The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by amornchaisrisuwanhord, 2022-05-31 09:56:34

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

ÃÒ§ҹ¼Å¡ÒúÃÔËÒÃáÅо²Ñ¹Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å
»ÃШӻ‚2564

âçàÃÂÕ¹ÇÑ´»Ãд‹ÙËÍÁ(àËÅ×ÍÍØ·ÈÔ)

ʧѡ´ÑÊÓ¹¡Ñ§Ò¹à¢µ¾×¹้·Õ่¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒʧ¢ÅÒࢵ1

Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÈ¡ÖÉÒ¢¹้Ѿ¹้×°Ò¹¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ

KR 1.3 ประวัตกิ ารเข้ารับการพัฒนาวชิ าชพี
ของผบู้ ริหาร ครู และบคุ ลากรทางศกึ ษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่อื นางสาวกมลวรรณ ศรีสวุ รรณ์ ตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการสถานศึกษา โรงเรยี นวดั ประดหู่ อม (เหลืออทุ ิศ)

ลำดับที่ ชื่อหลักสตู ร วันท่อี บรม หนว่ ยงานทจี่ ัด จำนวน
สพป.สงขลา เขต 1 ช่วั โมง
1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 27-28 12
ศนู ย์เครือข่ายการศกึ ษา
ขั้นพนื้ ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ ต.ค. 64 สมเด็จเจา้ พะโคะ 3

แผนปฏิบัตกิ าร ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565

2 การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพอ่ื 9 พ.ย. 64

ทบทวนแผนพฒั นาการศกึ ษา โดย

ใชแ้ นวทาง OKRs

3 การใชง้ านระบบมาตรฐานดา้ นความ ๑๔ ม.ี ค.65 กระทรวงศึกษาธกิ าร 6
ปลอดภยั ( MOE Safety 21
Platform)
รวม

KR 1.3 ประวัติการเขา้ รบั การพฒั นาวชิ าชพี

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ภายในปงี บประมาณ พ.ศ.2565

ชอ่ื นางสาวจริ าพร บำรงุ รัตน์ ตำแหนง่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประดูห่ อม(เหลืออทุ ศิ )

ลำดบั ช่ือหลักสูตร วันท่อี บรม หนว่ ยงานท่ีจัดอบรม จำนวนช่ัวโมง
1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร 15-19 สพป.สงขลา เขต 1 10

เสรมิ สร้างศกั ยภาพผูบ้ ริหาร พ.ย. 2564 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 6
สถานศึกษา ครู และบุคลากร สพป.อบุ ลราชธานี เขต 4 6
ทางการศกึ ษาดา้ นเทคโนโลยี 28 ม.ค 65 สพป.อบุ ลราชธานี เขต 4 6
ดจิ ิทัล หลกั สตู ร “การทำสื่อ 29 ม.ค 65 สพป.เพชรบรู ณ์ เขต 1 6
การเรียนการสอนด้วย 29 ม.ค 65 6
โปรแกรม CANVA และ 31 ม.ค 655 กระทรวงศึกษาธิการสำนกั งาน
POWER POINT” คณะกรรมการการศกึ ษาข้นั
2. การจดั การเรยี นการสอนแบบ 14 ม.ี ค 65
พืน้ ฐาน
(Active Learning)
3. หลกั สตู รการสอนออนไลน์

ง่ายๆด้วย Google meet
4. ประชุมออนไลนง์ ่ายๆด้วย

ZOOM Cloud Meeting
5. การจดั การเรียนรู้แบบใช้

โครงงานเปน็ ฐาน (Project-
Based Leaning)
6. การใชง้ านระบบมาตรฐานดา้ น
ความปลอดภัย (MOE Safety
Platform)KR 1.3 ประวตั กิ ารเขา้ รับการพัฒนาวชิ าชีพ

ของผู้บริหาร ครู และบคุ ลากร ภายในปงี บประมาณ พ.ศ.2565

ชอ่ื นางสหวรรณ วรรณจิตจรูญ ตำแหนง่ ครู ชำนาญการ โรงเรียนวดั ประดู่หอม(เหลืออุทิศ)

ลำดับ ชอ่ื หลักสตู ร วันที่อบรม หน่วยงานทีจ่ ดั อบรม จำนวนชั่วโมง
6 ชม.
1. การเรียนรู้พนื้ ฐานการตดั ต่อ 24 ตุลาคม เพจเรื่องปฐมวัย By ครู 10 ชม.
12 ชม.
คลิปวีดโี ออย่างง่ายดว้ ย 2564
12 ชม.
โทรศพั ท์มือถอื รุน่ ที่3 35 ชม.

2. การทำส่อื การเรียนการสอน 15-19 สพป.สงขลา เขต 1 6 ชม.
6 ชม.
ดว้ ยโปรแกรมCANVA และ พฤศจิกายน 6 ชม.

POWER POINT 2564

3. การพฒั นาทกั ษะทาง 15 – 16 ศูนยส์ ่งเสรมิ มาตรฐานการศึกษา

คณิตศาสตร์และภาษาไทยดว้ ย มกราคม ทเี อ็นซี

สอ่ื และกจิ กรรมบูรณาการ 2565

สำหรบั เด็กปฐมวยั ”

4. การจัดประสบการณ์แบบโครง 29 – 30 ศูนย์สง่ เสริมมาตรฐานการศกึ ษา

(Progect Approach) เพ่ือ มกราคม 2565 ทีเอ็นซี

พฒั นาเดก็ ปฐมวัย

5. กจิ กรรมทางวชิ าการ เน่อื งใน 16 มกราคม สำนักงานเลขาธกิ ารครุ ุสภา

วันครู คร้ังที่ ๖๖ 2565

พลงั ครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ

คนไทยสสู้ ากล

6. เทคนคิ การผลติ สอื่ เพอื่ ส่งเสริม 5 กมุ ภาพนั ธ์ บริษทั มเี ดียแอนด์เทรนน่งิ จำกัด

และพัฒนาทักษะการอา่ น 2565 รว่ มกบั บรษิ ทั คังซวน วัฒนธรรม

สำหรับเด็กปฐมวัย และการศกึ ษา(ไทยแลนด์)

7. การใชร้ ะบบมาตรฐานด้าน 15 กมุ ภาพนั ธ์ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ความปลอดภยั (MOE Safety 2565

Platform)

8. การพฒั นาทักษะ EF สำหรบั 18 กมุ ภาพนั ธ์ สำนักงานศึกษาธกิ ารจังหวัด

เด็กปฐมวัย โดยใช้ Home 2565 สงขลา

Based Learning ดว้ ยระบบ

ออนไลน์KR 1.3 ประวตั กิ ารเขา้ รับการพัฒนาวชิ าชพี

ของผู้บรหิ าร ครู และบุคลากร ภายในปงี บประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อ นางสาวศศิประภา ทพิ ย์วารี ตำแหนง่ ครู โรงเรียนวดั ประดู่หอม(เหลืออุทิศ)

ลำดับ ช่อื หลักสตู ร วันทีอ่ บรม หน่วยงานทีจ่ ดั อบรม จำนวนชวั่ โมง
1. การประชมุ เชิงปฏิบตั ิการเพื่อ 1 พ.ย.65 ศนู ย์เครือขา่ ยสมเดจ็ เจ้าพะโค๊ะ 3
3 มี.ค. 65 3
ทบทวนแผนพฒั นา กระทรวงศึกษาธิการ
สถานศกึ ษาโดยใชแ้ นวทาง 10 มี.ค. 65 3
OKRs กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร 17 มี.ค. 65 3
เสริมสร้างศกั ยภาพ ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active
Leaning ผ่านระบบออนไลน์ :
กจิ กรรมท่ี 1 คณุ ธรรมสรา้ งสุข
สำหรบั ครสู ูผ่ ้เู รียน
3. โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร
เสริมสร้างศกั ยภาพ ขา้ ราชการ
ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active
Leaning ผ่านระบบออนไลน์ :
กิจกรรมท่ี 2 การสร้างวนิ ยั สู่
ความเปน็ เลิศทางกีฬา
4. โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ
เสริมสรา้ งศักยภาพ ข้าราชการ
ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active
Leaning ผ่านระบบออนไลน์ :
กจิ กรรมท่ี 3 เปิดโลก
การศกึ ษาไร้ขดี จำกัด

5. โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร 24 ม.ี ค. 65 กระทรวงศึกษาธกิ าร 3
เสริมสรา้ งศักยภาพ ขา้ ราชการ
ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิ าร 6
ด้วยกระบวนการ Active สพป.สงขลา เขต 1 10
Leaning ผา่ นระบบออนไลน์ : สำนกั งานคณะกรรมการ 9
กิจกรรมท่ี 4 คา่ นิยามทด่ี งี าม การศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน 3
ของเด็กและเยาวชน สพป.สรุ นิ ทร์ เขต 1

6. การใช้ระบบมาตรฐานด้าน 15 ก.พ. 65
ความปลอดภัย (MOE Safety
Platform)

6. การทำสือ่ การเรยี นการสอน 15-19 พ.ย. 64
ดว้ ยโปรแกรมCANVA และ
POWER POINT

7. หลกั สูตรส่งเสรมิ การเรียนรู้ 21 ม.ค. 65
หนา้ ทพ่ี ลเมืองดจิ ิทัล สำหรับ
ครปู ระถมศึกษา รหัสหลกั สูตร
64099

8. การใช้งานโปรแกรมและการ 26 ม.ี ค. 65
จัดทำเอกสารหลักฐานทาง
การศกึ ษา Program School
MisKR 1.3 ประวตั ิการเขา้ รบั การพฒั นาวิชาชพี

ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ช่ือ นายอมรชัย ศรีสวุ รรณ ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวดั ประดหู่ อม(เหลืออทุ ิศ)

ลำดับ ชื่อหลกั สตู ร วนั ท่ีอบรม หน่วยงานท่จี ัดอบรม จำนวนช่วั โมง
1. เขา้ รว่ มประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั ิการ 9 พ.ย. 64
ศูนย์เครือขา่ ยสมเด็จเจา้ พะโคะ 3 ชม.
เพือ่ ทบทวนแผนพัฒนา 16 ม.ค 64
สถานศกึ ษาโดยใช้แนวทาง มหาวทิ ยาลัยสยาม 6 ชม.

OKRs
2. เขา้ รว่ มโครงการพฒั นารปู แบบ

การเรยี นการสอนวถิ ีใหม่KR 1.3 ประวัติการเขา้ รับการพัฒนาวิชาชีพ

ของผู้บรหิ าร ครู และบคุ ลากร ภายในปงี บประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อ นางสาวอลิษา ช่วยนุกูล ตำแหน่ง ครอู ตั ราจ้างชัว่ คราว โรงเรยี นวัดประดูห่ อม(เหลืออทุ ิศ)

ลำดับ ชอ่ื หลกั สตู ร วนั ทอี่ บรม หน่วยงานทีจ่ ัดอบรม จำนวนชัว่ โมง
35 ชม.
1. กจิ กรรมทางวิชาการ เนือ่ งใน 16 ม.ค.65 สำนกั งานเลขาธิการคุรสุ ภา
3 ชม.
วนั ครู ครัง้ ที่ ๖๖
6 ชม.
พลงั ครยู คุ ใหม่ สรา้ งคุณภาพ 3 ชม.

คนไทยสสู้ ากล 6 ชม.
10 ชม.
2. การวัดและประเมนิ ผลการ 14 พ.ย.64 คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัย 48 ชวั่ โมง

เรียนการสอนภาษาไทย:จาก ศลิ ปากร

แนวคดิ สูก่ ารปฏิบัตใิ นยุค

ออนไลน์

3. อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการหลักเกณฑ์ 22 พ.ย.64 โรงเรยี นวดั เทพชมุ นุม สพป.

และวิธกี าร ว9/2564 และการ สงขลา เขต2

ทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

4. โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัติการ 17 ม.ี ค. 65 กระทรวงศึกษาธิการ

เสรมิ สร้างศกั ยภาพ ข้าราชการ

ครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

ดว้ ยกระบวนการ Active

Leaning ผ่านระบบออนไลน์

5. การใชร้ ะบบมาตรฐานด้าน 15 ก.พ.65 กระทรวงศกึ ษาธิการ

ความปลอดภยั (MOE Safety

Platform)

6. การทำสอื่ การเรียนการสอน 15-19 พ.ย.64 สพป.สงขลา เขต 1

ดว้ ยโปรแกรมCANVA และ

POWER POINT

7. การเตรยี มความพร้อมเพ่ือการ 19-20,26-27 คณะครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั ราช

เป็นครูผูส้ อน ตามเกณฑค์ ุรุ มนี าคม และ2- ภฏั สงขลา

สภากำหนดเพื่อขอรบั 3 เม.ย.65

ใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพครูKR 1.3 ประวตั กิ ารเข้ารับการพฒั นาวิชาชพี

ของผู้บริหาร ครู และบคุ ลากร ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อ นางสาวสกุ ญั ญา จันทร์ประทุม ตำแหน่ง ครอู ัตราจา้ งชว่ั คราว โรงเรียนวดั ประด่หู อม(เหลืออุทิศ)

ลำดบั ชื่อหลกั สูตร วนั ที่อบรม หน่วยงานที่จดั อบรม จำนวนชว่ั โมง
1. โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ 3 มี.ค. 65 กระทรวงศกึ ษาธิการ 3

เสริมสรา้ งศกั ยภาพ ข้าราชการ 17 ม.ี ค. 65 กระทรวงศกึ ษาธิการ 3
ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active
Leaning ผา่ นระบบออนไลน์ :
กิจกรรมที่ 1 คณุ ธรรมสรา้ งสุข
สำหรับครูสูผ่ เู้ รียน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศกั ยภาพ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active
Leaning ผ่านระบบออนไลน์ :
กจิ กรรมท่ี 3 เปิดโลก
การศึกษาไร้ขดี จำกัด

3. โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ 24 มี.ค. 65 กระทรวงศกึ ษาธิการ 3
เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ขา้ ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 6
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดว้ ยกระบวนการ Active
Leaning ผ่านระบบออนไลน์ :
กจิ กรรมท่ี 4 คา่ นิยามท่ดี งี าม
ของเด็กและเยาวชน

4. การใชร้ ะบบมาตรฐานด้าน 15 ก.พ. 65
ความปลอดภยั (MOE Safety
Platform)

5. การทำสอื่ การเรยี นการสอน 15-19 พ.ย. 64 สพป.สงขลา เขต 1 10
ด้วยโปรแกรมCANVA และ
POWER POINT

6.
Click to View FlipBook Version