The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนสังคม ป.5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sudawadee sudawadee, 2019-11-27 04:50:25

ชื่อเรื่อง

แผนการสอนสังคม ป.5

แผนจัดการเรยี นรู้
วชิ าสงั คมศกึ ษา(สาระเศรษฐศาสตร์)ชนั้ ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ครูผู้สอน นางสาวสดุ าวดี ยะปาร์
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชวี ติ ประจาวัน
แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 41 เร่อื ง ปัจจยั การผลติ และการบรกิ าร
ช้ัน ป.5/1 วนั ท่ี ........................................ คาบที่.......... ชน้ั ป.5/2 วนั ที่ ........................................ คาบท่ี..........

เวลา....1...... ช่วั โมง ภาคเรยี นท่ี 2/2562

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตวั ชี้วัด
มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรพั ยากรท่มี ีอยจู่ ากัดได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและคุ้มค่า รวมท้งั เขา้ ใจหลกั การของ เศรษฐกิจพอเพียง เพอ่ื การ
ดารงชีวติ อย่างมดี ุลยภาพ

ตัวช้วี ัด
มฐ.ส 3.1 ป.5/1 อธิบายปจั จัยการผลิตสินคา้ และบริการ
จุดประสงค์การเรียนรูส้ ู่ตัวช้ีวดั
1. อธิบายปจั จัยการผลิตสินค้าและบรกิ าร (K)
2. จาแนกประเภทปัจจัยการผลิตสนิ คา้ และบริการ (P)
3. สนใจศึกษาเรียนร้กู ระบวนการผลติ สนิ ค้าและบริการ (A)
สาระสาคัญ

การผลิตสินค้าและบริการจาเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสดุ

สาระการเรยี นรู้
1. ความรู้
ปจั จยั การผลิตสนิ ค้าและบรกิ าร
2. ทกั ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ
การจาแนก การให้เหตุผล การจดั ระบบความคิดเปน็ แผนภาพ การสรปุ ความรู้
3. คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
มวี ินยั ใฝ่เรียนรู้ รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์

ความเข้าใจทคี่ งทน (Enduring Understanding)
นกั เรียนสามารถสรุปไดว้ ่า ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการคือการจดั สรรทรพั ยากร เช่น ที่ดิน แรงงาน

ทุน และผู้ประกอบการ มาผลติ สนิ คา้ และบรกิ ารให้เกดิ ประโยชน์สงู สุด

ชนิ้ งานหรือภาระงาน (หลกั ฐาน ร่องรอยแสดงความร)ู้

ใบงาน ปัจจยั การผลติ สินคา้ และบรกิ าร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี ครูให้นักเรียนแสดงสมุดของแต่ละคน จากนั้นครูใช้

คาถามให้นักเรยี นรว่ มกันแสดงความคดิ เห็น ดงั นี้

นกั เรียนทราบหรอื ไมว่ า่ สมดุ ทีน่ กั เรยี นใชบ้ นั ทึกความรู้ได้มาจากท่ีใด

แลว้ ร้านคา้ นามาจากทใี่ ด

แล้วโรงงานนามาจากท่ใี ด)

2. ครูนาบตั รคาที่เกยี่ วกับปจั จยั การผลติ สินคา้ และบริการ มาให้นกั เรียนร่วมกนั อา่ นและศึกษา ดังน้ี

ที่ดิน แรงงาน ทนุ ผปู้ ระกอบการ

จากนนั้ ครูอธิบายวา่ สมุดของนักเรยี นก่อนจะมาเปน็ สมุดใหเ้ ราไดใ้ ชจ้ ะต้องผ่านปัจจัยกระบวนการผลิตดังตัวอยา่ ง
บตั รคาทนี่ กั เรยี นได้อา่ น

3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลมุ่ เป็น 4 กลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจบั บัตรคา แล้วร่วมกันสรุป
ความหมายของบัตรคาของกลุ่มตนเองท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มส่ง
ผแู้ ทนออกนาเสนอหนา้ ช้ันเรียน

จบการนาเสนอครใู ชค้ าถามให้นักเรียนร่วมกนั แสดงความคดิ เหน็ ดงั น้ี
ที่ดนิ เปน็ ปจั จัยการผลติ สนิ คา้ และบริการอย่างไร
แรงงานเปน็ ปจั จยั การผลติ สินคา้ และบริการอย่างไร
ทุนเปน็ ปัจจัยในการผลติ สินค้าและบรกิ ารอย่างไร
ผ้ปู ระกอบการ เปน็ ปจั จัยในการผลิตสินค้าและบรกิ ารอยา่ งไร

4. ครูเขียนแผนภาพตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น มาให้นักเรียนร่วมกันศึกษา 2
ตัวอยา่ ง ดงั นี้

5. ให้นักเรยี นและครูรว่ มกันสรปุ ความรู้ ดังนี้
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการคือการจัดสรรทรัพยากร เช่น ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ
มาผลติ สนิ คา้ และบริการใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสุด
6. ใหน้ ักเรียนรว่ มกันแสดงความคดิ เห็น โดยครูใช้คาถามทา้ ทาย ดงั น้ี

นักเรียนตอ้ งการเป็นผูผ้ ลติ สินคา้ บริการ หรอื ต้องการเปน็ ผซู้ ื้อสินคา้ บรกิ าร ขอทราบเหตุผล
7. ใหน้ ักเรียนทาใบงาน ปจั จัยการผลิตสนิ ค้าและบริการ
สอื่ การเรยี นรู้
1. ตวั อย่างสินค้า เชน่ สมุด
2. ใบงาน ปัจจยั การผลติ สนิ ค้าและบรกิ าร
การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้
1. วธิ ีการวดั และประเมนิ ผล

1.1 สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรียนในการเข้ารว่ มกจิ กรรม
1.2 สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรยี นในการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1.3 ตรวจใบงาน
1.4 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. เครอ่ื งมอื
2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม
2.2 แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมนิ

3.1 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการถอื วา่ ผ่าน ผ่าน 1 รายการถอื

วา่ ไมผ่ า่ น

3.2 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คะแนน 9-10 ระดบั ดมี าก

คะแนน 7-8 ระดบั ดี

คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้

คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรบั ปรงุ

3.3 เกณฑ์การประเมนิ แบบทดสอบ

9 – 10 = ดีมาก

7 – 8 = ดี

5 – 6 = ปานกลาง

น้อยกว่า 5 = ปรับปรงุ

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)

การประเมินใบงานน้ีใหผ้ สู้ อนพจิ ารณาจากเกณฑ์การประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ (Rubrics)

เรื่อง ปจั จัยการผลิตสนิ คา้ และบรกิ าร

ระดบั คะแนน

เกณฑ์การประเมิน 4 3 2 1

(10 คะแนน) (9 คะแนน) (7-8 คะแนน) (5-6 คะแนน)

สงั เกตภาพแล้ว สังเกตภาพแลว้ สงั เกตภาพแลว้ สังเกตภาพแล้ว สงั เกตภาพแล้ว

วิเคราะห์ เขียน วิเคราะห์ เขียนอธบิ าย วเิ คราะห์ เขยี น วิเคราะห์ เขียนอธิบาย วิเคราะห์ เขยี นอธบิ าย

อธิบายหรอื สรุปปจั จัย หรือสรุปปัจจัยท่ใี ช้ อธิบายหรอื สรปุ ปจั จัย หรอื สรปุ ปัจจยั ทใ่ี ช้ใน หรือสรปุ ปจั จยั ทีใ่ ช้ใน

ทใี่ ช้ ในการผลิตสินคา้ และ ทีใ่ ช้ การผลิตสนิ ค้าและ การผลิตสินค้าและ

ในการผลิตสนิ ค้าและ บรกิ ารได้สัมพันธ์กนั ในการผลิตสินคา้ และ บริการไดส้ อดคลอ้ งกัน บริการได้ แตภ่ าพกับ

บรกิ าร อธบิ ายให้เหน็ เปน็ บรกิ ารได้ มีการจาแนก ระหวา่ งภาพกบั การเขยี นอธิบายขอ้ มลู

ภาพโดยรวมแสดงให้ ขอ้ มลู การเขยี นอธบิ ายและ ยังไม่สอดคลอ้ งกัน

เหน็ ถงึ ความสัมพันธ์ แสดงให้เหน็ ถงึ ยกตัวอย่างให้เขา้ ใจง่าย ชดั เจนเท่าที่ควร

ระหว่างภาพทกี่ าหนด ความสมั พันธ์ระหว่าง แตเ่ ขียนอธบิ ายได้

ให้กับปัจจยั การผลิต ภาพกับปัจจัยการผลติ พอเขา้ ใจ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่างเป็นเหตุเปน็ ผล

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ชอ่ื ______________________ นามสกุล_______________ เลขท่ี______ ชนั้ _______ ได้......................คะแนน
คะแนนเตม็ 10 คะแนน

ใหน้ กั เรียนเขยี นเคร่อื งหมาย X ทับตวั อกั ษรหน้าคาตอบท่ถี กู ต้อง

1. ขอ้ ใดเป็นเทคโนโลยที างการเกษตร

ก. เครอื่ งซกั ผา้ ข. เครอื่ งเก่ยี วขา้ ว

ค. เคร่อื งปนั่ น้าผลไม้ ง. เคร่ืองปรบั อากาศ

2. “การบริหารจัดการเพ่อื ให้เกิดเป็นสนิ ค้าตา่ ง ๆ” ข้อความนีก้ ล่าวถึงปัจจยั การผลิตใด

ก. ทด่ี นิ ข. แรงงาน

ค. ทนุ ง. ผูป้ ระกอบการ

3. แม่ของกานดาจา้ งคนเก็บผกั ในสวน 3 คน ใครคอื แรงงาน

ก. กานดา ข. คนเกบ็ ผกั

ค. แม่ของกานดา ง. เจ้าของทดี่ นิ

4. ข้อใดเปน็ ปจั จยั การผลิตประเภททุนในการทานา ข. ชาวนา
ก. เจ้าของทน่ี า ง. พืน้ ท่ีทานา
ค. เมล็ดพนั ธุข์ า้ ว

5. ในการขายขา้ วแกง สง่ิ ใดจัดเปน็ ทดี่ ิน ข. เจ้าของร้านอาหาร
ก. รา้ นขายอาหาร ง. วตั ถดุ ิบในการปรุงอาหาร
ค. แม่ค้าขายอาหาร

6. สิง่ ใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลติ สนิ คา้ และบริการ ข. ทนุ
ก. แรงงาน ง. กาไร
ค. ทดี่ ิน

7. ถา้ ผู้บรโิ ภคเป็นกลมุ่ ลกู ค้าวัยร่นุ ผู้ผลิตควรผลิตสนิ คา้ อยา่ งไร
ก. สนิ คา้ ท่ีมรี าคาแพง
ข. สนิ ค้าท่มี ีผ้นู ิยมใชเ้ พยี งบางกลมุ่
ค. สินค้าท่ีทันสมยั และมสี ีสันสดใส
ง. สินค้าที่มีอายุในการใช้งานยาวนาน

8. ขอ้ ใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบั เทคโนโลยีในการผลิต
ก. เป็นสิ่งทที่ าใหก้ ารผลติ มีความย่งุ ยาก
ข. เป็นเทคโนโลยที ่ีหาง่ายและมรี าคาถูก
ค. เป็นแนวคดิ ใหม่ท่ยี งั ไมม่ ีการนามาใช้ในการผลิต
ง. เปน็ วทิ ยาการท่แี กไ้ ขปัญหาท่ีเกิดข้นึ จากการผลติ

9. ขอ้ ใดเป็นปัจจยั ทสี่ ง่ ผลต่อราคาสินค้าและบรกิ ารมากทสี่ ดุ
ก. รายไดข้ องผู้ผลิต
ข. รายได้ของผูบ้ ริโภค
ค. ระดบั อายุของผู้บริโภค
ง. ราคาวัตถดุ ิบในการผลิต

10. เทคโนโลยีเตาไมโครเวฟมปี ระโยชนต์ ่อผู้ผลติ อย่างไร
ก. ใชเ้ งนิ ลงทนุ น้อย
ข. ประหยัดต้นทุน
ค. ผลติ สนิ คา้ ไดม้ ากขนึ้
ง. มคี นใชส้ ินค้ามากขน้ึ

เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี น (Pre-Test)

1. ข 2. ง 3. ข 4. ค 5. ก
10. ค
6. ง 7. ค 8. ง 9. ง


Click to View FlipBook Version