The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนสังคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sudawadee sudawadee, 2019-12-03 05:55:27

แผนการสอนสังคม

แผนการสอนสังคม

แผนจัดการเรยี นรู้
วชิ าสงั คมศกึ ษา(สาระเศรษฐศาสตร์)ชนั้ ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ครูผู้สอน นางสาวสดุ าวดี ยะปาร์
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชวี ติ ประจาวัน
แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 41 เร่อื ง ปัจจยั การผลติ และการบรกิ าร
ช้ัน ป.5/1 วนั ท่ี ........................................ คาบที่.......... ชน้ั ป.5/2 วนั ที่ ........................................ คาบท่ี..........

เวลา....1...... ช่วั โมง ภาคเรยี นท่ี 2/2562

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตวั ชี้วัด
มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้

ทรพั ยากรท่มี ีอยจู่ ากัดได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและคุ้มค่า รวมท้งั เขา้ ใจหลกั การของ เศรษฐกิจพอเพียง เพอ่ื การ
ดารงชีวติ อย่างมดี ุลยภาพ

ตัวช้วี ัด
มฐ.ส 3.1 ป.5/1 อธิบายปจั จัยการผลิตสินคา้ และบริการ
จุดประสงค์การเรียนรูส้ ู่ตัวช้ีวดั
1. อธิบายปจั จัยการผลิตสินค้าและบรกิ าร (K)
2. จาแนกประเภทปัจจัยการผลิตสนิ คา้ และบริการ (P)
3. สนใจศึกษาเรียนร้กู ระบวนการผลติ สนิ ค้าและบริการ (A)
สาระสาคัญ

การผลิตสินค้าและบริการจาเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสดุ

สาระการเรยี นรู้
1. ความรู้
ปจั จยั การผลิตสนิ ค้าและบรกิ าร
2. ทกั ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ
การจาแนก การให้เหตุผล การจดั ระบบความคิดเปน็ แผนภาพ การสรปุ ความรู้
3. คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
มวี ินยั ใฝ่เรียนรู้ รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์

ความเข้าใจทคี่ งทน (Enduring Understanding)
นกั เรียนสามารถสรุปไดว้ ่า ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการคือการจดั สรรทรพั ยากร เช่น ที่ดิน แรงงาน

ทุน และผู้ประกอบการ มาผลติ สนิ คา้ และบรกิ ารให้เกดิ ประโยชน์สงู สุด

ชนิ้ งานหรือภาระงาน (หลกั ฐาน ร่องรอยแสดงความร)ู้

ใบงาน ปัจจยั การผลติ สินคา้ และบรกิ าร

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยท่ี ครูให้นักเรียนแสดงสมุดของแต่ละคน จากนั้นครูใช้

คาถามให้นักเรยี นรว่ มกันแสดงความคดิ เห็น ดงั นี้

นกั เรียนทราบหรอื ไมว่ า่ สมดุ ทีน่ กั เรยี นใชบ้ นั ทึกความรู้ได้มาจากท่ีใด

แลว้ ร้านคา้ นามาจากทใี่ ด

แล้วโรงงานนามาจากท่ใี ด)

2. ครูนาบตั รคาที่เกยี่ วกับปจั จยั การผลติ สินคา้ และบริการ มาให้นกั เรียนร่วมกนั อา่ นและศึกษา ดังน้ี

ที่ดิน แรงงาน ทนุ ผปู้ ระกอบการ

จากนนั้ ครูอธิบายวา่ สมุดของนักเรยี นก่อนจะมาเปน็ สมุดใหเ้ ราไดใ้ ชจ้ ะต้องผ่านปัจจัยกระบวนการผลิตดังตัวอยา่ ง
บตั รคาทนี่ กั เรยี นได้อา่ น

3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลมุ่ เป็น 4 กลุ่ม จากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจบั บัตรคา แล้วร่วมกันสรุป
ความหมายของบัตรคาของกลุ่มตนเองท่ีเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มส่ง
ผแู้ ทนออกนาเสนอหนา้ ช้ันเรียน

จบการนาเสนอครใู ชค้ าถามให้นักเรียนร่วมกนั แสดงความคดิ เหน็ ดงั น้ี
ที่ดนิ เปน็ ปจั จัยการผลติ สนิ คา้ และบริการอย่างไร
แรงงานเปน็ ปจั จยั การผลติ สินคา้ และบริการอย่างไร
ทุนเปน็ ปัจจัยในการผลติ สินค้าและบรกิ ารอย่างไร
ผ้ปู ระกอบการ เปน็ ปจั จัยในการผลิตสินค้าและบรกิ ารอยา่ งไร

4. ครูเขียนแผนภาพตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น มาให้นักเรียนร่วมกันศึกษา 2
ตัวอยา่ ง ดงั นี้

5. ให้นักเรยี นและครูรว่ มกันสรปุ ความรู้ ดังนี้
ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการคือการจัดสรรทรัพยากร เช่น ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ
มาผลติ สนิ คา้ และบริการใหเ้ กิดประโยชนส์ ูงสุด
6. ใหน้ ักเรียนรว่ มกันแสดงความคดิ เห็น โดยครูใช้คาถามทา้ ทาย ดงั น้ี

นักเรียนตอ้ งการเป็นผูผ้ ลติ สินคา้ บริการ หรอื ต้องการเปน็ ผซู้ ื้อสินคา้ บรกิ าร ขอทราบเหตุผล
7. ใหน้ ักเรียนทาใบงาน ปจั จัยการผลิตสนิ ค้าและบริการ
สอื่ การเรยี นรู้
1. ตวั อย่างสินค้า เชน่ สมุด
2. ใบงาน ปัจจยั การผลติ สนิ ค้าและบรกิ าร
การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้
1. วธิ ีการวดั และประเมนิ ผล

1.1 สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรียนในการเข้ารว่ มกจิ กรรม
1.2 สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรยี นในการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1.3 ตรวจใบงาน
1.4 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. เครอ่ื งมอื
2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม
2.2 แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมนิ

3.1 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการถอื วา่ ผ่าน ผ่าน 1 รายการถอื

วา่ ไมผ่ า่ น

3.2 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คะแนน 9-10 ระดบั ดมี าก

คะแนน 7-8 ระดบั ดี

คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้

คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรบั ปรงุ

3.3 เกณฑ์การประเมนิ แบบทดสอบ

9 – 10 = ดีมาก

7 – 8 = ดี

5 – 6 = ปานกลาง

น้อยกว่า 5 = ปรับปรงุ

การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)

การประเมินใบงานน้ีใหผ้ สู้ อนพจิ ารณาจากเกณฑ์การประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ (Rubrics)

เรื่อง ปจั จัยการผลิตสนิ คา้ และบรกิ าร

ระดบั คะแนน

เกณฑ์การประเมิน 4 3 2 1

(10 คะแนน) (9 คะแนน) (7-8 คะแนน) (5-6 คะแนน)

สงั เกตภาพแล้ว สังเกตภาพแลว้ สงั เกตภาพแลว้ สังเกตภาพแล้ว สงั เกตภาพแล้ว

วิเคราะห์ เขียน วิเคราะห์ เขียนอธบิ าย วเิ คราะห์ เขยี น วิเคราะห์ เขียนอธิบาย วิเคราะห์ เขยี นอธบิ าย

อธิบายหรอื สรุปปจั จัย หรือสรุปปัจจัยท่ใี ช้ อธิบายหรอื สรปุ ปจั จัย หรอื สรปุ ปัจจยั ทใ่ี ช้ใน หรือสรปุ ปจั จยั ทีใ่ ช้ใน

ทใี่ ช้ ในการผลิตสินคา้ และ ทีใ่ ช้ การผลิตสนิ ค้าและ การผลิตสินค้าและ

ในการผลิตสนิ ค้าและ บรกิ ารได้สัมพันธ์กนั ในการผลิตสินคา้ และ บริการไดส้ อดคลอ้ งกัน บริการได้ แตภ่ าพกับ

บรกิ าร อธบิ ายให้เหน็ เปน็ บรกิ ารได้ มีการจาแนก ระหวา่ งภาพกบั การเขยี นอธิบายขอ้ มลู

ภาพโดยรวมแสดงให้ ขอ้ มลู การเขยี นอธบิ ายและ ยังไม่สอดคลอ้ งกัน

เหน็ ถงึ ความสัมพันธ์ แสดงให้เหน็ ถงึ ยกตัวอย่างให้เขา้ ใจง่าย ชดั เจนเท่าที่ควร

ระหว่างภาพทกี่ าหนด ความสมั พันธ์ระหว่าง แตเ่ ขียนอธบิ ายได้

ให้กับปัจจยั การผลิต ภาพกับปัจจัยการผลติ พอเขา้ ใจ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่างเป็นเหตุเปน็ ผล

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ชอ่ื ______________________ นามสกุล_______________ เลขท่ี______ ชนั้ _______ ได้......................คะแนน
คะแนนเตม็ 10 คะแนน

ใหน้ กั เรียนเขยี นเคร่อื งหมาย X ทับตวั อกั ษรหน้าคาตอบท่ถี กู ต้อง

1. ขอ้ ใดเป็นเทคโนโลยที างการเกษตร

ก. เครอื่ งซกั ผา้ ข. เครอื่ งเก่ยี วขา้ ว

ค. เคร่อื งปนั่ น้าผลไม้ ง. เคร่ืองปรบั อากาศ

2. “การบริหารจัดการเพ่อื ให้เกิดเป็นสนิ ค้าตา่ ง ๆ” ข้อความนีก้ ล่าวถึงปัจจยั การผลิตใด

ก. ทด่ี นิ ข. แรงงาน

ค. ทนุ ง. ผูป้ ระกอบการ

3. แม่ของกานดาจา้ งคนเก็บผกั ในสวน 3 คน ใครคอื แรงงาน

ก. กานดา ข. คนเกบ็ ผกั

ค. แม่ของกานดา ง. เจ้าของทดี่ นิ

4. ข้อใดเปน็ ปจั จยั การผลิตประเภททุนในการทานา ข. ชาวนา
ก. เจ้าของทน่ี า ง. พืน้ ท่ีทานา
ค. เมล็ดพนั ธุข์ า้ ว

5. ในการขายขา้ วแกง สง่ิ ใดจัดเปน็ ทดี่ ิน ข. เจ้าของร้านอาหาร
ก. รา้ นขายอาหาร ง. วตั ถดุ ิบในการปรุงอาหาร
ค. แม่ค้าขายอาหาร

6. สิง่ ใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลติ สนิ คา้ และบริการ ข. ทนุ
ก. แรงงาน ง. กาไร
ค. ทดี่ ิน

7. ถา้ ผู้บรโิ ภคเป็นกลมุ่ ลกู ค้าวัยร่นุ ผู้ผลิตควรผลิตสนิ คา้ อยา่ งไร
ก. สนิ คา้ ท่ีมรี าคาแพง
ข. สนิ ค้าท่มี ีผ้นู ิยมใชเ้ พยี งบางกลมุ่
ค. สินค้าท่ีทันสมยั และมสี ีสันสดใส
ง. สินค้าที่มีอายุในการใช้งานยาวนาน

8. ขอ้ ใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกบั เทคโนโลยีในการผลิต
ก. เป็นสิ่งทที่ าใหก้ ารผลติ มีความย่งุ ยาก
ข. เป็นเทคโนโลยที ่ีหาง่ายและมรี าคาถูก
ค. เป็นแนวคดิ ใหม่ท่ยี งั ไมม่ ีการนามาใช้ในการผลิต
ง. เปน็ วทิ ยาการท่แี กไ้ ขปัญหาท่ีเกิดข้นึ จากการผลติ

9. ขอ้ ใดเป็นปัจจยั ทสี่ ง่ ผลต่อราคาสินค้าและบรกิ ารมากทสี่ ดุ
ก. รายไดข้ องผู้ผลิต
ข. รายได้ของผูบ้ ริโภค
ค. ระดบั อายุของผู้บริโภค
ง. ราคาวัตถดุ ิบในการผลิต

10. เทคโนโลยีเตาไมโครเวฟมปี ระโยชนต์ ่อผู้ผลติ อย่างไร
ก. ใชเ้ งนิ ลงทนุ น้อย
ข. ประหยัดต้นทุน
ค. ผลติ สนิ คา้ ไดม้ ากขนึ้
ง. มคี นใชส้ ินค้ามากขน้ึ

เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี น (Pre-Test)

1. ข 2. ง 3. ข 4. ค 5. ก
10. ค
6. ง 7. ค 8. ง 9. ง

แผนจัดการเรยี นรู้
วชิ าสงั คมศกึ ษา(สาระเศรษฐศาสตร์)ชน้ั ประถมศกึ ษาช้นั ปที ี่ 5 ครผู ู้สอน นางสาวสดุ าวดี ยะปาร์
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 5 เรือ่ ง เศรษฐศาสตรใ์ นชีวติ ประจาวัน
แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 42 เร่อื ง ปัจจัยทีม่ อี ิทธพิ ลต่อการผลติ สินค้าและบริการ
ชั้น ป.5/1 วันที่ ........................................ คาบท่ี.......... ชนั้ ป.5/2 วนั ที่ ........................................ คาบท่ี..........

เวลา....1...... ช่ัวโมง ภาคเรียนที่ 2/2562

มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชี้วดั

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมอี ยูจ่ ากดั ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพและคมุ้ ค่า รวมทั้งเขา้ ใจหลกั การของ เศรษฐกิจพอเพียงเพ่อื การ
ดารงชวี ติ อย่างมดี ลุ ยภาพ
ตัวช้ีวัด
มฐ. ส 3.1 ป.5/1 อธบิ ายปัจจัยการผลิตสนิ ค้าและบริการ

จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตวั ช้ีวัด

1. ระบุปจั จยั ทม่ี ีอิทธิพลตอ่ การผลิตสนิ คา้ และบรกิ าร (K)
2. เขยี นแผนภาพเค้าโครงปัจจัยที่มอี ิทธิพลตอ่ การผลติ สินค้าและบรกิ าร (P)
3. สนใจเรยี นรปู้ จั จัยทม่ี ีอทิ ธพิ ลต่อการผลิตสินคา้ และบรกิ าร (A)

สาระสาคัญ

เทคโนโลยี ราคาน้ามนั วัตถดุ บิ และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปน็ ปัจจยั ที่มอี ทิ ธิพลตอ่
การผลติ สนิ คา้ และบรกิ าร

สาระการเรยี นรู้

1. ความรู้
ปัจจยั ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการผลิตสนิ ค้าและบริการ

2. ทกั ษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ
การจาแนก การให้เหตผุ ล การจัดระบบความคดิ เป็นแผนภาพ การสรปุ ความรู้

3. คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย ใฝเ่ รยี นรู้ มงุ่ ม่ันในการทางาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลกั ฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

แผนภาพ ปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อการผลติ สนิ คา้ และบรกิ าร

การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

1. ครนู าตวั อย่างสถานการณ์ การใชเ้ ทคโนโลยีในการผลิตสนิ ค้าและบริการมาให้ ผแู้ ทนนกั เรยี น
อา่ นใหเ้ พื่อนฟังหนา้ ช้นั เรยี น จากนนั้ ใหน้ กั เรียนรว่ มกันแสดงความคิดเห็น โดยครใู ชค้ าถาม ดังน้ี

ตวั อยา่ งสถานการณ์

ในโรงงานบรรจุข้าวใส่ถุงแห่งหน่ึง มีการปรับเปล่ียนวิธีการบรรจุถุงข้าวแบบใหม่จากอดีต มีการจ้าง
คนงานจานวนมากมาบรรจขุ ้าวใสถ่ งุ เพอ่ื ให้สามารถผลิตขา้ วถุงไดต้ ามความตอ้ งการ ของตลาด แต่ในปัจจบุ ัน
ได้มีการบรรจุข้าวใส่ถุงโดยใช้เคร่ืองแพ็คถุงข้าว ทาให้สามารถผลิตข้าวถุงออกจาหน่ายได้จานวนมากขึ้นใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ียังลดรายจ่ายที่ตอ้ งจา้ งคนงานมาบรรจุขา้ วถงุ อีกดว้ ย

จากสถานการณ์แสดงใหเ้ ห็นถึงการผลติ สินค้า และบริการอยา่ งไร
มีผลตอ่ การผลิตสินค้าและบริการอย่างไรบ้าง
เปน็ แผนภ2.าพคลรงูใบหน้นกักรเะรดียานนร่วดมงักนัน้ี ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรผาลคิตาสสินินคคา้้า และบริการ จากน้ันร่วมกันสรุป
ตวั อย่างแผนภาพ เทคโนโลยี

ราคาน้ามัน ปัจจัย คณุ ภาพของสินค้า
ทมี่ อี ทิ ธพิ ลตอ่
การผลิตสนิ คา้
และบรกิ าร

วัตถดุ บิ การทาโฆษณา

การวเิ คราะหร์ ะดับรายได้ของผูบ้ รโิ ภค

3. ครูให้นักเรียนศึกษาแผนภาพบนกระดานในข้อที่ 2 จากน้ันครูใช้คาถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
โดยครูใช้คาถาม ดังนี้

ปจั จบุ ันเทคโนโลยมี ผี ลต่อการผลิตสินคา้ และบรกิ ารอยา่ งไร (
ราคาน้ามันมอี ิทธิพลตอ่ การผลติ สนิ คา้ และบริการอย่างไร
วัตถดุ บิ เปน็ ปัจจยั ทมี่ อี ทิ ธพิ ลต่อการผลติ สนิ ค้าและบรกิ ารอย่างไร

ปจั จัยใดทม่ี อี ทิ ธพิ ลตอ่ พฤตกิ รรมของผบู้ ริโภคสนิ ค้าและบริการ
การพจิ ารณาวเิ คราะหถ์ ึงปจั จัยทม่ี ีอทิ ธพิ ลต่อการผลติ สินคา้ ดังกล่าว มีผลดีต่อ
การผลติ อยา่ งไร
4. ให้นกั เรยี นและครรู ่วมกันสรุปความรู้ดังนี้
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้า และบริการ ประกอบด้วย เทคโนโลยี ราคาน้ามัน วัตถุดิบ และ
พฤตกิ รรมของผ้บู ริโภค มีผลตอ่ การใชว้ เิ คราะห์ในการผลิตสินคา้ และบริการ
เพอื่ ประหยัดเวลา ต้นทุนการผลิต และการแข่งขนั ทางการคา้
5. ใหน้ ักเรยี นร่วมกันแสดงความคดิ เหน็ โดยครูใชค้ าถามท้าทาย ดังนี้
ถ้านักเรียนเป็นผ้ผู ลติ สินคา้ จะผลิตสนิ คา้ ประเภทใด เพราะอะไร

สอื่ การเรยี นรู้

ตัวอยา่ งสถานการณก์ ารผลติ สินคา้ และบริการ

การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้

1. วิธกี ารวดั และประเมินผล
- สงั เกตพฤตกิ รรมของนกั เรยี นในการเขา้ ร่วมกจิ กรรม

2. เครอื่ งมอื
- แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรม

3. เกณฑก์ ารประเมนิ
- การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม ผ่านต้ังแต่ 2 รายการถอื วา่ ผา่ น

ผ่าน 1 รายการถอื ว่า ไมผ่ ่าน

แผนจัดการเรียนรู้
วชิ าสังคมศกึ ษา(สาระเศรษฐศาสตร์)ช้ัน ประถมศกึ ษาชั้นปที ่ี 5 ครผู ู้สอน นางสาวสุดาวดี ยะปาร์
หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรอ่ื ง เศรษฐศาสตรใ์ นชีวิตประจาวนั
แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 43 เร่อื ง กิจกรรมเสริมทักษะความรู้ท้ายหนว่ ยการเรยี นรู้
ชั้น ป.5/1 วนั ที่ ........................................ คาบท.่ี ......... ชั้น ป.5/2 วันที่ ........................................ คาบที.่ .........

เวลา....1...... ชวั่ โมง ภาคเรยี นที่ 2/2562

มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชว้ี ดั

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่ ากดั ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคมุ้ คา่ รวมทั้งเขา้ ใจหลกั การของ เศรษฐกจิ พอเพียงเพอ่ื การ
ดารงชวี ติ อย่างมดี ุลยภาพ
ตัวช้ีวัด
มฐ. ส 3.1 ป.5/1 อธบิ ายปัจจัยการผลติ สนิ ค้าและบรกิ าร

จุดประสงค์การเรียนรูส้ ตู่ วั ชี้วัด

1. อธบิ ายและสรปุ ความรเู้ รื่องการผลิตสนิ คา้ และบริการลงในแบบกิจกรรม (K)
2. จาแนกและสรุปความรูเ้ ร่ืองการผลิตสินค้าและบรกิ ารลงในแบบกิจกรรม ( (P)
3. เหน็ ความสาคัญในการฝึกพัฒนาทักษะความรใู้ นการทากิจกรรมระหวา่ งเรียน (A)

สาระสาคญั

ปัจจยั ในการผลิตสนิ คา้ และบรกิ ารประกอบดว้ ยท่ดี นิ แรงงาน ทนุ และผูป้ ระกอบการ

สาระการเรียนรู้

1. ความรู้
กจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะความรู้ การผลิตสนิ คา้ และบริการ

2. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ
การจาแนก การจดั ระบบความคดิ เปน็ แผนภาพ การสรุปความรู้

3. คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
มวี นิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ มุ่งม่ันในการทางาน

ช้ินงานหรอื ภาระงาน (หลักฐาน รอ่ งรอยแสดงความรู้)

แบบกจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะความรูท้ า้ ยหน่วยการเรยี นรู้

คาถามท้าทาย

ถา้ นักเรียนจะตดั สนิ ใจซอ้ื สนิ คา้ และบริการอย่างใดอยา่ งหน่งึ นกั เรียนจะคานึงถงึ ปจั จัยใดเปน็ หลกั

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ครนู าแบบกิจกรรมหรือแบบฝกึ หดั เพอื่ ให้นักเรยี นได้ฝกึ พฒั นาเสรมิ ทักษะความรู้ในหน่วยการเรียนรู้
(แบบกจิ กรรมใหข้ ึน้ อยูก่ บั ดุลยพนิ จิ ของครู) ดังนี้

ตวั อยา่ งกจิ กรรมที่ 1
ให้นกั เรยี นเลือกคาท่ีเกยี่ วข้องกบั ปัจจยั การผลิตเตมิ ลงในตารางให้สัมพันธก์ นั

ร้านอาหาร กรรไกรตัดผม ลกู จา้ งรา้ นตดั ผม เจ้าของร้านหนงั สอื

พนักงานบรษิ ทั เจา้ ของบรษิ ัท สวนผลไม้ ถงุ กระดาษ

ท่ดี ิน แรงงาน ทุน ผปู้ ระกอบการ

ตวั อย่างกิจกรรมที่ 2
ให้นกั เรยี นวาดภาพสนิ ค้ามา 1 อยา่ ง และตอบคาถามลงในแผนภาพทีก่ าหนดให้ ดงั ตอ่ ไปนี้

วาดภาพ 1 สินคา้ ในภาพ
คือ___________________________________
2 ปจั จยั ในการผลิตสนิ คา้ ชนิดนม้ี อี ะไรบ้าง

1 ________________________________
2 _______________________________
3 _________________________________

4 ________________________________

3. นกั เรยี นคิดวา่ สนิ คา้ ท่ีผลติ ขน้ึ มาผบู้ รโิ ภคใชป้ จั จยั ใดบา้ งในการตดั สนิ ใจซอ้ื สนิ คา้ ของนกั เรยี น

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_4_. _ก_า_ร_ผ__ล_ิต_ส_นิ _ค_า้_ด__งั _ก_ล_า่ _ว_น_ัก_เ_ร_ยี _น_ค_า_น__ึง_ถ_งึ _ส_่ิง_ใด__บ_้า_ง_ท_ีจ่ _ะ_ต_้อ__งม__ีส_ว่ _น_ร_ับ_ผ__ิด_ช_อ_บ_ต__อ่ _ส_ัง_ค_ม__________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______23_..__ใค_หร_้นูต_กัร_วเ_รจ_ยี แ_นล_ท_ะ_าเฉ_แล_บ_ยบ_แท_บ_ดบ_สก_อ_จิ บ_กห_ร_ลร_มงั _เพร_ยีร_อ้น__ม(_อP_ธo_บิ s_tา_-ย_Tส_e_รsุป_t)_เป_เพ_น็ _อ่ื ค_ปว_รา_ะม_เร_ม้เู_พนิ _ผิม่_ล_เต_กมิ_า_ร_เร_ยี_น__ร_ู้จ_า_ก_ห_น_ว่_ย__
การเรยี นรูท้ ี่ 1

4. ใหน้ กั เรยี นและครูร่วมกันสรปุ ความรู้ ดงั นี้
ปัจจยั ในการผลติ สนิ ค้าและบรกิ ารประกอบด้วยทดี่ นิ แรงงาน ทุน และผ้ปู ระกอบการ

5. ให้นักเรียนร่วมกนั แสดงความคิดเห็น โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดังน้ี
ถ้านักเรียนจะตดั สนิ ใจซื้อสินคา้ และบรกิ ารอยา่ งใดอย่างหนงึ่ นกั เรียนจะคานงึ ถึงปจั จัยใดเป็น

หลัก

สื่อการเรียนรู้

แบบกจิ กรรมเสรมิ ทกั ษะความรู้ทา้ ยหน่วยการเรยี นรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วธิ ีการวดั และประเมินผล
- สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ รว่ มกิจกรรม
- ตรวจแบบทดสอบหลงั เรยี น

2. เครื่องมือ
- แบบสังเกตพฤตกิ รรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม

3. เกณฑก์ ารประเมนิ
- การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถอื ว่า ผา่ น

ผา่ น 1 รายการถอื ว่า ไม่ผา่ น
- เกณฑก์ ารประเมนิ แบบทดสอบ
9 – 10 = ดมี าก
7 – 8 = ดี
5 – 6 = ปานกลาง
น้อยกว่า 5 = ปรบั ปรุง

แบบทดสอบหลงั เรียน (Post-Test)

ช่อื ______________________ นามสกลุ _______________ เลขที่______ ชั้น _____ไ_ด้_......................คะแนน

ใหน้ ักเรยี นเขยี นเคร่อื งหมาย X ทบั ตัวอกั ษรหน้าคาตอบทถี่ กู ต้อง คะแนนเตม็ 10 คะแนน

1. ขอ้ ใดเปน็ ปัจจยั การผลิตประเภททนุ ในการทานา

ก. เมล็ดพนั ธข์ุ า้ ว ข. ชาวบา้ น

ค. เจา้ ของท่นี า ง. พ้ืนทท่ี านา

2. แม่ของกานดาจ้างคนเก็บผกั ในสวน 3 คน ใครคือแรงงาน

ก. กานดา ข. คนเก็บผัก

ค. แม่ของกานดา ง. เจา้ ของท่ดี ิน

3. “การบริหารจัดการเพ่อื ให้เกิดเปน็ สินคา้ ตา่ ง ๆ” ข้อความนก้ี ล่าวถึงปจั จยั การผลิตใด

ก. ท่ีดิน ข. แรงงาน

ค. ทุน ง. ผู้ประกอบการ

4. ข้อใดเปน็ เทคโนโลยีทางการเกษตร ข. เคร่อื งปน่ั น้าผลไม้
ก. เครอื่ งซักผา้ ง. เครอ่ื งเก่ยี วขา้ ว
ค. เคร่อื งปรับอากาศ

5. ส่ิงใดไมใ่ ชป่ ัจจยั ในการผลติ สินค้าและบริการ ข. ทุน
ก. แรงงาน ง. กาไร
ค. ทด่ี นิ

6. ในการขายข้าวแกง สิ่งใดจดั เปน็ ที่ดนิ ข. วตั ถดุ บิ ในการปรงุ อาหาร
ก. แมค่ ้าขายอาหาร ง. เจา้ ของรา้ นอาหาร
ค. รา้ นขายอาหาร

7. ขอ้ ใดกล่าวถูกต้องเกีย่ วกับเทคโนโลยใี นการผลิต

ก. เปน็ ส่ิงท่ที าให้การผลิตมคี วามยงุ่ ยาก
ข. เปน็ เทคโนโลยีที่หาง่ายและมรี าคาถูก
ค. เปน็ วิทยาการที่แกไ้ ขปญั หาทีเ่ กิดข้ึนจากการผลิต
ง. เป็นแนวคดิ ใหมท่ ่ยี ังไม่มกี ารนามาใชใ้ นการผลติ

8. ขอ้ ใดเป็นปจั จัยที่สง่ ผลต่อราคาสนิ ค้าและบรกิ ารมากทส่ี ดุ
ก. รายไดข้ องผู้ผลติ
ข. รายได้ของผบู้ รโิ ภค
ค. ระดบั อายุของผู้บรโิ ภค
ง. ราคาวัตถดุ ิบในการผลิต

9. เทคโนโลยเี ตาไมโครเวฟมีประโยชน์ต่อผู้ผลติ อยา่ งไร
ก. มคี นใชส้ นิ ค้ามากขึ้น
ข. ประหยดั ต้นทุน
ค. ผลิตสนิ ค้าไดม้ ากข้นึ
ง. ใชเ้ งินลงทนุ น้อย

10. ถ้าผู้บริโภคเป็นกลุม่ ลูกคา้ วัยรนุ่ ผผู้ ลิตควรผลิตสนิ ค้าอย่างไร
ก. สินคา้ ทีม่ รี าคาแพง
ข. สนิ ค้าทมี่ ผี นู้ ิยมใชเ้ พียงบางกล่มุ
ค. สนิ คา้ ท่ที ันสมยั และมีสสี นั สดใส
ง. สนิ คา้ ทม่ี ีอายใุ นการใชง้ านยาวนาน

เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน (Post-Test)

1. ก 2. ข 3. ง 4. ง 5. ง
6. ค 7. ค 8. ง 9. ค 10. ค


Click to View FlipBook Version