาวาเอกหญิง ชไมพร วันเพ็ญ ๒๐ ยุทธศาสตร์ในมหกรรมทางเรือนานาชาติที่พัทยา
ประจำากองบรรณาธิการ
นาวาเอก วชิรพร วงศ์นครสว่าง พลเรือโท พัน รักษ์แก้ว
นาวาเอก ประสงค์ สังข์ทอง ๓๐ ขีดความสามารถที่หน้า กบร. และแนวทางการพัฒนา
นาวาเอก วิฉณุ ถูปาอ่าง
นาวาเอก สมริทธ์ งามสวย กำาลังในปัจจุบัน (ตอนจบ)
นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์ พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก
นาวาเอกหญง สีวิลา พิพัฒนนันท์


นาวาเอก ธาตรี ฟักศรีเมือง ๔๕ เม่อสหภาพโซเวียต (รัสเซีย) มีปรมาณู และเกาหลีเหนือจะมีอาวุธ
นาวาโทหญิง ศรุดา พันธุ์ศรี นิวเคลียร์
นาวาโทหญิง อรณัฐ โพธิ์ตาด พลเรือโท พัน รักษ์แก้ว
เรือโท เกื้อกูล หาดแก้ว
เรือโท อัศฐวรรศ ปั่นจั่น ๕๔ จารึกไว้ในสงคราม ตอน “เหรียญกล้าหาญจากเกาะนรก”
เรือตรีหญิง อภิธันย์ แก่นเสน (ตอนจบ)
ว่าที่เรือตรีหญิง กฤตนัท เบญจฆรณีกุล
สำานักงานราชนาวิกสภา พันทิวา
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒
๐ ๒๔๗๕ ๔๙๙๘
s ส่งข้อมูล/ต้นฉบับได้ที่ [email protected]
s อ่านบทความเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ WWW.RTNI.ORG


คลังความรู้
คู่ราชนาวี

ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คอลัมน์ประจำา๑ บรรณาธิการแถลง
๓๐ ๔ คุยกับกองบรรณาธิการ

๘ ภาพในอดีต
๖๕ ข่าวนาวีรอบโลก
๖๘ นานาสาระ
๗๐ A Mixed Bag of English
๗๒ พจนานุกรมศัพท์ชาวเรือ
๗๔ สุขภาพนาวี
๗๖ เกร็ดความรู้ด้านศาสนพิธี
๗๗ กฎหมายใกล้ตัว

๔๕ ๗๙ ภาพกิจกรรมกองทัพเรือ
๘๗ ประทีปธรรม
๘๘ การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
๙๐ มาตราน้ำา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เวลาดวงอาทิตย์ - ดวงจันทร์ ขึ้น - ตก
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ - สิงหาคม ๒๕๖๑ปกหน้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ปกหลัง วัดประจำารัชกาลที่ ๑๐ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
(วัดทุ่งสาธิต)
ที่มา : https://www.reviewthaitravel.com/วัดวชิรธรรม
สาธิตวรวิหารวัดทุ่งสาธิต/
ในปกหน้า พระราชดำารัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในปกหลัง เรื่องเล่าชาวเรือ
พิมพ์ที่ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
เจ้าของ ราชนาวิกสภา
ผู้โฆษณา นาวาเอก จเร โฉมเฉลา
ผู้พิมพ์ นาวาเอก สมริทธ์ งามสวย


ข้อคิดเห็นในบทความที่นำาลงนิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นของผู้เขียน มิใช่ข้อคิดเห็นหรือนโยบายของหน่วยงานใดของรัฐและมิได้ผูกพันต่อทางราชการแต่อย่างใด
ได้นำาเสนอไปตามที่ผู้เขียนให้ความคิดเห็นเท่านั้น การกล่าวถึงคำาสั่ง กฎ ระเบียบ เป็นเพียงข่าวสารเบื้องต้น เพื่อประโยชน์แก่การค้นคว้า


คุยกับกองบรรณาธิการฯ


ภาพ : http://www.wegointer.com/2014/07/uni-life


สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ฯ และผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน นิตยสารนาวิกศาสตร์เป็นนิตยสารที่ยังคงคุณค่าและอยู่คู่กับกองทัพเรือ
ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒ ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในประเภทต่าง ๆ และความรู้ทั่วไป

ซึ่งแต่ละบทความที่ได้ลงพิมพ์นั้นได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการราชนาวิกสภาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้
ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและเป็นไปตามระเบียบราชนาวิกสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดทำต้นฉบับ
นิตยสารนาวิกศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของบทความที่ได้ลงพิมพ์จะมีค่าตอบแทน หน้าละ ๓๐๐ บาท และในรอบปี
ยังมีเงินรางวัลบทความดีเด่น พล.ร.อ.กวี สิงหะ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ราชนาวิกสภาและกำลังพลกองทัพเรือช่วยกันลงคะแนนให้เป็นบทความดีเด่นประจำปี และจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวน ี้
ในวันคล้ายวันก่อตั้งราชนาวิกสภาในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
บทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงพิมพ์ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ จะต้องมีเนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของราชนาวิกสภา คือ เป็นบทความที่ส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่วิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
ราชนาวิกสภา รวมทั้งเป็นบทความที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือกับประชาชน และให้สาระประโยชน์
ที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีสำนวนโวหาร มีข้อคิดและความริเริ่ม มีคุณค่าในเรื่อง และมีความน่าอ่าน ทั้งนี้ ระเบียบราชนาวิกสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการจัดทำต้นฉบับนิตยสารนาวิกศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดประเภทต่าง ๆ ของบทความไว้ ดังน ี้
- บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์ทางเรือ ยุทธวิธีทางทหารและทางเรือ
แนวคิดและวิธีปฏิบัติทางทหาร แนวคิดทางด้านความมั่นคงของชาติ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติทางทหาร
- บทความวิเคราะห์สถานการณ์โลก สถานการณ์ภายในประเทศ ทักษะความรู้เกี่ยวกับทหารเรือ
- บทเรียนจากสงครามในอดีต ประวัติศาสตร์การยุทธ์ทางเรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเรือ
- ประสบการณ์ในอดีตที่เป็นประโยชน์ต่อทหารเรือรุ่นหลัง หรือเรื่องที่หน่วยเหนือสั่งการเร่งด่วน

กองบรรณาธิการฯ


- บทบาทและกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ วันสถาปนาหน่วย ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
กองทัพเรือและประเทศชาติ ประวัติบุคคลสำคัญ บุคคลดีเด่น และเรื่องจากปก
- ความรู้ทั่วไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กีฬา ศาสนา และสุขภาพ
สำหรับบทความที่ดีจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ มี ๓ ส่วน ด้วยกันคือ
ส่วนแรก จะต้องมีบทนำ ที่มีสาระความสำคัญและจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะเขียน เป็นการปูพื้นฐานเข้าสู่
เนื้อความของบทความ ส่วนบทนำนี้เป็นส่วนที่ผู้เขียนจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจในเรื่องนั้น ๆ นั่นเอง
ส่วนที่สอง คือ ส่วนสาระสำคัญของเรื่อง ในส่วนนี้ผู้เขียนควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญ ๆ และลงรายละเอียด

ของประเด็นตามที่ได้วางโครงเรื่องไว้ โดยจัดลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาสาระนั้น
ควรมีความต่อเนื่องกัน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระนั้นได้โดยง่าย จากนั้นเรียบเรียงเนื้อหา อย่างไรก็ตาม บทความ
ที่ดีควรมีการนำเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนไว้ด้วย ซึ่งอาจออกมาในลักษณะของการวิเคราะห์ วิจารณ์ ข้อมูล
เนื้อหาสาระ ให้เป็นประเด็นที่เป็นส่วนของการริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน หรืออาจจะนำเสนอไปพร้อม ๆ
กับการนำเสนอเนื้อหาสาระ หรือนำเสนอก่อนการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาสาระก็ได้ ส่วนนี้ก็แล้วแต่สไตล์การเขียน
ของผู้เขียน
ส่วนที่สาม เป็นบทสรุปสาระของรายละเอียดในเนื้อหาหรือเสนอเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อเนื้อหา การสรุป
จะเน้นประเด็นสำคัญหรือประเด็นหลักทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของส่วนเนื้อหาได้
นอกจากนี้ จะต้องมีส่วนประกอบตอนท้ายคือบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง เมื่อผู้เขียนนำข้อความหรือ

ผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงานของใคร ทำเมื่อไร และนำมาจากไหน เป็นการให้เกียรติเจ้าของงาน
และประกาศให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ส่วนนั้นไม่ใช่ความคิดของผู้อื่น รวมทั้งเป็นการให้หลักฐานแก่ผู้อ่าน สามารถไปสืบเสาะแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม หรือติดตามตรวจสอบหลักฐานได้
กองบรรณาธิการฯ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือและบุคคลทั่วไปมาร่วมเผยแพร่ความรู้ ด้วยการส่ง
เรื่องราวถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ที่นำมาสู่การเป็นบทเรียนที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ชนรุ่นหลัง เพื่อลงพิมพ์
ในนิตยสารนาวิกศาสตร์ โดยเขียนเป็นบทความจำนวน ๕ - ๒๐ หน้า พร้อมภาพประกอบเนื้อหา ส่งถึง แผนกนาวิกศาสตร์
สำนักงานราชนาวิกสภา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๒ หรือ

๐ ๒๔๗๕ ๔๙๙๘ หรือส่งข้อมูลไปที่ อีเมล์ [email protected] พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เพื่อการติดต่อกลับหากมีการแก้ไขหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ท้ายนี้ ขอฝากคำคมสร้างแรงบันดาลใจของ มาร์ค ทเวน ผู้เป็นนักเขียนชาวอเมริกัน “แม้ว่าไวน์จะรสเลิศ
แต่ไม่ใช่ทุกคนจะดื่มไวน์ เขียนหนังสือให้เหมือนน้ำเปล่าเพราะทุกคนต้องดื่มมัน”
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ


https://www.pinterest.com/pin/858006166481297673/


มหาวชิราลงกรณศิรวาท


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สมเด็จ พระประดับ แวววาววับจักรีวงศ์


พระ ทัยใฝ่ธ�ารง พุทธธรรมในทุกทาง

เจ้า ชีวิตยอดยิ่ง สรรพสิ่งทรงสะสาง


อยู่ หัวไม่เว้นวาง ประดับกลางหว่างใจชน


มหา ใหญ่ยิ่งยศ เกียรติปรากฏทุกแห่งหน


วชิรา ลงกรณดล เพชรแห่งไทยหาใดเทียม


บดินทรรุ่ง ในนอกกรุงเสด็จเยี่ยม


เทพยพระทัยเปี่ยม ประดุจเทพของชาวไทย

วรางกูรเลิศเกิน ค�าสรรเสริญที่ขานไข


ขอพระรัตนตรัย ป้องเป่าปัดให้เปรมปรีดิ์


กองทัพเรือนั้นหนอ น้อมยกยอกรชุลี


สมเด็จพระจักรี ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม


ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการนิตยสารนาวิกศาสตร์

(นาวาเอกธรรมนูญ วิเศษสิงห์ ร้อยกรอง)


เรือตรีหญิง เบญจรัตน์ ดีกระจ่าง“ประวัติของป้อมไพรีพินาศและ

ป้อมพิฆาตปัจจามิตร ที่จังหวัดจันทบุรี”ในปี พ.ศ.๒๓๗๕ ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับประเทศญวน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชดำริว่า เมืองจันทบุรีเป็นหัวเมืองหน้าด่านสำคัญทางฝั่งทะเลตะวันออก จึงโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างป้อมขึ้นที่เขาแหลมสิงห์ และที่ปากน้ำแหลมสิงห์ จำนวน ๒ ป้อม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ ในขณะที่ทรงผนวชได้เสด็จจันทบุรีทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามป้อมว่า “ไพรีพินาศ” และ
“พิฆาตปัจจามิตร” สำหรับป้อมไพรีพินาศซึ่งตั้งอยู่บนเขาแหลมสิงห์นั้น เวลาต่อมาได้สร้างเจดีย์ไว้บนฐานป้อมเดิม

ซึ่งยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ส่วนป้อมพิฆาตปัจจามิตรที่สร้างขึ้นที่ชายหาดแหลมสิงห์ ขณะนี้คงเหลืออยู่แต่ฐานของป้อม
เพราะฝรั่งเศสได้รื้อทำลายเสียเมื่อครั้งที่เข้ายึดครองเมืองจันทบุรีจากเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และฝรั่งเศสได้สร้างตึกแดง
ขึ้นแทนสำหรับเป็นที่พักของทหารฝรั่งเศส8 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ศึกษาประวัติการยุทธ์ทางเรือ :


บทเรียนและการประยุกต์ใช้

“เราสามารถเรียนให้ฉลาดได้สามวิธี วิธีแรกโดยการไตร่ตรอง พลเรือเอก ไพศาล นภสินธุวงศ์
ซึ่งเป็นวิธีสูงส่งที่สุด วิธีที่สองโดยการเลียนแบบซึ่งเป็นวิธีง่ายที่สุด
และวิธีสุดท้ายโดยอาศัยประสบการณ์ซึ่งเป็นวิธีที่ขมขื่นที่สุด”
ขงจื๊อ

“ยิ่งท่านรู้อดีตมากเท่าใด ท่านจะเตรียมอนาคตได้ดีเท่านั้น”
Theodore Roosevelt


นาเร่อง คนร่นใหม่มักโต้แย้งเก่ยวกับการศึกษา

ประวัติศาสตร์ว่า เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย เรื่องเก่าคร่ำาครึ
โลกได้ก้าวไปไกลมากแล้ว ไม่ควรเสียเวลาไปกับ
การศึกษาของเก่าในอดีต ไม่ค่อยเกิดประโยชน์นัก

แตมคนจานวนไมนอยทมความเหนตาง โดยเฉพาะ


พวกปัญญาชน ท่ยังเห็นความสาคัญของประวัติศาสตร์


เพราะพวกเขาตระหนักดีวาประวัตศาสตรมักซ้ำารอย
อยบอยครง (History repeats itself) การศกษา
ประวัติศาสตร์ทำาให้เรามีโอกาสเลี่ยงการทำาผิดซ้ำาซาก
บทความน้จะเน้นเก่ยวกับประวัติการยุทธ์ทางเรือ เป็นท่ยอมรับกันว่าการเข้าใจการยุทธ์ทางเรือ

เป็นหลัก ท้งน้จากประสบการณ์ท่ผ้เขียนได้คลุกคล ี ในประวัติศาสตร์เป็นพ้นฐานสาคัญในการเตรียม

อย่ในวงการศึกษาของกองทัพเรือ เห็นว่าการศึกษา ให้พร้อมสำาหรับความขัดแย้ง หรือสงครามที่อาจเกิดขึ้น

ท้งระดับต่ำากว่าสัญญาบัตรและหลังจบการศึกษา ในอนาคต หากใครศกษาประวัตศาสตร์มาบางระดับปริญญาตรี (post graduate) ยังให้น้ำาหนัก จะทราบดีว่าบรรดานายพลเรือท่มีช่อเสียงต่างศึกษา


ความสาคัญเร่องดังกล่าวน้น้อยมาก เม่อเปรียบเทียบ ประวัติศาสตร์อย่างจริงจังตลอดช่วงชีวิตของพวกเขากับอารยประเทศต่าง ๆ ท่ศึกษาเร่องน้กันอย่างจริงจัง เช่น Stephen B. Luce ของ ทร.สหรัฐอเมริกา เขียนประเดนสาคญอย่างหนงทเปนจุดออน คือการทเรา ตาราว่าด้วยความร้ด้านการทหารและประวัติศาสตร ์


ไม่ใคร่มีประสบการณ์ในการรบทางทะเลขนาดใหญ ่ ทางเรือ เขาช้ให้เห็นว่าในสงครามฝ่ายใดบ้างท่ได ้
ดังน้นความร้ความเข้าใจเก่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของ กระทาความผิดพลาด พร้อมกับเสนอแนะว่าควร


สงครามทางเรือ จึงขาดบทเรียนท่ได้รับโดยตรงจากการรบ หลีกเล่ยงอย่างไร เขาเป็นคนท่ได้ต่อส้กับระบบราชการ


แต่น่นมิได้หมายความว่าเป็นการปิดโอกาสสาหรับการ ได้สาเร็จในการก่อต้ง Naval War College ท่ Newport RI


เรียนร้เสียเลย ส่งดีท่สุดประการหน่งท่เราสามารถเรียน พลเรือเอกหลวงสินธ์สงครามชัย (สินธ์ กมลนาวิน)
ร้ได้อย่างลึกซ้งคือ โดยการศึกษาประวัติการยุทธ์อย่าง เป็นนายทหารเรือท่มีช่อเสียงมากคนหน่งท่ได้เขียน


เป็นระบบและมีเหตุผล จะทาให้ชดเชยความขาดแคลน ตาราประวัติการยุทธ์ทางเรือไว้มากมาย และยังทรง


ดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง คุณค่า แม้ในปัจจุบัน
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 9


บทเรียนอมตะ
ธรรมชาติของสงครามไม่เคยเปลี่ยนแปลง

บรรดาผ้สนับสนุนความคิดเร่องความสาคัญย่ง
ขององค์วัตถุเช่อว่า เทคโนโลยีทางเรือเปล่ยนทุกส่งทุกอย่างของยุทธวิธี และประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่อย่ใน


ประเด็นน้ แต่กระน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ได้เปล่ยน


ธรรมชาติของสงคราม เป็นแต่เพียงเปล่ยนแปลง

ลักษณะของสงคราม (ตามแนวความคิดของ
Clausewitz - War’s nature does not change -
only its character) เช่น ความรุนแรง และมีพื้นฐาน
มาจากทางการเมือง เป็นต้น แต่หากพิจารณาธรรมชาติ
ของสงครามลึกลงไปถึงระดับยุทธการและยุทธวิธี


จะเหนชดเจนวาธรรมชาตของสงครามยงคงเปน อมตะ


Alfred Thayer Mahan ท่ทหารเรือระดับปัญญาชน อย่อีกต่อไป เช่น ความริเร่มของปัจเจกบุคคล ความเข้าใจ

เกือบท่วโลกร้จักดี ได้ยืนยันว่า “ประวัติศาสตร์ย่อมดีกว่า อย่างละเอียดท่วถึงเจตจานงของผ้บังคับบัญชา ความหลักการที่ถูกกาหนดโดยตัวของมันเอง...มันเป็นเร่องราว สาเร็จจากการรวมตัวให้เข้มแข็งด้วยการไล่ล่ากาลังข้าศึก

ของประสบการณจริงจากการปฏิบติ” เขาได้ศกษา ท่แตกกระจัดกระจายอย่างรวดเร็วและต่อเน่อง ส่งเหล่าน ี ้ประวัติศาสตร์ของอังกฤษในอดีตจนเขาสามารถสร้าง เป็นธรรมชาติของสงครามที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา และหาก
ทฤษฎีสมุททานุภาพข้นมาจนทาให้ประเทศสหรัฐอเมริกา นำามาใช้ยังคงมีผลเชิงบวกเสมอได้กลายเป็นประเทศมหาอำานาจในเวลาต่อมา แม้แต่ Albert Einstein ซ่งเป็นอัจฉริยะของโลก


โดยทั่วไปแล้ว ประวัติศาสตร์ช่วยทำาให้เกิดมุมมอง ยังกังวลท่คนให้ความสาคัญทางด้านเทคโนโลย ี


ของเหตุการณ์จากอดีตในมิติท่กว้างและลึก สอนให้เรา มากเกินไปว่า “ข้าพเจ้ากลัวว่าวันท่เทคโนโลย


ระมัดระวังในการแสดงออกหรือคาพูดท่กากวม และ นาหน้าการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โลกน้จะเป็นยุค
การด่วนตัดสินใจ นอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นว่าบางครั้ง ของพวกปัญญาอ่อน”
ความผิดพลาดเกิดข้นง่ายเหลือเกิน และความผิดพลาดน้น


ทาให้เกิดผลกระทบทางลบในวงกว้างได้อย่างไร หลาย ๆ ความผิดพลาดที่ไม่ติดตามผลให้ถึงที่สุดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เป็นส่วนสาคัญของปฏิสัมพันธ ์ ผ้บัญชาการรบทางเรือหลายคนได้กระทาท่ซับซ้อนและเป็นพลวัตร (Dynamic) ระหว่างปัจจัยมนุษย ์ ผิดพลาดท่ไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเพ่อปิดผนึกชัยชนะ

และเครื่องจักรสงคราม ของเขา โดยการไล่ล่าข้าศึกให้ถึงจุดจบดังตัวอย่าง
ชดเจนทสดวาเราไมสามารถทานายอนาคต ในประวัติศาสตร์ เช่นในปี ค.ศ.๑๗๔๔ นายพลเรือ

ลวงหนาไดถกตองแมนยาเสมอไป แตอยางนอย Thomas Mathews ของอังกฤษ เลิกติดตามไล่ล่า


ประวัติศาสตร์จะช่วยให้เราไม่กระทาผิดซ้ำารอยอย่างท ่ ี กองเรือผสมของฝร่งเศสกับสเปนในการรบนอกเมือง
คนร่นเก่าได้กระทาผิดพลาดมาแล้ว หากเราได้ถอด Toulon ของฝรั่งเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยเหตุบทเรียนและนามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและ ทเขาไดเปลยนวตถประสงคเดม ซงตอมากองเรอ

เหมาะสมกับสถานการณ์ ขององกฤษตองถอนตัว ผลจากการยุทธ์ฝรงเศส
10 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


และสเปนได้รับชัยชนะทางยุทธศาสตร์ ส่วน Mathews ผู้นำาที่เหนือกว่า นายพลเรือ John Jellicoe ผิดพลาด

ถูกพิจารณาในศาลทหาร ในปี ค.ศ.๑๗๔๖ ด้วยข้อหา ท่ไม่ไล่ติดตามกองเรือรบของเยอรมัน ปล่อยให้เดินทางกองเรอของเขาขาดการจดกำาลงทด หนขาศก กลับฐานทัพเรือได้อย่างง่ายดาย ท้งน้เพราะเขา

ไม่สามารถนำาข้าศึกเข้าสู่การยุทธ์ ทั้ง ๆ ที่สถานการณ์ เช่อว่าหากติดตามไปอาจต้องเผชิญกับ U-Boats
ได้เปรียบ ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๔๗ เขาถูกออกจาก หรือทุ่นระเบิดของเยอรมัน

ราชการ รวมท้งบรรดาผ้บังคับการเรืออีก ๗ คน ท่อย ่ ู


ภายใต้การบังคับบัญชาของเขา
ในการยุทธ์ที่ Beachy Head เมื่อเดือนกรกฎาคม


ปีค.ศ.๑๖๙๐ นายพลเรือของฝรงเศส de Tourvilleกระทาผิดพลาดทไม่ได้ติดตามไล่ล่ากองเรืออังกฤษ

ท่นาโดย นายพลเรือ Arthur Thames ได้ กระน้น

ก็ตาม ผลการยุทธ์คร้งน้ฝร่งเศสกลับได้รับการยกย่อง
ว่ามีชัยชนะทางยุทธวิธีอย่างดียิ่ง
ในการยุทธ์นอกเกาะ Isle de Groix ใกล้กับ Lorient


ของฝร่งเศสในทะเลเหนือ เม่อเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๗๙๕เป็นการยุทธ์ทางเรือท่ย่งใหญ่คร้งหน่ง ระหว่าง Channel


Fleet ของอังกฤษกับ Atlantic Fleet ของฝร่งเศส

อังกฤษเป็นฝ่ายถอยซ่งเรียกกันว่า Cornwallis’s
Retreat เม่อวันท่ ๑๗ เดือนมิถุนายน แต่ผลสุดท้ายอังกฤษเป็นฝ่ายชนะ กระน้นก็ตามนักประวัติศาสตร ์
ได้วิจารณ์การถอนตัวของอังกฤษท่รีบดำาเนินการ ในทางทหารการถอยหรือถอนตัวบางคร้งเป็นส่งอย่างรวดเร็ว ทาให้พลาดโอกาสทาลายกองเรือฝร่งเศส จาเป็น มิใช่เร่องเลวร้าย หากกระทาเพ่อต้งหลักใหม่ดัง
ให้เด็ดขาด ท่พลเอก Douglas MacArthur กล่าวว่า “ข้าพเจ้า

ไม่ได้ถอย เพียงแค่มุ่งไปข้างหน้าในทิศทางอื่นเท่านั้น”
Auftragstaktik (Mission Command)
ปรัชญาการบังคับบัญชาท่มีต้นตอมาจากปรัสเซีย

(สหรัฐอเริกา และอังกฤษเรียกว่า Mission Command)

หมายถง Leading by Mission (Fuehren mit


Auftrag) สาระสาคัญคือ ผ้บังคับบัญชาระดับสูง
มอบเป้าหมาย (Goal) หรือ Mission ส่วนผ้บังคับการยุทธ์ท่ Jutland ในปี ค.ศ.๑๙๑๖ กองเรือ บัญชาระดับรองปฏิบัติภารกิจได้อย่างเสรีริเร่มด้วยตนเอง

Grand Fleet ของอังกฤษ ประสบความสำาเร็จทางด้าน โดยมีความอ่อนตัวภายใต้กรอบของเวลาและเจตจานง


ยุทธศาสตร์ แต่ชัยชนะด้านยุทธวิธีกลายเป็นฝ่าย ของผบงคบบญชา กล่าวง่าย ๆ ว่าผ้บังคับบัญชาระดับสูงเยอรมัน ซ่งมีกองเรือ High Seas Fleet ท่มีกาลัง จะมอบ What to do ส่วนผู้บังคับบัญชาระดับรองจะมี
ด้อยกว่า แต่เป็นกองเรือที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี และมี ความริเริ่ม How to do
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 11


บทเรียนทางยุทธวิธีทางเรือในประวัติศาสตร์แสดง การยุทธ์ที่มีชื่อเสียง ที่ Jutland เมื่อบ่ายวันที่ ๓๑
ให้เห็นอย่างมากมาย เกี่ยวกับ Auftragstaktik เช่น การ เดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.๑๙๑๖ ระหว่างอังกฤษ

รบของ Lord Nelson, Heihachiro Togo, Reinhard กับเยอรมนี โดยอังกฤษเป็นต่อด้านกำาลังรบ นายพลเรือ

Scheer เป็นต้น Reinhard Scheer ผ้บัญชาการกองเรือ High Seas Fleet
ของเยอรมัน ได้ประยุกต์ใช้ Mission Command ด้วยการ

มอบอานาจการริเร่มให้แก่ผ้ใต้บังคับบัญชาระดับรอง ๆ


ลงไป ภายใต้ขอบเขตเจตจานงของหน่วยเหนือ นายพลเรือ


Scheer เพียงออกคาส่งท่ว ๆ ไป ปล่อยให้ผ้ใต้บังคับบัญชาระดับรองปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมนั้น ๆ
ในทางกลับกันบรรดานายทหารของอังกฤษ
ไม่ได้รับการฝึกหัดศึกษาในวิถีทางดังกล่าว พวกเขา

จึงเกิดการลังเลท่จะส่งข่าวสารไปยัง Jellicoe เอง


และทาการส้รบเองกับข้าศึกเม่อมีโอกาส ใช้วิธีการNelson ฝึกบรรดาผ้บังคับการเรือของเขาให ้ ควบคุมด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดต่อการยาตรากาลัง
ทางานเป็นทีมและรีบคว้าโอกาสทันที เม่อสถานการณ ์ ของกองเรือรบท้งหมด โดยมิได้แจ้งเจตจานงของเขา


อานวย โดยไมตองรอคาสงจากเขา Nelson รวมความ แก่บรรดากองเรือ (Squadrons and flotillas) น้น
ต้งใจของพวกเขาให้กลมกลืนเป็นหน่งเดียว แต่ขณะ เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเร่องการส่งการและ

เดียวกันปล่อยให้พวกเขามีอิสระในการปฏิบัติภายใต ้ การควบคุมของทั้ง ๒ ฝ่าย


ขอบเขตเดยวกน ดงตวอยางทเกดขนกอนการยทธ ์ ผลการยุทธ์ท่ Jutland สาธารณชนของอังกฤษ

ท่ปากแม่น้ำาไนล์ ในปี ค.ศ.๑๗๙๘ และการยุทธ ์ รสึกผิดหวังมาก แต่ Winston Churchill’s ซงเปน
ทแหลมทราฟลการ์ ในปี ค.ศ.๑๘๐๕ เขาเชิญบรรดา Lord of Admiralry (รัฐมนตรีกระทรวงทหารเรือ)ผ้บังคับการเรือและนายพลเรือท้งหมดประชุมถกแถลง ในระหว่างสงครามโลกคร้งท่ ๑ น้น ได้ให้ข้อสังเกต
แผนการรบแบบโต๊ะกลม บนเรือธง Vanguard และ อย่างพอรับได้ว่า Jellicoe เป็นคนหน่งท่เกือบทาให ้


Victory ของเขาตามลาดับ ในการประชุมเขาอธิบาย จักรวรรด์อังกฤษแพ้สงครามในช่วงของบ่ายวันน้นแผนการรบอย่างละเอียดเก่ยวกับเจตจานงของเขา แต่การยุทธ์กลับพิสูจน์ให้เห็นถึงความกล้าหาญของ
สาหรับการยุทธ์ท่จะดาเนินการต่อไป แล้วให้มีการซักถาม Jellicoeวิจารณ์แผนอย่างเต็มท่ ผลท่ตามมาคือเขาได้รับการ ความสำาคัญของการฝึกสำาหรับหน่วยกำาลังรบ
ตอบสนองจากผ้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีเย่ยมจนได้รับ


ชัยชนะอย่างย่งใหญ่ท้งสองคร้ง นายพลเรือ Togo


ของญ่ป่นท่ได้รับชัยชนะคร้งย่งใหญ่อย่างท่ไม่มีใคร

คาดคดวาชาติผวเหลือง สามารถเอาชนะชาติผวขาวระดบมหาอานาจได ในการยทธ์ท่ช่องแคบ Tsushima


เมื่อเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ.๑๙๐๕ หนึ่งในปัจจัยสำาคัญ
ท่ทาให้ได้รับชัยชนะคือ การประยุกต์ใช้ Mission


Command
12 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประวัติศาสตร์การยุทธ์ทางเรือได้แสดงให้เห็น ได้รับเล่อนยศเป็นพลเรือโท และเป็นผ้บัญชาการ


ถึงความสาคัญย่งของการฝึกสำาหรับหน่วยกาลังรบ ทหารเรือในเวลาต่อมา ส่วนนายพลเรือ Persano

ทุกระดับชั้น ตั้งแต่นายพลเรือจนถึงลูกเรือ เมื่อต้องการ ของฝ่ายอิตาลี ถูกปลดออกจากตาแหน่ง นับว่า


ความสาเร็จ กาลังรบทางเรืออาจมีขนาดใหญ่และ ถูกลงโทษที่ไม่รุนแรงนัก


มีอุปกรณ์ อาวุธช้นเลิศ แต่ขาดประสิทธิภาพ เพราะ

ด้อยในด้านการฝึกและมีหลักนิยมท่ไม่ดี ตัวอย่าง
ที่เห็นชัดเจนมากซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร Fleet Tactic
ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา คือ การยุทธ์ท่ Lissa


เม่อวันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.๑๘๖๖ ในทะเล


อเดรียติก ระหว่างกองเรือของจกรวรรดออสเตรีย ซงม ี
กาลังด้อยกว่ากองเรือของอิตาลี เป็นการรบคร้งสุดท้าย

ในประวัติศาสตร์ท่ใช้การปะทะแบบใช้เรือชนกัน
(Ramming) ฝ่ายอิตาลียิงปืนเรือถึง ๑,๔๕๐ นัด
ในระหว่างการปะทะ แต่ไม่สามารถจมเรือออสเตรีย

ได้แม้แต่ลาเดียว ขณะเดียวกันฝ่ายตนเสียเรือไป ๒ ลาอิตาลีแพ้อย่างเด็ดขาดท้ง ๆ ท่มีกาลังเหนือกว่า ฝ่าย

ออสเตรียแม้มีกำาลังรบที่ไม่ทันสมัยเท่าอิตาลี แต่กองเรือ

ได้รับการฝึกมาอย่างดี อตาลคงลมไปวาความเขมแขงท่แท้จริงของกองเรือหาได้ข้นอย่กับอาวุธท่เป็นเลิศ การรบคร้งน้ ไม่มีผลต่อสงครามโดยรวม การพ่ายแพ ้


เพียงอย่างเดียว แต่ยังข้นอย่กับปัจจัยมนุษย์ท่ม ี ของอิตาลีซ่งเป็นพันธมิตรกับปรัสเซียถูกลดความสนใจความสาคัญไม่ด้อยไปกว่า น่นคือ สมรรถนะและ จากการพ่ายแพ้บนบกของออสเตรียท่ Koeniggraetzการฝึกมาอย่างดี กองเรืออิตาลีขาดการจัดหน่วยท่ดี ในสงคราม Austro-Prussian War ป ค.ศ.๑๘๖๖


ทหารอ่อนด้อยด้านวินัยและการฝึกในทะเล ท่ปรัสซียได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วใน ๗ สัปดาห์


น้อย ลูกเรือส่วนใหญ่เป็นหน้าใหม่ (Green Crew) ทาความตกตะลึงให้แก่ชาติมหาอานาจยุโรป ไม่มีใคร
ขาดทักษะด้านการใช้อาวุธปืน นายทหารส่วนใหญ ่ คาดคิดว่า Prussia ซึ่งเป็นประเทศมหาอำานาจขนาดเล็ก


ขาดประสบการณ์ในการรบ จะสามารถชนะออสเตรีย ซ่งเป็นมหาอานาจระดับการปะทะกนของ ๒ ฝายประกอบดวย หัวแถวได้อย่างรวดเร็วมากการยุทธ์ย่อย ๆ หลายคร้ง การยุทธ์คร้งสาคัญระหว่างเรือห้มเกราะของออสเตรียจานวน ๗ ลา


ปะทะกับเรือห้มเกราะของอิตาลีจานวน ๔ ลา

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ

ผ้บัญชาการของเรือออสเตรีย พลเรือตรี Tegetthoff


ทนาเรอตดขบวนเรอของอตาลเปนการแบ่งแยก


แล้วทาลายเรือท่ถูกโดดเด่ยว หลังชัยชนะท่ Lissa


ทาให้ Tegetthoff กลายเป็นฮีโร่ของออสเตรีย
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 13


อย่างจรงจงและฝกหนักของบรรดานกบนญปน

ท่สามารถจมเรือผิวน้ำาทรงพลังท้ง ๒ ลาของอังกฤษได้อย่างไม่ยากนัก ท้ง ๆ ท่อังกฤษได้พัฒนาเคร่องควบคุมการยิงสาหรับปืนต่อส้อากาศยานข้นมาใหม่ เหตุการณ ์
คร้งน้นนอกจากแสดงถึงประสิทธิภาพของนักบินญ่ป่นแลวยังเป็นการปิดฉากความคิดท่บรรดานายพลเรอ

ได้เช่อกันว่า เรือประจัญบานเป็นเรือท่มีอานุภาพสูงสุด
ในการรบทางเรือ
กองทัพเรือญ่ป่นในสงครามโลกคร้งท่ ๒ นับต้งแต ่


เร่มสงครามได้ฝึกนักบินท่ปฏิบัติการบนเรือบรรทุก
เคร่องบินอย่างยอดเย่ยม จนกระท่งถึงการยุทธ์ที่
Midway ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๔๒ เมื่อได้สูญเสีย


เรือบรรทุกเคร่องบินจานวน ๔ ลา และนักบินอีก

จานวนมากในการยุทธ์คร้งน้น จากน้นเป็นต้นมาคุณภาพ

ของนักบินและประสิทธิภาพในการรบเร่มตกต่ำาอย่างเห็น
ได้ชัดเจน ในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.๑๙๔๔ การยุทธ ์
ใน Philippine Sea ประสบการณ์และทักษะของ
ผ้บังคับบัญชาและนักบินได้ตกต่ำาลงอย่างน่าใจหาย
ผ้บังคับการเรือบรรทุกเคร่องบินเกือบท้งหมดผ่าน
ประสบการณ์เพียงแค่ ๒ - ๓ เดือน เท่านั้นและในหมู่บินของเรอบรรทกเครองบนมนกบนผานประสบการณบน
ไม่เกิน ๑๐๐ ชั่วโมง
ตรงกนขามกบนกบนของกองทพเรอสหรฐอเมรกา

ต่างผ่านการฝึกมาก่อนถึง ๒ ปี และมีช่วโมงบิน

๓๐๐ ช่วโมง ก่อนท่จะผ่านการรับรองให้บินกับ


เรือบรรทุกเคร่องบินได้ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ใช้วิธีการ ฝึกแบบใหม่ท่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม


กล่าวคือ ภายหลังการยุทธ์ท่ Midway จะคัดเลือกนักบินท่มีฝีมือดีท่สุดไว้สาหรับฝึกนักบินใหม่ ซ่งตรงกันข้าม

กับฝ่ายญ่ป่นท่เก็บนักบินฝีมือดีท่สุดไว้ท่แนวรบ ภัยอันตรายจากการละเลยไม่ใส่ใจประวัติศาสตร์

จนกระท่งค่อย ๆ สูญเสียไปทีละน้อยจากการ การละเลยหรือไม่ใส่ใจประวัตศาสตร์ของนักการ


ถูกทำาลายในการรบ ทหารและโดยเฉพาะอยางยงนกรบทางเรอมผลการจมเรอประจญบาน Prince of Wales สวนทางตอการเตรียมการเพ่อทาสงคราม การพัฒนาหลัก
กับเรือลาดตระเวน Repulse บริเวณอ่าวไทย นิยมและการปฏิบัติการรบ กองทัพเรือหลัก ๆ ซึ่งรวมถึง


เป็นอกตัวอยางหน่ง ทแสดงถงผลของการฝึก ราชนาวีอังกฤษและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มท ่ ี
14 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะของสงคราม (Interwar) หลกสตรของวทยาลยการทพเรอ

โดยเฉพาะต้งแต่ขาดค่แข่งท่สาคัญหรือหลังการล่มสลาย รวมเอาการศึกษาสงครามทางเรือและการยุทธ์ทางเรือ
ของโซเวียต การเป็นผ้นาอย่างโดดเด่นเหนียวแน่นด้าน หลายเรองเขาไวในหลกสตร เชน สงครามทมชอเสยง

การประดษฐ์และการประยุกตใช้เทคโนโลยทางเรือได ้ อย่าง Trafalgar, Crimean War, U.S.Civil War,เสรมใหเกดการโอนเอยงเขาหาความสาคญอยางมาก Spanish - American War, Russo - Japanese War


ต่อด้านวัตถุซึ่งเดิมมีอยู่ แล้ว และ World War I ในยุคหลังสงครามโลกคร้งแรก


ตัวอย่างเช่น ก่อน ปีค.ศ.๑๙๑๔ ในราชนาวีอังกฤษ ไดเพมเนนไปยงดานวตถซงนาไปสการครอบงาของ

มีความเชื่อในวงกว้างว่า ยุทธศาสตร์และประวัติศาสตร์ นักวิชาการและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ (Hard Science)


ไม่มีส่วนเก่ยวข้องซ่งกันและกัน การศึกษา ความสาคัญของศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)ประวัติศาสตร์สามารถปฏิบัติเม่อบรรดานายทหาร ซ่งรวมถึงประวัติศาสตร์สาหรับการศึกษาในอนาคต

มียศสูงเป็นนายพลเรือ นาวาเอก Dewar นักปฏิรูป ผ้นาทหารเรือมักให้ความสนใจน้อย มีความเชื่อกันทหารเรือระดับแนวหน้ากล่าวหาว่า โดยรวมแล้ว อย่างกว้างขวางในกองทัพเรือว่าประวัตศาสตร์ไม่ค่อย
ราชนาวีอังกฤษอ่อนด้อยด้านการศึกษายุทธศาสตร ์ มสวนเกยวของกบปญหาทกาลงเผชิญอยในปจจบน
ยุทธวิธี และการสงคราม ในปี ค.ศ.๑๙๑๓ เขาได้เขียนว่า ผลพวงของการละเลยไม่ใส่ใจจะคงเป็นเช่นเดิม
บรรดานายทหารเรอของกองทพเรอมหาอานาจ ในโลก คือ ผลงานท่อ่อนแอของราชนาวีอังกฤษในสงครามโลก


ไม่ได้ผลิตผลงานท่มีคุณค่าอย่างเด่นชัดมาก่อนหน้า ครั้งแรก

น้นเลยร่วม ๓๐ ปีแล้ว การน่งเฉยอย่างไร้ประโยชน ์ การประยุกต์ใช้บทเรียนจากประวัติศาสตร์น้อาจเป็นผลเน่องมาจากการไม่ร้จักผ่อนปรน จาก การศึกษาประวัติศาสตร์จะไม่มีประโยชน์อันใดเลย


ความต้องการของงานประจา แต่เขาได้เสนอแนะ หากความร้ท่ถูกรวบรวมไว้ไม่ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช ้

ว่ามันอาจเน่องมาจาก “ความไม่สามารถคิดอย่าง สาหรับการปฏิบัติ การวิเคราะห์เชิงลึกของสงคราม
สมบูรณ์ในรูปแบบของสงครามในส่วนท่เป็นความ ทางเรือในอดีต ควรนาไปส่การพัฒนาทฤษฎีทางเรือ


คดทถกทาใหเขวอยางเหนยวแนน จากการศกษา ซงแสดงใหเห็นถงความสาคญท่ไดสัดสวนกนกับ

ด้านวิทยาศาสตร์และงานประจาของทหารเรือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของสงคราม

ที่ละเอียดลออ” อีกด้วย ทางเรือและแบบแผนของมัน แนวความคิดทางทฤษฎ ี
ในทานองเดียวกัน กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาก็ได ้ ควรข้นอย่กับส่งท่คล้ายคลึงกัน ซ่งได้รับการพิสูจน ์


ละเลยการศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือและศิลปะ มาแล้วจากตัวอย่างในประวัติศาสตร์และทางทฤษฎีของสงคราม แม้จะได้มีการก่อต้งวิทยาลัยการทัพเรือ ผลท่ตามมาคือ กลายเป็นข้อมูลท่ป้อนเข้า (Input)


สหรฐอเมรกา (US Naval War College) มาตงแต ่ สำาหรับการพัฒนาหลักนิยมทางเรือ


กลางทศวรรษท ๑๘๘๐ แต่ยงมนายทหารเรอบางคน
ต้งคาถามเก่ยวกับคุณค่าของการศึกษาศิลปะของ


สงคราม นายทหารระดับสูงคนหน่งตามท่ได้รายงาน
ไว้ให้ข้อสังเกตว่า “เราสามารถแล่นเรือของเรา

ยงปนเรือไดแมนยา รักษาสถานีในแนวรบได้ ไมเหน


มีอะไรอย่างอื่นมากกว่านี้”


ในช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกท้ง ๒ คร้ง
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 15


เสียเปรียบเกิดความสมดุลกันได้อย่างไร ภายใต ้
สถานการณ์ที่กำาหนดนั้น ๆ

ประวัติบุคคลและอัตชีวประวัติของบรรดานายพลเรือท่มีช่อเสียง บ่อยคร้งได้แสดงให้เห็นว่า

พวกเขาได้ใช้ประสบการณ์ของบุคคลอ่นแก้ปัญหา
ที่เผชิญหน้า ตัวอย่างเช่น
ในการยุทธ์ท่เกาะ Mirorca ปี ค.ศ.๑๗๕๖ นายพลเรือ

de la Galissonier ของฝร่งเศส ท่ดาเนินกลยุทธ์ต่อ

กองเรืออังกฤษแบบตัดรูปขบวนเรือ โดดเด่ยวกาลัง
ส่วนหน่งของข้าศึกแล้วทาลาย ยุทธวิธีดังกล่าวน้ Lord
กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ยิ่งกองทัพเรือมีประสบการณ์ Nelson ได้ศึกษาแล้วนามาใช้อย่างได้ผลโดยเฉพาะ
น้อยเท่าใด ก็ย่งมีความสาคัญมากข้นเท่าน้นท่จะต้อง ในการยุทธ์กับกองเรือผสม ฝรั่งเศส - สเปน ที่ Trafulgar


ให้การศึกษากับบรรดานายทหารเรือเก่ยวกับศิลปะ ปี ค.ศ.๑๘๐๕
ของสงครามในทะเล เพอเปนการทดแทนการขาด บางคนอาจโต้แย้งว่าผ้บังคบบัญชาทหารหลายคน
ประสบการณ์ของกาลังพล ทาให้เกิดความต้องการ ทาสงครามประสบชัยชนะโดยไม่ศึกษาศิลปะของ


อย่างสาคัญย่งในการเรียนร้ประสบการณ์จากผ้อ่น สงครามดีมากพอก็มี อย่างไรก็ตาม ชัยชนะจานวน


แม้ว่าไม่อาจสามารถทดแทนประสบการณ์รบจริงได้ ไม่น้อยสาเร็จได้ด้วยการปฏิบัติท่ไร้ฝีมือของบรรดา
แตการศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือเป็นวิธีเดียวเท่าน้น ผ้นาทัพน้นเป็นเพราะว่าข้าศึกของพวกเขาต่างด้อยท่นามาใช้ได้ในการเตรียมนายทหารเรือเพ่อทาสงคราม กว่าเขาเสียอีก ตัวอย่างเช่น


ต้งแต่ยามสงบ การประลองยุทธ์ การทัศนศกษา อังกฤษประสบความสาเร็จมากกว่าหนึ่งคร้ง
การดงานนอกสถานท (Field Trip) และการฝกในทะเล เนื่องจากข้าศึกอ่อนแอกว่า และก็มิใช่ว่าสงครามทุกครั้ง
เป็นเคร่องมอช้นเลศสาหรับการปรับปรุงคุณภาพ ท่เกิดข้นอังกฤษได้ทาการรบอย่างเช่ยวชาญเสมอไป

ของกาลงพลดานการฝกทางยทธการและทางยทธวธ ี ดังตัวอย่างในสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกาดังน้นลาพังการศึกษาประวัติศาสตร์ทางทหารและ และสงครามไครเมีย ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน


ทางเรือก็จะสามารถช่วยทาให้เกิดความเข้าใจลึกซ้ง


แหลมคมในทุกมุมมองของสงคราม
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้งทางทหารและทางเรือ

สามารถช่วยทาความเข้าใจว่า กองทัพเรือเป็นเคร่องมือหน่งของนโยบายของชาติ การมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน
ระหว่างนโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ

และบทบาทและความสาคญของกาลงรบทางเรอ
และกำาลังรบทางทหารในยามสงคราม อีกทั้งยังสามารถช่วยให้นายทหารเข้าใจการให้เหตุผล ซ่งอย่เบ้องหลัง

การตัดสินใจของบรรดานายพลเรือคนสาคัญบางคน

ต้นตอของปัญหาและการทาให้ข้อได้เปรียบและ
16 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สาหรับผ้บังคับบัญชาทหารท่ประสบความสาเร็จ ผ้นาทหารเรือท่ย่งใหญ่บางคนยังเป็นนักศึกษา


อย่างดีเยี่ยมเกือบทั้งหมด เช่น จักรพรรดินโปเลียนที่ ๑ ประวัติศาสตร์ตัวยงอีกด้วย นายพลเรือของสหรัฐอเมริกา

จอมพล Helmuth von Moltke ของปรัสเซยได้รบ เช่น Ernest J. King, Chester W. Nimitz, Raymond
การกล่าวขานว่าต่างเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย A. Spruance และ R.K.Turner เปนทีรจกกนดวา

“ทาสงครามเชิงรุก อย่างท่ดาเนินการโดย มีความรอบร้เก่ยวกับประวัติศาสตร์ทางเรือ นายพลเรือ


พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ฮันนิบาล กุสตาวุส King ได้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ท้งทางทหารและ
อดอลฟัส พรินซ์ออยเกน และพระเจ้าเฟรเดอริก ทางเรือ เขาประทับใจหนังสือของ Alfred T. Mahanมหาราช” จักรพรรดินโปเลียนท่ ๑ ได้แนะนาต่อไปว่า เร่อง Types of Naval Officers ซ่งในหนังสือเล่มน้น
“อ่านประวัติศาสตร์ของนักรบเหล่าน้นซ้ำาแล้วซ้ำาอีก มีบทความเก่ยวกับบรรดานายพลเรืออังกฤษท่ม ี
กาหนดแบบของท่านเองตามอย่างพวกคนเหล่าน้น ช่อเสียงในศตวรรษท่ ๑๘ หลายนาย ในบรรดาวีรบุรุษ


ด้วยวิธีการน้ทาให้ท่านสามารถซึมซาบความลับของ ทหารเรือเหล่านั้น ได้แก่ นายพลเรือ Maarten Tromp,


ศิลปะของสงคราม แล้วกลายเป็นผ้นาท่ย่งใหญ่คนหน่งได้” Pierre Andre’de Suffren, John Jervis, Horatio

นอกจากน้ยังให้ข้อสังเกตว่า “ยุทธวิธี การดาเนินกลยุทธ์ Nelson และนายพลเรือคนแรกของสหรัฐอเมริกา


และวิทยาศาสตร์สาหรับนายทหารช่าง นายทหาร David Farragut และมิใช่เพียงเฉพาะหนังสือของ
เหล่าปืนใหญ่ ส่งเหล่าน้สามารถศึกษาได้จากตารา Mahan เท่าน้น เขายังอ่านอีกหลายเล่มเก่ยวกับ

แต่ความร้ของยุทธวิธีระดับสูง (ปัจจุบันเรียกว่า จักรพรรดินโปเลียนที่ ๑ และสงครามกลางเมืองอเมริกายุทธศิลป์) สามารถหามาได้จากเพียงประสบการณ ์ เขาเป็นนายพลเรือคนหน่งซ่งมักไม่ค่อยพบนักท่ศึกษา


และการศกษาประวตศาสตรการทพของผนาทยงใหญ ่ เกี่ยวกับสงครามทางบกอย่างจริงจังเท่านั้น” นายพลเรือ Nimitz ยอมรับว่า สิ่งที่มีผล

จอมพล von Moltke กล่าวว่าการตัดสินใจ กระทบมากท่สุดในการบังคับบัญชาของเขาในช่วงอย่างมีเหตุผลนั้น “เราควรพัฒนาอย่างเสรี ใช้การได้จริง สงครามโลกคร้งท่ ๒ ในแปซิฟิกน้น ได้จากเวลา


อย่างวิจิตรงดงาม มีหัวใจและความต้งใจ โดยการ ๑๑ เดือน ท่เขาใช้ศึกษาในขณะเป็นนักศึกษาของ


ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมทางทหารท่มีอย่ ซ่งเป็น วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.๑๙๒๒ - ๑๙๒๓ผลมาจากการศึกษาประวัติศาสตรหรืออาจเป็น เขาได้หมกม่นอย่กับการอ่านประวัติศาสตร์ทหารและ

ประสบการณ์ของตนเอง” ประวัติศาสตร์ทางเรือ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และบรรดา
ชีวประวัติ ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการฝึก

จาลองยุทธ์ ซ่งมีข้าศึกท่เป็นไปได้ขณะน้นคือ ญ่ป่น


เขาเขียนวิทยานิพนธ์ขณะท่ศึกษาเก่ยวกับการยุทธ ์


ท่ Jutland นอกจากน้นเขายังได้เขียนหนังสือร่วมกับ

E.B.Potter เรื่อง “Sea Power : A Naval History”
ซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างสูงในปี ค.ศ.๑๙๖๐
นายพลเรือ Spruance ได้รับความรู้ประวัติศาสตร์

ทางเรืออย่างจริงจังระหว่างท่เป็นนักศึกษา และต่อมา
เป็นอาจารย์ท่วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐอเมริกา เขา

สนใจมากเก่ยวกับศิลปสงครามทางเรือ และได้กลาย

นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 17

เป็นผ้มีช่อเสียงคนหน่งในฐานะนักคิดของกองทัพเรือ ปี ค.ศ.๑๙๔๒ เน่องจากวางแผนยุทธการผิดพลาด

ขณะท่เป็นอาจารย์และเป็นหัวหน้ากองยุทธการของ ทั้ง ๆ ที่มีกำาลังเหนือกว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกา


วิทยาลัยฯ เขาได้ปาฐกถาเก่ยวกับสมุททานุภาพ

ประวัติศาสตร์ทางเรือ และการใช้กาลังรบทางเรือ
ขนาดใหญ่ในการสู้รบเพื่อให้ได้การควบคุมทะเล
นายพลเรือ R.K.Turner อีกคนหน่งท่เป็นอาจารย ์
ของกองยุทธการ เป็นผ้มีช่อเสียงด้านเป็นนักเขียนและ

นักปาฐกถาเก่ยวกับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี

เขามีความเช่ออย่างเหนียวแน่นว่า สงครามเรือ

บรรทุกเคร่องบิน และสงครามสะเทินน้ำาสะเทินบก

จะเด่นในสงครามอนาคต ซ่งเป็นความคิดเห็นท ่ ีสวนทางความคิดเก่าแก่ ซ่งม่งไปท่ความเป็นเจ้าของเรือ

ประจัญบานของบรรดานายพลเรือขณะน้น (Battle
Ship Admirals)การศกษาประวตศาสตรทางเรือเพอใหเขาใจศิลปะ

ทางเรือการศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือสอนให้เราร้ถึง ยทธวิธ ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นบ่อยคร้งว่า


ความสำาคัญองค์ประกอบสามประการของศิลปะทางเรือ การปฏิบัติการยุทธวิธีทางเรือควรนามาใช้เม่ออย ่ ู

ซึ่งมียุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธิวิธี ภายใต้กรอบทางยุทธการ และช่วยสนับสนุนโดยตรงยุทธศาสตร จากการศึกษาประวัติศาสตร์ เราจะร้ว่า ต่อความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธการ

ยุทธศาสตร์ทางเรือจะพัฒนาข้นมาได้ต้องอาศัย หรือยุทธศาสตร์ เท่าน้น เช่น ท่ Leyte Gulf, พลเรือ


โครงสร้างใหญ่ของยุทธศาสตร์ทหาร และยุทธศาสตร ์ เอก Halsey ผู้บัญชาการกองเรือที่ ๓ ของสหรัฐอเมริกาชาตกบนโยบายของชาต เปาหมาย เครองมอ และวธการ ได้รับชัยชนะทางยุทธวิธีในการยุทธ์ท่ Cape Engamo

จะต้องสอดคล้องซ่งกันและกัน ชัยชนะในการรบ ต่อกาลังรบเรือบรรทุกเคร่องบินของญ่ป่นท่อ่อนแอ


ทางทะเลไร้ประโยชน์หากไม่ได้อยู่ในทิศทางหรือกรอบ กว่ามาก แต่ชัยชนะคร้งนั้นเกือบนำาไปส่ความผิดพลาด

ของยุทธศาสตร์และนโยบายของชาติที่ดี อย่างส้นเชิงต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ
ยุทธการ เน่องจากผู้บังคับบัญชาทหารมีจานวน ขนาดใหญ่ นั่นคือ การให้การสนับสนุนคุ้มกันระยะไกล

ไมมากนกทผานประสบการณในการบัญชาการหนวย และช่วยเหลือกาลังรบผสมของพันธมิตรในอ่าว Leyte


กาลังรบขนาดใหญ่ ส่งดีท่สุดท่ให้การศึกษาแก่พวกเขา เพราะการไล่ล่าติดตามกาลังรบส่วนเหนือของญ่ป่นและคิดอย่างยุทธการคือ ให้ศึกษาความสาเร็จและ ทำาให้ช่องแคบ San Bernadino ขาดการป้องกัน โชคดี
ความล้มเหลวของบรรดาผู้นำาที่ยิ่งใหญ่ การปฏิบัติอย่าง ของพันธมิตรที่ พลเรือโท Kurita ตัดสินใจอย่างฉับพลัน

อ่อนหัดในระดับยุทธการ อาจนาไปส่ความพ่ายแพ ้ ท้งพ้นท่น้น ท้ง ๆ ท่กาลังรบของเขาจวนจะชนะ
ทางยุทธวิธีได้ และผลตามมาอาจกระทบถงด้าน กาลังของ สหรัฐอเมริกา อย่แล้วในการยุทธ์นอก Samarยุทธศาสตร์ เช่น กองเรือผสมของญ่ป่นพ่ายแพ้อย่าง นบเปนการชวยพนธมิตรให้รอดพนจากการพ่ายแพ ้

เด็ดขาดในการยุทธ์ท่ Midway เม่อเดือนมิถุนายน ที่น่าอับอาย
18 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สรุปและข้อเสนอแนะ ท้งน้อาจเป็นเพราะเราเดินตามแนวทางการศึกษาของ
จากบทเรียนท่ผ่านมาจะเห็นว่านักการทหารน้น วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซ่งเขาคิดระดับโลก
ไม่อาจละเลยไม่ใส่ใจการศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือ ต่างไปจากเรา และมีพ้นฐานด้านประวัติศาสตร ์
และประวัติศาสตร์ทางทหาร ส่งท่น่าคิดสาหรับนักรบ มากกว่าเราจึงสามารถม่งเน้นไปในทางบกได้มากกว่า


และนักยุทธศาสตร์ทางเรือของเราคือในอดีตท่ผ่านมา โครงสร้างหลักของหลักสูตรน้ผ่านการใช้กันมาหลายบรรดาคุณครูร่นเก่าซ่งส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการ สิบปี แม้จะมีปรับปรุงแก้ไขบ้างแต่โครงสร้างท่เป็นแก่น

ไปนานแลว ทานเหลานนไดรบการศกษาเรอง ยังไม่ได้เปล่ยนแปลงมากนัก อาจถึงเวลาท่ผ้ท่ม ี

ประวัติศาสตร์ทางเรือค่อนข้างมากต่างจากยุค สวนเกยวข้อง น่าจะพิจารณาทบทวน ซงการปรบปรุงปัจจุบันซ่งนักรบทางเรือร่นใหม่ไม่ได้รับการศึกษา แก้ไขน้ใช้ทรัพยากร (Resources) ไม่มากแต่อาจต้อง
ประวัติศาสตร์จากหลักสูตรต่างๆ มากนัก เม่อนายทหาร ท่มเทความพยายาม (Effort) และความเป็นมืออาชีพ

เหล่าน้เติบโตข้นมาตามลาดับหรือต้องดารงตาแหน่ง (Professional) เป็นพิเศษ แต่ส่งเหล่าน้ย่อมไม่เกิน

ผ้บัญชาการหน่วยกาลังรบ ก็อาจจะพบว่าการท่เรา ความสามารถของนักรบและนักยุทธศาสตร์ทางเรือ
เว้นว่างจากการรบทางเรือขนาดใหญ่มาเป็นเวลานาน ของเราซึ่งมีคนมีฝีมืออยู่มากมาย

และไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเข้มข้น การขาด น่าจะถึงเวลาท่เราจะต้องหันกลับมาปลูกฝัง
ประสบการณ์ท้งของตนเองและประสบการณ์จาก ความสนใจเร่องประวัติศาสตร์ต้งแต่ในระดับนายเรือ
การศกษาจากประวตศาสตรของผอนเชนน อะไร จนถึงผ้นาหน่วยระดับสูงผ่านหลักสูตรต่าง ๆ และใน

จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องรบครั้งต่อไป เราจะเข้าใจภาพ ขณะท่รอการแก้ไขหลักสูตรต่าง ๆ ที่ให้การศึกษา
การรบในวงกว้างและปฏิบัติการรบได้อย่างเหมาะสม แก่นายทหารเรือทุกระดับ ในระดับส่วนบุคคลก็ยัง

หรือไม่ ปัญหาน้มีความสาคัญและควรท่เราจะต้องหันหน้า สามารถศึกษาด้วยตนเองไปพลางก่อนได้ ซ่งปัจจุบัน

มาจับเข่าพูดคุยกันว่าจะเตรียมการนักรบทางเรือ กระทาไดหลายชองทาง ตดปญหาอยทวาขาดแรงจูงใจ

ของเราอย่างไรดี และท่สาคัญท่สุดคือนายทหารเรือยุคใหม่จะยังเห็นอาจเป็นไปได้ว่าในวิชาหลักของหลักสูตร ถึงคุณค่าและความจาเป็น ของการเป็นผ้รอบร้ในนักเรียนนายเรือควรขยายระยะเวลาเพ่มข้นสาหรับ ประวัติศาสตร์หรือไม่ ยังไม่สายเกินไปท่เราจะหันมาประวัติศาสตร์ทางเรือและประวัติศาสตร์ทางทหาร ให้ความสาคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือ


โดยศึกษาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน แม้หลักสูตร และทางทหาร เรามบคลากรทมความรจานวนไมนอย

จะมีวิชาดังกล่าวบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอ เพียงแต่ว่าจะบริหารจัดการใช้ประโยชน์กับคนเหล่าน ้ ี

จึงควรทบทวนและพิจารณาขยายเวลาและเน้อหา อย่างไร ไม่ควรปล่อยให้แต่ละคนเหมือนดอกไม้ในสวน
สาหรับหลักสูตรสาหรับนายทหารเรือต้งแต่หลักสูตร ท่อย่กระจัดกระจาย มีราคาไม่สูงนัก ควรเก็บรวบรวม
ช้นต้น พรรคนาวิน หลกสูตรเสนาธิการทหารเรือ มาใสแจกันหรือกระเช้าดอกไม้ คณคาจะเพ่มข้น


และวิทยาลัยการทัพเรือ บรรดาหลกสูตรทกลาวมาน ้ ี หลายสิบเท่า สาคัญอย่ท่ว่าเม่อมีความคิดริเร่มท่ดีแล้ว
มีการศึกษาประวัติศาสตร์ทางเรือและทางทหารอย ู ่ เราก็ต้องลงมือทำาทันทีเท่านั้นเอง
พอสมควร อย่างไรก็ดีสาหรับวิทยาลัยการทัพเรือ

ในหมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย แม้มีการศึกษา
สงครามต่าง ๆ ต้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน แต่ส่วนใหญ ่


เป็นสงครามในภาพรวม มักเน้นไปท่สงครามทางบก
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 19


ยุทธศาสตร์ในมหกรรมทางเรือนานาชาติที่พัทยา


พลเรือโทพัน รักษ์แก้ว
กลางเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ท่ผ่านมา กองเรือมาจอดอยู่ท่เกาะสีชังอย่างประสงค์ร้าย


มีเรือรบต่างชาติหลายลาชุมนุมกันอยู่ในน่านน�าไทย เพ่อปิดอ่าวไทย จากเกาะเสม็ดใต้สัตหีบพาดไปยังฝั่ง

น่ไม่ใช่ครงแรกท่เรือรบต่างชาติเดินทางมาถึง ประจวบคีรีขันธ์ ในปฏิบัติการขัดขวางเรือทุกชนิด


น่านนาไทย ในรัชสมัยรัชกาลท ๕ กองทัพเรือ ของทกชาตไมใหเข้าหรอออกอาวไทยตามยทธศาสตร ์
ภาคตะวันออกไกลของฝร่งเศสจานวน ๘ ลา ทางเรือ Anti Access / Area Denial โดยม ี


ในบงคบบัญชาของ พลเรอตร ฮมานน์ (Humann) วัตถุประสงค์ท่จะบีบบังคับให้ไทยยก ๓ จังหวัด
บนเรือลาดตระเวนหุ้มเกราะ ตรีอองฟังต์ ได้นา ทางฝั่งซ้ายของแม่นาโขงและจังหวัดเกาะกงให้แก่


20 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
อินโดจีนของฝร่งเศส แต่ในคร้งน้น้นผิดกัน เรือรบ ในท่ประชุมซ่งทหารเรือชาติอาเซียนเห็นด้วย
ต่างชาติท่มาชุมนุมท่อ่าวพัทยาในคร้งน มาเพ่อ ซ่งเขาก็คงมองตามยุทธศาสตร์ “ความร่วมมือ”
“แสดงตน” ด้วยความเป็นมิตร ตามคาเชิญของ และเป็นโอกาสให้เรือของเขา “อวดธง” ในน่านนา


ทหารเรือไทย เพ่อมาร่วม “มหกรรมทางเรือ ต่างประเทศ หลังจากนั้นปีกว่าปลายเดือน กรกฎาคม

นานาชาติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้ง พ.ศ.๒๕๕๘ ทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้จัดงานอาเซียน ชาติท่ส่งเรือเข้าร่วมงานในคร้งน้คงจะ มหกรรมทางเรือคร้งน้ได้ ท้งน้คณะรัฐมนตรีคงเห็น
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ Naval Presence ของแต่ละ แล้วว่ามหกรรมอย่างน้น่าจะทุลักทุเลหากให้ต่างชาต ิ

ประเทศ ซ่งไม่ว่าจะต้งใจหรือไม่ก็ตาม ท้งเจ้าภาพ ขนทหาร ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ มากระทากันทางบก

และชาติท่ส่งเรือมาร่วมงานก็ได้ส่งสัญญาณทาง หรือทางอากาศ แต่ทางทะเลสง่างามและสบายกว่ามาก
ยุทธศาสตร์ถึงชาวโลกว่าเขาอาจจะมีแนวคิดอย่างไร

ในการมาร่วมงานคร้งน โดยสามารถวิเคราะห์ได้ เม่อนาในคลองมอญ (แม่นาเจ้าพระยา...บก.นาวิกในบางแง่มุมจากลักษณะต่าง ๆ เช่น ที่ตั้งของประเทศ ศาสตร์) ไปได้ถึงคลองสุเอซและคลองปานามา
ทเข้าร่วมงาน ภมหลง หรอแม้แต่ประเภทของเรอที่ส่งมาร่วมงาน เป็นต้น ในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือประเทศ
อาเซยนดงกล่าวแล้ว เป็นผลออกมาให้จดมหกรรมทางเรือนานาชาติย่อมเป็นการแน่นอนท่ทหารเรือ

ประเทศอาเซียน ๙ ประเทศ จะจัดเรือของตน
มาร่วมด้วย แต่ปรากฏว่ายังมีทหารเรือนอกอาเซียน

มาร่วมงานด้วย คอ จากออสเตรเลย ปากสถาน


เกาหลีใต้ ญ่ปุ่น อินเดีย บังคลาเทศ รัสเซีย จีน
สหรัฐอเมริกา และศรีลังกา ท้งน ลาวในอาเซียนไม่มเรอรบมาในงาน การเพมขอบเขตต่างชาต ิ

มาร่วมงานย่อมเป็นความเห็นชอบร่วมกันในท่ประชุม


มหกรรมทางเรือนานาชาติคร้งน้เร่มจากการ ท่หมายความถึงยุทธศาสตร์ทางเรือร่วมกันในทะเล

ประชุมผู้บัญชาการทหารเรือประเทศอาเซียนคร้งท ๘ รอบอาเซยนไดเพมขยายพนทไปดวย ทงนผบญชาการ

ท่กรุงเทพฯ โดยมีทหารเรือไทยเป็นเจ้าภาพในปลายเดือน ทหารเรือไทยผู้เป็นเจ้าภาพในการประชุมได้แสดงถึง
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ การประชุมระดับน้ต้องเตรียมการ ความเป็นผู้นา นักยุทธศาสตร์ และเป็นผู้ดาเนินการ

และดาเนินการอย่างกว้างขวาง และแข็งขันโดย ประชุมอย่างนักบริหารมืออาชีพ ทาให้รูปแบบของ

หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรืออย่างแน่นอน ก็ไม่ทราบว่า มหกรรมแจ่มจ้าไปนอกทะเลรอบอาเซยน และตรง

ทางกองทัพเรือทาบทามรัฐบาลก่อนหรือเปล่าว่า ตามวิสัยทัศน์ท่จะเป็นกองทัพเรือช้นนาและบทบาทนา

จะเป็นเจ้าภาพมหกรรมน เพราะเป็นงานระดบชาต ิ ในภูมิภาค


และนานาชาต คงไม่ริเร่มเชิญต่างชาติมาร่วมงาน ในบรรดาทหารเรือนอกอาเซียนท่อยู่ไกลท่สุด คือ
โดยรัฐบาลยังไม่รู้เร่อง อย่างไรก็ดีมีการเชิญกัน สหรัฐอเมริกาท่อยู่ห่างไปคร่งโลก แต่สหรัฐอเมริกานาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 21


มีกองเรือที่ ๗ อยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งมีเรืออยู่ใกล้พัทยาอยู่แล้ว

ประเทศทางแปซิฟิกตะวันตกท่อยู่ไกลได้แก่รัสเซีย


ท่มีกองเรือภาคตะวันออกอยู่ท่วลาดิวอสต็อก
และออสเตรเลียก็ไกล ส่วนทางมหาสมุทรอินเดียได้แก่ปากีสถานท่อยู่ไกลกว่าเพ่อน ชาติท่อยู่ไกล


ย่งต้องเตรียมการมางานมากข้น โดยเฉพาะอย่างย่ง ิ


การส่งกาลังบารุง อย่างเช่นรัสเซียมีเรือส่งกาลังบารุง


มาด้วยกันกับเรือพิฆาต เป็นต้น เป็นการแน่นอน


ท่พวกนอกอาเซียนท่อยู่ไกลจากพัทยา นอกจาก
ประสงค์แสดงตนอวดธงแล้ว ก็อยากแสดงศักยภาพ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้แต่อินเดียผู้เป็นใหญ่
ท่สามารถปฏิบัติการโพ้นทะเลได้อย่าง Forward ในมหาสมุทรอินเดียมิได้อยู่ในสนธิสัญญาใดเลยPresence สาหรับปากีสถานท่ส่งเรือมาร่วมงาน อนเดียกับปากีสถานปะทะกนทางทหารหลายคร้ง

เป็นท่น่าศึกษาเพราะโดยภูมิรัฐศาสตร์ความสาคัญ เนื่องจากการแบ่งพื้นที่ในแคว้นแคชเมียร์ ไม่ลงตัวกัน


ระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ทางเรือของเขาแล้ว ตงแต่ตางได้รบเอกราชจากองกฤษ เกดการปะทะใหญ่

น่าประหลาดใจท่ได้ส่งเรือมาในงานด้วย ปากีสถาน ท้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เรียกได้ว่า


อยู่ท่ทะเลอาหรับ (Arabian Sea) ติดกับ การสงครามใน พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อปากีสถานตะวันออก

ตะวันออกกลางทรารวยด้วยนามันแต่ไม่มเรือจาก (บังคลาเทศในปัจจุบัน) ประกาศแยกตัวเป็นอิสระ


ประเทศในตะวันออกกลางมาร่วมงานด้วยเลย จากประเทศแม่ โดยอินเดียสนับสนุนปากีสถาน
แต่หากดูภูมิหลังของนโยบายและยุทธศาสตร์ชาต ิ ตะวันออก การรบทางทะเลเกิดข้นท้งทางอ่าวเบงกอล
ของปากีสถานที่แสดงถึงความเป็นพันธมิตรและ และทะเลอาหรับ อินเดียขัดขวางการส่งกาลังบารุง

หุ้นส่วนทางความม่นคงในภูมิภาคเอเซียตะวันออก ของปากีสถานจากประเทศแม่ท่ส่งมายังปากีสถาน

เฉียงใต้ และตะวันออกกลางด้วย กล่าวคือ ภายหลัง ตะวันออก ส่วนทางทะเลอาหรับมีการปะทะกัน
สงครามโลกคร้งท่สอง แล้วเกดสงครามเกาหล ี หลายคร้งท่สาคัญเม่อกองเรืออินเดียระดมยิงฝั่งฝ่ายโลกตะวันตกได้มีสนธิสัญญาร่วมกันในการ เมืองการาจีและบริเวณใกล้เคียง ขณะท่เรือฟริเกต

ต่อต้านการขยายตัวหรือการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ (Type ๑๔ ของอังกฤษ) ของอินเดีย ๒ ล�า ตรวจจับได้แก่ สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และเตรยมเข้าโจมตเรอดานาปากสถาน เรอฟรเกต


สนธิสัญญาตะวันออกกลาง (CENTO) และสนธิสัญญา Khukri กลับถกเรอดานาปากสถาน ชอ Hangor

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซ่งประเทศ (เรือชั้น Daphane ของฝรั่งเศส) โดยผู้บังคับการเรือ
มหาอ�านาจตะวันตกทั้ง ๓ ประเทศ คือสหรัฐอเมริกา นาวาตรี (ยศขณะนั้น) Tasnim (ผู้เป็นเพื่อนนักเรียนอังกฤษ และฝร่งเศส ต่างก็อยู่ในสนธิสัญญาท้ง ๓ ของผู้เขียนท Naval War College สหรัฐอเมริกา

สัญญา (ประเทศไทยอยู่ใน SEATO) ส่วนปากีสถาน ปี พ.ศ.๒๕๑๖ - พ.ศ.๒๕๑๗) ซ่งถือว่าเป็นเรือรบ

ผู้เป็นไม้เบ่อไม้เบากับอินเดียอยู่ใน ๒ สนธิสัญญา ลาแรกทถกเรอด�านายงจมภายหลงสงครามโลกคือ CENTO และ SEATO ท้ง ๆ ท่อยู่ไกลจาก (Jane’s War at Sea)

22 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


พัทยา มีสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ที่เคยมาท�าสงครามทางเรอในอ่าวไทยทงก่อนและระหว่างสงครามโลก

ส่วนอังกฤษและฝร่งเศสท่เคยรบในอ่าวไทยไม่มีเรือ

มาร่วมด้วย ท้งน้อาจเป็นเพราะหลังสงครามโลกฝรงเศสถอนตวจากอินโดจีนและอังกฤษกเหลือเพยง

ฮ่องกงท่มีสถานีเรือตามสัญญาเช่าฮ่องกง ๙๙ ปี
จากจน ทเมอพ้นสญญาเช่า ๒๑ ปีท่แล้วมา องกฤษ
ก็ไม่มีฐานรองรับเรือในภูมิภาคเอเชียไปด้วยเช่นกัน

ซ่งต่อจากน้นมาคงไม่ได้เห็นเรือของฝร่งเศสและนอกจากไม่ถูกกับปากีสถานแล้ว อินเดีย อังกฤษมาปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคน เช่น อวดธง


ยังไม่ถูกกับจีนอีกด้วยเร่องปัญหาพรมแดน จนเกิด ช่วยเหลือภัยพิบัต ร่วมปราบปรามโจรสลัด ฯลฯ


การรบและการปะทะทางทหารกันหลายคร้ง ในเร่องนี ้ นอกจากวาระพิเศษจริง ๆ

ผู้เขียนมีประสบการณ์ส่วนตัวในขณะท่มีโอกาส มหกรรมทางเรือนานาชาติท่ทหารเรือหลาย

ไปดารงตาแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและฝ่ายทหาร ชาติมาร่วมงานคร้งน้มีการสวนสนามทางเรือเรอ ณ กรุงนิวเดล ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๕ โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานของงาน

ท่ทาให้รู้สึกได้ถึงความหวาดระแวงกันของประเทศ ในวันท ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ อันเป็นวัน
ท้ง ๓ ประเทศน อย่างไรก็ตาม ท้ง ๓ ประเทศ กองทัพเรือด้วย ก่อนหน้าวันสวนสนาม ๒ วันก็ส่งเรือเข้าร่วมมหกรรมในอ่าวไทยเพ่อแสดง มีการฝึกในท่าเพ่อซักซ้อมความใจ ตรวจอุปกรณ์ยุทธศาสตร์ทางเรือท่ไม่ย่งหย่อนกันของตนในโอกาสน ้ ี การส่อสาร การยุทธการ ฯลฯ และภายหลังการโดยจีนและอินเดียต่างแข่งกันท่จะเป็น “ผู้ใหญ่” สวนสนามมีการฝึกในทะเล ๑ วัน เช่น การรับในเอเชยกนอยู่ และปากีสถานแสดงยุทธศาสตร์ ส่งส่งของกลางทะเล การแปรกระบวน การส่อสาร

ร่วมเหมือนเดิมในภาคพ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การตรวจค้นเรือต้องสงสัย เป็นต้น นอกจากน ้ ี

จะโดยต้งใจหรือไม่ก็ตาม ปรากฏว่าตาบลท่จอดเรือ ทหารจากเรือนานาชาติได้ข้นบกเดินพาเหรดท ี ่
ในการสวนสนามทางเรือในอ่าวพัทยาของเรือจีน ถนนเลียบชายหาดพัทยาในวันท ๑๙ พฤศจิกายน


อินเดีย (๒ ล�า) และปากีสถาน ไม่ใกล้กันเลยในแถว พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีการแสดงราปืน (Fancy Drill)


เรือจอด และสังเกตเห็นว่ามีท่จอดเรือของอิหร่าน ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ฝ่ายบ้าน
ตามแผนผังตาบลท่เรือจอด แต่ไม่มีเรืออิหร่าน เมืองพัทยาได้จัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมสนามบิน


มาร่วมกิจกรรม เข้าใจว่าอิหร่านจะรับเชิญส่งเรือมา อู่ตะเภามีการแข่งขันเครื่องบิน (Air Race) ระดับโลก
แต่เกิดเหตุขัดข้องซ่งอาจเป็นช่วงเวลาพ้องกับการท ี ่ ๕ วน อ่างเกบนาคลองบางไผ่ใกล้สนามบนอ่ตะเภาสหรัฐอเมริกากาลังจะปรับเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ มีการแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยของเดิมท่ทากันไว้กับอิหร่าน เร่องการพัฒนาอาวุธ ๒ วัน โรงแรมรอยัลคลิฟมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลย ี


นวเคลยร์ของอหร่านทสถานการณ์ไม่ส้ดต่ออหร่าน ทางเรอ ๓ วน รวมท้งการแสดงคอนเสิร์ตและ


ก็เป็นได้ ในบรรดานอกประเทศอาเซียนท่ส่งเรือมา แสดงพลุไฟนานาชาต ท่ชายหาดพัทยา ท้งน ี ้
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 23

กิจกรรมท่เป็นสุดสาคัญท่สุดก็คือการท่นานาชาต ิ เป็นชาตินอกอาเซียนน้น คือ เกาหลีใต้ ญ่ปุ่น รัสเซีย จีนส่งเรือมาร่วมงาน และจัดการสวนสนามทางเรือ และสหรัฐอเมริกาท่ล้วนเป็นชาติท่มีกองทัพเรือในอ่าวพัทยา ซึ่งเป็นหัวใจของมหกรรมครั้งนี้ ขนาดใหญ่และค่อนข้างใหญ่ ส่วนชาติท่ส่งเรือ
ฟริเกตมาได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย ปากีสถาน อินเดีย
และบังคลาเทศ ชาตินอกนั้นเป็นเรือตรวจการณ์
เรือคอร์เวต เรือยกพลข้นบก เรือฝึก และเรือส่ง

กาลังบารุง บางชาติดูจะเน้นส่งเรือรุ่นใหญ่เทคโนโลยีสูง


ตัวเรือและทรวดทรงราบเรียบแบบเรือล่องหน


(Stealth) ท่หลบคล่นเรดาร์จับเป้าเรือได้บ้าง

อย่างเรอของสงคโปร์ อนเดย จน และอนโดนเซยแต่เรือพวกน้เม่อมีการแถวรายกราบในการสวนสนามประเภทของเรือท่เข้าร่วมงานสามารถบอกอะไร มีความสง่างามน้อยกว่าเรือเก่าท่มีกราบเรือยาวและบางอย่างได้ เรอของทหารเรอชาตต่าง ๆ ททยอย เปิดพร้อมกบอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายบนดาดฟาเรือเข้ามาจอดยังท่าเรือจุกเสม็ดน้น ย่อมได้รับการ จานวนของเรือและยานท่ส่งมาร่วมงานก็ม ีพิจารณาจากกองทัพของตนว่าเป็นเรือ “ดูดี” ความสาคัญ ชาติท่ส่งเรือมาร่วมงาน ส่วนใหญ่
ประการหน่ง และสามารถเดินเรือได้ถึงก้นอ่าวไทย ส่งมาลาเดียว ท่ส่งมา ๒ ลาได้แก่ มาเลเซียเป็นเรือ
อีกประการหน่ง ปรากฏว่า เรือพิฆาตและเรือฟริเกต ฟริเกตและเรือฝึก เกาหลีใต้และรัสเซียส่งเรือพิฆาต


เป็นเรือยอดฮิตเพราะตรงตามข้อพิจารณาว่าเป็นเรือดูดี และเรอส่งกาลงบารงขนาดใหญ่ทเมอจบงาน

และเรือเก่ง เรือฟริเกตน้นเป็นเรือรบขนาดเล็กต้งแต่ ในอ่าวไทยอาจเดินทางไกลไปงานอื่นต่อก็ได้ สิงคโปร์

สมัยเรือใบโดยเป็นเรือที่มีความเร็ว และอาวุธปืนใหญ่ ส่งเรือมา ๓ ลา เป็นเรือรบท้งส้น คงจะต้งใจ


ท่พอเอาตัวรอดได้ซ่งใช้เป็นเรือหาข่าว ส่งข่าว บอกยุทธศาสตร์บางอย่างเช่น ความสัมพันธ์อันด ี
และสนับสนุนเรือใบประจัญบาน ส่วนเรือพิฆาต หลาย ๆ ด้านกับไทย และยุทธศาสตร์ร่วมทางทะเลถือกาเนิดระหว่างสงครามโลกคร้งแรกโดยท่ฝ่าย กับการเสริมวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือสิงคโปร์ท่ว่าจะ

เยอรมันใช้เรือตอร์ปิโดจากฐานทัพฝั่งฝร่งเศส เป็นกองทัพเรือระดับโลก The World Class Navy


ออกโจมตีเรือใหญ่ของอังกฤษเวลากลางคืน ท่มักส่งเรือไปร่วมงานต่างชาติเสมอ อย่างการส่งเรือในช่องแคบอังกฤษ ทางอังกฤษจึงสร้างเรือปืน ไปร่วมฝึก RIMPAC ทฮาวายเป็นประจาเป็นต้น


ความเรวสงไว้ปราบปรามเรอตอร์ปิโดเยอรมน ในงานน้มีเคร่องบินของกองทัพเรือและกองทัพ

ซงเรยกเรือเหล่าน้ว่า “เรือพฆาตเรือตอร์ปิโด” อากาศไทยบินมาร่วมงานด้วยเป็นมิติทางอากาศTorpedo Boat Destroyer ท่ต่อมาในสงครามโลก ส่วนมิติใต้นาไม่ม เพราะไม่มีชาติใดส่งเรือดานา


คร้งท่สอง ได้พัฒนาเรือพิฆาตเป็นเรือปราบเรือดานา มาในงานท้งท่มีเรือดานากันเป็นส่วนใหญ่ เรือดานาต่อสู้อากาศยาน ระดมยิงฝั่ง ฯลฯ ได้ด้วยโดยเรือ เป็นเรือรบแท้ แต่ลาเรืออยู่ใต้ระดับนาเกือบท้งหมด
มขนาดใหญ่กว่าเรอฟรเกตอันเป็นชอเรอครงโบราณ มีดาดฟ้าและหอบังคับการเรือขนาดเล็กขาดความ
ทหารเรอชาตทส่งเรอพฆาตมาร่วมงาน


24 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สง่างามในการโชว์ตัว แต่หากชาติเจ้าภาพงาน เม่อเป็นเรือของชาต ของพระมหากษัตริย์
มีเรือดานาก็อาจนาเรือมาออกงานด้วย อย่างเช่นท ี ่ และของกองทัพ เรือรบแต่ละชาตินอกจากมีงานรบอังกฤษกระทาเพ่อแสดงนาวิกานุภาพและให้ เป็นงานหลักแล้วยังเป็นเรอท่แสดงอธิปไตย ศักด์ศร ี


นักเรือดานาร่วมงานด้วยเหมือนลูกเรือผิวนา เกียรติยศ และความมีหน้าตาในโอกาสต่าง ๆ ระดับ


กองทัพเรือไทยเม่อมีเรือดานาก็คงกระทาอย่างท ่ ี ประเทศ ประมุขของประเทศ และระดับกองทัพ เช่น

ทหารเรืออังกฤษปฏิบัติมา ในโอกาสข้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์

วันสาคัญของกองทัพอย่างการจัดงานสวนสนาม
ทางเรือในพระบรมราชวโรกาสราชาภิเษกควีน


อลิซาเบธท ๒ แห่งอังกฤษ การสวนสนามทางเรือ
ที่สิงคโปร์ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนา
ของกองทัพเรือสิงคโปร์ท่มีการเชิญชาติต่าง ๆ

ส่งเรือรบของตนไปร่วมงานด้วย เป็นต้น

การสวนสนามทางเรือคร้งแรกของโลกมีข้น

หลังจากพิธีบรมราชาภิเษกของควีนวิกตอเรีย
แห่งอังกฤษใน พ.ศ.๒๔๓๐ (ตรงกบรชสมยท ๕)


อันเป็นช่วงเวลาท่จักรวรรดิอังกฤษเบ่งบานไปท้งเรือในมหกรรมทางเรือนานาชาตินี้ เรือแต่ละชาติ ทางแอฟริกาและเอเชีย ซ่งกองทัพเรือเร่มมีเรือรบกลไฟ
เป็นเรือกองทัพเรือของชาติตน แต่คานาหน้าช่อเรือ ท้งเรือขนาดใหญ่อย่างเรือประจัญบานหม่นกว่าตัน

แตกต่างกัน คือ บอกเป็นเรือของประเทศใด อย่าง USS เรือลาดตระเวนที่เล็กลงมา และเรือปืนจ�านวนมากล�า
เป็นเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา JS เป็นเรือ ท�าการสวนสนามนอกแหลมสปิทเฮด เรียกว่า Royal
ของประเทศญ่ป่น ROKS เป็นเรือของประเทศ Fleet Review ซ่งทหารเรือไทยมีส่วนร่วมในงานเช่นน ้ ีเกาหลีใต้ RSS เป็นเรอของประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ เป็นครั้งแรก เมื่อได้รับเชิญให้ส่งเรือไปร่วมสวนสนาม


อย่างหน่ง บอกเป็นเรือของกองทัพเรือ อย่าง PNS ทางเรือที่อังกฤษหลังพิธีบรมราชภิเษกควีนเอลิซาเบธ
เป็นเรือของกองทัพเรอปากีสถาน INS เป็นเรือ ท ๒ ใน พ.ศ.๒๔๙๖ โดยเรือหลวงโพสามต้น
ของกองทัพเรืออินเดีย PLANS เป็นเรือกองทัพเรือจีน (เรอ Ocean Mine Sweeper ของอังกฤษเดิม)
SLNS เป็นเรือกองทัพเรือศรีลังกา ฯลฯ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเรียก Fleet Review เป็นภาษาไทยว่า “สวนสนาม

จะบอกเป็นเรือหลวงของพระราชาชาติใด อย่าง KD ทางเรือ” เสมือนว่า นาเรือเข้าแถว ทานองเดินสวนสนาม

เป็นเรือหลวงแห่ง มาเลเซีย KDB เป็นเรือหลวงแห่ง ทางบก ทาให้นึกถึงคาส่งผู้บังคับการเรือ เป็นประเพณ ีบรูไน (KD เป็นภาษาแขกตรงกับ HM - His MaJesty) ในการออกเรือว่า “การยาตราเรือ” หรือกระบวนเรือ

HMAS เรือหลวงแห่งออสเตรเลีย (พระเจ้ากรุงอังกฤษ พยุหยาตราชลมารค ท่ใช้คาว่ายาตราในการนา
เป็นองค์พระประมุขของออสเตรเลีย) เป็นอย่างสุดท้าย เรอและเดินเรอ ส่วนการสวนสนามทางเรอคร้งแรก


น่าสังเกตว่าเรือหลวงไทยใช้ HTMS แทนท่จะเป็น ของเมืองไทยมข้นในทะเลหน้าหาดบางแสน ในวนท ่ ี
HMTS ตามต้นแบบภาษาอังกฤษ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๗ โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 25


นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การจัดงานปลายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
ขณะน้น เป็นประธานงานซ่งหลังจากนั้นก็มีการ อันเป็นช่วงเวลาท่ฝ่ายอานวยการและหน่วยปฏิบัต ิ
จัดกันถ่บ้างห่างบ้างจนถึงบัดน แต่ไม่เคยมีแบบ Royal ต้องวางแผนประสานงาน และด�าเนินการต่าง ๆ นานาReview ที่อาจมีในอนาคตเมื่อใดก็ได้ ท้งภายในกองทัพเรือเอง ภายนอกกองทัพ ไปจนถึง


มหกรรมทางเรือนานาชาติท่พัทยาครั้งน ้ ี กองทัพเรือต่างชาติผู้จะมาร่วมงาน ซ่งงานท้งหลาย


เป็นผลมาจากการประชุมผู้บัญชาการทหารเรือ ทั้งปวงนั้นลุล่วงไปสมความมุ่งหมาย

ท่กรุงเทพฯ ปลายเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ท่ก่อนประชมน่าจะมการหารอภายในกองทัพกันก่อน

ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการเป็น
เจ้าภาพจัดงานในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อต้ง ัอาเซียน โดยท่ประเทศไทยเป็นผู้เร่มกาเนิดอาสา
ASA ท่มีประเทศสมาชิก ๓ ประเทศแล้วขยายเป็น


ASEAN รวม ๑๐ ประเทศ กับการท่ตาบลท่อยู่


ของประเทศไทยอยู่กลางในบรรดาประเทศสมาชิก
จงเหมาะสมในการดาเนินงาน ทงน้กองทพเรือ


มศกยภาพและความสามารถในการจดงานเพราะเคยสวนสนามทางเรือมามากคร้ง หากได้รับ หนังสือจากกองทัพเรือสู่รัฐบาล ย่อมต้องบอก

การสนับสนุนจากหน่วยราชการอ่นและรัฐบาล ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงานและ


เข้าใจว่าทางกองทัพคงช้แจงผลประโยชน์ แนวทาง ผลท่จะได้รับจากงานอันจะอานวยให้หน่วยงาน
การจัดงาน งบประมาณและอื่น ๆ จนรัฐบาลเห็นชอบ ท่หนังสือผ่านข้นไปจนถึงรัฐบาลรับรู้ถึงผลประโยชน์


ให้ดาเนินการได้ก่อนการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรือ ทางทะเล ยุทธศาสตร์ทะเล ตลอดจนบทบาทของ


ในการประชุมคร้งน้นผู้บัญชาการทหารเรือไทย กองทัพเรือท่จะเป็นการ “ปูทาง” ให้หน่วยเหล่าน้น


คงเป็นผู้เสนอในท่ประชุมให้มีการจัดงาน และรัฐบาลมีความเข้าใจและเป็นต้นทุนในการ
ซ่งผู้บัญชาการทหารเรือต่างชาติคงเห็นประโยชน์ พิจารณาเร่องของสมุททานุภาพท่จะมีในอนาคต


ทงความสมพันธ์ระหว่างประเทศ ยทธศาสตร์ทาง ภาพท่านนายกรฐมนตรพร้อมด้วยผ้บญชาการเหล่าทพ
เรือของตน และอ่น ๆ จนมีมติตามท่ผู้บัญชาการ และตารวจกระทาการตรวจพลทางเรือท่จอดเรือ

ทหารเรือไทยเสนอ หลังจากน้นก็เป็นการเดินเร่อง อย่างเป็นระเบยบเหมือนแถวทหาร ในพธสวนสนาม
ผ่านหน่วยข้างเคียง หน่วยเหนือ ท่อาจต้องช้แจง บอกถึงกาลังอานาจแห่งชาติด้านความม่นคงอย่าง

กันตามเส้นทางของหนังสือ เร่องท่ย่อมอาศัยศิลปะ เป็นอันหน่งอันเดียวกัน การบินผ่านกระบวนเรือ
การเจรจาจนเร่องถึงรัฐบาลให้ความเห็นชอบ ของเคร่องบินกองทัพอากาศและกองทัพเรือบ่งบอก

ตอนปลายเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซ่งใช้เวลา ถงยทธศาสตร์การร่วมรบ Air - Sea Battle ทเคยปีเศษจากเวลาการประชุมของผู้บัญชาการทหารเรือ กระทามาต้งแต่การรบท่เกาะช้างต่อกองเรือฝร่งเศสอาเซียน หลังจากน้นมีเวลา ๒ ปีเศษตามตาราง กลางเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และจะกระทาต่อไป

26 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ทหารเรือนานาชาติท่มาร่วมงานมาจาก ในอ่าวไทยไม่มีข่าวไปรบกวนน่านนาจีน ซ่งเรือต่างชาต ิ


ทางแปซิฟิกตะวันตก กับทางมหาสมุทรอินเดีย เหล่าน ก่อนมาถึงหรือกลับบ้านจากพัทยาอาจแวะเย่ยม

แต่ละชาติมีภูมิหลังขนาดกาลังทางเรือ และปัญหา เมืองท่าอ่นใดก็ได้ อย่างเรือของปากีสถานอาจเข้าเย่ยมทางสถานการณ์ต่างกัน อย่างเช่นเรือของชาต ิ บังคลาเทศท่เคยเป็นของปากีสถานตะวันออกก็ได้

แปซิฟิกตะวันตกย่อมต้องเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้ มีการเชิญเรือจากกองทัพเรือนอกอาเซียน ๕๕


ก่อนเข้าสู่อ่าวไทยซ่งจีนอ้างกรรมสิทธ เกาะต่าง ๆ ประเทศทกทวีปในโลก หรอเชิญทกประเทศทม ีทับซ้อนกันหลายชาติในภูมิภาครวมท้งดัดแปลง กองทัพเรือ แม้กองทัพเรือเล็ก ๆ อย่างตองกา


ภูมิประเทศบางเกาะเกิดการขยายพ้นท่ทะเลอาณาเขต ติมอร์ - เลสเต ในแปซิฟิก มัลดิฟ และมาดากัสการ์

ไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจาเพาะเป็นปัญหา ในมหาสมุทรอินเดีย แต่ท่เชิญไม่ได้แม้มีกองทัพเรือ

ของการเดินเรืออย่างเสรีในทะเลหลวง เรือรบของ ใหญ่โตอย่างไต้หวันก็ม เพราะปัญหาการเมือง


สหรัฐอเมริกามหลกนยมทจะเดินเรอผ่านเข้าไป ระหว่างประเทศท่จีนถือว่า ไต้หวันเป็นจังหวัดหน่งในทะเลอาณาเขตท่จีนอ้างว่าเป็นของตนเสมอ ของจนปรากฏว่าประเทศในทวปอเมรกาเหนอ
ซึ่งไม่ทราบว่า เรือพิฆาตสหรัฐอเมริกา USS Pinckney (ยกเว้นสหรฐอเมรกาทมเรออย่ทญป่น) อเมรกาใต้ท่มาจากฐานทัพในญ่ปุ่น เดินเรือเข้าไปตอแยในน่านนา แอฟริกา ยุโรป (เว้นรัสเซียในแปซิฟิก) ไม่รับเชิญส่งเรือ

เจ้าปัญหาหรือไม่ แต่หลังสุดมีเรือพิฆาต USS มารวมงานดวยเลย ทงทบางประเทศเคยเปนจาวทะเลMustin ได้แล่นเข้าไปในเขต ๑๒ ไมล์ทะเล ในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดียมาก่อน ท้งน ี ้
จากเกาะกองหิน Mischief ท่จีนดัดแปลงเม่อวันท ๓๐ น่าจะเกิดจากปัจจัย เวลา ระยะทาง และความคุ้มทุน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ แสดงถึงยุทธศาสตร์ทางทะเลท ี ่ ต่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์หากจัดเรือมาร่วมงาน
ขัดแย้งกันของมหาอ�านาจทางเรือในแปซิฟิกตะวันตก การปรากฏตัวของเรือรบนานาชาติท่พัทยาส่วนเรือพิฆาตของเกาหลีใต้และญ่ปุ่น ท่มาร่วมงาน บอกถึงประสิทธิภาพทางการรบและการออกแบบแผน
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 27


รูปแบบของกองเรือและเรือชาติน้น ๆ การเดินทาง ทาหน้าท่นายทหาร) ลงประจาเรือประจัญบาน


จากฐานทพไกลโพ้นส่อ่าวไทย แสดงถงความเป็น HMS Revenge เกิดเหตุการณ์ไม่สงบท่เกาะครีต


“ทีมเรือ” ที่ทุกคนบนเรือร่วมประสานการปฏิบัติงาน ใน ค.ศ. ๑๘๙๘ ต้องทรงเป็นหมู่รบขึ้นบกจากเรือร่วม
เป็นทีม ที่ไม่มีองค์กรอื่นใดเทียบเท่าได้ หากพลโซนาร์ การปราบปรามการจลาจลเป็นเวลา ๓ เดือน หรือ


ทางานพลาด พลศูนย์ยุทธการทางานผิด พลปืน อย่างหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือปลายเดือน พฤษภาคม

ทางานล่าช้า จ่าช่างกลในเรือดานาเปิดประตูนาผิดจุด พ.ศ.๒๔๙๓ กาลังจะเสร็จส้นการฝึกเดินทางกลับ


ฯลฯ หมายความถึงความสาเร็จหรือหายนะด้วยมือ สัตหีบได้รับคาส่งให้ถือเข็มย้อนไปนราธิวาส เพราะ

ของคน ๆ เดียว และวจีท่ว่า “ลงเรือแป๊ะ ตามใจแป๊ะ” เกิดเหตุการณ์ไม่สงบซ่งนักเรียนได้ข้นบกเดินแถว

บอกถึงการจัดองค์กร และการบังคับบัญชาท่ชัดเจน ในเมืองนราธิวาส และเดินแถวแสดงกาลัง เพ่อแสดงถึง


เรยบง่าย และเดดขาดยงกว่าหน่วยงานอนใด การเสริมอานาจของฝ่ายบ้านเมืองในการสยบ

ภาพท่กะลาสีรายกราบเรือจนถึงนายเรือบนสะพาน เหตุการณ์ เป็นต้น การเดินแถวของทหารนานาชาติ
เดินเรือของเรือทุกลาในกระบวนเรือทาความเคารพ จากเรือเพ่อความสวยงาม สง่างามน้น แปลงไปเป็นการและยกมือต้อนรับท่านประธานในการสวนสนาม แสดงกาลังท่ฝั่งได้ ตามยุทธศาสตร์ทางเรือนานาชาต ิ

บ่งบอก จารีต ประเพณ ของชาวเรือสากล และแสดงถึง ท่ส่งเรือมาร่วมงานท่พัทยา ย่อมมีผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมงานต้งแต่พลทหารคนสุดท้ายถึง ทางยุทธศาสตร์ของตนหลากหลายกันไป ท่ขัดแย้งกัน
นายพลคนยอด หรือไปด้วยกัน ทหารเรือชาติอาเซียนในทางทฤษฎ ี
ก็เป็นพันธมิตรกันทั้งทางความมั่นคง และยุทธศาสตร์
อย่างกลมกลน แต่ในความเป็นจรงอาจไม่ลงรอย
ในเร่องปลีกย่อยบ้าง แต่สาหรับทหารเรือนอกอาเซียน
เป็นพันธมิตรกันท้งทางความม่นคงและยุทธศาสตร์


ก็ม เป็นความม่นคงหรือยุทธศาสตร์อย่างเดียวก็ม ีและขดแย้งกนทงสองเรองกมโดยเฉพาะอย่างยง

ในแปซิฟิกตะวันตกต้งแต่ทะเลญ่ปุ่นลงมาถึง
ช่องมะละกาอันเป็นช่องทางเดินเรือท่หนาแน่นท่สุด
ในโลก และทรัพยากรใต้ทะเลจีนใต้ ท่ประมาณว่า
กิจกรรมเสริมท่สาคัญอีกอย่างหน่งของคนประจาเรือ มีน�้ามัน ๑๑ พันล้านบาร์เรลและก๊าซ ๒๐๐ หมื่นล้าน


ในมหกรรมคือ การข้นบกเดินสวนสนามท่ถนน ลูกบาศก์ฟุต (บางกอกโพสต์ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.
ริมหาดพัทยา การข้นบกจากเรือทานองน้หากแต่งกาย ๒๕๖๑) โดยจีนอ้างพ้นท่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้


ด้วยชุดสนามติดอาวุธก็คือ หมู่รบ (Landing Party) เป็นเขตเศรษฐกิจของตน เกิดการขัดแย้งกับประเทศอ่น

ท่ข้นบกต่อสถานการณ์บางประการอย่างเม่อเสด็จเต่ย โดยรอบและกับสหรัฐอเมริกาท่ควบคุมทะเลแถบน ้ ี

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร มาก่อน ส่วนทางมหาสมุทรอินเดียถือได้ว่าสถานการณ์

เกยรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอดมศกด ขณะ คงเดิม ที่อินเดียกับปากีสถานปีนเกลียวกัน

ทรงเป็นนักเรียนทาการนายเรืออังกฤษ (นักเรียน
28 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เป็นเจ้าภาพ ซึ่งยามสงบเราจะได้เห็นเรือจากชาติเหล่านี้
ไปรวมตัวกันช่วยภัยพิบัติทางทะเล มนุษยธรรม

ทางทะเล ต่อต้านโจรสลัด การก่อการร้าย และ
พฤติกรรมผิดกฎหมายทางทะเล ฯลฯ อย่างเช่น
เมื่อใต้ฝุ่นไฮเยี่ยน ถล่มฟิลิปปินส์ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้น

มีหลายเหตุผลท่ชาติต่าง ๆ จะมารวมตัวกันได้
ในสถานท่เดียวกัน และก็มีอีกหลายเหตุผลท่อาจ
ทาให้หลายชาติไม่ต้องการจะมีส่วนร่วม ดังน้น
การสวนสนามทางเรือน้นจึงเป็นส่งท่เกิดข้นได้


ไม่ง่ายนัก และเม่อเกิดข้นแล้วก็ย่อมแสดงว่า


มีเหตุจูงใจท่ดีท่ทาให้เกิดข้นได้ และเป็นโอกาสท่เราจะได้พยายามค้นหาว่าชาติต่าง ๆ ได้ส่งสัญญาณ

ทางยุทธศาสตร์อะไรให้โลกรับรู้ไม่ว่าจะต้งใจ
หรือไม่ก็ตาม สาหรับในคร้งน้ทหารเรือนานาชาต ิ
ทุกคนท่พัทยามีส่วนสร้างสรรค์จรรโลงความสง่างาม
ของเรือ ท้องทะเลอันสวยสดล้อมด้วยขอบฟ้าและ
ขอบฝั่ง ผนวกให้เป็นงานมหกรรมทางทะเลอันเป็น

เกียรติยศงดงามท่เคยมีสืบทอดมาร้อยกว่าปี ด้วยหลัก
ประเทศในอาเซยนมปฏิสมพันธ์กับประเทศ นิยมและความเป็นทหารเรือสากล เครดิตของงานอยู่ท ี ่นอกอาเซียนแตกต่างกัน อย่างเช่น สิงคโปร์ ผู้บัญชาการทหารเรือไทย พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๖๐


เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา ท้งทางความม่นคงและ และสุดยอดของเครดิตอยู่ท - นาทะเลในอ่าวพัทยา
ยุทธศาสตร์ ส่วนเวียดนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไปได้ถึงอ่าวโตเกียว อ่าวเอเดน อ่าวเวนิซ อ่าวเม็กซิโก


กับสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว และประเทศไทยเป็น พระเจ้าเท่าน้นท่จะรู้ว่ามหกรรมทางเรือนานาชาต ิ
พันธมิตรทางความม่นคงท้งกับสหรัฐอเมริกาและจีน เช่นน จะบังเกิดอีกท่ไหน เม่อใด โดยใคร มียุทธศาสตร์


กมพชาผ้เคยร่วมมอกบสหรฐอเมรกา ได้ปลกตว ทางเรือกันเช่นใด และรู้ว่าผู้ครองทะเลผู้ใดกาลง

อยู่กับจนอย่างเต็มตว เป็นต้น ส่วนประเทศนอก ครองโลกอยู่ ตามนิยามของ เซอร์ราเลห์ (Walter
อาเซียนในแปซิฟิก คือสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ Raleigh) ที่ว่า

และออสเตรเลีย เป็นพันธมิตรกันท้งทางความม่นคง ผู้ครองทะเลจะครองการค้าโลก และครองโลกโดย

และยุทธศาสตร์ อย่างแน่นแฟ้นในการตอบโต้จีน ปริยาย
ดังน้น จึงเห็นได้ว่าเรือนานาชาติท่มายังพัทยาน้น

มีภูมิหลังทางความม่นคงและยุทธศาสตร์ท่หลากหลาย
แตกต่างกัน แต่ก็มารวมตัวกันได้ด้วยความเป็นชาวเรือ
ชาวทะเล ในมหกรรมประเพณีทหารเรือท่ทหารเรือไทย

นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 29ขีดความสามารถท่หน้า กบร. และแนวทางการพัฒนากำาลังในปัจจุบัน (ตอนจบ)
พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลกผู้เขียนได้น�ำเสนอข้อมูล และสรุปขีดควำมสำมำรถของกำลงอำกำศนำวยคท ๒ ทปลดประจ�ำกำรนำมำ

แสดงท่พิพิธภัณฑ์หน้ำ กบร. แล้ว ในตอนน้จะเรียน

ให้ทรำบพอเป็นสังเขปเก่ยวกับข้อมูลดังกล่ำวของก�ำลัง
ในปัจจุบัน พร้อมกับเสนอแนะแนวทำงในกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำ
๑. ขีดความสามารถอากาศยาน กบร. ปัจจุบัน
กบร. ในปัจจุบันเป็นหน่วยก�ำลังตำมแบบ (Type


Organization) ทขนตรงกองเรอยทธกำร เป็นหน่วย
ในระดับ “กองพลบิน” (Air Division) ซ่งเทียบเท่ำระดับ DO–228

“กองเรือตำมแบบ” (Flotilla) กำรจัดก�ำลังประกอบ
ไปด้วย หน่วยในระดับกองบิน (Wing) ข้นตรงและ บินไกลสุด ๑,๔๐๐ ไมล์ทะเล บินนำน ๘ ชั่วโมง ติดตั้ง

ขึ้นสมทบ ๓ หน่วย คือ กองบิน ๑ กองบิน ๒ และหน่วย เรดำร์ตรวจกำรณ์พื้นน�้ำ สำมำรถติดตั้งจรวด ๒.๗๕ นิ้ว
เรือหลวงจักรีนฤเบศร แต่ละหน่วยมีก�ำลังอำกำศยำนดังน ี ้ ๒ ท่อยิง บรรทุกผู้โดยสำรได้ประมำณ ๑๙ คน นับตั้งแต่

๑.๑ กองบิน ๑ เร่มเข้ำประจ�ำกำร ได้เป็นก�ำลังหลักของทัพเรือภำค

ประกอบก�ำลังด้วยอำกำศยำนท่ใช้ปฏิบัติในกำร ต่ำง ๆ ในกำรลำดตระเวนอำณำเขตทำงทะเลท่รับผิดชอบ
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ และกำรปฏิบัติของก�ำลัง เพ่อปกป้องผลประโยชน์ของชำติและอ่น ๆ ซ่งรวมถึง
นำวิกโยธิน ๔ ฝูงบิน คือ กำรค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ตลอดจน

ฝูงบิน ๑๐๑ ประกอบก�ำลังด้วย เคร่องบิน คุ้มครองและช่วยเหลือพี่น้องชำวประมงด้วย


ลำดระเวน (บ.ลว.) แบบ DO–228 ซงได้จดหำจำกบรษัท ฝูงบิน ๑๐๒ ประกอบก�ำลังด้วยเครื่องบินต่อสู้
DONIER LUFTFAHRT GmbH (ปัจจุบันเปล่ยนเป็น RUAG) เรือผิวน้ำแบบ F–27 Mk 200 Enforcer ซ่งจัดหำ

๓ ครั้ง ใน พ.ศ.๒๕๓๔ ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๖ เครื่องบิน จำกบริษัท Fokker Aircraft Services B.V. ประเทศ

แบบนี้มีควำมเร็วสูงสุด ๒๐๐ นอต เดินทำง ๑๘๐ นอต เนเธอร์แลนด์ เม่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ควำมเร็วสูงสุด ๒๕๙ นอต
30 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เพื่อทดแทนเครื่องบินแบบ O–1 และ U–17 ควำมเร็ว
สูงสุด ๒๐๕ นอต เดินทำง ๑๔๐ นอต รัศมีปฏิบัติกำร

ไม่เกิน ๓๘๐ ไมล์ทะเล ระบบอำวุธติดตั้งปืนกลอำกำศ

ขนำด ๑๒.๗ มลลเมตร จรวดขนำด ๒.๗๕ นว และสำมำรถทิ้งระเบิดขนำดเบำได้


F–27 Mk 200 Maritime Enforcer


เดินทำง ๒๓๑ นอต บินไกล ๑,๐๒๐ ไมล์ทะเล บินนำน

๘ ช่วโมง อุปกรณ์ตรวจจับประกอบด้วย เรดำร์ตรวจกำรณ์

พ้นน้ำระบบ ESM. มีระบบอ�ำนวยกำรรบ อุปกรณ์เช่อมต่อข้อมูล และกำรส่อสำรครบครัน ระบบอำวุธประกอบด้วย

ปืนกลอำกำศขนำด ๑๒.๗ มิลลิเมตร จรวดอำกำศ–สู่–พ้น
ขนำด ๒.๗๕ นิ้ว อำวุธปล่อยน�ำวิถีอำกำศ–สู่–พื้น แบบ O–2 Skymaster
Harpoon ตอร์ปิโดปรำบเรือด�ำน�้ำแบบ Stingray และ
ระเบิดลึก สำมำรถวำงทุ่นระเบิดทำงยุทธวิธีได้ ท้งน ี ้ เคร่องบินแบบน้เข้ำประจ�ำกำรในกองทัพเรือ เม่อไดเคยทำกำรทดสอบยงอำวธปลอยนำวถ Harpoon แลว พ.ศ.๒๕๒๓ ได้เคยเข้ำร่วมปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ


เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ณ สนำมยิงอำวุธเกำะกวมกองทัพเรือ ปรำบปรำมโจรสลัด และปฏิบัติกำรสนับสนุนกองก�ำลัง
สหรัฐอเมริกำ ผลกำรยิงถูกเป้ำได้ผลดีเป็นท่น่ำเช่อถือ ป้องกันชำยแดนจันทบุรี–ตรำด และหน่วยเฉพำะกิจกำรปฏิบัติกำรของเคร่องบินแบบน้นอกจำกกำรลำดตระเวน นำวิกโยธินภำคใต้ ตลอดจนเป็นก�ำลังท่ปฏิบัติกำร


ระยะไกลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชำติในยำมปกต ิ ในทุกทัพเรือภำคตลอดมำต้งแต่เร่มเข้ำประจ�ำกำร


และกำรฝึกต่ำง ๆ แล้ว ในยำมสถำนกำรณ์ฉุกเฉินมัก จนถึงปัจจุบัน
ถูกใช้ในกำรแสดงก�ำลัง และเตรียมเป็นอำวุธเด็ดขำด
ในกำรตอบโต้ฝ่ำยตรงข้ำมฝงบน ๑๐๓ ประกอบก�ำลังด้วยเคร่องบิน

ตรวจกำรณ์และช้เป้ำ (บ.ตช.) แบบ O–2 Skymasterเคร่องบินแบบน้มีช่อเรียกอีกว่ำ T337 สร้ำงโดยบริษัท
Cessna สหรัฐอเมริกำ ประจ�ำกำรในกองทัพสหรัฐอเมริกำ
ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๑๐ – พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้ในกำรควบคุม
อำกำศยำนหน้ำ (Forward Air Control/FAC) กำรปฏิบัต ิ
กำรจิตวิทยำ (Psychological Operations/PSYOPS)
และเป็นเครองบนฝึก ได้เข้ำร่วมในสงครำมเวยดนำม
Unmanned Aerial Vehicle : UAV
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 31
ฝูงบิน ๑๐๔ เดิมประกอบก�ำลังด้วยเครื่องบินโจมตี Bombardier ผลตออกใช้งำนครงแรก เมอป พ.ศ.๒๕๑๒
แบบ A–7 ซึ่งปัจจุบันได้ถูกปลดประจ�ำกำรไปหมด ก�ำลัง จุดมุ่งหมำยคือ ใช้ในกำรดับเพลิงขนำดใหญ่ เช่น ไฟป่ำ

เตรียมกำรท่จะเปล่ยนเป็นฝูงบินอำกำศยำนไร้คนขับ โดยให้บนลงนำแล้วตักนำ (บำงแห่งเรยกเครองบนนว่ำ
(Unmanned Aerial Vehicle/UAV) แทน เป็นเครื่องบิน Scooper) ประมำณ ๑๒,๐๐๐ ปอนด์ เก็บไว้ใต้ท้อง
เทคโนโลยีใหม่เป็นเครื่องบินจริง ๒ เครื่องยนต์ ๔ ที่นั่ง (Bomb Bay) แล้วน�ำไปทิ้งยังจุดที่ต้องกำร เครื่องยนต์
แบบ Diamond DA42 ขนำดเดียวกับแบบ O–2 น�ำมำ เป็นประเภท Turboprop ๒ เครื่องยนต์ กำรออกแบบ
พัฒนำให้เป็นเคร่องบินท่สำมำรถจะเลือกใช้นักบินจริง ปีกสูงเพ่อต้องกำรให้ปฏิบัติงำนขณะควำมเร็วต่ำ และ

หรอนกบนกลทำกำรบนได้หรอจะให้บนด้วยกนกได้ ในสภำพอำกำศหมอกควน ลมพัดกรรโชกขณะเกดไฟ


ปัจจุบันเร่มใช้ในกองทัพหลำยชำต และบำงชำติใช้ติด ไหม้ได้ดี ควำมเร็วสูงสุด ๑๘๕ นอต เดินทำง ๑๕๗ นอต


อำวุธส�ำหรับกำรโจมตีด้วย ระยะบินไกลสุด ๑,๒๒๐ ไมล์ทะเล บินนำน ๑๑ ชั่วโมง
๑.๒ กองบิน ๒ บรรทุกผู้โดยสำรได้ ๒๖ นำย หรือบรรทุกน้ำหนักได้

ประกอบก�ำลังด้วยเคร่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ ประมำณไม่เกิน ๖,๒๖๐ ปอนด์ จำกท่ลักษณะเป็นท่ใช้ในกำรค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและ เครื่องบินทะเล แม้ว่ำจะขึ้น–ลงในทะเลได้ที่สภำวะคลื่น

บนบก ขนส่งลำเลยงในกำรสนบสนนกำรเคลอนย้ำย ไม่สูงนัก นอกจำกกำรดับเพลิงทำงอำกำศแล้ว กองทัพ


ท้งทำงยุทธกำรและธุรกำร ตลอดจนกำรส่งก�ำลังบ�ำรุง หลำยชำติได้น�ำไปใช้ในกำรค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ของหน่วยต่ำง ๆ ในกองทัพเรือ ๓ ฝูงบิน คือ ในทะเล รวมทังกองทพเรอไทย ซงไดจดหำเขำประจำกำร
ฝูงบิน ๒๐๑ ประกอบกำลงด้วย เครองบน เม่อ พ.ศ.๒๕๒๑ กิจท่มอบให้ ได้แก่ กำรค้นหำและช่วยเหลือ


ธุรกำร (บ.ธก.) แบบ Canadair CL–215 เคร่องบิน ผู้ประสบภัยในทะเล กำรขนส่งล�ำเลียงทำงยุทธกำรและ

ล�ำเลียงแบบ F–27 Mk 400 Friendship และเครื่องบิน ธุรกำรเอนกประสงค์ท่วไป ท้งน้ส�ำหรับกำรดับไฟป่ำล�ำเลียงแบบ Embraer ERJ–135 LR ได้เคยถูกจัดให้ไปสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ บริเวณภำคเหนือของประเทศหลำยคร้ง ปัจจุบันได้

ถูกปลดประจ�ำกำรไปแล้ว ๑ เครื่อง
- เครื่องบินแบบ F 27 Mk 400 Friendship สร้ำง
โดยบริษัท Fokker ประเทศเนเธอร์แลนด์ อยู่ในสำย
กำรผลิตระหว่ำงปี พ.ศ.๒๔๙๔ – พ.ศ.๒๕๓๐ นับเป็น

เคร่องบินโดยสำรท่ประสบผลส�ำเร็จมำกในยุโรป มีกำร

ผลิตมำกกว่ำ ๕๐๐ เครื่อง เป็นเครื่องบิน Turboprop
๒ เครื่องยนต์ ควำมเร็วสูงสุด ๒๕๖ นอต เดินทำง ๒๓๐
นอต ระยะบินไกลสุด ๗,๐๐๐ ไมล์ทะเล บินนำน ๗ ช่วโมง

ประจ�ำกำรในกองทัพหลำยชำต ใช้ในกำรขนส่งล�ำเลียง


CL–215 น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ๑๒,๐๐๐ ปอนด์ หรือผู้โดยสำร
ประมำณ ๕๐ คน ติดตั้งเตียงพยำบำลล�ำเลียงผู้ป่วยได้

- เคร่องบินแบบ CL–215 เป็นเคร่องบินแบบ ๒๔ เตยง ขดควำมสำมำรถในกำรส่งทำงอำกำศกำลง ั

สะเทนนำสะเทนบก หรอทเรยกกนว่ำ Flying Boat ทหำรได้ประมำณ ๔๔ นำย พร้อมอุปกรณ์ กองทัพเรือได้
สร้ำงโดยบริษัท Canadair ซ่งต่อมำเปล่ยนเป็น จดหำเข้ำประจ�ำกำร เมอ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นประเภท

32 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


กองทัพเรือได้จัดหำเครื่องบินแบบ ERJ–135 LR นี้

เม่อ พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นประเภทเคร่องบิน


ล�ำเลียงเพ่อใช้ในกำรล�ำเลียงขนส่งก�ำลังพลและส่ง


อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนน�ำผู้บำดเจ็บหรือผู้ป่วย ท่อยู่
ในระยะห่ำงไกลกลับมำโดยเร็วที่สุด เครื่องยนต์ที่ใช้เป็น
Turbofan ๒ เครื่องยนต์ ควำมเร็วสูงสุดในกำรเดินทำง
๐.๗๘ มัค หรือประมำณ ๔๕๐ นอต ระยะบินไกลสุด
๑,๗๖๐ ไมล์ทะเล ล�ำเลียงก�ำลังพลได้ ๓๗ นำย หรือ
น�้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๙,๙๑๘ ปอนด์ จัดเป็นเครื่องบิน
F–27 Mk 400 Friendship
พยำบำลควำมเรวสงสำมำรถตดตงเตยงพยำบำลได้เคร่องบินล�ำเลียง นบตงแต่ได้เข้ำประจำกำรมำได้เป็น ๓ เตียง พร้อมสำยออกซิเจน Suction และเคร่องมือแพทย์


ก�ำลังหลักในกำรขนส่งทำงอำกำศ ท้งทำงธุรกำรและ อ่น ๆ ท่จ�ำเป็น พร้อมท่น่งแพทย์ พยำบำล เจ้ำหน้ำที ่
ยุทธกำรให้กับหน่วยต่ำง ๆ ของกองทัพเรือ ตลอดมำ อื่น ๆ และผู้ติดตำมได้ ๑๕ นำย

- เคร่องบินแบบ ERJ–135 LR สร้ำงโดยบริษัท

Embraer ประเทศบรำซิล ออกแบบเป็นเคร่องบินโดยสำร ๓๗ ทนง ทำกำรบนเปนครงแรก เมอป พ.ศ.๒๕๓๘

อยู่ในสำยกำรผลิตจนปัจจุบันใช้กันแพร่หลำยในบริษัท
สำยกำรบินของหลำยประเทศ โดยเฉพำะยุโรป อเมริกำ

และจีน รวมท้งกองทัพบำงชำติด้วย ท้งน้เคร่องบินในตระกูลน้ซ่งใหญ่กว่ำเล็กน้อย คือ ERJ-140 ได้มีกำรน�ำไปดัดแปลงเป็นเคร่องบินเตือนภัยทำงอำกำศ (Air Early


Warning/AEW) เคร่องบิน Remote Sensing เคร่องบิน
ลำดตระเวนทำงทะเล และปรำบเรือด�ำน�้ำ (MPA/ASW)
ด้วย ตำมรูปทำงขวำมือ เป็นเครื่องบิน ERJ-140 MPA
ของกองทัพเรือปำกีสถำน
ERJ–140 MPA
Embraer ERJ–135 LR
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 33

ฝงบน ๒๐๒ ประกอบก�ำลังด้วยเฮลิคอปเตอร์ ประมำณ ๒๐๐ ไมล์ทะเล แต่หำกติดถังน้ำมันอะไหล่

ล�ำเลียงแบบ Bell 212 แบบ Bell 214ST และแบบ จะบินเพ่มได้อีกประมำณ ๑ ช่วโมง หรือไม่เกิน ๙๐


EC645T2 ไมล์ทะเล น้ำหนักบรรทุกภำยใน ๕,๔๐๐ ปอนด์ หรือ
ล�ำเลียงทหำรรำบได้ ๘ นำย พร้อมอำวุธยุทโธปกรณ์

ติดต้งเปลพยำบำลได้ ๖ เปล รอกกว้ำน (Hoist) รับน้ำหนัก

ไม่เกิน ๖๐๐ ปอนด์ ยกของภำยนอกโดยใช้ลวดสลิง

(Hook) นำหนกไม่เกน ๕,๐๐๐ ปอนด์ ระบบอำวธ
ประกอบด้วยปืนกลอำกำศขนำด ๗.๖๒ หรือขนำด
๑๒.๗ มิลลิเมตร ๒ กระบอก บนแท่นที่ติดตั้งที่บริเวณ
แต่ละประตูข้ำง ยิงโดยพลปืนและระบบจรวดอำกำศ
แบบ Hydra 70 ขนำด ๒.๗๕ นิ้ว ๒ แท่นยิง ๆ ละ ๑๙ นัด

มีเคร่องมือเดินอำกำศครบครัน ระบบควบคุมกำรบิน
อัตโนมัติ (Automatic Flight Control System/AFCS)
Bell 212 สำมำรถบินในเวลำกลำงคืนและในสภำพอำกำศ โดยกำร

บินแบบใช้เคร่องวัดประกอบกำรบิน (Instrument Flight
- ฮ. แบบ Bell 212 หรือในกองทัพสหรัฐอเมริกำ Rule/IFR) ได้
เรียก Bell UH–1N Twin Huey เป็น ฮ. ขนำดกลำง ต้งแต่ได้เร่มประจ�ำกำรมำ ฮ. แบบน้ได้ปฏิบัติงำน

อยู่ในตระกูล Huey UH–1H ท่เคยกล่ำวไว้แล้ว สร้ำงโดย อย่ำงหนัก ท้งในทะเลและบนบกได้เข้ำร่วมปฏิบัติกำร


บริษัท Bell Helicopter ท�ำกำรบินคร้งแรก เม่อปี ในแทบทุกทัพเรือภำค กองก�ำลังป้องกันชำยแดน
พ.ศ.๒๕๑๒ เลิกสำยกำรผลิตไปก่อนปี พ.ศ.๒๕๒๓ จนทบุร–ตรำด และหน่วยเฉพำะกิจนำวกโยธนภำคใต้
ในช่วงปลำยสงครำมเวียดนำมได้เข้ำไปแทนในภำรกิจ นอกจำกน้ยังได้สนธิก�ำลังไปกับหน่วยป้องกันและปรำบ

ต่ำง ๆ ของ UH–1 ทงกำรลำเลยงทำงยทธวธใน ปรำมกำรกระทำอนเป็นโจรสลด ทไปปฏบตกำร ณกำรยุทธเคล่อนท่ทำงอำกำศ กำรโจมตีในลักษณะ อ่ำวเอเดน ประเทศโซมำเลียด้วย กำรปฏิบัติกำรท ่ ี


Gunship กำรส่งกลับทำงสำยกำรแพทย์ กำรล�ำเลียง ผ่ำนมำได้เคยเข้ำร่วมปะทะกับฝ่ำยตรงข้ำมหลำยคร้งและขนส่งส่งอุปกรณ์และยุทธปัจจัยต่ำง ๆ และอ่น ๆ กองทัพ ได้เคยสูญเสีย ๑ เคร่อง และชีวิตนักบินขณะเข้ำช่วยเหลือท่ใช้ ฮ. แบบน้มำก คือทหำรเรือและนำวิกโยธิน เน่องจำก ผู้ประสบภัยกลำงทะเล
เป็น ฮ. สองเครองยนต์เหมำะสมทจะปฏบตกำร

จำกทะเล ต่อมำ ฮ. แบบน้ยังถูกใช้ปฏิบัติกำรในอีก
หลำยสงครำมท่สหรัฐอเมริกำเก่ยวข้อง นอกจำกน ี ้


ในสงครำมฟอล์คแลนด์กองทัพอำกำศอำร์เจนตินำได้ใช้
ในกำรล�ำเลียงหน่วยปฏิบัติกำรพิเศษด้วย
กองทัพเรือได้จัดหำ ฮ.แบบน เม่อ พ.ศ.๒๕๒๑
จัดเป็นประเภทเฮลิคอปเตอร์ล�ำเลียง (ฮ.ลล.) เคร่องยนต์
แบบ Turboshaft ๒ เครื่อง ควำมเร็วสูงสุด ๑๒๐ นอต
เดินทำง ๙๐ นอต บินนำน ๒ ชั่วโมง ๒๐ นำที ไกลสุด Bell 214ST and Bell 212
34 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


- ส�ำหรับ ฮ.ลล.แบบ Bell 214ST ที่ตำมแผนจะเริ่ม ฝูงบิน ๒๐๓ ประกอบก�ำลังด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ

ถูกทยอยปลดประจ�ำกำรนั้นรำยละเอียดได้กล่ำวไว้แล้ว S–76B และเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้เรือผิวน้ำ (ฮ.ตผ.) แบบ
Super Lynx 300EC645 T2


- EC645 T2 เป็น ฮ. ล่ำสุดของกองทัพเรือ S–76B
เข้ำประจ�ำกำร เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ สร้ำงโดยบริษัท Airbus - เฮลิคอปเตอร์แบบ S–76B Spirit สร้ำงโดย
Helicopter ในประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็น ฮ. ใช้งำน บริษัท Sikorsky Aircraft Cooperation ประเทศ
ทำงทหำร ซึ่งพัฒนำมำจำก ฮ. ใช้งำนทำงพลเรือนแบบ สหรัฐอเมริกำ เป็น ฮ.อเนกประสงค์ใช้งำนทำงพลเรือนEC145 T2 เร่มเข้ำประจ�ำกำรในกองทัพต่ำง ๆ ต้งแต่ แบบแรกที่บริษัทออกแบบ โดยพัฒนำมำจำก ฮ. ใช้งำน
พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้งกองทัพบกไทย เครื่องยนต์เป็นแบบ ทำงทหำร S–70 ท�ำกำรบินครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐

Turboshaft ๒ เคร่อง จัดเป็นประเภท ฮ. ล�ำเลียง ยังอยู่ในสำยกำรผลิต ปัจจุบันมีกำรใช้งำนกันแพร่หลำย
ใช้ประจ�ำเรือในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงเรือต่ำง ๆ ท่วโลกตำมสำยกำรบินต่ำง ๆ เป็นพำหนะเดินทำงของ

และปฏิบัติกำรบนบกในกำรสนับสนุนนำวิกโยธินและ นักธุรกิจ เป็น ฮ.พยำบำลใช้งำนตำมโรงพยำบำลต่ำง ๆหน่วยอ่น ๆ น้ำหนักบรรทุกประมำณ ๓,๓๐๐ ปอนด์ เป็น ฮ.เอนกประสงค์ใช้งำนตำมหน่วยรำชกำร รฐบำล

โดยสำมำรถบรรทุกภำยนอกโดยวิธ Cargo Hook ต่ำง ๆ และอื่น ๆ ตลอดจนใช้ในกองทัพของหลำยชำติ


ล�ำเลียงทหำรได้ประมำณ ๘–๙ นำย รอกกว้ำน (Hoist) รวมท้งกองทัพเรือไทย ซ่งได้จัดหำเม่อ พ.ศ.๒๕๓๗


รับน้ำหนักไม่เกิน ๖๐๐ ปอนด์ ควำมเร็วสูงสุด ๑๕๐ นอต ฮ. แบบน้ใช้เคร่องยนต์ Turboshaft ๒ เคร่องยนต์
เดินทำง ๑๒๐ นอต ระยะบินไกลสุด ๓๖๐ ไมล์ทะเล ควำมเรวสงสด ๑๕๕ นอต นำหนกบรรทก ๓,๕๐๐ ปอนด ์


แต่ถ้ำติดถังน้ำมันอะไหล่บินไกล ๔๕๒ ไมล์ทะเล รับผู้โดยสำรได้ ๘ นำย บินไกลสุด ๔๑๑ ไมล์ทะเล


เคร่องมือเดินอำกำศครบครัน ระบบกำรบินอัตโนมัต ิ บินนำน ๓ ชั่วโมง ติดเปลพยำบำลได้ ๖ เปล รอกกว้ำน

(Auto Pilot) สมบูรณ์ ห้องนักบินเป็นระบบดิจิตอล รับน้ำหนัก ๖๐๐ ปอนด์ บรรทุกน้ำหนักภำยนอกได้


(Glass Cockpit) สำมำรถเข้ำกบระบบกล้องกลำงคน ๓,๐๐๐ ปอนด์ เคร่องมือเดินอำกำศครบครัน มีระบบ


(Night Vision Goggles) ของนักบินส�ำหรับบิน กำรบินอัตโนมัติ (Autopilot) สำมำรถท�ำกำรบินด้วย
เวลำกลำงคนได้ ระบบอำวธปืนกลอำกำศ MAG58F เครื่องวัดประกอบกำรบินในสภำพอำกำศจ�ำกัดได้


จ�ำนวน ๒ กระบอก
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 35


- ฮ. แบบ Super Lynx 300 เป็น ฮ. ขนำดเล็ก อุปกรณ์ตรวจจับควำมผิดสนำมแม่เหล็กโลก (MAD)

น�้ำหนัก ๕.๓ ตัน สร้ำงโดยบริษัท Augusta Westland ระบบอำวุธมำตรฐำน จะเป็นตอร์ปิโดปรำบเรือด�ำน้ำ

ประเทศอังกฤษ ออกแบบเพ่อใช้งำนเอนกประสงค์ และระเบิดลึก ตำมรูปด้ำนล่ำง คือ ฮ.ตผ. ของกองทัพเรือ
ส�ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติกำรทำงบกและกำรปฏิบัติกำร มำเลเซีย
ทำงเรือ ซึ่งแบบของกำรปฏิบัติกำรทำงเรือนั้น สำมำรถ


ติดต้งอุปกรณ์ตรวจจับระบบอำวุธและอ่น ๆ ในกำร
ปฏิบัติกิจต่อสู้เรือผิวน�้ำ ปรำบเรือด�ำน�้ำ ค้นหำและกู้ภัย


และงำนเอนกประสงค์อ่น ๆ อยู่ในสำยกำรผลิตต้งแต่ปี

ฮ.ตผ. ของกองทัพเรือมาเลเซีย
๑.๓ หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร

หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นหน่วยข้นตรง

เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซ่งเป็นหน่วยรองของ กองเรือ
Super Lynx 300
บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธกำร แต่เนื่องจำกเป็น


พ.ศ.๒๕๒๑ ปัจจุบันประจ�ำกำรอยู่ในกองทัพเรือต่ำง ๆ กำลงอำกำศนำว ซงกำรเตรยมกำลงส่วนนเป็นหน้ำท ่ ี

๑๕ ชำติ รวมทั้งไทย ซึ่งได้จัดหำเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี ของกองกำรบินทหำรเรือ ดังน้นในยำมปกติจึงได้ฝำก

คุณลักษณะส�ำคัญคือเครื่องยนต์ Turboshaft ๒ เครื่อง กำรปกครองบังคับบัญชำไว้ เดิมหน่วยบินน้ประกอบ
ควำมเร็วสูงสุด ๑๖๐ นอต เดินทำง ๑๓๕ นอต ระยะ ก�ำลังด้วย ๒ ฝูงบิน คือ
ปฏิบัติกำรไกลสุด ๒๗๐ ไมล์ทะเล น้ำหนักบรรทุก ฝูงบิน ๑ ซ่งเป็นฝูงเคร่องบินขับไล่ข้นลงทำงด่งแบบ

๓,๐๐๐ ปอนด์ หรือผู้โดยสำร ๙ นำย ติดต้งเรดำร์ AV–8S และฝงบน ๒ ซงเป็นฝงบินเฮลคอปเตอรประจำเรอ


ตรวจกำรณ์พ้นน้ำ ก�ำหนดให้เป็น ฮ. ประเภทต่อสู้เรือผิวน้ำ ปัจจุบันเคร่องบินแบบ AV–8S ได้ปลดประจ�ำกำรแล้ว
(ฮ.ตผ.) ทั้งนี้โดยทั่วไป ฮ. แบบนี้ที่จัดเป็นประเภทต่อสู้ ฝูงบิน ๑ จึงว่ำงกำรบรรจุ
เรือผิวน้ำ อุปกรณ์ส�ำคัญนอกจำกเรดำร์พ้นน้ำแล้ว ฝูงบิน ๒ ปัจจุบันประกอบก�ำลังด้วยเฮลิคอปเตอร์

จะต้องมเครองมือสงครำมอิเลกทรอนิกส์ ซงอย่ำงน้อย ปรำบเรือด�ำน้ำ (ฮ.ปด.) แบบ S–70B Seahawk และ

ควรเป็นระบบ ESM (Electronic Support Measure) เฮลิคอปเตอร์ล�ำเลียงแบบ MH–60S Knighthawk

และควรติดต้งระบบอำวุธ ซ่งตำมมำตรฐำน ฮ. รุ่นน ้ ี - S–70B Seahawk เป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งำน

คือ อำวุธปล่อยน�ำวิถี Sea Skua หรือแบบ AS.12 ของ ในทะเล สร้ำงโดยบริษัท Sikorsky Aircraft Cooperation
ฝรั่งเศส ส่วนในประเภทปรำบเรือด�ำน�้ำ นอกจำกเรดำร์ สหรัฐอเมริกำ ส�ำหรับส่งออกให้กองทัพเรือต่ำงชำต ิ
พ้นน้ำแล้ว จะติดต้งโซน่ำร์ชักหย่อนได้ (Dipping Sonar) เป็นแบบเดียวกับท่ใช้ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกำ คือ
36 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


- ฮ. แบบ MH–60S Knighthawk เป็น ฮ. ในตระกูล
เดียวกับ S–70B โดยพัฒนำมำจำกโครงสร้ำงพื้นฐำน ฮ.

แบบ UH–60A Blackhawk และ SH–60B Seahawk
เข้ำประจ�ำกำรในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกำ คร้งแรก

ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อทดแทน ฮ. ขนส่งล�ำเลียงขนำดใหญ่
CH–46 Seaknight ท่ปลดประจ�ำกำรไป ส่วนใหญ่

ใช้ประจ�ำเรือยกพลข้นบก และเรือส่งก�ำลังบ�ำรุง เป็น


ฮ. ท่ปฏิบัติภำรกิจได้หลำกหลำย (M=Multimission)


เช่น กำรส่งก�ำลังบ�ำรุงเคล่อนท่ในทะเลโดยทำงด่ง

S–70 B Seahawk (Vertical Replenishment / VERTREPT) นอกเหนือไปจำก

แบบ SH–60 Seahawk ซ่งพัฒนำมำจำก ฮ. ต้นแบบ กำรส่งธรรมดำระหว่ำงล�ำของเรือ (Replenishment

UH–60 Blackhawk โดยเปล่ยนโครงสร้ำงและส่วน

ประกอบท่ส�ำคัญ ให้มีกำรป้องกันกำรกัดกร่อน และ
กำรเป็นสนิม เปล่ยนเคร่องยนต์เพ่อให้ทรงพลังมำกข้น

เล่อนต�ำแหน่งล้อหลังไปข้ำงหน้ำเล็กน้อย และอ่น ๆ

รวมทั้งให้สำมำรถพับหำงได้ ฮ. รุ่นนี้ได้เข้ำประจ�ำกำรใน
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกำ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ โดยส่วนใหญ่
จะประจ�ำเรือฟริเกต เรือพิฆำต และเรือลำดตระเวน

กิจหลักท่มอบให้คือกำรปรำบเรือด�ำน้ำ และกำรต่อสู้

เรือผิวน�้ำ

กองทัพเรือได้จัดซ้อ ฮ. แบบน เม่อ พ.ศ.๒๕๔๐
จัดเป็นประเภท ฮ.ปรำบเรือด�ำน้ำ ควำมเร็วสูงสุด ๑๘๐ นอต MH– 60B Knighthawk
เดินทำง ๑๓๐ นอต เครื่องยนต์ Turboshaft ๒ เครื่อง at Sea / RAS) กำรค้นหำและกู้ภัยในกำรรบ (Combat
บินไกลสุด ๔๘๐ ไมล์ทะเล บินนำน ๓ ชั่วโมง บรรทุก Search and Rescue / CSAR) กำรสนับสนุนกำรปฏิบัต ิ


นำหนกได้ไม่เกน ๓,๐๐๐ ปอนด์ มระบบเดนอำกำศ กำรสงครำมพิเศษ และกำรตอบโต้ทุ่นระเบิดโดยใช้เคร่อง


และจดกำรบนอตโนมต ตลอดจนอุปกรณ์สอสำรและ มือพิเศษท่ติดต้ง (Airborne Mine Countermeasures)เช่อมต่อข้อมูลครบครัน ติดต้งเรดำร์ตรวจกำรณ์พ้นน้ำ ได้เข้ำสู่สงครำมครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่อ่ำวเปอร์เซีย

ปัจจุบันได้ติดต้งอุปกรณ์ตรวจจับเรือด�ำน้ำท่ส�ำคัญ คือ เป็น ฮ. สองเคร่องยนต์แบบ Turboshaft ควำมเร็วสูงสุด

โซนำร์ชักหย่อนได้ (Dipping Sonar) แล้ว แต่ยังไม่ม ี ๑๘๐ นอต เดินทำง ๑๓๐ นอต น้ำหนักบรรทุก
กำรติดตั้งระบบอำวุธ ทั้งนี้ระบบอำวุธที่ใช้ในกองทัพเรือ ๙,๐๐๐ ปอนด์ หรือล�ำเลียงทหำรพร้อมรบได้ ๑๓ นำย

สหรัฐอเมริกำส�ำหรับ ฮ. แบบนี้ หำกเป็นอำวุธปรำบเรือ ผู้โดยสำรธรรมดำประมำณ ๒๐ นำย ยกน้ำหนักภำยนอก
ด�ำน�้ำ จะได้แก่ตอร์ปิโด Mk 46 หรือ Mk 54 ส่วนกำรต่อสู้ (Cargo Hook) ได้ ๙,๐๐๐ ปอนด์ เครื่องมือเดินอำกำศ

เรือผิวน�้ำ จะเป็นอำวุธปล่อยน�ำวิถี AGM–119 Penguin ระบบควบคุมกำรบินอัตโนมัติอุปกรณ์ส่อสำร
หรือ AGM–114 Hellfire ตลอดจนปืนกลอำกำศขนำด อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ครบครันและทนสมัย สำมำรถ

๗.๖๒ หรือ ๑๒.๗ มิลลิเมตร ติดตั้งปืนกลอำกำศขนำด ๗.๖๒ หรือ ๑๒.๗ มิลลิเมตร
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 37

ได้ ๒ กระบอก โดยพลปืนยิงจำกหน้ำต่ำงซ้ำย–ขวำ - การปราบเรือดานา มีควำมต้องกำรเคร่องบินกองทัพเรือไทยเป็นกองทัพเรือชำติท่สองต่อจำก ท่มีขีดควำมสำมำรถปรำบเรือด�ำน้ำโดยเฉพำะปฏิบัติกำร
กองทัพเรือสหรัฐอเมริกำท่ได้ใช้ ฮ.แบบน โดยจัดหำ ในพนท่กว้ำงไกล ทงเชงรกในพนทข้ำศก ระหว่ำงกำรเดน

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับมอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ปัจจุบัน ทำง ที่จุดบังคับผ่ำนหรือในพื้นที่ดักคอย และเชิงป้องกัน
ใช้กันแพร่หลำยในกองทัพเรือชำติต่ำง ๆ ที่ต้องกำรกำรสนับสนุนระยะไกล (Distance Support)
๒. สรุปขีดความสามารถ อำกำศยำน กบร. ปัจจุบันไม่มีขีดควำมสำมำรถ ยกเว้น
ขีดควำมสำมำรถอำกำศยำน กบร. ปัจจุบัน เคร่องบินแบบ F–27 Mk 200 ท่สำมำรถเข้ำตีได้ด้วย


หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติภำรกิจ กบร. ซึ่งได้ ตอร์ปิโดแบบ Stingray ด้วยวิธ Vectored Attack

กล่ำวไว้แล้วสำมำรถก�ำหนดกว้ำง ๆ ได้สำมประกำรคือ และต้องลำดตระเวนติดตอร์ปิโดพร้อมในอำกำศ
– ปฏิบัติกำรอำกำศนำวีเพ่อสนับสนุน ส่วนเฮลคอปเตอร์ปรำบเรอดำนำมขดควำมสำมำรถ
กำรปฏิบัติกำรทำงเรือของกองเรือยุทธกำร พอเพียงในกำรใช้โซนำร์เข้ำร่วมหรือเสริมกระบวนฉำก

– ปฏิบัติกำรทำงอำกำศเพ่อสนับสนุน (Screen) ป้องกันกระบวนเรือจำกกำรโจมตีจำกเรือด�ำน้ำ


กำรปฏิบัติของนำวิกโยธิน หรือช่วยค้นหำไล่ล่ำในพ้นท่ท่ก�ำหนด แต่ยังไม่มีขีด– ปฏิบัติกำรทำงอำกำศเพ่อสนับสนุน ควำมสำมำรถในกำรโจมตีต้องคอยเรือผิวน้ำหรือเคร่องบิน


กำรปฏิบัตกำรทำงทหำรอ่น ๆ ท่มใช่กำรสงครำมของ แบบ F–27 Mk 200 กรณีที่กล่ำวมำแล้ว
หน่วยที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ - การป้องกันภัยทางอากาศของกองเรือ ปัจจุบัน
๒.๑ ภำรกิจประกำรแรกเร่องกำรปฏิบัติกำร ไม่มีควำมสำมำรถ ต้องพ่งเคร่องบินฐำนบินบกของทำงเรือ ซึ่งประกอบด้วยกำรปฏิบัติกำรหลักคือกำรต่อสู้ กองทัพอำกำศ

เรือผิวน�้ำ กำรปรำบเรือด�ำน�้ำ กำรป้องกันภัยทำงอำกำศ - การปฏิบัติการสะเทินนาสะเทินบก ในข้น
ของกองเรือ กำรปฏิบัติกำรสะเทินน้ำสะเทินบก กำรเดินทำงเข้ำสู่พ้นท่เป้ำหมำยสะเทินน้ำสะเทินบก

กำรสงครำมทุ่นระเบิด และกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ ของกองกำลังเฉพำะกจน้น ขดควำมสำมำรถในกำร

ซ่งแต่ละปฏิบัติกำรมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้อำกำศยำน คุ้มกันภัยท้งสำมมิติได้กล่ำวมำแล้ว ส่วนข้นกำรโจมตีด้วย


ในกำรเข้ำร่วมหรือเป็นก�ำลังหลักในกำรปฏิบัติกำรน้น ก�ำลังรบยกพลข้นบก (Landing Force/LF) ท่จะต้อง

อำกำศยำน กบร. มีขีดควำมสำมำรถคือ สนับสนุนทำงอำกำศด้วยคล่นเฮลิคอปเตอร์ หรือกำรโอบ
- การต่อสู้เรือผิวน�้า อำกำศยำนที่มีขีดควำมสำมำรถ แนวดิ่งและกำรใช้อำวุธสนับสนุนนั้น จ�ำนวน ฮ. ล�ำเลียง
ในกำรลำดตระเวนค้นหำข้ำศึกจะได้แก่เคร่องบิน ในปัจจุบันคำดว่ำน่ำจะพอเพียง แต่อำกำศยำน กบร.


ลำดตระเวนแบบ DO–228 และเคร่องบินต่อสู้เรือ ท้งหมด ไม่มีขีดควำมสำมำรถในกำรใช้อำวุธสนับสนุน


ผวนำแบบ F–27 Mk 200 เสรมด้วย ฮ. ประจำเรอ กำรปฏิบัติกำรน กำรขำดเคร่องบินโจมตีระยะไกลจำก
ท่มีเรดำร์ตรวจกำรณ์พ้นน้ำคือ ฮ. ต่อสู้เรือผิวน้ำแบบ ฐำนบินบกหรืออำกำศยำนโจมตีท่สำมำรถไปกับเรือ


Super Lynx 300 หรือ ฮ.ปรำบเรือด�ำน�้ำแบบ S–70B จะเป็นกำรจ�ำกัดระยะในกำรเลือกต�ำบลท่ยกพลข้นบกด้วยซ่งจะท�ำหน้ำท่พิสูจน์ทรำบ และก�ำหนดต�ำบลท่เป้ำ - การสงครามทุ่นระเบิด แม้ว่ำอำกำศยำน กบร.


ก่อนท่จะใช้อำวุธระยะไกลเกินขอบฟ้ำด้วย ส่วนกำรโจมต ี ปัจจุบนจะไม่มขีดควำมสำมำรถ แต่จำกบทเรยนในสงครำมทำงอำกำศมีอำกำศยำนแบบเดียวท่มีขีดควำมสำมำรถ เกำหล มีกำรใช้ ฮ. ในกำรตรวจกำรณ์ทุ่นระเบิด


คือ เคร่องบินแบบ F–27 Mk 200 ด้วยอำวุธปล่อย น�ำหน้ำกระบวนเรือในช่องทำงเข้ำออก หรือน่ำนน�้ำจ�ำกัด


น�ำวิถี Harpoon ประกอบกับท่กล่ำวมำแล้วกองทัพเรือสหรัฐอเมริกำจะ
38 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ตดตงอุปกรณ์พิเศษและระบบอำวุธกบ ฮ. แบบ MH–60S แบบ Bell 212 ด้วยจรวดขนำด ๒.๗๕ นิ้ว และปืนกล
Knighthawk ในกำรค้นหำและท�ำลำยทุ่นระเบิดแบบ อำกำศขนำด ๗.๖๒ หรือ ๑๒.๗ มิลลิเมตร


ทอดประจ�ำท ดังน้นจึงอำจมอบหน้ำท่ตรวจกำรณ์ ๒.๓ ภำรกิจข้อสุดท้ำย กำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศ

ทุ่นระเบิดให้กับ ฮ. ประจ�ำเรือได้ โดยเฉพำะแบบ MH–60S เพ่อสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรอ่น ๆ ท่มิใช่
ซึ่งอำจเพิ่มขีดควำมสำมำรถในอนำคต กำรสงครำม ของหน่วยเก่ยวข้องต่ำง ๆ กำรปฏิบัติท่ส�ำคัญ


- สำหรบการปฏบตการสงครามพเศษ อำกำศยำน ในข้อนี้ ได้แก่ กำรบินลำดตระเวนในกำรรักษำกฎหมำย


แทบทุกแบบมีขีดควำมสำมำรถให้กำรสนับสนุนได้ตำมท ี ่ ในทะเล กำรปกป้องผลประโยชน์ของชำติ กำรคุ้มครอง
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัตินั้น ๆ แต่อำกำศยำนที่ออกแบบ ชำวประมง กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกำรบรรเทำ
มำส�ำหรับกิจนี้โดยเฉพำะคือ ฮ. ล�ำเลียงแบบ MH–60S ภัยพิบัติต่ำง ๆ กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ กำรดับไฟป่ำ

๒.๒ ส�ำหรับกำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศ เพ่อสนับสนุน กำรขนส่งล�ำเลียง กำรเป็นพำหนะให้บุคคลส�ำคัญ และ
กำรปฏิบัติของนำวิกโยธิน ซ่งอำจแบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ พระรำชวงศ์ชั้นสูง และอื่น ๆ อำกำศยำน กบร. ปัจจุบัน
คือกำรปฏิบัติกำรสะเทินน้ำสะเทินบกในกองก�ำลังทำงเรือ มีขีดควำมสำมำรถและเคยด�ำเนินกำรมำแล้วแทบท้งส้น
และกำรปฏิบัติกำรบนบกของกองก�ำลังต่ำง ๆ ของ ท้งกำรปฏิบัติในทัพเรือภำค หน่วยเฉพำะกิจต่ำง ๆ


นำวิกโยธินเอง ลักษณะแรกกำรปฏิบัติกำรสะเทินน้ำ ของกองทัพเรือ และตำมที่หน่วยเหนือสั่งกำร
สะเทินบกกล่ำวไปแล้ว ส่วนกำรปฏิบัติกำรบนบกของ ๓. ข้อเสนอแนะกองก�ำลังต่ำง ๆ ของนำวิกโยธิน ท่มีควำมต้องกำร จำกทได้นำเสนอขดควำมสำมำรถอำกำศยำนกำรสนับสนุนทำงอำกำศรูปแบบต่ำง ๆ อำกำศยำน กบร. ในกำรปฏิบัติภำรกิจท้งในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำร
กบร. ปัจจุบันมีขีดควำมสำมำรถ คือ ทำงเรือต่ำง ๆ กำรปฏิบัติกำรของนำวิกโยธิน และ
- การส่งทางอากาศ และกำรขนส่งล�ำเลียงต่ำง ๆ กำรปฏิบัติกำรอื่น ๆ ในข้อที่ผ่ำนมำ ในกำรนี้ผู้เขียนใคร่
ท้งทำงยุทธวิธีและทำงธุรกำร ตลอดจนกำรส่งก�ำลังบ�ำรุง ขอเสนอแนะแนวทำง หรือกำรท�ำให้ขีดควำมสำมำรถ


ด้วยเครองบน และเฮลิคอปเตอร์ลำเลยงแบบตำง ๆ ท้งน ้ ี เหล่ำนี้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนี้


ส�ำหรับเคร่องบินท่ใช้ในกำรส่งทำงอำกำศโดยกำรใช้ร่ม ๓.๑ กำรปฏบตกำรอำกำศนำวในกำรสนบสนน
โดยเฉพำะ ได้แก่ เครื่องบินล�ำเลียงแบบ F–27 Mk 400 กำรปฏิบัติกำรทำงเรือของกองเรือยุทธกำร และทัพเรือ
- การส่งกลับทางสายการแพทย์ กำรเคล่อนย้ำย ภำคต่ำง ๆ น้น สำขำแรก การรบผิวนา อำกำศยำน
ทำงอำกำศ กำรส่งก�ำลังและสิ่งอุปกรณ์ต่ำง ๆ กำรโจมตี กองทัพเรือ ปัจจุบันมีควำมสำมำรถแทบจะสมบูรณ์
ขนำดเบำ และกำรค้นหำกู้ภัยในพื้นที่กำรรบ และอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่มีข้อเสนอแนะควรพิจำรณำ ๓ ประกำรคือ

ด้วยเฮลิคอปเตอร์ล�ำเลียงแบบต่ำง ๆ ๓.๑.๑ เคร่องบินที่ใช้เป็นหลักในกำรรบ

- การตรวจการณ์หน้าทางอากาศ กำรปรับ แขนงนส�ำหรับกำรลำดตระเวนค้นหำข้ำศึกให้พบและ


กำรยิงของปืนใหญ่ กำรเป็นผู้ควบคุมอำกำศยำนหน้ำ (FAC) เป็นอำวุธของกองเรือท่ท�ำลำยเป้ำหมำยได้ในระยะไกลสุด

ในกำรควบคม หรอแนะนำเครองบนโจมตควำมเรวสง คือเคร่องบินต่อสู้เรือผิวน้ำติดอำวุธปล่อยน�ำวิถีแบบ


เข้ำโจมตีเป้ำหมำย ด้วยเครองบินตรวจกำรณ์และช้เป้ำ F–27 Mk 200 Enforcer ท่จะเกิดเป็นปัญหำอนำคต คือ
แบบ O–2 Skymaster เครื่องบินดังกล่ำวจะมีอำยุครบ ๔๐ ปี ใน ๔ ปี ข้ำงหน้ำ
- การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air สภำพปัจจุบันน่ำจะใช้กำรได้ไม่สมบูรณ์นัก คำดว่ำคงใช้
Support/CAS) ด้วยกำรโจมตีท่ไม่ต้องกำรผลกำรท�ำลำย รำชกำรต่ออย่ำงคุ้มค่ำได้อีกไม่นำน แต่ขีดควำมสำมำรถ

สูงมำกนักจำกเครื่องบินแบบ O–2 Skymaster และ ฮ. ในกำรรบสำขำน้เป็นพ้นฐำนของกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ


นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 39

ท้งปวง พิจำรณำแล้วมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่งและไม่ม ี ในอดีตมีครบหมดแล้ว แต่ส่งท่มีอยู่เดิมกลับหำยไป


หนทำงปฏิบัติใด ๆ ทดแทนได้ ต้องรกษำเอำไว้ ดังน้น ซ่งตำมหลักกำรแล้วเป็นส่งจ�ำเป็นท่ขำดไม่ได้ด้วยคือ

จึงเห็นควรให้ เตรยมจัดหาเครองบนใหม่ทดแทน เคร่องบินปราบเรือดานา จงเหนสมควรใหขดควำมสำมำรถขีดความสามารถอย่างน้อยจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม ด้ำนนี้กลับมำ

ที่ส�าคัญจะต้องติดอาวุธปล่อยน�าวิถีระยะไกล เคยกล่ำวไว้แล้วเช่นกันทุกวันน้ส่วนใหญ่จะไม่ม ี


๓.๑.๒ เคร่องบินอีกแบบท่ใช้ลำดตระเวน กำรสร้ำงเคร่องบินต่อสู้เรือผิวน้ำ และเครื่องบินปรำบระยะปำนกลำง ไม่มีระบบอำวุธที่ใช้โจมตีระยะไกล และ เรือด�ำน้ำโดยเฉพำะ แต่จะสร้ำงเคร่องบินลำดตระเวน

ใช้เป็นหลักในกำรลำดตระเวนรักษำผลประโยชน์ของชำต ิ ทำงทะเลที่มีขีดควำมสำมำรถทั้งสองในเครื่องเดียวแทน

ทำงทะเล ยำมสงบทุกวันน คือเคร่องบินลำดตระเวนแบบ ดงนนในขอน และขอ ๓.๑.๑ จงขอเสนอแนะรวม ใหเตรยม

DO–228 ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ ๒๐–๒๕ ปีนั้น เป็นก�ำลังหลัก จัดหำเครองบนลาดตระเวนทางทะเล (Maritimeที่ขำดไม่ได้เช่นกัน เห็นควรให้เตรียมจัดหำใหม่หรือซ่อม Patrol Aircraft/MPA) ท่มีขีดความสามารถในการต่อส ู้ปรับปรุงเพิ่มขีดควำมสำมำรถ (Upgrade) แล้วแต่กรณี เรือผิวนาและปราบเรือดานา ติดต้งระบบตรวจจับ


๓.๑.๓ แม้ว่ำจะมีเคร่องบินติดอำวุธปล่อยน�ำวิถ ี อาวุธปล่อยนาวิถีระยะไกล และระบบอาวุธปราบเรือดานา

ระยะไกลช่วยกำรโจมตของกองเรือแล้ว แต่ด้วยขดจำกัด ครบครัน เป็นควำมเร่งด่วนล�ำดับต้น ๆ ก่อนที่เครื่องบิน
ด้ำนจำนวนทไม่อำจสนองตอบตลอดเวลำทจำเป็นได้ F–27 Mk 200 จะปลดประจ�ำกำรไป


จึงเห็นควรให้เสริมขีดควำมสำมำรถดังกล่ำวด้วยกำร


ติดต้งอาวุธปล่อยนาวิถีตามมาตรฐานให้ ฮ.ต่อสู้

เรือผิวน้ำแบบ Super Lynx 300 หรือ ฮ.ปรำบเรือด�ำน้ำ

แบบ S–70B Seahawk ตำมควำมเหมำะสม ท้งน ี ้

ฮ.ติดอำวธปล่อยนำวิถอำจใช้แก้สถำนกำรณ์คกคำม
จำกเรือเร็วโจมตีท่หลุดรอด หรือเกำะติดมำท่จะกระท�ำ


ต่อหน่วยที่มีคุณค่ำสูงที่ต้องป้องกันได้๓.๒ ส�ำหรับการปราบเรือดานา มีข้อเสนอแนะคือ
๓.๒.๑ เคยกล่ำวไว้แล้วขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติกำรทำงเรือของอำกำศยำนกองทัพเรือ

ปัจจุบันท่ขำดหำยไปคือ เคร่องบินปราบเรือดานาที่มีทั้ง
ระบบตรวจจับและระบบอำวุธ เป็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน ATR 72 MPA Turkish Navy
ในล�ำดับต้น ๆ โดยเฉพำะสถำนกำรณ์เอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ในอนำคต ท่จะเต็มไปด้วยกำรปฏิบัติกำรของเรือ ๓.๒.๒ อันตรำยต่อกองเรือจำกภัยคุกคำม


ด�ำน้ำจำกแทบทุกชำต รวมท้งไทย ในกำรฝึกปรำบเรือด�ำน้ำ เรอดำนำทน่ำกลวทสดคอ อำวธปล่อยนำวถระยะไกลในอดีต ท้งฝึกกันเองและกับชำติพันธมิตร กองทัพเรือ จำกเรือด�ำน้ำท่ยิงใต้น้ำ นอกระยะตรวจจับ และระยะ

มีเฉพำะเรือผิวน้ำกับเคร่องบินปรำบเรือด�ำน้ำ ขำดเรือด�ำน้ำ อำวุธของกองเรือเอง ดังน้น แม้จะเพ่มระยะตรวจจับ
จรงเป็นข้ำศกสมมตร่วมฝึกและเฮลิคอปเตอร์ปรำบ ของกองเรอ ซงอำจเป็นนอกระยะยงของอำวธปล่อยนำเรือด�ำน้ำ ปัจจุบันเรือด�ำน้ำจริงจะมีในอนำคตอันใกล้ และ วิถีดังกล่ำวด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้ว ควรท่จะเพ่มระยะ
เฮลิคอปเตอร์ปรำบเรือด�ำน้ำมีแล้ว สรุปคือส่งท่ขำดไป อำวุธเพ่อท�ำลำยภัยคุกคำมน้นให้ได้ในโอกำสแรกด้วย40 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
น่นคือควรติดต้งอำวุธปรำบเรือด�ำน้ำให้กับ ฮ.ปราบ
เรอดานาแบบ S–70B ทยงไม่ได้ตดตงโซนาร์แบบชักหย่อนได้ เพื่อให้ปฏิบัติกำรโจมตีร่วมกันในลักษณะ
Vector Attack ตำมที่เคยกล่ำวมำแล้ว กรณีใช้ตอร์ปิโด
Stingray ของเครื่องบิน F–27 Mk 200ศึกษำติดตำมวิทยำกำรในด้ำนนี้ หำกเป็นไปได้อำจติดตั้ง

อุปกรณ์พิเศษและระบบอาวุธในการค้นหาทาลาย
๓.๓ ขีดควำมสำมำรถกำรปฏิบัติกำรอำกำศนำว ี ทุ่นระเบิด (Airborne Mine Countermeasures)
(Naval Air Operations) ในกำรป้องกันภัยทางอากาศ เหมือนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกำได้ในอนำคต

ของกองเรือ ที่ขำดหำยไป และปัจจุบันทดแทนด้วยกำร (ตำมรูป) ส่วนกำรวำงทุ่นระเบิดทำงรุก เน่องจำกเป็นกำร

ปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทะเล (Maritime ปฏิบัติกำรทำงอำกำศยุทธศำสตร์ เห็นควรให้ศึกษำเรื่อง
Support Operations) ของก�ำลังทำงอำกำศจำกฐำน นี้ในกำรใช้เครื่องบินล�ำเลียงของกองทัพอำกำศ
บนบกของกองทัพอำกำศ ข้อเสนอแนะนอกจำกกำร


ฝึกหัดศึกษำร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด ตำมท่เคยเสนอแนะ
ในบทควำมอ่นมำบ้ำงแล้ว ในท่น้ขอเสนอแนะเพ่มเติมคือ
ในกำรก�ำหนดแนวทำงหรือวำงแผนปฏิบัติร่วมกัน ควรท ี ่

จะค�ำนึงถึงปัจจัยควำมเร็วและเวลำของเคร่องบินฝ่ำยเรำ
และข้ำศึกอันเกิดจำกระยะทำงจำกกองเรือถึงสนำมบิน
ฝ่ำยเรำและสนำมบินข้ำศึก ตลอดจนระยะเตือนภัยทำง
อำกำศของกองเรือด้วย
๓.๔ สงครามทุ่นระเบิด มีข้อเสนอแนะคือ
ในกำรต่อต้ำนทุ่นระเบิด เห็นควรให้ก�ำหนดยุทธวิธีหรือ
แนวทำงปฏบตให้ ฮ. ประจำเรอ ทำหน้ำทตรวจกำรณ์

ทุ่นระเบิดหน้ำกระบวนเรือ ในช่องทำงเขำ–ออก และน่ำนน้ำ ๓.๕ ส�ำหรับกำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศในการ


จ�ำกัด พร้อมท้งกำรใช้อำวุธประจ�ำเคร่องยิงท�ำลำยด้วย ปฏิบัติการสะเทินน�้าสะเทินบกนั้น ในขีดควำมสำมำรถ


ในกำรนี้ส�ำหรับ ฮ. แบบ MH–60 Knighthawk ควรให้ ในกำรคุ้มกันภัยท้งสำมมิต ในข้นกำรเดินทำงในทะเลเป็น


นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 41
ไปตำมข้อต้น ๆ ที่ได้กล่ำวมำแล้ว ส่วนขั้นกำรโจมตีของ ข้นลงทำงด่งแบบ AV–8S Harrier และกำรโจมต ี

ก�ำลังรบยกพลข้นบก เพ่อสถำปนำหัวหำดท่ต้องอำจต้อง ระยะไกลของเครื่องบิน A–7 Corsair
ใช้คล่นเฮลิคอปเตอร์ในกำรเคล่อนท่จำกเรือสู่ฝั่ง (Ship

to shore movement) หรือกำรโอบทำงดิ่ง (Vertical
Development) และกำรสนับสนุนทำงอำกำศเชิงรุก
(Offensive Air Support Operations) ด้วยกำรโจมตี
นั้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

๓.๕.๑ ฮ.ล�ำเลียงของกองทัพเรือ ปัจจบันท ี ่
ออกแบบมำส�ำหรับกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรภำคพื้น

ของทหำรรำบ โดยเฉพำะกำรยุทธเคล่อนท่ทำงอำกำศ ซ่ง ึมีลักษณะเหมือนคล่นโจมตีด้วยเฮลิคอปเตอร์ในกำรยุทธ
สะเทินน�้ำสะเทินน�้ำสะเทินบกและอื่น ๆ คือ ฮ.ล�ำเลียง
แบบ MH–60 Knighthawk และ แบบ Bell 212 หรือ
UH–1N Twin Huey ปัญหำคือ ฮ. Bell 212 ดังกล่ำว AH–1 Z
ได้ประจ�ำกำรมำครบ ๔๐ ปี สมควรท่จะปลดรำชกำร ๓.๖ ส�ำหรับการปฏิบัติการของนาวิกโยธิน

แล้ว แต่ข้อเสนอแนะคือหำกยังไม่สำมำรถจัดหำ ฮ. ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กำรปฏิบัติกำรสะเทินน�้ำ
ที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติกำรดังกล่ำว และกำรสนับสนุน สะเทินบกในกองก�ำลังทำงเรือ และกำรปฏิบัติกำร

กำรปฏิบัติกำรทำงบกของนำวิกโยธินได้ เห็นควรให้ ทำงบกของกองก�ำลังนำวิกโยธินเอง ข้อเสนอแนะเก่ยวกับ

คงประจ�าการ ฮ.ล�าเลียงแบบ Bell 212 ไว้ก่อน และ ขดควำมสำมำรถอำกำศยำน กบร. ปจจบนในกำรปฏบตกำร
หากกระทาได้น่าจะซ่อมปรับปรุงคืนสภาพ หรือเพ่ม สะเทินน้ำสะเท้นบกได้กล่ำวไปแล้ว คงเหลือแต่

ขีดความสามารถ เพอใช้ในรำชกำรอีกช่วระยะเวลำหน่ง ึ การปฏิบัติการทางบกต่าง ๆ ของกองกาลังนาวิกโยธิน

๓.๕.๒ จำกกำรขำดขีดควำมสำมำรถกำรโจมตี เองปฏิบัติการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้
ระยะไกลของเคร่องบินโจมตีฐำนบินบกและเคร่องบิน ๓.๖.๑ กำรขนส่งล�ำเลยงโดยเฉพำะขับไล่ข้นลงทำงด่งของกองเรือเอง ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัด ทำงยุทธวิธ ท่รวมถึงกำรส่งทำงอำกำศ กำรเคล่อนท ี ่

เป็นอันมำกในกำรเลือกต�ำบลท่ยกพลข้นบกที่ต้อง ทำงอำกำศ ตลอดจนกำรส่งกำลังบ�ำรุงในพนทปฏบติกำร


อยู่ในรัศมีกำรปฏิบัติกำรของเคร่องบินขับไล่โจมต ี ท่ต้องกำรเคร่องบิน และเฮลิคอปเตอร์ล�ำเลียงแบบต่ำง ๆกองทัพอำกำศ ซึ่งต้องใช้อำวุธสนับสนุนทั้งก่อนเวลำ น. ให้กำรสนับสนุนน้น ข้อเสนอแนะส�ำหรับ ฮ.แบบ Bell 212

และต่อเป้ำหมำยในทำงลึก หรือท่ปืนเรือและปืนใหญ่ ได้กล่ำวไปแล้ว แต่ส�ำหรับเคร่องบิน ปัญหำในอนำคต

สนำมไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในกำรรุกคืบหน้ำของ คล้ำยท่กล่ำวมำคือ เคร่องบินท่ใช้เป็นหลักในกำรส่ง
ก�ำลังรบยกพลข้นบก แม้จะเป็นกำรปฏิบัติกำรขนำดเล็ก ทำงอำกำศโดยวิธีใช้ร่มท่มีควำมสำมำรถในกำรบรรทุกเช่น กำรยกพลข้นบกแบบโจมตีโฉบฉวยก็ตำม กำรแก้ มำกท่สุดคือ เคร่องบินล�ำเลียงแบบ F–27 Mk 400

ปัญหำน้เพ่อให้สำมำรถปฏิบัติกำรนอกรัศมีกำรโจมต ี แต่เคร่องบินแบบน้ใช้รำชกำรมำเป็นปีท ๓๒ แล้วของเครองบินกองทพอำกำศ ได้ระดบหนึง เหนควรให้ เร่มถึงเวลำท่จะต้องจัดหำทดแทน ข้อเสนอแนะคือจัดหำเฮลิคอปเตอร์โจมตีประจ�าเรือหลวงจักรีนฤเบศร การจัดหาต้องคานึงถึงขีดความสามารถในการส่ง

ทดแทนขีดควำมสำมำรถกำรโจมตีของเคร่องบินขับไล่ ทางอากาศอย่างน้อยจะต้องไม่ด้อยไปกว่าแบบเดิม

42 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


ATR 72 Pakistan Navy


๓.๖.๒ ส�ำหรับเครื่องบิน O–2 Skymaster

หรือ T 337 ท่สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรของนำวิกโยธิน


มำจนกระท่งเข้ำปีท ๓๕ แล้วน้น มีข้อเสนอแนะคือสนำมรบ


ตำมแบบต่อไปในอนำคต แม้กระท่งจะเป็นกำรปะทะกันในระดับไม่รุนแรงมำกนัก เคร่องบินควำมเร็วต่ำแบบ O–2
ไม่น่ำจะอยู่รอดได้ กิจในกำรตรวจกำรณ์ ปรับปืนใหญ่
หรืออื่น ๆ ในกำรหำข้อมูลข่ำวสำรให้หน่วยภำคพื้นควร
แทนทดวยเครองบนไรคนขบ หรือท่เรียกว่ำ Unmanned

Aerial vehicle/UAV ซ่งปัจจุบันเทคโนโลยีด้ำนน้ได้


เจริญไปมำกสำมำรถสนองควำมต้องกำรทำงยุทธวิธี ฮ. โจมตี AH–1F ประจ�าการในกองทัพบกไทยปัจจุบัน
ได้ทุกรูปแบบ และส�ำหรับกำรควบคุมอำกำศยำนหน้ำ(FAC/G) และกำรโจมตีขนำดเบำควรใช้จากภาคพ้นหรือ ผ้ประสบภยทำงนำโดยเฉพำะ (เคยมบทบำทในกำร


เคร่องบินทมีสมรรถนะสงกว่าปฏิบัตงานแทน ในกำรน ี ้ ดับไฟป่ำบริเวณภำคเหนือของประเทศไทยหลำยคร้ง

ส�ำหรับกำรโจมตีสนับสนุนทำงอำกำศเฮลิคอปเตอร์ท ่ ี แต่ปัจจุบันมีปัญหำท่เก็บน้ำใช้กำรไม่ได้ จึงท�ำให้ประเทศไทย
เสนอแนะในข้อ ๓.๕.๒ จะสำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติกำร ขำดเครื่องบินดับไฟป่ำโดยเฉพำะ คงใช้แต่เฮลิคอปเตอร์
นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกับกองทัพบกไทย หิ้วถังน�้ำ และเครื่องบิน C–47 ดัดแปลงติดตั้งถังน�้ำซึ่งมี
๓.๗ ในกำรใช้ขีดควำมสำมำรถของอำกำศยำน ประสิทธิภำพน้อยกว่ำมำก) ปัจจุบันประจ�ำกำรมำครบกบร. ปฏิบัติกำรทำงอำกำศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนอ่น ๆ ๔๐ ปี ได้ปลดประจ�ำกำรไปแล้ว ๑ เคร่อง ยังเหลืออีก ๑ เคร่อง
มีข้อเสนอแนะเพียงเรื่องเดียว คือกรณีเครื่องบินธุรการ น่ำจะอยู่ในกำรพิจำรณำรอปลด ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่ำหำก

แบบ Canadair CL–215 ท่มีคุณลักษณะเป็นเคร่องบิน เคร่องบินดังกล่ำวถูกปลดประจ�ำกำรไปควรทจะจดหาสะเทินน้ำสะเทินบกสำมำรถข้นลงในน้ำและตักเก็บน้ำไว้ เครองบนทมคณลกษณะเดมทดแทน ทงนเพรำะได้ออกแบบมำส�ำหรับกำรดับไฟป่ำและช่วยเหลือ นอกจำกจะปฏิบัติภำรกิจเดิม ในกำรค้นหำและกู้ภัย
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 43


ในทะเล กับกำรล�ำเลียงทำงธุรกำร ตลอดจนสำมำรถเสริมกำรลำดตระเวนแล้ว เครื่องบินขึ้นลงในน�้ำได้หรือเครื่องบิน
ทะเลยังเป็นเอกลักษณ์ของทหำรเรือ หำกประเทศจะมีเครื่องบินทะเล (Flying Boat) แบบนี้ แม้จะมุ่งใช้ในกำรดับไฟ

ก็น่ำจะให้ทหำรเรือเป็นผู้ปฏิบัติ


ตำมรปด้ำนล่ำงคอเครองบนสะเทนนำสะเทนบกแบบ CL–415 ของหน่วยรกษำกฎหมำยทำงทะเลของมำเลเซย

(Malaysian Maritime Enforcement Agency/MMEA) มีขีดควำมสำมำรถในกำรดับเพลิงทำงอำกำศโดยเฉพำะ


เคยเสนอตัวมำช่วยดับไฟป่ำในไทย ท้งน้ในอดีตรัฐบำลไทยเคยเสนอเคร่องบินกองทัพเรือ แบบ CL–215 ไปช่วย

ดับไฟป่ำในประเทศเพื่อนบ้ำนมำก่อน

เครื่องบินสะเทินน�้าสะเทินบก CL-415 ของมาเลเซีย

๔. สรุป
จำกท่กล่ำวมำท้งหมด ถึงข้อมูลและคุณลักษณะโดยสังเขปของอำกำศยำนกองทัพเรือ แต่ละแบบต้งแต่อดีตเมื่อแรกเริ่มอำกำศนำวียุค ๒ จนถึงทุกวันนี้ และขีดควำมสำมำรถรวมของแต่ละห้วงเวลำ ทั้งของอำกำศยำนที่หน้ำ กบร.

และท่ประจ�ำกำรในปัจจุบัน คำดว่ำท่ำนผู้อ่ำนคงทรำบถึงแนวควำมคิดและจุดมุ่งหมำยของบรรพบุรุษทหำรเรือท ่ ีช่วยกนเสรมสร้ำงกำลงรบส่วนนมำ และคงพอเหนแล้วว่ำขดควำมสำมำรถกำลงอำกำศนำวเรำในปัจจบนมจดอ่อน

จุดแข็ง แตกต่ำงจำกอดีตอย่ำงไร ในกำรน้ได้เสนอแนะแนวทำง หรือวิธีกำรท�ำให้ขีดควำมสำมำรถดังกล่ำว มีควำม

สมบูรณ์ย่งข้นในอนำคต ท้งในกำรพัฒนำและเตรียมจัดหำใหม่ทดแทน ท้งนคำดว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์ มีสำระพอสมควร

ซึ่งผู้เกี่ยวข้องหำกเห็นด้วยอำจน�ำไปใช้ได้บ้ำง
บรรณานุกรม
๑. เอกสารประวัติศาสตร์ “กองการบินทหารเรือ พุทธศักราช ๒๔๖๔–๒๕๔๘” จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘
๒. www.thaiflynavy.org
๓. www.google.com
๔. www.wikipedia.org
44 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


เมื่อสหภาพโซเวียต (รัสเซีย) มีระเบิดปรมาณู


และเกาหลีเหนือจะมีอาวุธนิวเคลียร์
พลเรือโท พัน รักษ์แก้วก่อนพบ ผู้นำา สหรัฐอเมริกา คิม จองอัน พบผู้นำาจีน ๒ ครั้ง และ ๑ ครั้ง ทันทีหลังพบผู้นำาสหรัฐอเมริกา

ความเหมือนที่แตกต่าง สหภาพโซเวียตมีระเบิดปรมาณูแล้ว ก็มีหลายประเทศ

“หลังจากสหรัฐอเมริกา ใช้เคร่องบินท้งระเบิด ท้งมหาอานาจด้งเดิมและประเทศเล็กอย่างอิสราเอล
ปรมาณู ๒ ลูก ลงท�าลายเมือง ๒ เมืองในญี่ปุ่นตอนปลาย ต่างมีระเบิดท่พัฒนาเป็นระเบิดไฮโดรเจนและนิวเคลียร์
สงครามโลกคร้งท ๒ เพ่อบบบังคบให้ญป่นยอมแพ้ พรอมทงวจยและสร้างขปนาวธเป็นพาหะแทนเครองบน
สงครามแล้ว สหรัฐอเมริกา ก็เป็นผู้มีระเบิดปรมาณูแต่ ท้งระเบิดเป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ท่ใครมีก็จะเป็นท่ยาเกรง


ผู้เดียวและเป็นอภิมหาอานาจของโลกโดยปริยาย ท่วโลก ต่อปัจจามิตร ดังนั้น ประเทศเล็ก ๆ บางประเทศจึงมุ่งมั่น

ต่างตระหนักถึงอานาจทาลายล้างของระเบิดปรมาณ ู ที่จะมีอาวุธนี้กัน อย่าง อิหร่าน และ เกาหลีเหนือ เป็นต้น

ทาให้หลายประเทศพยายามมอาวธอนน่าสะพรงกลว แต่อิหร่านยงอย่ในสถานะไกลจากเป้าหมายมากและ
นี้บ้าง เมื่อสงครามโลกจบลงไปไม่นานนัก สหภาพโซเวียต อยู่ในข้อตกลงหยุดการพัฒนาอาวุธกับสหรัฐอเมริกา
จึงเริ่มมีระเบิดปรมาณูไล่หลังสหรัฐอเมริกาเป็นรายที่ ๒ และสหภาพยุโรป (EU) เพื่อแลกกับการไม่ถูกคว�่าบาตร
สถานการณ์ภายหลังสงครามน้น สหภาพโซเวียต ทางการค้า (ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แถลงเลิก

ได้ถือโอกาสครอบครองประเทศในยุโรปตะวันออกเป็น ข้อตกลงกับอิหร่านวันท ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑บริวาร ส่วนประเทศในยุโรปตะวันตกท่แม้ชนะสงคราม ท่ผ่านมา แล้วจะควาบาตรอิหร่านต่อไป เพราะเช่อว่า
แต่ก็ยบเยนและอ่อนแอ ทาให้สหรัฐอเมรกาทอยู่ไกล อหร่านละเมดข้อตกลง) ส่วนเกาหลีเหนอได้ก้าวหน้า

ข้ามมหาสมุทรต้องคุ้มกันดูแลพันธมิตรยุโรปตะวันตก ไปมาก จนมีการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธข้ามประเทศโดยสภาความม่นคงของสหรัฐอเมริกา (National Security ญ่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า ๓,๐๐๐ กิโลเมตร ท่ไม่ไกล

Council – NSC) ได้เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ จากเกาะกวมของสหรัฐอเมริกามากนัก และเช่อว่าต่อรัฐบาลท่จะหาหนทางปฏิบัติต่อสถานการณ์ท่เกิดข้น เกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แล้วด้วย ขีปนาวุธ
ตามที่ระบุในเอกสารของ NSC ซึ่งได้เปิดเผยเพื่อการศึกษา นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจึงเป็นภัยคุกคามโดยตรงและ
เม่อพ้นอายุความลับของเอกสารในเวลาต่อมา หลังจาก เฉพาะหน้าต่อสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรอย่าง เกาหลีใต้

นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 45
ญ่ปุ่น ฯลฯ สหรัฐอเมริกา จึงดาเนินการตอบโต้ภัยคุกคาม ฝั่งสหภาพโซเวียต หลังจาก ฝ่ายเยอรมันยอมแพ้


จากเกาหลีเหนือด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่มีหลายประเทศ ในวันท ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๘ แล้ว มีการประชุม
พ่วงเข้าไปในวงจรวิกฤตการณ์ ทั้งนี้ เมื่อสหภาพโซเวียต ๓ มหาอานาจท่ปอตสดัม ในวันท ๒๖ กรกฎาคม


มีระเบิดปรมาณูจึงมีบริบทท่ท้งเหมือนกัน และต่างกันกับ ปีเดยวกัน องกฤษและสหรัฐอเมรกา ได้ประกาศย่น
เมื่อเกาหลีเหนือจะมีอาวุธนิวเคลียร์ คาขาดให้ญ่ปุ่นยอมแพ้ มิฉะน้นจะถูกทาลายพินาศ

การแพร่ขยายของนิวเคลียร์...จากอเมริกามาเกาหลีเหนือ ซ่งประธานาธิบดีทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับข่าว


การพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์น้นก็เพ่อเอาชนะ จากวอชิงตันระหว่างการประชุมน้นเองว่า การจุดระเบิด

สงครามโลกครั้งที่ ๒ นั่นเอง สงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มขึ้น ปรมาณในนวเม็กซโกทอลาโมกอรโดประสบความสาเรจ


อย่างเป็นทางการเม่อกองทัพนาซีเยอรมันรุกเข้ายึดโปแลนด์ ซ่งสตาลินแห่งสหภาพโซเวียตในท่ประชุมอาจรู้เร่อง


ท�าให้อังกฤษและฝรั่งเศสยื่นค�าขาดในวันที่ ๓ กันยายน ความสาเร็จน้จากสายลับของตนก็ได้ เพราะหลายฝ่าย


พ.ศ.๒๔๘๒ ให้เยอรมันถอนทหารออกจากโปแลนด์ คิดค้นทดสอบการจุดระเบิดทางฟิสิกส์น้รวมท้งเยอรมัน


และให้ตอบภายในเวลา ๑๑.๐๐ น.ซึ่งเมื่อเยอรมันไม่ตอบ และสหภาพโซเวียตที่ล้วงความลับกัน
อังกฤษและฝร่งเศสได้ประกาศสงครามกับเยอรมันทันท ี นักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมันว่า นาซีทดลองการระเบิด

กองทัพเรืออังกฤษส่งข่าวสงครามถึงเรือของตนตามฐานทัพ น้หลายคร้งระหว่าง พ.ศ.๒๔๘๗ –พ.ศ.๒๔๘๘ โดยเลือกใช้


ท่วโลกว่า “ข้าศึกชักธงนาซีเยอรมัน” The enemy นามวลหนัก (Heavy water) ท่มาจากโรงงานในนอร์เวย์
hoist Nazi German flag โดยฝ่ายเยอรมันได้เปรียบ ในการผลิตยูเรเนียมเกรดทาระเบิด แทนท่จะใช้แกรไฟต์ในช่วงต้นการสงคราม สหรัฐอเมริกา ได้ช่วยเหลือฝ่าย ตามวิธีของสหรัฐอเมริกา ซ่งโรงงานในนอร์เวย์ถูกก่อสัมพันธมิตรตามท่กฎหมายของตนอานวยให้ เช่น วินาศกรรมโดยชาวนอร์เวย์ผู้ล้ภัยอยู่ในอังกฤษเสียให้อังกฤษเช่าซ้อเรือพิฆาตหลายสิบลาในการต่อสู้กับ อีก ทาให้ทางเยอรมันล่าช้าและฝ่ายสหรัฐอเมริกา
เรือด�าน�้าเยอรมัน เป็นต้น และเมื่อกองเรือรบญี่ปุ่นโจมตี ท�าได้ส�าเร็จก่อน ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์เยอรมันเชื้อสายยิวฐานทัพเรือเพิร์ลฮาเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในวันท ี ่ ทล้ภยนาซไปอย่สหรฐอเมรกา มส่วนมากในการคิดค้น


๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ ประดิษฐ์ลูกระเบิดปรมาณูแก่สหรัฐอเมริกา ซ่งก่อน

สงครามกับญ่ปุ่นและเยอรมัน โดยทันท เป็นสงครามโลก พ.ศ.๒๔๘๖ ไม่มีข่าวว่าสหภาพโซเวียตคิดค้นวิธีการ


อย่างแท้จริง ระเบิดปรมาณ แต่หลังจากเยอรมันยอมแพ้ และภายหลัง


ในระหว่างการสงคราม ผู้นาฝ่ายสัมพันธมิตร การประชุมท่ปอตสดัมน้นแล้ว ท่าทีของสหภาพโซเวียต

ประชมกนหลายครงในการกาหนดยทธศาสตร การสงคราม แข็งกร้าวต่อฝ่ายตะวันตกมากย่งข้น สุนทรพจน์ของสตาลิน


และหนทางสถาปนาสันติภาพภายหลังสงครามดังการ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๙ ทาให้นายกรัฐมนตร ี

ประชุมท่ไคโรและเตหะราน ใน พ.ศ.๒๔๘๖ ท่ยัลตา เชอร์ชิล ของอังกฤษกล่าวในเวลาต่อมาว่า “ม่านเหล็ก”
ใน พ.ศ.๒๔๘๗ ทั้งสองฝ่ายในการสงครามต่างพยายาม (iron curtain) ได้ปิดคลมยโรปตะวนออกแล้วทาให้ค้นคิดอาวุธใหม่เพ่อความได้เปรียบ เช่น ลูกระเบิดบิน สงสัยในศักยภาพของสหภาพโซเวียตท่ท้าทายต่อV–๑ และ V–๒ ของเยอรมัน ทขับเคลอนด้วยเคร่องยนต์ อภิมหาอ�านาจหนึ่งเดียวของสหรัฐอเมริกาจรวดบินจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ยุโรปโจมตีเกาะอังกฤษ หลังจากตรวจจับได้ว่าสหภาพโซเวียตได้ทดลองระเบิด

เป็นต้น แต่ท่ท้งสองฝ่ายพยายามผลิตกันอย่างลับ ๆ ปรมาณ ๑ ลูก ใน พ.ศ.๒๔๙๒ สภาความม่นคงสหรัฐอเมริกาแขงกบเวลา คอ ระเบดปรมาณ อนเปนชวงเวลาทกองทพ ได้เสนอเอกสาร NSC – ๖๘ ต่อรัฐบาลถึงหนทางท่ควรปฎิบัต ิ
เยอรมันถอยร่นท้งแนวรบด้านตะวันตก และตะวันออก ให้ต่อสถานการณ์ท่เกิดข้น (เอกสารมีช้นความลับ ๒๐ ปี)
46 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


คิม จองอัน กับ ทหารของเขา

สถานการณ์ทั่วไป ตะวนตกได้คล้ายกรณเยอรมนรกส่โปแลนด์ก่อน

- สหรัฐยังคงมีกาลังทหารอยู่ในยุโรปหลัง สงครามโลก
สงครามโลก - สงครามเกาหลีและการแหวกล้อมการปิดล้อม
- กาลังทางบกของสหภาพโซเวียตเข้มแข็งกว่า กรุงเบอร์ลินกินแรงฝ่ายตะวันตก

ฝ่ายตะวันตกในยุโรป - คาดว่าโซเวียตจะผลิตระเบิดได้อีกในไม่ช้า (ทดลอง
- การรวมกาลังของฝ่ายตะวันตกยังไม่แน่นแฟ้น ระเบิดอีก ๒ ลูก ใน พ.ศ.๒๔๙๓ และคิดค้นระเบิด

(ยังไม่มีสนธิสัญญานาโต) ไฮโดรเจน H – Bomb ที่อานุภาพสูงกว่าปรมาณู)
- เกาหลีเหนือเร่มรุกรานเกาหลีใต้ในฤดูร้อน - มีแนวความคิดผลิตและใช้ระเบิดปรมาณ ู


พ.ศ.๒๔๙๓ ขนาดเล็กทางยุทธวิธ ในสงครามเกาหลีแต่เกรงจะกระทบ
- การสนับสนุนให้อังกฤษมีระเบิดปรมาณ ู ต่อจีนและโซเวียตที่สนับสนุนเกาหลีเหนือ


ยังไม่สาเร็จ (อังกฤษเร่มมีในเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๔) - อานาจการทาลายล้างของระเบิดปรมาณูหาก


- ภายหลังการใช้ระเบิดท่นากาซากิในญ่ปุ่นแล้ว ๒ ฝ่ายใช้ต่อกันจะเสียหายใหญ่หลวงต่อทั้ง ๒ ฝ่ายสหรฐอเมรกา ไม่มระเบดปรมาณสาเรจรปในมอ มแต่ - ช่องทางการเจรจาและการทูตยังมีอยู่

ส่วนประกอบระเบิดแห่งเดียวท ลอสอลามอส นิวเมกซิโก - การแข่งขนการสะสมอาวธได้เรมต้นขน อนเป็น

และเริ่มทดลองระเบิดอีกใน พ.ศ.๒๕๕๓ อันตรายต่อสันติภาพโลก


- การปิดล้อมกรงเบอร์ลนในครอบครองสหภาพ - พลังอานาจทางทหารท้งสองฝ่ายค่อนข้างสมดุล


โซเวียต ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑ ยังคงมีอยู่ กันอยู่
- เคร่องบินท้งระเบิดสหรัฐอเมริกา สามารถบินจาก แนวทางดำาเนินนโยบายและยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกา ถึงโซเวียตได้โดยเทคนิคการเติมนามัน - แนวทางประนีประนอมมีการเจรจาลดอาวุธ


กลางอากาศในขณะที่เครื่องบินโซเวียตยังเป็นที่สงสัย ยตการผลตอาวธนวเคลยร์ ควบคมการผลตอาวธ

- สถานะและทาททางการเมอง เทคโนโลย จตวทยา การเปิดน่านฟ้าตรวจสอบ
และอตสาหกรรมของสหภาพโซเวยต (ไม่ได้กล่าวถง - แนวทางเผชิญหน้า โดยการควาบาตรทาง
เศรษฐกิจ) เศรษฐกิจและการเมือง เสริมสร้างกาลังเพ่อป้องปราม

ข้อพิจารณา โจมตีก่อนเพ่อความ ได้เปรียบ พัฒนาการป้องกันภัย
- กองทัพสหภาพโซเวียตสามารถรุกโจมตียุโรป ทางอากาศ ตอบโต้อย่างรุนแรงหากถูกโจมตี
นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 47


ข้อเสนอแนะ


ประสานทงสองแนวทาง ซงมการเจรจา การควบคม
การผลตอาวธ การเสรมสร้างกาลงเพอป้องปรามและการปิดล้อม
สถานการณ์และเหตุการณ์ด�าเนินต่อมา ท่ามกลาง
ความไม่ไว้ใจซึ่งกันละกัน ทางโซเวียตมีการทดลองระเบิด

ไฮโดรเจนก่อนสหรัฐอเมริกา ทาให้กลางปี พ.ศ.๒๔๙๖
มีแผน ๓ แผน (Solarium) ในการตอบโต้โซเวียตโดย


สภาความม่นคงได้รวมแผนท้งสามเป็นเอกสาร NSC – ๑๖๒

ช้นเดียวท่เน้นนโยบายปิดล้อม Containment อันเกิด

สถานะสงครามเย็น ในเวลาต่อมาจนกระท่งสหภาพ

โซเวียตล่มสลายเป็นสหพันธรัฐรัสเซีย ระเบิดปรมาณูท ี ่


สหรัฐอเมริกา ใช้เคร่องบินนาไปท้งทาลายเมืองของญ่ปุ่น


ปลายสงครามโลกน้น ได้ถูกนาไปคิดท่จะใช้เคร่องยนต์ การสร้างอาวุธเกินตัว ไม่ตายก็คางเหลือง

จรวดเหมือนอาวุธ V–๑ และ V–๒ ของนาซีเยอรมัน ท้งใกล้และไกลข้ามทวีป อาวุธนิวเคลียร์จึงเป็นข้อต่อรอง

มาติดหัวรบบินสู่เป้าแทนท่จะใช้เคร่องบินซ่งท้งฝ่าย ท่น่าเกรงขาม มีอานาจมากท่ใคร ๆ ก็อยากมีกัน และ
สหรฐอเมรกา และรสเซยไดทดลองผลตพาหะเครองยนต ์ หลายประเทศ เช่น อสราเอล ปากสถาน อนเดย หรอ
จรวดทสามารถส่งดาวเทยมสู่อวกาศได้ดงททราบกนอย่ ู อิหร่านก็แสวงหา และในเวลาต่อมาก็ได้แพร่เข้ามายังท่เม่อติดหัวรบนิวเคลียร์ก็เป็นขีปนาวุธนิวเคลียร์ท่มีระยะยิง เกาหลีเหนือด้วยเช่นกัน48 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๑๐๑ เล่มที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑


Click to View FlipBook Version